24.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/85


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2011/300/SZBP

z 23. mája 2011,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/137/SZBP z 28. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada prijala 28. februára 2011 rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi.

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Líbyi by sa do zoznamov osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedených v prílohách II a IV k rozhodnutiu 2011/137/SZBP, mala zaradiť ďalšia osoba a ďalší subjekt,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Osoba uvedená v prílohe I k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňa do zoznamov uvedených v prílohách II a IV k rozhodnutiu 2011/137/SZBP.

2.   Subjekt uvedený v prílohe II k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňa do zoznamu uvedeného v prílohe IV k rozhodnutiu 2011/137/SZBP.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 23. mája 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011, s. 53.


PRÍLOHA I

OSOBA PODĽA ČLÁNKU 1 ODS. 1

 

Meno

Identifikačné informácie

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Plukovník Taher Juwadi

V poradí štvrtá osoba vo velení revolučnej gardy

Kľúčový člen Qadhafiho režimu

23.05.2011


PRÍLOHA II

SUBJEKT PODĽA ČLÁNKU 1 ODS. 2

 

Meno

Identifikačné informácie

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways

1st Floor

Waha Building

273, Omar Almokhtar Street

P.O.Box 83428

Tripoli, Libya

e-mail: afriqiyah@afriqiyah.aero

Líbyjská dcérska spoločnosť/vo vlastníctve Libyan African Investment Portfolio; subjekt vo vlastníctve a pod kontrolou režimu; označený v nariadení EÚ

23.05.2011