9.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/31


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1004/2010

z 8. novembra 2010,

ktorým sa vykonávajú odpočty z určitých kvót výlovu na rok 2010 z dôvodu nadmerného výlovu v predchádzajúcom roku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a najmä na jeho článok 105 ods. 1,

keďže:

(1)

Kvóty výlovu na rok 2009 sa stanovili na základe týchto nariadení:

nariadenie Rady (ES) č. 1322/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia rybích populácií uplatniteľné v Baltskom mori (2),

nariadenie Rady (ES) č. 1139/2008 z 10. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú možnosti rybolovu a s nimi súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb v Čiernom mori v roku 2009 (3)

nariadenie Rady (ES) č. 1359/2008 z 28. novembra 2008 , ktorým sa na roky 2009 a 2010 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o určité populácie hlbokomorských rýb (4) a

Nariadenie Rady (ES) č. 43/2009 zo 16 januára 2009, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu.

(2)

Kvóty výlovu na rok 2010 sa stanovili na základe týchto nariadení:

nariadenie Rady (ES) č. 1359/2008,

nariadenie Rady (ES) č. 1226/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa na rok 2010 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori (5)

nariadenie Rady (ES) č. 1287/2009, ktorým sa ustanovujú možnosti rybolovu a s nimi súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb v Čiernom mori na rok 2010 (6)

nariadenie Rady (EÚ) č. 53/2010 zo 14. januára 2010, ktorým sa na rok 2010 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu, a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1359/2008, (ES) č. 754/2009, (ES) č. 1226/2009 a (ES) č. 1287/2009 (7).

(3)

Keď Komisia skonštatuje, že členský štát prekročil kvóty výlovu, ktoré mu boli pridelené, vykonáva v súlade s článkom 105 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 odpočty z budúcich kvót výlovu pre tento členský štát.

(4)

Niektoré členské štáty prekročili svoje kvóty výlovu na rok 2009. Je preto vhodné vykonať odpočty z kvót výlovu, ktoré im boli na rok 2010 pridelené.

(5)

Nariadením Komisie (ES) č. 649/2009 sa vykonali odpočty z kvót výlovu na rok 2009 z dôvodu prekročenia kvót v roku 2008 (8). V prípade niektorých členských štátov boli však uplatniteľné odpočty vyššie ako ich príslušné kvóty na rok 2009 a preto sa nemohli vykonať v plnej miere v uvedenom roku. S cieľom zabezpečiť, aby sa aj v takýchto prípadoch odpočítala celková výška, zostávajúce množstvá by sa mali zohľadniť pri stanovovaní odpočtov z kvót na rok 2010.

(6)

Odpočty ustanovené týmto nariadením by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté odpočty uplatniteľné na kvóty na rok 2010 v súlade s:

nariadením Komisie (ES) č. 147/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa prispôsobujú určité rybné kvóty na obdobie rokov 2007 – 2012 v súlade s článkom 23 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (9) a

nariadením Komisie (ES) č. 635/2008 z 3. júla 2008, ktorým sa upravujú kvóty výlovu tresky škvrnitej pridelené Poľsku v Baltskom mori (podoblasti 25 – 32, vody ES) od roku 2008 do roku 2011 podľa nariadenia Rady (ES) č. 338/2008 (10).

(7)

V článku 105 ods. 2 nariadenia (ES) č, 1224/2009 sa ustanovuje, že odpočty z kvót výlovu sa vykonajú uplatnením určitých koeficientov násobenia stanovených v uvedenom odseku.

(8)

Odpočty, ktoré sa majú vykonať, sa však týkajú nadmerného výlovu v roku 2009 a nariadenie (ES) č. 1224/2009 sa v tom čase ešte neuplatňovalo. V záujme právnej predvídateľnosti je preto vhodné vykonať odpočty, ktoré nie sú prísnejšie ako odpočty, ktoré by vyplývali z uplatňovania pravidiel platných v tom čase, t. j. pravidiel ustanovených v článku 5 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (11)

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Kvóty výlovu stanovené v nariadeniach (ES) č. 1226/2009, (ES) č. 1287/2009, (ES) č. 1359/2008 a (EÚ) č. 53/2010 sa znižujú, ako sa uvádza v prílohe.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté zníženia ustanovené v nariadeniach (ES) č. 147/2007 a č. 635/2008.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 19.11.2008, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 352, 31.12.2008, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2009, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 347, 24.12.2009, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 21, 26.1.2010, s. 1

(8)  Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2009, s. 14.

(9)  Ú. v. EÚ L 46, 16.2.2007, s. 10.

(10)  Ú. v. EÚ L 176, 4.7.2008, s. 8.

(11)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 1.


PRÍLOHA

Member State

Species Code

Area Code 2009

Species Name

Area Names 2009

Penalties Art.5(2) R.847/96

Final Quota 2009

Margin

Total Adapted Qty 2009

SC Catches 2009

Catches 2009

Total Catches 2009

%

Deductions

Initial Qty 2010

Remaining deductions from 2009 (R.649/09)

Revised Qty 2010

Outstanding Balance

BGR

TUR

F3742C

Turbot

Black Sea

y

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Plaice

EC waters of subdivisions 22-32

y

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C

Spurdog/dogfish

EC waters of IIIa

y

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Blue Ling

VI and VII (Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries)

y

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Cod

EC waters of subdivisions 22-24

y

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Herring

Subdivision 28.1

y

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M

Redfish

NAFO 3M

y

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A

Sprat

IIIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Blue ling

Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries of II, IV and V

n

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Bluefin tuna

Atlantic Ocean, east of longitude 45o W, and Mediterranean

n

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Herring

EC and international waters of I and II

y

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Herring

Norwegian waters north of 62o N and the fishery zone around Jan Mayen

y

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Haddock

VIIb-k, VIII, IX and X; EU waters of CECAF 34.1.1

y

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN

Plaice

Skagerrak

y

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Other species

Norwegian waters of IV

y

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Black scabbardfish

Commuity waters and waters not under the sovereignty and jurisdiction of third countries of V, VI, VII and XII

n

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Red seabream

VI, VII, VIII EC waters and waters not under the sovereignt and jurisdiction of third countries

n

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B

Cod

International waters of I and IIb

y

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Herring

Subdivisions 22-24

y

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB

Cod

Norwegian waters of I and II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Greenland Halibut

Greenland waters of V and XIV

y

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB

Greenland Halibut

Norwegian waters of I and II

y

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Redfish

Greenland waters of V and XIV

y

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4

Haddock

IV; EC waters of IIa

y

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Blue whiting

EC and international waters of I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII and XIV

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34

Mackerel

IIIa and IV; EC waters of IIa, IIIb, IIIc and IIId

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Forkbeards

Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries of VIII and IX

n

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214

Redfish

EC and international waters of V; International waters of XII and XIV

y

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Anglerfish

VIIIc, IX and X; EC waters of CECAF 34.1.1

y

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB

Haddock

Norwegian waters of I and II

y

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB

Saithe (= Pollock)

Norwegian waters of I and II

y

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB

Greenland Halibut

Norwegian waters of I and II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Bigeye Tuna

Atlantic ocean

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10