4.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/66


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. marca 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 97/80/ES, ktorým sa formulujú ustanovenia pre vykonávanie smernice Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch

(Text s významom pre EHP)

(2011/142/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (1), a najmä jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Skúsenosť nadobudnutá pri uplatňovaní rozhodnutia Komisie 97/80/ES z 18. decembra 1996, ktorým sa formulujú ustanovenia pre vykonávanie smernice Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (2), ukazuje, že je potrebné v prípade najväčších mliekarenských podnikov prijať podrobnejšie členenie.

(2)

Rozhodnutie 97/80/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre poľnohospodársku štatistiku,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 97/80/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. marca 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 78, 28.3.1996, s. 27.

(2)  Ú. v. ES L 24, 25.1.1997, s. 26.


PRÍLOHA

V prílohe II k rozhodnutiu 97/80/ES sa tabuľky D, E, F, G.1, G.2, G.3, G.4 a G.5 nahrádzajú takto:

„TABUĽKA D

Podniky  (1) podľa objemu ročného výkupu mlieka

Krajina …

Stav k 31. decembru …

Triedy podľa objemu (tony/rok) výkupu

Počet podnikov

Výkup

v 1 000 t

5 000 a menej

5 001 až 20 000

20 001 až 50 000

50 001 až 100 000

100 001 až 300 000

300 001 až 400 000

400 001 až 500 000

500 001 až 750 000

750 001 až 1 000 000

Viac ako 1 000 000

Spolu


TABUĽKA E

Podniky, ktoré zvážajú mlieko  (2), podľa ročného objemu zvozu mlieka

Krajina …

Stav k 31. decembru …

Triedy podľa objemu (tony/rok) zvozu mlieka

Počet

Zvoz

v 1 000 t

1 000 a menej

1 001 až 5 000

5 001 až 20 000

20 001 až 50 000

50 001 až 100 000

Viac ako 100 000

Spolu


TABUĽKA F

Podniky  (3) podľa objemu spracovaného mlieka

Krajina …

Stav k 31. decembru …

Triedy podľa objemu (tony/rok) spracovaného mlieka

Počet podnikov

Objem

v 1 000 t

5 000 a menej

5 001 až 20 000

20 001 až 50 000

50 001 až 100 000

100 001 až 300 000

300 001 až 400 000

400 001 až 500 000

500 001 až 750 000

750 001 až 1 000 000

Viac ako 1 000 000

Spolu


TABUĽKA G.1

Podniky  (4) podľa ročnej produkcie určitých skupín mliečnych výrobkov

Krajina …

Stav k 31. decembru …

Skupina výrobkov: ČERSTVÉ VÝROBKY (1)

Triedy podľa objemu (tony/rok) produkcie

Počet podnikov

Ročná produkcia

v 1 000 t

1 000 a menej

1 001 až 10 000

10 001 až 30 000

30 001 až 50 000

50 001 až 100 000

100 001 až 150 000

150 001 až 200 000

200 001 až 250 000

Viac ako 250 000

Spolu


TABUĽKA G.2

Podniky  (5) podľa ročnej produkcie určitých skupín mliečnych výrobkov

Krajina …

Stav k 31. decembru …

Skupina výrobkov: KONZUMNÉ MLIEKO (11)

Triedy podľa objemu (tony/rok) produkcie

Počet podnikov

Ročná produkcia

v 1 000 t

1 000 a menej

1 001 až 10 000

10 001 až 30 000

30 001 až 100 000

100 001 až 150 000

150 001 až 200 000

200 001 až 250 000

Viac ako 250 000

Spolu


TABUĽKA G.3

Podniky  (6) podľa ročnej produkcie určitých skupín mliečnych výrobkov

Krajina …

Stav k 31. decembru …

Skupina výrobkov: SUŠENÉ MLIEČNE VÝROBKY (22)

Triedy podľa objemu (tony/rok) produkcie

Počet podnikov

Ročná produkcia

v 1 000 t

1 000 a menej

1 001 až 5 000

5 001 až 20 000

20 001 až 25 000

Viac ako 25 000

Spolu


TABUĽKA G.4

Podniky  (7) podľa ročnej produkcie určitých skupín mliečnych výrobkov

Krajina …

Stav k 31. decembru …

Skupina výrobkov: MASLO (23)

Triedy podľa objemu (tony/rok) produkcie

Počet podnikov

Ročná produkcia

v 1 000 t

100 a menej

101 až 1 000

1 001 až 5 000

5 001 až 10 000

10 001 až 15 000

15 001 až 20 000

20 001 až 25 000

Viac ako 25 000

Spolu


TABUĽKA G.5

Podniky  (8) podľa ročnej produkcie určitých skupín mliečnych výrobkov

Krajina …

Stav k 31. decembru …

Skupina výrobkov: SYR (všetky druhy) (24)

Triedy podľa objemu (tony/rok) produkcie

Počet podnikov

Ročná produkcia

v 1 000 t

100 a menej

101 až 1 000

1 001 až 4 000

4 001 až 10 000

10 001 až 15 000

15 001 až 20 000

20 001 až 25 000

Viac ako 25 000

Spolu


(1)  Uvedené v článku 2 prvom pododseku bode 1 smernice 96/16/ES.

(2)  Uvedené v článku 2 prvom pododseku bode 2 smernice 96/16/ES.

(3)  Uvedené v článku 2 prvom pododseku bode 1 smernice 96/16/ES.

(4)  Uvedené v článku 2 prvom pododseku bode 1 smernice 96/16/ES.

(5)  Uvedené v článku 2 prvom pododseku bode 1 smernice 96/16/ES.

(6)  Uvedené v článku 2 prvom pododseku bode 1 smernice 96/16/ES.

(7)  Uvedené v článku 2 prvom pododseku bode 1 smernice 96/16/ES.

(8)  Uvedené v článku 2 prvom pododseku bode 1 smernice 96/16/ES.“