28.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/52


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 461/2010

z 27. mája 2010

o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 19/65/EHS z 2. marca 1965 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov (1), a najmä na jeho článok 1,

po uverejnení návrhu tohto nariadenia,

po konzultácii s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie,

keďže:

(1)

Nariadenie č. 19/65/EHS splnomocňuje Komisiu, aby prostredníctvom nariadenia uplatnila článok 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2) na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a príslušných zosúladených postupov, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy. Nariadenia o skupinovej výnimke sa vzťahujú na vertikálne dohody, ktoré spĺňajú určité podmienky a môžu byť všeobecné alebo špecifické pre príslušný sektor.

(2)

Komisia vymedzila kategóriu vertikálnych dohôd, ktoré považuje za bežných okolností za spĺňajúce podmienky ustanovené v článku 101 ods. 3 zmluvy, a na tento účel prijala nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (3), ktoré nahrádza nariadenie Komisie (ES) č. 2790/1999 (4).

(3)

Na sektor motorových vozidiel, kam patria osobné a úžitkové vozidlá, sa uplatňovali osobitné nariadenia o skupinových výnimkách od roku 1985, pričom najnovším je nariadenie Komisie (ES) č. 1400/2002 z 31. júla 2002 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (5). V nariadení (ES) č. 2790/1999 sa výslovne stanovuje, že sa nevzťahuje na vertikálne dohody, ktorých predmet patrí do rozsahu pôsobnosti akéhokoľvek iného nariadenia o skupinovej výnimke. Sektor motorových vozidiel preto nepatril do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(4)

Platnosť nariadenia (ES) č. 1400/2002 sa končí 31. mája 2010. Na sektor motorových vozidiel by sa však skupinová výnimka mala naďalej vzťahovať, aby sa zjednodušila administratíva a znížili náklady na zosúladenie postupov dotknutých podnikov a aby sa zároveň zabezpečil účinný dohľad nad trhmi v súlade s článkom 103 ods. 2 písm. b) zmluvy.

(5)

Skúsenosti získané od roku 2002, pokiaľ ide o distribúciu nových motorových vozidiel, distribúciu náhradných dielov a poskytovanie opravárenských služieb a údržby motorových vozidiel, umožňujú vymedziť v sektore motorových vozidiel kategóriu vertikálnych dohôd, ktoré sa môžu považovať za bežných okolností za spĺňajúce podmienky ustanovené v článku 101 ods. 3 zmluvy.

(6)

Táto kategória zahŕňa vertikálne dohody o nákupe, predaji alebo ďalšom predaji nových motorových vozidiel, vertikálne dohody o nákupe, predaji alebo ďalšom predaji náhradných dielov na motorové vozidlá a vertikálne dohody o poskytovaní opravárenských služieb a údržby pre tieto vozidlá, keď sú tieto dohody uzatvorené medzi nekonkurujúcimi podnikmi, medzi určitými konkurentmi alebo určitými združeniami maloobchodníkov alebo opravovní. Takisto zahŕňa vertikálne dohody obsahujúce vedľajšie ustanovenia o poskytnutí alebo využívaní práv duševného vlastníctva. Pojem „vertikálne dohody“ by sa mal definovať tak, aby zahŕňal tak tieto dohody, ako aj zodpovedajúce zosúladené postupy.

(7)

Určité druhy vertikálnych dohôd môžu zlepšiť hospodársku efektívnosť v rámci reťazca výroby alebo distribúcie tým, že uľahčujú lepšiu koordináciu medzi zúčastnenými podnikmi. Najmä môžu viesť k zníženiu transakčných a distribučných nákladov zúčastnených strán a optimalizácii úrovne ich predaja a investícií.

