1.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/39


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 31. januára 2011

podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov Izraelským štátom, pokiaľ ide o automatizované spracovanie osobných údajov

[oznámené pod číslom K(2011) 332]

(Text s významom pre EHP)

(2011/61/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1), a najmä na jej článok 25 ods. 6,

po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Podľa smernice 95/46/ES sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby sa osobné údaje mohli poskytnúť tretej krajine len vtedy, ak príslušná tretia krajina zabezpečí primeranú úroveň ochrany a ak sú pred poskytnutím údajov dodržané právne predpisy členských štátov, ktorými sa vykonávajú iné ustanovenia uvedenej smernice.

(2)

Komisia môže konštatovať, že tretia krajina zabezpečuje primeranú úroveň ochrany. V takom prípade môžu členské štáty prenášať osobné údaje bez potreby dodatočných záruk.

(3)

Podľa smernice 95/46/ES by sa úroveň ochrany údajov mala hodnotiť na základe všetkých okolností týkajúcich sa operácie prenosu údajov alebo súboru operácií prenosu údajov, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať viacerým prvkom relevantným pre prenos, uvedeným v jej článku 25.

(4)

Vzhľadom na rozdielny prístup k ochrane údajov v tretích krajinách by sa hodnotenie primeranosti a prijatie a presadzovanie akéhokoľvek rozhodnutia na základe článku 25 ods. 6 smernice 95/46/ES mali vykonať tak, aby nedochádzalo k svojvoľnej alebo neodôvodnenej diskriminácii tretích krajín alebo medzi tretími krajinami, v ktorých existujú podobné podmienky, ani k vytváraniu skrytej prekážky obchodu vzhľadom na súčasné medzinárodné záväzky Európskej únie.

(5)

Právny systém Izraelského štátu nemá písomnú ústavu, ale izraelský najvyšší súd udelil niektorým „základným zákonom“ ústavný štatút. Tieto „základné zákony“ dopĺňa rozsiahle množstvo judikatúry, keďže izraelský právny systém sa v prevažnej miere pridržiava zásad zvykového práva. Právo na súkromie je obsiahnuté v „základnom zákone Ľudská dôstojnosť a sloboda“, v paragrafe 7.

(6)

Právne normy upravujúce ochranu osobných údajov v Izraelskom štáte zväčša vychádzajú z noriem ustanovených v smernici 95/46/ES a sú zakotvené v zákone o ochrane súkromia 5741-1981, naposledy zmenenom a doplnenom v roku 2007 s cieľom zaviesť nové požiadavky na spracovanie osobných údajov a podrobne upraviť organizáciu dozorného orgánu.

(7)

Uvedené právne predpisy v oblasti ochrany údajov sú doplnené rozhodnutiami vlády o vykonávaní zákona 5741-1981 o ochrane súkromia a o organizácii a fungovaní dozorného orgánu, pričom z veľkej časti vychádzajú z odporúčaní uvedených v správe Výboru pre preskúmanie právnych predpisov týkajúcich sa databáz (Schoffmanova správa).

(8)

Ustanovenia o ochrane údajov sú obsiahnuté aj v mnohých právnych nástrojoch upravujúcich rozličné sektory, napríklad v právnych predpisoch týkajúcich sa finančného sektora, v predpisoch týkajúcich sa zdravotníctva a verejných registrov.

(9)

Právne normy na ochranu údajov uplatniteľné v Izraelskom štáte zahŕňajú všetky základné zásady potrebné na dosiahnutie primeranej úrovne ochrany fyzických osôb, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov v automatizovaných databázach. Kapitola 2 zákona o ochrane súkromia 5741-1981, v ktorej sú stanovené zásady spracovania osobných údajov, sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov v neautomatizovaných databázach (manuálne databázy).

(10)

Uplatňovanie týchto právnych noriem ochrany údajov je zaručené správnymi a súdnymi opravnými prostriedkami a nezávislým dohľadom vykonávaným dozorným orgánom, Izraelským právnym, informačným a technologickým orgánom (ILITA), ktorý má právomoc prešetrovať a zasahovať a ktorý koná úplne nezávisle.

