14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/39


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. decembra 2011

o opakovanom použití dokumentov Komisie

(2011/833/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 249,

keďže:

(1)

V stratégii Európa 2020 sa predstavila vízia európskeho sociálneho trhového hospodárstva v 21. storočí. Jednou z prvoradých tém v tejto súvislosti je Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii.

(2)

Nové informačné a komunikačné technológie vytvorili nevídané možnosti spájať a vzájomne kombinovať obsah z rôznych zdrojov.

(3)

Informácie verejného sektora sú v podobe produktov a služieb s pridanou hodnotou významným zdrojom potenciálneho rastu inovačných online služieb. Vlády môžu stimulovať trhy s obsahom tak, že sprístupnia informácie verejného sektora za transparentných, účinných a nediskriminačných podmienok. Preto sa v Digitálnej agende pre Európu (1) opakované použitie informácií verejného sektora vyzdvihlo ako jedna z kľúčových oblastí, v ktorej treba vykonať opatrenia.

(4)

Komisia a ostatné inštitúcie majú v držbe veľa rôznych dokumentov, ktoré by sa dali opätovne použiť v informačných produktoch a službách s pridanou hodnotou a ktoré by mohli predstavovať užitočný zdroj obsahu pre spoločnosti aj občanov.

(5)

Právo prístupu k dokumentom Komisie je upravené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (2).

(6)

V smernici 2003/98/ES Európskeho parlamentu a Rady (3) sa ustanovujú minimálne pravidlá opakovaného použitia informácií verejného sektora v rámci Európskej únie. V odôvodneniach tejto smernice sa členským štátom vyslovuje podpora, aby prekročili rámec týchto minimálnych pravidiel a prijali politiku otvoreného prístupu k údajom, ktorá umožní široké využívanie dokumentov v držbe subjektov verejného sektora.

(7)

Komisia bezplatne sprístupnila štatistiky, publikácie a všetky právne predpisy Únie online, a teda slúži ako dobrý príklad pre orgány verejnej správy. Je to dobrý základ, na ktorom je možné dosiahnuť ďalší pokrok pri zabezpečení dostupnosti a možnosti opakovaného použitia údajov v držbe inštitúcií.

(8)

V rozhodnutí Komisie 2006/291/ES, Euratom zo 7. apríla 2006 o opakovanom použití informácií Komisie (4) sa určili podmienky opakovaného použitia dokumentov Komisie.

(9)

Pravidlá opakovaného použitia dokumentov Komisie by sa mali prispôsobiť tak, aby sa umožnilo ich širšie opakované použitie, čím sa zvýši účinnosť režimu opakovaného použitia dokumentov Komisie.

(10)

Mal by sa zriadiť dátový portál ako jednotné prístupové miesto k dokumentom k dispozícii na opakované použitie. Navyše je vhodné zahrnúť do dokumentov k dispozícii na opakované použitie výskumné informácie, ktoré generuje Spoločné výskumné centrum. Malo by sa prijať ustanovenie, v ktorom sa zohľadní prechod na strojovo čitateľné formáty. Dôležitým zlepšením vzhľadom na smernicu 2006/291/ES, Euratom je všeobecné sprístupnenie dokumentov Komisie na opakované použitie prostredníctvom otvorenej licencie na opakované použitie alebo jednoduchých vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti, bez potreby podávať jednotlivé žiadosti o licencie.

(11)

Rozhodnutie 2006/291/ES, Euratom by sa preto malo nahradiť týmto rozhodnutím.

(12)

Pomocou otvorenej politiky Komisie v oblasti opakovaného použitia sa podporí nová hospodárska činnosť, dôjde k širšiemu používaniu a šíreniu informácií Únie, posilní sa imidž otvorenosti a transparentnosti inštitúcií a zabráni sa zbytočnému administratívnemu zaťaženiu používateľov a útvarov Komisie. Komisia na rok 2012 plánuje spoločne s ostatnými inštitúciami Únie a kľúčovými agentúrami preskúmať, do akej miery by mohli prijať svoje vlastné pravidlá o opakovanom použití.

(13)

Toto rozhodnutie by sa malo vykonávať a uplatňovať v úplnej zhode so zásadami ochrany osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001/ES z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).

