30.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 66/2010

z 25. novembra 2009

o environmentálnej značke EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde Spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky (4) malo za cieľ zaviesť dobrovoľnú schému udeľovania environmentálnej značky zameranú na podporu produktov, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas celého svojho životného cyklu, ako aj poskytovať zákazníkom presné, nezavádzajúce a vedecky podložené informácie o vplyve produktov na životné prostredie.

(2)

Zo skúseností získaných počas vykonávania nariadenia (ES) č. 1980/2000 vyplynula potreba zmeniť uvedenú schému environmentálnej značky tak, aby sa zvýšila jej účinnosť a zjednodušilo jej fungovanie.

(3)

Zmenená schéma (ďalej len „schéma environmentálnej značky EÚ“) by sa mala uplatňovať v súlade s ustanoveniami zmlúv, vrátane zásady predbežnej opatrnosti, ktorá je ustanovená v článku 174 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

(4)

Je potrebné zabezpečiť koordináciu medzi schémou environmentálnej značky EÚ a ustanovením požiadaviek v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (5)

(5)

Schéma environmentálnej značky EÚ je súčasťou politiky udržateľnej spotreby a výroby Spoločenstva, ktorej cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné zdroje. Schéma je určená na propagáciu produktov, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrými environmentálnymi vlastnosťami, prostredníctvom používania environmentálnej značky EÚ. V tejto súvislosti je vhodné požadovať, aby sa kritériá, ktoré musia produkty spĺňať, aby mohli byť označené environmentálnou značkou EÚ, zakladali na najlepších environmentálnych vlastnostiach dosahovaných produktami na trhu Spoločenstva. Tieto kritériá by mali byť jednoducho pochopiteľné a použiteľné a mali by byť založené na vedeckých dôkazoch s prihliadnutím na najnovší technologický vývoj. Tieto kritériá by mali byť trhovo orientované a obmedzené na najvýznamnejšie environmentálne vplyvy produktov počas celého ich životného cyklu.

(6)

S cieľom zabrániť nárastu počtu schém environmentálneho označovania a podporiť lepšie environmentálne vlastnosti vo všetkých odvetviach, v ktorých je vplyv na životné prostredie faktorom spotrebiteľskej voľby, mala by sa rozšíriť možnosť využívania environmentálnej značky EÚ. V prípade skupín produktov týkajúcich sa potravín a krmív by sa však mala vykonať štúdia na zabezpečenie toho, aby boli kritériá realizovateľné a aby bolo možné zaručiť pridanú hodnotu. Pre potraviny a krmivá, ako aj nespracované poľnohospodárske produkty patriace do pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov (6), je potrebné posúdiť možnosť, že iba produkty certifikované ako ekologické by boli oprávnené uchádzať sa o environmentálnu značku EÚ, aby sa zabránilo zneisteniu spotrebiteľov.

(7)

Cieľom environmentálnej značky EÚ by mala byť náhrada nebezpečných látok bezpečnejšími látkami vždy, ak je to technicky možné.

(8)

Na to, aby bola schéma environmentálnej značky EÚ prijatá širokou verejnosťou, je dôležité, aby environmentálne mimovládne organizácie a spotrebiteľské organizácie zohrávali významnú úlohu a aby sa aktívne zapájali do vypracovávania a do stanovovania kritérií pre environmentálnu značku EÚ.

(9)

Je vhodné, aby sa všetky zainteresované strany mohli podieľať na vypracovaní alebo revízii kritérií pre environmentálnu značku EÚ za predpokladu, že sa budú dodržiavať spoločné procedurálne pravidlá a že tento proces bude koordinovať Komisia. V záujme zabezpečenia celkovej koherencie opatrení Spoločenstva je vhodné požadovať aj to, aby sa pri vypracúvaní alebo revízii kritérií pre environmentálnu značku EÚ zohľadňovali najnovšie strategické ciele Spoločenstva v oblasti životného prostredia, ako sú environmentálne akčné plány, stratégie udržateľného rozvoja a programy v oblasti zmeny klímy.

(10)

S cieľom zjednodušiť schému environmentálnej značky EÚ a znížiť administratívne zaťaženie v súvislosti s používaním environmentálnej značky EÚ by sa postupy posudzovania a overovania mali zefektívniť.

(11)

Je vhodné stanoviť podmienky, za ktorých sa môže environmentálna značka EÚ používať, a aby sa zabezpečila zhoda s týmito podmienkami, malo by sa od príslušných orgánov požadovať vykonanie overenia a malo by sa zakázať používanie environmentálnej značky EÚ tam, kde neboli splnené podmienky na jej používanie. Takisto je vhodné požadovať od členských štátov, aby ustanovili predpisy o sankciách platných v prípade porušenia tohto nariadenia a aby zabezpečili ich vykonávanie.

(12)

V snahe rozšíriť používanie environmentálnej značky EÚ a podporovať tých, ktorých produkty spĺňajú kritériá pre environmentálnu značku EÚ, by sa mali znížiť náklady na používanie environmentálnej značky EÚ.

(13)

Je potrebné informovať a zvyšovať povedomie verejnosti o environmentálnej značke EÚ prostredníctvom propagačných akcií, informačných a vzdelávacích kampaní na miestnej, národnej a európskej úrovni, aby boli spotrebitelia informovaní o zmysle environmentálnej značky EÚ a aby mali možnosť rozhodovať sa na základe informácií. Je to potrebné aj z toho dôvodu, aby sa schéma stala atraktívnejšou pre výrobcov a maloobchodníkov.

(14)

Členské štáty by mali pri vypracúvaní národných akčných plánov zeleného verejného obstarávania zohľadňovať usmernenia, a mohli by uvažovať o stanovení cieľov zeleného verejného obstarávania environmentálne vhodných produktov.

(15)

V snahe uľahčiť uvádzanie na trh produktov označených environmentálnou značkou na národnej úrovni a na úrovni Spoločenstva, obmedziť dodatočnú prácu spôsobenú spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, a zabrániť zneisteniu spotrebiteľov, je takisto potrebné zvýšiť zhodu a zlepšiť harmonizáciu medzi schémou environmentálnej značky EÚ a národnými schémami environmentálneho označovania v Spoločenstve.

(16)

V snahe zabezpečiť zosúladené uplatňovanie systému udeľovania značky a dohľadu nad trhom a riadenia používania environmentálnej značky EÚ v celom Spoločenstve by si príslušné orgány mali vymieňať informácie a skúsenosti.

(17)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7).

(18)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená prijať kritériá, ktoré musia produkty spĺňať, aby mohli byť označené environmentálnou značkou EÚ, a meniť a dopĺňať prílohy k tomuto nariadeniu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(19)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa preto nariadenie (ES) č. 1980/2000 malo nahradiť týmto nariadením.

(20)

Mali by sa prijať primerané prechodné ustanovenia na zabezpečenie bezproblémového prechodu z nariadenia (ES) č. 1980/2000 na toto nariadenie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa určujú pravidlá ustanovenia a uplatňovania dobrovoľnej schémy environmentálnej značky EÚ.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na akýkoľvek tovar alebo akúkoľvek službu, ktoré sa dodávajú na trh Spoločenstva na účely distribúcie, spotreby alebo používania, buď za úhradu alebo bezplatne (ďalej len „produkty“).

