6.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/1


ROZHODNUTIE RADY

z 27. septembra 2010

o podpísaní Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Kamerunskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)

(2011/200/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Európska Komisia prijala v máji 2003 oznámenie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT): návrh akčného plánu Európskej únie, v ktorom sa požaduje prijatie opatrení na zamedzenie nezákonnej ťažby dreva vypracovaním dobrovoľných dohôd o partnerstve s krajinami, ktoré sú producentmi dreva. Závery Rady týkajúce sa tohto akčného plánu boli prijaté v októbri 2003 (1) a Európsky parlament prijal uznesenie v tejto veci 11. júla 2005 (2).

(2)

Rada 5. decembra 2005 poverila Komisiu začať rokovania o dohodách o partnerstve s cieľom vykonávať akčný plán Únie týkajúci sa FLEGT.

(3)

Rada 20. decembra 2005 prijala nariadenie (ES) č. 2173/2005 (3) o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskej únie z krajín, s ktorými Únia uzavrela dobrovoľné dohody o partnerstve.

(4)

Rokovania s Kamerunskou republikou sa uzavreli a dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi Európskou úniou a Kamerunskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (ďalej len „dohoda“), bola parafovaná 6. mája 2010.

(5)

Dohoda by sa mala podpísať s výhradou jej uzavretia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje podpísanie dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Kamerunskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe lesného hospodárstva a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT), s výhradou uzavretia uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu (4).

Článok 2

Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osobu splnomocnenú na podpísanie dohody v mene Únie s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 27. septembra 2010

Za Radu

predseda

K. PEETERS


(1)  Ú. v. EÚ C 268, 7.11.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 482.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1.

(4)  Text dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o jej uzavretí.