15.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 331/162


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1096/2010

zo 17. novembra 2010,

ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 6,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

keďže:

(1)

Finančná kríza odhalila závažné nedostatky v rámci finančného dohľadu, ktorý nedokázal predvídať nepriaznivý makroprudenciálny vývoj a zabrániť nahromadeniu nadmerných rizík vo finančnom sektore, a poukázala najmä na slabiny súčasného makroprudenciálneho dohľadu.

(2)

Komisia v novembri 2008 poverila skupinu na vysokej úrovni vedenú Jacquesom de Larosièrom (ďalej len „de Larosièrova skupina“), aby navrhla odporúčania, ako posilniť európske mechanizmy dohľadu tak, aby nimi boli občania lepšie chránení a aby sa obnovila dôvera vo finančný systém.

(3)

Vo svojej záverečnej správe predloženej 25. februára 2009 odporučila de Larosièrova skupina okrem iného zriadiť na úrovni Únie orgán poverený dohľadom nad rizikami vo finančnom systéme ako celku.

(4)

Komisia vo svojom oznámení zo 4. marca 2009 s názvom „Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe“ uvítala odporúčania de Larosièrovej skupiny a vyjadrila im širokú podporu. Európska rada na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 19. a 20. marca 2009, odsúhlasila potrebu zlepšiť riadenie a dohľad nad finančnými inštitúciami v rámci Únie a použiť správu de Larosièrovej skupiny ako základ pre činnosť.

(5)

Komisia vo svojom oznámení z 27. mája 2009 s názvom „Európsky finančný dohľad“ ustanovila súbor reforiem súčasných úprav týkajúcich sa zabezpečenia finančnej stability na úrovni Únie, najmä vytvorenia Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) zodpovedného za makroprudenciálny dohľad. Rada na zasadnutí 9. júna 2009 a Európska rada na zasadnutí 18. a 19. júna 2009 podporili stanovisko Komisie a privítali zámer Komisie predložiť legislatívne návrhy, aby sa v plnej miere mohol zaviesť nový rámec.

(6)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 (3) sa ustanovuje makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom na úrovni Únie a Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB).

(7)

Vzhľadom na svoju expertízu v oblasti makroprudenciálnych otázok môže Európska centrálna banka (ECB) významne prispieť k účinnému makroprudenciálnemu dohľadu nad finančným systémom Únie.

(8)

Sekretariát ESRB (sekretariát) by mala zabezpečovať ECB, ktorá by na tento účel mala poskytnúť dostatočné ľudské a finančné zdroje. Zamestnanci sekretariátu by preto mali podliehať podmienkam zamestnávania zamestnancov ECB. Konkrétne, podľa preambuly rozhodnutia ECB z 9. júna 1998 o prijatí podmienok zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky, zmeneného a doplneného 31. marca 1999 (ECB/1998/4) (4), by sa zamestnanci ECB mali prijímať na čo najširšom geografickom základe spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov.

(9)

Rada 9. júna 2009 dospela k záveru, že ECB by mala ESRB poskytovať analytickú, štatistickú, administratívnu a logistickú podporu. Keďže úlohou ESRB je pokrývať všetky aspekty a oblasti finančnej stability, ECB by mala zabezpečiť, aby národné centrálne banky a orgány dohľadu poskytli svoje špecifické odborné kapacity. Preto by sa mala využiť možnosť poveriť ECB osobitnými úlohami, ktoré sa týkajú politiky obozretného dohľadu, stanovenej v Zmluve o fungovaní Európskej únie, a to prostredníctvom poverenia ECB úlohou zabezpečovať sekretariát pre ESRB.

(10)

ECB by sa mala poveriť poskytovaním štatistickej podpory pre ESRB. Na zber a spracúvanie informácií ustanovené v tomto nariadení a potrebné na vykonávanie úloh ESRB by sa mal vzťahovať článok 5 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky a nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (5). V súlade s uvedeným by mal mať ESRB prístup k dôverným štatistickým informáciám zozbieraným ECB alebo Európskym systémom centrálnych bánk. Týmto nariadením by zároveň nemalo byť dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (6).

(11)

Sekretariát by mal pripravovať zasadnutia ESRB a podporovať prácu generálnej rady, riadiaceho výboru, poradného výboru pre technické otázky a poradného výboru pre vedecké otázky ESRB. V mene ESRB by mal sekretariát zbierať všetky informácie potrebné na splnenie úloh ESRB,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Členstvo

Prezident a viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) sú členmi generálnej rady Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) zriadeného nariadením (EÚ) č. 1092/2010.