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na humánne lieky ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (8), na veterinárne lieky ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník spoločenstva o veterinárnych liekoch (9), ani na žiadny druh zdravotníckych pomôcok.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„skupina produktov“ je súbor produktov, ktoré slúžia na podobné účely a sú si podobné z hľadiska ich používania, alebo majú podobné funkčné vlastnosti z hľadiska ich vnímania zo strany spotrebiteľov;

2.

„subjekt“ je každý producent, výrobca, dovozca, poskytovateľ služieb, veľkoobchodník alebo maloobchodník;

3.

„environmentálny vplyv“ je akákoľvek zmena životného prostredia úplne alebo čiastočne spôsobená produktom počas jeho životného cyklu;

4.

„environmentálne vlastnosti“ sú výsledok riadenia tých vlastností produktu zo strany výrobcu, ktoré majú environmentálny vplyv;

5.

„overenie“ je proces, ktorého cieľom je osvedčiť, že produkt spĺňa určené kritériá pre environmentálnu značku EÚ.

Článok 4

Príslušné orgány

1.   Každý členský štát určí orgán alebo orgány na ministerstvách alebo mimo nich zodpovedné za vykonávanie úloh ustanovených v tomto nariadení (ďalej len „príslušný orgán“ alebo „príslušné orgány“) a zabezpečí, aby boli funkčné. V prípade vymenovania viac ako jedného príslušného orgánu členský štát vymedzí jednotlivé právomoci takýchto orgánov a požiadavky na koordináciu, ktoré sú pre ne platné.

2.   Zloženie príslušných orgánov je také, aby bola zaručená ich nezávislosť a neutralita, a ich rokovací poriadok je taký, aby bola zabezpečená transparentnosť pri vykonávaní ich činností, ako aj účasť všetkých zainteresovaných strán.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány spĺňali požiadavky stanovené v prílohe V.

4.   Príslušné orgány zabezpečia, aby proces overovania vykonávala strana nezávislá od overovaného subjektu konzistentným, nestranným a spoľahlivým spôsobom a v súlade s medzinárodnými, európskymi alebo vnútroštátnymi normami a postupmi týkajúcimi sa orgánov, ktoré prevádzkujú schémy certifikácie produktov.

Článok 5

Výbor Európskej únie pre environmentálne označovanie

1.   Komisia zriadi Výbor Európskej únie pre environmentálne označovanie (EUEB) pozostávajúci zo zástupcov príslušných orgánov všetkých členských štátov uvedených v článku 4 a ďalších zainteresovaných strán. EUEB si podľa vlastného rokovacieho poriadku zvolí predsedu. EUEB bude prispievať k vypracovaniu a revízii kritérií pre environmentálnu značku EÚ a k preskúmavaniu uplatňovania schémy environmentálnej značky EÚ. Okrem toho bude poskytovať Komisii poradenstvo a pomoc v týchto oblastiach a predovšetkým vydávať odporúčania o minimálnych požiadavkách na environmentálne vlastnosti.

2.   Komisia zabezpečí, aby EUEB pri vykonávaní svojich činností dodržiaval vyváženú účasť všetkých relevantných zainteresovaných strán vo vzťahu ku každej skupine produktov, napríklad príslušných orgánov, producentov, výrobcov, dovozcov, poskytovateľov služieb, veľkoobchodníkov, maloobchodníkov, najmä malých a stredných podnikov, a skupín na ochranu životného prostredia a spotrebiteľských organizácií.

Článok 6

Všeobecné požiadavky na kritériá pre environmentálnu značku EÚ

1.   Kritériá pre environmentálnu značku EÚ vychádzajú z environmentálnych vlastností produktov s prihliadnutím na najnovšie strategické ciele Spoločenstva v oblasti životného prostredia.

2.   Kritériami environmentálnej značky EÚ sa ustanovujú environmentálne požiadavky, ktoré produkt musí spĺňať, aby mohol byť označený environmentálnou značkou EÚ.

3.   Kritériá pre environmentálnu značku EÚ sa určujú na vedeckom základe vzhľadom na celý životný cyklus produktov. Pri určení týchto kritérií sa berú do úvahy:

a)

najvýznamnejšie environmentálne vplyvy, predovšetkým vplyv na zmenu klímy, vplyv na prírodu a biodiverzitu, spotreba energie a zdrojov, produkciu odpadu, emisie do všetkých zložiek životného prostredia, znečistenie prostredníctvom fyzikálnych účinkov a používanie a vypúšťanie nebezpečných látok;

b)

nahradenie nebezpečných látok bezpečnejšími látkami, alebo použitie alternatívnych materiálov alebo dizajnu, kdekoľvek je to technicky uskutočniteľné;

c)

potenciál na zníženie environmentálneho vplyvu vďaka trvanlivosti a opakovanej použiteľnosti produktov;

d)

čistá environmentálna bilancia medzi environmentálnym prínosom a zaťažením vrátane aspektov zdravia a bezpečnosti, a to v rozličných etapách životného cyklu produktov;

e)

ak je to vhodné, sociálne a etické aspekty, napr. s odkazom na súvisiace medzinárodné zmluvy a dohovory, napr. príslušné normy Medzinárodnej organizácie práce a etické kódexy;

f)

kritériá stanovené pre iné environmentálne značky, najmä oficiálne (na národnej alebo regionálnej úrovni) uznané environmentálne značky typu I podľa EN ISO 14024, v prípade, že pre danú skupinu produktov existujú, aby sa posilnila súčinnosť;

g)

v čo najväčšom rozsahu zásada obmedzovania testovania na zvieratách.

4.   Kritériá pre environmentálnu značku EÚ obsahujú požiadavky určené na zabezpečenie toho, aby produkty označené environmentálnou značkou EÚ slúžili primerane v súlade so zamýšľaným účelom použitia.

5.   Pred vypracovaním kritérií environmentálnej značky EÚ pre potraviny a krmivá vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (10), Komisia vykoná do 31. decembra 2011 štúdiu, v ktorej preskúma realizovateľnosť ustanovenia spoľahlivých kritérií týkajúcich sa environmentálnych vlastností počas celého životného cyklu takýchto produktov vrátane produktov rybolovu a akvakultúry. V štúdii by sa mala venovať osobitná pozornosť vplyvu akýchkoľvek kritérií environmentálnej značky EÚ na potraviny a krmivá, ako aj nespracované poľnohospodárske produkty spadajúce do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 834/2007. Štúdia by mala posúdiť aj možnosť, že len produkty certifikované ako ekologické by boli oprávnené uchádzať sa o udelenie environmentálnej značky EÚ, aby sa zabránilo zneisteniu spotrebiteľov.

Komisia po zohľadnení výsledku štúdie a stanoviska EUEB rozhodne o tom, pre ktoré skupiny potravín alebo krmív, ak vôbec, je realizovateľné vypracovať kritériá environmentálnej značky EÚ, v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 2.

6.   Environmentálnou značkou EÚ sa nesmú označovať tovary obsahujúce látky alebo prípravky/zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako toxické, nebezpečné pre životné prostredie, karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické (CMR) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (11), a ani tovary obsahujúce látky uvedené v článku 57 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (12).

7.   V prípade osobitných kategórií tovarov obsahujúcich látky uvedené v odseku 6 a len v prípade, ak nie je technicky realizovateľná ich náhrada alebo použitie alternatívnych materiálov alebo dizajnu, alebo v prípade produktov, ktoré majú podstatne lepšie environmentálne vlastnosti v porovnaní s inými tovarmi v rovnakej kategórii, Komisia môže prijať opatrenia na udelenie výnimiek z odseku 6. Výnimky nie je možné udeliť, pokiaľ ide o látky spĺňajúce kritériá článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a identifikované postupom uvedeným v článku 59 ods. 1 uvedeného nariadenia prítomné v zmesiach, v produkte alebo v ktorejkoľvek homogénnej časti komplexného produktu v koncentráciách vyšších ako 0,1 hmotnostného %. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 2.

