12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/65


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 21. apríla 2010

o TARGET2-Securities

(ECB/2010/2)

(2010/272/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho články 3.1, 12.1, 17, 18 a 22,

keďže:

(1)

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) 6. júla 2006 rozhodla o tom, že v spolupráci s centrálnymi depozitármi cenných papierov (CDCP) a inými účastníkmi trhu preskúma možnosť vytvorenia novej služby Eurosystému pre vyrovnanie obchodov s cennými papiermi v peniazoch centrálnej banky, ktorá by sa mala volať TARGET2-Securities (T2S). T2S má ako súčasť úloh Eurosystému podľa článkov 17, 18 a 22 štatútu ESCB za cieľ umožniť zjednotenie postupov po uzatvorení obchodov poskytnutím základného a nestranného celoeurópskeho vyrovnania hotovosti a obchodov s cennými papiermi v peniazoch centrálnej banky bez ohľadu na hranice tak, aby mohli CDCP poskytovať svojim zákazníkom harmonizované a štandardizované služby spojené s vyrovnaním formou dodania oproti platbe v integrovanom technickom prostredí s cezhraničnými možnosťami. Vzhľadom na to, že poskytovanie peňazí centrálnej banky je základnou úlohou Eurosystému, T2S má povahu verejnej služby. Národné centrálne banky eurozóny budú poskytovať služby v oblasti správy zábezpeky a vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky v T2S.

(2)

Článok 22 štatútu ESCB dáva Eurosystému mandát na „zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Únie“. Vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky navyše predchádza rizikám likvidity a je preto dôležité pre spoľahlivosť postupov po uzatvorení obchodov s cennými papiermi, ako aj pre finančný trh vo všeobecnosti.

(3)

Rada guvernérov rozhodla 17. júla 2008 o spustení projektu T2S a o poskytnutí finančných prostriedkov potrebných až do jeho ukončenia. Rada guvernérov na základe ponuky Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d’Italia (ďalej len „4CB“) tiež rozhodla, že 4CB vytvoria a budú prevádzkovať T2S.

(4)

Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2009/6 z 19. marca 2009 o zriadení Programovej rady TARGET2-Securities („TARGET2-Securities Programme Board“) (1) ako operatívneho riadiaceho orgánu Eurosystému, ktorý bude pre Radu guvernérov vypracovávať návrhy týkajúce sa kľúčových strategických otázok a vykonávať úlohy čisto technickej povahy. Mandát Programovej rady T2S, ktorý je upravený v prílohe k rozhodnutiu ECB/2009/6, predstavuje jeden zo základných prvkov riadenia T2S. Centrálne banky Eurosystému zároveň poverili Programovú radu T2S vykonávaním niektorých úloh v oblasti implementácie tak, aby mohla vykonávať činnosť v plnom rozsahu a konať v mene celého Eurosystému.

(5)

Toto usmernenie upravuje najmä základné princípy programu T2S vo fáze jeho špecifikácie a vývoja. Predstavuje vyvrcholenie spomínaných rozhodnutí Rady guvernérov a bližšie upravuje najmä úlohy a zodpovednosť Programovej rady T2S a 4CB, ako aj ich vzájomný vzťah. Vzhľadom na to, že program T2S sa ďalej vyvíja, toto usmernenie sa doplní ďalšími právnymi aktmi a zmluvnými dojednaniami, za ktoré nesie konečnú zodpovednosť Rada guvernérov.

(6)

V súlade s vyššie uvedenými rozhodnutiami Rady guvernérov má program T2S tri úrovne riadenia. Na prvej úrovni riadenia je konečné rozhodovanie vo veciach T2S zverené Rade guvernérov, ktorá má celkovú zodpovednosť za program T2S a je podľa článku 8 štatútu ESCB rozhodovacím orgánom celého Eurosystému. Na druhej úrovni riadenia bola zriadená Programová rada T2S, aby orgánom ECB s rozhodovacími právomocami pomáhala pri zabezpečovaní úspešného a včasného dokončenia programu T2S. Tretiu úroveň riadenia predstavujú 4CB.

(7)

Keďže sa služby T2S ponúkajú CDCP, je dôležité, aby sa vzťah k nim usporiadal počas vývoja T2S, prechodu na T2S a následného prevádzkovania T2S. Na tento účel sa vytvorí kontaktná skupina. Národné skupiny užívateľov predstavujú fórum pre komunikáciu a súčinnosť medzi prevádzkovateľmi a užívateľmi služieb vyrovnania obchodov s cennými papiermi v rámci národných trhov. Poradná skupina T2S predstavuje fórum pre komunikáciu a súčinnosť medzi Eurosystémom a externými osobami zúčastnenými na T2S.

(8)

T2S nie je podnikateľskou činnosťou a jej cieľom nie je konkurovať CDCP ani žiadnemu inému účastníkovi trhu. To znamená, že hoci cieľom finančného režimu T2S je plná návratnosť nákladov, služby T2S nie sú poskytované za účelom dosiahnutia zisku. O celkovej výške investícií Eurosystému do T2S sa prijme interné rozhodnutie, pričom rozhodnutie o cenách za služby T2S bude mať za cieľ plnú návratnosť nákladov. Eurosystém by mal navyše vo vzťahu k CDCP prísne uplatňovať zásadu nediskriminácie a snažiť sa zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých CDCP, ktorí budú na vyrovnanie obchodov využívať T2S.

(9)

T2S predstavuje technický prostriedok, ktorý bude možné používať nielen na vyrovnanie v eurách, ale bude tiež otvorený pre NCB mimo eurozóny a iné centrálne banky, ktoré by mohli mať záujem zúčastňovať sa na ňom tým, že dajú svoju menu k dispozícii na vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky v T2S, ako sa upravuje v tomto usmernení,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a rozsah

1.   T2S sa zakladá na jednotnej technickej platforme integrovanej v systémoch centrálnych bánk pre hrubé vyrovnanie platieb v reálnom čase. Ide o službu, ktorú Eurosystém poskytuje CDCP a ktorá umožňuje základné a nestranné vyrovnanie obchodov s cennými papiermi v peniazoch centrálnej banky formou dodania oproti platbe bez ohľadu na hranice.

2.   Toto usmernenie upravuje pravidlá riadenia programu T2S. Upravuje aj základné znaky programu T2S, vymedzuje príslušné úlohy a zodpovednosť Programovej rady T2S a 4CB a vzťahy medzi nimi vo fáze špecifikácie a vývoja. Vymedzuje aj hlavné rozhodnutia, ktoré má Rada guvernérov prijať v súvislosti s T2S. Toto usmernenie navyše v súvislosti s T2S ustanovuje základné zásady týkajúce sa: a) finančného režimu, práv a záruk, b) spôsobu vymedzenia prístupu CDCP a zmluvných vzťahov s týmito CDCP, c) podmienok, za akých bude možné v T2S používať iné meny ako euro, a d) vývoja programu T2S.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia:

„centrálnym depozitárom cenných papierov“ (CDCP) sa rozumie subjekt, ktorý: a) umožňuje spracovanie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi zaknihovaním; b) poskytuje služby úschovy a správy, napr. správu udalostí súvisiacich s právami a záväzkami z cenných papierov a splatenie istiny, a c) hrá aktívnu úlohu pri zabezpečovaní integrity emisií cenných papierov,

„dodaním oproti platbe“ sa rozumie mechanizmus, ktorý prepája prevod cenných papierov a prevod peňažných prostriedkov takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že k dodaniu cenných papierov dôjde len v prípade, ak sa uskutočnila platba,

„NCB eurozóny“ sa rozumie národná centrálna banka (NCB) členského štátu, ktorého menou je euro,

„centrálnou bankou Eurosystému“ sa rozumie buď NCB eurozóny, alebo prípadne ECB,

„rámcovou dohodou“ sa rozumie zmluvný rámec uzatváraný medzi CDCP a Eurosystémom pre fázu vývoja a prevádzky,

