15.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 185/79


Korigendum k rozhodnutiu Rady 2011/332/SZBP zo 7. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

( Úradný vestník Európskej únie L 149 z 8. júna 2011 )

Na strane 10 v článku 1 text nového odseku 2a článku 6 rozhodnutia 2011/137/SZBP:

namiesto:

„2a.   Zákaz poskytovať finančné prostriedky, finančné aktíva alebo hospodárske zdroje osobám alebo subjektom uvedeným v odseku 1 písm. b) nebráni, pokiaľ ide o prístavné orgány, v tom, aby sa do 15. júla 2011 plnili zmluvy uzavreté pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia s výnimkou zmlúv, ktoré sa týkajú ropy, plynu a rafinovaných výrobkov.“

má byť:

„2a.   Zákaz poskytovať finančné prostriedky, finančné aktíva alebo hospodárske zdroje osobám alebo subjektom uvedeným v odseku 1 písm. b) nebráni, pokiaľ ide o prístavné orgány, v tom, aby sa do 15. júla 2011 plnili zmluvy uzavreté pred 7. júnom 2011 s výnimkou zmlúv, ktoré sa týkajú ropy, plynu a rafinovaných výrobkov.“