31.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 133/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 453/2010

z 20. mája 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 131,

keďže:

(1)

Karty bezpečnostných údajov sú všeobecne akceptovanou a účinnou metódou poskytovania informácií o látkach a zmesiach v Spoločenstve a stali sa integrálnou súčasťou systému podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006.

(2)

S cieľom zjednodušiť celosvetový obchod a zároveň chrániť zdravie ľudí a životné prostredie sa v rámci štruktúry Organizácie Spojených národov (OSN) viac ako 10 rokov starostlivo vypracúvali harmonizované kritériá klasifikácie a označovania a pravidlá týkajúce sa kariet bezpečnostných údajov, čoho výsledkom je Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (ďalej len „GHS“).

(3)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (2) sa harmonizujú ustanovenia a kritériá na klasifikáciu a označovanie látok, zmesí a určitých špecifických výrobkov v Spoločenstve, pričom sa zohľadňujú kritériá klasifikácie a pravidlá označovania GHS.

(4)

Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (3) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (4) boli niekoľkokrát zmenené a doplnené. Smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES budú nahradené v priebehu prechodného obdobia, v súlade s ktorým musia byť podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 látky klasifikované, označené a balené od 1. decembra 2010 a zmesi od 1. júna 2015, aj keď od 1. decembra 2010 do 1. júna 2015 sa vyžaduje klasifikácia látok podľa smernice 67/548/EHS aj podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. Obe smernice budú úplne zrušené nariadením (ES) č. 1272/2008 s účinnosťou od 1. júna 2015.

(5)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 by sa preto mala zmeniť a doplniť, aby bola prispôsobená kritériám klasifikácie a iným relevantným ustanoveniam stanoveným v nariadení (ES) č. 1272/2008.

(6)

Požiadavky na karty bezpečnostných údajov stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 by sa okrem toho mali prispôsobiť, pričom sa zohľadnia pravidlá kariet bezpečnostných údajov GHS, aby trojnásobný mechanizmus klasifikácie, označovania a kariet bezpečnostných údajov mohol plniť svoju úlohu vo vzájomnej súčinnosti svojich súčastí.

(7)

Takto zmenené a doplnené karty bezpečnostných údajov by mali byť naďalej dôležitým prvkom informovania o nebezpečnosti a poskytovať mechanizmus, ktorým sa k bezprostrednému následnému užívateľovi v smere dodávateľského reťazca dostávajú príslušné bezpečnostné informácie o látkach a zmesiach spĺňajúcich kritériá na klasifikáciu v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Spoločenstva, ako aj o určitých latkách a zmesiach nespĺňajúcich uvedené kritériá, pričom sa zohľadňujú informácie z akejkoľvek relevantnej správy o chemickej bezpečnosti.

(8)

Uplatňovanie požiadavky zahrnúť klasifikáciu a označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 v prípade látok a zmesí do karty bezpečnostných údajov, ako sa mení a dopĺňa týmto nariadením, by sa malo uskutočňovať v súlade s postupným uplatňovaním ustanovení o klasifikácii a označovaní látok a zmesí v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008. Z uvedeného dôvodu a preto, že klasifikácia zmesí a informovanie o ich nebezpečnosti závisia od klasifikácie látok a informovania o nebezpečnosti látok, by sa požiadavka zahrnúť klasifikáciu a označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 v prípade zmesí mala uplatňovať až po požiadavke zahrnúť klasifikáciu a označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 v prípade látok.

(9)

Dodávatelia zmesí, ktorí sa rozhodnú využiť možnosť dobrovoľne uplatňovať klasifikáciu aj označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 pred 1. júnom 2015, by v príslušnej karte bezpečnostných údajov mali uviesť klasifikáciu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 spolu s klasifikáciou podľa smernice 1999/45/ES.

(10)

Pri kartách bezpečnostných údajov pre látky, ktoré poskytujú informácie o klasifikácii a označovaní podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, by sa pred 1. júnom 2015 malo vyžadovať aj uvádzanie informácií o klasifikácii podľa smernice 67/548/EHS, aby sa dodávateľom zmesí, ktorí nevyužívajú možnosť skoršieho uplatňovania klasifikácie aj označovania podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, umožnilo tieto zmesi správne klasifikovať a označovať.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

s účinnosťou od 1. decembra 2010:

a)

príloha II sa nahrádza prílohou I k tomuto nariadeniu;

b)

v nadpise v oddiele 3.7 prílohy VI sa slová „(pozri časť 16 karty bezpečnostných údajov)“ nahrádzajú slovami „(pozri oddiel 1 karty bezpečnostných údajov)“;

2.

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa príloha II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 nahrádza prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

1.   Do 1. decembra 2010 môžu dodávatelia látok uplatňujúci článok 61 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1272/2008 uplatňovať prílohu II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, zmenenú a doplnenú článkom 1 bodom 1 tohto nariadenia.

2.   Do 1. decembra 2010 môžu dodávatelia zmesí uplatňovať prílohu II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, zmenenú a doplnenú článkom 1 bodom 1 tohto nariadenia.

3.   Do 1. júna 2015 môžu dodávatelia zmesí uplatňujúci článok 61 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1272/2008 uplatňovať prílohu II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, zmenenú a doplnenú článkom 1 bodom 2 tohto nariadenia.

4.   Do 1. júna 2015 uvádzajú dodávatelia zmesí, ktorí uplatňujú odsek 3, v pododdiele 3.2 príslušných kariet bezpečnostných údajov popri klasifikácii vrátane výstražných upozornení podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 klasifikáciu látok uvedených v uvedenom pododdiele podľa smernice 67/548/EHS vrátane slovného označenia nebezpečnosti, písmenkového(-ých) symbolu(-ov) a R-viet.

5.   Do 1. júna 2015 uvádzajú dodávatelia zmesí, ktorí uplatňujú odsek 3, v pododdiele 2.1 príslušných kariet bezpečnostných údajov popri klasifikácii vrátane výstražných upozornení podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 klasifikáciu zmesi podľa smernice 1999/45/ES.

Do 1. júna 2015 uvádzajú dodávatelia zmesí spĺňajúcich kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 pri uplatňovaní odseku 3 látky predstavujúce ohrozenie zdravia alebo životného prostredia v zmysle smernice 67/548/EHS v pododdiele 3.2 príslušných kariet bezpečnostných údajov, ak sú uvedené látky prítomné v rovnakej alebo vo vyššej koncentrácii ako najnižšia z hodnôt uvedených v bode 3.2.1. písm. a) prílohy II k tomuto nariadeniu, popri látkach uvedených v bode 3.2.1. uvedenej prílohy.

Do 1. júna 2015 uvádzajú dodávatelia zmesí nespĺňajúcich kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 pri uplatňovaní odseku 3 látky predstavujúce ohrozenie zdravia alebo životného prostredia v zmysle smernice 67/548/EHS v pododdiele 3.2 príslušných kariet bezpečnostných údajov, ak sú uvedené látky prítomné v rovnakej alebo vo vyššej jednotlivej koncentrácii ako 1 % hmotnostné v prípade iných ako plynných zmesí a ako 0,2 % objemového v prípade plynných zmesí, popri látkach uvedených v bode 3.2.2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

6.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 31 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006, pri látkach, ktoré sú uvedené na trh pred 1. decembrom 2010 a pri ktorých sa nevyžaduje, aby boli znova označené a znova balené v súlade s článkom 61 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1272/2008, netreba kartu bezpečnostných údajov nahradiť kartou bezpečnostných údajov zodpovedajúcou prílohe I k tomuto nariadeniu pred 1. decembrom 2012.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 31 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006, pri zmesiach, ktoré sú uvedené na trh pred 1. júnom 2015 a pri ktorých sa nevyžaduje, aby boli znova označené a znova balené v súlade s článkom 61 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1272/2008, netreba kartu bezpečnostných údajov nahradiť kartou bezpečnostných údajov zodpovedajúcou prílohe II k tomuto nariadeniu pred 1. júnom 2017.

7.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 31 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006, karty bezpečnostných údajov pre zmesi poskytnuté ktorémukoľvek príjemcovi najmenej jedenkrát pred 1. decembrom 2010 sa môžu naďalej používať a netreba, aby zodpovedali prílohe I k tomuto nariadeniu do 30. novembra 2012.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA ZOSTAVENIE KARIET BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

ČASŤ A

0.1.   Úvod

0.1.1.

V tejto prílohe sa stanovujú požiadavky, ktoré musí dodávateľ splniť pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov poskytovanej pre látku alebo zmes v súlade s článkom 31.

0.1.2.

Informácie uvedené v karte bezpečnostných údajov majú byť v súlade s informáciami v správe o chemickej bezpečnosti, ak sa takáto správa vyžaduje. Ak bola správa o chemickej bezpečnosti vyhotovená, príslušný(-é) expozičný(-é) scenár(-e) sa vloží (vložia) do prílohy ku karte bezpečnostných údajov.

0.2.   Všeobecné požiadavky na zostavenie karty bezpečnostných údajov

0.2.1.

Karta bezpečnostných údajov umožňuje užívateľom prijať opatrenia potrebné na ochranu zdravia ľudí a bezpečnosti na pracovisku a na ochranu životného prostredia. Zostavovateľ karty bezpečnostných údajov berie do úvahy, že karta bezpečnostných údajov musí svojich čitateľov informovať o nebezpečnosti látky alebo zmesi a poskytovať informácie o bezpečnom skladovaní látky alebo zmesi, zaobchádzaní s ňou a zneškodňovaní.

0.2.2.

Informácie uvedené v kartách bezpečnostných údajov spĺňajú aj požiadavky stanovené v smernici Rady 98/24/ES. Karta bezpečnostných údajov predovšetkým umožňuje zamestnávateľom zistiť, či sú na pracovisku prítomné nejaké nebezpečné chemické látky, a posúdiť akékoľvek riziko vyplývajúce pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov pri ich používaní.

0.2.3.

Informácie v karte bezpečnostných údajov majú byť napísané jasne a stručne. Kartu bezpečnostných údajov pripravuje kompetentná osoba, ktorá berie do úvahy špecifické potreby a vedomosti čitateľov z radov jej užívateľov, pokiaľ sú známe. Dodávatelia látok a zmesí zabezpečujú, aby tieto kompetentné osoby absolvovali príslušné školenia vrátane preškolení.

0.2.4.

Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov má byť jednoduchý, jasný a presný a má sa vyhýbať žargónu, akronymom a skratkám. Nesmú sa používať vyjadrenia ako napríklad ‚môže byť nebezpečná‘, ‚nemá účinky na zdravie‘, ‚bezpečná pri väčšine podmienok používania‘ alebo ‚neškodná‘ alebo akékoľvek iné údaje, ktoré naznačujú, že látka alebo zmes nie je nebezpečná, alebo akékoľvek iné údaje, ktoré nie sú v súlade s klasifikáciou danej látky alebo zmesi.

0.2.5.

Dátum zostavenia karty bezpečnostných údajov sa uvádza na prvej strane. Ak bola karta bezpečnostných údajov revidovaná a príjemcom sa poskytne nová, zrevidovaná verzia, príjemca sa upozorní na zmeny v oddiele 16 karty bezpečnostných údajov, ak neboli uvedené inde. V takom prípade sa na prvej strane uvádza dátum zostavenia identifikovaný ako ‚Revízia: (dátum)‘, ako aj číslo verzie, číslo revízie, dátum nahradenia alebo iný údaj o tom, ktorá verzia sa nahrádza.

0.3.   Formát karty bezpečnostných údajov

0.3.1.

Karta bezpečnostných údajov nie je dokumentom so stanovenou dĺžkou. Dĺžka karty bezpečnostných údajov zodpovedá nebezpečnosti látky alebo zmesi a dostupným informáciám.

0.3.2.

Všetky strany karty bezpečnostných údajov vrátane všetkých príloh sú očíslované a buď obsahujú údaj o dĺžke karty bezpečnostných údajov (napríklad ‚strana 1 z 3‘), alebo údaj, či existuje ďalšia strana (napríklad ‚pokračovanie na nasledujúcej strane‘ alebo ‚koniec karty bezpečnostných údajov‘).

0.4.   Obsah karty bezpečnostných údajov

Ak sú informácie, ktoré sa vyžadujú podľa tejto prílohy, vhodné a dostupné, zahŕňajú sa do karty bezpečnostných údajov do príslušných pododdielov stanovených v časti B. Karta bezpečnostných údajov nemá obsahovať prázdne pododdiely.

0.5.   Ďalšie požiadavky na informácie

Vzhľadom na širokú škálu vlastností látok a zmesí môže byť v niektorých prípadoch nevyhnutné zahrnúť do príslušných pododdielov ďalšie relevantné a dostupné informácie.

0.6.   Jednotky

Používajú sa merné jednotky stanovené v smernici Rady 80/181/EHS (1).

0.7.   Osobitné prípady

Karty bezpečnostných údajov sa môžu vyžadovať aj v osobitných prípadoch vymenovaných v odseku 1.3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, pre ktoré existujú výnimky z označovania.

1.    ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

V tomto oddiele sa predpisuje, ako sa látka alebo zmes identifikuje a ako sa v karte bezpečnostných údajov uvádzajú relevantné identifikované použitia, meno dodávateľa látky alebo zmesi a informácie o kontaktných údajoch dodávateľa látky alebo zmesi vrátane kontaktu v núdzovom prípade.

1.1.   Identifikátor produktu

V prípade látky sa uvádza identifikátor produktu v súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1272/2008 a ako sa uvádza na označení v úradnom(-ých) jazyku(-och) členského(-ých) štátu(-ov), kde je látka uvedená na trh, ak dotknutý(-é) členský(-é) štát(-y) nestanoví(-ia) inak.

Pri látkach podliehajúcich registrácii je identifikátor produktu v súlade s tým, ktorý je uvedený v registrácii, a uvádza sa aj registračné číslo pridelené podľa článku 20 ods. 3 tohto nariadenia.

Bez toho, aby boli ovplyvnené povinnosti následných užívateľov stanovené v článku 39 tohto nariadenia, môže dodávateľ, ktorý je distribútorom alebo následným užívateľom, vynechať časť registračného čísla pri spoločnom predkladaní vzťahujúcu sa na individuálneho registrujúceho za predpokladu, že:

a)

tento dodávateľ prevezme zodpovednosť za to, že na žiadosť poskytne na účely presadzovania úplné registračné číslo, alebo ak nemá k dispozícii úplné registračné číslo, že postúpi svojmu dodávateľovi žiadosť v súlade s písmenom b), a

b)

tento dodávateľ poskytne do 7 dní orgánu členského štátu zodpovednému za presadzovanie (ďalej len ‚orgán presadzovania‘) úplné registračné číslo na žiadosť, ktorú buď priamo doručil orgán presadzovania, alebo ju postúpil jeho príjemca, alebo ak tento dodávateľ nemá k dispozícii úplné registračné číslo, na žiadosť postupuje do 7 dní žiadosť svojmu dodávateľovi a zároveň o tom informuje orgán presadzovania.

V prípade zmesi sa uvádza obchodný názov alebo označenie v súlade s článkom 10 ods. 2.1 smernice 1999/45/ES.

Môže sa poskytnúť spoločná karta bezpečnostných údajov, ktorá sa vzťahuje na viac ako jednu látku alebo zmes, ak informácie v uvedenej karte bezpečnostných údajov spĺňajú požiadavky tejto prílohy pre každú z uvedených látok alebo zmesí.

Ďalšie spôsoby identifikácie

Môžu sa uviesť ďalšie názvy alebo synonymá, ktorými je látka alebo zmes označená alebo pod ktorými je bežne známa, ako napríklad alternatívne názvy, čísla, kódy produktu v spoločnosti alebo iné jedinečné identifikátory.

1.2.   Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Uvádzajú sa prinajmenšom identifikované použitia relevantné z hľadiska príjemcu(-ov) látky alebo zmesi. Ide pritom o stručný opis skutočnej funkcie látky alebo zmesi, ako napríklad ‚retardér horenia‘, ‚antioxidant‘.

Prípadne sa spolu so zdôvodnením uvádzajú použitia, ktoré dodávateľ neodporúča. Tento zoznam nemusí byť vyčerpávajúci.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, informácie v tomto pododdiele karty bezpečnostných údajov majú byť v súlade s identifikovanými použitiami v správe o chemickej bezpečnosti a s expozičnými scenármi zo správy o chemickej bezpečnosti uvedenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

1.3.   Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Identifikuje sa dodávateľ, bez ohľadu na to, či ide o výrobcu, dovozcu, výhradného zástupcu, následného užívateľa alebo distribútora. Poskytuje sa úplná adresa a telefónne číslo dodávateľa, ako aj e-mailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov.

Ak dodávateľ nemá sídlo v členskom štáte, v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh, a vymenoval osobu zodpovednú za uvedenie na trh v tomto členskom štáte, uvádza sa okrem toho úplná adresa a telefónne číslo tejto zodpovednej osoby.

V prípade registrujúcich majú byť informácie v súlade s informáciami o totožnosti výrobcu alebo dovozcu uvedenými v registrácii.

Ak bol určený výhradný zástupca, môžu sa poskytnúť aj údaje o výrobcovi alebo pripravovateľovi zmesi mimo Spoločenstva.

1.4.   Núdzové telefónne číslo

Uvádzajú sa odkazy na núdzové informačné služby. Ak v členskom štáte, v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh, existuje oficiálny poradný orgán [môže ísť o orgán zodpovedný za prijímanie informácií súvisiacich so zdravím uvedený v článku 45 nariadenia (ES) č. 1272/2008 a v článku 17 smernice 1999/45/ES], uvádza sa jeho telefónne číslo, čo môže postačovať. Ak je dostupnosť takýchto služieb obmedzená z akýchkoľvek dôvodov, napríklad úradné hodiny, alebo existujú obmedzenia týkajúce sa špecifických druhov poskytovaných informácií, jasne sa to uvedie.

2.    ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisuje nebezpečnosť látky alebo zmesi a uvádzajú sa vhodné výstražné informácie, ktoré s tým súvisia.

2.1.   Klasifikácia látky alebo zmesi

V prípade látky sa uvádza klasifikácia, ktorá vyplýva z uplatňovania klasifikačných pravidiel v nariadení (ES) č. 1272/2008. Ak dodávateľ oznámil informácie týkajúce sa látky do zoznamu klasifikácie a označovania v súlade s článkom 40 nariadenia (ES) č. 1272/2008, klasifikácia uvedená v karte bezpečnostných údajov má byť rovnaká ako klasifikácia poskytnutá v uvedenom oznámení.

Uvádza sa aj klasifikácia látky podľa smernice Rady 67/548/EHS.

V prípade zmesi sa uvádza klasifikácia, ktorá vyplýva z uplatňovania klasifikačných pravidiel v smernici 1999/45/ES. Ak zmes nespĺňa kritériá na klasifikáciu podľa smernice 1999/45/ES, jasne sa to uvádza. Informácie o látkach v zmesi sa uvádzajú v pododdiele 3.2.

Ak nie je uvedené úplné znenie klasifikácie vrátane výstražných upozornení a R-viet, vkladá sa odkaz na oddiel 16, kde je úplné znenie každej klasifikácie vrátane každého výstražného upozornenia a každej R-vety uvedené.

Uvádzajú sa najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné prostredie v súlade s oddielmi 9 až 12 karty bezpečnostných údajov tak, aby mohli nebezpečnosť látky alebo zmesi identifikovať osoby, ktoré nie sú odborníci.

2.2.   Prvky označovania

V prípade látky sa na základe klasifikácie uvádzajú aspoň tieto prvky nachádzajúce sa na označení v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008: výstražný(-é) piktogram(-y), výstražné slovo(-á), výstražné upozornenie(-ia) a bezpečnostné upozornenie(-ia). Grafická čierno-biela reprodukcia úplného výstražného piktogramu alebo grafická reprodukcia iba symbolu môžu byť nahradené farebným piktogramom uvedeným v nariadení (ES) č. 1272/2008.

V prípade zmesi sa na základe klasifikácie uvádza aspoň vhodný(-é) symbol(-y), označenie(-ia) nebezpečenstva, riziková(-é) veta(-y) a označenie na bezpečnostné používanie nachádzajúce sa na označení v súlade so smernicou 1999/45/ES. Symbol sa môže uvádzať ako grafická čierno-biela reprodukcia symbolu.

Uvádzajú sa uplatniteľné prvky označovania v súlade s článkom 25 a článkom 32 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v prípade látky alebo s oddielmi A a B prílohy V k smernici 1999/45/ES v prípade zmesi.

2.3.   Iná nebezpečnosť

Uvádzajú sa informácie o tom, či látka alebo zmes spĺňa kritériá na PBT alebo vPvB podľa prílohy XIII.

Uvádzajú sa informácie o inej nebezpečnosti, ktorá nevedie ku klasifikácii, ale môže prispieť k celkovej nebezpečnosti látky alebo zmesi, ako napríklad vznik látok znečisťujúcich ovzdušie počas tvrdnutia alebo spracúvania, prašnosť, nebezpečnosť spojená s výbuchom prachu, krížová senzibilizácia, možnosť udusenia, vznik omrzlín, vysoký potenciál zápachu alebo chuti alebo účinky na životné prostredie, akými sú ohrozenie pôdnych organizmov alebo fotochemický potenciál tvorby ozónu.

3.    ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisuje chemická(-é) identita(-y) zložky (zložiek) látky alebo zmesi vrátane nečistôt a stabilizujúcich prísad, ako sa stanovuje ďalej. Uvádzajú sa vhodné a dostupné bezpečnostné informácie o povrchovej chémii.

3.1.   Látky

Chemická identita hlavnej zložky látky sa poskytuje aspoň uvedením identifikátora produktu alebo jedného z ďalších prostriedkov identifikácie uvedených v pododdiele 1.1.

Chemická identita akejkoľvek nečistoty, stabilizujúcej prísady alebo individuálnej zložky inej ako hlavnej zložky, ktoré sú samy osebe klasifikované a prispievajú ku klasifikácii látky, sa uvádza takto:

a)

identifikátor produktu v súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1272/2008;

b)

ak nie je k dispozícii identifikátor produktu, jeden z iných názvov (bežný názov, obchodný názov, skratka) alebo identifikačné čísla.

Dodávatelia látok si môžu zvoliť, že okrem toho vymenujú všetky zložky vrátane neklasifikovaných.

Tento pododdiel sa môže použiť aj na uvedenie informácií o mnohozložkových látkach.

3.2.   Zmesi

Uvádza sa identifikátor produktu, ak je k dispozícii, koncentrácia alebo koncentračné rozsahy a klasifikácie aspoň pre všetky látky uvedené v bodoch 3.2.1 alebo 3.2.2. Dodávatelia zmesí si môžu zvoliť, že okrem toho vymenujú všetky látky v zmesi vrátane látok, ktoré nespĺňajú kritériá na klasifikáciu. Tieto informácie umožňujú príjemcovi ľahko identifikovať nebezpečnosť látok v zmesi. Nebezpečnosť samotnej zmesi sa uvádza v oddiele 2.

Koncentrácie látok v zmesi sú opísané jedným z týchto spôsobov:

a)

presné percentuálne hmotnostné alebo objemové podiely v zostupnom poradí, ak je to technicky možné;

b)

rozsahy percentuálnych hmotnostných alebo objemových podielov v zostupnom poradí, ak je to technicky možné.

Keď sa používa rozsah percentuálnych podielov, ohrozeniami zdravia a životného prostredia sa opisujú účinky najvyššej koncentrácie každej zložky.

Ak sú k dispozícii účinky celej zmesi, tieto informácie sa zahŕňajú do oddielu 2.

Ak sa povolilo použitie alternatívneho chemického názvu podľa článku 15 smernice 1999/45/ES alebo podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 1272/2008, môže sa použiť tento názov.

3.2.1.

Pri zmesi spĺňajúcej kritériá na klasifikáciu podľa smernice 1999/45/ES sa uvádzajú tieto látky spolu s ich koncentráciou alebo rozsahom koncentrácie v zmesi:

a)

látky predstavujúce ohrozenie zdravia alebo životného prostredia v zmysle smernice 67/548/EHS a látky predstavujúce ohrozenie zdravia alebo životného prostredia v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 za predpokladu, že dodávateľovi zmesi boli sprístupnené informácie spĺňajúce kritériá klasifikácie uvedeného nariadenia, ak sú uvedené látky prítomné v rovnakej alebo vo vyššej koncentrácii ako najnižšia z týchto hodnôt:

i)

aplikovateľné koncentrácie definované v tabuľke článku 3 ods. 3 smernice 1999/45/ES;

ii)

špecifické koncentračné limity uvedené v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008;

iii)

ak bol v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 uvedený M-faktor, generická medzná hodnota v tabuľke 1.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu upravená výpočtom stanoveným v oddiele 4.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu;

iv)

koncentračné limity uvedené v časti B prílohy II k smernici 1999/45/ES;

v)

koncentračné limity uvedené v časti B prílohy III k smernici 1999/45/ES;

vi)

koncentračné limity uvedené v prílohe V k smernici 1999/45/ES;

vii)

špecifické koncentračné limity poskytnuté do zoznamu klasifikácie a označovania stanoveného podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008;

viii)

ak bol do zoznamu klasifikácie a označovania stanoveného podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 poskytnutý M-faktor, generická medzná hodnota v tabuľke 1.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu upravená výpočtom stanoveným v oddiele 4.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu;

b)

látky, pre ktoré existujú expozičné limity Spoločenstva v pracovnom prostredí, ktoré už nie sú zahrnuté pod písmenom a);

c)

látky, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII, alebo látky zahrnuté do zoznamu stanoveného v súlade s článkom 59 ods. 1 z iných dôvodov ako ohrozenia uvedené v písmene a), ak koncentrácia individuálnej látky je rovnaká alebo väčšia než 0,1 %.

3.2.2.

Pri zmesi nespĺňajúcej kritériá na klasifikáciu podľa smernice 1999/45/ES sa uvádzajú látky spolu s ich koncentráciou alebo rozsahom koncentrácie prítomné v individuálnej koncentrácii, ktorá je rovnaká alebo väčšia než tieto koncentrácie:

a)

1 % hmotnostné v iných ako plynných zmesiach a 0,2 % objemového v plynných zmesiach pri:

i)

látkach predstavujúcich ohrozenie zdravia alebo životného prostredia v zmysle smernice 67/548/EHS a látkach predstavujúcich ohrozenie zdravia alebo životného prostredia v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 za predpokladu, že dodávateľovi zmesi boli sprístupnené informácie spĺňajúce kritériá klasifikácie podľa nariadenia, alebo

ii)

látkach, ktorým sú priradené expozičné limity Spoločenstva v pracovnom prostredí;

b)

0,1 % hmotnostného pri látkach, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII, veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII alebo zahrnuté do zoznamu stanoveného v súlade s článkom 59 ods. 1 z iných dôvodov ako ohrozenia uvedené v písmene a).

3.2.3.

Pri látkach uvedených v pododdiele 3.2 sa uvádza klasifikácia látky podľa smernice 67/548/EHS vrátane slovného označenia nebezpečnosti, písmenkového(-ých) symbolu(-ov) a R-viet. Uvádza sa aj klasifikácia látky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 vrátane triedy (tried) nebezpečnosti a kódu(-ov) pre kategóriu stanovených v tabuľke 1.1 prílohy VI k uvedenému nariadeniu, ako aj výstražné upozornenia, ktoré sú pridelené v súlade s ich fyzikálnou nebezpečnosťou, nebezpečnosťou z hľadiska zdravia ľudí a životného prostredia za predpokladu, že dodávateľovi zmesi boli sprístupnené informácie spĺňajúce kritériá klasifikácie uvedeného nariadenia. Výstražné upozornenia a R-vety sa v tomto oddiele nemusia úplne vypísať, stačia ich kódy. V prípadoch, keď nie sú úplne vypísané, sa vkladá odkaz na oddiel 16, kde je uvedené úplné znenie každého relevantného výstražného upozornenia a R-vety. Ak látka nespĺňa kritériá klasifikácie, opíše sa dôvod na uvedenie látky v pododdiele 3.2, ako napríklad ‚neklasifikovaná vPvB látka‘ alebo ‚látka s expozičným limitom Spoločenstva v pracovnom prostredí‘.

3.2.4.

Pri látkach uvedených v pododdiele 3.2 sa uvádza názov a registračné číslo pridelené podľa článku 20 ods. 3 tohto nariadenia, ak je k dispozícii.

Bez toho, aby boli ovplyvnené povinnosti následných užívateľov stanovené v článku 39 tohto nariadenia, dodávateľ zmesi môže vynechať časť registračného čísla vzťahujúcu sa na individuálneho registrujúceho pri spoločnom predkladaní za predpokladu, že:

a)

tento dodávateľ prevezme zodpovednosť za to, že na žiadosť poskytne na účely presadzovania úplné registračné číslo, alebo ak nemá k dispozícii úplné registračné číslo, že postúpi svojmu dodávateľovi žiadosť v súlade s písmenom b), a

b)

tento dodávateľ poskytne do 7 dní orgánu členského štátu zodpovednému za presadzovanie (ďalej len ‚orgán presadzovania‘) úplné registračné číslo na žiadosť, ktorú buď priamo doručil orgán presadzovania, alebo ju postúpil jeho príjemca, alebo ak tento dodávateľ nemá k dispozícii úplné registračné číslo, na žiadosť postupuje do 7 dní žiadosť svojmu dodávateľovi a zároveň o tom informuje orgán presadzovania.

Ak je k dispozícii číslo ES, uvádza sa v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008. Môže sa uviesť aj číslo CAS a názov IUPAC, ak sú k dispozícii.

Pri látkach uvedených v tomto pododdiele prostredníctvom alternatívneho chemického názvu v súlade s článkom 15 smernice 1999/45/ES alebo článkom 24 nariadenia (ES) č. 1272/2008 registračné číslo, číslo ES ani iné presné chemické identifikátory nie sú potrebné.

4.    ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisuje počiatočná starostlivosť tak, aby ju mohla pochopiť a poskytnúť nevyškolená osoba bez použitia sofistikovaného vybavenia a bez možnosti širokého výberu liekov. Ak sa vyžaduje lekárska starostlivosť, je to spolu s jej naliehavosťou uvedené v pokynoch.

4.1.   Opis opatrení prvej pomoci

4.1.1.

Pokyny na prvú pomoc sa uvádzajú podľa príslušných spôsobov expozície. Na uvedenie postupu pri každom spôsobe, ako napríklad pri inhalácii, kontakte s kožou, očami a pri požití, sa používajú podrozdelenia.

4.1.2.

Poskytujú sa rady, či sa:

a)

vyžaduje okamžitá lekárska starostlivosť a či možno po expozícii očakávať oneskorené účinky;

b)

odporúča presun vystavenej osoby z miesta expozície na čerstvý vzduch;

c)

odporúča odstránenie odevu a obuvi z danej osoby a zaobchádzanie s nimi a

d)

poskytovateľom prvej pomoci odporúča osobné ochranné prostriedky.

4.2.   Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Uvádzajú sa stručne zhrnuté informácie o najdôležitejších príznakoch a účinkoch po expozícii, akútnych aj oneskorených.

4.3.   Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Prípadne sa uvádzajú informácie o klinickom testovaní a lekárskom pozorovaní oneskorených účinkov, špecifické podrobné údaje o protilátkach (ak sú známe) a kontraindikáciách.

Pri niektorých látkach alebo zmesiach môže byť dôležité, aby sa zdôraznilo, že na pracovisku sú dostupné osobitné prostriedky na poskytnutie špecifického a okamžitého ošetrenia.

5.    ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú požiadavky na likvidáciu požiaru, ktorý spôsobila látka alebo zmes alebo ktorý vznikol v jej blízkosti.

5.1.   Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Uvádzajú sa informácie o vhodných hasiacich prostriedkoch.

Nevhodné hasiace prostriedky:

Uvádza sa, či niektorý hasiaci prostriedok je nevhodné použiť v konkrétnej situácii súvisiacej s látkou alebo so zmesou.

5.2.   Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Uvádzajú sa informácie o ohrozeniach, ktoré môžu vyplývať z látky alebo zo zmesi, akými sú nebezpečné produkty spaľovania, ktoré vznikajú, keď látka alebo zmes horí, napríklad ‚pri horení môžu vznikať toxické výpary oxidu uhoľnatého‘ alebo ‚pri spaľovaní vznikajú oxidy síry a dusíka‘.

5.3.   Rady pre požiarnikov

Uvádzajú sa rady o všetkých ochranných opatreniach, ktoré sa majú vykonať počas hasenia požiaru, ako napríklad ‚ochladzujte nádoby striekaním vodou‘, a o osobitnom ochrannom vybavení pre požiarnikov, akým je napríklad vysoká obuv, kombinézy, rukavice, ochrana očí a tváre a dýchací prístroj.

6.    ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa odporúča vhodné reagovanie v prípadoch rozliatia, úniku alebo uvoľnenia, aby sa predišlo nepriaznivým účinkom na osoby, majetok a životné prostredie alebo aby sa minimalizovali. V prípadoch, v ktorých má objem rozliatia značný vplyv na ohrozenie, sa rozlišuje medzi reagovaním v prípadoch veľkého a malého rozliatia. Ak z postupov na zabránenie šíreniu a regeneráciu vyplýva, že sa vyžadujú rôzne praktiky, uvádzajú sa v karte bezpečnostných údajov.

6.1.   Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

6.1.1.   Pre iný ako pohotovostný personál

Uvádzajú sa rady týkajúce sa náhodných prípadov rozliatia a uvoľnenia látky alebo zmesi, ako napríklad:

a)

používanie vhodných ochranných prostriedkov (vrátane osobných ochranných prostriedkov uvedených v oddiele 8 karty bezpečnostných údajov), aby sa predišlo akejkoľvek kontaminácii kože, očí a osobného odevu;

b)

odstránenie zdrojov vznietenia, zabezpečenie dostatočného vetrania, regulácia prašnosti a

c)

núdzové postupy, ako napríklad potreba evakuovať nebezpečný priestor alebo konzultovať s odborníkom.

6.1.2.   Pre pohotovostný personál

Uvádzajú sa rady týkajúce sa odevnej látky vhodnej na osobný ochranný odev (ako napríklad ‚vhodný: butylén‘; ‚nevhodný: PVC‘).

6.2.   Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Uvádzajú sa rady týkajúce sa akýchkoľvek bezpečnostných opatrení pre životné prostredie, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s prípadmi náhodného rozliatia a uvoľnenia látky alebo zmesi, ako napríklad ich držanie ďalej od kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

6.3.   Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

6.3.1.

Uvádzajú sa vhodné rady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatí. Vhodné techniky zabránenia šíreniu môžu zahŕňať ktorúkoľvek z týchto:

a)

spevnenie okrajov, zakrytie kanalizácie;

b)

postupy prekrytia.

6.3.2.

Uvádzajú sa vhodné rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie. Vhodné postupy čistenia môžu zahŕňať ktorýkoľvek z týchto:

a)

neutralizačné techniky;

b)

dekontaminačné techniky;

c)

adsorpčné materiály;

d)

techniky čistenia;

e)

techniky odsávania;

f)

vybavenie potrebné na zabránenie šíreniu/čistenie (vrátane prípadného používania neiskriacich nástrojov a vybavenia).

6.3.3.

Uvádzajú sa akékoľvek iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia vrátane rád týkajúcich sa nevhodných techník zabránenia šíreniu alebo čistenia, ako napríklad prostredníctvom údajov ‚nikdy nepoužiť …‘.

6.4.   Odkaz na iné oddiely

Prípadne sa uvádzajú odkazy na oddiely 8 a 13.

7.    ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa uvádzajú rady týkajúce sa bezpečných praktík zaobchádzania. Kladie sa v ňom dôraz na bezpečnostné opatrenia, ktoré sú vhodné vzhľadom na identifikované použitia uvedené v pododdiele 1.2 a na jedinečné vlastnosti látky alebo zmesi.

Informácie v tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa týkajú ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti a životného prostredia. Ich účelom je pomôcť zamestnávateľovi pri navrhovaní vhodných pracovných postupov a organizačných opatrení podľa článku 5 smernice 98/24/ES a článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, informácie v tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sú v súlade s informáciami uvedenými pre identifikované použitia v správe o chemickej bezpečnosti a s expozičnými scenármi preukazujúcimi kontrolu rizika zo správy o chemickej bezpečnosti stanovenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

Okrem informácií uvedených v tomto oddiele možno nájsť relevantné informácie aj v oddiele 8.

7.1.   Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

7.1.1.

Špecifikujú sa odporúčania, aby sa:

a)

umožnilo bezpečné zaobchádzanie s látkou alebo so zmesou, ako napríklad opatrenia na zabránenie šíreniu a opatrenia na predchádzanie požiaru, ako aj vytváraniu aerosólu a prachu;

b)

predišlo zaobchádzaniu s nekompatibilnými látkami alebo zmesami a

c)

zredukovalo uvoľňovanie látky alebo zmesi do životného prostredia, ako napríklad predchádzanie prípadom rozliatia alebo ich držanie ďalej od kanalizácie.

7.1.2.

Uvádzajú sa rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí, ako napríklad:

a)

nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch;

b)

umyť si po použití ruky a

c)

odstrániť kontaminovaný odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov.

7.2.   Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Poskytnuté rady sú v súlade s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami opísanými v oddiele 9 karty bezpečnostných údajov. Ak je to relevantné, poskytujú sa rady týkajúce sa špecifických požiadaviek na skladovanie vrátane týchto bodov:

a)

Ako riadiť riziká súvisiace s:

i)

výbušnými prostrediami;

ii)

korozívnymi podmienkami;

iii)

ohrozeniami vyplývajúcimi z horľavosti;

iv)

nekompatibilnými látkami alebo zmesami;

v)

podmienkami vedúcimi k odparovaniu a

vi)

potenciálnymi zdrojmi vznietenia (vrátane elektrického vybavenia).

b)

Ako regulovať účinky:

i)

poveternostných podmienok;

ii)

okolitého tlaku;

iii)

teploty;

iv)

slnečného svetla;

v)

vlhkosti a

vi)

vibrácie.

c)

Ako zachovať integritu látky alebo zmesi použitím:

i)

stabilizátorov a

ii)

antioxidantov.

d)

Iné rady, okrem iného:

i)

požiadavky na vetranie;

ii)

špecifické dizajny skladových priestorov alebo nádob (vrátane záchytných múrov a vetrania);

iii)

(prípadné) kvantitatívne limity pri skladovacích podmienkach a

iv)

kompatibilita obalov.

7.3.   Špecifické konečné použitie(-ia)

Pri látkach a zmesiach určených na špecifické konečné použitie(-ia) sa odporúčania týkajú identifikovaného(-ých) použitia(-í) uvedeného(-ých) v pododdiele 1.2 a sú podrobné a aplikovateľné. Ak je pripojený expozičný scenár, môže sa naň uviesť odkaz alebo sa uvádzajú informácie vyžadované v pododdieloch 7.1 a 7.2. Ak účastník dodávateľského reťazca vykonal pri zmesi hodnotenie chemickej bezpečnosti, stačí, že karta bezpečnostných údajov a expozičné scenáre sú v súlade so správou o chemickej bezpečnosti týkajúcou sa zmesi, namiesto toho, aby boli v súlade so správami o chemickej bezpečnosti týkajúcimi sa každej látky v zmesi. Ak je k dispozícii špecifické usmernenie pre odvetvie alebo sektor, môže sa naň uviesť podrobný odkaz (vrátane zdroja a dátumu vydania).

8.    ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú uplatniteľné expozičné limity v pracovnom prostredí a nevyhnutné opatrenia manažmentu rizika.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, informácie v tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sú v súlade s informáciami uvedenými pre identifikované použitia v správe o chemickej bezpečnosti a s expozičnými scenármi preukazujúcimi kontrolu rizika zo správy o chemickej bezpečnosti stanovenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

8.1.   Kontrolné parametre

8.1.1.

Ak sú k dispozícii, vymenúvajú sa tieto vnútroštátne medzné hodnoty vrátane právneho základu každej z nich uplatniteľné v súčasnosti v členskom štáte, v ktorom sa poskytuje karta bezpečnostných údajov, pre látku alebo pre každú z látok v zmesi. Pri vymenúvaní medzných hodnôt expozície v pracovnom prostredí sa používa chemická identita uvedená v oddiele 3:

8.1.1.1.

vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí, ktoré zodpovedajú medzným hodnotám expozície v pracovnom prostredí Spoločenstva v súlade so smernicou 98/24/ES vrátane všetkých údajov uvedených v článku 2 ods. 1 rozhodnutia Komisie 95/320/ES (2);

8.1.1.2.

vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí, ktoré zodpovedajú medzným hodnotám Spoločenstva v súlade so smernicou 2004/37/ES vrátane všetkých údajov uvedených v článku 2 ods. 1 rozhodnutia 95/320/ES;

8.1.1.3.

akékoľvek iné vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí;

8.1.1.4.

vnútroštátne biologické medzné hodnoty, ktoré zodpovedajú biologickým medzným hodnotám Spoločenstva v súlade so smernicou 98/24/ES, vrátane všetkých údajov uvedených v článku 2 ods. 1 rozhodnutia 95/320/ES;

8.1.1.5.

akékoľvek iné vnútroštátne biologické medzné hodnoty.

8.1.2.

Uvádzajú sa informácie o monitorovacích postupoch odporúčaných v súčasnosti aspoň pre najrelevantnejšie látky.

8.1.3.

Ak pri určenom používaní látky alebo zmesi vznikajú látky znečisťujúce ovzdušie, vymenúvajú sa aj uplatniteľné medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí a/alebo biologické medzné hodnoty pre ne.

8.1.4.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti alebo je k dispozícii DNEL uvedená v oddiele 1.4 prílohy I alebo PNEC uvedená v oddiele 3.3 prílohy I, poskytujú sa relevantné DNEL a PNEC pre látku pre expozičné scenáre zo správy o chemickej bezpečnosti stanovené v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

8.1.5.

Ak sa na rozhodnutie o opatreniach manažmentu rizika v súvislosti so špecifickými použitiami použije delenie na regulačné pásma, uvádzajú sa podrobnosti dostatočné na to, aby sa umožnil účinný manažment rizika. Objasňuje sa kontext a obmedzenia špecifického odporúčania týkajúceho sa regulačného pásma.

8.2.   Kontroly expozície

Uvádzajú sa informácie vyžadované v tomto pododdiele, ak expozičný scenár obsahujúci uvedené informácie nie je pripojený ku karte bezpečnostných údajov.

Ak dodávateľ upustil od testu v zmysle oddielu 3 prílohy XI, uvádza špecifické podmienky použitia, o ktoré sa opiera pri odôvodnení upustenia od testu.

Ak bola látka zaregistrovaná ako izolovaný medziprodukt (na mieste alebo prepravovaný), dodávateľ uvádza, že táto karta bezpečnostných údajov je v súlade so špecifickými podmienkami, o ktoré sa opiera pri odôvodnení registrácie podľa článku 17 alebo 18.

8.2.1.   Primerané technické zabezpečenie

Opis primeraných opatrení na kontrolu expozície súvisí s identifikovaným(-ými) použitím (použitiami) látky alebo zmesi uvedeným(-ými) v pododdiele 1.2. Tieto informácie sú dostatočné na to, aby sa zamestnávateľovi umožnilo vykonať hodnotenie rizika pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov vyplývajúceho z prítomnosti látky alebo zmesi v súlade s článkami 4 až 6 smernice 98/24/ES a prípadne aj v súlade s článkami 3 až 5 smernice 2004/37/ES.

Tieto informácie dopĺňajú tie, ktoré sú už uvedené v oddiele 7.

8.2.2.   Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

8.2.2.1.

Informácie o použití osobných ochranných prostriedkov zodpovedajú dobrej hygienickej praxi v pracovnom prostredí a sú v súlade s inými kontrolnými opatreniami vrátane technického zabezpečenia, vetrania a izolácie. V súvislosti so špecifickými radami týkajúcimi sa osobných ochranných prostriedkov proti požiaru a chemickým rizikám sa prípadne uvádza odkaz na oddiel 5.

8.2.2.2.

So zohľadnením smernice Rady 89/686/EHS (3) a s odkazom na príslušné normy CEN sa uvádzajú podrobné špecifikácie o tom, ktoré vybavenie poskytne primeranú a vhodnú ochranu, vrátane:

a)

Ochrana očí/tváre

Vyžadovaný typ vybavenia na ochranu očí/tváre sa špecifikuje na základe nebezpečnosti látky alebo zmesi a pravdepodobnosti, že dôjde ku kontaktu, ide napríklad o bezpečnostné okuliare, bezpečnostné ochranné okuliare, štít na ochranu tváre.

b)

Ochrana kože

i)

Ochrana rúk

Na základe nebezpečnosti látky alebo zmesi a pravdepodobnosti, že dôjde ku kontaktu, a so zreteľom na rozsah a trvanie dermálnej expozície sa jasne špecifikuje druh rukavíc, ktoré sa majú používať, keď sa zaobchádza s látkou alebo so zmesou, vrátane:

typu materiálu a jeho hrúbky,

typických alebo minimálnych dôb odolnosti materiálu rukavíc.

Ak treba, uvádzajú sa ďalšie opatrenia na ochranu rúk.

ii)

Iné

Ak treba chrániť inú časť organizmu ako ruky, špecifikuje sa typ a kvalita ochranného prostriedku, ako napríklad vysoké pracovné rukavice, vysoká obuv, kombinéza, na základe nebezpečnosti súvisiacej s látkou alebo so zmesou a pravdepodobnosti, že dôjde ku kontaktu.

Ak treba, uvádzajú sa ďalšie opatrenia na ochranu kože a špecifické hygienické opatrenia.

c)

Ochrana dýchacích ciest

Pri plynoch, parách, hmle alebo prachu sa na základe nebezpečnosti a pravdepodobnosti expozície uvádza typ ochranných prostriedkov, ktoré sa majú použiť, vrátane filtračných dýchacích prístrojov, so špecifikovaním vhodného čistiaceho prvku (vložka alebo filter), primeraných filtrov na častice a primeraných masiek alebo samostatného dýchacieho prístroja.

d)

Tepelná nebezpečnosť

Pri špecifikovaní ochranného prostriedku, ktorý sa má nosiť pri materiáloch predstavujúcich tepelné ohrozenie, sa osobitná pozornosť venuje zhotoveniu osobného ochranného prostriedku.

8.2.3.   Kontroly environmentálnej expozície

Špecifikujú sa informácie, ktoré sa vyžadujú od zamestnávateľa, aby mohol splniť svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov Spoločenstva na ochranu životného prostredia.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, uvádza sa zhrnutie opatrení manažmentu rizika, ktorými sa primerane kontroluje expozícia životného prostredia látke, pre expozičné scenáre uvedené v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

9.    ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú empirické údaje týkajúce sa látky alebo zmesi, ak sú relevantné. Informácie v tomto oddiele sú v súlade s informáciami poskytnutými pri registrácii a/alebo v správe o chemickej bezpečnosti, ak sa vyžaduje, a s klasifikáciou látky alebo zmesi.

9.1.   Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Jasne sa identifikujú tieto vlastnosti vrátane prípadného odkazu na použité testovacie metódy a špecifikácie vhodných merných jednotiek a/alebo referenčných podmienok. Ak je to relevantné z hľadiska výkladu numerickej hodnoty, uvádza sa aj metóda stanovenia (napr. metóda pre teplotu vzplanutia, metóda v otvorenej/uzavretej nádobe):

a)

vzhľad:

Uvádza sa fyzikálne skupenstvo [tuhé (vrátane vhodných a dostupných bezpečnostných informácií o granulometrii a o špecifickej povrchovej ploche, ak už nie sú v tejto karte bezpečnostných údajov špecifikované inde), kvapalné, plynné] a farba dodávanej látky alebo zmesi;

b)

zápach:

Ak je zápach vnímateľný, uvádza sa jeho stručný opis;

c)

prahová hodnota zápachu;

d)

pH:

Uvádza sa pH látky alebo zmesi vo forme, v akej sa dodáva, alebo pH vodného roztoku; v druhom prípade sa uvádza koncentrácia;

e)

teplota topenia/tuhnutia;

f)

počiatočná teplota varu a destilačný rozsah;

g)

teplota vzplanutia;

h)

rýchlosť odparovania;

i)

horľavosť (tuhá látka, plyn);

j)

horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti;

k)

tlak pár;

l)

hustota pár;

m)

relatívna hustota;

n)

rozpustnosť (rozpustnosti);

o)

rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda;

p)

teplota samovznietenia;

q)

teplota rozkladu;

r)

viskozita;

s)

výbušné vlastnosti;

t)

oxidačné vlastnosti.

Ak sa uvádza, že sa neuplatňuje konkrétna vlastnosť, alebo ak nie sú k dispozícii informácie o konkrétnej vlastnosti, poskytujú sa dôvody.

Aby sa umožnilo prijatie riadnych kontrolných opatrení, uvádzajú sa všetky relevantné informácie o látke alebo zmesi. Informácie v tomto oddiele sú v súlade s informáciami poskytnutými pri registrácii, ak sa registrácia vyžaduje.

V prípade zmesi sa v záznamoch jasne uvádza, na ktorú látku v zmesi sa údaje vzťahujú, ak neplatia pre celú zmes.

9.2.   Iné informácie

V prípade potreby sa uvádzajú iné fyzikálne a chemické parametre, ako napríklad miešateľnosť, rozpustnosť v tukoch (uvedie sa rozpúšťadlo – olej), vodivosť, alebo skupina plynov. Uvádzajú sa vhodné a dostupné bezpečnostné informácie o oxidačno-redukčnom potenciáli, o potenciáli vzniku radikálov a o fotokatalytických vlastnostiach.

10.    ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisuje stabilita látky alebo zmesi a možnosť nebezpečných reakcií, ktoré vznikajú za určitých podmienok použitia a aj v prípade uvoľnenia do životného prostredia, vrátane prípadného odkazu na použité metódy testovania. Ak sa uvádza, že sa neuplatňuje konkrétna vlastnosť, alebo ak nie sú k dispozícii informácie o konkrétnej vlastnosti, poskytujú sa dôvody.

10.1.   Reaktivita

10.1.1.

Opisuje sa nebezpečnosť reaktivity látky alebo zmesi. Ak sú k dispozícii, uvádzajú sa špecifické údaje z testov za celú látku alebo zmes. Informácie sa však môžu zakladať aj na všeobecných údajoch týkajúcich sa triedy alebo skupiny látky alebo zmesi, ak takéto údaje primerane odrážajú očakávanú nebezpečnosť látky alebo zmesi.

10.1.2.

Ak nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa zmesí, poskytujú sa údaje o látkach v zmesi. Pri stanovovaní nekompatibility sa berú do úvahy látky, nádoby a znečisťujúce látky, ktorým môže byť látka alebo zmes vystavená počas dopravy, skladovania a používania.

10.2.   Chemická stabilita

Uvádza sa, či je látka alebo zmes stabilná alebo nestabilná za bežných podmienok prostredia a očakávaných podmienok skladovania a zaobchádzania, pokiaľ ide o teplotu a tlak. Opisujú sa všetky stabilizátory, ktoré sa používajú alebo ktoré bude potrebné použiť na zachovanie chemickej stability látky alebo zmesi. Uvádza sa význam akejkoľvek zmeny vo fyzikálnom vzhľade látky alebo zmesi z hľadiska bezpečnosti.

10.3.   Možnosť nebezpečných reakcií

Ak je to relevantné, uvádza sa, či látka alebo zmes bude reagovať alebo polymerizovať, pričom sa uvoľní nadmerný tlak alebo teplo alebo vzniknú iné nebezpečné podmienky. Opisujú sa podmienky, za ktorých môže dôjsť k nebezpečným reakciám.

10.4.   Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Vymenúvajú sa podmienky ako teplota, tlak, svetlo, otras, statický výboj, vibrácie alebo iné fyzikálne namáhanie, ktoré môžu vyústiť do nebezpečnej situácie, a prípadne sa uvádza stručný opis opatrení, ktoré sa majú prijať na riadenie rizík súvisiacich s takouto nebezpečnosťou.

10.5.   Nekompatibilné materiály

Vymenúvajú sa skupiny látok alebo zmesí alebo špecifické látky, ako napríklad voda, vzduch, kyseliny, zásady, oxidačné činidlá, s ktorými by látka alebo zmes mohla reagovať a spôsobiť tým nebezpečnú situáciu (napríklad výbuch, uvoľnenie toxických alebo horľavých materiálov alebo uvoľňovanie nadmerného tepla), a prípadne sa uvádza stručný opis opatrení, ktoré sa majú prijať na riadenie rizík súvisiacich s takouto nebezpečnosťou.

10.6.   Nebezpečné produkty rozkladu

Vymenúvajú sa známe a odôvodnene očakávané nebezpečné produkty rozkladu vznikajúce ako dôsledok používania, skladovania, rozliatia a zahriatia. Nebezpečné produkty spaľovania sú zahrnuté do oddielu 5 karty bezpečnostných údajov.

11.    ODDIEL 11: Toxikologické informácie

Tento oddiel karty bezpečnostných údajov je určený na používanie hlavne profesionálmi v oblasti zdravotníctva, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a toxikológmi. Uvádza sa stručný, ale úplný a zrozumiteľný opis rôznych toxikologických účinkov (na zdravie) a dostupné údaje používané na identifikáciu uvedených účinkov vrátane prípadných informácií o toxikokinetike, metabolizme a distribúcii. Informácie v tomto oddiele sú v súlade s informáciami poskytnutými pri registrácii a/alebo v správe o chemickej bezpečnosti, ak sa vyžaduje, a s klasifikáciou látky alebo zmesi.

11.1.   Informácie o toxikologických účinkoch

11.1.1.   Látky

11.1.1.1.

Informácie sa poskytujú o týchto relevantných triedach nebezpečnosti:

a)

akútna toxicita;

b)

poleptanie kože/podráždenie kože;

c)

vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

d)

respiračná alebo kožná senzibilizácia;

e)

mutagenita zárodočných buniek;

f)

karcinogenita;

g)

reprodukčná toxicita;

h)

toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

i)

toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

j)

aspiračná nebezpečnosť.

11.1.1.2.

Pre látky podliehajúce registrácii sa uvádzajú stručné zhrnutia informácií odvodených z uplatňovania príloh VII až XI vrátane prípadného odkazu na použité testovacie metódy. Pri látkach podliehajúcich registrácii informácie zahŕňajú aj výsledok porovnania dostupných údajov s kritériami uvedenými v nariadení (ES) č. 1272/2008 pre CMR, kategórie 1A a 1B, podľa bodu 1.3.1 prílohy I k tomuto nariadeniu.

11.1.2.   Zmesi

11.1.2.1.

Informácie sa poskytujú o týchto relevantných účinkoch:

a)

akútna toxicita;

b)

dráždivosť;

c)

poleptanie/žieravosť;

d)

senzibilizácia;

e)

toxicita po opakovanej dávke;

f)

karcinogenita;

g)

mutagenita;

h)

reprodukčná toxicita.

11.1.2.2.

V prípade zdravotných účinkov karcinogenity, mutagenity a toxicity na reprodukciu sa uvádza klasifikácia pre daný účinok na zdravie na základe konvenčnej metódy uvedenej v článku 6 ods. 1 písm. a) smernice 1999/45/ES a relevantné informácie pre látky uvedené v oddiele 3.

11.1.2.3.

V prípade iných účinkov na zdravie, ak zmes nebola testovaná na daný účinok na zdravie ako celok, sa uvádzajú informácie relevantné z hľadiska uvedeného účinku na zdravie v súvislosti s látkami uvedenými v oddiele 3, ak je to relevantné.

11.1.3.   Uvádzajú sa informácie pre každú triedu nebezpečnosti, rozlíšenie alebo účinok. Ak sa uvádza, že látka alebo zmes nie je klasifikovaná pre konkrétnu triedu nebezpečnosti, rozlíšenie alebo účinok, v karte bezpečnostných údajov sa jasne uvádza, či je príčinou nedostatok údajov, skutočnosť, že nie je technicky možné údaje získať, údaje bez možnosti vyvodiť záver alebo údaje, ktoré nie sú dostatočné na klasifikáciu, aj keď z nich vyplývajú závery; v poslednom prípade sa v karte bezpečnostných údajov špecifikuje ‚na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené‘.

11.1.4.   Údaje zahrnuté do tohto pododdielu sa uplatňujú na látku alebo zmes v podobe, v akej je uvedená na trh. Ak sú k dispozícii, uvádzajú sa aj relevantné toxikologické vlastnosti nebezpečných látok v zmesi, ako napríklad LD50, odhady akútnej toxicity alebo LC50.

11.1.5.   Ak existuje značné množstvo testovacích údajov o látke alebo zmesi, môže byť potrebné zhrnúť výsledky použitých kritických štúdií, napríklad podľa spôsobu expozície.

11.1.6.   Ak nie sú splnené kritériá klasifikácie pre konkrétnu triedu nebezpečnosti, uvádzajú sa informácie na podporu tohto záveru.

11.1.7.   Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície

Uvádzajú sa informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície a účinkoch látky alebo zmesi prostredníctvom každého možného spôsobu expozície, t. j. požitia (prehltnutia), inhalácie alebo expozície kože/očí. Ak nie sú známe účinky na zdravie, uvádza sa to.

11.1.8.   Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami

Opisujú sa možné nepriaznivé zdravotné účinky a príznaky súvisiace s expozíciou látke alebo zmesi a jej zložkám alebo známym vedľajším produktom. Uvádzajú sa dostupné informácie o príznakoch súvisiacich s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami látky alebo zmesi po expozícii. Opisujú sa prvé príznaky pri nízkych expozíciách až po dôsledky vážnej expozície, ako napríklad ‚môžu sa objaviť bolesti hlavy a závrate prechádzajúce do mdlôb alebo bezvedomia; veľké dávky môžu spôsobiť kómu a smrť‘.

11.1.9.   Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície

Uvádzajú sa informácie o tom, či po krátkodobej alebo dlhodobej expozícii možno očakávať oneskorené alebo okamžité účinky. Uvádzajú sa aj informácie o akútnych a chronických účinkoch na zdravie v súvislosti s expozíciou človeka látke alebo zmesi. Ak nie sú k dispozícii údaje o ľuďoch, zhŕňajú sa údaje o zvieratách a druhy sa jasne identifikujú. Uvádza sa, či sa toxikologické údaje zakladajú na údajoch o ľuďoch alebo o zvieratách.

11.1.10.   Interakčné účinky

Zahŕňajú sa informácie o interakciách, ak sú relevantné a dostupné.

11.1.11.   Absencia špecifických údajov

Získať informácie o nebezpečnosti látky alebo zmesi nemusí byť vždy možné. V prípadoch, keď nie sú k dispozícii údaje o špecifickej látke alebo zmesi, sa prípadne môžu použiť údaje o podobných látkach alebo zmesiach, za predpokladu, že je identifikovaná relevantná podobná látka alebo zmes. Ak sa nepoužijú špecifické údaje alebo ak údaje nie sú k dispozícii, jasne sa to uvádza.

11.1.12.   Informácie o zmesiach verzus informácie o látkach

11.1.12.1.

Látky v zmesi môžu na seba v organizme vzájomne pôsobiť, čo môže viesť k rôznej miere absorpcie, metabolizmu a vylučovania. Toxické pôsobenie sa v dôsledku toho môže zmeniť a celková toxicita zmesi sa môže líšiť od toxicity látok, ktoré obsahuje. Zohľadňuje sa to pri poskytovaní toxikologických informácií v tomto oddiele karty bezpečnostných údajov.

11.1.12.2.

Klasifikácia zmesí ako zmesi majúce účinky karcinogenity, mutagenity alebo toxicity na reprodukciu sa musí vypočítať z dostupných informácií týkajúcich sa látok v zmesi. Pri iných účinkoch na zdravie treba zvážiť, či je koncentrácia každej látky dostatočná na to, aby prispela k celkovým účinkom zmesi na zdravie. Informácie o toxických účinkoch sa predkladajú za každú látku okrem týchto prípadov:

a)

ak sú informácie duplicitné, vymenúvajú sa iba raz za celú zmes, napríklad keď obidve látky spôsobujú vracanie a hnačku;

b)

ak je nepravdepodobné, že sa tieto účinky prejavia pri existujúcich koncentráciách, napríklad keď je mierne dráždivá látka zriedená nedráždivým roztokom pod určitú koncentráciu;

c)

ak nie sú k dispozícii informácie o interakciách medzi látkami v zmesi, neuvádzajú sa dohady, ale namiesto toho sa účinky každej látky na zdravie vymenúvajú oddelene.

11.1.13.   Iné informácie

Zahŕňajú sa iné relevantné informácie o nepriaznivých účinkoch na zdravie, aj vtedy, keď sa podľa kritérií klasifikácie nevyžadujú.

12.    ODDIEL 12: Ekologické informácie

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú informácie poskytnuté na vyhodnotenie vplyvu látky alebo zmesi na životné prostredie, ak sa doň uvoľní. V pododdieloch 12.1 až 12.6 karty bezpečnostných údajov sa uvádza krátke zhrnutie údajov vrátane relevantných údajov z testov, ak sú k dispozícii, pričom sa jasne uvádzajú druhy, médiá, jednotky, trvanie testu a podmienky testu. Tieto informácie môžu pomôcť pri zaobchádzaní v prípadoch rozliatia a pri hodnotení postupov spracovania odpadov, kontrole uvoľnenia, opatreniach pri náhodnom uvoľnení a pri doprave. Ak je uvedené, že sa neuplatňuje konkrétna vlastnosť, alebo ak informácie o konkrétnej vlastnosti nie sú k dispozícii, poskytujú sa dôvody.

Ak sú dostupné a vhodné, poskytujú sa informácie o bioakumulácii, perzistencii a degradovateľnosti za každú relevantnú látku v zmesi. Poskytujú sa aj informácie o nebezpečných produktoch premeny vyplývajúcich z degradácie látok a zmesí.

Informácie v tomto oddiele sú v súlade s informáciami poskytnutými pri registrácii a/alebo v správe o chemickej bezpečnosti, ak sa vyžaduje, a s klasifikáciou látky alebo zmesi.

12.1.   Toxicita

Ak sú k dispozícii, poskytujú sa informácie o toxicite s použitím údajov z testov vykonaných na vodných a/alebo suchozemských organizmoch. Zahŕňajú dostupné relevantné údaje o toxicite pre vodné prostredie, akútnej aj chronickej pre ryby, kôrovce, riasy a iné vodné rastliny. Ak sú dostupné, zahŕňajú sa okrem toho aj údaje o toxicite pre pôdne mikroorganizmy a makroorganizmy a ostatné environmentálne relevantné organizmy, ako sú vtáky, včely a rastliny. Ak má látka alebo zmes inhibičné účinky na činnosť mikroorganizmov, uvádza sa možný dosah na čističky odpadových vôd.

Pri látkach podliehajúcich registrácii sa uvádzajú zhrnutia informácií odvodených z uplatňovania príloh VII až XI.

12.2.   Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia a degradovateľnosť je potenciál látky alebo príslušných látok v zmesi rozkladať sa v životnom prostredí, buď prostredníctvom biodegradácie, alebo inými procesmi, ako napríklad oxidáciou alebo hydrolýzou. Ak sú dostupné, uvádzajú sa výsledky testov relevantné z hľadiska posúdenia perzistencie a degradovateľnosti. Ak sa uvádzajú polčasy rozpadu, musí sa uviesť, či sa tieto polčasy vzťahujú na mineralizáciu alebo na primárny rozpad. Uvádza sa aj potenciál látky alebo určitých látok v zmesi rozkladať sa v čističkách odpadových vôd.

Tieto informácie sa uvádzajú, ak sú dostupné a vhodné, za každú individuálnu látku v zmesi, pri ktorej sa vyžaduje, aby bola vymenovaná v oddiele 3 karty bezpečnostných údajov.

12.3.   Bioakumulačný potenciál

Bioakumulačný potenciál je potenciál látky alebo určitých látok v zmesi akumulovať sa v biote a prípadne prechádzať do potravinového reťazca. Uvádzajú sa výsledky testov relevantné z hľadiska posúdenia bioakumulačného potenciálu. Zahŕňa to odkaz na rozdeľovací koeficient oktanol/voda (Kow) a biokoncentračný faktor (BCF), ak sú k dispozícii.

Tieto informácie sa uvádzajú, ak sú dostupné a vhodné, za každú individuálnu látku v zmesi, pri ktorej sa vyžaduje, aby bola vymenovaná v oddiele 3 karty bezpečnostných údajov.

12.4.   Mobilita v pôde

Mobilita v pôde je potenciál látky alebo zložiek zmesi dostať sa po uvoľnení do životného prostredia vplyvom prírodných síl do podzemných vôd alebo sa vzdialiť od miesta uvoľnenia. Ak je k dispozícii, uvádza sa potenciál mobility v pôde. Informácie o mobilite sa dajú stanoviť z relevantných údajov o mobilite, ako sú napríklad adsorpčné štúdie alebo štúdie priesaku, známa alebo predpovedaná distribúcia do zložiek životného prostredia alebo povrchové napätie. Napríklad hodnoty Koc sa dajú predpovedať vďaka rozdeľovacím koeficientom oktanol/voda (Kow). Priesak a mobilita sa dajú predpovedať pomocou modelov.

Tieto informácie sa poskytujú, ak sú dostupné a vhodné, za každú individuálnu látku v zmesi, pri ktorej sa vyžaduje, aby bola vymenovaná v oddiele 3 karty bezpečnostných údajov.

Ak sú k dispozícii experimentálne údaje, tieto údaje majú spravidla prednosť pred modelmi a predpoveďami.

12.5.   Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, poskytujú sa výsledky posúdenia PBT a vPvB, ako sú uvedené v správe o chemickej bezpečnosti.

12.6.   Iné nepriaznivé účinky

Ak sú dostupné, zahŕňajú sa informácie o akýchkoľvek ďalších nepriaznivých účinkoch na životné prostredie, ako napríklad osud v životnom prostredí (expozícia), fotochemický potenciál tvorby ozónu, potenciál poškodzovať ozónovú vrstvu, potenciál rozvracať endokrinný systém a/alebo potenciál prispievať ku globálnemu otepľovaniu.

13.    ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú informácie týkajúce sa riadneho nakladania s odpadom z látky alebo zo zmesi a/alebo jej nádoby s cieľom pomôcť pri stanovovaní bezpečných a z hľadiska životného prostredia uprednostňovaných možností nakladania s odpadom, v súlade s požiadavkami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (4) toho členského štátu, v ktorom sa poskytuje karta bezpečnostných údajov. Informácie relevantné z hľadiska bezpečnosti osôb, ktoré vykonávajú činnosti nakladania s odpadom, dopĺňajú informácie poskytnuté v oddiele 8.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti a ak bola vykonaná analýza štádia odpadu, informácie o opatreniach týkajúcich sa nakladania s odpadom sú v súlade s identifikovanými použitiami v správe o chemickej bezpečnosti a s expozičnými scenármi zo správy o chemickej bezpečnosti stanovenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

13.1.   Metódy spracovania odpadu

a)

Špecifikujú sa nádoby a metódy na spracovanie odpadov vrátane vhodných metód spracovania odpadov z látky aj zo zmesi a každého kontaminovaného obalu (napríklad spaľovanie, recyklácia, skládkovanie).

b)

Špecifikujú sa fyzikálne/chemické vlastnosti, ktoré môžu vplývať na možnosti spracovania odpadu.

c)

Odrádza sa od zneškodňovania odpadových vôd.

d)

Identifikujú sa všetky prípadné osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa týkajú akejkoľvek odporúčanej možnosti spracovania odpadu.

Uvádzajú sa odkazy na všetky relevantné ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa odpadu. Ak tieto ustanovenia chýbajú, uvádzajú sa odkazy na všetky relevantné vnútroštátne alebo regionálne ustanovenia, ktoré sú v platnosti.

14.    ODDIEL 14: Informácie o doprave

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa poskytujú základné klasifikačné informácie na prepravu/expedovanie látok alebo zmesí uvedených v oddiele 1 cestnou, železničnou, námornou, vnútrozemskou vodnou alebo leteckou dopravou. Ak informácie nie sú dostupné alebo relevantné, uvádza sa to.

Ak je to relevantné, poskytujú sa v ňom informácie o dopravnej klasifikácii podľa každého zo vzorových predpisov OSN: Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (5), Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) (6), Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (7), ktoré boli všetky tri implementované smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (8), Medzinárodný námorný zákon o nebezpečných veciach (IMDG) (9) (námorná doprava) a Technické inštrukcie pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečných vecí (ICAO) (10) (letecká doprava).

14.1.   Číslo OSN

Uvádza sa číslo OSN [t. j. štvormiestne identifikačné číslo látky, zmesi alebo výrobku, ktorému predchádzajú písmená ‚UN‘(OSN)] podľa vzorových predpisov OSN.

14.2.   Správne expedičné označenie OSN

Uvádza sa správne expedičné označenie OSN podľa vzorových predpisov OSN, ak sa nenachádza v pododdiele 1.1 ako identifikátor produktu.

14.3.   Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

Uvádza sa trieda nebezpečnosti pre dopravu (a subsidiárne riziká) pridelená látkam alebo zmesiam v súlade s prevládajúcim ohrozením, ktoré predstavujú podľa vzorových predpisov OSN.

14.4.   Obalová skupina

Ak je uplatniteľné, uvádza sa číslo obalovej skupiny podľa vzorových predpisov OSN. Číslo obalovej skupiny sa prideľuje určitým látkam v súlade s ich stupňom nebezpečnosti.

14.5.   Nebezpečnosť pre životné prostredie

Uvádza sa, či je látka alebo zmes nebezpečnou pre životné prostredie podľa kritérií vzorových predpisov OSN (ako sú vyjadrené v zákone IMDG, ADR, RID a ADN) a/alebo znečisťujúcou moria podľa zákona IMDG. Ak je povolená alebo sa zamýšľa jej doprava po vnútrozemských vodných cestách v tankových lodiach, uvádza sa, či je látka alebo zmes podľa ADN nebezpečná pre životné prostredie iba v tankových lodiach.

14.6.   Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Poskytujú sa informácie o všetkých osobitných opatreniach, ktoré by mal alebo musí užívateľ dodržiavať alebo ktorých by si mal alebo musí byť vedomý v súvislosti s dopravou alebo prevozom vo svojich priestoroch alebo mimo ne.

14.7.   Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

Tento pododdiel sa uplatňuje iba vtedy, keď je náklad určený na dopravu ako hromadný náklad podľa týchto nástrojov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO): príloha II k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, 1973, zmenenému protokolom z roku 1978, ktorý sa naň vzťahuje (MARPOL 73/78) (11), a Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich nebezpečné chemikálie ako hromadný tovar (Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru) (Kódex IBC) (12).

Uvádza sa názov produktu (ak sa líši od názvu uvedeného v pododdiele 1.1), ako sa vyžaduje podľa expedičného dokladu a v súlade s názvom použitým v zoznamoch názvov produktov uvedených v kapitolách 17 alebo 18 Kódexu IBC alebo najnovšieho vydania Výboru IMO pre ochranu morského prostredia (MEPC).2/Circular (13). Uvádza sa požadovaný typ lode a kategória znečistenia.

15.    ODDIEL 15: Regulačné informácie

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú iné regulačné informácie o látke alebo zmesi, ktoré ešte nie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov [napríklad či látka alebo zmes podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (14), nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (15), alebo nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 zo 17. júna 2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (16)].

15.1.   Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Uvádzajú sa informácie týkajúce sa relevantných ustanovení Spoločenstva v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia [napríklad kategória podľa Seveso/menované látky v prílohe I k smernici Rady 96/82/ES (17)] alebo vnútroštátne informácie o regulačnom štatúte látky alebo zmesi (vrátane látok v zmesi), okrem iného rady týkajúce sa opatrenia vyplývajúceho z týchto ustanovení, ktoré by mal príjemca prijať. Ak je to relevantné, uvádzajú sa vnútroštátne zákony príslušných členských štátov, ktoré implementujú tieto ustanovenia, a všetky ďalšie vnútroštátne opatrenia, ktoré môžu byť relevantné.

Ak látka alebo zmes, na ktorú sa vzťahuje táto karta bezpečnostných údajov, podlieha špecifickým ustanoveniam týkajúcim sa ochrany zdravia ľudí alebo životného prostredia na úrovni Spoločenstva (napríklad autorizácie udelené podľa hlavy VII alebo obmedzenia podľa hlavy VIII), tieto ustanovenia sa uvádzajú.

15.2.   Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Uvádza sa, či dodávateľ pri danej látke alebo zmesi vykonal hodnotenie chemickej bezpečnosti.

16.    ODDIEL 16: Iné informácie

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú informácie relevantné z hľadiska zostavenia karty bezpečnostných údajov. Zapracúvajú sa doň iné informácie, ktoré nie sú zahrnuté do oddielov 1 až 15, vrátane informácií o revízii karty bezpečnostných údajov, ako napríklad:

a)

v prípade revidovanej karty bezpečnostných údajov jasný údaj o tom, kde sa urobili zmeny predchádzajúcej verzie karty bezpečnostných údajov, ak takýto údaj nie je uvedený inde v karte bezpečnostných údajov, prípadne s vysvetlením zmien. Dodávateľ látky alebo zmesi uchováva vysvetlenie zmien a na požiadanie ho poskytuje;

b)

kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov;

c)

hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov;

d)

v prípade zmesí údaj o tom, ktorá z metód hodnotenia informácií uvedených v článku 9 nariadenia (ES) č. 1272/2008 bola použitá na účely klasifikácie;

e)

zoznam relevantných R-viet, výstražných upozornení, bezpečnostných viet a/alebo bezpečnostných upozornení. Vypíše sa úplné znenie všetkých upozornení, ktoré nie sú vypísané v úplnom znení v oddieloch 2 až 15;

f)

rady týkajúce sa akéhokoľvek školenia vhodného pre pracovníkov na zabezpečenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

Ak si dodávateľ zmesi v súlade s článkom 31 ods. 10 zvolí možnosť identifikovať klasifikáciu nevyhnutnú od 1. júna 2015 a informovať o nej pred jej používaním na klasifikáciu a označovanie na obale, môže túto klasifikáciu zahrnúť do tohto oddielu.

ČASŤ B

Karta bezpečnostných údajov zahŕňa týchto 16 položiek v súlade s článkom 31 ods. 6 a okrem toho podrozdelenia, ktoré sú takisto uvedené, okrem oddielu 3, kde prípadne treba zahrnúť iba pododdiel 3.1 alebo 3.2:

ODDIEL 1:   Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1.

Identifikátor produktu

1.2.

Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.3.

Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

1.4.

Núdzové telefónne číslo

ODDIEL 2:   Identifikácia nebezpečnosti

2.1.

Klasifikácia látky alebo zmesi

2.2.

Prvky označovania

2.3.

Iná nebezpečnosť

ODDIEL 3:   Zloženie/informácie o zložkách

3.1.

Látky

3.2.

Zmesi

ODDIEL 4:   Opatrenia prvej pomoci

4.1.

Opis opatrení prvej pomoci

4.2.

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

4.3.

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

ODDIEL 5:   Protipožiarne opatrenia

5.1.

Hasiace prostriedky

5.2.

Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

5.3.

Rady pre požiarnikov

ODDIEL 6:   Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1.

Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

6.2.

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

6.3.

Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

6.4.

Odkaz na iné oddiely

ODDIEL 7:   Zaobchádzanie a skladovanie

7.1.

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

7.2.

Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

7.3.

Špecifické konečné použitie(-ia)

ODDIEL 8:   Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1.

Kontrolné parametre

8.2.

Kontroly expozície

ODDIEL 9:   Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1.

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

9.2.

Iné informácie

ODDIEL 10:   Stabilita a reaktivita

10.1.

Reaktivita

10.2.

Chemická stabilita

10.3.

Možnosť nebezpečných reakcií

10.4.

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

10.5.

Nekompatibilné materiály

10.6.

Nebezpečné produkty rozkladu

ODDIEL 11:   Toxikologické informácie

11.1.

Informácie o toxikologických účinkoch

ODDIEL 12:   Ekologické informácie

12.1.

Toxicita

12.2.

Perzistencia a degradovateľnosť

12.3.

Bioakumulačný potenciál

12.4.

Mobilita v pôde

12.5.

Výsledky posúdenia PBT a vPvB

12.6.

Iné nepriaznivé účinky

ODDIEL 13:   Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1.

Metódy spracovania odpadu

ODDIEL 14:   Informácie o doprave

14.1.

Číslo OSN

14.2.

Správne expedičné označenie OSN

14.3.

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

14.4.

Obalová skupina

14.5.

Nebezpečnosť pre životné prostredie

14.6.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

14.7.

Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

ODDIEL 15:   Regulačné informácie

15.1.

Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

15.2.

Hodnotenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16:   Iné informácie“


(1)  Ú. v. ES L 39, 15.2.1980, s. 40.

(2)  Ú. v. ES L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3)  Ú. v. ES L 399, 30.12.1989, s. 18.

(4)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

(5)  Organizácia Spojených národov, Európska hospodárska komisia, verzia uplatniteľná od 1. januára 2009, ISBN-978-92-1-139131-2.

(6)  Príloha 1 k dodatku B (Jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru) Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave, verzia s platnosťou od 1. januára 2009.

(7)  Revidovaná verzia od 1. januára 2007.

(8)  Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 1.

(9)  Medzinárodná námorná organizácia, vydanie 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(10)  IATA, vydanie 2007 – 2008.

(11)  MARPOL 73/78 – konsolidované vydanie 2006, Londýn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(12)  Kódex IBC, vydanie 2007, Londýn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(13)  MEPC.2/Circular (Marine Environment Protection Committee.2/Obežník), Dočasná kategorizácia kvapalných látok, verzia 14, s platnosťou od 1. januára 2009.

(14)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ L 229, 30.4.2004, s. 5.

(16)  Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2008, s. 1.

(17)  Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13.


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA ZOSTAVENIE KARIET BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

ČASŤ A

0.1.   Úvod

0.1.1.

V tejto prílohe sa stanovujú požiadavky, ktoré musí dodávateľ splniť pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov poskytovanej pre látku alebo zmes v súlade s článkom 31.

0.1.2.

Informácie uvedené v karte bezpečnostných údajov majú byť v súlade s informáciami v správe o chemickej bezpečnosti, ak sa takáto správa vyžaduje. Ak bola správa o chemickej bezpečnosti vyhotovená, príslušný(-é) expozičný(-é) scenár(-e) sa vloží (vložia) do prílohy ku karte bezpečnostných údajov.

0.2.   Všeobecné požiadavky na zostavenie karty bezpečnostných údajov

0.2.1.

Karta bezpečnostných údajov umožňuje užívateľom prijať opatrenia potrebné na ochranu zdravia ľudí a bezpečnosti na pracovisku a na ochranu životného prostredia. Zostavovateľ karty bezpečnostných údajov berie do úvahy, že karta bezpečnostných údajov musí svojich čitateľov informovať o nebezpečnosti látky alebo zmesi a poskytovať informácie o bezpečnom skladovaní látky alebo zmesi, zaobchádzaní s ňou a zneškodňovaní.

0.2.2.

Informácie uvedené v kartách bezpečnostných údajov spĺňajú aj požiadavky stanovené v smernici Rady 98/24/ES. Karta bezpečnostných údajov predovšetkým umožňuje zamestnávateľom zistiť, či sú na pracovisku prítomné nejaké nebezpečné chemické látky, a posúdiť akékoľvek riziko vyplývajúce pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov pri ich používaní.

0.2.3.

Informácie v karte bezpečnostných údajov majú byť napísané jasne a stručne. Kartu bezpečnostných údajov pripravuje kompetentná osoba, ktorá berie do úvahy špecifické potreby a vedomosti čitateľov z radov jej užívateľov, pokiaľ sú známe. Dodávatelia látok a zmesí zabezpečujú, aby tieto kompetentné osoby absolvovali príslušné školenia vrátane preškolení.

0.2.4.

Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov má byť jednoduchý, jasný a presný a má sa vyhýbať žargónu, akronymom a skratkám. Nesmú sa používať vyjadrenia ako napríklad ‚môže byť nebezpečná‘, ‚nemá účinky na zdravie‘, ‚bezpečná pri väčšine podmienok používania‘ alebo ‚neškodná‘ alebo akékoľvek iné údaje, ktoré naznačujú, že látka alebo zmes nie je nebezpečná, alebo akékoľvek iné údaje, ktoré nie sú v súlade s klasifikáciou danej látky alebo zmesi.

0.2.5.

Dátum zostavenia karty bezpečnostných údajov sa uvádza na prvej strane. Ak bola karta bezpečnostných údajov revidovaná a príjemcom sa poskytne nová, zrevidovaná verzia, príjemca sa upozorní na zmeny v oddiele 16 karty bezpečnostných údajov, ak neboli uvedené inde. V takom prípade sa na prvej strane uvádza dátum zostavenia identifikovaný ako ‚Revízia: (dátum)‘, ako aj číslo verzie, číslo revízie, dátum nahradenia alebo iný údaj o tom, ktorá verzia sa nahrádza.

0.3.   Formát karty bezpečnostných údajov

0.3.1.

Karta bezpečnostných údajov nie je dokumentom so stanovenou dĺžkou. Dĺžka karty bezpečnostných údajov zodpovedá nebezpečnosti látky alebo zmesi a dostupným informáciám.

0.3.2.

Všetky strany karty bezpečnostných údajov vrátane všetkých príloh sú očíslované a buď obsahujú údaj o dĺžke karty bezpečnostných údajov (napríklad ‚strana 1 z 3‘), alebo údaj, či existuje ďalšia strana (napríklad ‚pokračovanie na nasledujúcej strane‘ alebo ‚koniec karty bezpečnostných údajov‘).

0.4.   Obsah karty bezpečnostných údajov

Ak sú informácie, ktoré sa vyžadujú podľa tejto prílohy, vhodné a dostupné, zahŕňajú sa do karty bezpečnostných údajov v príslušných pododdieloch stanovených v časti B. Karta bezpečnostných údajov nemá obsahovať prázdne pododdiely.

0.5.   Ďalšie požiadavky na informácie

Vzhľadom na širokú škálu vlastností látok a zmesí môže byť v niektorých prípadoch nevyhnutné zahrnúť do príslušných pododdielov ďalšie relevantné a dostupné informácie.

0.6.   Jednotky

Používajú sa merné jednotky stanovené v smernici Rady 80/181/EHS (1).

0.7.   Osobitné prípady

Karty bezpečnostných údajov sa môžu vyžadovať aj v osobitných prípadoch vymenovaných v odseku 1.3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, pre ktoré existujú výnimky z označovania.

1.    ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

V tomto oddiele sa predpisuje, ako sa látka alebo zmes identifikuje a ako sa v karte bezpečnostných údajov uvádzajú relevantné identifikované použitia, meno dodávateľa látky alebo zmesi a informácie o kontaktných údajoch dodávateľa látky alebo zmesi vrátane kontaktu v núdzovom prípade.

1.1.   Identifikátor produktu

Uvádza sa identifikátor produktu v súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v prípade látky a v súlade s článkom 18 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1272/2008 v prípade zmesi, a ako sa uvádza na označení v úradnom(-ých) jazyku(-och) členského(-ýh) štátu(-ov), kde je látka alebo zmes uvedená na trh, ak dotknutý(-é) členský(-é) štát(-y) nestanoví (nestanovia) inak.

Pri látkach podliehajúcich registrácii je identifikátor produktu v súlade s tým, ktorý je uvedený v registrácii, a uvádza sa aj registračné číslo pridelené podľa článku 20 ods. 3 tohto nariadenia.

Bez toho, aby boli ovplyvnené povinnosti následných užívateľov stanovené v článku 39 tohto nariadenia, môže dodávateľ, ktorý je distribútorom alebo následným užívateľom, vynechať časť registračného čísla pri spoločnom predkladaní vzťahujúcu sa na individuálneho registrujúceho za predpokladu, že:

a)

tento dodávateľ prevezme zodpovednosť za to, že na žiadosť poskytne na účely presadzovania úplné registračné číslo, alebo ak nemá k dispozícii úplné registračné číslo, že postúpi svojmu dodávateľovi žiadosť v súlade s písmenom b), a

b)

tento dodávateľ poskytne do 7 dní orgánu členského štátu zodpovednému za presadzovanie (ďalej len ‚orgán presadzovania‘) úplné registračné číslo na žiadosť, ktorú buď priamo doručil orgán presadzovania, alebo ju postúpil jeho príjemca, alebo ak tento dodávateľ nemá k dispozícii úplné registračné číslo, na žiadosť postupuje do 7 dní žiadosť svojmu dodávateľovi a zároveň o tom informuje orgán presadzovania.

Môže sa poskytnúť spoločná karta bezpečnostných údajov, ktorá sa vzťahuje na viac ako jednu látku alebo zmes, ak informácie v uvedenej karte bezpečnostných údajov spĺňajú požiadavky tejto prílohy pre každú z uvedených látok alebo zmesí.

Ďalšie spôsoby identifikácie

Môžu sa uviesť ďalšie názvy alebo synonymá, ktorými je látka alebo zmes označená alebo pod ktorými je bežne známa, ako napríklad alternatívne názvy, čísla, kódy produktu v spoločnosti alebo iné jedinečné identifikátory.

1.2.   Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Uvádzajú sa prinajmenšom identifikované použitia relevantné z hľadiska príjemcu(-ov) látky alebo zmesi. Ide pritom o stručný opis skutočnej funkcie látky alebo zmesi, ako napríklad ‚retardér horenia‘, ‚antioxidant‘.

Prípadne sa spolu so zdôvodnením uvádzajú použitia, ktoré dodávateľ neodporúča. Tento zoznam nemusí byť vyčerpávajúci.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, informácie v tomto pododdiele karty bezpečnostných údajov majú byť v súlade s identifikovanými použitiami v správe o chemickej bezpečnosti a s expozičnými scenármi zo správy o chemickej bezpečnosti uvedenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

1.3.   Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Identifikuje sa dodávateľ, bez ohľadu na to, či ide o výrobcu, dovozcu, výhradného zástupcu, následného užívateľa alebo distribútora. Poskytuje sa úplná adresa a telefónne číslo dodávateľa, ako aj e-mailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov.

Ak sa dodávateľ nemá sídlo v členskom štáte, v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh, a vymenoval osobu zodpovednú za uvedenie na trh v tomto členskom štáte, uvádza sa okrem toho úplná adresa a telefónne číslo tejto zodpovednej osoby.

V prípade registrujúcich majú byť informácie v súlade s informáciami o totožnosti výrobcu alebo dovozcu uvedenými v registrácii.

Ak bol určený výhradný zástupca, môžu sa poskytnúť aj údaje o výrobcovi alebo pripravovateľovi zmesi mimo Spoločenstva.

1.4.   Núdzové telefónne číslo

Uvádzajú sa odkazy na núdzové informačné služby. Ak v členskom štáte, v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh, existuje oficiálny poradný orgán [môže ísť o orgán zodpovedný za prijímanie informácií súvisiacich so zdravím uvedený v článku 45 nariadenia (ES) č. 1272/2008], uvádza sa jeho telefónne číslo, čo môže postačovať. Ak je dostupnosť takýchto služieb obmedzená z akýchkoľvek dôvodov, napríklad úradné hodiny, alebo existujú obmedzenia týkajúce sa špecifických druhov poskytovaných informácií, jasne sa to uvedie.

2.    ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisuje nebezpečnosť látky alebo zmesi a uvádzajú sa vhodné výstražné informácie, ktoré s tým súvisia.

2.1.   Klasifikácia látky alebo zmesi

Uvádza sa klasifikácia látky alebo zmesi, ktorá vyplýva z uplatňovania pravidiel klasifikácie v nariadení (ES) č. 1272/2008. Ak dodávateľ oznámil informácie týkajúce sa látky do zoznamu klasifikácie a označovania v súlade s článkom 40 nariadenia (ES) č. 1272/2008, klasifikácia uvedená v karte bezpečnostných údajov má byť rovnaká ako klasifikácia poskytnutá v uvedenom oznámení.

Ak zmes nespĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, jasne sa to uvádza.

Informácie o látkach v zmesi sa uvádzajú v pododdiele 3.2.

Ak nie je uvedené úplné znenie klasifikácie vrátane výstražných upozornení, vkladá sa odkaz na oddiel 16, kde je úplné znenie každej klasifikácie vrátane každého výstražného upozornenia uvedené.

Uvádzajú sa najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné prostredie v súlade s oddielmi 9 až 12 karty bezpečnostných údajov tak, aby mohli nebezpečnosť látky alebo zmesi identifikovať osoby, ktoré nie sú odborníci.

2.2.   Prvky označovania

Na základe klasifikácie sa uvádzajú aspoň tieto prvky nachádzajúce sa na označení v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008: výstražný(-é) piktogram(-y), výstražné slovo(-á), výstražné upozornenie(-ia) a bezpečnostné upozornenie(-ia). Grafická čierno-biela reprodukcia úplného výstražného piktogramu alebo grafická reprodukcia iba symbolu môžu byť nahradené farebným piktogramom uvedeným v nariadení (ES) č. 1272/2008.

Uvádzajú sa uplatniteľné prvky označovania v súlade s článkom 25 a článkom 32 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1272/2008.

2.3.   Iná nebezpečnosť

Uvádzajú sa informácie o tom, či látka alebo zmes spĺňa kritériá na PBT alebo vPvB podľa prílohy XIII.

Uvádzajú sa informácie o inej nebezpečnosti, ktorá nevedie ku klasifikácii, ale môže prispieť k celkovej nebezpečnosti látky alebo zmesi, ako napríklad vznik látok znečisťujúcich ovzdušie počas tvrdnutia alebo spracúvania, prašnosť, nebezpečnosť spojená s výbuchom prachu, krížová senzibilizácia, možnosť udusenia, vznik omrzlín, vysoký potenciál zápachu alebo chuti alebo účinky na životné prostredie, akými sú ohrozenie pôdnych organizmov alebo fotochemický potenciál tvorby ozónu.

3.    ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisuje chemická identita zložky (zložiek) látky alebo zmesi vrátane nečistôt a stabilizujúcich prísad, ako sa stanovuje ďalej. Uvádzajú sa vhodné a dostupné bezpečnostné informácie o povrchovej chémii.

3.1.   Látky

Chemická identita hlavnej zložky látky sa poskytuje aspoň uvedením identifikátora produktu alebo jedného z ďalších prostriedkov identifikácie uvedených v pododdiele 1.1.

Chemická identita akejkoľvek nečistoty, stabilizujúcej prísady alebo individuálnej zložky inej ako hlavnej zložky, ktoré sú samy osebe klasifikované a prispievajú ku klasifikácii látky, sa uvádza takto:

a)

identifikátor produktu v súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1272/2008;

b)

ak nie je k dispozícii identifikátor produktu, jeden z iných názvov (bežný názov, obchodný názov, skratka) alebo identifikačné čísla.

Dodávatelia látok si môžu zvoliť, že okrem toho vymenujú všetky zložky vrátane neklasifikovaných.

Tento pododdiel sa môže použiť aj na uvedenie informácií o mnohozložkových látkach.

3.2.   Zmesi

Uvádza sa identifikátor produktu, koncentrácia alebo koncentračné rozsahy a klasifikácie aspoň pre všetky látky uvedené v bodoch 3.2.1 alebo 3.2.2. Dodávatelia zmesí si môžu zvoliť, že okrem toho vymenujú všetky látky v zmesi vrátane látok, ktoré nespĺňajú kritériá na klasifikáciu. Tieto informácie umožňujú príjemcovi ľahko identifikovať nebezpečnosť látok v zmesi. Nebezpečnosť samotnej zmesi sa uvádza v oddiele 2.

Koncentrácie látok v zmesi sú opísané jedným z týchto spôsobov:

a)

presné percentuálne hmotnostné alebo objemové podiely v zostupnom poradí, ak je to technicky možné;

b)

rozsahy percentuálnych hmotnostných alebo objemových podielov v zostupnom poradí, ak je to technicky možné.

Keď sa používa rozsah percentuálnych podielov, ohrozeniami zdravia a životného prostredia sa opisujú účinky najvyššej koncentrácie každej zložky.

Ak sú k dispozícii účinky celej zmesi, tieto informácie sa zahŕňajú do oddielu 2.

Ak sa povolilo použitie alternatívneho chemického názvu podľa článku 15 smernice 1999/45/ES alebo podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 1272/2008, môže sa použiť tento názov.

3.2.1.

Pri zmesi spĺňajúcej kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa uvádzajú tieto látky spolu s ich koncentráciou alebo rozsahom koncentrácie v zmesi:

a)

látky predstavujúce ohrozenie zdravia alebo životného prostredia v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008, ak sú uvedené látky prítomné v rovnakej alebo vo vyššej koncentrácii ako najnižšia z týchto hodnôt:

ia)

generické medzné hodnoty stanovené v tabuľke 1.1 nariadenia (ES) č. 1272/2008;

ib)

generické koncentračné limity uvedené v častiach 3 až 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 a pre aspiračnú nebezpečnosť [oddiel 3.10 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008] ≥ 10 %.

Zoznam tried nebezpečnosti, kategórií nebezpečnosti a koncentračných limitov [vrátane generických medzných hodnôt v tabuľke 1.1 nariadenia (ES) č. 1272/2008 a generických koncentračných limitov uvedených v častiach 3 až 5 prílohy I k uvedenému nariadeniu], pre ktoré sa látka vymenúva ako látka v zmesi v pododdiele 3.2.

1.1.

Trieda a kategória nebezpečnosti

Koncentračný limit

(%)

Akútna toxicita, kategória 1, 2 a 3

≥ 0,1

Akútna toxicita, kategória 4

≥ 1

Poleptanie kože/podráždenie kože, kategória 1A, 1B, 1C a 2

≥ 1

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1 a 2

≥ 1

Respiračná/kožná senzibilizácia

≥ 0,1

Mutagenita zárodočných buniek, kategória 1A a 1B

≥ 0,1

Mutagenita zárodočných buniek, kategória 2

≥ 1

Karcinogenita, kategória 1A, 1B a 2

≥ 0,1

Reprodukčná toxicita, kategória 1A, 1B, 2 a účinky na laktáciu alebo prostredníctvom nej

≥ 0,1

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia, kategória 1 a 2

≥ 1

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia, kategória 1 a 2

≥ 1

Aspiračná nebezpečnosť

≥ 10

Nebezpečnosť pre vodné prostredie – akútna, kategória 1

≥ 0,1

Nebezpečnosť pre vodné prostredie – chronická, kategória 1

≥ 0,1

Nebezpečnosť pre vodné prostredie – chronická, kategória 2, 3 a 4

≥ 1

Nebezpečnosť pre ozónovú vrstvu

≥ 0,1

ii)

špecifické koncentračné limity uvedené v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008;

iii)

ak bol v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 uvedený M-faktor, generická medzná hodnota v tabuľke 1.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu upravená výpočtom stanoveným v oddiele 4.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu;

vii)

špecifické koncentračné limity poskytnuté do zoznamu klasifikácie a označovania stanoveného podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008;

viia)

koncentračné limity stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1272/2008;

viii)

ak bol do zoznamu klasifikácie a označovania stanoveného podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 poskytnutý M-faktor, generická medzná hodnota v tabuľke 1.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu upravená výpočtom stanoveným v oddiele 4.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu;

b)

látky, pre ktoré existujú expozičné limity Spoločenstva v pracovnom prostredí, ktoré už nie sú zahrnuté pod písmenom a);

c)

látky, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII alebo látky zahrnuté do zoznamu stanoveného v súlade s článkom 59 ods. 1 z iných dôvodov ako ohrozenia uvedené v písmene a), ak koncentrácia individuálnej látky je rovnaká alebo väčšia než 0,1 %.

3.2.2.

Pri zmesi nespĺňajúcej kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa uvádzajú látky spolu s ich koncentráciou alebo rozsahom koncentrácie prítomné v individuálnej koncentrácii, ktorá je rovnaká alebo väčšia než tieto koncentrácie:

a)

1 % hmotnostné v iných ako plynných zmesiach a 0,2 % objemového v plynných zmesiach pri:

i)

látkach predstavujúcich ohrozenie zdravia alebo životného prostredia v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 alebo

ii)

látkach, ktorým sú priradené expozičné limity Spoločenstva v pracovnom prostredí;

b)

0,1 % hmotnostného pri látkach, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII, veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII alebo zahrnuté do zoznamu stanoveného v súlade s článkom 59 ods. 1 z iných dôvodov ako ohrozenia uvedené v písmene a).

3.2.3.

Pri látkach uvedených v pododdiele 3.2 sa uvádza klasifikácia látky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 vrátane triedy (tried) nebezpečnosti a kódu(-ov) pre kategóriu stanovených v tabuľke 1.1 prílohy VI k uvedenému nariadeniu, ako aj výstražné upozornenia, ktoré sú pridelené v súlade s ich fyzikálnou nebezpečnosťou, nebezpečnosťou z hľadiska zdravia ľudí a životného prostredia. Výstražné upozornenia sa v tomto oddiele nemusia úplne vypísať, stačia ich kódy. V prípadoch, keď nie sú úplne vypísané, sa vkladá odkaz na oddiel 16, kde je uvedené úplné znenie každého relevantného výstražného upozornenia. Ak látka nespĺňa kritériá klasifikácie, opíše sa dôvod na uvedenie látky v pododdiele 3.2, ako napríklad ‚neklasifikovaná vPvB látka‘ alebo ‚látka s expozičným limitom Spoločenstva v pracovnom prostredí‘.

3.2.4.

Pri látkach uvedených v pododdiele 3.2 sa uvádza názov a registračné číslo pridelené podľa článku 20 ods. 3 tohto nariadenia, ak je k dispozícii.

Bez toho, aby boli ovplyvnené povinnosti následných užívateľov stanovené v článku 39 tohto nariadenia, dodávateľ zmesi môže vynechať časť registračného čísla vzťahujúcu sa na individuálneho registrujúceho pri spoločnom predkladaní za predpokladu, že:

a)

tento dodávateľ prevezme zodpovednosť za to, že na žiadosť poskytne na účely presadzovania úplné registračné číslo, alebo ak nemá k dispozícii úplné registračné číslo, že postúpi svojmu dodávateľovi žiadosť v súlade s písmenom b), a

b)

tento dodávateľ poskytne do 7 dní orgánu členského štátu zodpovednému za presadzovanie (ďalej len ‚orgán presadzovania‘) úplné registračné číslo na žiadosť, ktorú buď priamo doručil orgán presadzovania, alebo ju postúpil jeho príjemca, alebo ak tento dodávateľ nemá k dispozícii úplné registračné číslo, na žiadosť postupuje do 7 dní žiadosť svojmu dodávateľovi a zároveň o tom informuje orgán presadzovania.

Ak je k dispozícii číslo ES, uvádza sa v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008. Môže sa uviesť aj číslo CAS a názov IUPAC, ak sú k dispozícii.

Pri látkach uvedených v tomto pododdiele prostredníctvom alternatívneho chemického názvu v súlade s článkom 15 smernice 1999/45/ES alebo článkom 24 nariadenia (ES) č. 1272/2008 registračné číslo, číslo ES ani iné presné chemické identifikátory nie sú potrebné.

4.    ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisuje počiatočná starostlivosť tak, aby ju mohla pochopiť a poskytnúť nevyškolená osoba bez použitia sofistikovaného vybavenia a bez možnosti širokého výberu liekov. Ak sa vyžaduje lekárska starostlivosť, je to spolu s jej naliehavosťou uvedené v pokynoch.

4.1.   Opis opatrení prvej pomoci

4.1.1.

Pokyny na prvú pomoc sa uvádzajú podľa príslušných spôsobov expozície. Na uvedenie postupu pri každom spôsobe, ako napríklad pri inhalácii, kontakte s kožou, očami a pri požití, sa používajú podrozdelenia.

4.1.2.

Poskytujú sa rady, či sa:

a)

vyžaduje okamžitá lekárska starostlivosť a či možno po expozícii očakávať oneskorené účinky;

b)

odporúča presun vystavenej osoby z miesta expozície na čerstvý vzduch;

c)

odporúča odstránenie odevu a obuvi z danej osoby a zaobchádzanie s nimi a

d)

poskytovateľom prvej pomoci odporúča osobné ochranné prostriedky.

4.2.   Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Uvádzajú sa stručne zhrnuté informácie o najdôležitejších príznakoch a účinkoch po expozícii, akútnych aj oneskorených.

4.3.   Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Prípadne sa uvádzajú informácie o klinickom testovaní a lekárskom pozorovaní oneskorených účinkov, špecifické podrobné údaje o protilátkach (ak sú známe) a kontraindikáciách.

Pri niektorých látkach alebo zmesiach môže byť dôležité, aby sa zdôraznilo, že na pracovisku sú dostupné osobitné prostriedky na poskytnutie špecifického a okamžitého ošetrenia.

5.    ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú požiadavky na likvidáciu požiaru, ktorý spôsobila látka alebo zmes alebo ktorý vznikol v jej blízkosti.

5.1.   Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Uvádzajú sa informácie o vhodných hasiacich prostriedkoch.

Nevhodné hasiace prostriedky:

Uvádza sa, či niektorý hasiaci prostriedok je nevhodné použiť v konkrétnej situácii súvisiacej s látkou alebo so zmesou.

5.2.   Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Uvádzajú sa informácie o ohrozeniach, ktoré môžu vyplývať z látky alebo zo zmesi, akými sú nebezpečné produkty spaľovania, ktoré vznikajú, keď látka alebo zmes horí, napríklad ‚pri horení môžu vznikať toxické výpary oxidu uhoľnatého‘ alebo ‚pri spaľovaní vznikajú oxidy síry a dusíka‘.

5.3.   Rady pre požiarnikov

Uvádzajú sa rady o všetkých ochranných opatreniach, ktoré sa majú vykonať počas hasenia požiaru, ako napríklad ‚ochladzujte nádoby striekaním vodou‘, a o osobitnom ochrannom vybavení pre požiarnikov, akým je napríklad vysoká obuv, kombinézy, rukavice, ochrana očí a tváre a dýchací prístroj.

6.    ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa odporúča vhodné reagovanie v prípadoch rozliatia, úniku alebo uvoľnenia, aby sa predišlo nepriaznivým účinkom na osoby, majetok a životné prostredie alebo aby sa minimalizovali. V prípadoch, v ktorých má objem rozliatia značný vplyv na ohrozenie, sa rozlišuje medzi reagovaním v prípadoch veľkého a malého rozliatia. Ak z postupov na zabránenie šíreniu a regeneráciu vyplýva, že sa vyžadujú rôzne praktiky, uvádzajú sa v karte bezpečnostných údajov.

6.1.   Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

6.1.1.   Pre iný ako pohotovostný personál

Uvádzajú sa rady týkajúce sa náhodných prípadov rozliatia a uvoľnenia látky alebo zmesi, ako napríklad:

a)

používanie vhodných ochranných prostriedkov (vrátane osobných ochranných prostriedkov uvedených v oddiele 8 karty bezpečnostných údajov), aby sa predišlo akejkoľvek kontaminácii kože, očí a osobného odevu;

b)

odstránenie zdrojov vznietenia, zabezpečenie dostatočného vetrania, regulácia prašnosti a

c)

núdzové postupy, ako napríklad potreba evakuovať nebezpečný priestor alebo konzultovať s odborníkom.

6.1.2.   Pre pohotovostný personál

Uvádzajú sa rady týkajúce sa odevnej látky vhodnej na osobný ochranný odev (ako napríklad ‚vhodný: butylén‘; ‚nevhodný: PVC‘).

6.2.   Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Uvádzajú sa rady týkajúce sa akýchkoľvek bezpečnostných opatrení pre životné prostredie, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s prípadmi náhodného rozliatia a uvoľnenia látky alebo zmesi, ako napríklad ich držanie ďalej od kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

6.3.   Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

6.3.1.

Uvádzajú sa vhodné rady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatí. Vhodné techniky zabránenia šíreniu môžu zahŕňať ktorúkoľvek z týchto techník:

a)

spevnenie okrajov, zakrytie kanalizácie;

b)

postupy prekrytia.

6.3.2.

Uvádzajú sa vhodné rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie. Vhodné postupy čistenia môžu zahŕňať ktorýkoľvek z týchto:

a)

neutralizačné techniky;

b)

dekontaminačné techniky;

c)

adsorpčné materiály;

d)

techniky čistenia;

e)

techniky odsávania;

f)

vybavenie potrebné na zabránenie šíreniu/čistenie (vrátane prípadného používania neiskriacich nástrojov a vybavenia).

6.3.3.

Uvádzajú sa akékoľvek iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia vrátane rád týkajúcich sa nevhodných techník zabránenia šíreniu alebo čistenia, ako napríklad prostredníctvom údajov ‚nikdy nepoužiť …‘.

6.4.   Odkaz na iné oddiely

Prípadne sa uvádzajú odkazy na oddiely 8 a 13.

7.    ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa uvádzajú rady týkajúce sa bezpečných praktík zaobchádzania. Kladie sa v ňom dôraz na bezpečnostné opatrenia, ktoré sú vhodné vzhľadom na identifikované použitia uvedené v pododdiele 1.2 a na jedinečné vlastnosti látky alebo zmesi.

Informácie v tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa týkajú ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti a životného prostredia. Ich účelom je pomôcť zamestnávateľovi pri navrhovaní vhodných pracovných postupov a organizačných opatrení podľa článku 5 smernice 98/24/ES a článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, informácie v tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sú v súlade s informáciami uvedenými pre identifikované použitia v správe o chemickej bezpečnosti a s expozičnými scenármi preukazujúcimi kontrolu rizika zo správy o chemickej bezpečnosti stanovenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

Okrem informácií uvedených v tomto oddiele možno nájsť relevantné informácie aj v oddiele 8.

7.1.   Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

7.1.1.

Špecifikujú sa odporúčania, aby sa:

a)

umožnilo bezpečné zaobchádzanie s látkou alebo so zmesou, ako napríklad opatrenia na zabránenie šíreniu a opatrenia na predchádzanie požiaru, ako aj vytváraniu aerosólu a prachu;

b)

predišlo zaobchádzaniu s nekompatibilnými látkami alebo zmesami a

c)

zredukovalo uvoľňovanie látky alebo zmesi do životného prostredia, ako napríklad predchádzanie prípadom rozliatia alebo ich držanie ďalej od kanalizácie.

7.1.2.

Uvádzajú sa rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí, ako napríklad:

a)

nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch;

b)

umyť si po použití ruky a

c)

odstrániť kontaminovaný odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov.

7.2.   Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Poskytnuté rady sú v súlade s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami opísanými v oddiele 9 karty bezpečnostných údajov. Ak je to relevantné, poskytujú sa rady týkajúce sa špecifických požiadaviek na skladovanie vrátane týchto bodov:

a)

Ako riadiť riziká súvisiace s:

i)

výbušnými prostrediami;

ii)

korozívnymi podmienkami;

iii)

ohrozeniami vyplývajúcimi z horľavosti;

iv)

nekompatibilnými látkami alebo zmesami;

v)

podmienkami vedúcimi k odparovaniu a

vi)

potenciálnymi zdrojmi vznietenia (vrátane elektrického vybavenia).

b)

Ako regulovať účinky:

i)

poveternostných podmienok:

ii)

okolitého tlaku;

iii)

teploty;

iv)

slnečného svetla;

v)

vlhkosti a

vi)

vibrácie.

c)

Ako zachovať integritu látky alebo zmesi použitím:

i)

stabilizátorov a

ii)

antioxidantov.

d)

Iné rady, okrem iného:

i)

požiadavky na vetranie;

ii)

špecifické dizajny skladových priestorov alebo nádob (vrátane záchytných múrov a vetrania);

iii)

(prípadné) kvantitatívne limity pri skladovacích podmienkach a

iv)

kompatibility obalov.

7.3.   Špecifické konečné použitie(-ia)

Pri látkach a zmesiach určených na špecifické konečné použitie(-ia) sa odporúčania týkajú identifikovaného(-ých) použitia(-í) uvedeného(-ých) v pododdiele 1.2 a sú podrobné a aplikovateľné. Ak je pripojený expozičný scenár, môže sa naň uviesť odkaz alebo sa uvádzajú informácie vyžadované v pododdieloch 7.1 a 7.2. Ak účastník dodávateľského reťazca vykonal pri zmesi hodnotenie chemickej bezpečnosti, stačí, že karta bezpečnostných údajov a expozičné scenáre sú v súlade so správou o chemickej bezpečnosti týkajúcou sa zmesi, namiesto toho, aby boli v súlade so správami o chemickej bezpečnosti týkajúcimi sa každej látky v zmesi. Ak je k dispozícii špecifické usmernenie pre odvetvie alebo sektor, môže sa naň uviesť podrobný odkaz (vrátane zdroja a dátumu vydania).

8.    ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú uplatniteľné expozičné limity v pracovnom prostredí a nevyhnutné opatrenia manažmentu rizika.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, informácie v tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sú v súlade s informáciami uvedenými pre identifikované použitia v správe o chemickej bezpečnosti a s expozičnými scenármi preukazujúcimi kontrolu rizika zo správy o chemickej bezpečnosti stanovenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

8.1.   Kontrolné parametre

8.1.1.

Ak sú k dispozícii, vymenúvajú sa tieto vnútroštátne medzné hodnoty vrátane právneho základu každej z nich uplatniteľné v súčasnosti v členskom štáte, v ktorom sa poskytuje karta bezpečnostných údajov, pre látku alebo pre každú z látok v zmesi. Pri vymenúvaní medzných hodnôt expozície v pracovnom prostredí sa používa chemická identita uvedená v oddiele 3:

8.1.1.1.

vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí, ktoré zodpovedajú medzným hodnotám expozície v pracovnom prostredí Spoločenstva v súlade so smernicou 98/24/ES vrátane všetkých údajov uvedených v článku 2 ods. 1 rozhodnutia Komisie 95/320/ES (2);

8.1.1.2.

vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí, ktoré zodpovedajú medzným hodnotám Spoločenstva v súlade so smernicou 2004/37/ES vrátane všetkých údajov uvedených v článku 2 ods. 1 rozhodnutia 95/320/ES;

8.1.1.3.

akékoľvek iné vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí;

8.1.1.4.

vnútroštátne biologické medzné hodnoty, ktoré zodpovedajú biologickým medzným hodnotám Spoločenstva v súlade so smernicou 98/24/ES, vrátane všetkých údajov uvedených v článku 2 ods. 1 rozhodnutia 95/320/ES;

8.1.1.5.

akékoľvek iné vnútroštátne biologické medzné hodnoty.

8.1.2.

Uvádzajú sa informácie o monitorovacích postupoch odporúčaných v súčasnosti aspoň pre najrelevantnejšie látky.

8.1.3.

Ak pri určenom používaní látky alebo zmesi vznikajú látky znečisťujúce ovzdušie, vymenúvajú sa aj uplatniteľné medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí a/alebo biologické medzné hodnoty pre ne.

8.1.4.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti alebo je k dispozícii DNEL uvedená v oddiele 1.4 prílohy I alebo PNEC uvedená v oddiele 3.3 prílohy I, poskytujú sa relevantné DNEL a PNEC pre látku pre expozičné scenáre zo správy o chemickej bezpečnosti stanovené v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

8.1.5.

Ak sa na rozhodnutie o opatreniach manažmentu rizika v súvislosti so špecifickými použitiami použije delenie na regulačné pásma, uvádzajú sa podrobnosti dostatočné na to, aby sa umožnil účinný manažment rizika. Objasňuje sa kontext a obmedzenia špecifického odporúčania týkajúceho sa regulačného pásma.

8.2.   Kontroly expozície

Uvádzajú sa informácie vyžadované v tomto pododdiele, ak expozičný scenár obsahujúci uvedené informácie nie je pripojený ku karte bezpečnostných údajov.

Ak dodávateľ upustil od testu v zmysle oddielu 3 prílohy XI, uvádza špecifické podmienky použitia, o ktoré sa opiera pri odôvodnení upustenia od testu.

Ak bola látka zaregistrovaná ako izolovaný medziprodukt (na mieste alebo prepravovaný), dodávateľ uvádza, že táto karta bezpečnostných údajov je v súlade so špecifickými podmienkami, o ktoré sa opiera pri odôvodnení registrácie podľa článku 17 alebo 18.

8.2.1.   Primerané technické zabezpečenie

Opis primeraných opatrení na kontrolu expozície súvisí s identifikovaným(-ými) (použitiami) látky alebo zmesi uvedeným(-ými) v pododdiele 1.2. Tieto informácie sú dostatočné na to, aby sa zamestnávateľovi umožnilo vykonať hodnotenie rizika pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov vyplývajúceho z prítomnosti látky alebo zmesi v súlade s článkami 4 až 6 smernice 98/24/ES a prípadne aj v súlade s článkami 3 až 5 smernice 2004/37/ES.

Tieto informácie dopĺňajú tie, ktoré sú už uvedené v oddiele 7.

8.2.2.   Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

8.2.2.1.

Informácie o použití osobných ochranných prostriedkov zodpovedajú dobrej hygienickej praxi v pracovnom prostredí a sú v súlade s inými kontrolnými opatreniami vrátane technického zabezpečenia, vetrania a izolácie. V súvislosti so špecifickými radami týkajúcimi sa osobných ochranných prostriedkov proti požiaru a chemickým rizikám sa prípadne uvádza odkaz na oddiel 5.

8.2.2.2.

So zohľadnením smernice Rady 89/686/EHS (3) a s odkazom na príslušné normy CEN sa uvádzajú podrobné špecifikácie o tom, ktoré vybavenie poskytne primeranú a vhodnú ochranu, vrátane:

a)

Ochrany očí/tváre

Vyžadovaný typ vybavenia na ochranu očí/tváre sa špecifikuje na základe nebezpečnosti látky alebo zmesi a pravdepodobnosti, že dôjde ku kontaktu, ide napríklad o bezpečnostné okuliare, bezpečnostné ochranné okuliare, štít na ochranu tváre.

b)

Ochrana kože

i)

Ochrana rúk

Na základe nebezpečnosti látky alebo zmesi a pravdepodobnosti, že dôjde ku kontaktu, a so zreteľom na rozsah a trvanie dermálnej expozície sa jasne špecifikuje druh rukavíc, ktoré sa majú používať, keď sa zaobchádza s látkou alebo so zmesou, vrátane:

typu materiálu a jeho hrúbky,

typických alebo minimálnych dôb odolnosti materiálu rukavíc.

Ak treba, uvádzajú sa ďalšie opatrenia na ochranu rúk.

ii)

Iné

Ak treba chrániť inú časť organizmu ako ruky, špecifikuje sa typ a kvalita ochranného prostriedku, ako napríklad vysoké pracovné rukavice, vysoká obuv, kombinéza, na základe nebezpečnosti súvisiacej s látkou alebo so zmesou a pravdepodobnosti, že dôjde ku kontaktu.

Ak treba, uvádzajú sa ďalšie opatrenia na ochranu kože a špecifické hygienické opatrenia.

c)

Ochrana dýchacích ciest

Pri plynoch, parách, hmle alebo prachu sa na základe nebezpečnosti a pravdepodobnosti expozície uvádza typ ochranných prostriedkov, ktoré sa majú použiť, vrátane filtračných dýchacích prístrojov, so špecifikovaním vhodného čistiaceho prvku (vložka alebo filter), primeraných filtrov na častice a primeraných masiek alebo samostatného dýchacieho prístroja.

d)

Tepelná nebezpečnosť

Pri špecifikovaní ochranného prostriedku, ktorý sa má nosiť pri materiáloch predstavujúcich tepelné ohrozenie, sa osobitná pozornosť venuje zhotoveniu osobného ochranného prostriedku.

8.2.3.   Kontroly environmentálnej expozície

Špecifikujú sa informácie, ktoré sa vyžadujú od zamestnávateľa, aby mohol splniť svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov Spoločenstva na ochranu životného prostredia.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, uvádza sa zhrnutie opatrení manažmentu rizika, ktorými sa primerane kontroluje expozícia životného prostredia látke, pre expozičné scenáre uvedené v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

9.    ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú empirické údaje týkajúce sa látky alebo zmesi, ak sú relevantné. Uplatňuje sa článok 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1272/2008. Informácie v tomto oddiele sú v súlade s informáciami poskytnutými pri registrácii a/alebo v správe o chemickej bezpečnosti, ak sa vyžaduje, a s klasifikáciou látky alebo zmesi.

9.1.   Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Jasne sa identifikujú tieto vlastnosti vrátane prípadného odkazu na použité testovacie metódy a špecifikácie vhodných merných jednotiek a/alebo referenčných podmienok. Ak je to relevantné z hľadiska výkladu numerickej hodnoty, uvádza sa aj metóda stanovenia (napr. metóda pre teplotu vzplanutia, metóda v otvorenej/uzavretej nádobe):

a)

vzhľad:

Uvádza sa fyzikálne skupenstvo [tuhé (vrátane vhodných a dostupných bezpečnostných informácií o granulometrii a o špecifickej povrchovej ploche, ak už nie sú v tejto karte bezpečnostných údajov špecifikované inde), kvapalné, plynné] a farba dodávanej látky alebo zmesi;

b)

zápach:

Ak je zápach vnímateľný, uvádza sa jeho stručný opis;

c)

prahová hodnota zápachu;

d)

pH:

Uvádza sa pH látky alebo zmesi vo forme, v akej sa dodáva, alebo pH vodného roztoku; v druhom prípade sa uvádza koncentrácia;

e)

teplota topenia/tuhnutia;

f)

počiatočná teplota varu a destilačný rozsah;

g)

teplota vzplanutia;

h)

rýchlosť odparovania;

i)

horľavosť (tuhá látka, plyn);

j)

horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti;

k)

tlak pár;

l)

hustota pár;

m)

relatívna hustota;

n)

rozpustnosť (rozpustnosti);

o)

rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda;

p)

teplota samovznietenia;

q)

teplota rozkladu;

r)

viskozita;

s)

výbušné vlastnosti;

t)

oxidačné vlastnosti.

Ak sa uvádza, že sa neuplatňuje konkrétna vlastnosť, alebo ak nie sú k dispozícii informácie o konkrétnej vlastnosti, poskytujú sa dôvody.

Aby sa umožnilo prijatie riadnych kontrolných opatrení, uvádzajú sa všetky relevantné informácie o látke alebo zmesi. Informácie v tomto oddiele sú v súlade s informáciami poskytnutými pri registrácii, ak sa registrácia vyžaduje.

V prípade zmesi sa v záznamoch jasne uvádza, na ktorú látku v zmesi sa údaje vzťahujú, ak neplatia pre celú zmes.

9.2.   Iné informácie

V prípade potreby sa uvádzajú iné fyzikálne a chemické parametre, ako napríklad miešateľnosť, rozpustnosť v tukoch (uvedie sa rozpúšťadlo – olej), vodivosť, alebo skupina plynov. Uvádzajú sa vhodné a dostupné bezpečnostné informácie o oxidačno-redukčnom potenciáli, o potenciáli vzniku radikálov a o fotokatalytických vlastnostiach.

10.    ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisuje stabilita látky alebo zmesi a možnosť nebezpečných reakcií, ktoré vznikajú za určitých podmienok použitia a aj v prípade uvoľnenia do životného prostredia, vrátane prípadného odkazu na použité metódy testovania. Ak sa uvádza, že sa neuplatňuje konkrétna vlastnosť, alebo ak nie sú k dispozícii informácie o konkrétnej vlastnosti, poskytujú sa dôvody.

10.1.   Reaktivita

10.1.1.

Opisuje sa nebezpečnosť reaktivity látky alebo zmesi. Ak sú k dispozícii, uvádzajú sa špecifické údaje z testov za celú látku alebo zmes. Informácie sa však môžu zakladať aj na všeobecných údajoch týkajúcich sa triedy alebo skupiny látky alebo zmesi, ak takéto údaje primerane odrážajú očakávanú nebezpečnosť látky alebo zmesi.

10.1.2.

Ak nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa zmesí, poskytujú sa údaje o látkach v zmesi. Pri stanovovaní nekompatibility sa berú do úvahy látky, nádoby a znečisťujúce látky, ktorým môže byť látka alebo zmes vystavená počas dopravy, skladovania a používania.

10.2.   Chemická stabilita

Uvádza sa, či je látka alebo zmes stabilná alebo nestabilná za bežných podmienok prostredia a očakávaných podmienok skladovania a zaobchádzania, pokiaľ ide o teplotu a tlak. Opisujú sa všetky stabilizátory, ktoré sa používajú alebo ktoré bude potrebné použiť na zachovanie chemickej stability látky alebo zmesi. Uvádza sa význam akejkoľvek zmeny vo fyzikálnom vzhľade látky alebo zmesi z hľadiska bezpečnosti.

10.3.   Možnosť nebezpečných reakcií

Ak je to relevantné, uvádza sa, či látka alebo zmes bude reagovať alebo polymerizovať, pričom sa uvoľní nadmerný tlak alebo teplo alebo vzniknú iné nebezpečné podmienky. Opisujú sa podmienky, za ktorých môže dôjsť k nebezpečným reakciám.

10.4.   Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Vymenúvajú sa podmienky ako teplota, tlak, svetlo, otras, statický výboj, vibrácie alebo iné fyzikálne namáhanie, ktoré môžu vyústiť do nebezpečnej situácie, a prípadne sa uvádza stručný opis opatrení, ktoré sa majú prijať na riadenie rizík súvisiacich s takouto nebezpečnosťou.

10.5.   Nekompatibilné materiály

Vymenúvajú sa skupiny látok alebo zmesí alebo špecifické látky, ako napríklad voda, vzduch, kyseliny, zásady, oxidačné činidlá, s ktorými by látka alebo zmes mohla reagovať a spôsobiť tým nebezpečnú situáciu (napríklad výbuch, uvoľnenie toxických alebo horľavých materiálov alebo uvoľňovanie nadmerného tepla), a prípadne sa uvádza stručný opis opatrení, ktoré sa majú prijať na riadenie rizík súvisiacich s takouto nebezpečnosťou.

10.6.   Nebezpečné produkty rozkladu

Vymenúvajú sa známe a odôvodnene očakávané nebezpečné produkty rozkladu vzniknuté ako dôsledok používania, skladovania, rozliatia a zahriatia. Nebezpečné produkty spaľovania sú zahrnuté do oddielu 5 karty bezpečnostných údajov.

11.    ODDIEL 11: Toxikologické informácie

Tento oddiel karty bezpečnostných údajov je určený na používanie hlavne profesionálmi v oblasti zdravotníctva, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a toxikológmi. Uvádza sa stručný, ale úplný a zrozumiteľný opis rôznych toxikologických účinkov (na zdravie) a dostupné údaje používané na identifikáciu uvedených účinkov vrátane prípadných informácií o toxikokinetike, metabolizme a distribúcii. Informácie v tomto oddiele sú v súlade s informáciami poskytnutými pri registrácii a/alebo v správe o chemickej bezpečnosti, ak sa vyžaduje, a s klasifikáciou látky alebo zmesi.

11.1.   Informácie o toxikologických účinkoch

Informácie sa poskytujú o týchto relevantných triedach nebezpečnosti:

a)

akútna toxicita;

b)

poleptanie kože/podráždenie kože;

c)

vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

d)

respiračná alebo kožná senzibilizácia;

e)

mutagenita zárodočných buniek;

f)

karcinogenita;

g)

reprodukčná toxicita;

h)

toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

i)

toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

j)

aspiračná nebezpečnosť.

Pre látky podliehajúce registrácii sa uvádzajú stručné zhrnutia informácií odvodených z uplatňovania príloh VII až XI vrátane prípadného odkazu na použité testovacie metódy. Pri látkach podliehajúcich registrácii informácie zahŕňajú aj výsledok porovnania dostupných údajov s kritériami uvedenými v nariadení (ES) č. 1272/2008 pre CMR, kategórie 1A a 1B, podľa bodu 1.3.1 prílohy I k tomuto nariadeniu.

11.1.1.   Uvádzajú sa informácie pre každú triedu nebezpečnosti alebo rozlíšenie. Ak sa uvádza, že látka alebo zmes nie je klasifikovaná pre konkrétnu triedu nebezpečnosti alebo rozlíšenie, v karte bezpečnostných údajov sa jasne uvádza, či je príčinou nedostatok údajov, skutočnosť, že nie je technicky možné údaje získať, údaje bez možnosti vyvodiť záver alebo údaje, ktoré nie sú dostatočné na klasifikáciu, aj keď z nich vyplývajú závery; v poslednom prípade sa v karte bezpečnostných údajov špecifikuje ‚na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené‘.

11.1.2.   Údaje zahrnuté do tohto pododdielu sa uplatňujú na látku alebo zmes v podobe, v akej je uvedená na trh. V prípade zmesi by údaje mali opisovať toxikologické vlastnosti zmesi ako celku, s výnimkou prípadu, keď sa uplatňuje článok 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1272/2008. Ak sú k dispozícii, uvádzajú sa aj relevantné toxikologické vlastnosti nebezpečných látok v zmesi, ako napríklad LD50, odhady akútnej toxicity alebo LC50.

11.1.3.   Ak existuje značné množstvo testovacích údajov o látke alebo zmesi, môže byť potrebné zhrnúť výsledky použitých kritických štúdií, napríklad podľa spôsobu expozície.

11.1.4.   Ak nie sú splnené kritériá klasifikácie pre konkrétnu triedu nebezpečnosti, uvádzajú sa informácie na podporu tohto záveru.

11.1.5.   Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície

Uvádzajú sa informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície a účinkoch látky alebo zmesi prostredníctvom každého možného spôsobu expozície, t. j. požitia (prehltnutia), inhalácie alebo expozície kože/očí. Ak nie sú známe účinky na zdravie, uvádza sa to.

11.1.6.   Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami

Opisujú sa možné nepriaznivé zdravotné účinky a príznaky súvisiace s expozíciou látke alebo zmesi a jej zložkám alebo známym vedľajším produktom. Uvádzajú sa dostupné informácie o príznakoch súvisiacich s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami látky alebo zmesi po expozícii. Opisujú sa prvé príznaky pri nízkych expozíciách až po dôsledky vážnej expozície, ako napríklad ‚môžu sa objaviť bolesti hlavy a závrate prechádzajúce do mdlôb alebo bezvedomia; veľké dávky môžu spôsobiť kómu a smrť‘.

11.1.7.   Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície

Uvádzajú sa informácie o tom, či po krátkodobej alebo dlhodobej expozícii možno očakávať oneskorené alebo okamžité účinky. Uvádzajú sa aj informácie o akútnych a chronických účinkoch na zdravie v súvislosti s expozíciou človeka látke alebo zmesi. Ak nie sú k dispozícii údaje o ľuďoch, zhŕňajú sa údaje o zvieratách a druhy sa jasne identifikujú. Uvádza sa, či sa toxikologické údaje zakladajú na údajoch o ľuďoch alebo o zvieratách.

11.1.8.   Interakčné účinky

Zahŕňajú sa informácie o interakciách, ak sú relevantné a dostupné.

11.1.9.   Absencia špecifických údajov

Získať informácie o nebezpečnosti látky alebo zmesi nemusí byť vždy možné. V prípadoch, keď nie sú k dispozícii údaje o špecifickej látke alebo zmesi, sa prípadne môžu použiť údaje o podobných látkach alebo zmesiach, za predpokladu, že je identifikovaná relevantná podobná látka alebo zmes. Ak sa nepoužijú špecifické údaje alebo ak údaje nie sú k dispozícii, jasne sa to uvádza.

11.1.10.   Zmesi

Pri danom účinku na zdravie, ak zmes nebola testovaná na svoje účinky na zdravie ako celok, sa uvádzajú relevantné informácie o zodpovedajúcich látkach vymenovaných v oddiele 3.

11.1.11.   Informácie o zmesiach verzus informácie o látkach

11.1.11.1.

Látky v zmesi môžu na seba v organizme pôsobiť, čo môže viesť k rôznej miere absorpcie, metabolizmu a vylučovania. Toxické pôsobenie sa v dôsledku toho môže zmeniť a celková toxicita zmesi sa môže líšiť od toxicity látok, ktoré obsahuje. Zohľadňuje sa to pri poskytovaní toxikologických informácií v tomto oddiele karty bezpečnostných údajov.

11.1.11.2.

Treba zvážiť, či je koncentrácia každej látky dostatočná na to, aby prispela k celkovým účinkom zmesi na zdravie. Informácie o toxických účinkoch sa predkladajú za každú látku okrem týchto prípadov:

a)

ak sú informácie duplicitné, vymenúvajú sa iba raz za celú zmes, napríklad keď obidve látky spôsobujú vracanie a hnačku;

b)

ak je nepravdepodobné, že sa tieto účinky prejavia pri existujúcich koncentráciách, napríklad keď je mierne dráždivá látka zriedená nedráždivým roztokom pod určitú koncentráciu;

c)

ak nie sú k dispozícii informácie o interakciách medzi látkami v zmesi, neuvádzajú sa dohady, ale namiesto toho sa účinky každej látky na zdravie vymenúvajú oddelene.

11.1.12.   Iné informácie

Zahŕňajú sa iné relevantné informácie o nepriaznivých účinkoch na zdravie, aj vtedy, keď sa podľa kritérií klasifikácie nevyžadujú.

12.    ODDIEL 12: Ekologické informácie

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú informácie poskytnuté na vyhodnotenie vplyvu látky alebo zmesi na životné prostredie, ak sa doň uvoľní. V pododdieloch 12.1 až 12.6 karty bezpečnostných údajov sa uvádza krátke zhrnutie údajov vrátane relevantných údajov z testov, ak sú k dispozícii, pričom sa jasne uvádzajú druhy, médiá, jednotky, trvanie testu a podmienky testu. Tieto informácie môžu pomôcť pri zaobchádzaní v prípadoch rozliatia a pri hodnotení postupov spracovania odpadov, kontrole uvoľnenia, opatreniach pri náhodnom uvoľnení a pri doprave. Ak je uvedené, že sa neuplatňuje konkrétna vlastnosť, alebo ak informácie o konkrétnej vlastnosti nie sú k dispozícii, poskytujú sa dôvody.

Ak sú dostupné a vhodné, poskytujú sa informácie o bioakumulácii, perzistencii a degradovateľnosti za každú relevantnú látku v zmesi. Poskytujú sa aj informácie o nebezpečných produktoch premeny vyplývajúcich z degradácie látok a zmesí.

Informácie v tomto oddiele sú v súlade s informáciami poskytnutými pri registrácii a/alebo v správe o chemickej bezpečnosti, ak sa vyžaduje, a s klasifikáciou látky alebo zmesi.

12.1.   Toxicita

Ak sú k dispozícii, poskytujú sa informácie o toxicite s použitím údajov z testov vykonaných na vodných a/alebo suchozemských organizmoch. Zahŕňajú dostupné relevantné údaje o toxicite pre vodné prostredie, akútnej aj chronickej pre ryby, kôrovce, riasy a iné vodné rastliny. Ak sú dostupné, zahŕňajú sa okrem toho aj údaje o toxicite pre pôdne mikroorganizmy a makroorganizmy a ostatné environmentálne relevantné organizmy, ako sú vtáky, včely a rastliny. Ak má látka alebo zmes inhibičné účinky na činnosť mikroorganizmov, uvádza sa možný dosah na čističky odpadových vôd.

Pri látkach podliehajúcich registrácii sa uvádzajú zhrnutia informácií odvodených z uplatňovania príloh VII až XI.

12.2.   Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia a degradovateľnosť je potenciál látky alebo príslušných látok v zmesi rozkladať sa v životnom prostredí, buď prostredníctvom biodegradácie, alebo inými procesmi, ako napríklad oxidáciou alebo hydrolýzou. Ak sú dostupné, uvádzajú sa výsledky testov relevantné z hľadiska posúdenia perzistencie a degradovateľnosti. Ak sa uvádzajú polčasy rozpadu, musí sa uviesť, či sa tieto polčasy vzťahujú na mineralizáciu alebo na primárny rozpad. Uvádza sa aj potenciál látky alebo určitých látok v zmesi rozkladať sa v čističkách odpadových vôd.

Tieto informácie sa uvádzajú, ak sú dostupné a vhodné, za každú individuálnu látku v zmesi, pri ktorej sa vyžaduje, aby bola vymenovaná v oddiele 3 karty bezpečnostných údajov.

12.3.   Bioakumulačný potenciál

Bioakumulačný potenciál je potenciál látky alebo určitých látok v zmesi akumulovať sa v biote a prípadne prechádzať do potravinového reťazca. Uvádzajú sa výsledky testov relevantné z hľadiska posúdenia bioakumulačného potenciálu. Zahŕňa to odkaz na rozdeľovací koeficient oktanol/voda (Kow) a biokoncentračný faktor (BCF), ak sú k dispozícii.

Tieto informácie sa uvádzajú, ak sú dostupné a vhodné, za každú individuálnu látku v zmesi, pri ktorej sa vyžaduje, aby bola vymenovaná v oddiele 3 karty bezpečnostných údajov.

12.4.   Mobilita v pôde

Mobilita v pôde je potenciál látky alebo zložiek zmesi dostať sa po uvoľnení do životného prostredia vplyvom prírodných síl do podzemných vôd alebo sa vzdialiť od miesta uvoľnenia. Ak je k dispozícii, uvádza sa potenciál mobility v pôde. Informácie o mobilite sa dajú stanoviť z relevantných údajov o mobilite, ako sú napríklad adsorpčné štúdie alebo štúdie priesaku, známa alebo predpovedaná distribúcia do zložiek životného prostredia alebo povrchové napätie. Napríklad hodnoty Koc sa dajú predpovedať vďaka rozdeľovacím koeficientom oktanol/voda (Kow). Priesak a mobilita sa dajú predpovedať pomocou modelov.

Tieto informácie sa poskytujú, ak sú dostupné a vhodné, za každú individuálnu látku v zmesi, pri ktorej sa vyžaduje, aby bola vymenovaná v oddiele 3 karty bezpečnostných údajov.

Ak sú k dispozícii experimentálne údaje, tieto údaje majú spravidla prednosť pred modelmi a predpoveďami.

12.5.   Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, poskytujú sa výsledky posúdenia PBT a vPvB, ako sú uvedené v správe o chemickej bezpečnosti.

12.6.   Iné nepriaznivé účinky

Ak sú dostupné, zahŕňajú sa informácie o akýchkoľvek ďalších nepriaznivých účinkoch na životné prostredie, ako napríklad osud v životnom prostredí (expozícia), fotochemický potenciál tvorby ozónu, potenciál poškodzovať ozónovú vrstvu, potenciál rozvracať endokrinný systém a/alebo potenciál prispievať ku globálnemu otepľovaniu.

13.    ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú informácie týkajúce sa riadneho nakladania s odpadom z látky alebo zo zmesi a/alebo jej nádoby s cieľom pomôcť pri stanovovaní bezpečných a z hľadiska životného prostredia uprednostňovaných možností nakladania s odpadom, v súlade s požiadavkami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (4) toho členského štátu, v ktorom sa poskytuje karta bezpečnostných údajov. Informácie relevantné z hľadiska bezpečnosti osôb, ktoré vykonávajú činnosti nakladania s odpadom, dopĺňajú informácie poskytnuté v oddiele 8.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti a ak bola vykonaná analýza štádia odpadu, informácie o opatreniach týkajúcich sa nakladania s odpadom sú v súlade s identifikovanými použitiami v správe o chemickej bezpečnosti a s expozičnými scenármi zo správy o chemickej bezpečnosti stanovenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

13.1.   Metódy spracovania odpadu

a)

Špecifikujú sa nádoby a metódy na spracovanie odpadov vrátane vhodných metód spracovania odpadov z látky aj zo zmesi a každého kontaminovaného obalu (napríklad spaľovanie, recyklácia, skládkovanie).

b)

Špecifikujú sa fyzikálne/chemické vlastnosti, ktoré môžu vplývať na možnosti spracovania odpadu.

c)

Odrádza sa od zneškodňovania odpadových vôd.

d)

Identifikujú sa všetky prípadné osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa týkajú akejkoľvek odporúčanej možnosti spracovania odpadu.

Uvádzajú sa odkazy na všetky relevantné ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa odpadu. Ak tieto ustanovenia chýbajú, uvádzajú sa odkazy na všetky relevantné vnútroštátne alebo regionálne ustanovenia, ktoré sú v platnosti.

14.    ODDIEL 14: Informácie o doprave

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa poskytujú základné klasifikačné informácie na prepravu/expedovanie látok alebo zmesí uvedených v oddiele 1 cestnou, železničnou, námornou, vnútrozemskou vodnou alebo leteckou dopravou. Ak informácie nie sú dostupné alebo relevantné, uvádza sa to.

Ak je to relevantné, poskytujú sa v ňom informácie o dopravnej klasifikácii podľa každého zo vzorových predpisov OSN: Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (5), Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) (6), Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (7), ktoré boli všetky tri implementované smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (8), Medzinárodný námorný zákon o nebezpečných veciach (IMDG) (9) (námorná doprava) a Technické inštrukcie pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečných vecí (ICAO) (10) (letecká doprava).

14.1.   Číslo OSN

Uvádza sa číslo OSN [t. j. štvormiestne identifikačné číslo látky, zmesi alebo výrobku, ktorému predchádzajú písmená ‚UN‘ (OSN)] podľa vzorových predpisov OSN.

14.2.   Správne expedičné označenie OSN

Uvádza sa správne expedičné označenie OSN podľa vzorových predpisov OSN, ak sa nenachádza v pododdiele 1.1 ako identifikátor produktu.

14.3.   Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

Uvádza sa trieda nebezpečnosti pre dopravu (a subsidiárne riziká) pridelená látkam alebo zmesiam v súlade s prevládajúcim ohrozením, ktoré predstavujú podľa vzorových predpisov OSN.

14.4.   Obalová skupina

Ak je uplatniteľné, uvádza sa číslo obalovej skupiny podľa vzorových predpisov OSN. Číslo obalovej skupiny sa prideľuje určitým látkam v súlade s ich stupňom nebezpečnosti.

14.5.   Nebezpečnosť pre životné prostredie

Uvádza sa, či je látka alebo zmes nebezpečnou pre životné prostredie podľa kritérií vzorových predpisov OSN (ako sú vyjadrené v zákone IMDG, ADR, RID a ADN) a/alebo znečisťujúcou moria podľa zákona IMDG. Ak je povolená alebo sa zamýšľa jej doprava po vnútrozemských vodných cestách v tankových lodiach, uvádza sa, či je látka alebo zmes podľa ADN nebezpečná pre životné prostredie iba v tankových lodiach.

14.6.   Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Poskytujú sa informácie o všetkých osobitných opatreniach, ktoré by mal alebo musí užívateľ dodržiavať alebo ktorých by si mal alebo musí byť vedomý v súvislosti s dopravou alebo prevozom vo svojich priestoroch alebo mimo nich.

14.7.   Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

Tento pododdiel sa uplatňuje iba vtedy, keď je náklad určený na dopravu ako hromadný náklad podľa týchto nástrojov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO): príloha II k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, 1973, zmenenému protokolom z roku 1978, ktorý sa naň vzťahuje (MARPOL 73/78) (11), a Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich nebezpečné chemikálie ako hromadný tovar (Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru) (Kódex IBC) (12).

Uvádza sa názov produktu (ak sa líši od názvu uvedeného v pododdiele 1.1), ako sa vyžaduje podľa expedičného dokladu a v súlade s názvom použitým v zoznamoch názvov produktov uvedených v kapitolách 17 alebo 18 Kódexu IBC alebo najnovšieho vydania Výboru IMO pre ochranu morského prostredia (MEPC).2/Circular (13). Uvádza sa požadovaný typ lode a kategória znečistenia.

15.    ODDIEL 15: Regulačné informácie

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú iné regulačné informácie o látke alebo zmesi, ktoré ešte nie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov [napríklad či látka alebo zmes podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (14), nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (15), alebo nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 zo 17. júna 2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (16)].

15.1.   Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Uvádzajú sa informácie týkajúce sa relevantných ustanovení Spoločenstva v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia (napríklad kategória podľa Seveso/menované látky v prílohe I k smernici Rady 96/82/ES (17)) alebo vnútroštátne informácie o regulačnom štatúte látky alebo zmesi (vrátane látok v zmesi), okrem iného rady týkajúce sa opatrenia vyplývajúceho z týchto ustanovení, ktoré by mal príjemca prijať. Ak je to relevantné, uvádzajú sa vnútroštátne zákony príslušných členských štátov, ktoré implementujú tieto ustanovenia, a všetky ďalšie vnútroštátne opatrenia, ktoré môžu byť relevantné.

Ak látka alebo zmes, na ktorú sa vzťahuje táto karta bezpečnostných údajov, podlieha špecifickým ustanoveniam týkajúcim sa ochrany zdravia ľudí alebo životného prostredia na úrovni Spoločenstva (napríklad autorizácie udelené podľa hlavy VII alebo obmedzenia podľa hlavy VIII), tieto ustanovenia sa uvádzajú.

15.2.   Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Uvádza sa, či dodávateľ pri danej látke alebo zmesi vykonal hodnotenie chemickej bezpečnosti.

16.    ODDIEL 16: Iné informácie

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú informácie relevantné z hľadiska zostavenia karty bezpečnostných údajov. Zapracúvajú sa doň iné informácie, ktoré nie sú zahrnuté do oddielov 1 až 15, vrátane informácií o revízii karty bezpečnostných údajov, ako napríklad:

a)

v prípade revidovanej karty bezpečnostných údajov jasný údaj o tom, kde sa urobili zmeny predchádzajúcej verzie karty bezpečnostných údajov, ak takýto údaj nie je uvedený inde v karte bezpečnostných údajov, prípadne s vysvetlením zmien. Dodávateľ látky alebo zmesi uchováva vysvetlenie zmien a na požiadanie ho poskytuje;

b)

kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov;

c)

hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov;

d)

v prípade zmesí údaj o tom, ktorá z metód hodnotenia informácií uvedených v článku 9 nariadenia (ES) č. 1272/2008 bola použitá na účely klasifikácie;

e)

zoznam relevantných výstražných upozornení a/alebo bezpečnostných upozornení. Vypíše sa úplné znenie všetkých upozornení, ktoré nie sú vypísané v úplnom znení v oddieloch 2 až 15;

f)

rady týkajúce sa akéhokoľvek školenia vhodného pre pracovníkov na zabezpečenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

ČASŤ B

Karta bezpečnostných údajov zahŕňa týchto 16 položiek v súlade s článkom 31 ods. 6 a okrem toho podrozdelenia, ktoré sú takisto uvedené, okrem oddielu 3, kde prípadne treba zahrnúť iba pododdiel 3.1 alebo 3.2:

ODDIEL 1:   Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1.

Identifikátor produktu

1.2.

Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.3.

Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

1.4.

Núdzové telefónne číslo

ODDIEL 2:   Identifikácia nebezpečnosti

2.1.

Klasifikácia látky alebo zmesi

2.2.

Prvky označovania

2.3.

Iná nebezpečnosť

ODDIEL 3:   Zloženie/informácie o zložkách

3.1.

Látky

3.2.

Zmesi

ODDIEL 4:   Opatrenia prvej pomoci

4.1.

Opis opatrení prvej pomoci

4.2.

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

4.3.

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

ODDIEL 5:   Protipožiarne opatrenia

5.1.

Hasiace prostriedky

5.2.

Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

5.3.

Rady pre požiarnikov

ODDIEL 6:   Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1.

Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

6.2.

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

6.3.

Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

6.4.

Odkaz na iné oddiely

ODDIEL 7:   Zaobchádzanie a skladovanie

7.1.

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

7.2.

Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

7.3.

Špecifické konečné použitie(-ia)

ODDIEL 8:   Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1.

Kontrolné parametre

8.2.

Kontroly expozície

ODDIEL 9:   Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1.

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

9.2.

Iné informácie

ODDIEL 10:   Stabilita a reaktivita

10.1.

Reaktivita

10.2.

Chemická stabilita

10.3.

Možnosť nebezpečných reakcií

10.4.

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

10.5.

Nekompatibilné materiály

10.6.

Nebezpečné produkty rozkladu

ODDIEL 11:   Toxikologické informácie

11.1.

Informácie o toxikologických účinkoch

ODDIEL 12:   Ekologické informácie

12.1.

Toxicita

12.2.

Perzistencia a degradovateľnosť

12.3.

Bioakumulačný potenciál

12.4.

Mobilita v pôde

12.5.

Výsledky posúdenia PBT a vPvB

12.6.

Iné nepriaznivé účinky

ODDIEL 13:   Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1.

Metódy spracovania odpadu

ODDIEL 14:   Informácie o doprave

14.1.

Číslo OSN

14.2.

Správne expedičné označenie OSN

14.3.

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

14.4.

Obalová skupina

14.5.

Nebezpečnosť pre životné prostredie

14.6.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

14.7.

Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

ODDIEL 15:   Regulačné informácie

15.1.

Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

15.2.

Hodnotenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16:   Iné informácie“


(1)  Ú. v. ES L 39, 15.2.1980, s. 40.

(2)  Ú. v. ES L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3)  Ú. v. ES L 399, 30.12.1989, s. 18.

(4)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

(5)  Organizácia Spojených národov, Európska hospodárska komisia, verzia uplatniteľná od 1. januára 2009, ISBN-978-92-1-139131-2.

(6)  Príloha 1 k dodatku B (Jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru) Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave, verzia s platnosťou od 1. januára 2009.

(7)  Revidovaná verzia od 1. januára 2007.

(8)  Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 1.

(9)  Medzinárodná námorná organizácia, vydanie 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(10)  IATA, vydanie 2007 – 2008.

(11)  MARPOL 73/78 – konsolidované vydanie 2006, Londýn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(12)  Kódex IBC, vydanie 2007, Londýn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(13)  MEPC.2/Circular (Marine Environment Protection Committee.2/Obežník), Dočasná kategorizácia kvapalných látok, verzia 14, s platnosťou od 1. januára 2009.

(14)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.

(16)  Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2008, s. 1.

(17)  Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13.