29.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/11


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 439/2010

z 19. mája 2010,

ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 74 a článok 78 ods. 1 a 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Cieľom politiky Únie týkajúcej sa spoločného európskeho azylového systému (ďalej len „CEAS“) je v zmysle ustanovení Haagskeho programu vytvorenie spoločného azylového priestoru prostredníctvom účinného harmonizovaného postupu v súlade s hodnotami a humanitárnou tradíciou Európskej únie.

(2)

Vďaka zavedeniu spoločných minimálnych noriem došlo v posledných rokoch na ceste k vytvoreniu CEAS k veľkému pokroku. Napriek tomu však medzi členskými štátmi pretrvávajú veľké rozdiely v poskytovaní medzinárodnej ochrany a v jej formách. Tieto rozdiely je potrebné zmenšiť.

(3)

Vo svojom akčnom pláne v oblasti azylu prijatom v júni 2008 Komisia oznámila úmysel vytvoriť CEAS prostredníctvom návrhu revízie existujúcich právnych nástrojov s cieľom dosiahnuť väčšiu harmonizáciu uplatniteľných noriem a posilniť podporu praktickej spolupráce medzi členskými štátmi, a to najmä prostredníctvom legislatívneho návrhu na zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „podporný úrad“), ktorý umožní zvýšiť koordináciu operačnej spolupráce medzi členskými štátmi na účely účinného vykonávania spoločných pravidiel.

(4)

V Európskom pakte o prisťahovalectve a azyle prijatom v septembri 2008 Európska rada slávnostne pripomenula, že podľa Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 o právnom postavení utečencov, zmeneného a doplneného newyorským protokolom z 31. januára 1967 a inými príslušnými zmluvami, má každý prenasledovaný cudzinec právo získať pomoc a ochranu na území Európskej únie. Zároveň sa tiež výslovne dohodla na zriadení Európskeho podporného úradu v roku 2009.

(5)

V európskom legislatívnom rámci je cieľom praktickej spolupráce v oblasti azylu zvýšenie súladu a zabezpečenie pretrvávajúcej kvality rozhodovacích postupov členských štátov v uvedenej oblasti. V posledných rokoch sa prijalo viacero opatrení týkajúcich sa praktickej spolupráce, predovšetkým prijatie spoločného prístupu k informáciám o krajinách pôvodu a zriadenie spoločného európskeho vzdelávacieho programu v oblasti azylu.

(6)

S cieľom posilniť a ďalej rozvíjať tieto opatrenia týkajúce sa praktickej spolupráce by sa mal zriadiť podporný úrad. Podporný úrad by mal tieto opatrenia a poznatky získané na ich základe riadne zohľadniť.

(7)

V prípade členských štátov, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu a nadmernému tlaku vyplývajúcemu z ich geografickej alebo demografickej situácie, by mal podporný úrad podporovať rozvoj solidarity v rámci Únie, ktorej cieľom je lepší presun osôb požívajúcich medzinárodnú ochranu medzi členskými štátmi, pričom sa bude dohliadať na to, aby sa azylové a prijímacie systémy nezneužívali.

(8)

Na účely optimálneho plnenia svojho mandátu by podporný úrad mal byť nezávislý v technických oblastiach, ako aj v právnej, správnej a finančnej oblasti. Z tohto dôvodu by mal byť podporný úrad orgánom Únie s právnou subjektivitou a vykonávacími právomocami, ktoré sa mu týmto nariadením zverujú.

(9)

Podporný úrad by mal úzko spolupracovať s Komisiou, ako aj azylovými orgánmi členských štátov, vnútroštátnymi imigračnými, azylovými alebo inými útvarmi a využívať ich kapacity a odborné znalosti. Členské štáty by mali s podporným úradom spolupracovať, aby tak zabezpečili, že bude schopný napĺňať svoj mandát.

(10)

Podporný úrad by mal zároveň úzko spolupracovať s Vysokým komisárom OSN pre utečencov (ďalej len „UNHCR“) a podľa potreby s príslušnými medzinárodnými organizáciami, a tak využívať ich odborné znalosti a podporu. Z tohto dôvodu by sa mali úlohy UNHCR a ostatných príslušných medzinárodných organizácií plne uznať a tieto organizácie by sa mali zapojiť do činností podporného úradu. Žiadne finančné prostriedky, ktoré v súlade s týmto nariadením podporný úrad poskytol UNHCR, by nemali vyústiť do zdvojenia financovania činností UNHCR, ktorý už na takéto činnosti získal iné medzinárodné alebo vnútroštátne zdroje.

(11)

S cieľom napĺňať svoje poslanie a v rozsahu potrebnom na plnenie zverených úloh by mal podporný úrad okrem toho spolupracovať s ďalšími orgánmi Únie, predovšetkým s Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX), zriadenou nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 (2), a Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA), zriadenou nariadením Rady (ES) č. 168/2007 (3).

(12)

Podporný úrad by mal spolupracovať s Európskou migračnou sieťou, zriadenou rozhodnutím Rady 2008/381/ES (4), aby sa vyhlo zdvojeniu činností. Podporný úrad by tiež mal udržiavať úzky dialóg s občianskou spoločnosťou, a to s cieľom vymieňať si informácie a zbierať znalosti v oblasti azylu.

(13)

Podporný úrad by mal byť európskym odborným strediskom pre oblasť azylu a mal by byť poverený zjednodušovaním, koordináciou a posilňovaním všetkých aspektov praktickej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti azylu, aby mohli členské štáty poskytovať lepšiu medzinárodnú ochranu osobám, ktoré na ňu majú právo, zatiaľ čo by podľa možností spravodlivo a účinne zaobchádzali s osobami, ktoré na medzinárodnú ochranu nemajú nárok. Podporný úrad by mal plniť tri hlavné úlohy, t. j. prispievať k uplatňovaniu CEAS, poskytovať podporu praktickej spolupráce členských štátov v oblasti azylu a poskytovať podporu členským štátom, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku.

(14)

Podporný úrad by nemal disponovať priamymi ani nepriamymi právomocami z hľadiska rozhodovacieho postupu azylových orgánov členských štátov týkajúceho sa individuálnych žiadostí o medzinárodnú ochranu.

(15)

S cieľom poskytovať a/alebo koordinovať poskytovanie rýchlej a účinnej operačnej podpory členským štátom, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu tlaku, by mal podporný úrad na žiadosť dotknutých členských štátov koordinovať činnosti na podporu uvedených členských štátov okrem iného prostredníctvom vysielania podporných azylových tímov pozostávajúcich z expertov v predmetnej oblasti na ich územie. Tieto tímy by mali ponúknuť najmä odborné znalosti v oblasti tlmočenia, informácie o krajinách pôvodu a znalosti postupov vybavovania a správy žiadostí o azyl. S cieľom zabezpečiť efektívnosť takéhoto vyslania by sa mal systém podporných azylových tímov riadiť týmto nariadením.

(16)

Vzhľadom na nezávislosť podporného úradu, vedeckú a technickú kvalitu podpory a informácií, ktoré poskytuje, transparentnosť jeho postupov a metód práce a presnosť, s akou vykonáva úlohy, ktoré mu boli pridelené, by mal podporný úrad napĺňať svoje poslanie za podmienok, ktoré mu umožnia plniť funkciu referenčného bodu.

(17)

S cieľom účinne kontrolovať fungovanie podporného úradu by mali byť Komisia a členské štáty zastúpené v jeho správnej rade. Pokiaľ by to bolo možné, správna rada by mala pozostávať z operačných riadiacich pracovníkov azylových útvarov členských štátov alebo ich zástupcov. Tejto rade by sa mali udeliť potrebné právomoci, a to najmä na zostavenie rozpočtu, kontrolu jeho vykonávania, prijímanie príslušných finančných predpisov, zavedenie transparentných pracovných postupov pre rozhodnutia podporného úradu, prijímanie výročnej správy o situácii v oblasti azylu v Únii a technických dokumentov týkajúcich sa vykonávania nástrojov Únie v oblasti azylu, ako aj vymenovanie výkonného riaditeľa a podľa potreby i výkonného výboru. V snahe v plnej miere začleniť UNHCR do činností podporného úradu a vzhľadom na jeho odborné znalosti v oblasti azylu by UNHCR mal byť zastúpený v správnej rady ako člen bez hlasovacieho práva.