Článok 7

Vypracovávanie a revízia kritérií pre environmentálnu značku EÚ

1.   Po konzultácii s EUEB môže Komisia, členské štáty, príslušné orgány a ďalšie zainteresované subjekty začať a viesť vypracovávanie alebo revíziu kritérií pre environmentálnu značku EÚ. Ak sú vedením vypracúvania kritérií poverené iné takéto zainteresované strany, musia preukázať odborné vedomosti o produktoch, ako aj schopnosť viesť postup nestranne a v súlade s cieľmi tohto nariadenia. Vzhľadom na to sa uprednostní konzorcium pozostávajúce z viac ako jednej záujmovej skupiny.

Strana, ktorá iniciuje a povedie vypracovanie alebo revíziu kritérií pre environmentálnu značku EÚ, vypracuje v súlade s postupom uvedeným v prílohe I časti A tieto dokumenty:

a)

predbežnú správu;

b)

predbežný návrh kritérií;

c)

technickú správu na podporu návrhu kritérií;

d)

záverečnú správu;

e)

príručku pre potenciálnych používateľov environmentálnej značky EÚ a pre príslušné orgány;

f)

príručku pre orgány, ktoré zadávajú verejné zákazky.

Tieto dokumenty sa predložia Komisii a EUEB.

2.   Ak už sú na základe inej schémy environmentálnej značky v súlade s požiadavkami na environmentálne značky typu I podľa EN ISO 14024 vypracované kritériá pre skupinu produktov, pre ktorú ešte neboli vypracované žiadne kritériá environmentálnej značky EÚ, každý členský štát, v ktorom je táto iná schéma environmentálnej značky uznávaná, môže po konzultácii s Komisiou a EUEB navrhnúť tieto kritériá pre schému environmentálnej značky EÚ.

V takýchto prípadoch sa môže uplatniť skrátený postup vypracovania kritérií uvedený v prílohe I časti B za podmienky, že navrhované kritériá boli vypracované v súlade s prílohou I časťou A. Tento postup vedie buď Komisia alebo členský štát, ktorý navrhol skrátený postup vypracovania kritérií podľa prvého pododseku.

3.   V prípade potreby nepodstatnej revízie kritérií sa môže uplatniť skrátený postup podľa časti C prílohy I.

4.   Do 19. februára 2011 sa EUEB a Komisia dohodnú na pracovnom pláne vrátane stratégie a neúplného zoznamu skupín produktov. V pláne sa zohľadnia aj iné činnosti Spoločenstva (napr. v odvetví zeleného verejného obstarávania) a plán môže byť aktualizovaný podľa posledných strategických cieľov Spoločenstva v oblasti životného prostredia. Tento plán sa pravidelne aktualizuje.

Článok 8

Ustanovenie kritérií pre environmentálnu značku EÚ

1.   Návrh kritérií pre environmentálnu značku EÚ sa vypracuje v súlade s postupom stanoveným v prílohe I a so zreteľom na pracovný plán.

2.   Komisia najneskôr do deviatich mesiacov po konzultácii s EUEB prijme opatrenia na ustanovenie špecifických kritérií environmentálnej značky EÚ pre jednotlivé skupiny produktov. Tieto opatrenia sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Komisia vo svojom záverečnom návrhu zohľadní pripomienky EUEB a objasní, zdokumentuje a poskytne vysvetlenia dôvodov, ktoré viedli k akýmkoľvek zmenám v záverečnom návrhu v porovnaní s predbežným návrhom po konzultácii s EUEB.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 2.

3.   V opatreniach uvedených v odseku 2 Komisia:

a)

ustanoví požiadavky na posúdenie zhody špecifických produktov s kritériami environmentálnej značky EÚ („požiadavky na posudzovanie“);

b)

špecifikuje pre každú skupinu produktov tri kľúčové environmentálne charakteristiky, ktoré sa môžu uvádzať na alternatívnej značke s textovým poľom uvedenej v prílohe II;

c)

špecifikuje pre každú skupinu produktov príslušné obdobie platnosti kritérií a požiadaviek na posudzovanie;

d)

špecifikuje povolenú mieru variability produktu počas obdobia platnosti uvedeného v písmene c).

4.   Pri ustanovovaní kritérií pre environmentálnu značku EÚ sa dbá na to, aby sa nezaviedli opatrenia, ktorých uplatňovanie by mohlo malým a stredným podnikom spôsobovať neprimeranú administratívnu a hospodársku záťaž.

Článok 9

Udelenie environmentálnej značky EÚ a pravidlá a podmienky jej používania

1.   Akýkoľvek subjekt, ktorý chce používať environmentálnu značku EÚ, predloží žiadosť príslušným orgánom uvedeným v článku 4 v súlade s týmito pravidlami:

a)

v prípade, že produkt pochádza z jediného členského štátu, žiadosť sa predloží príslušnému orgánu tohto členského štátu;

b)

v prípade, že produkt v rovnakej podobe pochádza z viacerých členských štátov, žiadosť sa môže predložiť príslušnému orgánu v jednom z týchto členských štátov;

c)

v prípade, že produkt pochádza z tretej krajiny, žiadosť sa predloží príslušnému orgánu ktoréhokoľvek členského štátu, v ktorom sa produkt má uviesť alebo bol uvedený na trh.

2.   Environmentálna značka EÚ má podobu zobrazenú v prílohe II.

Environmentálna značka EÚ sa môže používať len v súvislosti s produktami, ktoré spĺňajú kritériá pre environmentálnu značku EÚ platné pre príslušné produkty a pre ktoré sa environmentálna značka EÚ udelila.

3.   V žiadostiach sa uvedú úplné kontaktné údaje subjektu, príslušná skupina produktov, úplný opis produktu a akékoľvek iné informácie, ktoré požaduje príslušný orgán.

Žiadosti musia obsahovať všetku potrebnú dokumentáciu v zmysle príslušného opatrenia Komisie, ktorým sa ustanovujú kritériá pre environmentálnu značku EÚ pre dotknutú skupinu produktov.

4.   Príslušný orgán, ktorému sa predkladá žiadosť, vyberá poplatky podľa prílohy III. Používanie environmentálnej značky EÚ je podmienené včasným zaplatením poplatkov.

5.   Do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti skontroluje dotknutý príslušný orgán, či je dokumentácia úplná a výsledok kontroly oznámi žiadateľovi. Príslušný orgán odmietne žiadosť v prípade, ak žiadateľ nedoplní dokumentáciu do šiestich mesiacov od tohto oznámenia.

Pokiaľ je dokumentácia kompletná a príslušný orgán overil, že produkt spĺňa kritériá pre environmentálnu značku EÚ a požiadavky na posúdenie uverejnené podľa článku 8, príslušný orgán pridelí produktu registračné číslo.

Subjekty hradia náklady skúšania a posudzovania zhody s kritériami environmentálnej značky EÚ. Ak je potrebné overenie na mieste mimo územia členského štátu, v ktorom sídli príslušný orgán, môžu sa subjektom účtovať náklady na cestovné a ubytovanie.

