30.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 267/2010

z 24. marca 2010

o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v odvetví poisťovníctva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1534/91 z 31. mája 1991 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v sektore poisťovníctva (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1 písm. a), b), c) a e),

po uverejnení návrhu tohto nariadenia,

po konzultácii s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie,

keďže:

(1)

Nariadenie (EHS) č. 1534/91 splnomocňuje Komisiu uplatniť prostredníctvom nariadenia článok 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2) na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v odvetví poisťovníctva, ktorých cieľom je spolupráca týkajúca sa:

stanovenia spoločných sadzieb poistného na základe kolektívne zisťovaných štatistických údajov alebo počtu nárokov na poistné plnenie,

stanovenia spoločných vzorových všeobecných poistných podmienok,

spoločného krytia niektorých druhov rizík,

poistného plnenia,

skúšania a schvaľovania zabezpečovacích zariadení,

registrov zvýšených rizík a informácií o nich.

(2)

Podľa nariadenia (EHS) č. 1534/91 prijala Komisia nariadenie (ES) č. 358/2003 z 27. februára 2003 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v sektore poisťovníctva (3). Účinnosť nariadenia (ES) č. 358/2003 sa skončí 31. marca 2010.

(3)

Nariadením (ES) č. 358/2003 sa neposkytuje výnimka dohodám, ktoré sa týkajú poistného plnenia a registrov zvýšených rizík a informácií o nich. Komisia uvážila, že jej chýbajú dostatočné skúsenosti s vybavovaním jednotlivých prípadov, aby bolo možné využiť právomoci udelené nariadením (EHS) č. 1534/91 v uvedených oblastiach. Táto situácia sa nezmenila. Hoci nariadením (ES) č. 358/2003 sa poskytla výnimka pre stanovenie vzorových poistných podmienok a pre skúšanie a schvaľovanie zabezpečovacích zariadení, v tomto nariadení by sa takáto výnimka nemala poskytnúť, pretože z prieskumu, ktorý v súvislosti s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 358/2003 vykonala Komisia, vyplynulo, že už nie je nutné, aby takéto dohody boli zaradené do odvetvového nariadenia o skupinovej výnimke. Keďže tieto dve kategórie dohôd nie sú charakteristické iba pre odvetvie poisťovníctva a keďže z prieskumu vyplynulo, že tieto dohody môžu vyvolať obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže, je vhodnejšie, aby boli predmetom samohodnotenia.

(4)

Na základe verejnej konzultácie začatej 17. apríla 2008 Komisia prijala 24. marca 2009 správu určenú Európskemu parlamentu a Rade o fungovaní nariadenia (ES) č. 358/2003 (ďalej len „správa“) (4). Predmetom správy a sprievodného pracovného dokumentu (ďalej len „pracovný dokument“) boli navrhnuté predbežné zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 358/2003. Dňa 2. júna 2009 Komisia uskutočnila verejné stretnutie so zainteresovanými stranami, ako aj so zástupcami odvetvia poisťovníctva, spotrebiteľských organizácií a vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, na ktorom sa diskutovalo o zisteniach a návrhoch obsiahnutých v uvedenej správe a pracovnom dokumente.

(5)

Toto nariadenie by malo zabezpečiť účinnú ochranu hospodárskej súťaže a zároveň priniesť výhody pre spotrebiteľov a poskytnúť primeranú právnu istotu podnikom. V rámci sledovania týchto cieľov by sa mali zohľadniť skúsenosti, ktoré Komisia získala v tejto oblasti, ako aj výsledky konzultácií, ktoré viedli k prijatiu tohto nariadenia.

(6)

Nariadenie (EHS) č. 1534/91 vyžaduje, aby sa v nariadení Komisie o výnimke vymedzili kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov, na ktoré sa vzťahuje, presne uviedli obmedzenia alebo ustanovenia, ktoré dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy môžu alebo nesmú obsahovať, a ustanovenia, ktoré v dohodách, rozhodnutiach alebo zosúladených postupoch musia byť obsiahnuté, alebo iné podmienky, ktoré musia byť splnené.