(18)

Vzhľadom na povahu úloh podporného úradu a úlohu výkonného riaditeľa a s cieľom umožniť Európskemu parlamentu prijať stanovisko k vybranému kandidátovi pred jeho vymenovaním a pred možným predĺžením jeho funkčného obdobia by sa mal výkonný riaditeľ vyzvať, aby predložil vyhlásenie a odpovedal na otázky príslušného výboru alebo výborov Európskeho parlamentu. Výkonný riaditeľ by mal tiež predkladať Európskemu parlamentu výročnú správu. Okrem toho by mal mať Európsky parlament možnosť vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich úloh.

(19)

S cieľom zabezpečiť jeho úplnú samostatnosť a nezávislosť podporný úrad by mal mať vlastný rozpočet, ktorého príjmy budú prevažne pozostávať z príspevku Únie. Financovanie podporného úradu by malo podliehať dohode s rozpočtovým orgánom, ako je stanovené v bode 47 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (5). Rozpočtový postup Únie by sa mal uplatniť vo všetkých prípadoch, ak ide o príspevok Únie a na všetky dotácie pochádzajúce zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Kontrolu účtov by mal vykonávať Dvor audítorov.

(20)

Podporný úrad by mal zároveň spolupracovať s orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami príslušnými v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia a tretími krajinami v rámci pracovných dohôd uzavretých v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(21)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska vo vzťahu k priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii (ZEÚ) a ZFEÚ, Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili listami z 18. mája 2009 želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

(22)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k ZEÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(23)

Vzhľadom na to, že Dánsko ako členský štát doteraz prispievalo k praktickej spolupráci medzi členskými štátmi v oblasti azylu, mal by podporný úrad podporovať operačnú spoluprácu s touto krajinou. Z tohto hľadiska by sa mal zástupca Dánska vyzvať, aby sa zúčastňoval na všetkých zasadnutiach správnej rady, ktorá by mohla v prípade potreby rozhodnúť aj o prizvaní dánskych pozorovateľov na zasadnutia pracovných skupín.

(24)

Na účely naplnenia svojho poslania by mal byť podporný úrad otvorený účasti krajín, ktoré s Úniou uzavreli dohody, v dôsledku ktorých prijali a uplatňujú právo Únie v oblasti, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie (najmä Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko). V súlade s ustanoveniami ZFEÚ by mal byť podporný úrad po dohode s Komisiou oprávnený tiež uzavrieť pracovné dohody s inými krajinami ako tými, ktoré uzavreli s Úniou dohody, v dôsledku ktorých prijali a uplatňujú právo Únie. V žiadnom prípade by však podporný úrad nemal tvoriť samostatnú vonkajšiu politiku.

(25)

Na podporný úrad by sa malo vzťahovať nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), a najmä jeho článok 185.

(26)

Na podporný úrad by sa malo bez obmedzenia vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (7), pričom podporný úrad by mal pristúpiť k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (8).

(27)

Na podporný úrad by sa malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (9).

(28)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov podporným úradom by sa malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (10).

(29)

Potrebné ustanovenia o poskytnutí sídla podporného úradu v hostiteľskom členskom štáte a osobitné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všetkých zamestnancov podporného úradu a členov ich rodín, by sa mali vymedziť v dohode o sídle. Na účely riadneho fungovania podporného úradu by mal hostiteľský členský štát zabezpečiť najlepšie možné podmienky, a to vrátane vzdelávania detí a dopravy, aby prilákal vysokokvalitné ľudské zdroje z čo najširšej geografickej oblasti.

(30)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to potrebu zlepšiť uplatňovanie CEAS, zjednodušiť, koordinovať a posilniť praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti azylu a poskytovať a/alebo koordinovať poskytovanie operačnej podpory členským štátom, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu tlaku, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(31)

V tomto nariadení sa dodržiavajú základné práva, je v súlade so zásadami uznanými predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie a malo by sa uplatňovať v súlade s právom na azyl, ktoré sa uznáva v článku 18 charty,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

ZRIADENIE A POSLANIE EURÓPSKEHO PODPORNÉHO ÚRADU PRE AZYL

Článok 1

Zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl

Týmto sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (ďalej len „podporný úrad“) s cieľom podporovať uplatňovanie spoločného európskeho azylového systému (ďalej len „CEAS“), posilňovať praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti azylu a poskytovať a/alebo koordinovať poskytovanie operačnej podpory členským štátom, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu tlaku.

Článok 2

Poslanie podporného úradu

1.   Podporný úrad zjednodušuje, koordinuje a posilňuje všetky aspekty praktickej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti azylu s cieľom podporiť lepšie uplatňovanie CEAS. Z tohto hľadiska je podporný úrad naplno zapojený do vonkajšieho rozmeru CEAS.

2.   Podporný úrad poskytuje účinnú operačnú podporu členským štátom, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu tlaku, pričom využíva všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii a medzi ktoré môže patriť aj koordinácia zdrojov zabezpečených členskými štátmi podľa podmienok ustanovených v tomto nariadení.

3.   Podporný úrad poskytuje vedeckú a technickú pomoc vo vzťahu k politikám a právnym predpisom Únie vo všetkých oblastiach, ktoré majú na oblasť azylu priamy alebo nepriamy vplyv, aby tak mohol zabezpečiť plnú podporu praktickej spolupráci v oblasti azylu a účinne plniť svoje úlohy. Predstavuje nezávislý zdroj informácií v súvislosti so všetkými otázkami spadajúcimi do týchto oblastí.

4.   Podporný úrad napĺňa svoje poslanie za podmienok, ktoré mu umožňujú plniť funkciu referenčného bodu vzhľadom na jeho nezávislosť, vedeckú a technickú kvalitu pomoci a informácií, ktoré poskytuje, transparentnosť jeho operačných postupov a metód práce, presnosť, s akou vykonáva úlohy, ktoré mu boli pridelené, a podporu informačných technológií potrebných na plnenie jeho mandátu.

5.   Podporný úrad úzko spolupracuje s azylovými orgánmi členských štátov, vnútroštátnymi imigračnými, azylovými a inými útvarmi a s Komisiou. Podporný úrad plní svoje úlohy bez toho, aby boli dotknuté úlohy zverené iným príslušným orgánom Únie, a pracuje v úzkej spolupráci s týmito orgánmi, ako aj s UNHCR.

6.   Podporný úrad nedisponuje žiadnymi právomocami z hľadiska prijímania rozhodnutí azylových orgánov členských štátov o individuálnych žiadostiach o medzinárodnú ochranu.

KAPITOLA 2

ÚLOHY PODPORNÉHO ÚRADU

ODDIEL 1

Podpora praktickej spolupráce v oblasti azylu

Článok 3

Najlepšie postupy

Podporný úrad organizuje, podporuje a koordinuje činnosti, ktoré umožňujú výmenu informácií a zisťovanie a zhromažďovanie najlepších postupov v oblasti azylu medzi členskými štátmi.

Článok 4

Informácie o krajinách pôvodu

Podporný úrad organizuje, podporuje a koordinuje všetky činnosti týkajúce sa informácií o krajinách pôvodu, a najmä:

a)

transparentným a nestranným spôsobom zhromažďuje relevantné, spoľahlivé, presné a aktuálne informácie o krajinách pôvodu osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu, pričom využíva všetky relevantné zdroje informácií vrátane informácií získaných od vládnych, mimovládnych a medzinárodných organizácií a inštitúcií a orgánov Únie;

b)

vypracúva návrhy správ o krajinách pôvodu na základe informácií získaných podľa písmena a);

c)

spravuje, vyvíja a udržiava portál na zhromažďovanie informácií o krajinách pôvodu, a to s cieľom zabezpečovať jeho transparentnosť v súlade s potrebnými pravidlami na prístup k takýmto informáciám podľa článku 42;

d)

vypracúva jednotný formát a spoločnú metodiku prezentácie, overovania a využívania informácií o krajinách pôvodu;

e)

transparentným spôsobom analyzuje informácie o krajinách pôvodu, a to s cieľom presadzovať zbližovanie kritérií posudzovania a podľa potreby s využitím výsledkov zasadnutí jednej alebo viacerých pracovných skupín. Účelom tejto analýzy nie je poskytovať členským štátom pokyny týkajúce sa schvaľovania alebo zamietania žiadostí o medzinárodnú ochranu.

