29.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/36


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. novembra 2011

o kritériách uznávania stredísk odbornej prípravy zúčastňujúcich sa na odbornej príprave rušňovodičov, o kritériách uznávania skúšajúcich pracovníkov rušňovodičov a o kritériách organizácie skúšok v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES

[oznámené pod číslom K(2011) 7966]

(Text s významom pre EHP)

(2011/765/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 23 ods. 3 písm. b) a článok 25 ods. 5,

keďže:

(1)

Na dosiahnutie primeranej a porovnateľnej úrovne kvality odbornej prípravy a skúšok rušňovodičov a uchádzačov o prácu rušňovodiča a vzhľadom na ich certifikáciu vo všetkých členských štátoch je potrebné stanoviť spoločné kritériá na úrovni Únie, ktoré sa týkajú jednak postupov uznávania stredísk odbornej prípravy a jednak pracovníkov, ktorí skúšajú rušňovodičov.

(2)

Odborná príprava a skúšky by sa mali vykonávať primeraným spôsobom a na zodpovedajúcej a porovnateľnej úrovni kvality vo všetkých členských štátoch, aby bolo možné vzájomné uznanie skúšok.

(3)

Strediská odbornej prípravy by mali byť z hľadiska vykonávania danej odbornej prípravy odborne spôsobilé. Strediská odbornej prípravy by najmä mali byť technicky a prevádzkovo spôsobilé a vhodné na organizovanie kurzov odbornej prípravy a mali by byť dostatočne vybavené, pokiaľ ide o personál a zariadenia.

(4)

Mali by sa ustanoviť osobitné ustanovenia pre strediská odbornej prípravy, ktoré patria železničným podnikom a manažérom infraštruktúry, ktorí žiadajú o bezpečnostné osvedčenia alebo bezpečnostné povolenia. S cieľom znížiť administratívnu záťaž by členský štát mal mať možnosť spojiť uznávanie stredísk odbornej prípravy s postupom udeľovania bezpečnostných osvedčení alebo bezpečnostných povolení.

(5)

Skúšajúci pracovníci, ktorí skúšajú rušňovodičov, by mali mať odborné schopnosti a spôsobilosti pre predmet skúšok, ktoré chcú viesť. Požiadavky na odbornú spôsobilosť skúšajúceho pracovníka by sa mali týkať hľadísk, akými sú napr. skúšobné metódy, odborné schopnosti a pedagogické schopnosti. Príslušný orgán by si mal jednotlivo overovať, či spôsobilosť osoby alebo subjektu žiadajúceho o uznanie ako skúšajúceho rušňovodičov je primeraná na uskutočňovanie skúšok v príslušných oblastiach spôsobilosti.

(6)

Skúšajúci rušňovodičov by mali skúšky viesť nezávisle a nestranne. Osoby alebo subjekty žiadajúce o uznanie by preto mali príslušnému orgánu preukázať, že tieto požiadavky spĺňajú.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 32 smernice 2007/59/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

Týmto rozhodnutím sa ustanovujú kritériá uznávania stredísk odbornej prípravy poskytujúcich odbornú prípravu rušňovodičom a uchádzačom o prácu rušňovodičov, uznávania skúšajúcich pracovníkov rušňovodičov a uchádzačov o prácu rušňovodičov a organizácie skúšok v súlade so smernicou 2007/59/ES.

Rozhodnutie sa vzťahuje na:

a)

strediská odbornej prípravy poskytujúce kurzy odbornej prípravy rušňovodičom a uchádzačom o prácu rušňovodičov so zreteľom na úlohy odbornej prípravy uvedené v článku 23 smernice 2007/59/ES;

b)

tých skúšajúcich pracovníkov, ktorí skúšajú rušňovodičov a sú oprávnení overovať odbornú spôsobilosť uchádzačov o prácu rušňovodičov alebo rušňovodičov žiadajúcich o certifikáciu v súlade s článkom 25 smernice 2007/59/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„žiadateľ“ je subjekt alebo osoba, ktorá založila spoločnosť a žiada o uznanie pre poskytovanie kurzov odbornej prípravy týkajúcich sa úloh odbornej prípravy uvedených v článku 23 ods. 5 a 6 smernice 2007/59/ES, vrátane jednotlivej osoby žiadajúcej o uznanie ako skúšajúci pracovník podľa článku 25 ods. 1 a 2 smernice 2007/59/ES;

b)

„školiteľ“ je osoba s príslušnými zručnosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnými na prípravu, organizovanie a vedenie kurzov odbornej prípravy;

c)

„skúšajúci pracovník“ je osoba s príslušnými zručnosťami a odbornou spôsobilosťou, ktorá je uznaná na vedenie a vyhodnocovanie skúšok na účely smernice 2007/59/ES;

d)