„všeobecnými funkčnými špecifikáciami“ sa rozumie všeobecný opis funkčného riešenia, ktoré sa má vyvinúť na uspokojenie požiadaviek užívateľov T2S. Bude zahŕňať prvky, ako sú funkčná architektúra (domény, moduly a interakcie), koncepčné modely, dátový model alebo postup dátových tokov,

„dohodou medzi druhou a treťou úrovňou riadenia“ sa rozumie dohoda o dodávke a prevádzkovaní dohodnutá medzi Programovou radou T2S a 4CB, schválená Radou guvernérov a následne podpísaná centrálnymi bankami Eurosystému a 4CB. Obsahuje ďalšie podrobnosti týkajúce sa úloh a zodpovednosti 4CB, Programovej rady T2S a centrálnych bánk Eurosystému,

„členským štátom“ sa rozumie krajina, ktorá je členom Únie,

„NCB mimo eurozóny“ sa rozumie NCB členského štátu, ktorého menou nie je euro,

„prevádzkovou fázou“ sa rozumie časové obdobie, ktoré sa začína v momente, keď prvý CDCP prešiel na T2S,

„inou centrálnou bankou“ sa rozumie centrálna banka krajiny, ktorá je mimo Únie,

„platobným kalendárom“ sa rozumie kalendár stanovujúci poradie splátok náhrady pre 4CB,

„dohodou o úrovni služieb“ sa v súvislosti s T2S rozumie tak dohoda vymedzujúca úroveň služieb, ktoré majú 4CB poskytovať Eurosystému, ako aj dohoda vymedzujúca úroveň služieb, ktoré má Eurosystém poskytovať CDCP,

„fázou špecifikácie a vývoja“ sa rozumie časové obdobie, ktoré sa začína schválením požiadaviek užívateľov Radou guvernérov a končí začiatkom prevádzkovej fázy,

„obchodnou aplikáciou T2S“ sa rozumie softvér vytvorený a prevádzkovaný 4CB v mene Eurosystému, ktorý umožňuje Eurosystému poskytovať služby T2S na platforme T2S,

„postupom riadenia zmien T2S a ich zverejňovania“ sa rozumie súbor pravidiel a postupov, ktoré sa uplatňujú pri každom návrhu zmien služieb T2S,

„finančným krytím T2S“ sa rozumie horná hranica celkových nákladov T2S, ktoré sa majú nahradiť. Finančné krytie vymedzuje a) maximálnu sumu, ktorú majú zúčastnené NCB zaplatiť za T2S, a b) sumu, ktorú zúčastnené NCB zaplatia 4CB po dodávke na základe dohodnutého platobného kalendára,

„platformou T2S“ sa na účely tohto usmernenia a bez ohľadu na používanie pojmu platforma T2S v iných dokumentoch týkajúcich sa T2S rozumie hardvér a všetky prvky softvéru (t. j. všetok použitý softvér okrem obchodnej aplikácie T2S), ktorý je potrebný na prevádzku obchodnej aplikácie T2S,

„programom T2S“ sa rozumie súbor súvisiacich činností a dodávok potrebných pre vývoj T2S do úplného prechodu všetkých CDCP, ktorí podpísali rámcovú dohodu s Eurosystémom,

„Programovou radou T2S“ sa rozumie riadiaci orgán Eurosystému zriadený na základe rozhodnutia ECB/2009/6, ktorého úlohou v súvislosti s T2S je pripravovať pre Radu guvernérov návrhy týkajúce sa kľúčových strategických otázok a vykonávať úlohy čisto technickej povahy,

„účtom projektu T2S“ sa rozumie účet T2S, ktorý sa používa na prijímanie a rozdeľovanie splátok, náhrad a poplatkov. Účet projektu môže mať podúčty na oddelenie rôznych druhov peňažných tokov. Nemá rozpočtový charakter,

„službami T2S“ sa rozumejú služby, ktoré má Eurosystém na základe rámcovej dohody poskytovať CDCP,

„užívateľmi T2S“ sa rozumejú právnické osoby, ktoré na účely T2S vstúpili do zmluvného vzťahu s CDCP, ktorí podpísali rámcovú dohodu s Eurosystémom. Patria sem aj platobné banky, ktoré majú zmluvný vzťah s centrálnymi bankami a poskytujú finančnej inštitúcii, ktorá uskutočňuje vyrovnanie v T2S, likviditu na hotovostný účet určený pre T2S prostredníctvom účtu v systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase,

„podrobnými funkčnými špecifikáciami pre užívateľov“ sa rozumie podrobný opis funkcií, ktorými sa riadi externý tok údajov T2S (od aplikácie k aplikácii). Bude obsahovať potrebné informácie pre užívateľov, aby mohli prispôsobiť alebo vyvinúť svoj vnútorný informačný systém s cieľom pripojiť ho k T2S,

„užívateľskou príručkou“ sa rozumie dokument, ktorý opisuje spôsob, akým môžu užívatelia T2S použiť množstvo funkcií softvéru T2S, ktoré sú dostupné v režime „od užívateľa k aplikácii“ (prostredníctvom koncového terminálu),

„požiadavkami užívateľov“ sa rozumie dokument, ktorý ustanovuje požiadavky užívateľov na T2S, ako ich ECB uverejnila 3. júla 2008 a ako boli následne zmenené a doplnené prostredníctvom postupu riadenia zmien T2S a ich zverejňovania.

ODDIEL II

RIADENIE PROGRAMU T2S

Článok 3

Úrovne riadenia

Riadenie programu T2S má tri úrovne, ako sa uvádza v tomto oddiele tohto usmernenia. Úroveň 1 predstavuje Rada guvernérov, úroveň 2 programová rada T2S a úroveň 3 predstavujú 4CB.

Článok 4

Rada guvernérov

1.   Rada guvernérov je zodpovedná za riadenie, celkovú správu a kontrolu programu T2S. Zodpovedá aj za konečné rozhodovanie v súvislosti s programom T2S a rozhoduje o pridelení úloh, ktoré nie sú priamo zverené druhej alebo tretej úrovni riadenia.

2.   Do pôsobnosti Rady guvernérov patrí najmä:

a)

zodpovednosť za riadenie programu T2S prostredníctvom týchto činností:

i)

rozhodovanie o všetkých otázkach týkajúcich sa riadenia T2S, prevzatie zodpovednosti za program T2S ako celok a tým aj konečné rozhodovanie v prípade sporov;

ii)

prijímanie rozhodnutí ad hoc o úlohách zverených Programovej rade T2S alebo 4CB;

iii)

prideľovanie následných alebo dodatočných osobitných úloh týkajúcich sa programu T2S Programovej rade T2S a/alebo 4CB, pričom stanoví, ktoré rozhodnutia týkajúce sa plnenia týchto úloh prijme sama;

iv)

prijímanie všetkých rozhodnutí, ktoré sa týkajú organizácie Programovej rady T2S;

b)

vybavovanie žiadostí členov poradnej skupiny T2S, ktoré boli predložené v súlade s pravidlami poradnej skupiny T2S;

c)

rozhodovanie o základnom finančnom režime T2S, konkrétne o:

i)

cenovej politike za služby T2S;

ii)

metodike nákladov T2S;

iii)

finančných dojednaniach podľa článku 12;

d)

určovanie kritérií pre prístup CDCP;

e)

overovanie a prijímanie programového plánu T2S, monitorovanie plnenia programu T2S a rozhodovanie o opatreniach na skrátenie prípadného meškania pri implementácii T2S;

f)

rozhodovanie o základných prevádzkových aspektoch T2S, konkrétne o:

i)

prevádzkovom rámci T2S vrátane stratégie riadenia počas mimoriadnych udalostí a krízového riadenia;

ii)

bezpečnostnom rámci pre ochranu informácií T2S;

iii)

postupe riadenia zmien T2S a ich zverejňovania;

iv)

stratégii testovania T2S;

v)

stratégii prechodu na T2S;

vi)

rámci pre riadenie rizík v T2S;

g)

schvaľovanie základného zmluvného rámca, konkrétne:

i)

dohôd medzi druhou a treťou úrovňou riadenia;

ii)

dohôd o úrovni služieb dohodnutých medzi Programovou radou T2S a CDCP a centrálnymi bankami Eurosystému, ako aj s 4CB;

iii)

zmlúv s CDCP, ktoré Programová rada T2S dohodla spolu s centrálnymi bankami Eurosystému na jednej strane a s CDCP na strane druhej;

iv)

zmlúv s NCB mimo eurozóny, inými centrálnymi bankami alebo inými príslušnými menovými orgánmi vrátane príslušných dohôd o úrovni služieb;

h)

zodpovednosť za prijatie vhodných opatrení na zabezpečenie uplatňovania pravidiel a zásad dohľadu;

i)

rozhodovanie o dátume, ku ktorému sa začne prechod CDCP na T2S.