(8)

Pravdepodobnosť, že takéto vplyvy, ktoré zvyšujú efektívnosť, prevážia akékoľvek protisúťažné účinky spôsobené obmedzeniami obsiahnutými vo vertikálnych dohodách, závisí od stupňa vplyvu zmluvných strán na trhu, a teda od rozsahu, v ktorom tieto podniky čelia konkurencii ostatných dodávateľov tovarov alebo služieb považovaných zákazníkmi za vzájomne zameniteľné alebo nahraditeľné z dôvodu vlastností produktov, ich cien a zamýšľaného použitia. Vertikálne dohody obsahujúce obmedzenia, ktoré môžu obmedziť hospodársku súťaž a poškodiť spotrebiteľov alebo ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie vplyvov zvyšujúcich efektívnosť, by mali byť z výhod skupinovej výnimky vyňaté.

(9)

Pri vymedzení primeraného rozsahu pôsobnosti nariadenia o skupinovej výnimke Komisia musí zohľadniť konkurenčné podmienky v príslušnom sektore. Dôkladné monitorovanie sektora motorových vozidiel uvedené v hodnotiacej správe o uplatňovaní nariadenia Komisie (ES) č. 1400/2002 z 28. mája 2008 (6) a v oznámení Komisie – Budúci právny rámec hospodárskej súťaže pre odvetvie motorových vozidiel z 22. júla 2009 (7) preukázalo, že by sa v tomto smere malo rozlišovať medzi dohodami o distribúcii nových motorových vozidiel a dohodami o poskytovaní opravárenských služieb a údržby a distribúcii náhradných dielov.

(10)

Pokiaľ ide o distribúciu nových motorových vozidiel, nezdá sa, že by existovali významné nedostatky hospodárskej súťaže, ktoré by tento sektor odlišovali od iných hospodárskych sektorov a ktoré by si vyžadovali uplatňovanie odlišných a prísnejších pravidiel než sú pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) č. 330/2010. Hraničný trhový podiel, nevyňatie určitých vertikálnych dohôd a podmienky ustanovené uvedeným nariadením za bežných podmienok zabezpečujú, že vertikálne dohody o distribúcii nových motorových vozidiel spĺňajú požiadavky článku 101 ods. 3 zmluvy. Na takéto dohody by sa preto mala vzťahovať výnimka udelená nariadením (EÚ) č. 330/2010, za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky v ňom stanovené.

(11)

Pokiaľ ide o dohody o distribúcii náhradných dielov a o poskytovaní opravárenských služieb a údržby, mali by sa zohľadniť niektoré špecifické charakteristiky popredajného trhu s motorovými vozidlami. Skúsenosti, ktoré Komisia získala pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1400/2002, ukazujú najmä to, že zvyšovanie cien za jednotlivé opravy sa len čiastočne odzrkadľuje v zvyšovaní spoľahlivosti moderných automobilov a v predlžovaní intervalov medzi opravami. Tieto najnovšie trendy sú spojené s technologickým vývojom a zvyšujúcou sa zložitosťou a spoľahlivosťou automobilových súčiastok, ktoré výrobcovia vozidiel nakupujú od dodávateľov originálneho vybavenia. Takíto dodávatelia predávajú svoje výrobky ako náhradné diely na popredajnom trhu prostredníctvom sietí autorizovaných opravovní výrobcov vozidiel, ako aj prostredníctvom nezávislých kanálov, čím na popredajných trhoch s motorovými vozidlami predstavujú významnú konkurenčnú silu. Priemerné náklady, ktoré nesú európski spotrebitelia za opravu a údržbu motorových vozidiel, predstavujú veľmi vysoký podiel celkových výdavkov spotrebiteľov v súvislosti s motorovými vozidlami.

(12)

Konkurenčné podmienky v popredajnom trhu s motorovými vozidlami majú tiež priamy dosah na verejnú bezpečnosť, pretože vozidlá môžu byť riadené nebezpečným spôsobom, ak sú nesprávne opravené, ako aj na verejné zdravie a životné prostredie, keďže emisie oxidu uhličitého a iných látok znečisťujúcich vzduch môžu byť vyššie z vozidiel, ktoré neboli podrobené pravidelnej údržbe.