(7)

Rovnako, ako to bolo v nariadení (ES) č. 358/2003, aj naďalej je vhodné klásť väčší dôraz na vymedzenie kategórií dohôd, na ktoré sa do určitej hranice trhového podielu vzťahuje výnimka, a na presné uvedenie obmedzení alebo ustanovení, ktoré nesmú byť obsiahnuté v takýchto dohodách.

(8)

Výhoda skupinovej výnimky ustanovená týmto nariadením by sa mala obmedziť a poskytnúť len tým dohodám, v prípade ktorých je možné s dostatočnou istotou predpokladať, že spĺňajú podmienky článku 101 ods. 3 zmluvy. Pre uplatňovanie článku 101 ods. 3 zmluvy formou nariadenia nie je nevyhnutné definovať tie dohody, ktoré môžu spadať pod článok 101 ods. 1 zmluvy. Zároveň nie je možné predpokladať, že dohody, ktoré nemôžu využívať toto nariadenie, buď patria do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy, alebo nespĺňajú podmienky uvedené v článku 101 ods. 3 zmluvy. Pri individuálnom posudzovaní dohôd podľa článku 101 ods. 1 sa musí zohľadniť niekoľko faktorov, najmä štruktúra relevantného trhu.

(9)

Spolupráca medzi poisťovacími podnikmi alebo v rámci združení podnikov pri vytváraní zbierok údajov (ktoré môžu zahŕňať aj určité štatistické výpočty) umožňujúcich výpočet priemerných nákladov na krytie určitého rizika v minulosti, alebo v prípade životného poistenia zostavenie tabuliek úmrtnosti alebo výskytu chorobnosti, nehodovosti a úrazovosti, umožňuje zlepšiť znalosť rizík a jednotlivým podnikom uľahčuje odhadovanie rizík. To zasa môže podnikom uľahčiť vstup na trh, z čoho majú prospech spotrebitelia. To isté platí aj o spoločných štúdiách pravdepodobného vplyvu vonkajších okolností, ktoré môžu ovplyvniť početnosť alebo rozsah nárokov na poistné plnenie alebo výnosnosť rôznych druhov investícií. Je však potrebné zabezpečiť, aby sa na takúto spoluprácu vzťahovala výnimka len v takom rozsahu, v akom je uvedená spolupráca potrebná na dosiahnutie týchto cieľov. Preto je vhodné predovšetkým stanoviť, že na dohody o komerčnom poistnom sa výnimka nevzťahuje. V skutočnosti môže byť komerčné poistné nižšie ako sumy v príslušných zbierkach údajov, tabuľkách alebo výsledkoch štúdií, pretože poisťovatelia môžu na zníženie svojho poistného využiť výnosy zo svojich investícií. Okrem toho by uvedené zbierky údajov, tabuľky alebo štúdie mali byť nezáväzné a mali by slúžiť iba na orientáciu. Na výmenu informácií, ktorá nie je nutná na dosiahnutie cieľov uvedených v tomto odôvodnení, by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať.

(10)

Navyše, čím užšie sú kategórie, do ktorých sú zoskupené štatistické údaje o nákladoch krytia určitého rizika v minulosti, tým viac voľnosti majú poisťovacie podniky, aby odlíšili komerčné poistné, keď ho vypočítavajú. Preto je vhodné udeliť výnimku spoločným zbierkam údajov o minulých nákladoch rizík, a to pod podmienkou, že sa dostupné štatistické údaje budú poskytovať s primeranou poistno-matematickou podrobnosťou a rozdielnosťou.