Článok 5

Programová rada T2S

1.   Zloženie a mandát Programovej rady T2S sú upravené v rozhodnutí ECB/2009/6. Programová rada T2S vykonáva úlohy zverené druhej úrovni riadenia v rámci všeobecného rámca vymedzeného Radou guvernérov.

2.   Mandát Programovej rady T2S zahŕňa aj:

a)

prerokovanie a schvaľovanie všeobecných funkčných špecifikácií, podrobných funkčných špecifikácií pre užívateľov a užívateľských príručiek;

b)

implementáciu prevádzkového rámca T2S vrátane stratégie riadenia počas mimoriadnych udalostí a krízového riadenia v rámci parametrov stanovených Radou guvernérov;

c)

vyjednávanie dohôd o účasti iných mien v zmysle článku 18 ods. 1 a 2;

d)

poskytovanie informácií príslušným regulačným orgánom a orgánom dohľadu;

e)

vyjednávanie dohody medzi druhou a treťou úrovňou riadenia s 4CB, ktorú schvaľuje Rada guvernérov.

Článok 6

4CB

1.   4CB vyvíjajú a prevádzkujú T2S a poskytujú Programovej rade T2S informácie o ich vnútornej organizácii a rozdelení práce.

4CB plnia najmä tieto úlohy:

a)

na základe požiadaviek užívateľov a pod vedením Programovej rady T2S pripravujú všeobecné funkčné špecifikácie, podrobné funkčné špecifikácie pre užívateľov a užívateľské príručky v súlade s programovým plánom T2S;

b)

vyvíjajú a budujú T2S v mene Eurosystému a poskytujú technické komponenty T2S v súlade s programovým plánom T2S a s požiadavkami užívateľov, všeobecnými funkčnými špecifikáciami a podrobnými funkčnými špecifikáciami pre užívateľov a ďalšími špecifikáciami a úrovňami služieb;

c)

sprístupňujú T2S Programovej rade T2S v súlade so schváleným časovým rozvrhom, špecifikáciami a úrovňami služieb;

d)

na účely finančných dojednaní T2S podľa článku 12 Programovej rade T2S predkladajú:

i)

odhad nákladov, ktoré im vzniknú pri vývoji a prevádzke T2S, vo forme umožňujúcej hodnotenie a/alebo audit príslušným výborom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) alebo Eurosystému a/alebo externými audítormi;

ii)

finančnú ponuku, vrátane typu ponuky, platobného kalendára, ako aj časového obdobia, na ktoré sa vzťahuje;

e)

získavajú všetky povolenia potrebné na vybudovanie a prevádzkovanie T2S a na to, aby Eurosystém mohol CDCP poskytovať služby T2S;

f)

vykonávajú zmeny T2S v súlade s postupom riadenia zmien T2S a ich zverejňovania;

g)

v oblasti svojej pôsobnosti odpovedajú na žiadosti Rady guvernérov alebo Programovej rady T2S;

h)

pod koordináciou Programovej rady T2S uskutočňujú školenia, poskytujú technickú a prevádzkovú podporu pre testovanie a pre prechod na T2S;

i)

vyjednávajú dohodu medzi druhou a treťou úrovňou riadenia s Programovou radou T2S.

2.   4CB spoločne a nerozdielne zodpovedajú Eurosystému za plnenie svojich úloh. Ich zodpovednosť zahŕňa podvod, úmyselné protiprávne konanie a hrubú nedbanlivosť. Režim zodpovednosti sa podrobnejšie upraví v dohode medzi druhou a treťou úrovňou riadenia.

3.   Externé zadávanie uvedených úloh alebo ich zadávanie externým dodávateľom formou subdodávateľskej zmluvy zo strany 4CB nemá vplyv na zodpovednosť 4CB voči Eurosystému a ďalším zúčastneným osobám a musí byť prehľadné pre Programovú radu T2S.

Článok 7

Vzťahy k externým zúčastneným osobám

1.   Poradná skupina T2S predstavuje fórum pre komunikáciu a súčinnosť medzi Eurosystémom a externými osobami zúčastnenými na T2S. Poradná skupina T2S podáva správy Programovej rade T2S a vo výnimočných prípadoch môže oboznámiť s určitými záležitosťami Radu guvernérov.

Poradnej skupine T2S predsedá predseda Programovej rady T2S. Zloženie a mandát poradnej skupiny T2S vymedzuje príloha k tomuto usmerneniu.

Poradná skupina vykonáva svoju funkciu v súlade s rokovacím poriadkom schváleným Radou guvernérov.

2.   Kontaktná skupina CDCP predstavuje fórum pre komunikáciu a súčinnosť s CDCP. Zabezpečuje prípravu a vyjednávanie rámcovej dohody medzi Eurosystémom na jednej strane a CDCP, ktorí majú záujem zúčastniť sa na T2S, na strane druhej. Kontaktnej skupine CDCP predsedá predseda Programovej rady T2S. Zloženie a mandát kontaktnej skupiny CDCP vymedzuje príloha.

3.   Národné skupiny užívateľov predstavujú fórum pre komunikáciu a súčinnosť medzi poskytovateľmi a užívateľmi služieb vyrovnania obchodov s cennými papiermi na národných trhoch na podporu vývoja a implementácie T2S a za účelom posúdenia dosahu T2S na národné trhy. Národným skupinám užívateľov predsedajú príslušné národné centrálne banky. Zloženie a mandát národných skupín užívateľov vymedzuje príloha.

Článok 8

Správne riadenie

1.   V záujme zabránenia konfliktu záujmov medzi poskytovaním služieb T2S Eurosystémom a jeho regulačnými funkciami centrálne banky Eurosystému zabezpečia, aby:

a)

sa členovia Programovej rady T2S nezúčastňovali na činnosti dohľadu svojej centrálnej banky vo vzťahu k T2S, ako sa vymedzuje v rokovacom poriadku Programovej Rady T2S schválenom Radou guvernérov. Nesmú byť členmi Výboru pre platobné a zúčtovacie systémy, Výboru pre informačné technológie ani Riadiaceho výboru Eurosystému pre informačné technológie;

b)

boli činnosti týkajúce sa dohľadu T2S oddelené od prevádzkových činností T2S.

2.   Na Programovú radu T2S sa vzťahujú spravodajské povinnosti, kontrola a audit, ako sú vymedzené v tomto usmernení. Audity týkajúce sa vývoja, prevádzky a nákladov T2S sa musia začať a vykonávať na základe zásad a dojednaní upravených v pravidlách ESCB pre vykonávanie auditu, ktoré prijala Rada guvernérov a ktoré sú platné v čase konania príslušného auditu.

Článok 9

Spolupráca a výmena informácií

1.   4CB a Programová rada T2S počas vývoja programu T2S vzájomne spolupracujú, vymieňajú si informácie a poskytujú si navzájom technickú a inú podporu.

2.   4CB, ostatné centrálne banky Eurosystému a Programová rada T2S sa navzájom ihneď informujú o všetkých záležitostiach, ktoré by mohli podstatne ovplyvniť vývoj alebo budovanie T2S, a usilujú sa znížiť akékoľvek súvisiace riziko.