(14)

Toto rozhodnutie by sa nemalo vzťahovať na dokumenty, ktorých opakované použitie Komisia nemôže povoliť, napr. z dôvodu ochrany práv duševného vlastníctva tretích osôb alebo v prípade, že dokumenty boli získané od iných inštitúcií,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa určujú podmienky opakovaného použitia dokumentov, ktoré sú v držbe Komisie alebo ktoré sú v mene Komisie v držbe Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie (Úrad pre publikácie), s cieľom uľahčiť opakované použitie informácií v širšom meradle, posilniť imidž otvorenosti Komisie a zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu používateľov, ako aj útvarov Komisie.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto rozhodnutie sa vzťahuje na verejné dokumenty, ktoré produkuje Komisia, alebo verejné, či súkromné subjekty v mene Komisie:

a)

ktoré prostredníctvom publikácií, webových stránok alebo iných nástrojov na šírenie uverejnila Komisia alebo Úrad pre publikácie v mene Komisie alebo

b)

ktoré z hospodárskych alebo iných praktických dôvodov neboli uverejnené, ako napr. štúdie, správy a iné údaje.

2.   Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na:

a)

softvér alebo dokumenty, na ktoré sa vzťahujú práva priemyselného vlastníctva, ako napr. patenty, ochranné známky, registrované vzory, logá a obchodné mená;

b)

dokumenty, ktorých opakované použitie Komisia nemôže povoliť z dôvodu ochrany práv duševného vlastníctva tretích osôb;

c)

dokumenty, ktoré sa podľa pravidiel nariadenia (ES) č. 1049/2001 nesprístupňujú alebo sa sprístupňujú tretej strane len za špecifických podmienok upravujúcich privilegovaný prístup;

d)

dôverné údaje, ako sú vymedzené v nariadení (ES) č. 223/2009 (6) Európskeho parlamentu a Rady;

e)

dokumenty, ktoré vznikajú na základe prebiehajúcich výskumných činností, ktoré vykonávajú zamestnanci Komisie a ktoré nie sú uverejnené ani prístupné v žiadnej uverejnenej databáze a ktorých opakované použitie by narušilo potvrdenie predbežných výsledkov výskumu alebo by predstavovalo dôvod na odmietnutie registrácie práv priemyselného vlastníctva v prospech Komisie.

3.   Toto rozhodnutie sa žiadnym spôsobom nedotýka nariadenia (ES) č. 1049/2001.

4.   Žiadne ustanovenie tohto rozhodnutia nepovoľuje opakované použitie dokumentov na účely zavádzania alebo podvodu. Komisia prijíma primerané opatrenia na ochranu záujmu a verejného imidžu EÚ v súlade s uplatniteľnými pravidlami.

Článok 3

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„dokument“ je:

a)

každý obsah bez ohľadu na médium (v papierovej alebo elektronickej forme, alebo ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam);

b)

akákoľvek časť takého obsahu;

2.

„opakované použitie“ je použitie dokumentov fyzickými alebo právnickými osobami na obchodné alebo neobchodné účely iné než bol pôvodný účel, na ktorý boli dokumenty vyhotovené. Výmena dokumentov medzi Komisiou a inými subjektmi verejného sektora, ktoré tieto dokumenty používajú výlučne na plnenie svojich verejných úloh, nepredstavuje opakované použitie;

3.

„osobné údaje“ sú údaje podľa v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 45/2001/ES;

4.

„licencia“ je udelenie povolenia opakovane použiť dokumenty za určených podmienok; „otvorená licencia“ je licencia, na základe ktorej je opakované použitie dokumentov povolené na všetky účely špecifikované v jednostrannom vyhlásení držiteľa práv;

5.

„strojovo čitateľné“ znamená, že digitálne dokumenty sú dostatočne štruktúrované na to, aby softvérové aplikácie mohli spoľahlivo identifikovať jednotlivé formulácie a ich internú štruktúru;

6.

„štruktúrované údaje“ sú údaje organizované takým spôsobom, ktorý umožňuje spoľahlivú identifikáciu jednotlivých formulácií a všetkých ich častí, príkladom sú databázy a tabuľky;

7.

„portál“ je jednotné prístupové miesto k dokumentom z rôznych zdrojov na webe. Tieto zdroje generujú ako údaje, tak aj príslušné metaúdaje. Portál automaticky zhromažďuje metaúdaje potrebné na indexovanie a integruje ich v potrebnej miere na podporu spoločných funkcií, ako je vyhľadávanie a prepájanie. Rovnako môže údaje zo zdrojov takisto ukladať do vyrovnávacej pamäte s cieľom zlepšiť výkonnosť alebo poskytovať dodatočné funkcie.

