28.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 253/46


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 851/2010

z 27. septembra 2010,

ktorým sa stotridsiaty šiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou al-Káida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5 (2),

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 9. septembra 2010 rozhodol o zmene a doplnení údajov o totožnosti štyroch fyzických osôb z jeho zoznamu osôb, skupín a subjektov, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje by sa mali zmraziť.

(3)

Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. septembra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Karel KOVANDA

úradujúci generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2)  Článok 7a bol vložený nariadením Rady (EÚ) č. 1286/2009 (Ú. v. EÚ L 346, 23.12.2009, s. 42).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Záznam „Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui [alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah]. Adresa: a) via Romagnosi 6, Varese, Taliansko, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Miesto narodenia: Kairouan, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: G025057 (tuniský pas vydaný 23.6.1999, jeho platnosť sa skončila 5.2.2004). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) v januári 2003 bol odsúdený v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na dva roky a šesť mesiacov. Dňa 17. mája 2004 taliansky odvolací súd rozsudok zrušil a nariadil obnovenie súdneho konania.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui [alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah]. Adresa: a) via Romagnosi 6, Varese, Taliansko, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Taliansko, c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Taliansko, d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunisko. Dátum narodenia: 4.9.1966. Miesto narodenia: Kairouan, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: G025057 (tuniský pas vydaný 23.6.1999, jeho platnosť sa skončila 5.2.2004). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) zákaz vstupu do schengenského priestoru, c) v júni 2009 sa zdržoval v Taliansku, d) meno matky: Fatima Abdaoui. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.“

(2)

Záznam „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresa: via Catalani 1, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 10.8.1965. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L965734 (tuniský cestovný pas vydaný 6.2.1999, jeho platnosť sa skončila 5.2.2004). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: BDL MMD 65M10 Z352S, b) dňa 3.12.2004 bol odsúdený súdom prvého stupňa v Miláne a bol mu uložený trest odňatia slobody na štyri roky a osem mesiacov. Dňa 29.9.2005 odvolací súd v Miláne jeho trest znížil na tri roky a štyri mesiace. Rozhodnutie potvrdil kasačný súd dňa 10.11.2006. V období od 24.6.2003 do 6.5.2005 bol vo väzení alebo sa na neho vzťahovali alternatívne opatrenia. Bolo vydané rozhodnutie o jeho vyhostení z talianskeho územia.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Adresa: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Taliansko, b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisko. Dátum narodenia: 10.8.1965. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L965734 (tuniský cestovný pas vydaný 6.2.1999, jeho platnosť sa skončila 5.2.2004). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: BDL MMD 65M10 Z352S, b) meno matky: Shadhliah Ben Amir, c) v auguste 2009 sa zdržoval v Taliansku. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 23.6.2004.“

(3)

Záznam „Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Taliansko. Dátum narodenia: 1.5.1966. Miesto narodenia: Rainneen, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L945660 (tuniský cestovný pas vydaný 4.12.1998, jeho platnosť sa skončila 3.12.2001). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: TRB CBN 66E01 Z352O, b) dňa 3.12.2004 ho súd prvého stupňa v Miláne oslobodil. V septembri 2007 stále prebiehalo odvolacie konanie na odvolacom súde v Miláne.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (alias Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Adresa: Via Salvo D’Acquisto 2, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 1.5.1966. Miesto narodenia: Menzel Temime, Nabeul, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L945660 (tuniský cestovný pas vydaný 4.12.1998, jeho platnosť sa skončila 3.12.2001). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: TRB CBN 66E01 Z352O, b) v decembri 2009 sa zdržoval v Taliansku. Dátum zaradenia do podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 23.6.2004.“

(4)

Záznam „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Taliansko. Dátum narodenia: 22.7.1967. Miesto narodenia: Menzel Bouzelfa, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L029899 (tuniský cestovný pas vydaný 14.8.1995, jeho platnosť sa skončila 13.8.2000). Národné identifikačné číslo: a) DDR KML 67L22 Z352Q (talianske daňové registračné číslo); b) DRR KLB 67L22 Z352S (talianske daňové registračné číslo). Ďalšie informácie: a) v období od 24.6.2003 do 17.11.2006 bol vo väzení alebo sa na neho vzťahovali alternatívne opatrenia súdnej väzby; b) bolo vydané rozhodnutie o jeho vyhostení z územia Talianska. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.6.2004.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adresa: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 22.7.1967. Miesto narodenia: Menzel Bouzelfa, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L029899 (tuniský cestovný pas vydaný 14.8.1995, jeho platnosť sa skončila 13.8.2000). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) v decembri 2009 sa zdržoval v Taliansku. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 23.6.2004.“