3.   Programová rada T2S podáva Rade guvernérov štvrťročné správy o vývoji programu T2S. Návrhy správ sa posielajú na pripomienky Výboru pre platobné a zúčtovacie systémy a Riadiacemu výboru Eurosystému pre informačné technológie predtým, ako ich Výkonná rada predloží Rade guvernérov.

4.   Programová rada T2S poskytuje členom Výboru pre platobné a zúčtovacie systémy program, zápisnicu a príslušnú dokumentáciu z každého zasadnutia, aby k nim v prípade potreby mohli vyjadriť svoje pripomienky.

5.   Programová rada T2S môže v prípade potreby uskutočňovať konzultácie s ktorýmkoľvek príslušným výborom ESCB tak na svoj podnet, ako aj na podnet príslušného výboru.

6.   4CB podávajú Programovej rade T2S pravidelné správy o programe T2S.

7.   Obsah a podrobný postup týkajúci sa spravodajských povinností Programovej rady T2S a 4CB sa podrobne upraví v dohode medzi druhou a treťou úrovňou riadenia.

ODDIEL III

FINANČNÝ REŽIM

Článok 10

Cenová politika

1.   Cenová politika T2S sa riadi základnými zásadami neziskovosti, plnej návratnosti nákladov a nediskriminácie voči CDCP.

2.   Programová rada T2S predloží Rade guvernérov do šiestich mesiacov od prijatia tohto usmernenia návrh cenovej politiky pre služby T2S, vrátane všeobecných postupov a správy o tom, ako T2S plní stanovený cieľ prevádzky na neziskovom základe a dosiahnutia plnej návratnosti nákladov, ako aj posúdenie prípadného z toho vyplývajúceho finančného rizika, ktorému by Eurosystém mohol čeliť. Cenová politika sa predtým, ako sa predloží Rade guvernérov, prerokuje s CDCP a užívateľmi.

Článok 11

Metodika nákladov a účtovníctva

1.   Na T2S sa uplatňuje spoločná metodika nákladov Eurosystému a usmernenie ECB/2006/16 z 10. novembra 2006 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (2), pokiaľ Rada guvernérov nerozhodne inak.

2.   Programová rada T2S v úvodnej fáze zapojí príslušné výbory ESCB/Eurosystému do hodnotenia správnosti implementácie:

a)

spoločnej metodiky nákladov Eurosystému v súvislosti s odhadmi nákladov T2S a výpočtom ročných nákladov T2S a

b)

usmernenia ECB/2006/16 zo strany ECB a 4CB v súvislosti s vykazovaním nákladov a aktív T2S.

Článok 12

Finančné dojednania

1.   Programová rada T2S predkladá Rade guvernérov návrh finančného krytia T2S, ktorý obsahuje náklady T2S, t. j. náklady 4CB a ECB na vývoj, údržbu a prevádzku T2S.

2.   Návrh zahŕňa aj:

a)

typ ponuky;

b)

platobný kalendár;

c)

časové obdobie, na ktoré sa vzťahuje;

d)

mechanizmus podieľania sa na nákladoch;

e)

náklady kapitálu.

3.   O finančných dojednaniach rozhoduje Rada guvernérov.

Článok 13

Platby

1.   Účet projektu T2S vedie ECB v mene Eurosystému. Účet projektu T2S nesmie mať rozpočtový charakter, ale sa má využívať na prijímanie a rozdeľovanie všetkých zálohových platieb, splátok a náhrad súvisiacich s nákladmi T2S, ako aj poplatkov za používanie T2S.

2.   Programová rada T2S spravuje účet projektu T2S v mene Eurosystému. Ak sa dodávky 4CB overia a prijmú, Programová rada T2S schváli platbu každej splátky v prospech 4CB v súlade s platobným kalendárom, ktorý schválila Rada guvernérov a ktorý je vymedzený v dohode medzi druhou a treťou úrovňou riadenia.

Článok 14

Práva Eurosystému k T2S

1.   Výlučným vlastníkom obchodnej aplikácie T2S je Eurosystém.

2.   4CB na tento účel udelia Eurosystému povolenia týkajúce sa práv duševného vlastníctva, ktoré sú potrebné na to, aby Eurosystém mohol CDCP v plnom rozsahu poskytovať služby T2S podľa platných pravidiel, na rovnakých úrovniach služieb a na základe rovnosti. 4CB odškodnia Eurosystém v prípade, ak tretie osoby uplatnia nároky za porušenie práv v súvislosti s týmito právami duševného vlastníctva.

3.   Podrobnosti týkajúce sa práv Eurosystému k T2S sa dohodnú medzi 4CB a Programovou radou T2S v dohode medzi druhou a treťou úrovňou riadenia. Práva orgánov, ktoré podpísali dohody o účasti ich mien, ako je to vymedzené v článku 18, sa upravia v takejto dohode.

ODDIEL IV

CENTRÁLNI DEPOZITÁRI CENNÝCH PAPIEROV

Článok 15

Kritériá pre prístup CDCP

1.   CDCP majú prístup k službám T2S, ak:

a)

bola o nich informovaná Európska komisia podľa článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (3), alebo v prípade centrálnych depozitárov cenných papierov z jurisdikcie mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ak vykonávajú svoju činnosť na základe právneho a regulačného rámca, ktorý je rovnocenný s rámcom platným v Únii;

b)

príslušné orgány pozitívne posúdili, že spĺňajú odporúčania CESR/ESCB pre systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi;

c)

na základe žiadosti sprístupnili iným CDCP v T2S každý cenný papier/ISIN, ktorého emitentom (alebo technickým emitentom) sú CDCP;

d)

zaviazali sa, že poskytnú iným CDCP v T2S základnú službu úschovy a správy tak, aby nedochádzalo k diskriminácii;

e)

voči iným CDCP v T2S sa zaviazali, že uskutočnia ich vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky v T2S, ak je táto mena v T2S k dispozícii.

2.   Pravidlá vzťahujúce sa na kritériá pre prístup CDCP sa implementujú prostredníctvom zmluvných dojednaní medzi centrálnymi bankami Eurosystému a CDCP.

3.   ECB vedie na svojej internetovej stránke zoznam CDCP, ktorí môžu uskutočňovať vyrovnanie v T2S.

Článok 16

Zmluvné vzťahy s CDCP

1.   Zmluvy medzi centrálnymi bankami Eurosystému a CDCP, vrátane dohôd o úrovniach služieb, sú plne harmonizované.

2.   Programová rada T2S spolu s centrálnymi bankami Eurosystému dojednáva zmluvy s CDCP.

3.   Zmluvy s CDCP schvaľuje Rada guvernérov a následne ich podpisuje centrálna banka Eurosystému z krajiny, v ktorej má CDCP svoje sídlo, alebo ECB, ak ide o CDCP nachádzajúcich sa mimo eurozóny, pričom v obidvoch prípadoch konajú v mene všetkých centrálnych bánk Eurosystému. Pokiaľ ide o Írsko, zmluvu podpíše centrálna banka Eurosystému toho členského štátu, ktorý informoval Európsku komisiu o systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi v súlade s článkom 10 smernice 98/26/ES.

Článok 17

Dodržiavanie regulačných požiadaviek

1.   Cieľom Programovej rady T2S je podporovať, aby CDCP trvalo dodržiavali príslušné právne a regulačné požiadavky a požiadavky v oblasti dohľadu.

2.   Programová rada T2S posúdi, či by ECB mala vydať odporúčania na podporu legislatívnych úprav na zabezpečenie rovnakých prístupových práv CDCP k službám T2S, a v tejto súvislosti predloží príslušné návrhy Rade guvernérov.

ODDIEL V

INÉ MENY AKO EURO

Článok 18

Podmienky spôsobilosti na zahrnutie do T2S

1.   Mena krajiny EHP iná ako euro je spôsobilá na použitie v T2S, ak národná centrálna banka mimo eurozóny, iná centrálna banka alebo iný orgán zodpovedný za túto menu uzavrie s Eurosystémom dohodu o účasti meny a ak Rada guvernérov schváli spôsobilosť tejto meny.

2.   Mena iná ako mena krajiny EHP je spôsobilá na použitie v T2S, ak Rada guvernérov schváli spôsobilosť tejto meny a ak:

a)

právny a regulačný rámec a rámec v oblasti dohľadu, ktoré sa uplatňujú na vyrovnanie v tejto mene, poskytujú v podstate rovnaký alebo vyšší stupeň právnej istoty ako ten, ktorý platí v Únii;

b)

zahrnutie tejto meny do T2S by malo pozitívny vplyv na prispievanie T2S k fungovaniu trhu vyrovnania obchodov s cennými papiermi v Únii;

c)

iná centrálna banka alebo iný orgán zodpovedný za túto menu uzavrie s Eurosystémom vzájomne uspokojivú dohodu o účasti meny.

3.   V súlade s mandátom Programovej rady T2S môžu byť NCB mimo eurozóny zastúpené v Programovej rade T2S.

ODDIEL VI

VÝVOJ PROGRAMU T2S

Článok 19

Programový plán T2S

1.   Po prijatí tohto usmernenia Programová rada T2S predloží Rade guvernérov návrh programového plánu T2S, ktorý je založený na požiadavkách užívateľov a pozostáva zo štruktúrovaného zoznamu dodávok a činností týkajúcich sa programu T2S vrátane ich vzájomnej previazanosti a predpokladaných dátumov začatia a ukončenia.

2.   Rada guvernérov na základe návrhov predložených Programovou radou T2S posúdi, schváli a prijme programový plán T2S.

3.   Programová rada T2S vyhotoví na základe programového plánu T2S podrobný časový rozvrh, ktorý určí medzníky programu T2S. Tento časový rozvrh sa zverejní a oznámi sa osobám zúčastneným na T2S.

4.   V prípade vážneho rizika, že niektorý medzník programu T2S nebude dosiahnutý, Programová rada T2S to bez meškania oznámi Rade guvernérov a navrhne opatrenia na skrátenie prípadného meškania pri implementácii programu T2S.

ODDIEL VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Dohoda medzi druhou a treťou úrovňou riadenia

1.   V súlade s týmto usmernením dohoda medzi druhou a treťou úrovňou riadenia upravuje ďalšie podrobnosti týkajúce sa úloh a zodpovednosti 4CB, Programovej rady T2S a centrálnych bánk Eurosystému.

2.   Návrh dohody medzi druhou a treťou úrovňou riadenia sa predkladá na schválenie Rade guvernérov a potom ju podpisujú Eurosystém a 4CB.

Článok 21

Riešenie sporov

1.   Ak spor týkajúci sa otázok upravených týmto usmernením nemožno vyriešiť dohodu dotknutých strán, ktorákoľvek z nich môže spornú záležitosť predložiť Rade guvernérov na rozhodnutie.

2.   Dohoda medzi druhou a treťou úrovňou riadenia ustanoví, že Programová rada T2S alebo 4CB môžu predložiť Rade guvernérov každý spor, ktorý z tejto dohody vznikne.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

Článok 23

Adresáti a vykonávacie opatrenia

Toto usmernenie sa vzťahuje na všetky centrálne banky Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. apríla 2010

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 102, 22.4.2009, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ L 348, 11.12.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.


PRÍLOHA

PORADNÁ SKUPINA T2S

Mandát a zloženie

1.   Mandát a pôsobnosť

Poradná skupina TARGET2-Securities (T2S) (ďalej len „poradná skupina“):

a)

podporuje Eurosystém pri preskúmavaní všeobecných špecifikácií a podrobných funkčných špecifikácií pre užívateľov, aby sa zabezpečila ich plná zhoda s požiadavkami užívateľov;

b)

podporuje Eurosystém pri preskúmavaní akejkoľvek žiadosti o zmenu požiadaviek užívateľov;

c)

poskytuje poradenstvo týkajúce sa ďalšieho vymedzenia právneho základu pre všeobecné špecifikácie a podrobné funkčné špecifikácie pre užívateľov;

d)

podporuje Eurosystém pri ďalšom vymedzení cenového rámca;

e)

pokračuje v harmonizačnej práci v oblasti vyrovnania obchodov s cennými papiermi vo vzťahu k T2S;

f)

podporuje implementačné opatrenia na trhu;

g)

poskytuje poradenstvo ohľadom dohody a politík, ktoré napomáhajú efektívnemu a úspornému poobchodnému prostrediu T2S medzi T2S a CDCP, a podporuje ich implementáciu s cieľom motivovať centrálnych depozitárov cenných papierov (CDCP) a účastníkov trhu, aby presmerovali zostatky a zúčtovacie aktivity do T2S;

h)

poskytuje poradenstvo ohľadom otázok prechodu na T2S a jednotlivých fáz.

2.   Zloženie

2.1.

Poradná skupina sa skladá z predsedu, tajomníka, riadnych členov a pozorovateľov.

2.2.

Ak je to vhodné, predseda môže na základe vlastného uváženia príležitostne pozvať ďalších odborníkov na zasadnutie poradnej skupiny a informovať o tom poradnú skupinu.

3.   Riadni členovia

3.1.

Riadni členovia sú oprávnení zúčastňovať sa na rozhodovaní poradnej skupiny.

3.2.

Každá skupina oprávnená na riadne členstvo podľa odseku 3.3 má pridelený rovnaký počet riadnych členov. Počet riadnych členov každej inej skupiny zúčastnených osôb sa rovná počtu riadnych členov v skupine „centrálne banky“.

3.3.

Zástupca ktorejkoľvek z nasledujúcich skupín je oprávnený byť riadnym členom poradnej skupiny:

a)

centrálne banky – ECB a každá národná centrálna banka (NCB) eurozóny má byť zastúpená jedným riadnym členom. Príslušná NCB členského štátu, ktorý prijal euro, sa odo dňa vstupu do eurozóny zúčastňuje poradnej skupiny ako riadny člen. Centrálna banka mimo eurozóny, ktorá sa rozhodla zahrnúť svoju menu do T2S, je odo dňa prijatia takého rozhodnutia taktiež zastúpená jedným riadnym členom. Európska komisia ako orgán verejnej moci je riadnym členom a považuje sa za člena skupiny centrálnych bánk;

b)

centrálni depozitári cenných papierov (CDCP) – každá skupina CDCP, ktorá môže pozostávať z niekoľkých CDCP, alebo prípadne každý CDCP, ktorí uskutočňujú vyrovnanie svojich transakcií v eurách a/alebo v ich národnej mene inej ako euro, sú riadnymi členmi poradnej skupiny a každý z nich môže vymenovať jedného zástupcu, ak spĺňajú nasledujúce kritériá:

vyjadrili svoju podporu T2S,

sú ochotní vstúpiť do zmluvných vzťahov s Eurosystémom,

vyjadrili svoj úmysel používať T2S, akonáhle bude v prevádzke.

V súlade s odsekom 3.2 a s odsekom 3.3 písm. a) sa počet zástupcov CDCP rovná počtu zástupcov centrálnych bánk. To znamená, že väčšie skupiny CDCP a väčší CDCP majú v závislosti od objemu nimi uskutočnených vyrovnaní väčší počet zástupcov. Počet dodatočných zástupcov určujú CDCP, ktorí sú zastúpení v poradnej skupine, a predseda poradnej skupiny v súlade s d’Hondtovou metódou pre pomerné zastúpenie;

c)

užívatelia – nominačný výbor vyberá členov z radov užívateľov na základe prihlášok prijatých tajomníkom podľa vopred stanoveného kľúča:

najmenej jedenásť riadnych členov zastupujúcich významné obchodné banky pôsobiace v oblasti obchodov s cennými papiermi v menách, v ktorých možno uskutočniť vyrovnanie v T2S, bez ohľadu na miesto ich založenia,

najmenej dvaja riadni členovia zastupujúci medzinárodné investičné banky,

najmenej dvaja riadni členovia zastupujúci banky, ktoré sú aktívne v oblasti vyrovnania obchodov s cennými papiermi s cieľom poskytovať služby svojim miestnym klientom,

najmenej jeden riadny člen zastupujúci centrálnu zmluvnú stranu.