(11)

Prístup k spoločným zbierkam údajov, tabuľkám a výsledkom štúdií potrebujú poisťovacie podniky, ktoré na predmetnom priestorovom trhu alebo tovarovom trhu pôsobia, ako aj tie, ktoré o vstupe na uvedený trh uvažujú. Podobne, prístup k takýmto zbierkam údajov, tabuľkám a výsledkom štúdií by takisto mohol mať význam aj pre spotrebiteľské organizácie alebo zákaznícke organizácie. Prístup k uvedeným zbierkam údajov, tabuľkám a výsledkom štúdií sa poisťovacím podnikom, ktoré ešte nepôsobia na predmetnom trhu, ako aj spotrebiteľským alebo zákazníckym organizáciám, musí poskytnúť za primeraných, dostupných a nediskriminačných podmienok v porovnaní s poisťovacími podnikmi prítomnými na danom trhu. Súčasťou takýchto podmienok by napríklad mohol byť záväzok poisťovacieho podniku dosiaľ neprítomného na trhu, že až raz vstúpi na trh, bude poskytovať štatistické informácie o poistných nárokoch, ako aj členstvo v združení poisťovateľov zodpovedných za vypracúvanie zbierok údajov. Výnimka z požiadavky umožniť prístup spotrebiteľským organizáciám a zákazníckym organizáciám by mala byť umožnená z dôvodov verejnej bezpečnosti, napríklad ak sa informácie týkajú bezpečnostných systémov jadrových elektrární alebo slabých miest protipovodňových systémov.

(12)

Spoľahlivosť spoločných zbierok údajov, tabuliek a štúdií sa zvyšuje s množstvom štatistických údajov, na ktorých sú založené. Poisťovatelia s vysokými podielmi na trhu môžu interne vytvárať dostatok štatistických údajov na vytvorenie spoľahlivých zbierok údajov, ale poisťovatelia s malým trhovým podielom toho nebudú schopní a v prípade podnikov, ktoré len vstupujú na daný trh, je ešte menej pravdepodobné, že budú schopní vytvárať takéto štatistické údaje. Ak sa do takýchto spoločných zbierok údajov, tabuliek a štúdií zapracujú informácie od všetkých poisťovateľov na trhu vrátane tých veľkých, spravidla to pomáha menším poisťovateľom, čím sa podporuje hospodárska súťaž a uľahčuje vstup na trh. Vzhľadom na túto osobitosť odvetvia poisťovníctva nie je vhodné, aby sa v súvislosti s výnimkou pre takéto spoločné zbierky údajov, tabuľky a štúdie stanovili hraničné trhové podiely.

(13)

Spolupoisťovacie alebo spoluzaisťovacie združenia môžu byť v určitých obmedzených prípadoch potrebné, aby boli zúčastnené podniky združenia schopné poskytnúť poistenie alebo zaistenie rizík, v súvislosti s ktorými by v prípade neexistencie združenia neboli schopné poskytnúť dostatočné krytie. Takéto druhy združení vo všeobecnosti nespôsobujú obmedzenie hospodárskej súťaže v zmysle článku 101 ods. 1 zmluvy, a preto týmto článkom nie sú zakázané.

(14)

Spolupoisťovacie alebo spoluzaisťovacie združenia môžu umožniť poisťovateľom alebo zaisťovateľom poskytnúť poistenie alebo zaistenie rizík aj v situácii, keď združenie ide nad rámec toho, čo je potrebné na zabezpečenie krytia daného rizika. V súvislosti s takýmito združeniami však môže dochádzať k obmedzeniu hospodárskej súťaže, napríklad štandardizáciou zmluvných poistných podmienok alebo dokonca výšky krytia alebo poistného. Je preto vhodné stanoviť, za akých okolností sa na takéto združenia môže vzťahovať výnimka.