„skúška“ je proces overovania odbornej spôsobilosti rušňovodiča alebo uchádzača v súlade so smernicou 2007/59/ES jedným alebo viacerými spôsobmi, napr. písomne, ústne a prakticky;

e)

„skúšobné stredisko“ je subjekt zriadený na účely skúšania rušňovodičov v súlade s článkom 25 smernice 2007/59/ES;

f)

„uznanie“ je také formálne vyhlásenie o odbornej spôsobilosti osoby alebo subjektu vykonávať úlohy týkajúce sa odbornej prípravy alebo skúšok, ktoré vydáva orgán vymenovaný členským štátom na tento účel;

g)

„príslušný orgán“ je príslušný orgán podľa vymedzenia uvedeného v článku 3 smernice 2007/59/ES alebo akýkoľvek iný orgán vymenovaný členským štátom, alebo orgán, ktorý bol príslušným orgánom poverený úlohou uznávať strediská odbornej prípravy a skúšajúcich pracovníkov.

KAPITOLA 2

STREDISKÁ ODBORNEJ PRÍPRAVY

Článok 3

Nezávislosť a nestrannosť

Strediská odbornej prípravy poskytujú kurzy odbornej prípravy nestranne vo vzťahu k všetkým účastníkom.

Najmä ak stredisko odbornej prípravy poskytuje odbornú prípravu osôb zamestnaných v spoločnosti, ktorá dané stredisko odbornej prípravy vlastní, ako aj iným osobám, odborná príprava sa vykonáva nezávisle od záujmov spoločnosti vlastniacej dané stredisko odbornej prípravy a je nestranná voči všetkým účastníkom. Strediská odbornej prípravy uplatňujú rovnaké pravidlá na osoby zamestnané v spoločnosti, ktorá vlastní dané stredisko, a na ostatné osoby. Členské štáty zaistia, aby sa prijali opatrenia na dodržiavanie tejto zásady.

Článok 4

Požiadavky na odbornú spôsobilosť

1.   Žiadateľ preukáže technickú a prevádzkovú spôsobilosť a vhodnosť na organizovanie kurzov odbornej prípravy primeraných úlohám odbornej prípravy. Má dostatočné vybavenie, pokiaľ ide o zamestnancov aj zariadenie, a pôsobí v prostredí vhodnom na odbornú prípravu zameranú na prípravu rušňovodičov na skúšky, na základe ktorých získajú alebo si zachovajú preukazy a osvedčenia v súlade so smernicou 2007/59/ES.

2.   Žiadatelia majú najmä:

a)

účinnú štruktúru riadenia, ktorou sa zabezpečí, aby školitelia mali primeranú kvalifikáciu a skúsenosti na poskytovanie odbornej prípravy podľa požiadaviek ustanovených v smernici 2007/59/ES;

b)

potrebný personál, zariadenie, vybavenie a ubytovanie primerané ponúkanej odbornej príprave a odhadovanému počtu účastníkov kurzu;

c)

zaistiť, aby praktickú odbornú prípravu viedli školitelia, ktorí sú držiteľmi platného preukazu rušňovodiča a platného osvedčenia pre oblasť odbornej prípravy alebo podobnej trate/podobného koľajového vozidla a ktorí majú odbornú prax vo vedení vlakov najmenej tri roky. Ak školiteľ nie je držiteľom platného osvedčenia pre príslušnú infraštruktúru/príslušné koľajové vozidlá, pri odbornej príprave je v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. e) smernice 2007/59/ES prítomný rušňovodič, ktorý je držiteľom osvedčenia pre uvedenú infraštruktúru/uvedené koľajové vozidlá;

d)

poskytnúť metodiku, ktorú majú v úmysle používať na zabezpečenie obsahu, organizácie a trvania kurzov odbornej prípravy, osnov odbornej prípravy a schém odbornej spôsobilosti;

e)

mať systémy na zaznamenávanie činností odbornej prípravy vrátane informácií o účastníkoch, školiteľoch, ako aj o počte a účele kurzov;

f)

mať zavedený systém riadenia kvality alebo porovnateľné postupy na monitorovanie dodržiavania a vhodnosti systémov a postupov, ktoré zabezpečia, že poskytovaná odborná príprava zodpovedá požiadavkám predpísaným v smernici 2007/59/ES;

g)

zabezpečiť riadenie odbornej spôsobilosti, priebežnú odbornú prípravu a opatrenia s cieľom aktualizovať odborné zručnosti školiteľov;

h)

predviesť postupy, ktorými sa priebežne aktualizujú metódy odbornej prípravy, jej nástroje a zariadenia vrátane literatúry, softvéru a dokumentov pre odbornú prípravu poskytovaných manažérom infraštruktúry, napr. pravidlá týkajúce sa prevádzkových predpisov, návestí alebo bezpečnostných systémov.