4.   Pozorovatelia

4.1.

Pozorovatelia sú oprávnení zúčastňovať sa na zasadnutiach poradnej skupiny, nesmú sa však zúčastňovať na jej rozhodovacom procese.

4.2.

Pozorovateľom poradnej skupiny môže byť jeden zástupca každej z nasledujúcich skupín/inštitúcií:

a)

Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov;

b)

Európska banková federácia;

c)

Európska skupina sporiteľní;

d)

Európska asociácia družstevných bánk;

e)

Európske fórum služieb v oblasti cenných papierov;

f)

Federácia európskych búrz cenných papierov;

g)

CDCP, ktorí podporujú T2S a ktorých prevádzkovateľom je NCB;

h)

predsedovia podskupín poradnej skupiny.

4.3.

Centrálne banky Eurosystému, ktoré vytvoria a budú prevádzkovať platformu T2S (4CB), môžu vymenovať jedného zástupcu za každú centrálnu banku, aby sa zúčastňoval na práci poradnej skupiny ako pozorovateľ. Títo zástupcovia vyjadrujú svoj názor v poradnej skupine jednotne.

5.   Postupy pri vymenovaní

5.1.

Na vymenovanie riadnych členov a pozorovateľov sa uplatňujú nasledujúce postupy:

a)

zástupca centrálnej banky je vymenovaný guvernérom/prezidentom príslušnej centrálnej banky podľa príslušného štatútu centrálnej banky;

b)

zástupca CDCP je vymenovaný riadiacim orgánom príslušného CDCP;

c)

zástupca užívateľov je vymenovaný príslušnými organizáciami na základe prihlášok ad personam. Ustanovuje ho nominačný výbor v súlade s príslušnými postupmi a kritériami nominačného výboru;

d)

pozorovateľ je vymenovaný vedúcim príslušnej skupiny/inštitúcie.

5.2.

Každý vymenovaný zástupca musí mať zodpovedajúce služobné postavenie a príslušné odborné znalosti. Subjekty, ktoré menujú zástupcov, sú povinné zabezpečiť, aby si vymenovaný zástupca vytvoril dostatočný čas na aktívne pôsobenie v práci poradnej skupiny.

5.3.

Každé vymenovanie sa musí tajomníkovi písomne potvrdiť.

6.   Účasť

6.1.

Riadni členovia a pozorovatelia poradnej skupiny sa zúčastňujú na práci poradnej skupiny výlučne osobne. Ich účasť na zasadnutiach poradnej skupiny je považovaná za znak ich angažovanosti na projekte.

6.2.

Riadni členovia a pozorovatelia sú oprávnení vymenovať náhradníka (s rovnocenným služobným postavením a rovnocennými znalosťami), ktorý sa vo výnimočných prípadoch v prípade neprítomnosti riadneho člena alebo pozorovateľa zúčastňuje na práci poradnej skupiny a môže vyjadriť svoj názor alebo v prípade riadneho člena môže hlasovať v jeho mene ako splnomocnený zástupca. Príslušní riadni členovia a pozorovatelia o tom informujú tajomníka v dostatočnom predstihu.

6.3.

V prípade, ak riadny člen alebo pozorovateľ ukončil svoje pôsobenie v subjekte, ktorý zastupuje, jeho členstvo okamžite zaniká.

6.4.

Ak sa riadny člen alebo pozorovateľ vzdá funkcie alebo ak jeho členstvo zanikne, predseda poradnej skupiny požiada podľa okolností príslušnú organizáciu alebo nominačný výbor, aby ustanovili náhradného člena v súlade s platnými postupmi pri vymenovaní uvedenými v článku 5.

7.   Predseda

7.1.

Predseda musí byť vyšším riadiacim pracovníkom ECB a vymenúva ho Rada guvernérov. Predseda je vo výnimočných prípadoch oprávnený ustanoviť náhradníka na svoje zastupovanie.

7.2.

Predseda zodpovedá za organizovanie zasadnutí poradnej skupiny a predsedá týmto zasadnutiam. V súvislosti s tým rozhoduje o programe zasadnutí, pričom berie do úvahy príspevky členov poradnej skupiny a rozhoduje o dokumentoch, ktoré sa majú zaslať poradnej skupine.

7.3.

Predseda rozhoduje, či určitá záležitosť patrí do oblasti pôsobnosti poradnej skupiny (podľa odseku 1.2), a ak sa rozhodne, že záležitosť nepatrí do oblasti pôsobnosti poradnej skupiny, informuje o tom poradnú skupinu.

7.4.

Predseda vykonáva všetky úlohy stanovené rozhodnutím Rady guvernérov, ako aj iné úlohy, ktorými ho následne poverila poradná skupina.

7.5.

Predseda vymenúva predsedov a riadnych členov podskupín, ktoré sú vytvorené pod záštitou poradnej skupiny.

7.6.

Predseda je jedinou osobou, ktorá zastupuje poradnú skupinu navonok. Poradná skupina sa vhodným spôsobom informuje vždy predtým, ako ju bude predseda navonok zastupovať. Poradná skupina musí byť dostatočne vopred informovaná o akejkoľvek externej komunikácii poradnej skupiny.

8.   Sekretariát

8.1.

Tajomník musí byť zamestnancom ECB s veľkými skúsenosťami a vymenúva ho predseda. Predseda môže ustanoviť náhradníka, ktorý vo výnimočných prípadoch tajomníka zastúpi.

8.2.

ECB poskytuje tajomníkovi prevádzkovú a administratívnu podporu.

8.3.

Tajomník pracuje na základe pokynov predsedu. Medzi tajomníkove úlohy patrí najmä:

a)

pomáhať predsedovi pri plnení jeho povinností;

b)

organizovať zasadnutia a pripravovať zápisnicu zo zasadnutí;

c)

pomáhať pri vypracúvaní dokumentov prijímaných poradnou skupinou;

d)

vykonávať úlohy koordinátora v prípade konzultácií;

e)

organizovať externú komunikáciu týkajúcu sa práce poradnej skupiny a iných skupín (ako napr. zverejňovanie dokumentov poradnej skupiny);

f)

vykonávať všetky ostatné úlohy, ktoré sú mu pridelené podľa okolností rokovacím poriadkom, poradnou skupinou alebo predsedom.

8.4.

Tajomník je ex officio členom nominačného výboru. Môže sa tiež zúčastňovať na práci nižších zložiek poradnej skupiny.

8.5.

Tajomník nie je oprávnený zúčastňovať sa na rozhodovaní poradnej skupiny.

9.   Pracovné postupy

9.1.

Pracovná skupina spravidla zasadá raz za štvrťrok. Predseda môže zvolať ďalšie zasadnutia, pričom o ich termínoch sa pracovná skupina dozvie v dostatočnom predstihu. Zasadnutia sa v zásade konajú v priestoroch ECB.

9.2.

Pracovným jazykom je angličtina.

9.3.

Predbežné závery o hlavných výsledkoch zasadnutí pracovnej skupiny sa uverejňujú na internetovej stránke ECB do troch pracovných dní po zasadnutí. Za zverejnenie predbežných záverov zodpovedá predseda bez účasti pracovnej skupiny a táto skutočnosť je vyznačená. Tajomník pripraví po každom zasadnutí poradnej skupiny aj zoznam činností, ktorý obsahuje úlohy a termíny stanovené počas daného zasadnutia. Tajomník pripraví zápisnicu zo zasadnutia poradnej skupiny a pošle ju členom poradnej skupiny do šiestich pracovných dní po zasadnutí. Pripomienky k návrhu zápisnice musia členovia poradnej skupiny doručiť do troch pracovných dní. Konečná zápisnica sa uverejní po jej schválení poradnou skupinou. Nahrádza predbežné závery predsedu, ktoré sa po zverejnení zápisnice odstránia z internetovej stránky. Zápisnica obsahuje témy, o ktorých sa rokovalo, ako aj výsledky týchto rokovaní.