(15)

Pri skutočne nových rizikách nemožno vopred poznať upisovaciu kapacitu potrebnú na krytie rizika, ani či by mohli spoločne existovať dve alebo viac takýchto združení na účely poskytovania konkrétneho druhu predmetného poistenia. Dohode o združení, ktorá je uzavretá výlučne na účel spolupoistenia alebo spoluzaistenia takýchto nových rizík, preto možno na obmedzený čas udeliť výnimku bez stanovenia hraničného trhového podielu. Tri roky by mali byť primeranou lehotou na zhromaždenie dostatočných historických informácií o nárokoch na poistné plnenie, aby bolo možné posúdiť, či je dané poisťovacie združenie potrebné.

(16)

Riziká, ktoré predtým neexistovali, by sa mali považovať za nové riziká. Za výnimočných okolností však možno určité riziko považovať za nové, ak sa jeho charakter podľa objektívnej analýzy zmenil tak zásadne, že nie je možné vopred vedieť, aká upisovacia kapacita bude potrebná na jeho krytie.

(17)

V prípade rizík, ktoré nie sú nové, môžu byť so spolupoisťovacími a spoluzaisťovacími združeniami, v súvislosti s ktorými dochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže, v určitých obmedzených prípadoch spojené isté výhody, ktoré by mohli odôvodňovať poskytnutie výnimky podľa článku 101 ods. 3 zmluvy, a to aj vtedy, ak by mohli byť nahradené dvoma alebo viacerými konkurujúcimi poisťovacími subjektmi. Môžu napríklad svojim zúčastneným podnikom umožňovať, aby získali potrebné skúsenosti v dotknutom odvetví poisťovníctva, môžu umožňovať úsporu nákladov alebo zníženie komerčného poistného spoločným zaistením za výhodných podmienok. Výnimka by sa však mala poskytnúť len tým dohodám, ktoré podnikom, ktoré sa na nich zúčastňujú, neposkytujú príležitosť na vylúčenie hospodárskej súťaže v súvislosti s podstatnou časťou daných produktov. Spotrebitelia môžu účinne profitovať zo združení len vtedy, ak je na relevantných trhoch, kde tieto združenia pôsobia, dostatočná úroveň hospodárskej súťaže. Táto podmienka by mala byť považovaná za splnenú, ak združenie zostáva pod danou hraničnou hodnotou trhového podielu, a v dôsledku toho možno predpokladať, že je vystavené účinnej skutočnej alebo potenciálnej hospodárskej súťaži zo strany podnikov, ktoré nie sú účastníkmi združenia.

(18)

Týmto nariadením by sa preto mala poskytnúť výnimka každému takému spolupoisťovaciemu alebo spoluzaisťovaciemu združeniu, ktoré existuje viac ako tri roky alebo ktoré nebolo vytvorené na účely krytia nového rizika, pod podmienkou, že súhrnný trhový podiel podnikov zúčastnených na združení nepresahuje určité hraničné hodnoty. Hraničný trhový podiel by mal byť v prípade spolupoisťovacích združení nižší, pretože spolupoisťovacie združenia môžu zahŕňať jednotné poisťovacie podmienky a komerčné poistné. Na účely posúdenia, či združenie spĺňa podmienku trhového podielu, by sa mali spočítať celkové trhové podiely zúčastnených podnikov. Trhový podiel každého zúčastneného podniku je určený celkovým hrubým príjmom z poistného daného zúčastneného podniku v rámci i mimo združenia na tom istom relevantnom trhu. Tieto výnimky by však mali platiť len vtedy, ak dané združenie spĺňa ďalšie podmienky stanovené týmto nariadením, ktorých cieľom je minimalizovať obmedzenia hospodárskej súťaže medzi podnikmi zúčastnenými na združení. V takýchto prípadoch by bolo potrebné vykonať analýzu na individuálnom základe, aby sa zistilo, či sú splnené podmienky stanovené nariadením.

(19)

S cieľom uľahčiť uzatváranie dohôd, z ktorých niektoré môžu znamenať významné investičné rozhodnutia, by sa lehota platnosti tohto nariadenia mala stanoviť na sedem rokov.

(20)

Komisia môže odňať výhody vyplývajúce z tohto nariadenia na základe článku 29 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (5), ak v konkrétnom prípade zistí, že dohoda, na ktorú sa vzťahujú výnimky ustanovené týmto nariadením, má účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy.

(21)

V článku 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 sa ustanovuje, že orgán členského štátu na ochranu hospodárskej súťaže môže odňať výhodu vyplývajúcu z tohto nariadenia pre územie tohto členského štátu, ak v konkrétnom prípade zistí, že dohoda, na ktorú sa vzťahujú výnimky podľa tohto nariadenia, má na území členského štátu alebo na jeho časti účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy, pokiaľ toto územie má všetky charakteristiky osobitného geografického trhu.

(22)

Pri rozhodovaní o tom, či by sa výhody tohto nariadenia mali odňať v zmysle článku 29 nariadenia (ES) č. 1/2003, majú osobitný význam protisúťažné účinky, ktoré môžu vyplynúť z existujúcich väzieb medzi spolupoisťovacími a spoluzaisťovacími združeniami a/alebo ich zúčastnenými podnikmi a inými združeniami a/alebo ich zúčastnenými podnikmi na tom istom relevantnom trhu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

pod pojmom „dohoda“ sa rozumie dohoda, rozhodnutie združenia podnikov alebo spoločný postup;

2.

„zúčastnené podniky“ sú podniky, ktoré sú stranami dohody, a s nimi spojené podniky;

3.

„spojené podniky“ sú:

a)

podniky, v ktorých strana dohody, či už priamo, alebo nepriamo:

i)

má právomoc vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv alebo

ii)

má právomoc vymenovať viac ako polovicu členov dozornej rady, správnej rady alebo orgánov právne zastupujúcich daný podnik, alebo

iii)

má právo riadiť záležitosti podniku;

b)

podniky, ktoré majú priamo alebo nepriamo voči strane dohody práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

c)

podniky, v ktorých má podnik uvedený v písmene b) priamo alebo nepriamo práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

d)

podniky, v ktorých strana dohody spolu s jedným alebo viacerými podnikmi uvedenými v písmenách a), b) alebo c), alebo v ktorých dva alebo viaceré z posledne uvedených podnikov majú spoločne práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

e)

podniky, v ktorých majú práva alebo právomoci uvedené v písmene a) spoločne:

i)

strany dohody alebo s nimi spojené podniky uvedené v písmenách a) až d), alebo

ii)

jedna alebo viacero strán dohody alebo jeden alebo viacero s nimi spojených podnikov uvedených v písmenách a) až d) a jedna alebo viacero tretích strán;

4.

„spolupoisťovacie združenia“ sú zoskupenia vytvorené poisťovacími podnikmi priamo alebo prostredníctvom maklérov alebo poverených zástupcov, s výnimkou ad hoc dohôd o spolupoistení na trhu s upisovaním, v rámci ktorých určitú časť daného rizika kryje hlavný poisťovateľ a zostávajúcu časť rizika kryjú ďalší poisťovatelia vyzvaní na krytie zostatku, pričom tieto zoskupenia:

a)

súhlasia s upísaním poistenia určitej kategórie rizík v mene a na účet všetkých účastníkov alebo

b)

poveria upísaním a riadením poistenia určitej kategórie rizík v ich mene a na ich účet jeden z poisťovacích podnikov, spoločného makléra alebo spoločný subjekt zriadený na tento účel;

5.

„spoluzaisťovacie združenia“ sú zoskupenia vytvorené poisťovacími podnikmi priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov alebo poverených zástupcov, prípadne s pomocou jedného alebo viacerých zaisťovacích podnikov, s výnimkou ad hoc dohôd o spoluzaistení na trhu s upisovaním, v rámci ktorých určitú časť daného rizika kryje hlavný poisťovateľ a zostávajúcu časť rizika kryjú ďalší poisťovatelia vyzvaní na krytie zostatku, s cieľom:

a)

vzájomne zaistiť všetky záväzky v súvislosti s určitou kategóriou rizík alebo ich časť;

b)

prijať pritom zaistenie rizík tej istej kategórie v mene a na účet všetkých účastníkov;

6.

„nové riziká“ sú:

a)

riziká, ktoré predtým nejestvovali a ktorých poistné krytie si vyžaduje vyvinutie úplne nového poistného produktu, ktorý nie je rozšírením, zlepšením ani náhradou jestvujúceho poistného produktu, alebo

b)

vo výnimočných prípadoch riziká, ktorých charakter sa podľa objektívnej analýzy zmenil tak zásadne, že nie je možné vopred vedieť, aká upisovacia kapacita bude potrebná na ich krytie;

7.

„komerčné poistné“ je cena, ktorá sa účtuje tomu, kto kupuje poistku.

KAPITOLA II

SPOLOČNÉ ZBIERKY ÚDAJOV, TABUĽKY A ŠTÚDIE

Článok 2

Výnimka

Podľa článku 101 ods. 3 zmluvy a s výhradou ustanovení tohto nariadenia sa týmto vyhlasuje, že článok 101 ods. 1 zmluvy sa nevzťahuje na dohody uzavreté medzi dvoma alebo viacerými podnikmi v odvetví poisťovníctva, ktoré sa týkajú:

a)

spoločných zbierok údajov a distribúcie údajov, ktoré sú potrebné na tieto účely:

i)

výpočet priemerných nákladov krytia určitého rizika v minulosti (ďalej len „zbierky údajov“);

ii)

zostavenie tabuliek úmrtnosti a tabuliek výskytu chorobnosti, nehodovosti a úrazovosti v súvislosti s poistením zahŕňajúcim prvok kapitalizácie (ďalej len „tabuľky“);

b)

spoločného uskutočňovania štúdií o pravdepodobnom vplyve všeobecných okolností, ktoré sú pre zainteresované podniky vonkajšieho charakteru, na početnosť alebo rozsah budúcich nárokov na poistné plnenie v prípade určitého rizika alebo kategórie rizika, alebo na výnosnosť rôznych druhov investícií (ďalej len „štúdie“) a distribúciu výsledkov takých štúdií.

Článok 3

Podmienky poskytnutia výnimky

1.   Výnimka podľa článku 2 písm. a) platí len pod podmienkou, že zbierky údajov alebo tabuľky:

a)

sú založené na súbore údajov, ktoré boli získané z niekoľkých rizikových rokov zvolených ako skúmané obdobie a ktoré sa v dostatočnom počte vzťahujú na totožné alebo porovnateľné riziká na to, aby tvorili základ, ktorý možno štatisticky spracovať a ktorý okrem iného poskytne údaje o:

i)

počte nárokov na poistné plnenie počas uvedeného obdobia;

ii)

počte jednotlivých rizík poistených v každom rizikovom roku zvoleného skúmaného obdobia;

iii)

celkových sumách vyplatených alebo splatných v súvislosti s nárokmi na poistné plnenie vzniknutými počas uvedeného obdobia;

iv)

celkovej sume kapitálu poisteného v každom rizikovom roku zvoleného skúmaného obdobia;

b)

zahŕňajú čo najpodrobnejšie dostupné a poistno-matematicky adekvátne štatistické údaje;

c)

neobsahujú žiadne nepredvídateľné prvky, príjem odvodený z rezerv, administratívne ani komerčné náklady, ani fiškálne alebo parafiškálne príspevky a nezohľadňujú ani výnosy z investícií, ani predpokladané zisky.

2.   Výnimky podľa článku 2 platia len pod podmienkou, že údaje zbierok, tabuliek alebo štúdií:

a)

neobsahujú údaje o totožnosti dotknutých poisťovacích podnikov alebo poistených;

b)

sú zostavované alebo distribuované s uvedením vyhlásenia, že nemajú záväzný charakter;

c)

neobsahujú žiadnu informáciu naznačujúcu výšku komerčného poistného;

d)

sú k dispozícii za primeraných, dostupných a nediskriminačných podmienok každému poisťovaciemu podniku, ktorý si vyžiada ich kópiu, vrátane poisťovacích podnikov, ktoré nepôsobia na geografickom ani tovarovom trhu, na ktorý sa tieto zbierky údajov, tabuľky alebo výsledky štúdií vzťahujú;

e)

sú k dispozícii za primeraných, dostupných a nediskriminačných podmienok spotrebiteľským organizáciám alebo zákazníckym organizáciám, pokiaľ konkrétnou a presnou formou požiadajú o prístup k nim z dostatočne odôvodnených dôvodov.

Článok 4

Dohody, na ktoré sa nevzťahuje výnimka

Výnimky podľa článku 2 neplatia, ak sa zúčastnené podniky medzi sebou dohodnú alebo zaviažu, že nebudú používať zbierky údajov alebo tabuľky, ktoré sa líšia od zbierok údajov a tabuliek vytvorených podľa článku 2 písm. a), alebo že sa neodchýlia od výsledkov štúdií podľa článku 2 písm. b), alebo ak uložia takéto povinnosti iným podnikom.

KAPITOLA III

SPOLOČNÉ KRYTIE NIEKTORÝCH DRUHOV RIZÍK

Článok 5

Výnimka

Podľa článku 101 ods. 3 zmluvy a s výhradou ustanovení tohto nariadenia sa článok 101 ods. 1 zmluvy nevzťahuje na dohody uzavreté medzi dvoma alebo viacerými podnikmi v odvetví poisťovníctva, ktoré sa týkajú založenia alebo prevádzkovania združení poisťovacích podnikov alebo poisťovacích podnikov a zaisťovacích podnikov na účely spoločného krytia určitej kategórie rizík formou spolupoistenia alebo spoluzaistenia.

Článok 6

Uplatňovanie výnimky a hraničné trhové podiely

1.   Pokiaľ ide o spolupoisťovacie alebo spoluzaisťovacie združenia, ktoré sú vytvorené výhradne na krytie nových rizík, platí výnimka podľa článku 5 na obdobie troch rokov odo dňa prvého založenia takého združenia, a to bez ohľadu na podiel tohto združenia na trhu.

2.   Pokiaľ ide o spolupoisťovacie alebo spoluzaisťovacie združenia, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti odseku 1, platí výnimka podľa článku 5 počas celého obdobia účinnosti tohto nariadenia pod podmienkou, že súhrnný trhový podiel podnikov zúčastnených na združení nepresahuje:

a)

v prípade spolupoisťovacích združení viac než 20 % ktoréhokoľvek relevantného trhu;

b)

v prípade spoluzaisťovacích združení viac než 25 % ktoréhokoľvek relevantného trhu.

3.   Pri výpočte trhového podielu zúčastneného podniku na relevantnom trhu sa zohľadňuje:

a)

trhový podiel zúčastneného podniku v rámci daného združenia;

b)

trhový podiel zúčastneného podniku v rámci iného združenia na tom istom relevantnom trhu, na akom pôsobí združenie, ktorého je zúčastnený podnik členom, a

c)

trhový podiel zúčastneného podniku na tom istom relevantnom trhu, na ktorom pôsobí dané združenie, avšak mimo všetkých združení.

4.   Na účely uplatňovania hraničných trhových podielov stanovených v odseku 2 platia tieto pravidlá:

a)

trhový podiel sa vypočíta na základe hrubého príjmu z poistného; ak údaje o hrubom príjme z poistného nie sú k dispozícii, možno na určenie trhového podielu dotknutého podniku využiť odhady na základe iných spoľahlivých informácií o trhu vrátane poskytnutého poistného krytia alebo hodnoty poisteného rizika;

b)

trhový podiel sa vypočíta na základe údajov týkajúcich sa predchádzajúceho kalendárneho roka.

5.   Ak trhový podiel podľa odseku 2 písm. a) najprv nebol väčší ako 20 %, ale následne stúpol nad túto hranicu, pričom nepresiahol 25 %, výnimka podľa článku 5 platí naďalej aj počas obdobia dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola po prvýkrát prekročená hranica 20 %.

6.   Ak trhový podiel podľa odseku 2 písm. a) najprv nebol väčší ako 20 %, ale následne presiahol 25 %, výnimka podľa článku 5 platí naďalej aj počas obdobia jedného kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola po prvýkrát prekročená hranica 25 %.

7.   Výhody vyplývajúce z odsekov 5 a 6 sa nesmú kombinovať tak, že sa presiahne obdobie dvoch kalendárnych rokov.

8.   Ak trhový podiel podľa odseku 2 písm. b) najprv nebol väčší ako 25 %, ale následne stúpol nad túto hranicu, pričom nepresiahol 30 %, výnimka podľa článku 5 platí naďalej aj počas obdobia dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola po prvýkrát prekročená hranica 25 %.

9.   Ak trhový podiel podľa odseku 2 písm. b) najprv nebol väčší ako 25 %, ale následne presiahol 30 %, výnimka podľa článku 5 platí naďalej aj počas obdobia jedného kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola po prvýkrát prekročená hranica 30 %.

10.   Výhody vyplývajúce z odsekov 8 a 9 sa nesmú kombinovať tak, že sa presiahne obdobie dvoch kalendárnych rokov.

Článok 7

Podmienky poskytnutia výnimky a hraničné trhové podiely

Výnimka podľa článku 5 platí len pod podmienkou, že:

a)

každý zúčastnený podnik má právo po uplynutí primeranej výpovednej lehoty vystúpiť zo združenia bez toho, aby mu z toho vyplývali akékoľvek sankcie;

b)

pravidlá združenia nezaväzujú zúčastnený podnik združenia, aby prostredníctvom združenia celkom alebo sčasti poisťoval alebo zaisťoval druh rizika krytý združením, ani mu nebránia, aby druh rizika krytý združením poisťoval alebo zaisťoval celkom alebo sčasti mimo tohto združenia;

c)

pravidlá združenia nijako neobmedzujú činnosť združenia alebo jeho zúčastnených podnikov na poisťovanie alebo zaisťovanie rizík nachádzajúcich sa v určitej geografickej časti Únie;

d)

dohoda neobmedzuje kapacitu ani odbyt;

e)

dohoda neprideľuje trhy ani spotrebiteľov a

f)

zúčastnené podniky spoluzaisťovacieho združenia neuzatvárajú dohody o komerčnom poistnom, ktoré účtujú v prípade priameho poistenia.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Prechodné obdobie

Zákaz stanovený v článku 101 ods. 1 zmluvy sa neuplatňuje počas obdobia od 1. apríla 2010 do 30. septembra 2010 vo vzťahu k tým dohodám platným k 31. marcu 2010, ktoré nespĺňajú podmienky pre výnimku stanovené týmto nariadením, spĺňajú však podmienky pre výnimku stanovené podľa nariadenia (ES) č. 358/2003.

Článok 9

Obdobie platnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

Jeho účinnosť sa končí 31. marca 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 143, 7.6.1991, s. 1.

(2)  S účinnosťou od 1. decembra 2009 sa článok 81 Zmluvy o ES zmenil na článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“). Obe ustanovenia sa obsahovo zhodujú. Na účely tohto nariadenia sa majú odkazy na článok 101 ZFEÚ chápať ako odkazy na článok 81 Zmluvy o ES, pokiaľ to je vhodné.

(3)  Ú. v. EÚ L 53, 28.2.2003, s. 8.

(4)  KOM(2009) 138.

(5)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.