18.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/36


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1217/2010

zo 14. decembra 2010

o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o výskume a vývoji

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2821/71 z 20. decembra 1971 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy na kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov (1),

po uverejnení návrhu tohto nariadenia,

po konzultácii s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie,

keďže:

(1)

Nariadenie (EHS) č. 2821/71 splnomocňuje Komisiu uplatňovať prostredníctvom nariadenia článok 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2) na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov spadajúcich do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy, ktorých cieľom je výskum a vývoj produktov, technológií alebo procesov až do štádia priemyselného uplatňovania a využívania výsledkov vrátane ustanovení týkajúcich sa práv duševného vlastníctva.

(2)

Článok 179 ods. 2 zmluvy vyzýva Úniu na podporu aktivít podnikov vrátane malých a stredných podnikov v oblasti výskumu a technologického vývoja vysokej kvality a na podporu ich úsilia pri vzájomnej spolupráci. Toto nariadenie má uľahčiť výskum a vývoj a zároveň účinne ochraňovať hospodársku súťaž.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2659/2000 z 29. novembra 2000 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy na kategórie dohôd o výskume a vývoji (3) vymedzuje kategórie dohôd o výskume a vývoji, ktoré podľa Komisie zvyčajne spĺňajú podmienky stanovené v článku 101 ods. 3 zmluvy. Vzhľadom na celkovú pozitívnu skúsenosť s uplatňovaním uvedeného nariadenia, ktoré je účinné do 31. decembra 2010, ako aj pri zohľadnení ďalších skúseností získaných od jeho prijatia, je vhodné prijať nové nariadenie o skupinovej výnimke.

(4)

Toto nariadenie by malo spĺňať dve požiadavky: zabezpečiť účinnú ochranu hospodárskej súťaže a poskytnúť primeranú právnu istotu podnikom. Pri sledovaní týchto cieľov by sa malo zohľadniť, že je potrebné podľa možnosti čo najviac zjednodušiť administratívny dohľad a právny rámec. Pod určitou úrovňou trhovej sily možno na účely uplatňovania článku 101 ods. 3 všeobecne predpokladať, že pozitívne účinky dohôd o výskume a vývoji prevážia akékoľvek negatívne účinky na hospodársku súťaž.

(5)

Na účely uplatnenia článku 101 ods. 3 zmluvy prostredníctvom nariadenia nie je potrebné vymedziť dohody, ktoré by mohli spadať do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy. Pri individuálnom posudzovaní dohôd podľa článku 101 ods. 1 zmluvy sa musí zohľadniť niekoľko faktorov, najmä však trhová štruktúra na relevantnom trhu.

(6)

Dohody o spoločnom vykonávaní výskumnej práce alebo spoločnom rozvoji výsledkov výskumu až do štádia priemyselného uplatňovania, avšak bez tohto štádia, v zásade nespadajú do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy. Jednako za určitých okolností, ak sa strany dohodnú nerealizovať iný výskum a vývoj v rovnakej oblasti, čím sa vzdajú príležitosti získania konkurenčnej výhody nad ostatnými stranami, môžu tieto dohody spadať pod článok 101 ods. 1 zmluvy a mali by sa zahrnúť do pôsobnosti tohto nariadenia.

(7)

Výhoda výnimky stanovenej týmto nariadením by sa mala obmedziť a poskytnúť len tým dohodám, v prípade ktorých je možné s dostatočnou istotou predpokladať, že spĺňajú podmienky článku 101 ods. 3 zmluvy.

(8)

Spolupráca vo výskume a vývoji a vo využívaní výsledkov podporí technický a hospodársky pokrok vo väčšej miere, ak jednotlivé strany k spolupráci prispievajú vzájomným doplňovaním si odborných znalostí, prostriedkami alebo činnosťami. Patrí sem aj scenár, keď jedna strana iba financuje výskumné a vývojové činnosti druhej strany.

(9)

Spoločné využívanie výsledkov možno považovať za prirodzený dôsledok spoločného výskumu a vývoja. Môže nadobúdať rôzne formy, ako je výroba, využívanie práv duševného vlastníctva, ktoré výrazne prispieva k technickému alebo hospodárskemu pokroku, alebo marketing nových produktov.

(10)

Možno vo všeobecnosti očakávať, že spotrebitelia budú mať prospech zo zvýšeného objemu a efektívnosti výskumu a vývoja prostredníctvom zavádzania nových alebo zlepšených produktov alebo služieb, rýchlejšieho zavádzania týchto produktov alebo služieb, alebo zníženia cien v dôsledku nových alebo zlepšených technológií alebo postupov.

(11)

Aby bola výnimka odôvodnená, spoločné využívanie by sa malo týkať produktov, technológií alebo postupov, pre ktoré je využitie výsledkov výskumu a vývoja rozhodujúce. V dohode o výskume a vývoji by sa okrem toho mali všetky strany dohodnúť, že budú mať úplný prístup ku konečným výsledkom spoločného výskumu a vývoja vrátane všetkých vyplývajúcich práv duševného vlastníctva a know-how na účely ďalšieho výskumu a vývoja a využívania výsledkov, len čo budú konečné výsledky dostupné. Prístup k výsledkom by vo všeobecnosti nemal byť obmedzený v súvislosti s využívaním výsledkov na účely ďalšieho výskumu a vývoja. Keď však strany v súlade s týmto nariadením obmedzia svoje práva na využívanie výsledkov, najmä keď sa špecializujú v rámci využívania výsledkov, prístup k výsledkom na účely ich využívania by mal byť zodpovedajúcim spôsobom obmedzený. Okrem toho, ak sa na výskume zúčastňujú akademické orgány, výskumné inštitúcie alebo podniky zabezpečujúce výskum a vývoj ako komerčnú službu bez toho, aby sa bežne aktívne podieľali na využití výsledkov, môžu sa dohodnúť na využití výsledkov výskumu a vývoja výhradne na účely ďalšieho výskumu. V závislosti od ich schopností a obchodných potrieb strany môžu prispievať k spolupráci na výskume a vývoji nerovnakým spôsobom. Preto s cieľom zohľadniť a vyrovnať rozdiely v hodnote alebo charaktere príspevkov strán sa môže v dohode o výskume a vývoji, ktorá využíva výhody vyplývajúce z tohto nariadenia, stanoviť, že jedna strana má kompenzovať inú stranu za získanie prístupu k výsledkom na účely ďalšieho výskumu alebo využívania výsledkov. Kompenzácia by však nemala byť natoľko vysoká, aby fakticky znemožnila takýto prístup.

(12)

Podobne, pokiaľ v dohode o výskume a vývoji nie je ustanovené spoločné využívanie výsledkov, strany by sa mali v dohode o výskume a vývoji dohodnúť, že si navzájom poskytnú prístup k svojmu predtým existujúcemu know-how, pokiaľ je toto know-how nevyhnutné na účely využívania výsledkov ostatnými stranami. Sadzby účtované ako licenčné poplatky by nemali byť tak vysoké, aby fakticky znemožnili prístup ostatných strán k tomuto know-how.

(13)

Výnimka stanovená týmto nariadením by mala byť obmedzená na dohody o výskume a vývoji, ktoré neposkytujú podnikom príležitosť vylúčenia hospodárskej súťaže vo vzťahu k podstatnej časti daných produktov, služieb alebo technológií. Je nevyhnutné vylúčiť zo skupinovej výnimky dohody medzi konkurentmi, ktorých spoločný podiel na trhu produktov, služieb alebo technológií, ktoré je možné zlepšiť alebo nahradiť výsledkami výskumu a vývoja, presahuje v čase uzatvorenia dohody určitú úroveň. Nie je však možné automaticky predpokladať, že dohody o výskume a vývoji buď spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy, alebo nespĺňajú podmienky článku 101 ods. 3 zmluvy, ak sa prekročí hraničný trhový podiel stanovený v tomto nariadení, alebo nie sú splnené iné podmienky tohto nariadenia. V takých prípadoch je potrebné vykonať individuálne posúdenie dohody o výskume a vývoji na základe článku 101 zmluvy.

(14)

Aby sa zabezpečilo zachovanie účinnej hospodárskej súťaže počas spoločného využívania výsledkov, je potrebné upraviť ustanovením, že skupinová výnimka sa prestáva uplatňovať, ak sa spoločný podiel strán na trhu produktov, služieb alebo technológií vyplývajúcich zo spoločného výskumu a vývoja nadmerne zvýši. Výnimka má platiť bez ohľadu na trhové podiely strán aj naďalej, po určitý čas od začiatku spoločného využívania výsledkov, s cieľom vyčkať na stabilizáciu ich trhových podielov, najmä po zavedení úplne nového produktu, a aby sa zabezpečilo minimálne obdobie pre návratnosť vložených investícií.

(15)

Toto nariadenie by nemalo udeľovať výnimky dohodám obsahujúcim obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie pozitívnych účinkov vytvorených dohodou o výskume a vývoji. V zásade by mali byť z výhody výnimky stanovenej týmto nariadením, bez ohľadu na trhový podiel zúčastnených strán, vylúčené dohody obsahujúce určité typy závažných obmedzení hospodárskej súťaže, akými sú obmedzenia slobody strán realizovať výskum a vývoj v oblasti nesúvisiacej s dohodou, stanovenie cien účtovaných tretím stranám, obmedzenie výroby alebo predaja, ako aj obmedzenie realizácie pasívnych predajov zmluvných produktov alebo zmluvných technológií na územiach alebo zákazníkom vyhradených iným stranám. V tomto zmysle obmedzenie oblasti použitia neznamená obmedzenie výroby alebo predaja ani obmedzenie týkajúce sa územia alebo zákazníkov.

(16)

Obmedzenie trhového podielu, neposkytnutie výnimky pre určité dohody a podmienky stanovené týmto nariadením zvyčajne zabezpečujú, že dohody, na ktoré sa skupinová výnimka vzťahuje, neumožňujú zúčastneným stranám vylúčiť hospodársku súťaž vo vzťahu k podstatnej časti predmetných produktov alebo služieb.

(17)

Nemožno vylúčiť, že k protisúťažným účinkom uzavretia trhu môže dôjsť vtedy, keď jedna strana financuje niekoľko výskumných a vývojových projektov realizovaných konkurentmi v súvislosti s rovnakým zmluvným produktom alebo zmluvnou technológiou, a najmä keď získa výlučné právo na využívanie výsledkov voči tretím stranám. Preto výhoda vyplývajúca z tohto nariadenia by mala byť poskytnutá takýmto dohodám o platenom výskume a vývoji len vtedy, ak spoločný trhový podiel strán zúčastňujúcich sa na takýchto spojených dohodách, t. j. financujúcej strany a všetkých strán vykonávajúcich výskum a vývoj, nepresiahne 25 %.

(18)

Dohody medzi podnikmi, ktoré nie sú konkurujúcimi výrobcami produktov, technológií alebo procesov, ktoré možno výsledkami výskumu a vývoja zlepšiť, zameniť alebo nahradiť, budú vylučovať efektívnu súťaž vo výskume a vývoji len za výnimočných okolností. Treba preto umožniť, aby takéto dohody mohli využívať výnimku stanovenú týmto nariadením bez ohľadu na trhový podiel a aby sa akékoľvek výnimočné prípady riešili formou odňatia výhody.

(19)

Komisia môže odňať výhody tohto nariadenia na základe článku 29 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (4) vtedy, ak v konkrétnom prípade zistí, že dohoda, na ktorú sa vzťahuje výnimka ustanovená v tomto nariadení, má v každom prípade účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy.

(20)

V Orgán členského štátu na ochranu hospodárskej súťaže môže na základe článku 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 odňať výhodu vyplývajúcu z tohto nariadenia, pokiaľ ide o územie tohto členského štátu alebo o jeho časť, ak dohoda, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa tohto nariadenia, má v konkrétnom prípade na území tohto členského štátu alebo na jeho časti účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy a toto územie má všetky charakteristiky osobitného geografického trhu.

(21)

Výhody tohto nariadenia by mohli byť odňaté na základe článku 29 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 napríklad v prípadoch, keď existencia dohody o výskume a vývoji podstatne obmedzuje rozsah možností tretích strán vykonávať výskum a vývoj v relevantnej oblasti v dôsledku obmedzených výskumných kapacít dostupných z iných zdrojov; keď z dôvodu osobitnej štruktúry vstupných dodávok existencia dohody o výskume a vývoji podstatne obmedzuje prístup tretích strán na trh zmluvných produktov alebo zmluvných technológií; keď bez objektívne platného dôvodu strany nevyužívajú výsledky spoločného výskumu a vývoja voči tretím stranám; keď zmluvné produkty alebo zmluvné technológie nepodliehajú úplne alebo na podstatnej časti vnútorného trhu účinnej hospodárskej súťaži oproti produktom, technológiám alebo procesom, ktoré sa považujú za rovnocenné s nimi čo do vlastností, ceny a zamýšľaného použitia, alebo keď existencia dohody o výskume a vývoji by obmedzila hospodársku súťaž v inováciách alebo vylúčila účinnú hospodársku súťaž vo výskume a vývoji na niektorom konkrétnom trhu.

(22)

Keďže dohody o výskume a vývoji majú často dlhodobý charakter, najmä ak sa spolupráca rozširuje aj na využívanie výsledkov, obdobie platnosti tohto nariadenia by sa malo stanoviť na 12 rokov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„dohoda o výskume a vývoji“ znamená dohodu dvoch alebo viacerých zúčastnených strán o podmienkach, za ktorých tieto zúčastnené strany vykonávajú:

i)

spoločný výskum a vývoj zmluvných produktov alebo zmluvných technológií a spoločné využívanie výsledkov tohto výskumu a vývoja;

ii)

spoločné využívanie výsledkov výskumu a vývoja zmluvných produktov alebo zmluvných technológií spoločne realizovaných podľa predchádzajúcej dohody medzi tými istými stranami;

iii)

spoločný výskum a vývoj zmluvných produktov alebo zmluvných technológií s vylúčením spoločného využitia výsledkov;

iv)

spoločný výskum a vývoj zmluvných produktov alebo technológií a spoločné využívanie výsledkov tohto výskumu a vývoja;

v)

spoločné využívanie výsledkov plateného výskumu a vývoja zmluvných produktov alebo zmluvných technológií podľa predchádzajúcej dohody medzi tými istými stranami alebo

vi)

platený výskum a vývoj zmluvných produktov alebo technológií s vylúčením spoločného využitia výsledkov;

b)

„dohoda“ znamená dohodu, rozhodnutie združenia podnikov alebo zosúladený postup;

c)

„výskum a vývoj“ znamená získanie know-how týkajúce sa produktov, technológií alebo procesov a realizácia teoretických analýz, systematických štúdií alebo experimentov vrátane skúšobnej výroby, technického testovania produktov alebo procesov, budovania potrebných zariadení a získania práv duševného vlastníctva na výsledky;

d)

„produkt“ je tovar alebo služba vrátane medziproduktov alebo služieb, ktoré sú medzistupňom finálnych služieb, a finálnych tovarov alebo služieb;

e)

„zmluvná technológia“ je technológia alebo proces ako výsledok spoločného výskumu a vývoja;

f)

„zmluvný produkt“ je produkt vyplývajúci zo spoločného výskumu a vývoja alebo vyrobený, resp. poskytovaný uplatňovaním zmluvných technológií;

g)

„využívanie výsledkov“ znamená výrobu alebo distribúciu zmluvných produktov alebo uplatňovanie zmluvných technológií alebo poskytnutie alebo licencovanie práv duševného vlastníctva alebo oznámenie know-how požadovaného na takúto výrobu alebo uplatňovanie;

h)

„práva duševného vlastníctva“ znamenajú práva duševného vlastníctva, vrátane práv priemyselného vlastníctva, autorských práva a s nimi príbuzných práv;

i)

„know-how“ znamená súbor patentovo nechránených praktických informácií nadobudnutých na základe skúseností a skúšania a ktoré sú tajné, významné a identifikované;

j)

„tajný“ v súvislosti s know-how znamená, že know-how nie je všeobecne známe alebo ľahko prístupné;

k)

„významné“ v súvislosti s know-how znamená, že know-how zahŕňa informácie, bez ktorých sa nemožno zaobísť pri výrobe zmluvných produktov alebo vykonávaní zmluvných technológií;

l)

„identifikovaný“ v súvislosti s know-how znamená, že know-how je popísané dostatočne zrozumiteľným spôsobom tak, aby bolo možné overiť, či spĺňa kritériá utajenia a významnosti;

m)

„spoločne“ v súvislosti s činnosťami podľa dohody o výskume a vývoji znamená činnosti, ak prácu spojenú s nimi:

i)

vykonáva spoločný tím, organizácia alebo podnik;

ii)

ak je spoločne zverená tretej strane alebo

iii)

ak je rozdelená medzi strany prostredníctvom špecializácie v kontexte výskumu a vývoja alebo využívania;

n)

„špecializácia v kontexte výskumu a vývoja“ znamená, že každá zo strán sa zúčastňuje na výskumných a vývojových činnostiach, ktoré sú predmetom dohody o výskume a vývoji a rozdelia si výskumnú a vývojovú prácu medzi sebou akýmkoľvek spôsobom, ktorý považujú za najvhodnejší; to nezahŕňa platený výskum a vývoj;

o)

„špecializácia v kontexte využívania“ znamená, že strany si rozdelia jednotlivé úlohy, ako napríklad výrobu a distribúciu, alebo obmedzia navzájom využívanie výsledkov, napríklad na určitom území, vo vzťahu k určitým zákazníkom alebo v určitých oblastiach; patrí sem aj scenár, keď iba jedna strana vyrába a distribuuje zmluvné produkty na základe výhradného povolenia, ktoré jej udelili ostatné strany;

p)

„platený výskum a vývoj“ znamená výskum a vývoj vykonávaný jednou stranou a financovaný financujúcou stranou;

q)

„financujúca strana“ znamená stranu financujúcu platený výskum a vývoj, ktorá pritom sama nevykonáva žiadnu výskumnú a vývojovú činnosť;

r)

„konkurujúci podnik“ je skutočný alebo potenciálny konkurent;

s)

„skutočný konkurent“ je podnik dodávajúci produkt, technológiu alebo postup, ktorý možno zlepšiť, zameniť alebo nahradiť zmluvným produktom alebo zmluvnou technológiou na relevantnom geografickom trhu;

t)

„potenciálny konkurent“ je podnik, ktorý by pri neexistencii dohody o výskume a vývoji reálne, a nielen ako o čisto teoretickej možnosti, uvažoval v prípade mierneho, ale stáleho rastu relatívnych cien vynaložiť v horizonte najviac troch rokov nevyhnutné dodatočné investície alebo iné nevyhnutné náklady na prechod k dodávaniu produktu, technológie alebo procesu, ktoré možno zlepšiť, nahradiť alebo vymeniť zmluvným produktom alebo zmluvnou technológiou na relevantnom geografickom trhu;

u)

„relevantný trh produktov“ znamená relevantný trh produktov, ktoré možno zlepšiť, nahradiť alebo vymeniť zmluvnými produktmi;

v)

„relevantný trh technológií“ znamená relevantný trh technológií alebo procesov, ktoré možno zlepšiť, nahradiť alebo vymeniť zmluvnými technológiami.

2.   Na účely tohto nariadenia pojmy „podnik“ a „strana“ zahŕňajú aj príslušné s nimi spojené podniky.

„Spojené podniky“ sú:

a)

podniky, v ktorých strana dohody o výskume a vývoji, či už priamo alebo nepriamo:

i)

má právomoc vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv;

ii)

má právomoc vymenovať viac ako polovicu členov dozornej rady, správnej rady alebo orgánov právne zastupujúcich daný podnik alebo

iii)

má právo riadiť záležitosti podniku;

b)

podniky, ktoré majú voči strane dohody o výskume a vývoji priamo alebo nepriamo práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

c)

podniky, v ktorých má podnik uvedený v písmene b) priamo alebo nepriamo práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

d)

podniky, v ktorých strana dohody o výskume a vývoji spolu s jedným alebo viacerými podnikmi uvedenými v písmenách a), b) alebo c) alebo v ktorých dva alebo viaceré z posledne uvedených podnikov majú spoločne práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

e)

podniky, v ktorých majú práva alebo právomoci uvedené v písmene a) spoločne:

i)

strany dohody o výskume a vývoji alebo príslušné s nimi spojené podniky uvedené v písmenách a) až d) alebo

ii)

jedna alebo viacero strán dohody o výskume a vývoji alebo jeden alebo viacero s nimi spojených podnikov uvedených v písmenách a) až d) a jedna alebo viacero tretích strán.