3.   Členský štát môže na svojom území ustanoviť ďalšie požiadavky pre odbornú prípravu týkajúcu sa infraštruktúry.

4.   Žiadatelia o odbornú prípravu týkajúcu sa špecifickej komunikácie a terminológie pre prevádzku železníc a bezpečnostné postupy predložia svoju žiadosť príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádza infraštruktúra, ktorej sa komunikácia a terminológia týkajú.

Článok 5

Strediská odbornej prípravy, ktoré patria k železničnému podniku alebo manažérovi infraštruktúry

1.   Členský štát môže povoliť, aby žiadateľ, ktorý patrí k železničnému podniku alebo manažérovi infraštruktúry, poskytoval odbornú prípravu výhradne zamestnancom spoločnosti, ku ktorej patrí, a ktorý spĺňa všetky požiadavky ustanovené v článku 4 tohto rozhodnutia, bol uznaný zároveň s postupom udeľovania bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES (2).

2.   V takom prípade sa vyhlásenie o uznaní môže uviesť v príslušnom bezpečnostnom povolení alebo v bezpečnostnom osvedčení.

3.   Organizácia práce a riadenie žiadateľa uvedeného v odseku 1 sa uskutočňuje a rozvrhne tak, aby sa zabránilo akémukoľvek konfliktu záujmov.

Článok 6

Nové alebo novovybavené trate a novozavedené koľajové vozidlá

Pokiaľ ide o nové alebo novovybavené trate alebo novozavedené koľajové vozidlá, členský štát môže určiť podmienky, za akých môže uznané stredisko odbornej prípravy organizovať praktickú odbornú prípravu odchylne od článku 4 ods. 2 písm. c).

Používanie tejto odchýlky sa prísne obmedzuje na prípady, keď zatiaľ nie je k dispozícii školiteľ s osvedčením na nové alebo novovybavené trate alebo novozavedené koľajové vozidlá.

Školiteľ musí spĺňať všetky ostatné požiadavky ustanovené v článku 4 ods. 2 písm. c), pokiaľ ide o preukaz a osvedčenie ustanovené v článkoch 14 a 15 smernice 2007/59/ES a povinnú dĺžku odbornej praxe.

KAPITOLA 3

SKÚŠAJÚCI PRACOVNÍCI

Článok 7

Nezávislosť a nestrannosť

Žiadatelia potvrdia, že skúšky budú viesť nestranne a nediskriminačne, bez akéhokoľvek tlaku a motivačných faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť posúdenie alebo výsledky skúšky a spôsob vykonávania skúšky.

Príslušný orgán vypracuje na tento účel vyhlásenie ako súčasť žiadosti, ktorú žiadateľ podpíše.

Článok 8

Požiadavky na odbornú spôsobilosť

1.   Žiadatelia musia byť odborne spôsobilí a skúsení v predmete skúšky, ktorú chcú vykonávať.

Požadované skúsenosti musia byť získané počas odbornej praxe v trvaní najmenej štyroch rokov v období najviac piatich rokov pred dátumom podania žiadosti.

Požadovaná dĺžka odborných skúseností môže zahŕňať aj obdobie praxe na pozícii riadiaceho pracovníka rušňovodičov, ktorý je držiteľom platného preukazu rušňovodiča a doplnkového osvedčenia, alebo na pozícii školiteľa pre úlohy odbornej prípravy, ktoré sú vzhľadom na podávanú žiadosť významné.

2.   Pokiaľ ide o praktické skúšky vo vlakoch, žiadateľ musí byť držiteľom platného preukazu rušňovodiča a platného osvedčenia zahŕňajúceho predmet skúšky alebo podobný typ trate/koľajových vozidiel. Ak skúšajúci pracovník nie je držiteľom platného osvedčenia pre infraštruktúru/koľajové vozidlá, ktoré sú predmetom skúšky, na skúške musí byť prítomný rušňovodič, ktorý je držiteľom osvedčenia pre danú infraštruktúru/koľajové vozidlá, v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. e) smernice 2007/59/ES.

Žiadateľ musí mať najmenej štvorročnú odbornú prax ako rušňovodič, ktorú nadobudol v období najviac piatich rokov pred dátumom podania žiadosti. Znalosti žiadateľa musia byť v čase podávania žiadosti na aktuálnej úrovni.

3.   Žiadatelia musia okrem toho spĺňať tieto minimálne kritériá:

a)

sú spôsobilí v posluchu a ústnej interakcii v jazyku skúšky minimálne na úrovni B2 Európskeho rámca jazykovej spôsobilosti (EFLC) stanoveného Radou Európy (3);

b)

majú zručnosti a pedagogické schopnosti požadované na účely vykonávania skúšok a majú výborné znalosti o príslušných skúšobných metódach a dokumentoch používaných pri skúške;

c)

preukážu, ako si budú svoje odborné spôsobilosti v skúšaných predmetoch udržiavať na aktualizovanej úrovni;

d)

sú oboznámení s mechanizmom udeľovania osvedčení rušňovodičom.

