12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 407/2010

z 11. mája 2010,

ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 122 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Článok 122 ods. 2 zmluvy predpokladá možnosť, aby sa členskému štátu, ktorý sa nachádza v ťažkostiach alebo mu hrozia závažné ťažkosti spôsobené výnimočnými udalosťami, ktoré sú mimo jeho kontroly, poskytla finančná pomoc Únie.

(2)

Takéto ťažkosti môžu byť spôsobené vážnym narušením medzinárodného hospodárskeho a finančného prostredia.

(3)

Bezprecedentná globálna finančná kríza a hospodársky pokles, ktoré zasiahli svet v ostatných dvoch rokoch, vážne poškodili hospodársky rast a finančnú stabilitu a vyvolali výrazné zhoršenie stavu deficitu a dlhu členských štátov.

(4)

Prehlbovanie finančnej krízy viedlo k závažnému zhoršeniu podmienok, za ktorých niektoré členské štáty získavajú úvery, nad rámec toho, čo je možné vysvetliť ekonomickými fundamentmi. V tejto chvíli by táto situácia, ak by sa neriešila ako naliehavá vec, mohla predstavovať vážne ohrozenie finančnej stability Európskej únie ako celku.

(5)

S cieľom riešiť túto výnimočnú situáciu, ktorá je mimo kontroly členských štátov, zdá sa byť ako nevyhnutné ihneď zaviesť stabilizačný mechanizmus Únie, aby sa zachovala finančná stabilita v Európskej únii. Takýto mechanizmus by mal Únii umožniť koordinovane, rýchlo a účinne reagovať na naliehavé ťažkosti v konkrétnom členskom štáte. Jeho aktivácia bude v kontexte spoločnej podpory EÚ/Medzinárodného menového fondu (MMF).

(6)

Rozhodnutia poskytnúť finančnú pomoc Únie podľa tohto nariadenia vyžadujú vzhľadom na ich konkrétne finančné dôsledky výkon vykonávacích právomocí, ktoré by sa mali preniesť na Radu.

(7)

So zreteľom na zachovanie udržateľnosti verejných financií členského štátu prijímajúceho úver a na obnovenie jeho schopnosti získavať financie na finančných trhoch by sa v prípade aktivácie tohto mechanizmu mali uložiť prísne podmienky hospodárskej politiky.

(8)

Komisia by mala pravidelne preskúmavať, či stále existujú výnimočné okolnosti, ktoré ohrozujú finančnú stabilitu Európskej únie ako celku.

(9)

Mal by sa ponechať existujúci nástroj, ktorým sa poskytuje strednodobá finančná pomoc pre členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, zavedeného nariadením Rady (ES) č. 332/2002 (1),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa na účely zachovania finančnej stability Európskej únie ustanovujú podmienky a postupy, na základe ktorých sa finančná pomoc Únie môže poskytnúť členskému štátu, ktorý je vystavený závažným hospodárskym alebo finančným otrasom spôsobeným výnimočnými udalosťami mimo jeho kontroly, alebo mu takéto otrasy vážne hrozia, berúc do úvahy možné uplatnenie existujúceho nástroja, ktorým sa poskytuje strednodobá finančná pomoc pre bilancie bežných platieb členských štátov, ktoré nie sú členmi eurozóny, zavedeného nariadením (ES) č. 332/2002.

Článok 2

Forma finančnej pomoci Únie

1.   Na účely tohto nariadenia má finančná pomoc Únie formu úveru alebo úverovej linky poskytnutej dotknutému členskému štátu.

Na tento účel a v súlade s rozhodnutím Rady podľa článku 3 je Komisia splnomocnená v mene Európskej únie uzavrieť zmluvu o pôžičkách na kapitálových trhoch alebo s finančnými inštitúciami.

2.   Zostatková suma týchto úverov alebo úverových liniek, ktoré sa majú poskytnúť členským štátom podľa tohto nariadenia je obmedzená na rezervu dostupnú v rámci stropu vlastných zdrojov pre platobné rozpočtové prostriedky.