Článok 2

Podpora ESRB

ECB zabezpečuje sekretariát, a tým poskytuje ESRB analytickú, štatistickú, logistickú a administratívnu podporu. K úlohám sekretariátu vymedzeným v článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 patrí najmä:

a)

príprava zasadnutí ESRB;

b)

v súlade s článkom 5 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky a článkom 5 tohto nariadenia zber a spracúvanie informácií vrátane štatistických informácií v mene ESRB a v prospech plnenia jeho úloh;

c)

príprava analýz potrebných na vykonávanie úloh ESRB, vychádzajúcich z odborných skúseností národných centrálnych bánk a vnútroštátnych orgánov dohľadu;

d)

podporovanie ESRB v jeho medzinárodnej spolupráci na administratívnej úrovni s inými príslušnými orgánmi v oblasti makroprudenciálnych otázok;

e)

podpora práce generálnej rady, riadiaceho výboru, poradného výboru pre technické otázky a poradného výboru pre vedecké otázky.

Článok 3

Organizácia sekretariátu

1.   ECB zabezpečuje dostatočné ľudské a finančné zdroje na plnenie svojej úlohy zabezpečovania sekretariátu.

2.   Vedúceho sekretariátu vymenúva ECB po konzultáciách s generálnou radou ESRB.

Článok 4

Riadenie

1.   Predseda ESRB a jeho riadiaci výbor usmerňujú vedúceho sekretariátu v mene ESRB.

2.   Vedúci sekretariátu alebo jeho zástupca sa zúčastňuje na zasadnutiach generálnej rady, riadiaceho výboru, poradného výboru pre technické otázky a poradného výboru pre vedecké otázky ESRB.

Článok 5

Zber informácií v mene ESRB

1.   ESRB určí, ktoré informácie sú potrebné na účely plnenia jeho úloh stanovených v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010. Vzhľadom na to sekretariát zbiera všetky potrebné informácie v mene ESRB pravidelne a ad hoc, a to v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 a pokiaľ článok 6 tohto nariadenia neustanovuje inak.

2.   Sekretariát sprístupňuje v mene ESRB európskym orgánom dohľadu informácie o rizikách potrebné na plnenie ich úloh.

Článok 6

Dôvernosť informácií a dokumentov

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie trestného práva, nesmú sa nijaké dôverné informácie, ktoré sekretariát získa počas plnenia svojich povinností, sprístupniť žiadnej osobe ani orgánu mimo ESRB, okrem informácií v súhrnnej alebo zovšeobecnenej podobe, z ktorej nemožno identifikovať jednotlivé finančné inštitúcie.

2.   Sekretariát zabezpečuje, aby sa dokumenty predkladali ESRB takým spôsobom, ktorý zaručuje ich dôvernosť.

3.   ECB zabezpečuje dôvernosť informácií získaných sekretariátom na plnenie úloh ECB na základe tohto nariadenia. ECB ustanovuje vnútorné mechanizmy a prijíma vnútorné pravidlá na zabezpečenie ochrany informácií zozbieraných sekretariátom v mene ESRB. Zamestnanci ECB dodržiavajú platné pravidlá týkajúce sa služobného tajomstva.

4.   Informácie, ktoré ECB získa v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia, sa použijú len na účely uvedené v článku 2.

Článok 7

Prístup k dokumentom

1.   Sekretariát zabezpečuje, aby sa uplatňovalo rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (ECB/2004/3) (7).

2.   Praktické opatrenia na uplatňovanie rozhodnutia ECB/2004/3 na dokumenty, ktoré sa týkajú ESRB, sa prijmú do 17. júna 2011.

Článok 8

Preskúmanie

Rada preskúma toto nariadenie na základe správy Komisie do 17. decembra 2013. Po prijatí stanoviska od ECB a európskych orgánov dohľadu určí, či sa toto nariadenie má revidovať.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 16. decembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. novembra 2010

Za Radu

predseda

D. REYNDERS


(1)  Stanovisko z 22. septembra 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 270, 11.11.2009, s. 1.

(3)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. ES L 125, 19.5.1999, s. 32.

(5)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(6)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

(7)  Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 42.