6.   V prípade, že sa v kritériách pre environmentálnu značku EÚ vyžaduje, aby výrobné zariadenia spĺňali určité požiadavky, tieto musia byť splnené vo všetkých zariadeniach, kde sa produkt označený environmentálnou značkou EÚ vyrába. Ak je to potrebné, príslušný orgán vykoná posúdenie na mieste, alebo na tento účel poverí splnomocneného zástupcu.

7.   Príslušné orgány prednostne uznávajú skúšky, ktoré sú akreditované podľa ISO 17025, a overenia vykonané orgánmi akreditovanými podľa normy EN 45011 alebo ekvivalentnej medzinárodnej normy. Príslušné orgány spolupracujú tak, aby zabezpečili efektívne a dôsledné vykonanie postupov posudzovania a overovania, a to najmä prostredníctvom pracovnej skupiny uvedenej v článku 13.

8.   Príslušný orgán uzatvorí s každým subjektom zmluvu o podmienkach používania environmentálnej značky EÚ (vrátane ustanovení o oprávnení na používanie a o odobratí environmentálnej značky EÚ, a to najmä po revízii kritérií). Na tento účel sa použije štandardná zmluva podľa predlohy uvedenej v prílohe IV.

9.   Subjekt môže umiestniť environmentálnu značku EÚ na produkt len po uzatvorení zmluvy. Subjekt umiestni na produkt označený environmentálnou značkou EÚ aj registračné číslo.

10.   Príslušný orgán, ktorý produktu udelil environmentálnu značku EÚ, upovedomí o tom Komisiu. Komisia zriadi spoločný register a pravidelne ho aktualizuje. Register bude prístupný verejnosti na internetovom portáli venovanom environmentálnej značke EÚ.

11.   Environmentálna značka EÚ sa môže používať na produktoch, na ktoré sa udelila, a na súvisiacich propagačných materiáloch.

12.   Udelenie environmentálnej značky EÚ nemá vplyv na environmentálne ani iné regulačné požiadavky Spoločenstva, ani vnútroštátne právne predpisy platné pre rozličné etapy životného cyklu produktu.

13.   Z práva používať environmentálnu značku EÚ nevyplýva právo používať ju ako súčasť obchodnej značky.

Článok 10

Dohľad nad trhom a riadenie používania environmentálnej značky EÚ

1.   Akákoľvek klamlivá alebo zavádzajúca reklama alebo používanie akejkoľvek značky alebo loga, ktoré vedú k zámene s environmentálnou značkou EÚ, sú zakázané.

2.   Príslušný orgán pravidelne overuje, či produkty, ktorým udelil environmentálnu značku EÚ, spĺňajú kritériá pre environmentálnu značku EÚ a požiadavky na posúdenie uverejnené podľa článku 8. Príslušný orgán vykoná takéto overenie podľa potreby aj na základe sťažnosti. Takéto overovania môžu mať podobu náhodných kontrol na mieste.

Príslušný orgán, ktorý produktu udelil environmentálnu značku EÚ, informuje jej používateľa o všetkých sťažnostiach podaných v súvislosti s produktom označeným environmentálnou značkou EÚ a môže požiadať používateľa, aby na tieto sťažnosti reagoval. Príslušný orgán môže zatajiť totožnosť sťažovateľa pred používateľom značky.

3.   Používateľ environmentálnej značky EÚ umožní príslušnému orgánu, ktorý ju produktu udelil, vykonanie všetkých potrebných prešetrení na účely monitorovania, či používateľ stále dodržiava kritériá pre danú skupinu produktov a článok 9.

4.   Používateľ environmentálnej značky EÚ musí na žiadosť príslušného orgánu, ktorý ju produktu udelil, umožniť vstup do priestorov, kde sa príslušný produkt vyrába.

Vstup možno požadovať v akomkoľvek rozumnom čase a bez predošlého oznámenia.

5.   Ak ktorýkoľvek príslušný orgán zistí potom, čo dal používateľovi environmentálnej značky EÚ možnosť predložiť pripomienky, že produkt označený environmentálnou značkou EÚ nespĺňa kritériá pre príslušnú skupinu produktov, alebo že sa environmentálna značka EÚ nepoužíva v súlade s článkom 9, buď zakáže používanie environmentálnej značky EÚ v prípade tohto produktu, alebo, ak environmentálnu značku EÚ udelil iný príslušný orgán, informuje ho o tejto skutočnosti. Používateľ environmentálnej značky EÚ nemá nárok na refundáciu poplatkov uvedených v článku 9 ods. 4, ani ich časti.

Príslušný orgán bezodkladne informuje všetky ostatné príslušné orgány a Komisiu o tomto zákaze.

6.   Príslušný orgán, ktorý produktu udelil environmentálnu značku EÚ, nezverejní, ani nepoužije na žiadne účely, ktoré nesúvisia s udelením environmentálnej značky EÚ, informácie, ku ktorým získal prístup počas posudzovania dodržiavania pravidiel používania environmentálnej značky EÚ stanovených v článku 9 zo strany používateľa environmentálnej značky EÚ.

Prijme všetky rozumné opatrenia na zabezpečenie ochrany získaných dokumentov pred falšovaním a zneužitím.

Článok 11

Schémy environmentálneho označovania v členských štátoch

1.   Po zverejnení kritérií pre environmentálnu značku EÚ pre určitú skupinu produktov si iné národné alebo regionálne oficiálne uznávané schémy environmentálneho označovania typu I podľa EN ISO 14024, ktoré v čase zverejnenia kritérií nemajú pokrytú túto skupinu produktov, môžu túto skupinu produktov zaviesť do schémy environmentálneho označovania len vtedy, ak sú kritériá vypracované v týchto schémach minimálne také prísne ako kritériá pre environmentálnu značku EÚ.

2.   S cieľom harmonizovať kritériá európskych schém environmentálneho označovania (typu I podľa EN ISO 14024), kritériá environmentálnej značky EÚ zohľadnia aj existujúce kritériá vypracované v oficiálne uznávaných schémach environmentálneho označovania v členských štátoch.

Článok 12

Propagácia environmentálnej značky EÚ

1.   Členské štáty a Komisia v spolupráci s EUEB dohodnú konkrétny akčný plán na propagáciu používania environmentálnej značky EÚ prostredníctvom:

a)

činností na zvýšenie informovanosti a informačných a vzdelávacích kampaní pre spotrebiteľov, producentov, výrobcov, veľkoobchodníkov, poskytovateľov služieb, verejných obstarávateľov, obchodníkov, maloobchodníkov a širokú verejnosť,

b)

motivovania k pochopeniu schémy, predovšetkým v malých a stredných podnikoch,

čím podporujú rozvoj tejto schémy.

2.   Propagácia environmentálnej značky EÚ sa môže realizovať prostredníctvom internetového portálu environmentálnej značky EÚ poskytujúceho základné informačné a propagačné materiály o environmentálnej značke EÚ a informácie o miestach, kde je možné kúpiť produkty s environmentálnou značkou EÚ, vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

3.   Členské štáty podporia používanie príručky pre orgány, ktoré zadávajú verejné zákazky v zmysle prílohy I časti A bodu 5. Členské štáty na tento účel posúdia napríklad stanovenie cieľov na nákup produktov spĺňajúcich kritériá uvedené v tejto príručke.

Článok 13

Výmena informácií a skúseností

1.   S cieľom podporiť dôsledné vykonávanie tohto nariadenia si príslušné orgány pravidelne vymieňajú informácie a skúsenosti, a to najmä v súvislosti s uplatňovaním článkov 9 a 10.