(11)

Izraelské orgány pre ochranu údajov poskytli vysvetlenia a uistenia týkajúce sa výkladu izraelského práva a poskytli uistenia, že izraelské právne predpisy o ochrane údajov sa vykonávajú v súlade s týmto výkladom. Toto rozhodnutie berie do úvahy tieto vysvetlenia a uistenia, a preto je nimi podmienené.

(12)

Izraelský štát by sa preto mal považovať za krajinu, ktorá v súlade so smernicou 95/46/ES poskytuje primeranú ochranu osobných údajov pri automatizovaných medzinárodných prenosoch osobných údajov z Európskej únie do Izraelského štátu, resp. pri neautomatizovaných prenosoch, ktoré podliehajú ďalšiemu automatizovanému spracovaniu v Izraelskom štáte. Toto rozhodnutie sa, naopak, nevzťahuje na medzinárodné prenosy osobných údajov z EÚ do Izraelského štátu, pri ktorých sa samotný prenos, ako aj následné spracovanie dát vykonávajú výlučne neautomatizovanými spôsobmi.

(13)

V záujme transparentnosti a s cieľom zaručiť schopnosť príslušných orgánov v členských štátoch zabezpečiť ochranu jednotlivcov v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov je nevyhnutné vymedziť výnimočné okolnosti, za ktorých môže byť pozastavenie toku určitých údajov opodstatnené, a to bez ohľadu na existenciu primeranej ochrany.

(14)

Zistenia vo veci primeranosti ochrany súvisiace s týmto rozhodnutím sa vzťahujú na Izraelský štát v súlade s medzinárodným právom. Ďalší prenos údajov príjemcovi mimo Izraelského štátu v súlade s medzinárodným právom by sa mal považovať za prenos osobných údajov do tretej krajiny.

(15)

Pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, zriadená podľa článku 29 smernice 95/46/ES, vydala kladné stanovisko k úrovni primeranosti ochrany osobných údajov pri automatizovaných medzinárodných prenosoch osobných údajov z Európskej únie, resp. pri neautomatizovaných prenosoch, ktoré sú predmetom ďalšieho automatizovaného spracovania v Izraelskom štáte. Pracovná skupina vo svojom kladnom stanovisku vyzvala izraelské orgány, aby prijali ďalšie ustanovenia, ktorými sa rozšíri uplatňovanie izraelských právnych predpisov aj na manuálne databázy, ustanovenia, ktorými sa jednoznačne uzná zásada proporcionality pri spracovaní osobných údajov v súkromnom sektore a ktoré zabezpečia výklad výnimiek týkajúcich sa medzinárodných prenosov údajov v súlade s kritériami uvedenými v Pracovnom dokumente o jednotnej interpretácii článku 26 ods. 1 smernice 95/46/ES (2). Toto stanovisko sa zohľadnilo pri príprave tohto rozhodnutia (3).

(16)

Výbor zriadený podľa článku 31 ods. 1 smernice 95/46/ES nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Na účely článku 25 ods. 2 smernice 95/46/ES sa Izraelský štát považuje za krajinu, ktorá poskytuje primeranú ochranu osobných údajov pri automatizovaných medzinárodných prenosoch osobných údajov z Európskej únie do Izraela, resp. pri neautomatizovaných prenosoch, ktoré sú predmetom ďalšieho automatizovaného spracovania v Izraelskom štáte.

2.   Orgánom dohľadu Izraelského štátu zodpovedným za uplatňovanie noriem právnej ochrany v Izraelskom štáte je Izraelský právny, informačný a technologický orgán (ILITA) uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Toto rozhodnutie sa týka výlučne primeranosti ochrany poskytovanej v Izraelskom štáte v súlade s medzinárodným právom s cieľom splniť požiadavky uvedené v článku 25 ods. 1 smernice 95/46/ES a netýka sa iných podmienok ani obmedzení súvisiacich s vykonávaním ostatných ustanovení tejto smernice, ktoré sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov v rámci členských štátov.