Článok 2

Oslobodenie

1.   Podľa článku 101 ods. 3 zmluvy a s výhradou ustanovení tohto nariadenia sa týmto vyhlasuje, že článok 101 ods. 1 zmluvy sa nevzťahuje na dohody o výskume a vývoji.

Táto výnimka platí v rozsahu, v akom takéto dohody obsahujú obmedzenia hospodárskej súťaže, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy.

2.   Výnimka stanovená v odseku 1 sa vzťahuje na dohody o výskume a vývoji obsahujúce ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na udeľovanie alebo užívanie práv duševného vlastníctva jednou alebo viacerými stranami alebo subjektom, ktoré strany určili na vykonávanie spoločného výskumu a vývoja, plateného výskumu a vývoj alebo spoločného využívania výsledkov, pokiaľ dané ustanovenia nepredstavujú hlavný cieľ týchto dohôd, ale sú s nimi priamo spojené a nevyhnutné pre ich vykonávanie.

Článok 3

Podmienky poskytnutia výnimky

1.   Výnimka stanovená v článku 2 podlieha podmienkam stanoveným v odsekoch 2 až 5.

2.   V dohode o výskume a vývoji sa musí ustanoviť, že všetky strany budú mať úplný prístup ku konečným výsledkom spoločného výskumu a vývoja alebo plateného výskumu a vývoja vrátane všetkých vyplývajúcich práv duševného vlastníctva a know-how na účely ďalšieho výskumu alebo využívania výsledkov, len čo budú tieto konečné výsledky dostupné. Keď strany v súlade s týmto nariadením obmedzia svoje práva na využívanie výsledkov, najmä keď sa špecializujú v rámci využívania výsledkov, prístup k výsledkom na účely ich využívania by mal byť zodpovedajúcim spôsobom obmedzený. Navyše akademické orgány, výskumné inštitúcie alebo podniky prevádzkujúce výskum a vývoj ako komerčnú službu bez toho, aby sa bežne aktívne podieľali na využití výsledkov, sa môžu dohodnúť na obmedzení využívania výsledkov pre účely ďalšieho výskumu. V dohode o výskume a vývoji sa môže ustanoviť, že strany sa navzájom kompenzujú za poskytnutie prístupu k výsledkom na účely ďalšieho výskumu alebo využívania výsledkov, kompenzácia však nesmie byť natoľko vysoká, aby fakticky znemožnila takýto prístup.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, pokiaľ dohody o výskume a vývoji umožňujú iba spoločný výskum a vývoj alebo platený výskum a vývoj, v dohode o výskume a vývoji sa musí ustanoviť, že každá strana musí mať prístup k akémukoľvek predtým existujúcemu know-how ostatných strán, ak je toto know-how pre danú stranu nevyhnutné na účely využívania výsledkov. V dohode o výskume a vývoji sa môže ustanoviť, že strany sa navzájom kompenzujú za poskytnutie prístupu k predtým existujúcemu know-how, kompenzácia však nesmie byť natoľko vysoká, aby fakticky znemožnila takýto prístup.

4.   Každé spoločné využívanie sa môže týkať iba výsledkov, ktoré sú chránené právami duševného vlastníctva alebo ktoré predstavujú know-how a ktoré sú nevyhnutné pre výrobu zmluvných produktov alebo vykonávanie zmluvných technológií.

5.   Od podnikov poverených výrobou zmluvných produktov prostredníctvom špecializácie v rámci využívania výsledkov sa musí vyžadovať plnenie objednávok na zmluvné produkty od ostatných strán okrem prípadu, keď dohoda o výskume a vývoji stanovuje aj spoločnú distribúciu v zmysle článku 1 ods. 1 písm. m) bodov i) alebo ii) alebo keď sa strany dohodli, že len strana, ktorá vyrába zmluvné produkty, môže tieto produkty distribuovať.

Článok 4

Hraničný trhový podiel a trvanie výnimky

1.   Ak strany nie sú konkurujúcimi podnikmi, výnimka stanovená v článku 2 platí počas obdobia trvania výskumu a vývoja. Ak sa výsledky využívajú spoločne, výnimka bude platiť aj naďalej až do siedmich rokov odvtedy, čo boli zmluvné produkty alebo zmluvné technológie prvýkrát uvedené na trh v rámci vnútorného trhu.