2.   Komisia na tento účel vytvorí pracovnú skupinu príslušných orgánov. Pracovná skupina sa stretáva najmenej dvakrát ročne. Cestovné náklady hradí Komisia. Pracovná skupina si zvolí predsedu a prijme rokovací poriadok.

Článok 14

Správa

Do 19. februára 2015 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní schémy environmentálnej značky EÚ. V správe sa uvedú aj prvky pre potenciálne preskúmanie schémy.

Článok 15

Zmeny a doplnenia príloh

Komisia môže meniť a dopĺňať prílohy, ako aj upraviť maximálne poplatky ustanovené v prílohe III, zohľadňujúc potrebu toho, aby poplatky pokrývali prevádzkové náklady schémy.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 2.

Článok 16

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 17

Sankcie

Členské štáty stanovia predpisy o sankciách platných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty bezodkladne oznámia tieto ustanovenia Komisii a bezodkladne ju informujú o každej následnej zmene a doplnení, ktorá sa ich týka.

Článok 18

Zrušenie

Týmto sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1980/2000.

Článok 19

Prechodné ustanovenia

Nariadenie (ES) č. 1980/2000 sa naďalej uplatňuje na zmluvy uzavreté podľa jeho článku 9 až do dátumu skončenia platnosti uvedeného v daných zmluvách, okrem ustanovení uvedeného nariadenia týkajúcich sa poplatkov.

Na takéto zmluvy sa uplatňujú článok 9 ods. 4 a príloha III tohto nariadenia.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. novembra 2009

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

Å. TORSTENSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 120, 28.5.2009, s. 56.

(2)  Ú. v. EÚ C 218, 11.9.2009, s. 50.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. októbra 2009.

(4)  Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.

(6)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.

(9)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

POSTUP PRI VYPRACOVÁVANÍ A REVÍZII KRITÉRIÍ PRE ENVIRONMENTÁLNU ZNAČKU EÚ

A.   Štandardný postup

Musia sa vypracovať tieto dokumenty:

1.   Predbežná správa

Predbežná správa musí obsahovať tieto prvky:

kvantitatívne vyjadrenie potenciálneho environmentálneho prínosu súvisiaceho so skupinou produktov vrátane zohľadnenia prínosu iných podobných európskych a národných alebo regionálnych schém environmentálneho označovania typu I podľa EN ISO 14024;

odôvodnenie výberu a rozsahu skupiny produktov;

posúdenie všetkých potenciálnych otázok obchodovania;

analýzu kritérií iných environmentálnych značiek;

súčasné právne predpisy a prebiehajúce legislatívne iniciatívy súvisiace s odvetvím skupiny produktov;

analýzu možností nahradenia nebezpečných látok bezpečnejšími látkami alebo použitím alternatívnych materiálov alebo dizajnu, ak je to technicky uskutočniteľné, najmä pokiaľ ide o látky vzbudzujúce veľké obavy, ako sa uvádza v článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

údaje vnútorného trhu Spoločenstva pre dané odvetvie vrátane objemov a obratu;

súčasný a budúci potenciál pre prienik produktov označených environmentálnou značkou EÚ na trh;

rozsah a celkový význam environmentálnych vplyvov súvisiacich so skupinou produktov na základe nových alebo existujúcich hodnotiacich štúdií životného cyklu. Môžu sa použiť aj ďalšie vedecké dôkazy. Kritické a kontroverzné otázky sa podrobne opíšu a zhodnotia;

odkazy na údaje a informácie získané a použité na účely vydania správy.

Predbežná správa sa počas vypracovávania kritérií sprístupní na internetovej stránke Komisie venovanej environmentálnej značke EÚ na účely pripomienkovania a na referenčné účely.

Pri vypracovávaní kritérií pre skupiny produktov týkajúcich sa potravín a krmív musí predbežná správa, s odkazom na štúdiu vykonanú podľa článku 6 ods. 5, preukázať, že:

jestvuje skutočná environmentálna pridaná hodnota vo vypracúvaní kritérií environmentálnej značky EÚ pre predmetný produkt,

environmentálna značka EÚ zohľadňuje celý životný cyklus produktu a

použitie environmentálnej značky EÚ na predmetnom produkte nespôsobí pre spotrebiteľov nejasnosti v porovnaní s inými označeniami potravín.

2.   Predbežný návrh kritérií a súvisiaca technická správa

Po uverejnení predbežnej správy sa vypracuje predbežný návrh kritérií a technická správa na podporu návrhu.

Kritériá v predbežnom návrhu musia spĺňať tieto požiadavky:

sú založené na najlepších produktoch dostupných na trhu Spoločenstva z hľadiska environmentálnych vlastností počas životného cyklu, pričom orientačne zodpovedajú 10-20 % produktov dostupných na trhu Spoločenstva z hľadiska environmentálnych vlastností v čase ich prijatia;

aby sa umožnila potrebná flexibilita, presný percentuálny podiel bude vymedzený individuálne a v každom prípade s cieľom podporovať produkty s najväčšou environmentálnou vhodnosťou a zabezpečiť, aby mali spotrebitelia dostatočný výber;

zohľadňujú čistú environmentálnu bilanciu medzi environmentálnym prínosom a zaťažením vrátane aspektov zdravia a bezpečnosti; v prípade, ak je to vhodné, posudzujú sa aj sociálne a etické aspekty, napríklad s odkazom na súvisiace medzinárodné dohovory a dohody, ako napríklad príslušné normy Medzinárodnej organizácie práce a etické kódexy;

sú založené na najvýznamnejších environmentálnych vplyvoch produktu, sú podľa možnosti vyjadrené prostredníctvom kľúčových technických ukazovateľov environmentálnych vlastností produktu a sú vhodné na posúdenie v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

sú založené na spoľahlivých údajoch a informáciách, ktoré sú podľa možnosti reprezentatívne pre celý trh Spoločenstva;

sú založené na údajoch o životnom cykle a kvantitatívnych environmentálnych vplyvoch, podľa možnosti v súlade s európskymi referenčnými systémami pre údaje o životnom cykle (ELCD);

zohľadňujú názory všetkých zainteresovaných strán zapojených do konzultačného procesu;

zaručujú vo vzťahu k vymedzeniam pojmov, metódam skúšok a technickej a administratívnej dokumentácii harmonizáciu s existujúcimi právnymi predpismi platnými pre skupinu produktov;

zohľadňujú príslušné politiky Spoločenstva a prácu vykonanú v súvislosti s inými príbuznými skupinami produktov.

Predbežný návrh kritérií musí byť napísaný tak, aby bol ľahko zrozumiteľný pre tých, ktorí ich chcú používať. V prípade každého kritéria je uvedené odôvodnenie a objasnenie environmentálneho prínosu. V návrhu sa zdôraznia kritériá zodpovedajúce kľúčovým environmentálnym charakteristikám.

Technická správa obsahuje minimálne tieto prvky:

vedecké vysvetlenie každej požiadavky a každého kritéria;

kvantitatívne vyjadrenie celkových environmentálnych vlastností, ktorých dosiahnutie sa od všetkých kritérií celkovo očakáva, v porovnaní s priemernými produktami na trhu;

odhad očakávaných environmentálnych/hospodárskych/sociálnych vplyvov kritérií ako celku;

príslušné skúšobné metódy na posúdenie rozličných kritérií;

odhad nákladov na skúšky;

v prípade každého kritéria informácie o všetkých skúškach, správy a iné dokumenty, ktoré majú vypracovať používatelia na žiadosť príslušného orgánu podľa článku 10 ods. 3.

Predbežný návrh kritérií a technická správa sa na účely verejnej konzultácie sprístupnia na pripomienkovanie na internetovej stránke Komisie venovanej environmentálnej značke EÚ. Strana, ktorá vedie vypracovanie skupiny produktov, pošle návrh a správu všetkým zainteresovaným stranám.

K predbežnému návrhu kritérií sa uskutočnia minimálne dve otvorené porady pracovnej skupiny, na ktoré sa prizvú všetky zainteresované strany, napríklad príslušné orgány, zástupcovia odvetvia (vrátane malých a stredných podnikov), odborové zväzy, maloobchodníci, dovozcovia, environmentálne a spotrebiteľské organizácie. Na týchto poradách sa zúčastní aj Komisia.

Predbežný návrh kritérií a technická správa sa sprístupnia minimálne jeden mesiac pred prvou poradou pracovnej skupiny. Všetky ďalšie predbežné návrhy kritérií sa sprístupnia aspoň jeden mesiac pred nasledujúcou poradou. Všetky zmeny kritérií v ďalších návrhoch sa v plnej miere odôvodnia a zdokumentujú, a to s odkazom na diskusie na otvorených poradách pracovnej skupiny a pripomienky získané počas verejných konzultácií.

Na každú pripomienku získanú počas procesu vypracovania kritérií sa musí poskytnúť odpoveď, v ktorej sa uvedie, či bola pripomienka prijatá alebo zamietnutá, a z akého dôvodu.

3.   Záverečná správa a návrh kritérií

Záverečná správa obsahuje tieto prvky:

Jasné odpovede na všetky pripomienky a návrhy, v ktorých sa uvedie, či pripomienky alebo návrhy boli prijaté alebo zamietnuté, a z akého dôvodu. So zainteresovanými stranami z Európskej únie a mimo Európskej únie sa zaobchádza rovnako.

Okrem toho obsahuje tieto prvky:

zhrnutie úrovne podpory návrhu kritérií zo strany príslušných orgánov v rozsahu jednej strany;

súhrnný zoznam všetkých dokumentov distribuovaných v priebehu vypracovania kritérií, spolu s informáciou, kedy a komu bol každý dokument distribuovaný, ako aj kópiu príslušných dokumentov;

zoznam zainteresovaných strán, ktoré sa podieľali na práci, zúčastnili sa konzultácií alebo vyjadrili svoje stanovisko, spolu s ich kontaktnými informáciami;

zhrnutie;

tri kľúčové environmentálne charakteristiky skupiny produktov, ktoré sa môžu uvádzať na alternatívnej značke s textovým poľom uvedenej v prílohe II;

návrh marketingovej a komunikačnej stratégie pre skupinu produktov.

Získané pripomienky k záverečnej správe sa zohľadnia a na požiadanie sa poskytnú informácie o odozve na dané pripomienky.

4.   Príručka pre potenciálnych používateľov environmentálnej značky EÚ a pre príslušné orgány

Vypracuje sa príručka ako pomôcka pre potenciálnych používateľov environmentálnej značky EÚ a pre príslušné orgány pri posudzovaní zhody produktov s kritériami.

5.   Príručka pre orgány, ktoré zadávajú verejné zákazky

Pre orgány, ktoré zadávajú verejné zákazy sa vypracuje príručka s pokynmi na používanie kritérií pre environmentálnu značku EÚ.

Komisia poskytne vzory príručky pre potenciálnych používateľov a príslušné orgány, ako aj príručky pre orgány, ktoré zadávajú verejné zákazky, preložené do všetkých úradných jazykov Spoločenstva.

B.   Skrátený postup v prípadoch, keď boli kritériá vypracované v iných schémach environmentálneho označovania typu I podľa EN ISO 14024

Komisii sa predloží jediná správa. Táto správa bude obsahovať časť, ktorá preukáže, že boli splnené technické a konzultačné požiadavky uvedené v časti A, ako aj návrh kritérií, príručku pre potenciálnych používateľov environmentálnej značky EÚ a pre príslušné orgány a príručku pre orgány, ktoré zadávajú verejné zákazky.

Ak je Komisia spokojná s tým, že správa a kritériá spĺňajú požiadavky uvedené v časti A, správa a návrh kritérií sa počas obdobia dvoch mesiacov sprístupnia na účely verejných konzultácií na internetovej stránke Komisie venovanej environmentálnej značke EÚ na pripomienkovanie.

Na každú pripomienku získanú v priebehu verejných konzultácií sa musí poskytnúť odpoveď, v ktorej sa uvedie, či sa pripomienka prijíma alebo zamieta, a z akého dôvodu.

S výhradou zmien prijatých počas obdobia verejných konzultácií Komisia môže prijať kritériá podľa článku 8, ak žiadny členský štát nepožiada o otvorenú poradu pracovnej skupiny.

Na žiadosť ktoréhokoľvek členského štátu sa uskutoční otvorená porada pracovnej skupiny k návrhu kritérií, na ktorej sa zúčastnia všetky zainteresované strany, napríklad príslušné orgány, zástupcovia odvetvia (vrátane malých a stredných podnikov), odborové zväzy, maloobchodníci, dovozcovia, environmentálne a spotrebiteľské organizácie. Na takejto porade sa zúčastní aj Komisia.

S výhradou akýchkoľvek zmien prijatých počas obdobia verejných konzultácií alebo počas porady pracovnej skupiny môže Komisia kritériá prijať v súlade s článkom 8.

C.   Skrátený postup pre nepodstatnú revíziu kritérií

Komisia vypracuje správu s nasledujúcim obsahom:

odôvodnenie potreby plnej revízie kritérií a dôvody, pre ktoré nepostačuje jednoduchá aktualizácia kritérií a úrovne ich rigoróznosti;

technická časť, v ktorej sú aktualizované predchádzajúce trhové údaje použité pri určení kritérií;

predbežný návrh revidovaných kritérií;

kvantitatívne vyjadrenie celkových environmentálnych vlastností, ktorých dosiahnutie sa od všetkých kritérií celkovo očakáva, v porovnaní s priemernými produktami na trhu;

revidovaná príručka pre potenciálnych používateľov environmentálnej značky EÚ a pre príslušné orgány; a

revidovaná príručka pre orgány, ktoré zadávajú verejné zákazky.

Správa a návrh kritérií sa na účely verejnej konzultácie sprístupnia na pripomienkovanie na internetovej stránke Komisie venovanej environmentálnej značke EÚ na obdobie dvoch mesiacov.

Na každú pripomienku získanú v priebehu verejných konzultácií sa musí poskytnúť odpoveď, v ktorej sa uvedie, či sa pripomienka prijíma alebo zamieta, a z akého dôvodu.

S výhradou akýchkoľvek zmien vykonaných počas obdobia verejných konzultácií môže Komisia prijať kritériá podľa článku 8, ak žiadny členský štát nepožiada o otvorenú poradu pracovnej skupiny.

Na žiadosť ktoréhokoľvek členského štátu sa uskutoční otvorená porada pracovnej skupiny k návrhu kritérií, na ktorej sa zúčastnia všetky zainteresované strany, napríklad príslušné orgány, zástupcovia odvetvia (vrátane malých a stredných podnikov), odborové zväzy, maloobchodníci, dovozcovia a environmentálne a spotrebiteľské organizácie. Na takejto porade sa zúčastní aj Komisia.