Článok 5

Podpora pri presune osôb požívajúcich medzinárodnú ochranu v rámci Únie

V prípade členských štátov, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu a nadmernému tlaku vyplývajúcemu najmä z ich geografickej alebo demografickej situácie, podporný úrad podporuje, uľahčuje a koordinuje výmenu informácií a ostatné činnosti týkajúce sa presunu osôb v rámci Únie. Presun osôb v rámci Únie sa vykoná len na dohodnutom základe medzi členskými štátmi, so súhlasom osoby požívajúcej medzinárodnú ochranu a podľa potreby po konzultácii s UNHCR.

Článok 6

Podpora odbornej prípravy

1.   Podporný úrad zabezpečuje a rozvíja odbornú prípravu pre členov všetkých vnútroštátnych správnych a súdnych orgánov, ako aj všetkých príslušných vnútroštátnych útvarov členských štátov pôsobiacich v oblasti azylu. Účasť na odbornej príprave nemá vplyv na vnútroštátne systémy a postupy.

Podporný úrad vypracúva uvedenú odbornú prípravu v úzkej spolupráci s azylovými orgánmi členských štátov a podľa potreby využíva odborné kapacity akademických inštitúcií a iných príslušných organizácií.

2.   Podporný úrad spravuje a rozvíja európsky vzdelávací program v oblasti azylu, pričom zohľadňuje existujúcu spoluprácu Únie v tejto oblasti.

3.   Odborná príprava, ktorú podporný úrad poskytuje, môže byť všeobecná, špecifická alebo tematická a môže zahŕňať metodiku školenia školiteľov.

4.   Činnosti špecifickej alebo tematickej odbornej prípravy zamerané na získavanie znalostí a zručností týkajúcich sa azylových otázok zahŕňajú okrem iného:

a)

medzinárodné právne predpisy v oblasti ľudských práv a acquis Únie v oblasti azylu vrátane konkrétnych právnych otázok a judikatúry;

b)

otázky súvisiace s vybavovaním žiadostí o azyl od maloletých a ohrozených osôb s osobitnými potrebami;

c)

metódy vedenia pohovoru;

d)

využívanie lekárskych a právnych posudkov v azylovom konaní;

e)

otázky súvisiace so zhromažďovaním informácií o krajinách pôvodu, nakladaním s nimi a ich využívaním;

f)

podmienky prijímania vrátane osobitnej pozornosti pre zraniteľné skupiny a obete mučenia.

5.   Ponúkaná odborná príprava má byť vysokokvalitná a má vymedziť kľúčové zásady a najlepšie postupy, a tak prispieť k väčšiemu zbližovaniu administratívnych metód a rozhodnutí a právnej praxe pri úplnom rešpektovaní nezávislosti vnútroštátnych súdnych orgánov.

6.   Pre expertov, ktorí patria do rezervnej skupiny v oblasti azylu uvedenej v článku 15, podporný úrad organizuje špecializovanú odbornú prípravu týkajúcu sa úloh a funkcií, ktoré majú plniť, pričom pre nich organizuje aj pravidelné cvičenia v súlade s časovým rozvrhom špecializovanej odbornej prípravy a cvičení uvedeným v jeho ročnom pracovnom programe.

7.   Podporný úrad môže organizovať odbornú prípravu na území členských štátov a v spolupráci s nimi.

Článok 7

Podpora vonkajšieho rozmeru CEAS

Podporný úrad po dohode s Komisiou koordinuje výmenu informácií a ostatné vykonávané činnosti, ktoré sa týkajú otázok súvisiacich s uplatňovaním nástrojov a mechanizmov súvisiacich s vonkajším rozmerom CEAS.

Podporný úrad koordinuje výmenu informácií a ostatné činnosti týkajúce sa presídlenia, ktoré prijali členské štáty s cieľom uspokojiť potreby medzinárodnej ochrany utečencov v tretích krajinách a preukázať solidaritu s hostiteľskými krajinami.

V rámci svojho mandátu a v súlade s článkom 49 môže podporný úrad spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín v technických otázkach, najmä s cieľom presadzovať a podporovať budovanie kapacít v rámci vlastných azylových a prijímacích systémov tretích krajín a vykonávať regionálne programy ochrany a iné činnosti podstatné pre udržateľné riešenia.

ODDIEL 2

Podpora členským štátom, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku

Článok 8

Mimoriadny tlak na azylový a prijímací systém

Podporný úrad koordinuje a podporuje spoločné činnosti na pomoc azylovým a prijímacím systémom členských štátov, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku, ktorý spôsobuje výnimočne veľké a naliehavé nároky na ich prijímacie mechanizmy a azylové systémy. Takýto tlak môže vyplývať z náhleho príchodu veľkého počtu štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí môžu potrebovať medzinárodnú ochranu, alebo z geografickej alebo demografickej situácie daného členského štátu.

Článok 9

Zhromažďovanie a analýza informácií

1.   Na to, aby bolo možné posúdiť potreby členských štátov vystavených mimoriadnemu tlaku, podporný úrad najmä na základe informácií od členských štátov, UNHCR a podľa potreby aj príslušných organizácií zhromažďuje potrebné informácie, ktoré mu umožnia stanoviť, pripraviť a vymedziť núdzové opatrenia uvedené v článku 10, ktorých cieľom je čeliť takémuto tlaku.

2.   Na základe údajov od členských štátov vystavených mimoriadnemu tlaku podporný úrad systematicky zaznamenáva, zbiera a analyzuje informácie týkajúce sa štruktúr a pracovníkov, ktorí sú dostupní najmä v oblasti prekladu a tlmočenia, informácie o krajinách pôvodu a o pomoci pri vybavovaní a riadení azylových prípadov, ako aj azylové kapacity v týchto členských štátoch vystavených mimoriadnemu tlaku s cieľom podporiť vzájomné rýchle a spoľahlivé poskytovanie informácií medzi rôznymi azylovými orgánmi členských štátov.

3.   Podporný úrad analyzuje údaje o každom náhlom príchode veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý by mohol vyvolať mimoriadny tlak na azylové a prijímacie systémy, a zabezpečuje rýchlu výmenu relevantných informácií medzi členskými štátmi a Komisiou. Podporný úrad využíva existujúce systémy a mechanizmy včasného varovania a v prípade potreby vytvorí systém včasného varovania na svoje vlastné účely.

Článok 10

Podpora činností členských štátov

Na žiadosť dotknutého členského štátu koordinuje podporný úrad činnosti na podporu členských štátov, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu tlaku, pričom koordinuje:

a)

činnosť na pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku, s cieľom zjednodušiť prvotnú analýzu žiadostí o azyl posudzovaných príslušnými vnútroštátnymi orgánmi;

b)

činnosti, ktoré členským štátom vystaveným mimoriadnemu tlaku umožnia sprístupnenie primeraných prijímacích mechanizmov, predovšetkým núdzového ubytovania, dopravy a lekárskej pomoci;

c)

podporné azylové tímy, ktorých podmienky fungovania sú ustanovené v kapitole 3.

ODDIEL 3

Príspevok k uplatňovaniu CEAS

Článok 11

Zhromažďovanie a výmena informácií

1.   Podporný úrad organizuje, koordinuje a podporuje výmenu informácií medzi azylovými orgánmi členských štátov, ako aj medzi Komisiou a azylovými orgánmi členských štátov v súvislosti s uplatňovaním všetkých príslušných nástrojov acquis Únie v oblasti azylu. Na tento účel môže podporný úrad vytvoriť databázy obsahujúce vecné informácie, právne databázy a databázy judikatúry týkajúce sa nástrojov v oblasti azylu na úrovni Únie, ako aj na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, a to okrem iného i s využitím existujúcich mechanizmov. Bez toho, aby boli dotknuté činnosti podporného úradu podľa článku 15 a 16, sa v týchto databázach nesmú uchovávať žiadne osobné údaje, pokiaľ ich podporný úrad nezískal z dokumentov, ktoré sú prístupné verejnosti.

2.   Podporný úrad zhromažďuje predovšetkým tieto informácie:

a)

informácie o vybavovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu vnútroštátnymi správnymi a inými orgánmi;

b)

informácie o vnútroštátnom práve a vývoji práva v oblasti azylu, ako aj o judikatúre v tejto oblasti.