(13)

Pokiaľ je možné vymedziť samostatný popredajný trh, existencia účinnej hospodárskej súťaže na trhoch nákupu a predaja náhradných dielov, ako aj poskytovania opravárenských služieb a údržby motorových vozidiel závisí od stupňa konkurenčnej interakcie medzi autorizovanými opravovňami, to znamená opravovňami pôsobiacimi v rámci servisných sietí zriadených priamo alebo nepriamo výrobcom vozidiel, ako aj medzi autorizovanými a nezávislými prevádzkovateľmi vrátane nezávislých dodávateľov náhradných dielov a nezávislých opravovní. Konkurencieschopnosť nezávislých prevádzkovateľov závisí od neobmedzeného prístupu ku kľúčovým vstupom, ako sú napríklad náhradné diely a technické informácie.

(14)

So zreteľom na uvedené špecifiká sú pravidlá zakotvené v nariadení (EÚ) č. 330/2010, vrátane jednotného hraničného trhového podielu vo výške 30 %, potrebné, ale nie dostačujúce na to, aby sa zabezpečilo, že výhoda vyplývajúca z výnimky bude vyhradená len pre tie vertikálne dohody o distribúcii náhradných dielov a o poskytovaní opravárenských služieb a údržby, u ktorých je možné s dostatočnou istotou predpokladať, že spĺňajú podmienky článku 101 ods. 3 zmluvy.

(15)

Preto by vertikálne dohody o distribúcii náhradných dielov a o poskytovaní opravárenských služieb a údržby mali mať výhodu vyplývajúcu zo skupinovej výnimky iba vtedy, ak okrem podmienok poskytnutia výnimky, ustanovených v nariadení (EÚ) č. 330/2010, spĺňajú aj prísnejšie požiadavky týkajúce sa určitých druhov závažných obmedzení hospodárskej súťaže, ktoré môžu obmedziť dodávku a použitie náhradných dielov na popredajnom trhu s motorovými vozidlami.

(16)

Výhoda vyplývajúca zo skupinovej výnimky by nemala byť udelená najmä dohodám, ktoré obmedzujú predaj náhradných dielov členmi selektívneho distribučného systému výrobcu vozidiel nezávislým opravovniam, ktoré ich používajú na poskytovanie opravárenských služieb alebo údržby. Bez prístupu k takýmto náhradným dielom by nezávislé opravovne neboli schopné účinne súťažiť s autorizovanými opravovňami, pretože by nemohli poskytnúť spotrebiteľom kvalitné služby, ktoré prispievajú k bezpečnej a spoľahlivej funkcii motorových vozidiel.

(17)

S cieľom zabezpečiť účinnú hospodársku súťaž na trhoch opravárenských služieb a údržby a umožniť opravovaniam ponúkať konečným používateľom konkurenčné náhradné diely by sa výnimka nemala vzťahovať na vertikálne dohody, ktoré napriek tomu, že sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 330/2010, predsa len obmedzujú možnosť výrobcu náhradných dielov predávať tieto diely autorizovaným opravovniam v rámci distribučného systému výrobcu vozidiel, nezávislým distribútorom náhradných dielov, nezávislým opravovniam alebo konečným používateľom. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť výrobcu náhradných dielov podľa občianskeho práva ani možnosť výrobcov vozidiel požadovať, aby autorizované opravovne v rámci ich distribučného systému používali iba náhradné diely, ktoré sa kvalitou zhodujú s dielmi používanými pri montáži určitého motorového vozidla. Vzhľadom na priamu zmluvnú zainteresovanosť výrobcov vozidiel na záručných opravách, bezplatnom servise a úkonoch pri stiahnutí z trhu by sa však mali vyňať dohody, ktoré obsahujú povinnosť autorizovaných opravovní používať iba náhradné diely dodávané na tieto opravy výrobcom vozidla.

(18)

V snahe umožniť okrem toho schváleným a nezávislým opravovniam a konečným používateľom identifikáciu výrobcu komponentov motorového vozidla alebo náhradných dielov a výber medzi alternatívnymi náhradnými dielmi skupinová výnimka by sa nemala vzťahovať na dohody, ktorými výrobca motorových vozidiel obmedzuje možnosť výrobcu komponentov alebo originálnych náhradných dielov účinne a viditeľne umiestniť svoju obchodnú známku alebo logo na uvedené diely.