2.   Ak sú dve alebo viaceré strany konkurujúcimi podnikmi, výnimka stanovená v článku 2 platí počas obdobia uvedeného v odseku 1 tohto článku iba vtedy, ak v čase uzavretia dohody o výskume a vývoji:

a)

v prípade dohôd o výskume a vývoji uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii) alebo iii) spoločný trhový podiel strán dohody o výskume a vývoji nepresiahne 25 % na relevantných trhoch produktov alebo technológií alebo

b)

v prípade dohôd o výskume a vývoji uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) bodoch iv), v) alebo vi) spoločný trhový podiel financujúcej strany a všetkých strán, s ktorými financujúca strana uzavrela dohody o výskume a vývoji v súvislosti s tými istými zmluvnými produktmi alebo zmluvnými technológiami, nepresiahne 25 % na relevantných trhoch produktov alebo technológií.

3.   Po skončení obdobia uvedeného v odseku 1 platí výnimka aj naďalej, až kým spoločný trhový podiel zúčastnených strán nepresiahne 25 % na relevantných trhoch produktov alebo technológií.

Článok 5

Závažné obmedzenia

Výnimka stanovená v článku 2 sa nevzťahuje na dohody o výskume a vývoji, ktoré priamo alebo nepriamo, samostatne alebo v kombinácii s inými faktormi pod kontrolou zúčastnených strán majú za cieľ niektoré z nasledujúcich:

a)

obmedzenie slobody strán vykonávať výskum a vývoj nezávisle alebo v spolupráci s tretími stranami v oblasti nesúvisiacej s oblasťou, na ktorú sa vzťahuje dohoda o výskume a vývoji, alebo po ukončení spoločného výskumu a vývoja alebo plateného výskumu a vývoja v oblasti, na ktorú sa vzťahuje alebo nadväzuje;

b)

obmedzenie výroby alebo predaja, s výnimkou:

i)

stanovovania cieľových ukazovateľov výroby tam, kde spoločné využívanie výsledkov zahŕňa spoločnú výrobu zmluvných výrobkov;

ii)

stanovovanie cieľových ukazovateľov predaja tam, kde spoločné využívanie výsledkov zahŕňa aj spoločnú distribúciu zmluvných produktov alebo spoločnú licenciu na zmluvné technológie v zmysle článku 1 ods. 1 písm. m) bodov i) alebo ii);

iii)

postupov, ktoré predstavujú špecializáciu v rámci využívania výsledkov, a

iv)

obmedzenia slobody strán vyrábať, predávať, poskytovať alebo licencovať výrobky, technológie alebo procesy, ktoré konkurujú zmluvným výrobkom alebo zmluvným technológiám, počas obdobia, keď sa strany dohodli na spoločnom využívaní výsledkov;

c)

stanovovanie cien v prípadoch, keď sa zmluvný produkt alebo zmluvná licencia na technológie predávajú tretím stranám s výnimkou stanovovania cien účtovaných bezprostredným licenčným odberateľom tam, kde spoločné využívanie výsledkov zahŕňa aj spoločnú distribúciu zmluvných produktov alebo spoločnú licenciu na zmluvné technológie v zmysle článku 1 ods. 1 písm. m) bodov i) alebo ii);

d)

obmedzenie územia alebo okruhu zákazníkov, na ktorom alebo ktorým môže užívateľ licencie pasívne predávať zmluvné produkty alebo licenciu na zmluvné technológie, s výnimkou požiadavky výlučného licencovania výsledkov inej strane;

e)

požiadavku nepredávať aktívne alebo obmedzovať aktívny predaj zmluvných produktov alebo zmluvných technológií na určitom území alebo určitým zákazníkom, ktorí neboli výhradne pridelení jednej zo strán prostredníctvom špecializácie v rámci využívania výsledkov;

f)

požiadavku odmietnuť uspokojiť dopyt zákazníkov na príslušných územiach zmluvných strán alebo zákazníkov inak rozdelených medzi stranami formou špecializácie v rámci využívania výsledkov, ktorí by predávali na trhu zmluvné produkty na iných územiach v rámci vnútorného trhu;

g)

požiadavku sťažiť užívateľom alebo zmluvným predajcom získať zmluvné produkty od iných zmluvných predajcov v rámci vnútorného trhu.

