9.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/36


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1005/2010

z 8. novembra 2010

týkajúce sa požiadaviek typového schvaľovania vlečných zariadení motorových vozidiel a ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 661/2009 je samostatným nariadením na účely typového schvaľovania Spoločenstva podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (2).

(2)

Nariadenie (ES) č. 661/2009 ruší smernicu Rady 77/389/EHS zo 17. mája 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení na odtiahnutie motorových vozidiel (3). Požiadavky stanovené v uvedenej smernici by sa mali preniesť do tohto nariadenia a kde je to nevyhnutné, by sa mali zmeniť a doplniť s cieľom prispôsobiť ich rozvoju vedeckých a technických poznatkov.

(3)

Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia je v súlade s rozsahom uvedeným v smernici 77/389/EHS a teda obmedzený na vozidlá kategória M a N.

(4)

Nariadenie (ES) č. 661/2009 stanovuje základné ustanovenia o požiadavkách typového schvaľovania motorových vozidiel, pokiaľ ide o vlečné zariadenia. Preto je nevyhnutné stanoviť osobitné postupy, skúšky a požiadavky pre takéto typové schvaľovanie.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Technického výboru – motorových vozidiel,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M a N, ako sú vymedzené v prílohe II k smernici 2007/46/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1)

„typom vozidla, pokiaľ ide o vlečné zariadenia“ sú vozidlá, ktoré sa nelíšia v takých základných znakoch ako sú charakteristiky vlečných zariadení.

(2)

„vlečné zariadenie“ je zariadenie v tvare háku, oka alebo inej formy, ku ktorému sa môže pripojiť spojovací prvok ako je ťažná tyč alebo ťažné lano.

Článok 3

Ustanovenia pre typové schválenie ES vozidla, pokiaľ ide o vlečné zariadenia

1.   Výrobca alebo jeho zástupca predloží schvaľovaciemu orgánu žiadosť o typové schválenie ES vozidla, pokiaľ ide o vlečné zariadenia.

2.   Žiadosť sa vyhotoví v súlade so vzorovým informačným dokumentom uvedeným v časti 1 prílohy I.

3.   Ak sú príslušné požiadavky stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu splnené, schvaľovací orgán udelí typové schválenie ES a vydá číslo typového schválenia v súlade so systémom číslovania stanoveným v prílohe VII k smernici 2007/46/ES.

Členský štát nemôže prideliť to isté číslo inému typu vozidla.

4.   Na účely odseku 3, schvaľovací orgán vydá osvedčenie o ES typovom schválení vyhotovené v súlade so vzorom uvedeným v časti 2 prílohy I.

Článok 4

Platnosť a rozšírenie schválení udelených podľa smernice 77/389/EHS

Vnútroštátne orgány povolia predaj a uvedenie do prevádzky vozidiel, ktoré boli typovo schválené pred dátumom uvedeným v článku 13 odsek 2 nariadenia (ES) č. 661/2009 a naďalej pokračujú v rozširovaní schválení uvedených vozidiel podľa podmienok v smernici 77/389/EHS.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 154, 13.6.1977, s. 41.


PRÍLOHA I

Administratívne dokumenty pre typové schválenie ES vozidiel, pokiaľ ide o vlečné zariadenia

ČASŤ 1

Informačný dokument

VZOR

Informačný dokument č. … vzťahujúci sa na typové schválenie ES motorového vozidla, pokiaľ ide o vlečné zariadenia.

Tieto informácie sa poskytujú v troch vyhotoveniach a spolu s obsahom. Všetky výkresy je potrebné predložiť vo vhodnej mierke a dostatočne podrobné vo formáte A4 alebo poskladané na formát A4. Prípadné fotografie musia byť dostatočne podrobné.

Ak systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky uvedené v tomto informačnom dokumente majú elektronické ovládače, dodávajú sa s informáciami týkajúcimi sa ich vlastností.

0.   VŠEOBECNÉ

0.1.   Značka (obchodný názov výrobcu): …

0.2.   Typ: …

0.2.1.   Obchodný(-é) názov(-vy) (ak je k dispozícii): …

0.3.   Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na vozidle (1): …

0.3.1.   Umiestnenie takého označenia: …

0.4.   Kategória vozidla (2): …

0.5.   Názov a adresa výrobcu: …

0.8.   Názov(-vy) a adresa(-y) montážneho(-ych) závodu(-ov): …

0.9.   Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený): …

1.   VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA

1.1.   Fotografie a/alebo výkresy reprezentatívneho vozidla: …

2.   HMOTNOSTI A ROZMERY (3)  (4)

2.8.   Najväčšia technicky prípustná naložená hmotnosť udávaná výrobcom (5): …

2.11.5.   Vozidlo je / nie je (6) vhodné na ťahanie nákladu

12.   RÔZNE

12.3.   Vlečné zariadenie(-a)

12.3.1.   Vpredu: hák/oko/iné (6)

12.3.2.   Vzadu: hák/oko/iné/žiadne (6)

12.3.3.   Výkres alebo fotografia podvozku/miesta karosérie vozidla, kde je znázornená poloha, konštrukcia a montáž vlečného(-ých) zariadenia(-í): …