Článok 12

Správy a iné dokumenty podporného úradu

1.   Podporný úrad každý rok pripravuje správu o situácii v oblasti azylu v Únii, pričom riadne zohľadňuje dostupné informácie z iných relevantných zdrojov. V rámci tejto správy podporný úrad hodnotí najmä výsledky činností realizovaných v zmysle tohto nariadenia a vykonáva ich komplexné porovnávacie analýzy s cieľom zlepšiť kvalitu, konzistentnosť a účinnosť CEAS.

2.   V súlade so svojím pracovným programom alebo na žiadosť správnej rady či Komisie, ktorá riadne zohľadňuje stanoviská členských štátov, môže podporný úrad po riadnom zohľadnení stanovísk členských štátov alebo Európskeho parlamentu vychádzajúcich z úzkej spolupráce so svojimi pracovnými skupinami a Komisiou prijať technické dokumenty o uplatňovaní nástrojov Únie v oblasti azylu vrátane usmernení a prevádzkových príručiek. Vždy keď sa takéto technické dokumenty odvolávajú na ustanovenia medzinárodného práva o utečencoch, je potrebné riadne zohľadniť príslušné usmernenia UNHCR. Účelom týchto dokumentov nie je poskytovať členským štátom pokyny týkajúce sa schvaľovania alebo zamietania žiadostí o medzinárodnú ochranu.

KAPITOLA 3

PODPORNÉ AZYLOVÉ TÍMY

Článok 13

Koordinácia

1.   Členský štát alebo členské štáty vystavené mimoriadnemu tlaku môžu požiadať podporný úrad o vyslanie podporného azylového tímu. Žiadajúci členský štát alebo členské štáty v súlade s článkom 18 ods. 1 predovšetkým konkrétne popíšu situáciu, uvedú ciele žiadosti o vyslanie a špecifikujú predpokladané požiadavky týkajúce sa vyslania.

2.   V reakcii na takúto požiadavku môže podporný úrad koordinovať nevyhnutnú technickú a operačnú pomoc pre žiadajúci členský štát alebo členské štáty a časovo obmedzené vyslanie podporného azylového tímu na územie uvedeného členského štátu alebo členských štátov na základe operačného plánu uvedeného v článku 18.

Článok 14

Technická pomoc

V rámci podporných činností pre členské štáty, ktoré podporný úrad vykonáva v súlade s článkom 10, poskytujú podporné azylové tímy odborné znalosti, ako je dohodnuté v operačnom pláne uvedenom v článku 18, a to najmä znalosti v oblasti tlmočenia, informácie o krajinách pôvodu a znalosti postupov vybavovania a správy žiadostí o azyl.

Článok 15

Rezervná skupina v oblasti azylu

1.   Na návrh výkonného riaditeľa rozhoduje správna rada podporného úradu trojštvrtinovou väčšinou členov s hlasovacím právom o profiloch a celkovom počte expertov, ktorí majú byť k dispozícii na účely zostavenia podporných azylových tímov (rezervná skupina v oblasti azylu). Podporný úrad zostaví zoznam tlmočníkov k dispozícii, ktorí budú súčasťou rezervnej skupiny v oblasti azylu. Rovnaký postup sa uplatňuje v súvislosti s každou následnou zmenou profilu a celkového počtu expertov takejto rezervnej skupiny.

2.   Členské štáty prispievajú do rezervnej skupiny v oblasti azylu prostredníctvom zoznamu národných expertov na základe vymedzených profilov, pričom navrhujú expertov, ktorí zodpovedajú požadovaným profilom.

Členské štáty pomáhajú podpornému úradu pri hľadaní tlmočníkov na zoznam tlmočníkov.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či tlmočníkov vyšlú alebo ich poskytnú prostredníctvom videokonferencie.

Článok 16

Vyslanie

1.   Domovský členský štát si zachováva nezávislosť, pokiaľ ide o výber počtu a profilov expertov (vnútroštátna rezerva) a trvanie ich vyslania. Na žiadosť podporného úradu členské štáty pripravia týchto expertov na vyslanie s výnimkou prípadov, ak čelia situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh, ako napríklad situácia, ktorej výsledkom je nedostatok personálu na výkon postupov určovania postavenia osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu. Na žiadosť podporného úradu členské štáty čo najskôr oznámia počet, mená a profily expertov zo svojej vnútroštátnej rezervy, ktorých môžu čo najskôr poskytnúť do podporného azylového tímu.

2.   Pri zostavovaní podporného azylového tímu, ktorý má byť vyslaný, výkonný riaditeľ zohľadňuje osobitné okolnosti, ktorým čelí žiadajúci členský štát. Podporný azylový tím je zložený v súlade s operačným plánom uvedeným v článku 18.

Článok 17

Rozhodovací postup týkajúci sa vyslania

1.   V náležitých prípadoch môže výkonný riaditeľ vyslať expertov podporného úradu, aby zhodnotili situáciu v žiadajúcom členskom štáte.

2.   Výkonný riaditeľ ihneď informuje správnu radu o každej žiadosti o vyslanie podporných azylových tímov.

3.   Výkonný riaditeľ prijme rozhodnutie vo veci žiadosti o vyslanie podporných azylových tímov v čo najkratšom čase, najneskôr však do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Výkonný riaditeľ písomne oznámi svoje rozhodnutie súčasne žiadajúcemu členskému štátu a správnej rade, pričom v ňom uvedie hlavné dôvody, na ktorých sa rozhodnutie zakladá.

4.   Ak výkonný riaditeľ rozhodne o vyslaní jedného alebo viacerých podporných azylových tímov, podporný úrad a žiadajúci členský štát okamžite vypracujú operačný plán v súlade s článkom 18.

5.   Hneď po schválení tohto plánu výkonný riaditeľ informuje členské štáty, ktorých experti majú byť vyslaní, o požadovanom počte a profiloch expertov. Tieto informácie sa písomne oznámia národným kontaktným bodom uvedeným v článku 19, pričom sa uvedie predpokladaný deň vyslania. Zároveň sa im poskytne kópia operačného plánu.

6.   Ak je výkonný riaditeľ neprítomný alebo nemôže vykonávať svoje povinnosti z iných dôvodov, rozhodnutia týkajúce sa vyslania podporných azylových tímov prijíma vedúci oddelenia poverený jeho zastupovaním.

Článok 18

Operačný plán

1.   Výkonný riaditeľ a žiadajúci členský štát sa dohodnú na operačnom pláne, v ktorom sa podrobne stanovia podmienky vyslania podporných azylových tímov. Operačný plán obsahuje tieto informácie:

a)

opis situácie s pracovnými metódami a cieľmi vyslania vrátane operačného cieľa;

b)

predpokladané trvanie vyslania podporných azylových tímov;

c)

príslušnú geografickú oblasť v žiadajúcom členskom štáte, kam budú podporné azylové tímy vyslané;

d)

opis úloh a osobitné pokyny pre členov podporných azylových tímov vrátane pokynov týkajúcich sa databáz a vybavenia, ktoré sú oprávnení využívať v žiadajúcom členskom štáte; a

e)

zloženie podporných azylových tímov.

2.   Všetky zmeny a doplnenia alebo úpravy operačného plánu si vyžadujú spoločný súhlas výkonného riaditeľa a žiadajúceho členského štátu. Podporný úrad ihneď zašle kópiu zmeneného a doplneného alebo upraveného operačného plánu zúčastneným členským štátom.

Článok 19

Národný kontaktný bod

Každý členský štát určí národný kontaktný bod poverený komunikáciou s podporným úradom v súvislosti so všetkými otázkami, ktoré sa týkajú podporných azylových tímov.

Článok 20

Kontaktný bod Únie

1.   Výkonný riaditeľ vymenuje jedného alebo viacerých expertov podporného úradu, ktorí budú plniť úlohu kontaktného bodu Únie povereného koordináciou. Výkonný riaditeľ informuje o tomto vymenovaní hostiteľský členský štát.

