2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/56


ROZHODNUTIE RADY 2011/782/SZBP

z 1. decembra 2011

o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/273/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

1)

Rada 9. mája 2011 prijala rozhodnutie 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1).

2)

Európska rada 23. októbra 2011 uviedla, že Únia uloží ďalšie opatrenia voči sýrskemu režimu, pokiaľ budú represie voči civilnému obyvateľstvu pokračovať.

3)

Rada sa vzhľadom na závažnosť situácie v Sýrii domnieva, že je potrebné uložiť ďalšie reštriktívne opatrenia.

4)

Do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2011/273/SZBP by sa mali doplniť ďalšie osoby a subjekty.

5)

V záujme prehľadnosti by sa opatrenia uložené rozhodnutím 2011/273/SZBP a dodatočné opatrenia mali zlúčiť do jedného právneho nástroja.

6)

Rozhodnutie 2011/273/SZBP by sa preto malo zrušiť.

7)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie.

8)

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí boli účinné, malo by toto rozhodnutie nadobudnúť účinnosť dňom jeho prijatia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA 1

OBMEDZENIA VÝVOZU A DOVOZU

Článok 1

1.   Zakazuje sa predaj, dodávka, prevod alebo vývoz všetkých druhov výzbroje a súvisiaceho materiálu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedený tovar, ako aj vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, do Sýrie štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov, alebo prostredníctvom plavidiel alebo lietadiel registrovaných v členských štátoch, a to bez ohľadu na to, či uvedený tovar pochádza z ich územia.

2.   Zakazuje sa:

a)

poskytovať priamo alebo nepriamo technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1 alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a využívaním týchto položiek;

b)

poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávku, prevod alebo vývoz týchto položiek alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb.

Článok 2

1.   Článok 1 sa nevzťahuje na:

a)

dodávky a technickú pomoc výlučne na podporu alebo využitie mierovej misie United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF);

b)

predaj, dodávku, prevod alebo vývoz nesmrtiaceho vojenského vybavenia alebo vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné účely alebo na programy Organizácie Spojených národov (OSN) a Európskej únie zamerané na inštitucionálny rozvoj, alebo na operácie Európskej únie a OSN zamerané na krízové riadenie;

c)

predaj, dodávku, prevod alebo vývoz nebojových vozidiel, pri ktorých výrobe alebo vybavení sa použil materiál, ktorý poskytuje balistickú ochranu, a to výlučne na účely ochrany personálu Európskej únie a jej členských štátov v Sýrii;

d)

poskytovanie technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb alebo iných služieb v súvislosti s takýmto vybavením alebo programami a operáciami;

e)

poskytovanie finančných prostriedkov a finančnej pomoci v súvislosti s takýmto vybavením alebo programami a operáciami;

pod podmienkou, že takýto vývoz a takúto pomoc vopred schválil príslušný orgán.

2.   Článok 1 sa nevzťahuje na ochranné odevy vrátane nepriestrelných viest a vojenských heliem, ktoré do Sýrie výlučne pre svoju osobnú potrebu dočasne vyváža personál OSN a Európskej únie alebo jej členských štátov, zástupcovia médií a humanitárni a rozvojoví pracovníci a sprievodný personál.

Článok 3

Zakazuje sa predaj, dodávka, prevod alebo vývoz zariadenia alebo softvéru určeného predovšetkým na použitie pri monitorovaní alebo odpočúvaní zo strany sýrskeho režimu alebo v jeho mene internetu a telefonických hovorov v rámci mobilných alebo pevných sietí v Sýrii a poskytovanie pomoci pri inštalácii, prevádzke alebo aktualizácii takéhoto zariadenia alebo softvéru.

Únia prijme opatrenia potrebné na určenie príslušných položiek, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

Článok 4

1.   Zakazuje sa nákup, dovoz alebo preprava ropy a ropných produktov zo Sýrie.

2.   Zakazuje sa poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc, vrátane finančných derivátov, ako aj poistenie a zaistenie súvisiace so zákazmi uvedenými v odseku 1.

Článok 5

Zákazmi uvedenými v článku 4 nie je do 15. novembra 2011 dotknuté plnenie záväzkov ustanovených v zmluvách uzavretých pred 2. septembrom 2011.

Článok 6

1.   Zakazuje sa predaj, dodávky alebo prevod kľúčového vybavenia a technológií pre nasledujúce kľúčové odvetvia ropného a plynárenského priemyslu v Sýrii alebo pre sýrske podniky alebo podniky vo vlastníctve Sýrie, ktoré pôsobia v týchto odvetviach mimo Sýrie, štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z územia členských štátov alebo prostredníctvom plavidiel alebo lietadiel podliehajúcich ich právomoci bez ohľadu na to, či majú pôvod na ich území:

a)

rafinovanie;

b)

skvapalnený zemný plyn;

c)

prieskum;

d)

výroba.

Únia prijme opatrenia potrebné na určenie príslušných položiek, na ktoré sa vzťahuje tento odsek.

2.   Podnikom v Sýrii, ktoré pôsobia v kľúčových odvetviach sýrskeho ropného a plynárenského priemyslu uvedených v odseku 1 alebo sýrskym podnikom alebo podnikom vo vlastníctve Sýrie, ktoré pôsobia v týchto odvetviach mimo Sýrie, sa zakazuje poskytovať:

a)

technickú pomoc alebo odbornú prípravu a ďalšie služby súvisiace s kľúčovým vybavením a technológiami uvedenými v odseku 1;

b)

finančné prostriedky alebo finančnú pomoc na akýkoľvek predaj, dodávky, presun alebo vývoz kľúčového vybavenia a technológií stanovených v odseku 1, alebo na zabezpečenie súvisiacej odbornej technickej pomoci alebo odbornej prípravy.