9.4.

Pracovná skupina pracuje otvoreným a transparentným spôsobom.

Program zasadnutia a dokumenty, ktoré sa majú prerokovať (vrátane príspevkov nižších zložiek poradnej skupiny), sa posielajú členom a zverejňujú na internetovej stránke ECB najmenej päť pracovných dní pred zasadnutím. Poradná skupina rozhodne, či na svojom zasadnutí prerokuje dokumenty, ktoré boli zaslané menej ako päť dní pred zasadnutím. Pripomienky a iné podnety, ktoré boli doručené tajomníkovi najmenej tri pracovné dni pred zasadnutím, sa posielajú poradnej skupine a spravidla sa zverejňujú na internetovej stránke ECB. Dokumenty dôvernej povahy (napr. dokumenty prijaté od účastníkov trhu pod podmienkou zachovania dôvernosti alebo dokumenty, ktoré predseda označí za dôverné) sa nezverejňujú.

9.5.

Rozhodnutia poradnej skupiny majú buď formu stanoviska, ktoré sa zasiela priamo orgánom ECB s rozhodovacími právomocami, t. j. Rade guvernérov a Výkonnej rade, alebo uznesenia, ktoré sa týka organizácie práce poradnej skupiny alebo práce podskupín.

9.6.

Členovia poradnej skupiny, ktorí sa zúčastňujú na rozhodovaní poradnej skupiny, spravidla prijímajú stanovisko pre orgány ECB s rozhodovacími právomocami konsenzom. Ak nie je možné dosiahnuť konsenzus, predseda môže rozhodnúť, že miera podpory pre konkrétne stanovisko sa zistí tak, že požiada všetkých riadnych členov poradnej skupiny, ktorí sa zúčastňujú na rozhodovaní poradnej skupiny, o vyjadrenie, či súhlasia, alebo nesúhlasia s návrhom. Miera podpory sa oznámi orgánom ECB s rozhodovacími právomocami. V prípade existencie viacerých návrhov stanoviska, ktoré sa týkajú rovnakej veci, sa orgánom ECB s rozhodovacími právomocami oznamujú iba tie návrhy, ktoré majú podporu aspoň siedmich riadnych členov poradnej skupiny (alebo ich náhradníkov). Riadni členovia nemôžu podporiť viac ako jeden návrh týkajúci sa rovnakej veci. V prípade veľmi významných otázok môže sedem riadnych členov požiadať, aby sa ich menšinový názor ihneď predložil orgánom ECB s rozhodovacími právomocami.

9.7.

Poradná skupina môže zriadiť nižšie zložky na podporu svojej práce týkajúcej sa: a) technickej implementácie užívateľských požiadaviek, b) harmonizácie v otázkach súvisiacich s T2S, c) právnych otázok súvisiacich s T2S alebo d) iných oblastí, v ktorých poradná skupina považuje špecifickú podporu za potrebnú. Poradná skupina vymedzuje a prijíma mandáty týchto nižších zložiek.

Poradná skupina môže zriadiť podskupiny, ktoré zahŕňajú všetky skupiny zúčastnených osôb v poradnej skupine a ktoré sú dlhodobejšej povahy. Poradná skupina môže naviac zriadiť aj pracovné skupiny, ktoré nemusia zahŕňať všetky v poradnej skupine zúčastnené osoby a/alebo sú krátkodobej povahy. Okrem toho poradná skupina, ako aj projektový tím T2S môžu zvolať ad hoc pracovné stretnutia na prerokovanie určitých tém.

Rozhodnutia pracovnej skupiny, ktoré sa týkajú organizácie práce nižších zložiek, sa prijímajú konsenzom alebo jednoduchou väčšinou hlasov, ak sa nedosiahne konsenzus.

9.8.

Poradná skupina musí zabezpečiť, aby mal veľký okruh účastníkov trhu a orgánov možnosť prispievať k činnosti poradnej skupiny a aby sa tieto osoby informovali o rokovaniach poradnej skupiny. Tajomník pôsobí ako koordinátor týchto konzultácií a podporuje ho tím T2S v ECB a v prípade potreby ďalší zamestnanci ECB.

Na tento účel sa v každej krajine zriadi národná skupina užívateľov ako prepojenie medzi národným trhom a poradnou skupinou. Národné skupiny užívateľov môžu prostredníctvom tajomníka predkladať poradnej skupine návrhy alebo uznesenia.

Poradná skupina musí uskutočňovať konzultácie s účastníkmi trhu, orgánmi ako aj inými zúčastnenými osobami a záujemcami vhodným spôsobom, napr. prostredníctvom národných skupín užívateľov, verejných konzultácií, diskusií za okrúhlym stolom, na tieto účely organizovaných zasadnutí a informatívnych stretnutí alebo prostredníctvom zverejnenia odozvy na konzultácie.

Pokiaľ predseda poradnej skupiny nerozhodne inak, musí sa pri všetkých konzultáciách poskytnúť spravidla aspoň trojtýždňová lehota na pripomienky.

10.   Hierarchické vzťahy a vzťah k výborom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB)

10.1.

Rada guvernérov môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť poskytovať poradnej skupine všeobecné pokyny.

10.2.

Poradná skupina predkladá svoje stanovisko na posúdenie priamo orgánom ECB s rozhodovacími právomocami.

10.3.

V rámci výkonu svojho mandátu môže poradná skupina dávať prostredníctvom príslušného predsedu pokyny priamo podskupinám, a to buď z vlastnej iniciatívy, alebo na ich žiadosť.

10.4.

Poradná skupina sa môže prostredníctvom predsedu poradiť s výborom ESCB alebo jeho podskupinou (podskupinami) o určitých technických otázkach, ktoré patria do oblasti pôsobnosti a odborných znalostí príslušného výboru (napr. právne otázky súvisiace s T2S). Pokiaľ si mimoriadne okolnosti nevyžadujú kratšiu lehotu, spravidla sa pre akúkoľvek takúto konzultáciu poskytne minimálna lehota troch týždňov. Predseda taktiež zabezpečí, aby práca poradnej skupiny nezasahovala do mandátu niektorého výboru ESCB.

KONTAKTNÁ SKUPINA CDCP

Mandát a zloženie

1.   Rozsah mandátu

Kontaktná skupina CDCP (ďalej len „kontaktná skupina“) zabezpečuje prípravu a vyjednávanie rámcovej dohody medzi Eurosystémom na jednej strane a CDCP, ktorí majú záujem zúčastňovať sa na T2S, na strane druhej. Rámcová dohoda je dokumentom, ktorý Rada guvernérov predloží všetkým európskym CDCP. Pokrýva fázu vývoja a prevádzky T2S. CDCP ju podpisujú individuálne.

2.   Zloženie

Kontaktnú skupinu tvoria garanti projektu z CDCP a členovia a náhradníci Programovej rady T2S.

Garantov projektu vymenúvajú riadiace orgány tých CDCP, ktorí 16. júla 2009 podpísali memorandum o porozumení s Eurosystémom alebo ktorí následne urobili jednostranné vyhlásenie o pristúpení k nemu. Každý člen CDCP môže ustanoviť náhradníka, ktorý ho môže zastupovať v prípade jeho neprítomnosti. Ak nie je k dispozícii ani garant projektu, ani jeho náhradník, CDCP nie je zastúpený. Ak nie sú členovia Programovej rady T2S ani ich náhradníci k dispozícii, nemôže ich zastúpiť žiadna tretia osoba.