S výhradou akýchkoľvek zmien prijatých počas obdobia verejných konzultácií alebo počas porady pracovnej skupiny môže Komisia prijať kritériá podľa článku 8.


PRÍLOHA II

PODOBA ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

Environmentálna značka EÚ má túto podobu:

Značka:

Image

Alternatívna značka s textovým poľom (možnosť použitia tohto textového poľa a použitý text sa spresnia v kritériách pre danú skupinu produktov):

Image

Na produkte sa uvádza aj registračné číslo environmentálnej značky EÚ. Má túto podobu:

Image

kde xxxx označuje krajinu registrácie, yyy skupinu produktov a zzzzz je číslo pridelené príslušným orgánom.

Značka, alternatívna značka s textovým poľom a registračné číslo sa vytlačia buď v dvoch farbách (Pantone č. 347 zelená pre listy a stonku kvetu a pre symbol „Є“, internetovú adresu a skratku EU a Pantone č. 279 pre všetky ostatné prvky, text a rámček), alebo v čiernej na bielom, alebo v bielej na čiernom.


PRÍLOHA III

POPLATKY

1.   Poplatok za podanie žiadosti

Príslušný orgán, ktorému sa žiadosť podáva, vyberá poplatok založený na skutočných administratívnych nákladoch na spracovanie žiadosti. Tento poplatok nie je nižší ako 200 EUR a nie je vyšší ako 1 200 EUR.

Ak ide o malé a stredné podniky (1) a subjekty v rozvojových krajinách, maximálny poplatok za podanie žiadosti nie je vyšší ako 600 EUR.

V prípade mikropodnikov (1) je maximálny poplatok za podanie žiadosti 350 EUR.

Poplatok za podanie žiadosti sa znižuje o 20 % pre žiadateľov, ktorí sú zaregistrovaní v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a/alebo majú osvedčenie podľa normy ISO 14001. Toto zníženie je možné len za podmienky, že sa žiadateľ výslovne zaviaže, že v rámci svojej environmentálnej politiky zabezpečí, že jeho produkty s environmentálnou značkou EÚ budú v úplnom súlade s kritériami pre environmentálnu značku počas celej doby platnosti zmluvy a že takýto záväzok sa vhodne začlení do podrobných environmentálnych cieľov. Žiadatelia, ktorí majú osvedčenie podľa normy ISO 14001, každoročne preukážu dodržiavanie tohto záväzku. Žiadatelia, ktorí sú zaregistrovaní v EMAS, predložia kópiu ich každoročne overeného environmentálneho vyhlásenia.

2.   Ročný poplatok

Príslušný orgán môže vyžadovať od každého žiadateľa, ktorému bola udelená environmentálna značka EÚ, aby za používanie tejto značky platil ročný poplatok do výšky 1 500 EUR.

Ak ide o malé a stredné podniky a subjekty v rozvojových krajinách, maximálny ročný poplatok nie je vyšší ako 750 EUR.

V prípade mikropodnikov je maximálny ročný poplatok 350 EUR.

Obdobie, na ktoré sa vzťahuje ročný poplatok, sa začína dňom udelenia environmentálnej značky EÚ žiadateľovi.


(1)  Malé a stredné podniky a mikropodniky, ako sú vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).


PRÍLOHA IV

ŠTANDARDNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

PREAMBULA

Príslušný orgán … (celý názov), ďalej len „príslušný orgán“

so sídlom … (celá adresa), na účely podpisu tejto zmluvy zastúpený … (meno zodpovednej osoby), a … (celé meno/názov držiteľa) ako producent, výrobca, dovozca, poskytovateľ služieb, veľkoobchodník alebo maloobchodník, so sídlom … (celá adresa), ďalej len „držiteľ“, v zastúpení … (meno zodpovednej osoby), sa dohodli na nasledovnom, pokiaľ ide o používanie environmentálnej značky EÚ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), ďalej len „nariadenie o environmentálnej značke EÚ“:

1.   POUŽÍVANIE ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

1.1.   Príslušný orgán udeľuje držiteľovi právo používať environmentálnu značku EÚ na svojich produktoch uvedených v priložených špecifikáciách produktu, ktoré spĺňajú príslušné kritériá pre skupinu produktov na obdobie …, prijaté Komisiou Európskych spoločenstiev dňa … (dátum), uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie z … (úplný odkaz) a priložené k tejto zmluve.

1.2.   Environmentálna značka EÚ sa bude používať iba v podobách ustanovených v prílohe II nariadenia o environmentálnej značke EÚ.

1.3.   Držiteľ zabezpečí, aby označený produkt počas doby platnosti tejto zmluvy vždy spĺňal všetky podmienky používania a ustanovenia vymedzené v článku 9 nariadenia o environmentálnej značke EÚ. Pre nové zmeny charakteristík produktov, ktoré nemajú vplyv na súlad s kritériami, sa nebudú požadovať nové prihlášky. Držiteľ je však povinný informovať príslušný orgán o takýchto zmenách prostredníctvom doporučeného listu. Príslušný orgán môže vykonať náležité overenia.

1.4.   Zmluvu možno rozšíriť na väčšie množstvo produktov než sa pôvodne predpokladalo, pričom rozšírenie podlieha súhlasu príslušného orgánu a podmienke, že produkty patria do tej istej skupiny produktov a tiež spĺňajú jej kritériá. Príslušný orgán môže overiť splnenie týchto podmienok. Príloha uvádzajúca podrobné špecifikácie produktu sa náležite zmení.

1.5.   Držiteľ nesmie uskutočňovať reklamy, vyhlásenia alebo používať značku alebo logo spôsobom, ktorý je klamlivý alebo zavádzajúci, alebo ktorý by mohol spôsobiť zámenu s environmentálnou značkou EÚ alebo spochybniť jej integritu.

1.6.   Držiteľ je podľa tejto zmluvy zodpovedný za spôsob používania environmentálnej značky EÚ v súvislosti so svojimi produktami, najmä v kontexte reklamy.

1.7.   Príslušný orgán, vrátane jeho zástupcov splnomocnených na tieto účely, môžu vykonať všetky potrebné preverovania na monitorovanie stáleho dodržiavania kritérií pre príslušnú skupinu produktov, podmienok používania a ustanovení tejto zmluvy v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 10 nariadenia o environmentálnej značke EÚ.

2.   POZASTAVENIE A ODOBRATIE

2.1.   Ak držiteľ prestane spĺňať podmienky používania alebo ustanovenia uvedené v článku 1 tejto zmluvy, oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu a zdrží sa používania environmentálnej značky EÚ až dovtedy, kým tieto podmienky používania alebo ustanovenia splní a túto skutočnosť oznámi príslušnému orgánu.

2.2.   Ak sa príslušný orgán domnieva, že držiteľ porušil niektorú z podmienok používania alebo niektoré z ustanovení tejto zmluvy, môže pozastaviť alebo odobrať držiteľovi oprávnenie na používanie environmentálnej značky EÚ a prijať opatrenia potrebné na zabránenie držiteľovi v ďalšom používaní značky, vrátane opatrení ustanovených v článkoch 10 a 17 nariadenia o environmentálnej značke EÚ.

3.   OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKY

3.1.   Držiteľ nezahrnie environmentálnu značku EÚ ako súčasť žiadnej záruky alebo ručenia v súvislosti s produktom, na ktorý odkazuje článok 1.1 tejto zmluvy.