Článok 7

1.   Zákazom ustanoveným v článku 6 ods. 1 nie je dotknutý výkon záväzkov týkajúcich sa dodávok tovaru ustanovených v zmluvách, ktoré boli uzavreté pred 1. decembrom 2011.

2.   Zákazmi ustanovenými v článku 6 nie je dotknutý výkon záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých pred 1. decembrom 2011 a týkajúcich sa investícií, ktoré podniky so sídlom v členských štátoch uskutočnili v Sýrii pred 23. septembrom 2011.

Článok 8

Dodávanie sýrskych bankoviek do centrálnej banky Sýrie sa zakazuje.

OBMEDZENIA FINANCOVANIA URČITÝCH PODNIKOV

Článok 9

Zakazuje sa:

a)

poskytovať akékoľvek finančné pôžičky alebo úvery podnikom v Sýrii, ktoré pôsobia v sýrskom ropnom priemysle v odvetviach zameraných na prieskum, výrobu alebo rafinovanie ropy, alebo sýrskym podnikom alebo podnikom vo vlastníctve Sýrie, ktoré v týchto odvetviach pôsobia mimo Sýrie;

b)

poskytovať akékoľvek finančné pôžičky alebo úvery podnikom v Sýrii, ktoré pôsobia v oblasti výstavby nových elektrární na výrobu elektrickej energie v Sýrii;

c)

nadobúdať alebo zvyšovať účasť v podnikoch v Sýrii, ktoré pôsobia v sýrskom ropnom priemysle v odvetviach zameraných na prieskum, výrobu alebo rafinovanie ropy, alebo v sýrskych podnikoch alebo podnikoch vo vlastníctve Sýrie, ktoré pôsobia v týchto odvetviach mimo Sýrie vrátane úplného nadobúdania týchto podnikov a nadobúdania akcií alebo podielových cenných papierov;

d)

nadobúdať alebo zvyšovať účasť v podnikoch v Sýrii, ktoré pôsobia v oblasti výstavby nových elektrární na výrobu elektrickej energie v Sýrii vrátane úplného nadobúdania týchto podnikov a nadobúdania akcií alebo podielových cenných papierov;

e)

zriaďovať akékoľvek spoločné podniky s podnikmi v Sýrii, ktoré pôsobia v sýrskom ropnom priemysle v odvetviach zameraných na prieskum, výrobu alebo rafinovanie ropy, a s akýmikoľvek dcérskymi spoločnosťami alebo pobočkami, ktoré sú nimi kontrolované.

f)

zriaďovať akékoľvek spoločné podniky s podnikmi v Sýrii, ktoré pôsobia v oblasti výstavby nových elektrární na výrobu elektrickej energie v Sýrii, a s akýmikoľvek dcérskymi spoločnosťami alebo pobočkami, ktoré sú nimi kontrolované.

Článok 10

1.   Zákazmi ustanovenými v článku 9 písm. a) a c):

i)

nie je dotknutý výkon záväzku vyplývajúceho zo zmlúv alebo dohôd uzavretých pred 23. septembrom 2011;

ii)

sa nebráni zvyšovaniu účasti, pokiaľ je také zvýšenie povinné podľa dohody uzavretej pred 23. septembrom 2011.

2.   Zákazmi ustanovenými v článku 9 písm. b) a d):

i)

nie je dotknutý výkon záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo dohôd uzavretých pred 1. decembrom 2011;

ii)

sa nebráni zvyšovaniu účasti, pokiaľ takéto zvýšenie predstavuje záväzok vyplývajúci z dohody uzavretej pred 1. decembrom 2011.

OBMEDZENIA INFRAŠTRUKTÚRNYCH PROJEKTOV

Článok 11

1.   Zakazuje sa účasť na výstavbe nových elektrární na výrobu elektrickej energie v Sýrii.

2.   Zakazuje sa poskytovať technickú pomoc alebo financovanie alebo finančnú pomoc pri výstavbe nových elektrární na výrobu elektrickej energie v Sýrii.

3.   Zákazom ustanoveným v odsekoch 1 a 2 nie je dotknutý výkon záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo dohôd uzavretých pred 1. decembrom 2011.

OBMEDZENIA FINANČNEJ PODPORY OBCHODU

Článok 12

1.   Členské štáty zachovávajú zdržanlivosť, pokiaľ ide o prijímanie nových krátkodobých a strednodobých záväzkov v oblasti finančnej podpory obchodu so Sýriou z verejných a súkromných zdrojov, čo zahŕňa aj poskytovanie vývozných úverov, záruk alebo poistenia svojim štátnym príslušníkom alebo subjektom zúčastňujúcim sa na takomto obchode s cieľom znížiť výšku im neuhradených súm, a to najmä preto, aby žiadna finančná podpora neprispievala k násilnej represii voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii. Členské štáty okrem toho neprijímajú nové dlhodobé záväzky v oblasti finančnej podpory obchodu so Sýriou z verejných a súkromných zdrojov.

2.   Odsek 1 nemá vplyv na záväzky prijaté pred 1. decembrom 2011.

3.   Odsek 1 sa nevzťahuje na obchod zameraný na potravinové, poľnohospodárske, zdravotnícke alebo iné humanitárne účely.

KAPITOLA 2

FINANČNÝ SEKTOR

Článok 13

Členské štáty neprijmú nové záväzky, pokiaľ ide o granty, finančnú pomoc alebo zvýhodnené úvery poskytnuté sýrskej vláde, a to aj prostredníctvom ich účasti v medzinárodných finančných inštitúciách, okrem tých, ktoré sú určené na humanitárne a rozvojové účely.

