14.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/33


ROZHODNUTIE RADY 2011/684/SZBP

z 13. októbra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 9. mája 2011 prijala rozhodnutie 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1).

(2)

Vzhľadom na závažnosť situácie v Sýrii by sa predmetom reštriktívnych opatrení ustanovených v rozhodnutí 2011/273/SZBP mal stať ďalší subjekt, aby sa mu zabránilo vo využívaní finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré má v súčasnosti vo vlastníctve, v držbe alebo ktoré sú pod jeho kontrolou, na účely finančnej podpory sýrskeho režimu, a aby sa mu pritom umožnilo dočasne využívať následne získané zmrazené finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje na financovanie obchodu s neoznačenými osobami a subjektmi.

(3)

Rozhodnutie 2011/273/SZBP by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie Rady 2011/273/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabránenie vstupu na svoje územie, ako aj prechodu cezeň, osobám, ktoré sú zodpovedné za násilný zásah voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii, a s nimi spriazneným osobám, ako sa uvádzajú v prílohe I.“;

ii)

odsek 8 sa nahrádza takto:

„8.   V prípadoch, keď členský štát podľa odsekov 3, 4, 5, 6 a 7 povolí osobám uvedeným v prílohe I vstup na svoje územie alebo prechod cezeň, toto povolenie sa obmedzí len na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.“

2.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

i)

odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám zodpovedným za násilný zásah voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii, osobám a subjektom, ktoré profitujú z režimu alebo ho podporujú, a osobám a subjektom, ktoré sú s nimi spriaznené, uvedeným v prílohách I a II, ako aj všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré sú vo vlastníctve takýchto osôb a subjektov, v ich držbe alebo pod ich kontrolou.

2.   Fyzickým a právnickým osobám a subjektom uvedeným v prílohách I a II, a to ani v ich prospech, sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.“;

ii)

písmeno a) odseku 3 sa nahrádza takto:

„a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohách I a II a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;“;

iii)

písmeno a) odseku 4 sa nahrádza takto:

„a)

na predmetné finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje súdne, administratívne alebo arbitrážne opatrenie alebo rozhodnutie prijaté alebo vydané pred dátumom zaradenia fyzickej alebo právnickej osoby, alebo subjektu uvedeného v článku 4 ods. 1 do príloh I a II;“;

iv)

písmeno c) odseku 4 sa nahrádza takto:

„c)

záložné právo alebo rozhodnutie nie je v prospech fyzickej alebo právnickej osoby alebo subjektu, ktoré sú uvedené v prílohách I a II, a”;

v)

dopĺňa sa tento odsek:

„5a.   Odsek 1 nebráni označenému subjektu uvedenému na zozname v prílohe II, aby počas obdobia dvoch mesiacov od dátumu jeho označenia vykonal platbu zo zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré takýto subjekt získal po dátume svojho označenia, pokiaľ je platba splatná podľa zmluvy týkajúcej sa financovania obchodu, a to za podmienky, že príslušný členský štát dospel k záveru, že priamym ani nepriamym príjemcom danej platby nie je osoba alebo subjekt uvedený v odseku 1.“

3.

Článok 4a sa nahrádza takto:

„Článok 4a

Označeným osobám alebo subjektom uvedeným v prílohách I a II ani žiadnej inej osobe či subjektu v Sýrii, vrátane vlády Sýrie, jej verejných orgánov, podnikov a agentúr, ani inej osobe či subjektu, ktoré si uplatňujú nárok prostredníctvom akejkoľvek takejto osoby alebo subjektu alebo v ich prospech, sa nesmie uznať žiaden nárok, a to ani kompenzácie, náhrada škody alebo akýkoľvek iný nárok takéhoto druhu, ako je napríklad nárok na započítanie pohľadávky, náhradu škody alebo pohľadávka so zárukou, nároky na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, finančné záruky vrátane nárokov vyplývajúcich z akreditívov a podobných nástrojov v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorej realizácia bola úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo ovplyvnená z dôvodu opatrení obsiahnutých v tomto rozhodnutí.“

4.

V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Rada na návrh členského štátu alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vytvára zoznamy uvedené v prílohách I a II a vykonáva v nich zmeny a doplnenia.“

5.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

1.   V prílohách I a II sa uvádzajú dôvody zaradenia dotknutých osôb a subjektov do zoznamu.

2.   V prílohách I a II sa pokiaľ možno uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých osôb alebo subjektov. V prípade fyzických osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade subjektov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto vykonávania činnosti.“

Článok 2

Príloha k rozhodnutiu 2011/273/SZBP sa stáva prílohou I.

Článok 3

Príloha k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňa k rozhodnutiu 2011/273/SZBP ako príloha II.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 13. októbra 2011

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 10.5.2011, s. 11.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

Zoznam subjektov podľa článku 4 ods. 1

Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Commercial Bank of Syria (Obchodná banka Sýrie)

pobočka v Damasku, P.O. Box 2231, ul. Moawiya, Damask, Sýria;- P.O. Box 933, nám. Yousefa Azmeha, Damask, Sýria;

pobočka v Aleppo, P.O. Box 2, ul. Kastel Hajjarin, Aleppo, Sýria;

SWIFT/BIC CMSY SY DA; platí pre všetky pobočky [NPWMD]

webová stránka: http://cbs-bank.sy/En-index.php

tel.: +963 11 2218890

fax: +963 11 2216975

všeobecné riadenie: dir.cbs@mail.sy

štátna banka, ktorá poskytuje režimu finančnú podporu

13.10.2011“