27.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/9


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1099/2010

z 26. novembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 669/2009 (2) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zvýšenej miery úradných kontrol, ktoré sa majú vykonať pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu, a to na miestach vstupu do oblastí uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

(2)

V článku 2 k nariadeniu (ES) č. 669/2009 sa stanovuje, že zoznam v prílohe I k uvedenému nariadeniu sa má pravidelne preskúmať, a to aspoň štvrťročne, pričom sa majú zohľadniť zdroje informácií uvedené v danom článku.

(3)

Z výskytu a závažnosti potravinových incidentov nahlásených prostredníctvom Systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Feed and Food – RASFF), zo zistení rôznych misií do tretích krajín vykonaných Potravinovým a veterinárnym úradom, ako aj zo štvrťročných správ, ktoré členské štáty predložili Komisii v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 669/2009, vyplýva potreba prehodnotiť zoznam v prílohe I k uvedenému nariadeniu.

(4)

Pri prehodnocovaní tejto prílohy sa konkrétne musí znížiť frekvencia kontrol tých komodít, v ktorých prípade sa na základe uvedených informačných zdrojov preukázalo celkové zlepšenie súladu s príslušnými právnymi predpismi Únie a v ktorých prípade už nie je preto opodstatnená súčasná miera úradných kontrol, a zároveň sa musí zvýšiť frekvencia kontrol iných komodít, v ktorých prípade sa na základe tých istých zdrojov preukázal vyšší stupeň nesúladu s príslušnými právnymi predpismi Únie, ktorý oprávňuje zvýšenie miery úradných kontrol.

(5)

Nariadenie (ES) č. 669/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 sa nahrádza znením prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

A.   Krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu podliehajúce zvýšenej miere úradných kontrol na určenom mieste vstupu

Krmivá a potraviny

(predpokladané použitie)

Kód KN (1)

Krajina pôvodu

Riziko

Frekvencia fyzických kontrol a kontrol totožnosti

(%)

Plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 10 90

Argentína

aflatoxíny

10

Plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 20 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

Plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 10 90

Brazília

aflatoxíny

10

Plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 20 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

Sušené rezance

(Potraviny)

ex 1902

Čína

hliník

10

Stopové prvky (2)

(Krmivá a potraviny)

ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2836 99 11; ex 2836 99 17

Čína

kadmium a olovo

10

Mango

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

ex 0804 50 00

Dominikánska republika

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (3)

10

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi) (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Dominikánska republika

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (3)

50

Horká tekvička (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Fľaškovec (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Papriky

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Baklažány

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

Pomaranče (čerstvé alebo sušené)

0805 10 20; 0805 10 80

Egypt

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (7)

10

Broskyne

0809 30 90

Granátové jablká

ex 0810 90 95

Jahody

0810 10 00

Zelená fazuľa

ex 0708 20 00

(Potraviny – čerstvé ovocie a zelenina)

 

Plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 10 90

Ghana

aflatoxíny

50

Plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 20 00

Arašidové maslo

2008 11 10

(Krmivá a potraviny)

 

Listy kari (Bergera/Murraya koenigii)

(Potraviny – čerstvé bylinky)

ex 1211 90 85

India

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (5)

10

Ostrá paprika (Capsicum annuum), celé plody

ex 0904 20 10

India

aflatoxíny

50

Ostrá paprika (Capsicum annuum), drvená alebo mletá

ex 0904 20 90

Produkty z ostrej papriky (karí)

0910 91 05

Muškátový oriešok (Myristica fragrans)

0908 10 00

Muškátovník voňavý (Myristica fragrans)

0908 20 00

Zázvor (Zingiber officinale)

0910 10 00

Kurkuma (Curcuma longa)

0910 30 00

(Potraviny – sušené koreniny)

 

Plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 10 90

India

aflatoxíny

20

Plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 20 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

Vodový melón (egusi, Citrullus lanatus), semená a odvodené produkty

(Potraviny)

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Nigéria

aflatoxíny

50

Ryža basmati na priamu ľudskú spotrebu

(Potraviny – brúsená ryža)

ex 1006 30

Pakistan

aflatoxíny

20

Ostrá paprika (Capsicum annuum), celé plody

ex 0904 20 10

Peru

aflatoxíny a ochratoxín A

10

Ostrá paprika (Capsicum annuum), drvená alebo mletá

ex 0904 20 90

(Potraviny – sušené koreniny)