Článok 14

Zakazuje sa:

a)

akékoľvek uhrádzanie alebo platba zo strany Európskej investičnej banky (EIB) v rámci akýchkoľvek existujúcich dohôd o pôžičkách, ktoré sa uzavreli medzi Sýriou a EIB, alebo v súvislosti s takýmito dohodami;

b)

pokračovanie akýchkoľvek existujúcich zmlúv o službách technickej pomoci pre sýrske štátne projekty umiestnené v Sýrii zo strany EIB.

Článok 15

Zakazuje sa: priamy alebo nepriamy predaj sýrskych štátnych alebo štátom garantovaných dlhopisov, ktoré sa vydali po 1. decembri 2011, sýrskej vláde, jej verejným orgánom, podnikom a agentúram, Sýrskej centrálnej banke, bankám so sídlom v Sýrii alebo pobočkám a dcérskym spoločnostiam bánk so sídlom v Sýrii, ktoré patria alebo nepatria do jurisdikcie členských štátov, alebo finančným subjektom, ktoré nemajú sídlo v Sýrii ani nepatria do jurisdikcie členských štátov, ale ktoré sú kontrolované osobami a subjektmi so sídlom v Sýrii, ako aj akýmkoľvek osobám a subjektom, ktoré konajú v ich mene alebo pod ich vedením, alebo subjektom, ktoré vlastnia alebo kontrolujú, pričom sa rovnako zakazuje nákup týchto dlhopisov od všetkých uvedených osôb a subjektov, ich sprostredkovanie týmto osobám a subjektom a poskytovanie pomoci pri ich vydávaní.

Článok 16

1.   Zakazuje sa otváranie nových pobočiek, dcérskych spoločností alebo zastupiteľských kancelárií sýrskych bánk na území členských štátov, ako aj zriaďovanie nových spoločných podnikov alebo vytváranie vlastníckych podielov či vytváranie nových korešpondenčných bankových vzťahov zo strany sýrskych bánk vrátane Sýrskej centrálnej banky, ako aj jej pobočiek a dcérskych spoločností a finančných subjektov, ktoré nemajú sídlo v Sýrii, ale sú kontrolované osobami alebo subjektmi so sídlom v Sýrii, s bankami patriacimi do jurisdikcie členských štátov.

2.   Finančným inštitúciám na území členských štátov alebo v ich jurisdikcii sa zakazuje otvárať zastupiteľské kancelárie, dcérske spoločnosti alebo bankové účty v Sýrii.

Článok 17

1.   Zakazuje sa poskytovanie služieb poistenia a zaistenia sýrskej vláde, jej verejným orgánom, podnikom a agentúram, ako aj osobám alebo subjektom, ktoré konajú v ich mene alebo pod ich vedením, a subjektom, ktoré vlastnia alebo kontrolujú, a to aj nezákonnými prostriedkami.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na poskytovanie:

a)

zdravotného alebo cestovného poistenia fyzickým osobám;

b)

povinného poistenia alebo poistenia tretej strany sýrskym osobám, subjektom alebo orgánom so sídlom v Únii;

c)

poistenia alebo zaistenia vlastníkovi plavidla, lietadla alebo vozidla prenajatého sýrskou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré sa neuvádzajú v prílohe I ani II.

KAPITOLA 3

OBMEDZENIA VSTUPU

Článok 18

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabránenie vstupu na svoje územie, ako aj prechodu cezeň, osobám, ktoré sú zodpovedné za násilnú represiu voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii, osobám, ktoré profitujú z režimu alebo ho podporujú, a s nimi spriazneným osobám, ktoré sa uvádzajú v prílohe I.

2.   Odsekom 1 sa členským štátom neukladá povinnosť odmietnuť vstup na svoje územie svojim štátnym príslušníkom.

3.   Odsekom 1 nie sú dotknuté prípady, keď je členský štát viazaný záväzkom medzinárodného práva, a to:

a)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej medzivládnej organizácie;

b)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej konferencie zvolanej OSN alebo pod jej záštitou;

c)

podľa mnohostrannej dohody, ktorou sa priznávajú výsady a imunity, alebo

d)

podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a Taliansko.

4.   Odsek 3 sa považuje za uplatniteľný aj v prípadoch, keď je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

5.   Členský štát náležite informuje Radu o všetkých prípadoch, v ktorých udelí výnimku podľa odsekov 3 alebo 4.

6.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených podľa odseku 1, ak je cesta odôvodnená naliehavou humanitárnou potrebou alebo účasťou na medzivládnych stretnutiach vrátane tých, ktoré podporuje Únia, alebo tých, ktorých hostiteľskou krajinou je členský štát predsedajúci OBSE, na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorý priamo podporuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v Sýrii.

7.   Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 6, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, pokiaľ jeden alebo viacerí členovia Rady písomne nevznesú námietku do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, môže o udelení navrhovanej výnimky rozhodnúť Rada kvalifikovanou väčšinou.

8.   Keď členský štát podľa odsekov 3 až 7 povolí osobám uvedeným v prílohe I vstup na svoje územie alebo prechod cezeň, toto povolenie sa obmedzí len na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.

KAPITOLA 4

ZMRAZENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A HOSPODÁRSKYCH ZDROJOV

Článok 19

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám zodpovedným za násilný zásah voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii, osobám a subjektom, ktoré profitujú z režimu alebo ho podporujú, a osobám a subjektom, ktoré sú s nimi spriaznené, uvedeným v prílohách I a II, ako aj všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré sú vo vlastníctve takýchto osôb a subjektov, v ich držbe alebo pod ich kontrolou.