Článok 4

Všeobecná zásada

Všetky dokumenty sú k dispozícii na opakované použitie:

a)

na obchodné a neobchodné účely za podmienok ustanovených v článku 6;

b)

bezplatne, podľa ustanovení článku 9;

c)

a bez povinnosti o ne jednotlivo žiadať, s výnimkou situácie ustanovenej v článku 7.

Toto rozhodnutie sa vykonáva v úplnom súlade s pravidlami ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, a najmä s nariadením (ES) č. 45/2001.

Článok 5

Dátový portál

Komisia zriadi dátový portál ako jednotné prístupové miesto k svojim štruktúrovaným údajom, aby uľahčila vytváranie prepojení a opakované použitie na obchodné a neobchodné účely.

Útvary Komisie určia a postupne sprístupnia vhodné údaje vo svojej držbe. Dátový portál môže slúžiť na zabezpečovanie prístupu k údajom iných inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie na ich žiadosť.

Článok 6

Podmienky opakovaného použitia dokumentov

1.   Dokumenty sa poskytujú na opakované použitie bez osobitnej žiadosti o ne, s výnimkou prípadov, ak je ustanovené inak, a bez obmedzení na základe vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti, alebo prípadne na základe otvorenej licencie a vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti, v ktorých sa ustanovia podmienky a vysvetlenia práv používateľov.

2.   Tieto podmienky, ktoré zbytočne neobmedzujú možnosti opakovaného použitia, môžu zahŕňať:

a)

povinnosť používateľov uviesť zdroj dokumentov;

b)

povinnosť žiadnym spôsobom neskresliť pôvodný význam alebo posolstvo dokumentov;

c)

odmietnutie zodpovednosti Komisie za akékoľvek následky opakovaného použitia.

O prípadoch, keď je potrebné na určitú triedu dokumentov uplatňovať iné podmienky, sa konzultuje s medziútvarovou skupinou uvedenou v článku 12.

Článok 7

Jednotlivé žiadosti o povolenie opakovaného použitia dokumentov

1.   V prípade, keď je potrebné o povolenie opakovaného použitia dokumentov jednotlivo požiadať, útvary Komisie jednoznačne túto skutočnosť uvedú v dotknutom dokumente alebo poznámke, ktorá sa naň vzťahuje, a poskytnú adresu, na ktorú je potrebné žiadosť zaslať.

2.   Príslušné útvary Komisie jednotlivé žiadosti o opakované použitie bezodkladne spracúvajú. Žiadateľovi zasielajú potvrdenie o prijatí. Útvary Komisie alebo Úrad pre publikácie do 15 pracovných dní od registrácie žiadosti buď povolia opakované použitie dokumentu, na ktorý sa žiadosť vzťahuje, a v príslušných prípadoch poskytnú kópiu dokumentu, alebo žiadosť písomnou formou úplne alebo čiastočne zamietnu a uvedú dôvody takéhoto rozhodnutia.

3.   V prípade žiadosti o opakované použitie týkajúcej sa veľmi dlhého dokumentu alebo veľmi veľkého počtu dokumentov, alebo v prípade, keď je potrebné žiadosť preložiť, sa lehota stanovená v odseku 2 môže predĺžiť o 15 pracovných dní pod podmienkou, že sa žiadateľovi táto skutočnosť vopred oznámi a podrobne odôvodní.

4.   V prípade zamietnutia žiadosti útvar Komisie alebo Úrad pre publikácie informujú žiadateľa o jeho práve podať žalobu na Súdny dvor Európskej únie alebo podať sťažnosť Európskemu ombudsmanovi, a to za podmienok ustanovených v článkoch 263 a 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

5.   Ak sa zamietnutie zakladá na článku 2 ods. 2 písm. b) tohto rozhodnutia, v odpovedi žiadateľovi sa uvádza fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom práv, pokiaľ je známa, prípadne poskytovateľ licencie, od ktorého Komisia získala príslušný materiál, pokiaľ je známy.

Článok 8

Formáty dokumentov dostupných na opakované použitie

1.   Dokumenty sa sprístupňujú vo všetkých existujúcich formátoch alebo jazykových verziách, a pokiaľ je to možné a vhodné, v strojovo čitateľnej forme.