2.   Kontaktný bod Únie koná v mene podporného úradu vo všetkých otázkach vyslania podporných azylových tímov. Kontaktný bod Únie predovšetkým:

a)

koná ako spojovací článok medzi podporným úradom a hostiteľským členským štátom;

b)

koná ako spojovací článok medzi podporným úradom a členmi podporných azylových tímov a v mene podporného úradu poskytuje pomoc vo všetkých otázkach týkajúcich sa podmienok vyslania týchto tímov;

c)

kontroluje správne plnenie operačného plánu; a

d)

podáva podpornému úradu správy o všetkých otázkach týkajúcich sa vyslania podporných azylových tímov.

3.   Výkonný riaditeľ môže kontaktný bod Únie splnomocniť na poskytovanie pomoci pri riešení sporov týkajúcich sa plnenia operačného plánu a vysielania podporných azylových tímov.

4.   Pri výkone svojich povinností kontaktný bod Únie prijíma pokyny iba od podporného úradu.

Článok 21

Občianskoprávna zodpovednosť

1.   Ak členovia podporného azylového tímu pôsobia v hostiteľskom členskom štáte, nesie tento členský štát v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorú tieto osoby spôsobia počas ich operácií.

2.   Ak táto škoda vznikla v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania, hostiteľský členský štát sa môže obrátiť na domovský členský štát, aby mu ten nahradil sumu, ktorú hostiteľský členský štát zaplatil poškodeným alebo osobám oprávneným na náhradu škody v ich mene.

3.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie práv členského štátu voči tretím osobám, sa každý členský štát zdrží nárokov voči hostiteľskému členskému štátu alebo ktorémukoľvek inému členskému štátu za škody, ktoré utrpel, s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania.

4.   Všetky spory medzi členskými štátmi, ktoré sa týkajú uplatňovania odsekov 2 a 3 tohto článku a ktoré nie je možné vyriešiť medzi nimi dohodou, sa predložia Súdnemu dvoru v súlade s článkom 273 ZFEÚ.

5.   Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie jeho práv voči tretím osobám, znáša podporný úrad náklady súvisiace so škodou spôsobenou na svojom zariadení počas vyslania, a to okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania.

Článok 22

Trestná zodpovednosť

Počas vyslania podporného azylového tímu sa s členmi tohto tímu zaobchádza v prípade akýchkoľvek trestných činov, ktoré spáchali alebo boli spáchané voči nim, rovnako ako s predstaviteľmi hostiteľského členského štátu.

Článok 23

Náklady

Ak členské štáty poskytnú k dispozícii svojich expertov na účely vyslania podporných azylových tímov, podporný úrad hradí nasledujúce náklady:

a)

cestovné náklady z domovského členského štátu do hostiteľského členského štátu a z hostiteľského členského štátu do domovského členského štátu;

b)

náklady na očkovanie;

c)

náklady na požadované osobitné poistenie;

d)

náklady na zdravotnú starostlivosť;

e)

diéty vrátane nákladov na ubytovanie;

f)

náklady súvisiace s technickým vybavením podporného úradu; a

g)

odmeny pre expertov.

KAPITOLA 4

ORGANIZÁCIA PODPORNÉHO ÚRADU

Článok 24

Správna a riadiaca štruktúra podporného úradu

Správnu a riadiacu štruktúru podporného úradu tvorí:

a)

správna rada;

b)

výkonný riaditeľ a zamestnanci podporného úradu.

Do správnej a riadiacej štruktúry podporného úradu môže patriť aj výkonný výbor, ak sa zriadi podľa článku 29 ods. 2.

Článok 25

Zloženie správnej rady

1.   Každý členský štát, ktorý je viazaný týmto nariadením, vymenuje do správnej rady jedného člena a Komisia vymenuje dvoch členov.

2.   Každého člena správnej rady môže zastupovať alebo sprevádzať náhradník; v prípade, že ho sprevádza, náhradník nemá hlasovacie právo.

3.   Členovia správnej rady sa vymenúvajú na základe svojich skúseností, profesijnej zodpovednosti a vysokej úrovne odborných znalostí v oblasti azylu.

4.   Zástupca UNHCR je členom správnej rady bez hlasovacieho práva.

5.   Funkčné obdobie členov správnej rady je tri roky. Toto obdobie je obnoviteľné. Po uplynutí funkčného obdobia alebo v prípade odstúpenia členovia zotrvajú vo funkcii až do svojho opätovného vymenovania alebo do svojho nahradenia.

Článok 26

Predsedníctvo správnej rady

1.   Správna rada si spomedzi svojich členov s hlasovacím právom volí predsedu a podpredsedu. V prípade, že si predseda nemôže plniť svoje povinnosti, automaticky ho zastupuje podpredseda.

2.   Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je tri roky a môže byť obnovené len raz. V prípade, že sa členstvo predsedu alebo podpredsedu v správnej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia skončí, ich funkčné obdobie sa automaticky končí k rovnakému dátumu.

Článok 27

Zasadnutia správnej rady

1.   Zasadnutia správnej rady zvoláva predseda. Zasadnutí sa zúčastňuje výkonný riaditeľ. Zástupca UNHCR sa nezúčastní zasadnutí v prípade, ak správna rada vykonáva funkcie ustanovené v článku 29 ods. 1 písm. b), h), i), j) a m) a v článku 29 ods. 2 a ak správna rada rozhoduje o sprístupnení finančných zdrojov na financovanie činností, ktoré umožnia podpornému úradu využiť odborné znalosti UNHCR v otázkach azylu, ako sa uvádza v článku 50.

2.   Riadne zasadnutia správnej rady sa konajú aspoň dvakrát ročne. Správna rada zasadá aj na žiadosť jednej tretiny svojich členov alebo na podnet predsedu.

3.   Správna rada môže vo funkcii pozorovateľa pozvať na svoje zasadnutia akúkoľvek osobu, o ktorej stanovisko má záujem.

Dánsko sa vyzve, aby sa zúčastňovalo na zasadnutiach správnej rady.

4.   Pokiaľ to rokovací poriadok povoľuje, členov správnej rady môžu sprevádzať poradcovia alebo experti.

5.   Sekretariát správnej rady zabezpečuje podporný úrad.

Článok 28

Hlasovanie

1.   Pokiaľ nie je ustanovené inak, správna rada prijíma rozhodnutia absolútnou väčšinou hlasov jej členov s hlasovacím právom. Každý člen s hlasovacím právom má jeden hlas. V prípade, že je člen správnej rady neprítomný, toto hlasovacie právo môže využiť jeho náhradník.

2.   Výkonný riaditeľ sa hlasovania nezúčastňuje.

3.   Predseda sa hlasovania zúčastňuje.

4.   Členské štáty, ktoré sa plnou mierou nepodieľajú na acquis Únie v oblasti azylu, sa hlasovania nezúčastňujú, ak sa správna rada vyzve, aby prijala rozhodnutie podľa článku 29 ods. 1 písm. e), a ak sa dotknutý technický dokument vzťahuje výlučne na azylový nástroj Únie, ktorým nie sú viazané.

5.   V rokovacom poriadku správnej rady sa stanovia podrobné pravidlá hlasovania, najmä podmienky, za ktorých môže člen konať v mene iného člena, a v prípade potreby aj požiadavky týkajúce sa uznášaniaschopnosti.

Článok 29

Úlohy správnej rady

1.   Správna rada dohliada na to, aby podporný úrad vykonával úlohy, ktoré mu boli zverené. Je plánovacím a monitorovacím orgánom podporného úradu. Predovšetkým:

a)

po získaní stanoviska Komisie prijíma svoj rokovací poriadok trojštvrtinovou väčšinou hlasov svojich členov s hlasovacím právom;

b)

vymenúva výkonného riaditeľa v súladom s článkom 30, vykonáva disciplinárnu právomoc nad výkonným riaditeľom a v náležitých prípadoch mu pozastavuje činnosť alebo ho odvoláva;

c)

prijíma výročnú súhrnnú správu o činnosti podporného úradu a do 15. júna nasledujúceho roka ju predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov. Výročná súhrnná správa sa zverejňuje;

d)

prijíma výročnú správu o situácii v oblasti azylu v Únii podľa článku 12 ods. 1. Táto správa sa predloží Európskemu parlamentu. Rada a Komisia môžu požiadať, aby sa táto správa predložila aj im;

e)

prijíma technické dokumenty uvedené v článku 12 ods. 2;

f)

prijíma trojštvrtinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom každý rok do 30. septembra na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom a po prijatí stanoviska Komisie pracovný program podporného úradu na nasledujúci rok a predkladá ho Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Tento pracovný program sa schvaľuje v súlade ročným rozpočtovým postupom Únie a legislatívnym pracovným programom Únie v oblasti azylu;

g)

vykonáva svoje úlohy v súvislosti s rozpočtom podporného úradu, ako sú uvedené v kapitole 5;

h)

prijíma podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001 v súlade s článkom 42 tohto nariadenia;

i)

prijíma zamestnaneckú politiku podporného úradu v súlade s článkom 38;

j)

v nadväznosti na žiadosť o stanovisko Komisie prijíma viacročný plán v oblasti zamestnaneckej politiky;

k)

prijíma všetky rozhodnutia na účely plnenia mandátu podporného úradu v zmysle tohto nariadenia;

l)

prijíma všetky rozhodnutia týkajúce sa zriadenia a v prípade potreby i rozvoja informačných systémov ustanovených v tomto nariadení vrátane informačného portálu uvedeného v článku 4 písm. c); a

m)

prijíma všetky opatrenia týkajúce sa zriadenia a v prípade potreby i rozvoja vnútorných štruktúr podporného úradu.

2.   Správna rada môže zriadiť výkonný výbor, ktorý pomáha jej a výkonnému riaditeľovi pri príprave rozhodnutí, pracovného programu a činností, ktoré má správna rada prijať, a podľa potreby, ak je to naliehavé, prijíma v mene správnej rady určité dočasné rozhodnutia.

Takýto výkonný výbor pozostáva z ôsmich členov, ktorí sa vymenujú spomedzi členov správnej rady, z ktorých jeden je zástupcom Komisie v správnej rade. Funkčné obdobie členov výkonného výboru zodpovedá funkčnému obdobiu členov správnej rady.

Na žiadosť výkonného výboru sa zástupcovia UNHCR alebo akékoľvek iné osoby, ktorých názor môže byť relevantný, môžu zúčastňovať na jeho zasadnutiach bez hlasovacieho práva.

Podporný úrad ustanoví operačné postupy výkonného výboru vo svojom rokovacom poriadku a tieto postupy zverejní.

Článok 30

Vymenovanie výkonného riaditeľa

1.   Správna rada vymenúva výkonného riaditeľa na obdobie piatich rokov spomedzi vhodných kandidátov určených vo verejnom výberovom konaní, ktoré organizuje Komisia. Toto výberové konanie sa uskutoční po uverejnení výzvy na prejavenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie alebo na inom mieste. Správna rada môže požiadať o nové konanie, ak nie je spokojná s vhodnosťou kandidátov na prvom zozname. Výkonný riaditeľ sa vymenúva na základe jeho osobných zásluh, skúseností v oblasti azylu a administratívnych a riadiacich schopností. Pred vymenovaním sa kandidát navrhnutý správnou radou vyzve, aby predniesol vyhlásenie pred príslušným výborom alebo výbormi Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky ich členov.

Po tomto vyhlásení môže Európsky parlament prijať stanovisko, v ktorom uvedie svoj názor na vybraného kandidáta. Správna rada oznámi Európskemu parlamentu, akým spôsobom toto stanovisko zohľadnila. Stanovisko sa považuje za osobné a podlieha utajeniu až do vymenovania kandidáta.

V priebehu posledných deviatich mesiacov pred ukončením päťročného funkčného obdobia výkonného riaditeľa Komisia pristúpi k hodnoteniu, ktoré sa bude týkať:

výkonu funkcie výkonného riaditeľa a

úloh a potrieb podporného úradu v nasledujúcich rokoch.

2.   Vzhľadom na uvedené hodnotenie a výlučne v prípade, keď to možno zdôvodniť poslaním a potrebami podporného úradu, môže správna rada predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát na obdobie najviac troch rokov.

3.   Správna rada informuje Európsky parlament o svojom úmysle predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa. Mesiac pred predĺžením funkčného obdobia sa výkonný riaditeľ vyzve, aby pred príslušným výborom alebo výbormi Európskeho parlamentu predniesol vyhlásenie a odpovedal na otázky ich členov.

Článok 31

Povinnosti výkonného riaditeľa

1.   Podporný úrad riadi výkonný riaditeľ, ktorý je pri výkone svojich povinností nezávislý. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá za svoju činnosť správnej rade.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie, správnej rady alebo výkonného výboru (ak sa zriadi), výkonný riaditeľ nepožaduje ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu.

3.   Výkonný riaditeľ podáva na vyzvanie Európskemu parlamentu správy o plnení svojich povinností. Rada môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich povinností.

4.   Výkonný riaditeľ je zákonným zástupcom podporného úradu.

5.   Výkonnému riaditeľovi môže pomáhať jeden alebo viacerí vedúci oddelení. Ak je neprítomný alebo nemôže vykonávať svoje povinnosti z iných dôvodov, zastupuje ho vedúci oddelenia.

6.   Výkonný riaditeľ zodpovedá za administratívne riadenie podporného úradu a plnenie povinností, ktoré mu ukladá toto nariadenie. Výkonný riaditeľ zodpovedá najmä za:

a)

bežnú správu podporného úradu;

b)

vypracovanie návrhov pracovných programov podporného úradu po získaní stanoviska Komisie;

c)

vykonávanie pracovných programov a rozhodnutí prijatých správnou radou;

d)

prípravu správ o krajinách pôvodu, ako sa uvádza v článku 4 písm. b);

e)

prípravu návrhu nariadenia o rozpočtových pravidlách podporného úradu na prijatie správnou radou podľa článku 37, ako aj prípravu jeho vykonávacích predpisov;

f)

prípravu návrhu výkazu príjmov a výdavkov podporného úradu a navrhovaného plnenia jeho rozpočtu;

g)

výkon právomocí vymedzených v článku 38 vo vzťahu k zamestnancom podporného úradu;

h)

prijímanie všetkých rozhodnutí týkajúcich sa správy informačných systémov ustanovených v tomto nariadení vrátane informačného portálu uvedeného v článku 4 písm. c);

i)

prijímanie všetkých rozhodnutí týkajúcich sa riadenia vnútorných štruktúr podporného úradu; a

j)

koordináciu a fungovanie poradného fóra uvedeného v článku 51. Na tento účel výkonný riaditeľ po porade s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti najprv prijme plán na zriadenie poradného fóra. Po jeho formálnom zriadení prijme výkonný riaditeľ po porade s týmto poradným fórom operačný plán, ktorý bude zahŕňať pravidlá týkajúce sa frekvencie a povahy konzultácií a organizačných mechanizmov na vykonávanie článku 51. Dohodnú sa aj transparentné kritériá na stálu účasť v poradnom fóre.

Článok 32

Pracovné skupiny

1.   V rámci svojho mandátu v zmysle tohto nariadenia môže podporný úrad vytvárať pracovné skupiny zložené z expertov príslušných orgánov členských štátov pôsobiacich v oblasti azylu vrátane sudcov. Podporný úrad zostavuje pracovné skupiny na účely článku 4 písm. e) a článku 12 ods. 2. Expertov môžu zastúpiť náhradníci, ktorí sú vymenovaní v rovnakom čase.

2.   Komisia sa plnoprávne zúčastňuje na práci týchto skupín. V závislosti od povahy prerokúvaných otázok sa zástupcovia UNHCR môžu zúčastňovať na celých stretnutiach pracovných skupín podporného úradu, prípadne len na niektorých z nich.

3.   Pracovné skupiny môžu na svoje stretnutie pozvať akúkoľvek osobu, o ktorej stanovisko majú záujem, a to najmä zástupcov občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti azylu.

KAPITOLA 5

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 33

Rozpočet

1.   Na každý rozpočtový rok zodpovedajúci kalendárnemu roku sa vypracuje odhad všetkých príjmov a výdavkov podporného úradu, ktoré sa zahrnú do rozpočtu podporného úradu.

2.   Príjmy a výdavky rozpočtu podporného úradu musia byť v rovnováhe.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, príjmy podporného úradu zahŕňajú:

a)

príspevok Únie uvedený vo všeobecnom rozpočte Európskej únie;

b)

všetky dobrovoľné príspevky členských štátov;

c)

poplatky za publikačnú činnosť a akúkoľvek inú službu poskytnutú podporným úradom;

d)

príspevky od pridružených krajín.

4.   Výdavky podporného úradu zahŕňajú odmeny zamestnancov, výdavky na správu a infraštruktúru a prevádzkové náklady.

Článok 34

Zostavovanie rozpočtu

1.   Každý rok výkonný riaditeľ vypracúva návrh výkazu príjmov a výdavkov podporného úradu na nasledujúci rozpočtový rok vrátane plánu pracovných miest a predkladá ho správnej rade.

2.   Na základe tohto návrhu správna rada zostavuje predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov podporného úradu na nasledujúci rozpočtový rok.

3.   Predbežný návrh výkazu príjmov a výdavkov podporného úradu sa Komisii predkladá každý rok do 10. februára. Správna rada predkladá Komisii konečný odhad príjmov a výdavkov podporného úradu vrátane návrhu plánu pracovných miest do 31. marca.

4.   Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“) odhad príjmov a výdavkov podporného úradu spoločne s návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

5.   V návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie Komisia na základe tohto odhadu vyčlení potrebné rozpočtové prostriedky, pokiaľ ide o plán pracovných miest a výšku dotácie na ťarchu všeobecného rozpočtu, ktoré predkladá rozpočtovému orgánu v súlade s článkami 313 a 314 ZFEÚ.

6.   Rozpočtový orgán schvaľuje rozpočtové prostriedky na dotácie pre podporný úrad.

7.   Rozpočtový orgán schvaľuje plán pracovných miest podporného úradu.

8.   Rozpočet podporného úradu prijíma správna rada. Po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie sa tento rozpočet stáva konečným. V náležitých prípadoch sa rozpočet zodpovedajúcim spôsobom upraví.

9.   Správna rada čo najskôr oznámi rozpočtovému orgánu svoj zámer realizovať akýkoľvek projekt, ktorý môže mať významný finančný vplyv na financovanie rozpočtu, najmä akékoľvek realitné projekty, ako je prenájom alebo kúpa budov. Informuje o tom Komisiu.

10.   Ak jedna zo zložiek rozpočtového orgánu oznámi svoj zámer poskytnúť stanovisko, predloží ho správnej rade do šiestich týždňov od dátumu oznámenia projektu.

Článok 35

Plnenie rozpočtu

1.   Rozpočet podporného úradu plní výkonný riaditeľ.

2.   Každý rok výkonný riaditeľ predkladá rozpočtovému orgánu všetky informácie o výsledkoch postupov hodnotenia.

Článok 36

Účtovná závierka a absolutórium

1.   Účtovník podporného úradu predkladá účtovníkovi Komisie predbežnú účtovnú závierku spoločne so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení v danom rozpočtovom roku do 1. marca nasledujúceho roka. Účtovník Komisie skonsoliduje predbežné účtovné závierky inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 128 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.   Účtovník Komisie predkladá Dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku podporného úradu spoločne so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení v danom rozpočtovom roku do 31. marca nasledujúceho roka. Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v danom rozpočtovom roku sa predkladá aj Európskemu parlamentu a Rade.

3.   Po doručení pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke podporného úradu podľa článku 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách výkonný riaditeľ na vlastnú zodpovednosť vypracúva konečnú účtovnú závierku podporného úradu a predkladá ju správnej rade na vyjadrenie.

4.   Správna rada sa vyjadrí ku konečnej účtovnej závierke podporného úradu.

5.   Výkonný riaditeľ predkladá konečnú účtovnú závierku daného rozpočtového roka spoločne so stanoviskom správnej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov do 1. júla nasledujúceho roka.

6.   Konečná účtovná závierka sa zverejňuje.

7.   Výkonný riaditeľ zasiela Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky do 30. septembra. Túto odpoveď zasiela aj správnej rade.

8.   Výkonný riaditeľ predkladá Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na bezproblémové uplatnenie postupu udelenia absolutória za daný rozpočtový rok, ako sa ustanovuje v článku 146 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

9.   Na odporúčanie Rady, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou, Európsky parlament udelí výkonnému riaditeľovi absolutórium za plnenie rozpočtu v roku N do 15. mája roku N + 2.

Článok 37

Rozpočtové pravidlá

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa na podporný úrad vzťahujú, prijíma správna rada po konzultácii s Komisiou. Nemôžu sa odchyľovať od nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (11), pokiaľ sa to osobitne nevyžaduje na fungovanie podporného úradu a s predchádzajúcim súhlasom Komisie.

KAPITOLA 6

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZAMESTNANCOV

Článok 38

Zamestnanci

1.   Na zamestnancov podporného úradu vrátane výkonného riaditeľa sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev ustanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (12) (ďalej len „služobný poriadok“) a predpisy spoločne prijaté inštitúciami Únie na účely uplatnenia služobného poriadku a podmienok zamestnávania.

2.   Po dohode s Komisiou správna rada prijíma potrebné vykonávacie opatrenia uvedené v článku 110 služobného poriadku.

3.   Vo vzťahu ku svojim zamestnancom podporný úrad využíva právomoci zverené menovaciemu orgánu podľa Služobného poriadku a orgánu oprávnenému uzatvárať zmluvy podľa Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

4.   Správna rada prijíma ustanovenia, ktoré podpornému úradu umožnia zamestnať vyslaných národných expertov členských štátov.

Článok 39

Výsady a imunity

Na podporný úrad sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie.

KAPITOLA 7

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 40

Právne postavenie

1.   Podporný úrad je orgánom Únie. Má právnu subjektivitu.

2.   V každom členskom štáte má podporný úrad najrozsiahlejšiu právnu spôsobilosť udeľovanú právnickým osobám podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Predovšetkým môže nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a disponovať s ním a byť účastníkom súdnych konaní.

3.   Podporný úrad zastupuje jeho výkonný riaditeľ.

Článok 41

Používanie jazykov

1.   Na podporný úrad sa vzťahujú ustanovenia nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (13).

2.   Bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia prijaté na základe článku 342 ZFEÚ, sa výročná súhrnná správa o činnosti podporného úradu a ročný pracovný program podporného úradu uvedené v článku 29 ods. 1 písm. c) a f) vypracúvajú vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Európskej únie.

3.   Prekladateľské služby potrebné na fungovanie podporného úradu poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Článok 42

Prístup k dokumentom

1.   Na dokumenty podporného úradu sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.

2.   Správna rada do šiestich mesiacov odo dňa svojho prvého zasadnutia prijme podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.   Rozhodnutia prijaté podporným úradom podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu byť predmetom sťažnosti adresovanej ombudsmanovi alebo konania na Súdnom dvore Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 228 a 263 ZFEÚ.

4.   Spracúvanie osobných údajov podporným úradom podlieha nariadeniu (ES) č. 45/2001.

Článok 43

Bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných skutočností

1.   Podporný úrad uplatňuje bezpečnostné predpisy uvedené v rozhodnutí Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (14), predovšetkým ustanovenia o výmene, spracúvaní a uchovávaní utajovaných skutočností.

2.   Podporný úrad zároveň uplatňuje bezpečnostné predpisy týkajúce sa spracúvania citlivých neutajovaných skutočností tak, ako ich prijala a vykonáva Komisia.

Článok 44

Boj proti podvodom

1.   Na účely boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam sa bez obmedzenia uplatňuje nariadenie (ES) č. 1073/1999.

2.   Podporný úrad pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 a bezodkladne vydá príslušné predpisy vzťahujúce sa na všetkých zamestnancov podporného úradu.

3.   V rozhodnutiach týkajúcich sa financovania a vo vykonávacích dohodách a nástrojoch, ktoré z nich vyplývajú, sa výslovne stanoví, že Dvor audítorov a OLAF môžu v prípade potreby vykonávať kontroly na mieste u príjemcov finančných prostriedkov podporného úradu, ako aj u činiteľov zodpovedných za prideľovanie týchto prostriedkov.

Článok 45

Ustanovenia o zodpovednosti

1.   Zmluvná zodpovednosť podporného úradu sa riadi rozhodným právom pre príslušnú zmluvu.

2.   Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať podľa akejkoľvek arbitrážnej doložky obsiahnutej v zmluve uzatvorenej podporným úradom.