2.   Fyzickým a právnickým osobám a subjektom uvedeným v prílohách I a II ani v ich prospech sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3.   Príslušný orgán členského štátu môže povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné, potom, ako rozhodne, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohách I a II a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo

d)

nevyhnutné na mimoriadne výdavky za predpokladu, že príslušný orgán najmenej dva týždne pred udelením povolenia oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by sa osobitné povolenie malo udeliť;

e)

nevyhnutné na humanitárne účely, ako napríklad poskytovanie pomoci alebo uľahčovanie poskytovania pomoci vrátane zdravotníckeho materiálu, potravín, humanitárnych pracovníkov a súvisiacej pomoci, alebo na evakuácie zo Sýrie;

f)

určené na úhradu na účet alebo z účtu diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo medzinárodnej organizácie, ktorá požíva výsady v súlade s medzinárodným právom, pokiaľ sa takéto platby majú použiť na oficiálne účely diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo medzinárodnej organizácie.

Členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení, ktoré udelí podľa tohto odseku.

4.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány členského štátu povoliť uvoľnenie niektorých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje súdne, administratívne alebo arbitrážne opatrenie alebo rozhodnutie prijaté alebo vydané pred dátumom zaradenia fyzickej alebo právnickej osoby alebo subjektu uvedeného v odseku 1 tohto článku do prílohy I alebo II;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto opatrením alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

záložné právo alebo rozhodnutie nie je v prospech fyzickej alebo právnickej osoby alebo subjektu, ktoré sú uvedené v prílohe I alebo II, a

d)

uznanie opatrenia alebo rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

Členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení, ktoré sa udelí podľa tohto odseku.

5.   Odsek 1 nebráni tomu, aby označená osoba alebo subjekt uskutočnili platbu splatnú na základe zmluvy uzavretej pred tým, ako boli zaradené do zoznamu, pod podmienkou, že príslušný členský štát rozhodol, že príjemcom platby nie je priamo ani nepriamo osoba alebo subjekt, ktoré sú uvedené v odseku 1.

6.   Odsek 1 nebráni označenému subjektu uvedenému na zozname v prílohe II, aby počas obdobia dvoch mesiacov od dátumu jeho označenia vykonal platbu zo zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré takýto subjekt získal po dátume svojho označenia, pokiaľ je platba splatná podľa zmluvy týkajúcej sa financovania obchodu, a to za podmienky, že príslušný členský štát dospel k záveru, že priamym ani nepriamym príjemcom danej platby nie je osoba alebo subjekt uvedený v odseku 1.

7.   Odsek 2 sa neuplatňuje, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

a)

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov alebo

b)

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dátumom, od ktorého sa na zmrazené účty začalo vzťahovať toto rozhodnutie,

za predpokladu, že sa na všetky takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahuje odsek 1.

KAPITOLA 5

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Označeným osobám alebo subjektom uvedeným v prílohách I a II ani žiadnej inej osobe či subjektu v Sýrii vrátane vlády Sýrie, jej verejných orgánov, podnikov a agentúr, ani inej osobe či subjektu, ktoré si uplatňujú nárok prostredníctvom akejkoľvek takejto osoby alebo subjektu alebo v ich prospech, sa neuzná žiaden nárok, a to ani kompenzácie, náhrada škody alebo akýkoľvek iný nárok takéhoto druhu, ako je napríklad nárok na započítanie pohľadávky, náhradu škody alebo pohľadávka so zárukou, nároky na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, finančné záruky vrátane nárokov vyplývajúcich z akreditívov a podobných nástrojov v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorej realizácia bola úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo ovplyvnená z dôvodu opatrení obsiahnutých v tomto rozhodnutí.

Článok 21

1.   Rada na návrh členského štátu alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vytvára zoznamy uvedené v prílohách I a II a vykonáva v nich zmeny a doplnenia.

2.   Rada dotknutej osobe alebo subjektu oznámi svoje rozhodnutie o zaradení do zoznamu vrátane dôvodov pre zaradenie do zoznamu, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne dotknutej osobe alebo subjektu možnosť vyjadriť sa.

3.   V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a dotknutú osobu alebo subjekt príslušne informuje.

Článok 22

1.   V prílohách I a II sa uvádzajú dôvody zaradenia dotknutých osôb a subjektov do zoznamu.

2.   V prílohách I a II sa pokiaľ možno uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých osôb alebo subjektov. V prípade fyzických osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade subjektov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto vykonávania činnosti.

Článok 23

Zakazuje sa vedome alebo úmyselne podieľať na činnostiach, ktorých cieľom alebo následkom je obchádzanie zákazov ustanovených v tomto rozhodnutí.

Článok 24

Na dosiahnutie čo najväčšieho účinku opatrení uvedených v tomto rozhodnutí Únia vyzýva tretie štáty, aby prijali reštriktívne opatrenia podobné tým, ktoré obsahuje toto rozhodnutie.

Článok 25

Toto rozhodnutie sa uplatňuje 12 mesiacov. Podlieha neustálej revízii. Podľa potreby sa obnovuje alebo mení a dopĺňa, ak Rada dospeje k záveru, že jeho ciele neboli dosiahnuté.

Článok 26

Rozhodnutie 2011/273/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 27

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 1. decembra 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 10.5.2011, s. 11.


PRÍLOHA I

Zoznam osôb a subjektov podľa článkov 18 a 19

A.   Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Bashar Al-Assad

narodený 11. septembra 1965 v Damasku;

č. diplomatického pasu D1903

Prezident republiky, nariadil a viedol represie voči demonštrantom.

23. 5. 2011

2.

Mahir (alias Maher) Al-Assad

narodený 8. decembra 1967;

č. diplomatického pasu 4138

Veliteľ 4. obrnenej divízie armády, člen ústredného velenia strany Baath, vplyvná osobnosť v rámci republikánskej gardy; brat prezidenta Bashara Al-Assada; mal hlavný dohľad nad represiami voči demonštrantom.

9. 5. 2011

3.

Ali Mamluk (alias Mamlouk)

narodený 19. februára 1946 v Damasku;

č. diplomatického pasu 983

Riaditeľ sýrskeho generálneho riaditeľstva pre spravodajské služby (GID);zapojený do represií voči demonštrantom.

9. 5. 2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Minister vnútra; zapojený do represií voči demonštrantom.

9. 5. 2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

 

Bývalý vedúci riaditeľstva politickej bezpečnosti v meste Dará; bratanec prezidenta Bashara Al-Assada; zapojený do represií voči demonštrantom.

9. 5. 2011

6.

Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)

narodený 2. apríla 1971;

č. diplomatického pasu 2246

Plukovník a vedúci odboru v rámci pobočky generálneho riaditeľstva pre spravodajské služby v Damasku; bratanec prezidenta Bashara Al-Assada; osoba blízka Mahirovi Al-Assadovi; zapojený do represií voči demonštrantom.

9. 5. 2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)

narodený 20. mája 1951;

č. diplomatického pasu D000001300

Riaditeľ riaditeľstva politickej bezpečnosti; zapojený do represií voči demonštrantom.

9. 5. 2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Riaditeľ pre politickú bezpečnosť v meste Banyas, zapojený do represií voči demonštrantom v obci Baida.

9. 5. 2011

9.

Rami Makhlouf

narodený 10. júla 1969 v Damasku,

č. pasu 454224

Sýrsky podnikateľ; obchodný spoločník Mahera Al-Assada; bratanec prezidenta Bashara Al-Assada, financuje režim, čím umožňuje represie voči demonštrantom.

9. 5. 2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

narodený v roku 1953 v meste Hama;

č. diplomatického pasu D0005788

Riaditeľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI); zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

9. 5. 2011

11.

Jamil Hassan

 

Riaditeľ sýrskej spravodajskej služby letectva; zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

9. 5. 2011

12.

Rustum Ghazali

narodený 3. mája 1953 v meste Dará;

č. diplomatického pasu D 000 000 887

Riaditeľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby pre okolie Damasku; zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

9. 5. 2011

13.

Fawwaz Al-Assad

narodený 18. júna 1962 v Kerdale;

č. pasu 88238

Ako člen milícií Shabiha zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

9. 5. 2011

14.

Munzir Al-Assad

narodený 1. marca 1961 v Lattakii;

č. pasu 86449 a 842781

Ako člen milícií Shabiha zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

9. 5. 2011

15.

Asif Shawkat

narodený 15. januára 1950 v Al-Madehlehu, Tartus

Zástupca náčelníka štábu pre bezpečnosť a prieskum; zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

23. 5. 2011

16.

Hisham Ikhtiyar

narodený v roku 1941

Riaditeľ Sýrskeho úradu národnej bezpečnosti; zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

23. 5. 2011

17.

Faruq Al Shar’

narodený 10. decembra 1938

Viceprezident Sýrie; zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

23. 5. 2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

narodený 10. apríla 1937 (alebo 20. mája 1937) v meste Hama,

č. diplomatického pasu 0002250

Zástupca viceprezidenta Sýrie pre otázky národnej bezpečnosti; zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

23. 5. 2011

19.

Mohamed Hamcho

narodený 20. mája 1966;

č. diplomatického pasu 002954347

Švagor Mahera Al-Assada; podnikateľ a miestny zástupca viacerých zahraničných spoločností; financuje režim, čím umožňuje represie voči demonštrantom.

23. 5. 2011

20.

Iyad (alias Eyad) Makhlouf

narodený 21. januára 1973 v Damasku;

č. pasu N001820740

Brat Ramiho Makhloufa a príslušník GID zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

23. 5. 2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Poradca prezidenta pre strategické otázky, zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

23. 5. 2011

22.

Dawud Rajiha

 

Náčelník štábu ozbrojených síl zodpovedný za zapojenie armády do represií voči pokojným demonštrantom.

23. 5. 2011

23.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

narodený 21. januára 1973 v Damasku;

č. pasu N002848852

Viceprezident spoločnosti SyriaTel, spravuje spoločnosť Ramiho Makhloufa v USA; financuje režim, čím umožňuje represie voči demonštrantom.

23. 5. 2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

narodený v roku 1951 alebo 1946 v Kerdahe

Veliteľ prezidentskej bezpečnosti; zapojený do násilia voči demonštrantom; bratranec prezidenta Bashara Al Assada.

23. 6. 2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Riaditeľ vojenského ubytovacieho zariadenia; poskytuje finančné prostriedky režimu; bratranec prezidenta Bashara Al Assada.

23. 6. 2011

26.

Brigádny veliteľ Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja’fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

narodený 1. 9. 1957; Yazd, Irán

Generálny veliteľ iránskych Revolučných gárd zapojený do poskytovania vybavenia a podpory s cieľom pomôcť sýrskemu režimu potlačiť protesty v Sýrii.

23. 6. 2011

27.

Generálmajor Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)

 

Veliteľ iránskych Revolučných gárd Qods zapojený do poskytovania vybavenia a podpory s cieľom pomôcť sýrskemu režimu potlačiť protesty v Sýrii.

23. 6. 2011

28.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

narodený v roku 1963 v Teheráne, Irán.

Zástupca veliteľa iránskych Revolučných gárd pre spravodajské služby zapojený do poskytovania vybavenia a podpory s cieľom pomôcť sýrskemu režimu potlačiť protesty v Sýrii.