Článok 3

Postup

1.   Členský štát, ktorý sa uchádza o finančnú pomoc Únie, prerokuje s Komisiou v súčinnosti s Európskou centrálnou bankou (ECB) posúdenie svojich finančných potrieb a predloží návrh programu hospodárskeho a finančného ozdravenia Komisii a Hospodárskemu a finančnému výboru.

2.   Finančná pomoc Únie sa poskytne rozhodnutím prijatým Radou, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie.

3.   Rozhodnutie o poskytnutí úveru obsahuje:

a)

sumu, priemernú dobu splatnosti, vzorec pre oceňovanie, maximálny počet splátok, obdobie dostupnosti finančnej pomoci Únie a ostatné podrobné pravidlá potrebné na vykonávanie pomoci;

b)

všeobecné podmienky hospodárskej politiky, ktoré sú pripojené k finančnej pomoci Únie v záujme opätovného nastolenia zdravej hospodárskej alebo finančnej situácie v členskom štáte prijímajúcom úver a na obnovu jeho schopnosti získavať financie na finančných trhoch; Komisia určí tieto podmienky po porade s ECB; a

c)

schválenie ozdravného programu, ktorý členský štát prijímajúci úver pripravil s cieľom splniť hospodárske podmienky pripojené k finančnej pomoci Únie.

4.   Rozhodnutie o poskytnutí úverovej linky obsahuje:

a)

a) sumu, poplatok za dostupnosť úverovej linky, vzorec pre oceňovanie uplatniteľný na uvoľnenie finančných prostriedkov a obdobie dostupnosti finančnej pomoci Únie a ostatné podrobné pravidlá potrebné na vykonávanie pomoci;

b)

všeobecné podmienky hospodárskej politiky, ktoré sú pripojené k finančnej pomoci Únie v záujme opätovného nastolenia zdravej hospodárskej alebo finančnej situácie v členskom štáte prijímajúcom úver; Komisia určí tieto podmienky po porade s ECB; a

c)

schválenie ozdravného programu, ktorý členský štát prijímajúci úver pripravil s cieľom splniť hospodárske podmienky pripojené k finančnej pomoci Únie..

5.   Komisia a členský štát prijímajúci úver uzavrú po získaní stanoviska Hospodárskeho a finančného výboru memorandum o porozumení, v ktorom sa podrobne uvedú všeobecné podmienky hospodárskej politiky ustanovené Radou. Komisia postúpi memorandum o porozumení Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Komisia po porade s ECB opätovne preskúma všeobecné podmienky hospodárskej politiky uvedené v odseku 3 písm. b) a v odseku 4 písm. b), aspoň raz za šesť mesiacov a s členským štátom prijímajúcim úver prediskutuje zmeny, ktoré môžu byť potrebné v jeho ozdravnom programe.

7.   Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou rozhodne o každej úprave, ktorá sa má vykonať v pôvodných všeobecných podmienkach hospodárskej politiky a schváli zrevidovaný ozdravný program, ktorý pripravil členský štát prijímajúci úver.

8.   Ak sa predpokladá financovanie mimo Únie podliehajúce podmienkam hospodárskej politiky, predovšetkým z MMF, dotknutý členský štát sa najprv poradí s Komisiou. Komisia preskúma možnosti, ktoré sú dostupné v rámci nástroja finančnej pomoci Únie a zlučiteľnosť predpokladaných podmienok hospodárskej politiky so záväzkami, ktoré prijal dotknutý členský štát na vykonávanie odporúčaní Rady a rozhodnutí Rady prijatých na základe článku 121, článku 126 a článku 136 ZFEÚ. Komisia o tom informuje Hospodársky a finančný výbor.

Článok 4

Vyplatenie úveru

1.   Úver sa vypláca spravidla v splátkach.

2.   Komisia v pravidelných intervaloch overuje, či hospodárska politika členského štátu prijímajúceho úver je v súlade s jeho ozdravným programom a s podmienkami, ktoré ustanovila Rada podľa článku 3 ods. 3 písm. b). Tento členský štát poskytne na uvedený účel Komisii všetky potrebné informácie a v plnej miere s ňou spolupracuje.