Článok 6

Vylúčené obmedzenia

Výnimka ustanovená v článku 2 sa neuplatňuje na nasledujúce záväzky obsiahnuté v dohodách o výskume a vývoji:

a)

po ukončení výskumu a vývoja: záväzok nenapadnúť platnosť práv duševného vlastníctva, ktoré majú strany na vnútornom trhu a ktoré sú významné pre výskum a vývoj; alebo po uplynutí platnosti dohody o výskume a vývoji: zákaz napadnúť platnosť práv duševného vlastníctva, ktoré majú strany na vnútornom trhu a ktoré chránia výsledky výskumu a vývoja bez toho, aby bola dotknutá možnosť ukončenia dohody o výskume a vývoji v prípade, že jedna zo strán napadne platnosť takýchto práv duševného vlastníctva;

b)

záväzok neudeliť licencie tretím stranám na výrobu zmluvných produktov alebo vykonávanie zmluvných technológií, pokiaľ dohoda neumožňuje aspoň jednej zo strán využívanie výsledkov spoločného výskumu a vývoja alebo plateného výskumu a vývoja a takéto využívanie sa uskutočňuje na vnútornom trhu voči tretím stranám.

Článok 7

Uplatňovanie hraničného trhového podielu

Na účely uplatňovania hraničného trhového podielu stanoveného v článku 4 platia tieto pravidlá:

a)

trhový podiel sa vypočíta na základe hodnoty predajov na trhu; ak údaje o hodnote predajov na trhu nie sú dostupné, na určenie trhového podielu strán je možné použiť odhady založené na iných spoľahlivých trhových informáciách, vrátane objemov predaja na trhu;

b)

trhový podiel sa vypočíta na základe údajov z predchádzajúceho kalendárneho roka;

c)

trhový podiel podnikov uvedených v článku 1 ods. 2 druhom pododseku písm. e) sa rovnomerne rozdelí medzi všetky podniky majúce práva alebo právomoci uvedené v článku 1 ods. 2 druhom pododseku písm. a);

d)

ak trhový podiel uvedený v článku 4 ods. 3 pôvodne nebol vyšší ako 25 %, následne však stúpne nad túto úroveň, pričom nepresiahne 30 %, výnimka stanovená v článku 2 platí naďalej aj počas obdobia dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola po prvýkrát prekročená hranica 25 %;

e)

ak trhový podiel uvedený v článku 4 ods. 3 pôvodne nebol vyšší ako 25 %, následne však stúpne nad 30 %, výnimka stanovená v článku 2 platí naďalej aj počas obdobia jedného kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola po prvýkrát prekročená hranica 30 %;

f)

výhody vyplývajúce z písmen d) a e) sa nesmú kombinovať tak, že sa presiahne obdobie dvoch kalendárnych rokov.

Článok 8

Prechodné obdobie

Zákaz stanovený v článku 101 ods. 1 zmluvy sa počas obdobia od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 nebude uplatňovať na dohody už platné 31. decembra 2010, ktoré k tomuto dátumu nespĺňajú podmienky pre výnimku stanovené týmto nariadením, spĺňajú však podmienky na výnimku podľa nariadenia (ES) č. 2659/2000.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Jeho účinnosť sa končí 31. decembra 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 285, 29.12.1971, s. 46.

(2)  S účinnosťou od 1. decembra 2009 sa článok 81 Zmluvy o ES stal článkom 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Tieto dva články sú v podstate totožné. Na účely tohto nariadenia by sa odkazy na článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mali v prípade potreby chápať ako odkazy na článok 81 Zmluvy o ES. ZFEÚ tiež zaviedla niektoré zmeny v terminológii, ako napríklad nahradenie „Spoločenstva“ slovom „Únia“ a „spoločný trh“ slovami „vnútorný trh“. Terminológia ZFEÚ bude používaná v celom tomto nariadení.

(3)  Ú. v. ES L 304, 5.12.2000, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ L 1, 4.1.2003, s. 1.