23. 6. 2011

29.

Khalid Qaddur

 

Obchodný spoločník Mahera Al-Assada; poskytuje finančné prostriedky režimu.

23. 6. 2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al- quwatli)

 

Obchodný spoločník Mahera Al-Assada; poskytuje finančné prostriedky režimu.

23. 6. 2011

31.

M. Mohammad Mufleh

 

Riaditeľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby v meste Hama, zapojený do potlačenia demonštrácií.

1. 8. 2011

32.

generál major Tawfiq Younes

 

Vedúci oddelenia vnútornej bezpečnosti generálneho riaditeľstva pre spravodajské služby; zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

1. 8. 2011

33.

Mohammed Makhlouf (prezývaný Abu Rami)

narodený v Latakii, Sýria, 19.10.1932

Blízky spolupracovník a strýko Bashara a Mahira al-Assada z matkinej strany; obchodný spoločník a otec Ramiho, Ihaba a Iyada Makhloufa.

1. 8. 2011

34.

Ayman Jabir

narodený v Latakii

Spoločník Mahira al-Assada pre milíciu Shabiha; priamo zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom a koordinácie skupín milícií Shabiha.

1. 8. 2011

35.

generál Ali Habib Mahmoud

narodený v Tartouse v roku 1939,

vymenovaný za ministra obrany 3. júna 2009

Minister obrany, zodpovedný za vedenie a operácie sýrskych ozbrojených síl zapojených do represií a násilia voči civilnému obyvateľstvu.

1. 8. 2011

36.

Hayel Al-assad

 

Zástupca Mahera Al-Assada, veliteľa jednotky vojenskej polície 4. armádnej divízie podieľajúcej sa na represiách.

23. 8. 2011

37.

Ali Al-salim

 

Riaditeľ úradu pre zásobovanie sýrskeho ministerstva obrany, vstupného bodu pre všetky nákupy zbraní pre sýrsku armádu.

23. 8. 2011

38.

Nizar Al-Assad (

Image

)

bratanec prezidenta Bashara Al-Assada; predtým riaditeľ spoločnosti „Nizar Oilfield supplies“

Veľmi úzky vzťah s kľúčovými vládnymi predstaviteľmi. Financovanie milícií Shabiha v regióne Latakia.

23. 8. 2011

39.

Brigádny generál Rafiq Shahadah

 

Veliteľ odboru 293 (vnútorné veci) sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI) v Damasku. Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom v Damasku. Poradca prezidenta Bashara Al-Assada pre strategické otázky a vojenské spravodajstvo.

23. 8. 2011

40.

Brigádny generál Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Veliteľ odboru sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI) v Deir ez-Zore. Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom v Deir ez-Zore a Alboukamale.

23. 8. 2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-turkmani

narodený v roku 1935 v Aleppe

Zástupca námestníka ministra, bývalý minister obrany, osobitný splnomocnenec prezidenta Bashara Al-Assada.

23. 8. 2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Od roku 2005 zástupca regionálneho tajomníka arabskej socialistickej strany Baath. V období rokov 2000 – 2005 riaditeľ pre národnú bezpečnosť regionálnej organizácie strany Baath. Bývalý primátor mesta Hama (1998 – 2000). Blízky spojenec prezidenta Bashara Al-Assada a Mahera Al-Assada. Vyššie postavená osoba s rozhodovacou právomocou v režime v otázke represií voči civilnému obyvateľstvu.

23. 8. 2011

43.

Ali Douba

 

Zodpovedný za vraždenie v meste Hama v roku 1980. Povolaný späť do Damasku v úlohe osobitného poradcu prezidenta Bashara Al-Assada.

23. 8. 2011

44.

Brigádny generál Nawful Al-Husayn

 

Veliteľ odboru sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI) v Idlibe. Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom v provincii Idlib.

23. 8. 2011

45.

Brigádny generál Husam Sukkar

 

Poradca prezidenta pre otázky bezpečnosti. Poradca prezidenta pre represie a násilie voči civilným obyvateľom zo strany bezpečnostných úradov.

23. 8. 2011

46.

Brigádny generál Muhammed Zamrini

 

Veliteľ odboru sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI) v Homse. Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom v Homse.

23. 8. 2011

47.

Generálporučík Munir Adanov (Adnuf)

 

Zástupca náčelníka generálneho štábu pre operácie a výcvik sýrskej armády. Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom v Sýrii.

23. 8. 2011

48.

Brigádny generál Ghassan Khalil

 

Vedúci informačného odboru generálneho riaditeľstva pre spravodajské služby (GID). Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom v Sýrii.

23. 8. 2011

49.

Mohammed Jabir

Narodený v Latakii

Milície Shabiba. Spoločník Mahera Al-Assada pre milície Shabiha. Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom a koordinácie skupín milícií Shabiha

23. 8. 2011

50.

Samir Hassan

 

Blízky obchodný spoločník Mahera Al-Assada. Známy tým, že ekonomicky podporoval sýrsky režim.

23. 8. 2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

predseda Alepskej obchodnej a priemyselnej komory; ekonomicky podporuje sýrsky režim

2. 9. 2011

52.

Emad Ghraiwati

dátum narodenia: marec 1959; miesto narodenia: Damask, Sýria.

Predseda Damaskej priemyselnej komory (Zuhair Ghraiwati Sons). Poskytuje hospodársku podporu sýrskemu režimu.

2. 9. 2011

53.

Tarif Akhras

dátum narodenia: 1949; miesto narodenia: Homs, Sýria.

Zakladateľ skupiny Akhras Group (komodity, obchod, spracovanie a logistika), Homs. Poskytuje hospodársku podporu sýrskemu režimu.