Predsedom kontaktnej skupiny je predseda Programovej rady T2S. Predseda v spolupráci s CDCP: 1. rozhoduje o frekvencii, forme a programe zasadnutí; 2. pozýva externých odborníkov a/alebo členov tímu T2S na zasadnutia o špecifických otázkach. Spravodajcom je člen tímu T2S v ECB. Jeho úlohou je: 1. koordinovať organizáciu zasadnutí a včasné zasielanie príslušných dokumentov; 2. pomáhať predsedovi pri príprave zasadnutí skupiny; 3. vypracovávať závery zasadnutí; 4. pomáhať predsedovi pri riadení vzťahov s príslušnými (pod)skupinami.

3.   Pracovné postupy, súčinnosť a podpora

Pracovné postupy

Kontaktná skupina sa snaží prijímať uznesenia konsenzom. Ak sa na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach nedosiahne konsenzus, odlišné stanoviská sa musia podrobne zdokumentovať. V takom prípade je povinnosťou Programovej rady T2S predložiť návrh Rade guvernérov. CDCP, ktorí nesúhlasia s návrhom Programovej rady T2S, majú možnosť vyjadriť svoje odlišné stanovisko.

Súčinnosť medzi poradnou skupinou T2S a kontaktnou skupinou

Predseda kontaktnej skupiny pravidelne informuje poradnú skupinu o pokroku pri vyjednávaní o rámcovej dohode.

Ak je to relevantné, kontaktná skupina (prípadne prostredníctvom podskupiny projektových manažérov a pracovnej skupiny pre zmluvné záležitosti) prijme podnety od existujúcich nižších zložiek poradnej skupiny.

Podpora kontaktnej skupiny

Kontaktnej skupine poskytujú podporu:

podskupina projektových manažérov zodpovedná za prípravu obchodného stanoviska pre rokovanie (vrátane okrem iného funkčných a technických otázok a otázok plánovania),

pracovná skupina pre zmluvné záležitosti, ktorá poskytuje kontaktnej skupine právnu podporu a pri plnení tejto úlohy „preloží“ obchodné stanovisko kontaktnej skupiny a podskupiny projektových manažérov do zodpovedajúcej právnej formy.

Kontaktná skupina vymedzí mandát týchto dvoch pracovných skupín a všeobecne stanoví ich úlohy.

NÁRODNÁ SKUPINA UŽÍVATEĽOV

Mandát a zloženie

1.   Úvod

Národná skupina užívateľov spája poskytovateľov a užívateľov služieb vyrovnania obchodov s cennými papiermi v rámci ich národného trhu na účely podpory vývoja a implementácie TARGET2-Securities (T2S). Vytvára priestor pre zahrnutie účastníkov národného trhu do činnosti Poradnej skupiny T2S a zriaďuje formálne prepojenie medzi poradnou skupinou a národným trhom. Poskytuje spätnú väzbu projektovému tímu T2S a podnety pre poradnú skupinu vo všetkých záležitostiach, ktorými sa poradná skupina zaoberá. Ako taká môže tiež navrhovať otázky, ktorými by sa poradná skupina mohla zaoberať.

Národné skupiny užívateľov sa môžu zúčastňovať na procese riadenia zmeny požiadaviek užívateľov a môžu hrať dôležitú úlohu pri hodnotení takýchto požiadaviek v kontexte fungovania národného trhu. Národné skupiny užívateľov by si mali osvojiť zásadu T2S spočívajúcu v snahe vyhnúť sa zohľadňovaniu národných špecifík v T2S a mali by aktívne presadzovať harmonizáciu.

2.   Mandát

Mandát národných skupín užívateľov zahŕňa:

zhodnotenie dosahu funkčnosti T2S, najmä akýchkoľvek zmien v požiadavkách užívateľov T2S, na ich národný trh, pričom by sa mal starostlivo zvážiť koncept „štíhlej T2S“, ktorý je zameraný na odstraňovanie národných špecifík a presadzovanie harmonizácie,

upozorňovanie poradnej skupiny na závažné obavy národného trhu,

zvyšovanie povedomia o T2S vo všetkých zložkách národného sektora cenných papierov,

podpora členov poradnej skupiny zastupujúcich príslušný národný sektor.

3.   Zloženie

Národné skupiny užívateľov sa skladajú z predsedu, tajomníka a členov.

Predsedom národnej skupiny užívateľov by mal prednostne byť riadny člen alebo pozorovateľ poradnej skupiny. Túto úlohu bude zväčša zastávať riadiaci pracovník príslušnej národnej centrálnej banky. Ak príslušná centrálna banka neposkytne ani neustanoví predsedu národnej skupiny užívateľov, predsedu vymenuje predseda poradnej skupiny, ktorý sa bude snažiť o dosiahnutie konsenzu medzi hlavnými účastníkmi príslušného trhu. Ak predseda nie je členom poradnej skupiny, na účely úzkeho prepojenia medzi poradnou skupinou a skupinou národných užívateľov by mal člen poradnej skupiny zabezpečiť koordináciu medzi poradnou skupinou a predsedom národnej skupiny užívateľov.

Tajomník národnej skupiny užívateľov je vyslaný príslušnou národnou centrálnou bankou krajín eurozóny, v ostatných krajinách je tajomník národnej skupiny užívateľov vymenovaný predsedom národnej skupiny užívateľov. Očakáva sa, že tajomník sa zúčastňuje pravidelných informačných stretnutí organizovaných tímom T2S pre tajomníkov národných skupín užívateľov.

Členmi národnej skupiny užívateľov sú príslušní členovia a pozorovatelia poradnej skupiny (alebo nimi vymenovaný zástupca so zodpovedajúcim služobným postavením prijateľný pre predsedu národnej skupiny užívateľov) a ďalšie osoby s takými znalosťami a postavením, aby mohli zastupovať všetky kategórie užívateľov a poskytovateľov na národnom trhu. Členmi národnej skupiny užívateľov môžu preto byť centrálni depozitári cenných papierov, makléri, banky, investičné banky, správcovia, emitenti a/alebo ich agenti, centrálne zmluvné strany, burzy a mnohostranné systémy obchodovania, príslušná národná centrálna banka, orgány dohľadu a príslušné bankové asociácie.

4.   Pracovné postupy

Národné skupiny užívateľov sa zaoberajú iba otázkami súvisiacimi s T2S. Môžu aktívne požadovať informácie od členov tímu T2S v súvislosti s aktuálnymi otázkami a včas poskytovať národné stanoviská k záležitostiam, v ktorých ich o to požiadal tajomník poradnej skupiny alebo ktoré predložila národná skupina užívateľov. Tím T2S pravidelne poskytuje informácie národným skupinám užívateľov a organizuje stretnutia s ich tajomníkmi s cieľom podporiť spoluprácu medzi národnými skupinami užívateľov a tímom T2S.

Národné skupiny užívateľov sa vynasnažia pravidelne zasadať v súlade s časovým rozvrhom zasadnutí poradnej skupiny tak, aby mohli ponúknuť poradenstvo národným členom poradnej skupiny. Žiadny člen poradnej skupiny však nie je takouto radou viazaný. Národné skupiny užívateľov môžu poradnej skupine prostredníctvom tajomníka poradnej skupiny predkladať aj písomné návrhy a požiadať člena poradnej skupiny, aby prezentoval stanovisko poradnej skupiny.

Tajomník národnej skupiny užívateľov usiluje o to, aby sa program a príslušné dokumenty, ktoré sa majú na zasadnutí národnej skupiny užívateľov prerokovať, doručili najneskôr päť pracovných dní pred zasadnutím. Zápisnica zo zasadnutí národnej skupiny užívateľov sa do troch týždňov po každom zasadnutí uverejní v angličtine a v akomkoľvek inom jazyku Únie na internetovej stránke T2S, a ak je to vhodné, na internetovej stránke príslušnej národnej centrálnej banky.

Členovia národných skupín užívateľov sa uverejnia na internetovej stránke T2S. Národné skupiny užívateľov uverejnia na internetovej stránke T2S aj svoje kontaktné emailové adresy, aby účastníci národných trhov vedeli, koho môžu kontaktovať na účely vyjadrenia svojich názorov.