4.   Členský štát môže predpísať ďalšie požiadavky pre skúšajúcich pracovníkov uskutočňujúcich skúšky týkajúce sa jeho vlastnej infraštruktúry.

KAPITOLA 4

ORGANIZÁCIA SKÚŠOK

Článok 9

Spoločné kritériá na organizovanie skúšok

Skúšky organizované s cieľom hodnotiť odbornú spôsobilosť rušňovodičov v súlade s článkom 25 smernice 2007/59/ES musia zodpovedať týmto kritériám:

a)

keď skúšajú dve alebo viaceré osoby, aspoň osoba, ktorá skúšku vedie, musí byť uznaným skúšajúcim pracovníkom v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia;

b)

ak sa skúška týka praktickej časti odbornej spôsobilosti na vedenie vlakov, skúšajúci pracovník je držiteľom preukazu rušňovodiča a doplnkového osvedčenia povoľujúceho používanie infraštruktúry a vedenie koľajových vozidiel, ktoré sú predmetom skúšky, alebo podobného typu trate/koľajových vozidiel; ak skúšajúci pracovník nie je držiteľom platného osvedčenia pre infraštruktúru/koľajové vozidlá, ktoré sú predmetom skúšky, na skúške je prítomný rušňovodič, ktorý je držiteľom osvedčenia pre danú infraštruktúru/koľajové vozidlá v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. e) smernice 2007/59/ES;

c)

skúšky sa vykonávajú transparentne a trvajú primerane dlho na to, aby sa prostredníctvom dostatočne zdokumentovaných dôkazov preukázalo, že sú zahrnuté všetky príslušné predmety uvedené v prílohách k smernici 2007/59/ES;

d)

ak skúšajúci pracovník, ktorý sa zúčastňuje na skúšaní, predtým poskytoval odbornú prípravu o predmete skúšky rušňovodičovi alebo uchádzačovi o prácu rušňovodiča, skúšku povedie druhý skúšajúci, ktorý sa na prípravnej odbornej príprave nepodieľal;

e)

skúška sa pripravuje s osobitnou pozornosťou so zreteľom na dôvernosť otázok, o ktorých sa predpokladá, že budú na skúške.

Článok 10

Nové či novovybavené trate a novozavedené koľajové vozidlá

Pokiaľ ide o novovybavené trate a novozavedené koľajové vozidlá, členský štát môže spresniť podmienky, za akých môže uznaný skúšajúci pracovník skúšať odchylne od článku 9.

Používanie tejto odchýlky sa prísne obmedzuje na prípady, keď zatiaľ nie je k dispozícii skúšajúci pracovník, ktorý má osvedčenie na nové alebo novovybavené trate alebo novozavedené koľajové vozidlá.

Skúšajúci pracovník musí spĺňať všetky ostatné požiadavky ustanovené v článku 4 ods. 2 písm. c), pokiaľ ide o preukaz a osvedčenie ustanovené v článkoch 14 a 15 smernice 2007/59/ES a povinnú dĺžku odbornej praxe.

KAPITOLA 5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Prechodné obdobie

Ak železničný podnik alebo manažér infraštruktúry už vybral skúšajúcich na vedenie skúšok pre svojich vlastných zamestnancov, a to v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami a požiadavkami uplatniteľnými pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia, členský štát môže rozhodnúť, že títo vybraní skúšajúci môžu pokračovať vo vedení skúšok v súlade s týmito podmienkami:

a)

železničný podnik alebo manažér infraštruktúry vybral skúšajúceho v rámci bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia vydaného v súlade so smernicou 2004/49/ES a v rozsahu pôsobnosti stanovenom príslušným orgánom a do skončenia platnosti tohto bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia;

b)

železničný podnik alebo manažér infraštruktúry preverí spĺňanie podmienok ustanovených v tomto rozhodnutí, pokiaľ ide o výber skúšajúcich; v prípade, keď skúšajúci nespĺňa požiadavky, železničný podnik alebo manažér infraštruktúry prijme primerané opatrenia na dosiahnutie splnenia požiadaviek zo strany skúšajúcich.

Článok 12

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 15. mája 2012.

V prípade stredísk odbornej prípravy, ktoré už poskytujú služby odbornej prípravy ku dňu uplatňovania tohto rozhodnutia, sa toto rozhodnutie uplatňuje od 1. júla 2013.

Článok 13

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 22. novembra 2011

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44.

(3)  Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: výučba, učenie, hodnotenie, 2001 (v anglickom jazyku vydal Cambridge University Press – ISBN 0-521-00531-0). Dostupný aj na webovej stránke Rady Európy: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf.