27.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 72/2010

z 26. januára 2010,

ktorým sa ustanovujú postupy vykonávania inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (1), a najmä na jeho článok 15,

keďže:

(1)

Komisia by mala vykonávať inšpekcie s cieľom monitorovať uplatňovanie nariadenia (ES) č. 300/2008 členskými štátmi. Organizovanie inšpekcií pod dohľadom Komisie je potrebné na overovanie účinnosti národných programov kontroly kvality.

(2)

Komisia a členské štáty by mali spolupracovať na príprave a vykonávaní inšpekcií Komisie.

(3)

Komisia by mala mať možnosť začleniť do svojich inšpekčných tímov kvalifikovaných národných audítorov, ktorých dali k dispozícii členské štáty.

(4)

Inšpekcie Komisie, ako aj podávanie správ z inšpekcií by mali prebiehať podľa stanoveného postupu vrátane štandardnej metodiky.

(5)

Členské štáty by mali zabezpečiť rýchlu nápravu nedostatkov zistených počas inšpekcií Komisie.

(6)

Komisia by mala mať možnosť vykonať následné inšpekcie s cieľom overiť, či došlo k náprave nedostatkov.

(7)

Mal by existovať postup na riešenie nedostatkov, ktoré majú z dôvodu svojej závažnosti výrazný dosah na celkovú úroveň bezpečnostnej ochrany letectva v Spoločenstve.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 300/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú postupy vykonávania inšpekcií Komisie s cieľom monitorovať uplatňovanie nariadenia (ES) č. 300/2008 členskými štátmi. Predmetom inšpekcií Komisie sú príslušné orgány členských štátov a vybrané letiská, prevádzkovatelia a subjekty, ktoré uplatňujú normy bezpečnostnej ochrany letectva. Inšpekcie sa vykonávajú transparentným, účinným, jednotným a dôsledným spôsobom.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„príslušný orgán“ znamená vnútroštátny orgán určený členským štátom podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 300/2008;

2.

„inšpekcia Komisie“ znamená preskúmanie existujúcich kontrol kvality a opatrení, postupov a štruktúr bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ktoré vykonávajú inšpektori Komisie s cieľom zistiť, či sa dodržiava nariadenie (ES) č. 300/2008;

3.

„inšpektor Komisie“ znamená príslušne kvalifikovaného zamestnanca Komisie alebo zamestnanca členského štátu, ktorého úlohou je monitorovať v mene príslušného orgánu dodržiavanie predpisov na vnútroštátnej úrovni a ktorého Komisia vybrala, aby sa zúčastňoval na inšpekciách Komisie;

4.

„výbor“ znamená výbor zriadený článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 300/2008;

5.

„nedostatok“ znamená nesplnenie požiadaviek ustanovených nariadením (ES) č. 300/2008;

6.

„národný audítor“ znamená zamestnanca členského štátu, ktorého úlohou je monitorovať v mene príslušného orgánu dodržiavanie predpisov na vnútroštátnej úrovni;

7.

„test“ znamená kontrolu opatrení bezpečnostnej ochrany letectva, pri ktorom dochádza k simulácii zámeru spáchať nezákonný čin s cieľom otestovať účinnosť vykonávania existujúcich opatrení bezpečnostnej ochrany;

8.

„kompenzačné opatrenie“ znamená dočasné opatrenie alebo súbor opatrení s cieľom v maximálne možnej miere obmedziť dosah nedostatku zisteného počas inšpekcie, kým nedôjde k jeho úplnej náprave.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Článok 3

Spolupráca členských štátov

1.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie, členské štáty spolupracujú s Komisiou pri plnení jej inšpekčných úloh. Táto spolupráca sa odohráva počas fázy príprav, monitorovania a podávania správ.

2.   S cieľom zabezpečiť nerušený priebeh inšpekcie členské štáty podniknú všetky nevyhnutné kroky na zachovanie dôvernosti oznámenia inšpekcie.

Článok 4

Výkon právomocí Komisie

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby inšpektori Komisie mohli podľa nariadenia (ES) č. 300/2008 vykonávať svoje právomoci na výkon inšpekcií bezpečnostnej ochrany civilného letectva príslušného orgánu a všetkých letísk, prevádzkovateľov a subjektov, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.

2.   Každý členský štát zabezpečí, aby inšpektori Komisie mali na požiadanie prístup ku každej relevantnej dokumentácii, ktorá je potrebná na overenie dodržiavania spoločných noriem.

3.   V prípade, že inšpektori Komisie majú pri vykonávaní svojich povinností ťažkosti, dotknuté členské štáty v rámci svojich zákonných právomocí pomôžu Komisii pri plnení jej úloh.

Článok 5

Kvalifikačné kritériá pre inšpektorov Komisie

Kvalifikačným predpokladom na výkon inšpekcií Komisie je, že inšpektori Komisie majú relevantné teoretické a praktické skúsenosti a úspešne absolvovali školenie.

Toto školenie:

a)

poskytujú útvary Komisie;

b)

je úvodné aj pravidelné;

c)

zabezpečuje vedomostnú úroveň, na základe ktorej možno overiť, či sa opatrenia bezpečnostnej ochrany vykonávajú v súlade s nariadením (ES) č. 300/2008.

Úvodné školenie sa končí skúškou.

Článok 6

Účasť národných audítorov na inšpekciách Komisie

1.   Členské štáty dávajú Komisii k dispozícii národných audítorov, ktorí sa môžu zúčastniť na inšpekciách Komisie, ako aj na súvisiacich fázach prípravy a podávania správ.

2.   Členské štáty poskytujú Komisii údaje o minimálne jednom národnom audítorovi a maximálne piatich národných audítoroch, ktorých by bolo možné prizvať k účasti na inšpekciách Komisie.

3.   Výboru sa každoročne oznamuje zoznam národných audítorov, ktorých vymenovali členské štáty a ktorí spĺňajú kritériá uvedené v článku 5.

4.   Národný audítor sa nezúčastňuje na inšpekciách Komisie v členskom štáte, v ktorom je zamestnaný.

5.   Žiadosti o účasť národných audítorov na inšpekciách Komisie sa oznámia príslušnému orgánu včas, za bežných okolností minimálne dva mesiace pred plánovaným termínom inšpekcie.

6.   V súlade s pravidlami Spoločenstva Komisia hradí náklady spojené s účasťou národných audítorov na inšpekciách Komisie.

KAPITOLA III

POSTUPY VYKONÁVANIA INŠPEKCIÍ KOMISIE

Článok 7

Oznamovanie inšpekcií

1.   Komisia informuje o konaní inšpekcie príslušný orgán členského štátu, na ktorého území sa má inšpekcia konať, minimálne dva mesiace vopred.

2.   Spolu s oznámením o konaní inšpekcie sa v prípade potreby zašle predbežný dotazník, ktorý má vyplniť príslušný orgán, ako aj žiadosť o akúkoľvek relevantnú dokumentáciu. Vyplnený dotazník a všetka požadovaná dokumentácia sa Komisii zašle najneskôr dva týždne pred plánovaným začiatkom inšpekcie.

3.   V prípade, že má Komisia k dispozícii informácie, z ktorých vyplýva, že sa na niektorom letisku vyskytujú nedostatky, ktoré by mohli mať výrazný dosah na celkovú úroveň bezpečnostnej ochrany letectva v Spoločenstve, uskutoční sa konzultácia s príslušným orgánom dotknutého členského štátu a môže dôjsť k skráteniu lehoty, v rámci ktorej je potrebné oznámiť inšpekciu, na dva týždne. V takom prípade sa odseky 1 a 2 tohto článku neuplatňujú.

Článok 8

Príprava inšpekcií

1.   Inšpektori Komisie vykonávajú prípravné činnosti s cieľom zabezpečiť účinnosť, presnosť a dôslednosť inšpekcií.

2.   Komisia poskytuje príslušnému orgánu mená inšpektorov Komisie splnomocnených na výkon inšpekcií, ako aj iné náležité údaje.

3.   Príslušný orgán vymenuje pre každú inšpekciu koordinátora, ktorý plánovanú inšpekciu zabezpečuje z organizačného hľadiska. Do troch týždňov od doručenia oznámenia o konaní inšpekcie členské štáty poskytnú Komisii meno a kontaktné údaje koordinátora.

Článok 9

Výkon inšpekcií

1.   Inšpektori Komisie vykonávajú inšpekcie efektívnym a účinným spôsobom a riadne dbajú o vlastnú bezpečnosť, ako aj o bezpečnosť iných osôb. Inšpektori Komisie, ktorých správanie počas inšpekcie nezodpovedá týmto normám, môžu byť vylúčení z ďalších inšpekcií Komisie.

2.   Na monitorovanie dodržiavania požiadaviek bezpečnostnej ochrany civilného letectva ustanovených v nariadení (ES) č. 300/2008 sa používa štandardná metodika.

Výkon inšpekcií sa zakladá na systematickom zhromažďovaní informácií pomocou jednej alebo viacerých týchto techník:

a)

pozorovanie;

b)

overovanie;

c)

rozhovory;

d)

previerka dokumentov a

e)

testy.

3.   Inšpektorov Komisie sprevádza pri vykonávaní inšpekcie zástupca príslušného orgánu. Správanie sprevádzajúcej osoby nesmie ovplyvniť efektívnosť ani účinnosť inšpekcie.

4.   Inšpektori Komisie dostanú identifikačnú kartu, na základe ktorej sú splnomocnení na výkon inšpekcií v mene Komisie, ako aj identifikačnú kartu vystavenú letiskom, na základe ktorej majú povolený vstup do všetkých priestorov relevantných z hľadiska inšpekcie. Formát identifikačnej karty vystavenej letiskom nesmie ovplyvniť efektívnosť ani účinnosť inšpekcie.

5.   Testy sa vykonávajú až po informovaní príslušného orgánu a v úzkej spolupráci s týmto orgánom.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby inšpektori Komisie vo všetkých priestoroch, do ktorých majú prístup počas inšpekcie, ako aj v priestoroch, ktorými prechádzajú do priestorov alebo z priestorov, kde sa vykonáva inšpekcia, mohli mať v súlade s akýmikoľvek odsúhlasenými protokolmi pri sebe predmety určené na testovanie vrátane zakázaných predmetov alebo predmetov, ktoré vyzerajú ako zakázané predmety.

7.   O všetkých závažných nedostatkoch zistených počas inšpekcie Komisie je potrebné čo možno najskôr informovať príslušný orgán. Navyše a bez toho, aby bol dotknutý článok 10, inšpektori Komisie v prípade potreby poskytujú na mieste po ukončení inšpekcie neformálne ústne zhrnutie svojich zistení.

Článok 10

Správa z inšpekcie

1.   Do šiestich týždňov od ukončenia inšpekcie Komisia zašle správu z inšpekcie príslušnému orgánu.

Príslušný orgán bezodkladne poskytne relevantné zistenia letiskám, prevádzkovateľom alebo subjektom, ktoré boli podrobené inšpekcii.

2.   Správa obsahuje zistenia inšpektorov vrátane všetkých zistených nedostatkov. Správa môže obsahovať odporúčania na nápravné opatrenia.

3.   Pri posudzovaní vykonávania nariadenia (ES) č. 300/2008 sa uplatňuje táto klasifikácia:

a)

úplne v súlade;

b)

v súlade, ale je potrebné zlepšenie;

c)

v nesúlade;

d)

v nesúlade so závažnými nedostatkami;

e)

nepoužiteľné;

f)

nepotvrdené.

Článok 11

Odpoveď príslušného orgánu

1.   Do troch mesiacov od dátumu odoslania správy z inšpekcie príslušný orgán predloží Komisii písomnú odpoveď na správu, v ktorej:

a)

poskytne reakciu na zistenia a odporúčania;

b)

uvedie akčný plán s konkrétnymi opatreniami a lehotami na nápravu zistených nedostatkov.

2.   V prípade konania následnej inšpekcie príslušný orgán zašle svoju odpoveď do šiestich týždňov od dátumu odoslania správy z inšpekcie.

3.   V prípade, že v správe z inšpekcie nie sú uvedené žiadne nedostatky, odpoveď sa nevyžaduje.

Článok 12

Náprava nedostatkov

1.   K náprave nedostatkov zistených počas inšpekcie je potrebné pristúpiť bezodkladne. V prípade, že nápravu nemožno vykonať bezodkladne, je potrebné prijať kompenzačné opatrenia.

2.   Príslušný orgán zašle Komisii písomné potvrdenie o náprave nedostatkov. Toto potvrdenie vychádza z monitorovania dodržiavania predpisov, ktoré vykonal príslušný orgán.

3.   Ak zo správy z inšpekcie vyplýva, že nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia, je potrebné informovať o tom príslušný orgán.

Článok 13

Následné inšpekcie

1.   Ak je po doručení odpovede príslušného orgánu potrebné ďalšie objasnenie, Komisia môže vykonať následnú inšpekciu.

2.   Príslušný orgán je potrebné minimálne dva týždne vopred informovať o tom, že sa na jeho území vykoná následná inšpekcia.

3.   Následné inšpekcie sa sústredia predovšetkým na oblasti, v ktorých sa počas prvej inšpekcie Komisie zistili nedostatky.

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Informovanie výboru

Výbor musí byť pravidelne informovaný o vykonávaní programu inšpekcií Komisie a o výsledkoch overovania.

Článok 15

Informovanie príslušných orgánov o závažných nedostatkoch

1.   Príslušný orgán musí byť bezodkladne informovaný, ak sa pri inšpekcii na letisku, ktoré sa nachádza na jeho území, odhalil závažný nedostatok, ktorý má výrazný dosah na celkovú úroveň bezpečnostnej ochrany letectva v Spoločenstve. S touto skutočnosťou je potrebné bezodkladne oboznámiť aj príslušné orgány ostatných členských štátov.

2.   Komisia okrem toho bezodkladne informuje príslušné orgány, ak má k dispozícii hodnoverné informácie o nápravných opatreniach vrátane kompenzačných opatrení, pričom potvrdí, že nedostatky oznámené podľa tohto článku už nemajú výrazný dosah na celkovú úroveň bezpečnostnej ochrany letectva v Spoločenstve.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu uvedeného vo vykonávacích predpisoch prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008, najneskôr však od 29. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72.