3.   Komisia na základe zistení takéhoto overenia rozhodne o uvoľnení ďalších splátok.

Článok 5

Uvoľnenie finančných prostriedkov

1.   Členský štát prijímajúci úver vopred informuje Komisiu o svojom zámere čerpať finančné prostriedky z jej úverovej linky. Podrobné pravidlá sa ustanovia v rozhodnutí uvedenom v článku 3 ods. 4.

2.   Komisia v pravidelných intervaloch overuje, či hospodárska politika členského štátu prijímajúceho úver je v súlade s jeho ozdravným programom a s podmienkami, ktoré ustanovila Rada podľa článku 3 ods. 4 písm. b). Tento členský štát poskytne na uvedený účel Komisii všetky potrebné informácie a v plnej miere s ňou spolupracuje.

3.   Komisia na základe zistení takéhoto overenia rozhodne o uvoľnení finančných prostriedkov.

Článok 6

Operácie prijímania a poskytovania úveru

1.   Operácie prijímania a poskytovania úveru uvedené v článku 2 sa vykonávajú v eurách.

2.   Charakteristiky postupných splátok uvoľňovaných Úniou v rámci nástroja finančnej pomoci sa dohodnú medzi členským štátom prijímajúcim úver a Komisiou.

3.   Keď Rada už rozhodla o úvere, Komisia je oprávnená požičiavať si na kapitálových trhoch alebo od finančných inštitúcií v najvhodnejšom čase medzi plánovanými výplatami tak, aby optimalizovala náklady financovania a zachovala si svoju povesť na trhoch ako eminent Únie. Získané finančné prostriedky, ktoré zatiaľ neboli vyplatené, sa musia vždy viesť na účelovom bežnom účte alebo na účelovom účte cenných papierov, s ktorým sa nakladá v súlade s pravidlami vzťahujúcimi sa na mimorozpočtové operácie, a ktorý sa nemôže použiť na žiadne iné účely než na poskytnutie finančnej pomoci členskému štátu podľa tohto mechanizmu.

4.   Ak členský štát získa úver, s ktorým je spojená klauzula predčasného splatenia a rozhodne sa uplatniť túto možnosť, Komisia prijme potrebné opatrenia.

5.   Na žiadosť členského štátu prijímajúceho úver a tam, kde okolnosti umožňujú zlepšenie úrokovej sadzby úveru, Komisia môže refinancovať všetky pôvodné úvery alebo časť z nich alebo reštrukturalizovať zodpovedajúce finančné podmienky.

6.   Hospodársky a finančný výbor musí byť informovaný o vývojoch operácií uvedených v odseku 5.

Článok 7

Náklady

Náklady, ktoré vznikli Únii pri uzatváraní a vykonávaní každej operácie, znáša členský štát prijímajúci úver.

Článok 8

Spravovanie úverov

1.   Komisia zavedie potrebné opatrenia na spravovanie úverov s ECB.

2.   Členský štát prijímajúci úver si v národnej centrálnej banke otvorí osobitný účet na riadenie strednodobej finančnej pomoci prijatej od Únie. Tento členský štát takisto prevádza istinu a splatné úroky súvisiace s úverom na účet v ECB štrnásť pracovných dní TARGET2 pred zodpovedajúcim dátumom splatnosti.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 27 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, Európsky dvor audítorov má právo vykonávať v členskom štáte prijímajúcom úver, akékoľvek finančné kontroly alebo audity, ktoré v súvislosti s riadením tejto pomoci považuje za potrebné. Komisia vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom má najmä právo vyslať svojich vlastných úradníkov alebo riadne splnomocnených zástupcov, aby vykonali v členskom štáte prijímajúcom úver, akékoľvek technické alebo finančné kontroly alebo audity, ktoré v súvislosti s touto pomocou považuje za potrebné.

Článok 9

Preskúmanie a úprava

1.   Komisia postúpi Hospodárskemu a finančnému výboru a Rade do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a v prípade potreby potom každých šesť mesiacov správu o vykonávaní tohto nariadenia a o pretrvávaní výnimočných udalostí, ktoré sú dôvodom na prijatie tohto nariadenia.

2.   K správe sa v prípade potreby pripojí návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia s cieľom upraviť možnosť poskytnúť finančnú pomoc bez ovplyvnenia platnosti už prijatých rozhodnutí.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. mája 2010

Za Radu

predsedníčka

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1).