2. 9. 2011

54.

Issam Anbouba

dátum narodenia: 1949; miesto narodenia: Lattakia, Sýria.

Prezident spoločnosti Issam Anbouba Est. pre poľnohospodársky priemysel. Poskytuje hospodársku podporu sýrskemu režimu.

2. 9. 2011

55.

Tayseer Qala Awwad

dátum narodenia: 1943; miesto narodenia: Damask

Minister spravodlivosti. Spojený so sýrskym režimom, a to aj prostredníctvom podporovania jeho politík a postupov svojvoľného zatýkania a zadržiavania.

23. 9. 2011

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

dátum narodenia: 1966; miesto narodenia: Tartous

Minister pre informácie. Spojený so sýrskym režimom, a to aj prostredníctvom podporovania jeho politík v oblasti informácií.

23. 9. 2011

57.

Generálmajor Jumah Al-Ahmad

 

Veliteľ špeciálnych ozbrojených síl. Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom v celej Sýrii.

14.11.2011

58.

Plukovník Lu’ai al-Ali

 

Riaditeľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby pre Dera’a. Zodpovedný za násilie voči demonštrantom v Dera’a.

14.11.2011

59.

Generálporučík Ali Abdullah Ayyub

 

Zástupca náčelníka generálneho štábu (personál a ľudské zdroje). Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom v celej Sýrii.

14.11.2011

60.

Generálporučík Jasim al-Furayj

 

Náčelník generálneho štábu. Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom v celej Sýrii.

14.11.2011

61.

Generál Aous (Aws) ASLAN

narodený v roku 1958

Veliteľ práporu v republikánskej garde. Osoba blízka Maherovi al-ASSADOVI a prezidentovi al-ASSADOVI. Zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii.

14.11.2011

62.

Generál Ghassan Belal

 

Generál, veliteľ úradu 4. rezervnej divízie. Osoba blízka Maherovi al-ASSADOVI a koordinátor bezpečnostných operácií. Zodpovedný za represie voči civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Veliteľ milícií rodiny Berri. Zodpovedný za provládne milície zapojené do represií voči civilnému obyvateľstvu v Aleppo.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Člen sýrskej elektronickej armády. Zapojený do násilných represií voči civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii a výzvy na násilie voči nemu.

14.11.2011

65.

Generálmajor Zuhair Hamad

 

Zástupca riaditeľa generálneho riaditeľstva pre spravodajské služby. Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom v celej Sýrii a za ich zastrašovanie a mučenie.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Civilný veliteľ sýrskej elektronickej armády (spravodajské služby teritoriálnej armády). Zapojený do násilných represií voči civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii a výzvy na násilie voči nemu.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Člen sýrskej elektronickej armády. Zapojený do násilných represií voči civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii a výzvy na násilie voči nemu.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Námestník ministra vnútra. Zodpovedný za použitie násilia voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

14.11.2011

69.

Generálmajor Nazih

 

Zástupca riaditeľa generálneho riaditeľstva pre spravodajské služby. Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom v celej Sýrii a za ich zastrašovanie a mučenie.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Veliteľ práporu v 4. divízii. Zodpovedný za represie voči civilnému obyvateľstvu v Deir el-Zor.

14.11.2011

71.

Generálmajor Wajih Mahmud

 

Veliteľ 18. obrnenej divízie. Zodpovedný za násilie voči demonštrantom v Homse.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

narodený 24. augusta 1959 v Sýrii; Adresa: Kasaa,

Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus.

Sýrsky pas č. 004326765, vydaný 2. novembra 2008, platný do novembra 2014.

Člen parížskej advokátskej komory.

Riaditeľ právnickej firmy Sabbagh & spoločníci (Damask). Právny a finančný poradca a spravuje záležitosti Ramiho Makhloufa a Khaldouna Makhloufa. Spoločne s Basharom al-Assadom zapojený do financovania projektu týkajúceho sa nehnuteľností v Latakii. Poskytuje finančnú podporu režimu.

14.11.2011

73.

Generálporučík Mustafa Tlass

 

Zástupca náčelníka generálneho štábu (logistika a zásobovanie). Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom v celej Sýrii.

14.11.2011

74.

Generálmajor Fu’ad Tawil

 

Zástupca riaditeľa sýrskej spravodajskej služby letectva. Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom v celej Sýrii a za ich zastrašovanie a mučenie.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

narodený v roku 1945 v Damasku

Minister financií. Zodpovedný za sýrsku ekonomiku.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

narodený v roku 1956 v Aleppo

Minister hospodárstva a obchodu. Zodpovedný za sýrsku ekonomiku.

1.12.2011

77.

Generálporučík Fahid Al-Jassim

 

Náčelník štábu. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

78.

Generálmajor Ibrahim Al-Hassan

 

Zástupca náčelníka štábu. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

79.

Brigádny generál Khalil Zghraybih

 

14. divízia. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

80.

Brigádny generál Ali Barakat

 

103. brigáda divízie republikánskej gardy. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

81.

Brigádny generál Talal Makhluf

 

103. brigáda divízie republikánskej gardy. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

82.

Brigádny generál Nazih Hassun

 

Sýrska spravodajská služba letectva. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

83.

Kapitán Maan Jdiid

 

Prezidentská stráž. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Divízia politickej bezpečnosti. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Divízia politickej bezpečnosti. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Divízia politickej bezpečnosti. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011


B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Bena Properties

 

Pod kontrolou Ramiho Makhloufa; poskytuje finančné prostriedky režimu.

23. 6. 2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O Box 108, Damask,

tel.: 963 112110059 / 963 112110043

Fax: 963 933333149

Pod kontrolou Ramiho Makhloufa; poskytuje finančné prostriedky režimu.

23. 6. 2011

3.

Hamcho International (alias Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

Tel.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Webová stránka: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com a hamshogroup@yahoo.com

Kontrolovaná Mohammad Hamchom alebo Hamshom; poskytuje finančné prostriedky režimu.

23. 6. 2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Spoločnosť pre verejné stavby kontrolovaná Riyadom Shalishom a ministerstvom obrany; poskytuje finančné prostriedky režimu.

23. 6. 2011

5.

Political Security Directorate (Riaditeľstvo pre politickú bezpečnosť)

 

Sýrsky štátny orgán priamo zapojený do represií.

23. 8. 2011

6.

General Intelligence Directorate (Generálne riaditeľstvo pre spravodajské služby)

 

Sýrsky štátny orgán priamo zapojený do represií.

23. 8. 2011

7.

Military Intelligence Directorate (Riaditeľstvo pre vojenské spravodajstvo)

 

Sýrsky štátny orgán priamo zapojený do represií.

23. 8. 2011

8.

Air Force Intelligence Agency (Spravodajská služba vojenského letectva)

 

Sýrsky štátny orgán priamo zapojený do represií.

23. 8. 2011

9.

Jednotka Qods (Quds) iránskych islamských revolučných gárd

Teherán, Irán

Jednotka Qods (alebo Quds) je osobitná vetva iránskych islamských revolučných gárd (IRGC). Jednotka Qods sa podieľa na poskytovaní vybavenia a podpory sýrskemu režimu pri potláčaní protestov v Sýrii. Jednotka Qods iránskych islamských revolučných gárd poskytuje sýrskym bezpečnostným službám technickú pomoc, vybavenie a podporu pri potláčaní protestných hnutí občanov.

23. 8. 2011

10.

Mada Transport

pobočka Cham Holding (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Hospodársky subjekt, ktorý financuje režim.

2. 9. 2011

11.

Cham Investment Group

pobočka Cham Holding (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Hospodársky subjekt, ktorý financuje režim.

2. 9. 2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. Damascus P.O. Box: 2337 Damascus, Syrian Arab Republic

Tel: (+963) 11 2456777 a 2218602

Fax: (+963) 11 2237938 a 2211186,

e-mail banky: Publicrelations@reb.sy,

Webová stránka: www.reb.sy

Banka vo vlastníctve štátu, ktorá finančne podporuje režim.

2. 9. 2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

tel.: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax: +963-11-5667272

Webová stránka: http://www.addounia.tv

Addounia TV iniciovala násilie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

23. 9. 2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria, P.O Box 9525

Tel. +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax +963 (11) 673 1274

E-mail: info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Pod kontrolou Ramiho Makhloufa; najväčšia holdingová spoločnosť v Sýrii, ktorá má z režimu prospech a podporuje ho.

23. 9. 2011

15.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Adresa: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus – Syria,

tel.: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

E-mail: sales@eltelme.com

Webová stránka: www.eltelme.com

Výroba a dodávka telekomunikačných zariadení pre armádu.

23. 9. 2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adresa: Daa'ra Highway, Damascus, Syria,

tel.: +963-11-6858111

Mobil: +963-933-240231

Budovanie vojenských kasární, budov na hraničných priechodoch a iných budov pre potreby armády.

23. 9. 2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Adresa: Adra Free Zone Area Damascus – Syria

Telephone: +963-11-5327266

Mobil: +963-933-526812 +963-932-878282

Fax:+963-11-5316396,

E-mail: sorohco@gmail.com

Webová stránka: http://site.google.com/site/sorohco

Investície do miestnych vojenských priemyselných projektov, výroba súčiastok zbraní a súvisiacich predmetov. 100 % spoločnosti vlastní Rami Makhlouf.

23. 9. 2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900

Tel: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

E-mail: info@syriatel.com.sy;

Webová stránka: http://syriatel.sy/

Pod kontrolou Ramiho Makhloufa; poskytuje režimu finančnú podporu; na základe licenčnej zmluvy vypláca vláde 50 % svojich ziskov.

23. 9. 2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Tel: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

Email: mail@champress.com

Webová stránka: www.champress.net

Televízna spoločnosť zúčastňujúca sa na dezinformačných kampaniach a podnecovaní násilností proti demonštrantom.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tel: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Denník zúčastňujúci sa na dezinformačných kampaniach a podnecovaní násilností proti demonštrantom.

1.12.2011

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS), Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damas

Poskytuje podporu sýrskej armáde na získanie materiálov, ktoré priamo slúžia na sledovanie demonštrantov a represie voči nim.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damas

Tel: 963112725499;

Fax: 963112725399

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého materiálu centrom CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Tel. /fax: 963114471080

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého materiálu centrom CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého materiálu centrom CERS.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damas

Tel.:+963-11-5111352

Fax:+963-11-5110117

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého materiálu centrom CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966, Abou Bakr Al Seddeq Str. Damas a PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damas and PO BOX 21120 Baramkeh, Damas

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého materiálu centrom CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Štátny podnik zodpovedný za celý vývoz ropy zo Sýrie. Poskytuje režimu finančnú podporu.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694

Tel.: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Štátny podnik na spracovanie ropy. Poskytuje režimu finančnú podporu.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Tel.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Spoločný podnik, ktorý vlastní z 50 % GPC. Poskytuje režimu finančnú podporu.

1.12.2011


PRÍLOHA II

Zoznam subjektov podľa článku 19 ods. 1

Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria; P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; všetky kancelárie na celom svete [NPWMD]; webová stránka: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

general managment: dir.cbs@mail.sy

Banka vo vlastníctve štátu, ktorá finančne podporuje režim.

13.10.2011