18.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/19


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. marca 2011,

ktorým sa vymenúvajú štyria maďarskí členovia a šiesti maďarskí náhradníci Výboru regiónov

(2011/165/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh maďarskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2009 a 18. januára 2010 prijala rozhodnutia 2009/1014/EÚ (1) a 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Ferenca BENKŐA, pána Attilu JÓSZAIA, pána Gyögya IPKOVICHA a pána Andrása SZALAYA sa uvoľnili štyri miesta členov Výboru regiónov. V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Lászlóa BÁKONYIHO, pani Károlyné KOCSISOVEJ, pána Zoltána NAGYA a pána Józsefa PAIZSA sa uvoľnili štyri miesta náhradníkov Výboru regiónov. V dôsledku vymenovania pána Istvána BÓKU a pána Attilu KISSA za členov Výboru regiónov sa uvoľnia dve miesta náhradníkov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za členov:

pán István BÓKA, Balatonfüred város polgármestere,

pán Attila KISS, Hajdúböszörmény város polgármestere,

pán Sándor KOVÁCS, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke,

pán Jenő MANNINGER, Zala Megyei Közgyűlés elnöke

a

b)

za náhradníkov:

pán Zoltán HORVÁTH, Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke,

pán Ferenc KOVÁCS, Vas Megyei Közgyűlés elnöke,

pán Ferenc TEMERINI, Soltvadkert, önkormányzati képviselő,

pán Attila TILKI, Fehérgyarmat város polgármestere,

pán Botond VÁNTSA, Szigetszentmiklós, önkormányzati képviselő,

pán Tamás VARGHA, Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 14. marca 2011

Za Radu

predseda

FAZEKAS S.


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.