2.   Neplynie z toho žiadna povinnosť tvoriť, upravovať alebo aktualizovať dokumenty tak, aby zodpovedali žiadosti, ani povinnosť poskytovať výťahy z dokumentov v prípade, že by si to vyžadovalo neprimerané úsilie nad rámec jednoduchého úkonu.

3.   Týmto rozhodnutím nevzniká Komisii žiadna povinnosť prekladať dokumenty, ktoré sú predmetom žiadostí, do iných úradných jazykov, než v akých sú k dispozícii v čase podania žiadosti.

4.   Komisiu ani Úrad pre publikácie nemožno žiadať o to, aby pokračovali v tvorbe istých typov dokumentov, alebo aby ich uchovávali v danom formáte na účely opakovaného použitia fyzickými alebo právnickými osobami.

Článok 9

Pravidlá vyberania poplatkov

1.   Opakované použitie dokumentov je v zásade bezplatné.

2.   Vo výnimočných prípadoch možno žiadať úhradu okrajových nákladov, ktoré vzniknú reprodukciou a šírením dokumentov.

3.   V prípadoch, keď sa Komisia rozhodne upraviť dokument tak, aby zodpovedal konkrétnej žiadosti, môže od žiadateľa žiadať úhradu nákladov, ktoré pri úprave vzniknú. Pri posudzovaní nutnosti úhrady takýchto nákladov sa zohľadní úsilie vynaložené na úpravu, ako aj potenciálne výhody opakovaného použitia pre Úniu, napr. v súvislosti so šírením informácií o fungovaní Únie alebo so zlepšením verejného imidžu inštitúcie.

Článok 10

Transparentnosť

1.   Všetky podmienky a štandardné poplatky platné pre dokumenty dostupné na opakované použitie sa stanovujú a uverejňujú vopred a, pokiaľ je to možné a vhodné, v elektronickej forme.

2.   Vyhľadávanie dokumentov sa zjednoduší pomocou praktických opatrení, napr. pomocou zoznamov najdôležitejších dokumentov dostupných na opakované použitie.

Článok 11

Nediskriminácia a výhradné práva

1.   Všetky podmienky uplatňované na opakované použitie dokumentov sú pre porovnateľné kategórie opakovaného použitia nediskriminačné.

2.   Dokumenty môžu opakovane použiť všetci potenciálni aktéri na trhu. Neudeľujú sa žiadne výhradné práva.

3.   V prípade, že je výhradné právo nevyhnutné na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme, dôvod na udelenie takého výhradného práva je predmetom pravidelného preskúmania, v každom prípade minimálne po troch rokoch. Každé výhradné právo musí byť transparentné a musí sa zverejniť.

4.   Výhradné práva sa môžu na obmedzenú dobu udeliť vydavateľom vedeckých a školských časopisov na články založené na práci zamestnancov Komisie.

Článok 12

Medziútvarová skupina

1.   Zriadi sa medziútvarová skupina, ktorej bude predsedať generálny riaditeľ zodpovedný za toto rozhodnutie alebo jeho zástupca. Skladá sa z predstaviteľov generálnych riaditeľstiev a útvarov. Zaoberá sa otázkami v spoločnom záujme a raz za 12 mesiacov vypracúva správu o vykonávaní tohto rozhodnutia.

2.   Riadiaci výbor, ktorému predsedá Úrad pre vydávanie publikácií a ktorý tvoria Generálny sekretariát, generálne riaditeľstvo pre komunikáciu, generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá, generálne riaditeľstvo pre informatiku a viaceré generálne riaditeľstvá zastupujúce poskytovateľov údajov, bude dohliadať na projekt realizácie dátového portálu. V neskoršej fáze sa pozvánka zapojiť sa do práce výbor môže adresovať aj ďalším inštitúciám.

3.   Podmienky otvorenej licencie uvedené v článku 6 ustanoví po konzultáciách v rámci medziútvarovej skupiny uvedenej v odseku 1 a po dohode v rámci nej generálny riaditeľ zodpovedný za toto rozhodnutie a za administratívne vykonávanie rozhodnutí súvisiacich s právami duševného vlastníctva v Komisii.

Článok 13

Preskúmanie

Toto rozhodnutie sa preskúma tri roky po jeho nadobudnutí účinnosti.

Článok 14

Zrušenie

Rozhodnutie 2006/291/ES, Euratom sa zrušuje.

V Bruseli 12. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  KOM(2010) 245.

(2)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 45.

(3)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90.

(4)  Ú. v. EÚ L 107, 20.4.2006, s. 38.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.