3.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti nahradí podporný úrad v súlade so všeobecnými zásadami, ktoré sú spoločné pre právne poriadky členských štátov, všetky škody, ktoré spôsobili jeho útvary alebo zamestnanci pri výkone svojich úloh.

4.   Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať v sporoch o náhradu škody uvedených v odseku 3.

5.   Osobná zodpovednosť zamestnancov voči podpornému úradu sa riadi ustanoveniami služobného poriadku, ktoré sa na nich vzťahujú.

Článok 46

Hodnotenie a preskúmanie

1.   Najneskôr do 19. júna 2014 podporný úrad požiada o vypracovanie nezávislého externého hodnotenia svojich výsledkov na základe mandátu udeleného správnou radou po dohode s Komisiou. V tomto hodnotení sa posúdi vplyv podporného úradu na praktickú spoluprácu v oblasti azylu a na CEAS. V hodnotení sa riadne zohľadní dosiahnutý pokrok v rámci plnenia jeho úloh a takisto sa posúdi, či sú potrebné dodatočné opatrenia na zabezpečenie účinnej solidarity a rozdelenie zodpovednosti s členskými štátmi, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku. Osobitne sa preskúma prípadná potreba úpravy mandátu podporného úradu vrátane jeho finančných dôsledkov a tiež sa posúdi primeranosť riadiacej štruktúry v rámci vykonávania úloh podporného úradu. V hodnotení sa zohľadnia stanoviská zainteresovaných strán na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni.

2.   Správna rada po dohode s Komisiou rozhodne o časovom rozvrhu budúcich hodnotení so zreteľom na výsledky hodnotenia uvedeného v odseku 1.

Článok 47

Správna kontrola

Nad činnosťou podporného úradu dohliada ombudsman v súlade s ustanoveniami článku 228 ZFEÚ.

Článok 48

Spolupráca s Dánskom

Podporný úrad podporuje operačnú spoluprácu s Dánskom vrátane výmeny informácií a najlepších postupov v otázkach, ktoré patria medzi jeho činnosti.

Článok 49

Spolupráca s tretími a pridruženými krajinami

1.   Podporný úrad je otvorený účasti Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska ako pozorovateľov. Vypracujú sa pravidlá, v ktorých sa upresní najmä povaha, rozsah a podmienky účasti týchto krajín na činnosti podporného úradu. Tieto pravidlá zahŕňajú predovšetkým ustanovenia o účasti na iniciatívach podporného úradu, finančných príspevkoch a zamestnancoch. Pokiaľ ide o zamestnanecké otázky, uvedené pravidlá musia byť za každých okolností v súlade so služobným poriadkom.

2.   Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa jeho činností a v rozsahu, ktorý sa na plnenie jeho úloh vyžaduje, podporný úrad po dohode s Komisiou a v rámci vymedzenom svojím mandátom zjednodušuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, v rámci politiky Únie v oblasti vonkajších vzťahov a zároveň môže spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín v súvislosti s technickými otázkami v oblastiach pôsobnosti tohto nariadenia v rámci pracovných dohôd uzavretých s týmito orgánmi, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami ZFEÚ.

Článok 50

Spolupráca s UNHCR

Podporný úrad spolupracuje s UNHCR v oblastiach pôsobnosti tohto nariadenia v rámci pracovných dohôd uzavretých s UNHCR. Zo strany podporného úradu o pracovných dohodách vrátane ich rozpočtových dôsledkov rozhoduje správna rada.

Okrem toho môže správna rada rozhodovať o tom, že podporný úrad môže sprístupniť finančné zdroje na pokrytie výdavkov UNHCR na činnosti, ktoré nie sú ustanovené v pracovných dohodách. Tieto dotácie sú súčasťou osobitnej spolupráce medzi podporným úradom a UNHCR v súlade s týmto článkom a s článkom 2 ods. 5, článkom 5, článkom 9 ods. 1, článkom 25 ods. 4 a článkom 32 ods. 2. V súlade s článkom 75 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa uplatňujú príslušné ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacie predpisy.

Článok 51

Poradné fórum

1.   Podporný úrad udržiava úzky dialóg s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými kompetentnými orgánmi pôsobiacimi v oblasti azylovej politiky na miestnej, regionálnej, celoštátnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni a na tento účel zriadi poradné fórum.

2.   Poradné fórum je mechanizmom na výmenu informácií a zhromažďovanie poznatkov. Zabezpečuje úzky dialóg medzi podporným úradom a príslušnými zainteresovanými stranami.

3.   Poradné fórum je prístupné príslušným zainteresovaným stranám v súlade s odsekom 1. Podporný úrad sa obracia na členov poradného fóra podľa konkrétnych potrieb týkajúcich sa oblastí stanovených ako prioritné pre činnosť podporného úradu.

UNHCR je členom poradného fóra ex officio.

4.   Podporný úrad vyzýva poradné fórum, aby najmä:

a)

predkladalo správnej rade návrhy týkajúce sa ročného pracovného programu, ktorý sa prijíma podľa článku 29 ods. 1 písm. f);

b)

poskytovalo správnej rade spätnú väzbu a navrhovalo jej ďalší postup v súvislosti s výročnou správou ustanovenou v článku 29 ods. 1 písm. c) a s výročnou správou o situácii v oblasti azylu v Únii ustanovenou v článku 12 ods. 1; a

c)

oznamovalo výkonnému riaditeľovi a správnej rade závery a odporúčania konferencií, seminárov a stretnutí s významom pre prácu podporného úradu.

5.   Poradné fórum sa stretáva aspoň raz ročne.

Článok 52

Spolupráca s agentúrami FRONTEX, FRA, ďalšími orgánmi Únie a s medzinárodnými organizáciami

Podporný úrad spolupracuje s orgánmi Únie, ktorých činnosti súvisia s jeho oblasťou pôsobnosti, a predovšetkým s FRONTEX a FRA, ako aj s medzinárodnými organizáciami v oblastiach pôsobnosti tohto nariadenia v rámci pracovných dohôd uzavretých s týmito orgánmi v súlade s ustanoveniami ZFEÚ a ustanoveniami o právomoci týchto orgánov.

Spolupráca umožňuje vytvárať synergie medzi príslušnými orgánmi a predchádzať duplicite a nadbytočnosti práce realizovanej v zmysle ich mandátu.

Článok 53

Dohoda o sídle a podmienky fungovania

Potrebné ustanovenia o poskytnutí sídla podporného úradu v hostiteľskom členskom štáte a o zariadeniach, ktoré tento členský štát sprístupní, ako aj osobitné pravidlá, ktoré sa v hostiteľskom členskom štáte podporného úradu vzťahujú na výkonného riaditeľa, členov správnej rady, zamestnancov podporného úradu a členov ich rodín, sa vymedzia v dohode o sídle medzi podporným úradom a hostiteľským členským štátom po schválení správnou radou. Na účely riadneho fungovania podporného úradu hostiteľský členský štát zabezpečí najlepšie možné podmienky vrátane ponuky viacjazyčného a európsky orientovaného vzdelávania a primeraných dopravných spojení.

Článok 54

Začiatok činnosti podporného úradu

Podporný úrad začne svoju plnú činnosť najneskôr 19. júna 2011.

Komisia zodpovedá za zriadenie a počiatočné fungovanie podporného úradu, pokým nenadobudne operačnú kapacitu na plnenie svojho rozpočtu.

Na tento účel:

dovtedy, kým výkonný riaditeľ neprevezme svoju funkciu po vymenovaní správnou radou v súlade s článkom 30, môže úradník Komisie vo funkcii dočasného riaditeľa vykonávať povinnosti uložené výkonnému riaditeľovi;

úradníci Komisie môžu pod vedením dočasného riaditeľa alebo výkonného riaditeľa vykonávať úlohy zverené podpornému úradu.

Po schválení správnou radou môže dočasný riaditeľ povoľovať všetky platby kryté finančnými prostriedkami uvedenými v rozpočte podporného úradu a zároveň môže uzatvárať zmluvy vrátane zamestnaneckých zmlúv po schválení plánu pracovných miest podporného úradu.

Článok 55

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 19. mája 2010

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku), pozícia Rady v prvom čítaní z 25. februára 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 18. mája 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 131, 21.5.2008, s. 7.

(5)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

(9)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(10)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(13)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385.

(14)  Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.