Vysvetlivky

ČASŤ 2

Osvedčenie o typovom schválení ES

VZOR

Formát: A4 (210 × 297 mm)

OSVEDČENIE O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

Oznámenie o:

typovom schválení ES (7)

rozšírení typového schválenia ES (7)

zamietnutí typového schválenia ES (7)

odňatí typového schválenia ES (7)

typu vozidla, pokiaľ ide o vlečné zariadenia

so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 1005/2010, naposledy zmenené a doplnené nariadením (EÚ) č. …/… (7)

typové schvaľovacie číslo ES: …

Dôvod rozšírenia: …

ODDIEL I

0.1.   Značka (obchodný názov výrobcu): …

0.2.   Typ: …

0.2.1   Obchodný(-é) názov(-vy) (ak je k dispozícii): …

0.3.   Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na vozidle (8): …

0.3.1.   Umiestnenie takého vyznačenia: …

0.4.   Kategória vozidla (9): …

0.5.   Názov a adresa výrobcu: …

0.8.   Názov(-vy) a adresa(-y) montážneho(-ych) závodu(-ov): …

0.9.   Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený): …

ODDIEL II

1.   Dodatočné informácie: pozri dodatok.

2.   Technická služba zodpovedná za vykonávanie skúšok: …

3.   Dátum vydania skúšobného protokolu: …

4.   Číslo skúšobného protokolu: …

5.   Poznámky (ak sú): pozri dodatok.

6.   Miesto: …

7.   Dátum: …

8.   Podpis: …

Prílohy

:

Informačná dokumentácia

Skúšobný protokol


(1)  Pokiaľ prostriedky označenia typu obsahujú znaky, ktoré nie sú dôležité pre opis typu vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorých sa týka tento informačný dokument, také znaky sú v dokumentácii znázornené symbolom „?“ (napr. ABC??123??).

(2)  Klasifikácia podľa definícií uvedených v smernici 2007/46/ES, časť A prílohy II.

(3)  Keď existuje jedna verzia so štandardnou kabínou a iná s kabínou s lôžkovou úpravou, uveďte pre obidve verzie údaje o hmotnostiach a rozmeroch.

(4)  Norma ISO 612: 1978 – Cestné vozidlá – Rozmery motorových vozidiel a ťahaných vozidiel – podmienky a definície.

(5)  Vyplňte horné a dolné hodnoty pre každý variant.

(6)  Nehodiace sa prečiarknite.

(7)  Nehodiace sa prečiarknite.

(8)  Pokiaľ prostriedky označenia typu obsahujú znaky, ktoré nie sú dôležité pre opis typu vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorých sa týka tento informačný dokument, také znaky sú v dokumentácii znázornené symbolom „?“ (napr. ABC??123??).

(9)  Podľa definície v smernici 2007/46/ES, príloha II, oddiel A.

Dodatok

k osvedčeniu o typovom schválení ES č. …

1.

Dodatočné informácie:

1.1.

Stručný opis typu vozidla vzhľadom na jeho konštrukciu, rozmery, tvary a materiály: …

1.2.

Celkový počet a umiestnenie vlečného(-ých) zariadenia(-í): …

1.3.

Spôsob pripojenia k vozidlu: …

1.4.

Technicky prípustná maximálna naložená hmotnosť vozidla (kg): …

2.

Predné vlečné zariadenie(-a): odnímateľné/neodnímateľné (1) hák/oko/iné (1)

3.

Zadné vlečné zariadenie(-a): odnímateľné/neodnímateľné (1) hák/oko/iné (1)

4.

Vozidlo je/nie je (1) vhodné na ťahanie nákladu

5.

Poznámky: …


(1)  Nehodiace sa prečiarknite.


PRÍLOHA II

Požiadavky na vlečné zariadenia

1.   ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY

1.1.   Minimálny počet zariadení.

1.1.1.

Všetky motorové vozidlá musia mať vpredu vlečné zariadenia.

1.1.2.

Vozidlá kategórie M1, ktorá je definovaná v prílohe I k smernici č. 2007/46/ES, s výnimkou vozidiel, ktoré nie sú vhodné na ťahanie nákladu, musia byť vybavené vlečným zariadením aj vzadu.

1.1.3.

Zadné vlečné zariadenie sa môže nahradiť mechanickým spojovacím zariadením podľa definície v predpise EHK OSN č. 55 (1) za predpokladu, že spĺňa požiadavky uvedené v bode 1.2.1.

1.2.   Nosnosť a pevnosť

1.2.1.

Každé vlečné zariadenie, ktoré je na vozidle, musí byť schopné vydržať statickú ťažnú a tlačnú silu rovnajúcu sa najmenej polovici technicky prípustnej maximálnej naloženej hmotnosti vozidla.

2.   SKÚŠOBNÝ POSTUP

2.1.   Obidve skúšobné zaťaženia v ťahu a tlaku sa aplikujú osobitne na každé vlečné zariadenie, ktorým je vozidlo vybavené.

2.2.   Skúšobné zaťaženie sa aplikuje v horizontálnom pozdĺžnom smere vzhľadom na vozidlo.


(1)  Ú. v. EÚ L 373, 27.12.2006, s. 50.