(19)

Aby sa všetkým prevádzkovateľom poskytol čas prispôsobiť sa tomuto nariadeniu, bolo by vhodné predĺžiť uplatniteľnosť ustanovení nariadenia (ES) č. 1400/2002 vzťahujúcich sa na vertikálne dohody o nákupe, predaji a ďalšom predaji nových motorových vozidiel do 31. mája 2013. Pokiaľ ide o vertikálne dohody o distribúcii náhradných dielov a o poskytovaní opravárenských služieb a údržby, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. júna 2010, aby sa zabezpečila primeraná ochrana hospodárskej súťaže na popredajných trhoch motorových vozidiel.

(20)

Komisia bude pravidelne sledovať vývoj v sektore motorových vozidiel a prijme vhodné nápravné opatrenie, ak dôjde k nedostatkom v hospodárskej súťaži, ktoré môžu viesť k poškodeniu spotrebiteľov na trhu distribúcie nových motorových vozidiel, dodávok náhradných dielov alebo popredajného servisu pre motorové vozidlá.

(21)

Komisia môže odňať výhody vyplývajúce z tohto nariadenia na základe článku 29 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (8), ak v konkrétnom prípade zistí, že dohoda, na ktorú sa vzťahuje výnimka stanovená v tomto nariadení, má účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy.

(22)

V článku 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 sa ustanovuje, že orgán členského štátu na ochranu hospodárskej súťaže môže odňať výhodu vyplývajúcu z tohto nariadenia pre územie tohto členského štátu alebo pre jeho časť vtedy, ak v konkrétnom prípade zistí, že dohoda, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa tohto nariadenia, má na území členského štátu alebo na jeho časti účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy, pokiaľ toto územie má všetky charakteristiky osobitného geografického trhu.

(23)

Pri určovaní toho, či by mala byť podľa článku 29 nariadenia (ES) č. 1/2003 odňatá výhoda vyplývajúca z tohto nariadenia, môžu mať osobitný význam negatívne účinky na hospodársku súťaž vyplývajúce z existencie paralelných sietí vertikálnych dohôd, ktoré majú podobné účinky výrazne obmedzujúce prístup na relevantný trh alebo hospodársku súťaž na tomto trhu. Takéto kumulatívne účinky môžu napríklad nastať v prípade selektívnej distribúcie alebo záväzkov nekonkurovania.

(24)

Na posilnenie dohľadu nad paralelnými sieťami vertikálnych dohôd, ktoré majú podobné negatívne účinky na hospodársku súťaž a ktoré pokrývajú viac ako 50 % daného trhu, môže Komisia prostredníctvom nariadenia vyhlásiť, že toto nariadenie sa neuplatní na vertikálne dohody obsahujúce špecifické obmedzenia vzťahujúce sa na predmetný trh, a tým obnoviť plnú uplatniteľnosť článku 101 zmluvy na takéto dohody.

(25)

S cieľom posúdiť účinky tohto nariadenia na hospodársku súťaž v maloobchode s motorovými vozidlami, v dodávaní náhradných dielov a v popredajnom servise na vnútornom trhu je vhodné, aby Komisia vypracovala hodnotiacu správu o uplatňovaní tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„vertikálna dohoda“ znamená dohodu alebo zosúladený postup uzavretý medzi dvoma alebo viacerými podnikmi, z ktorých každý na účely dohody alebo zosúladeného postupu funguje na rozdielnej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca a ktoré sa vzťahujú na podmienky, za ktorých môžu strany nakupovať, predávať alebo opätovne predávať určité tovary alebo služby;

b)

„vertikálne obmedzenia“ znamenajú obmedzenia hospodárskej súťaže obsiahnuté vo vertikálnej dohode a patriace do rozsahu platnosti článku 101 ods. 1 zmluvy;

c)

„autorizovaná opravovňa“ znamená poskytovateľa opravárenských služieb a údržby pre motorové vozidlá, ktorý patrí do distribučného systému zriadeného dodávateľom motorových vozidiel;

d)