3.2.   Príslušný orgán vrátane jeho splnomocnených zástupcov nie je zodpovedný za žiadne straty alebo škody, ktoré utrpí držiteľ v súvislosti s udelením a/alebo používaním environmentálnej značky EÚ.

3.3.   Príslušný orgán vrátane jeho splnomocnených zástupcov nie je zodpovedný za žiadne straty alebo škody, ktoré utrpí tretia strana, ani také, ktoré vzniknú v súvislosti s udelením a/alebo používaním environmentálnej značky EÚ, vrátane jej použitia v reklame.

3.4.   Držiteľ nahradí príslušnému orgánu a jeho splnomocneným zástupcom všetky straty, škody alebo zodpovednostné záväzky vzniknuté príslušnému orgánu alebo jeho splnomocneným zástupcom v dôsledku porušenia tejto zmluvy zo strany držiteľa alebo v dôsledku použitia nesprávnych informácií alebo dokumentácie poskytnutej držiteľom vrátane akýchkoľvek tvrdení tretej strany.

4.   POPLATKY

4.1.   Výška poplatku za podanie žiadosti a ročného poplatku bude stanovená v súlade s prílohou III nariadenia o environmentálnej značke EÚ.

4.2.   Používanie environmentálnej značky EÚ je podmienené včasným uhradením všetkých príslušných poplatkov.

5.   DĹŽKA TRVANIA ZMLUVY A ROZHODNÉ PRÁVO

5.1.   Okrem ustanovení článkov 5.2, 5.3 a 5.4 táto zmluva platí od dátumu jej podpísania do (…) alebo do skončenia platnosti kritérií pre skupinu produktov, podľa toho, čo nastane skôr.

5.2.   Ak držiteľ porušil niektorú z podmienok používania alebo niektoré z ustanovení tejto zmluvy v zmysle článku 2.2, príslušný orgán môže túto skutočnosť považovať za porušenie zmluvy, ktoré príslušnému orgánu udeľuje spolu s ustanoveniami článku 2.2 aj právo vypovedať zmluvu doporučeným listom držiteľovi pred dátumom stanoveným v článku 5.1 do (lehotu ustanoví príslušný orgán).

5.3.   Držiteľ môže vypovedať zmluvu zaslaním doporučeného listu príslušnému orgánu. Výpovedná lehota je tri mesiace.

5.4.   Ak sú kritériá pre skupinu produktov rozšírené v zmysle článku 1.1 bez zmien a doplnení na akékoľvek obdobie, a ak príslušný orgán neoznámi písomne vypovedanie aspoň tri mesiace pred skončením platnosti kritérií pre skupinu produktov a tejto zmluvy, príslušný orgán informuje držiteľa najmenej tri mesiace vopred o tom, že zmluva bude automaticky obnovená dovtedy, kým zostanú v platnosti kritériá pre skupinu produktov.

5.5.   Po ukončení tejto zmluvy nesmie držiteľ používať environmentálnu značku EÚ v súvislosti s produktom uvedeným v článku 1.1 a v prílohe tejto zmluvy na označovanie alebo na účely reklamy. Environmentálna značka EÚ môže byť napriek tomu počas šiestich mesiacov po skončení zmluvy uvádzaná na tovare, ktorý má držiteľ alebo iné subjekty na sklade a ktorý bol vyrobený pred skončením zmluvy. Toto ustanovenie neplatí, ak bola zmluva skončená z dôvodov uvedených v článku 5.2.

5.6.   Každý spor medzi príslušným orgánom a držiteľom alebo akýkoľvek nárok jednej strany voči druhej na základe tejto zmluvy, ktorý nebol urovnaný priateľskou dohodu o urovnaní sporu, podlieha rozhodnému právu ustanovenému v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (2) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II) (3).

Súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

kópia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ v (príslušnom jazyku/jazykoch Spoločenstva),

špecifikácie produktu, ktoré musia zahŕňať aspoň podrobnosti o názve a/alebo interných referenčných číslach výrobcu, mieste výroby a súvisiace registračné číslo/čísla environmentálnej značky EÚ,

kópia rozhodnutia Komisie … (o kritériách na skupiny produktov).

V … dňa …

(príslušný orgán)

poverená osoba …

(právne záväzný podpis)

(držiteľ)

poverená osoba …

(právne záväzný podpis)


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 40.


PRÍLOHA V

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV

1.   Príslušný orgán je nezávislý od organizácie alebo produktu, ktorý posudzuje.

Ako príslušný orgán môže byť určený orgán, ktorý patrí do obchodného združenia alebo profesijnej federácie, ktoré zastupujú podniky zapojené do navrhovania, výroby, obstarávania, montáže, používania alebo údržby produktov, ktoré tento orgán posudzuje, pod podmienkou, že je preukázaná jeho nezávislosť a nedochádza ku konfliktu záujmov.

2.   Príslušný orgán, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú dizajnéri, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia alebo subjekty vykonávajúce údržbu produktov, ktoré posudzujú, ani splnomocnení zástupcovia žiadnej z týchto osôb. To nevylučuje používanie posudzovaných produktov, ktoré sú potrebné v rámci činností príslušného orgánu, alebo používanie na osobné účely.

Príslušný orgán, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvádzania na trh, inštalácie, používania alebo údržby týchto produktov, ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností. Nepodieľajú sa na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok a integritu vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli určené. Vzťahuje sa to najmä na poradenské služby.

Príslušné orgány zabezpečia, aby činnosti ich pomocných orgánov alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu a nestrannosť ich činností posudzovania zhody.

3.   Príslušné orgány a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni odbornej integrity a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podliehať žiadnym tlakom a stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností.

4.   Príslušný orgán musí byť schopný vykonať všetky úlohy posudzovania zhody, ktorými je poverený podľa tohto nariadenia, či už ich vykoná príslušný orgán sám alebo ich vykoná niekto iný v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

Príslušný orgán má vždy, pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo kategóriu produktu, pre ktoré bol určený, k dispozícii:

a)

potrebné technické znalosti a dostatočné a primerané skúsenosti na vykonávanie úloh posudzovania zhody;

b)

potrebný opis postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, ktorý zabezpečuje transparentnosť a reprodukovateľnosť týchto postupov. Uplatňuje príslušné politiky a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré vykonáva ako príslušný orgán, a inými činnosťami;

c)

potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti zohľadňujúce veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik pôsobí, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri produkte a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Má nevyhnutné prostriedky na primeraný výkon technických a administratívnych úloh spojených s činnosťami posudzovania zhody a má prístup k všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

5.   Zamestnanci zodpovední za výkon činností posudzovania zhody majú:

a)

primerané vedomosti o všetkých činnostiach posudzovania zhody, pre ktoré bol príslušný orgán určený;

b)

schopnosti potrebné na vydanie osvedčení, záznamov a protokolov preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.

6.   Je potrebné zaručiť nestrannosť príslušných orgánov, ich vrcholového manažmentu a zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovanie.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu príslušného orgánu a jeho zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovanie, nezávisí od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.

7.   Príslušné orgány sa zúčastňujú na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach pracovnej skupiny príslušných orgánov, uvedených v článku 13 tohto nariadenia alebo zabezpečia, aby ich zamestnanci, ktorí vykonávajú posudzovanie, boli o týchto činnostiach informovaní, a administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny, uplatňujú ako všeobecné usmernenia.