 

Listy koriandra

ex 0709 90 90

Thajsko

salmonela (6)

10

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 85

Mäta

ex 1211 90 85

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

Listy koriandra

ex 0709 90 90

Thajsko

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (4)

20

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 85

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi) (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thajsko

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (4)

50

Baklažány

0709 30 00; ex 0710 80 95;

Hlúbová zelenina

0704; ex 0710 80 95

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

Papriky

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Turecko

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (8)

10

Cukety

0709 90 70; ex 0710 80 95;

Rajčiaky

0702 00 00; 0710 80 70

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

Hrušky

(Potraviny)

0808 20 10; 0808 20 50

Turecko

pesticíd: amitraz

10

Sušené hrozno (plody viniča)

(Potraviny)

0806 20

Uzbekistan

ochratoxín A

50

Plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

1202 10 90

Vietnam

aflatoxíny

10

Plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

1202 20 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

Ostrá paprika (Capsicum annuum), drvená alebo mletá

ex 0904 20 90

všetky tretie krajiny

farbivá Sudan

20

Produkty z ostrej papriky (karí)

0910 91 05

Kurkuma (Curcuma longa)

0910 30 00

(Potraviny – sušené koreniny)

 

Červený palmový olej

ex 1511 10 90

(Potraviny)

 

B.   Vymedzenie pojmov

Na účely tejto prílohy sa pod ‚farbivami Sudan‘ rozumejú tieto chemické látky:

i)

Sudan I (číslo CAS 842-07-9);

ii)

Sudan II (číslo CAS 3118-97-6);

iii)

Sudan III (číslo CAS 85-86-9);

iv)

šarlátová červeň alebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).“


(1)  V prípade, že sa majú skúmať len určité výrobky patriace pod niektorý kód KN a v nomenklatúre tovaru nie je tento kód rozčlenený na ďalšie osobitné podpoložky, kód KN je označený predponou ‚ex‘ (napríklad ex 1006 30: zahrnutá je iba ryža basmati na priamu ľudskú spotrebu).

(2)  Stopové prvky uvedené v tejto položke sú stopové prvky patriace do funkčnej skupiny zlúčenín stopových prvkov uvedenej v bode 3 písm. b) prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29). Mali by podliehať zvýšenej miere kontrol stanovenej v tomto rozhodnutí aj v tom prípade, keď sú dovezené stopové prvky určené na použitie v potravinách.

(3)  Najmä rezíduá amitrazu, acefátu, aldikarbu, benomylu, karbendazimu, chlórfenapyru, chlórpyrifosu, CS2 (ditiokarbamáty), diafentiurónu, diazinonu, dichlórvosu, dikofolu, dimetoátu, endosulfánu, fenamidonu, imidaklopridu, malatiónu, metamidofosu, metiokarbu, metomylu, monokrotofosu, ometoátu, oxamylu, profenofosu, propikonazolu, tiabendazolu, tiaklopridu.

(4)  Najmä rezíduá acefátu, karbarylu, karbendazimu, karbofuránu, chlórpyrifosu, chlórpyrifos-metylu, dimetoátu, etiónu, malatiónu, metalaxylu, metamidofosu, metomylu, monokrotofosu, ometoátu, profenofosu, protiofosu, chinalfosu, triadimefónu, triazofosu, dikrotofosu, EPN, triforínu.

(5)  Najmä rezíduá triazofosu, oxydemeton-metylu, chlórpyrifosu, acetamipridu, tiametoxamu, klotianidínu, metamidofosu, acefátu, propargitu, monokrotofosu.

(6)  Referenčná metóda EN/ISO 6579.

(7)  Najmä rezíduá karbendazimu, cyflutrínu, cyprodinilu, diazinónu, dimetoátu, etiónu, fenitrotiónu, fenpropatrínu, fludioxonilu, hexaflumorónu, lambda-cyhalotrínu, metiokarbu, metomylu, ometoátu, oxamylu, fentoátu, tiofanát-metylu.

(8)  Najmä rezíduá metomylu a oxamylu.