„autorizovaný distribútor“ znamená distribútora náhradných dielov pre motorové vozidlá, ktorý patrí do distribučného systému zriadeného dodávateľom motorových vozidiel;

e)

„nezávislá opravovňa“ znamená:

i)

poskytovateľa opravárenských služieb a údržby pre motorové vozidlá nepatriaceho k distribučnému systému zriadenému dodávateľom motorových vozidiel, pre ktoré poskytuje opravu alebo vykonáva údržbu;

ii)

autorizovanú opravovňu distribučného systému daného dodávateľa v takom rozsahu, v akom poskytuje opravy alebo údržbu pre motorové vozidlá iného dodávateľa, do ktorého distribučného systému nepatrí;

f)

„nezávislý distribútor“ znamená:

i)

distribútora náhradných dielov pre motorové vozidlá nepatriaceho k distribučnému systému zriadenému dodávateľom motorových vozidiel, pre ktoré poskytuje opravu alebo vykonáva údržbu;

ii)

autorizovaného distribútora distribučného systému daného dodávateľa v takom rozsahu, v akom poskytuje opravy alebo údržbu pre motorové vozidlá iného dodávateľa, do ktorého distribučného systému nepatrí;

g)

„motorové vozidlo“ znamená vozidlo s vlastným pohonom určené na používanie na verejných komunikáciách, ktoré má tri alebo viac cestných kolies;

h)

„náhradné diely“ znamenajú tovar, ktorý sa má montovať do motorového vozidla, aby sa ním nahradili komponenty takého vozidla, vrátane tovaru, ako sú mazivá, ktoré sú potrebné na prevádzku motorového vozidla, s výnimkou pohonnej látky;

i)

„selektívny distribučný systém“ znamená distribučný systém, v ktorom sa dodávateľ zaväzuje predať zmluvné tovary alebo služby, či už priamo, alebo nepriamo, iba distribútorom vybraným na základe určených kritérií, a kde sa títo distribútori zaväzujú nepredávať takéto tovary alebo služby neautorizovaným distribútorom v rámci územia vyhradeného dodávateľom na prevádzkovanie toho systému.

2.   Na účely tohto nariadenia pojmy „podnik“, „dodávateľ“, „výrobca“ a „kupujúci“ zahŕňajú aj s nimi spojené podniky.

Pojem „prepojené podniky“ znamená:

a)

podniky, v ktorých strana dohody, či už priamo, alebo nepriamo:

i)

má právomoc vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv alebo

ii)

má právomoc vymenovať viac ako polovicu členov dozornej rady, predstavenstva alebo orgánov právne zastupujúcich daný podnik, alebo

iii)

má právo riadiť záležitosti podniku;

b)

podniky, ktoré majú v strane dohody, priamo alebo nepriamo, práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

c)

podniky, v ktorých má niektorý podnik uvedený v písmene b) priamo alebo nepriamo práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

d)

podniky, v ktorých má niektorá zmluvná strana takejto dohody spolu s jedným alebo viacerými podnikmi uvedenými v písmenách a), b) alebo c), alebo podniky, v ktorých majú dva alebo viaceré uvedené podniky, spolu práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

e)

podniky, v ktorých majú práva alebo právomoci uvedené v písmene a) spoločne:

i)

strany dohody alebo ich príslušné spojené podniky uvedené v písmenách a) až d) alebo

ii)

jedna alebo viaceré strany dohody, alebo jeden alebo viacero ich prepojených podnikov uvedených v písmenách a) až d) a jedna alebo viac tretích strán.

KAPITOLA II

VERTIKÁLNE DOHODY VZŤAHUJÚCE SA NA NÁKUP, PREDAJ ALEBO ĎALŠÍ PREDAJ NOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Článok 2

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1400/2002

Podľa článku 101 ods. 3 zmluvy sa od 1. júna 2010 do 31. mája 2013 článok 101 ods. 1 zmluvy nevzťahuje na vertikálne dohody, ktoré sa týkajú podmienok, za ktorých strany môžu kupovať, predávať alebo ďalej predávať nové motorové vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky na udelenie výnimky podľa nariadenia (ES) č. 1400/2002, ktoré sa osobitne vzťahujú na vertikálne dohody o nákupe, predaji alebo ďalšom predaji nových motorových vozidiel.