2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje v súlade s medzinárodným právom. Nemá vplyv na štatút Golanských výšin, pásma Gazy a západného brehu Jordánu vrátane východného Jeruzalema v zmysle medzinárodného práva.

Článok 3

1.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov členských štátov prijímať opatrenia na dodržiavanie vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa iných ustanovení ako ustanovení článku 25 smernice 95/46/ES, tieto orgány môžu uplatniť svoje existujúce právomoci a pozastaviť tok údajov smerom k príjemcovi v Izraelskom štáte, aby tak ochránili jednotlivcov pri spracovaní ich osobných údajov v týchto prípadoch:

a)

ak príslušný orgán v Izraeli zistil, že príjemca nedodržiava platné normy ochrany, alebo

b)

ak je vysoká pravdepodobnosť, že normy ochrany sa porušujú; ak existuje dôvodné podozrenie, že príslušný izraelský orgán nevykonáva alebo nevykoná vhodné a včasné kroky na vyriešenie tohto prípadu; ak by pokračovanie v prenose vytvorilo bezprostredné riziko vážneho poškodenia dotknutých osôb a príslušné orgány v členských štátoch vynaložili za daných okolností primerané úsilie, aby o tomto upovedomili stranu v Izraelskom štáte zodpovednú za spracovanie a poskytli jej možnosť reagovať.

2.   Pozastavenie sa skončí hneď, ako sa zabezpečí dodržiavanie noriem ochrany a je o tom upovedomený príslušný orgán dotknutého členského štátu.

Článok 4

1.   Ak členské štáty prijmú opatrenia podľa článku 3, bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2.   Členské štáty a Komisia sa navzájom informujú o prípadoch, v ktorých opatrenia prijaté orgánmi zodpovednými za zabezpečenie dodržiavania noriem na ochranu v Izraelskom štáte nedokážu zaručiť takýto súlad.

3.   Ak informácie zhromaždené podľa článku 3 a podľa odsekov 1 a 2 tohto článku poskytujú dôkaz o tom, že ktorýkoľvek orgán zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania noriem ochrany v Izraelskom štáte si neplní svoju úlohu účinne, Komisia informuje príslušný izraelský orgán, a ak je to potrebné, predloží návrh opatrení v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 smernice 95/46/ES s cieľom zrušiť alebo pozastaviť toto rozhodnutie, alebo obmedziť rozsah jeho pôsobnosti.

Článok 5

Komisia monitoruje vykonávanie tohto rozhodnutia a oznamuje všetky relevantné zistenia výboru zriadenému podľa článku 31 smernice 95/46/ES vrátane akéhokoľvek dôkazu, ktorý by mohol ovplyvniť zistenie uvedené v článku 1 tohto rozhodnutia, že ochrana v Izraelskom štáte je primeraná v zmysle článku 25 smernice 95/46/ES, a akéhokoľvek dôkazu o tom, že toto rozhodnutie sa vykonáva diskriminačným spôsobom. Monitoruje najmä spracovanie osobných údajov v manuálnych databázach.

Článok 6

Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím do 3 mesiacov od dátumu jeho oznámenia.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 31. januára 2011

Za Komisiu

Viviane REDING

podpredsedníčka


(1)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Dokument WP114 z 25. novembra 2005. Dostupný na adrese: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_sk.pdf

(3)  Stanovisko 6/2009 k úrovni ochrany osobných údajov v Izraeli. Dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp165_sk.pdf


PRÍLOHA

Príslušný orgán dohľadu, na ktorý sa odkazuje v článku 1 ods. 2 tohto rozhodnutia:

The Israeli Law, Information and Technology Authority

The Government Campus

9th floor

125 Begin Rd.

Tel Aviv

Israel

Poštová adresa:

P. O. Box 7360

Tel Aviv, 61072

Tel. +972 37634050

Fax: +972 26467064

E-mail: ILITA@justice.gov.il

Webová lokalita: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm