13.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 119/14


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 417/2010

z 12. mája 2010,

ktorým sa stodvadsiaty siedmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 5. mája 2010 Výbor Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie rozhodol o vymazaní troch fyzických osôb zo zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(3)

Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. mája 2010

Za Komisiu v mene predsedu

João VALE DE ALMEIDA

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

Pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa vypúšťajú tieto záznamy:

1.

„Fathur Rohman Al-Ghozhi [tiež známy ako a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa’ad, v) Freedom Fighter]. Dátum narodenia: 17.2.1971. Miesto narodenia: Madiun, East Java, Indonézia. Národnosť: indonézska. Cestovný pas č.: Filipíny GG 672613. Ďalšie informácie: v októbri 2003 bol údajne zabitý na Filipínach.“

2.

„Huda bin Abdul Haq [alias a) Ali Gufron; b) Ali Ghufron; c) Ali Gufron al Mukhlas; d) Mukhlas; e) Muklas; f) Muchlas; g) Sofwan]. Dátum narodenia: a) 9.2.1960; b) 2.2.1960. Miesto narodenia: obvod Solokuro v okrese Lamongan, provincia Východná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia. Ďalšie informácie: údajne zomrel v novembri 2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.“

3.

„Imam Samudra [alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin; b) Faiz Yunshar; c) Abdul Azis; d) Kudama; e) Hendri; f) Heri; g) Fatih; h) Abu Omar]. Dátum narodenia: 14.1.1970. Miesto narodenia: Serang, Banten, Indonézia. Ďalšie informácie: údajne zomrel v novembri 2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.“