Článok 3

Uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 330/2010

S účinnosťou od 1. júna 2013 sa nariadenie (EÚ) č. 330/2010 uplatňuje na vertikálne dohody týkajúce sa nákupu, predaja alebo ďalšieho predaja nových motorových vozidiel.

KAPITOLA III

VERTIKÁLNE DOHODY VZŤAHUJÚCE SA NA POPREDAJNÝ TRH

Článok 4

Výnimka

Podľa článku 101 ods. 3 zmluvy a s výhradou ustanovení tohto nariadenia, že článok 101 ods. 1 zmluvy sa nevzťahuje na vertikálne dohody, ktoré sa týkajú podmienok, za ktorých strany môžu kupovať, predávať alebo ďalej predávať náhradné diely na motorové vozidlá, alebo poskytovať opravárenské služby a údržbu pre motorové vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky na udelenie výnimky podľa nariadenia (EÚ) č. 330/2010 a neobsahujú žiadne základné ustanovenia uvedené v článku 5 tohto nariadenia.

Táto výnimka sa uplatňuje v takom rozsahu, v akom takéto vertikálne dohody obsahujú vertikálne obmedzenia.

Článok 5

Obmedzenia, ktoré vedú k odňatiu výhody skupinovej výnimky (závažné obmedzenia)

Výnimka ustanovená v článku 4 sa nevzťahuje na vertikálne dohody, ktoré priamo alebo nepriamo, samostatne alebo v kombinácii s inými faktormi pod kontrolou zúčastnených strán majú za cieľ:

a)

obmedzenie predaja náhradných dielov na motorové vozidlá členmi selektívneho distribučného systému nezávislým opravovniam, ktoré používajú tieto diely na opravu a údržbu motorového vozidla;

b)

obmedzenie dohodnuté medzi dodávateľom náhradných dielov, opravárenských nástrojov alebo diagnostických alebo iných zariadení a výrobcom motorových vozidiel, týkajúce sa schopnosti dodávateľa predávať tento tovar autorizovaným alebo nezávislým distribútorom, alebo autorizovaným, alebo nezávislým opravovniam, alebo konečným používateľom;

c)

obmedzenie dohodnuté medzi výrobcom motorových vozidiel, ktorý používa komponenty na počiatočnú montáž motorových vozidiel, a dodávateľom takýchto komponentov, týkajúce sa dodávateľovej schopnosti účinne a zreteľne umiestniť svoju obchodnú známku alebo logo na dodávaných komponentoch alebo náhradných dieloch.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 6

Neuplatňovanie tohto nariadenia

Podľa článku 1a nariadenia č. 19/65/EHS môže Komisia nariadením vyhlásiť, že keď paralelné siete podobných vertikálnych obmedzení pokrývajú viac ako 50 % relevantného trhu, toto nariadenie sa neuplatňuje na vertikálne dohody obsahujúce osobitné obmedzenia vzťahujúce sa na uvedený trh.

Článok 7

Monitorovacia a hodnotiaca správa

Komisia bude monitorovať uplatňovanie tohto nariadenia a najneskôr do 31. mája 2021 vypracuje správu o jeho uplatňovaní najmä so zreteľom na podmienky ustanovené v článku 101 ods. 3 Zmluvy.

Článok 8

Obdobie platnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Jeho účinnosť končí 31. mája 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. mája 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES 36, 6.3.1965, s. 533/65.

(2)  S účinnosťou od 1. decembra 2009 sa článok 81 Zmluvy o ES stal článkom 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto dva články sú v podstate totožné. Na účely tohto nariadenia by sa odkazy na článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mali v prípade potreby chápať ako odkazy na článok 81 Zmluvy o ES.

(3)  Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 336, 29.12.1999, s. 21.

(5)  Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 30.

(6)  SEK(2008) 1946.

(7)  KOM(2009) 388.

(8)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.