31.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 228/10


SMERNICA KOMISIE 2010/60/EÚ

z 30. augusta 2010,

ktorou sa stanovujú určité výnimky, pokiaľ ide o uvádzanie na trh zmesí osiva krmovín určených na zachovanie prírodného prostredia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (1), a najmä na jej článok 13 ods. 1 štvrtý podododsek,

keďže:

(1)

Význam otázok biodiverzity a ochrany genetických zdrojov rastlín v posledných rokoch vzrástol, ako vyplýva z rozdielneho vývoja na medzinárodnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Príkladmi tohto vývoja sú rozhodnutie Rady 93/626/EHS z 25. októbra 1993 o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite (2), rozhodnutie Rady 2004/869/ES z 24. februára 2004 o uzavretí Medzinárodnej zmluvy o genetických zdrojoch rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo v mene Spoločenstva (3), nariadenie Rady (ES) č. 870/2004 z 26. apríla 2004, ktorým sa zavádza program Spoločenstva na uchovávanie, opis, zber a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve a ruší nariadenie (ES) č. 1467/94 (4), a nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (5). V rámci právnych predpisov EÚ, najmä smernice 66/401/EHS, by sa mali ustanoviť osobitné podmienky, aby sa tieto otázky zohľadnili v súvislosti s riadením uvádzania zmesi osív krmovín na trh.

(2)

S cieľom umožniť uvádzať na trh zmesi osív krmovín, ktoré sú určené na zachovanie prírodného prostredia v rámci ochrany genetických zdrojov (ďalej len „zmesi na zachovanie“) aj v prípade, keď zložky týchto zmesí nespĺňajú niektoré všeobecné požiadavky na uvedenie na trh ustanovené v smernici 66/401/EHS, je potrebné ustanoviť určité výnimky.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby zmesi uvádzané na trh ako zmesi na zachovanie spĺňali požiadavky týchto výnimiek, je potrebné ustanoviť, aby uvedenie takýchto zmesí na trh podliehalo povoleniu. Povolenie by sa malo udeliť na základe žiadosti.

(4)

Pokiaľ ide o zmesi na zachovanie, ktoré obsahujú chránené odrody v zmysle smernice Komisie 2008/62/ES z 20. júna 2008, ktorou sa stanovujú určité výnimky pre zápis poľnohospodárskych druhov a odrôd, ktoré sú prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam a ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvedenie osiva a sadiva zemiakov týchto druhov a odrôd na trh (6), touto smernicou by však nemala byť dotknutá smernica 2008/62/ES.

(5)

Osobitné oblasti ochrany, ktoré členské štáty označili v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (7), zahŕňajú prirodzené biotopy a poloprirodzené biotopy, ktoré si zasluhujú ochranu. Takéto oblasti by sa mali považovať za zdrojové oblasti pre zmesi na zachovanie. Členské štáty by mali mať takisto možnosť označiť iné oblasti, ktoré prispievajú k ochrane genetických zdrojov rastlín, ak spĺňajú porovnateľné pravidlá.

(6)

Malo by sa ustanoviť, aby sa zložky zmesi na zachovanie v povolení a na etikete uvádzali ako druhy a prípadne poddruhy. Takisto by sa mala ustanoviť špecifická miera klíčenia pre zložky zmesi, na ktoré sa vzťahuje smernica 66/401/EHS a ktoré nespĺňajú požiadavky na klíčenie uvedené v prílohe II k tejto smernici. Pokiaľ ide o tieto požiadavky, v prípade priamo zbieraných zmesí na zachovanie je potrebné zohľadniť spôsob zberu.

(7)

Je potrebné stanoviť výnimky týkajúce sa preskúmania zmesí na zachovanie členskými štátmi pred udelením povolenia na uvedenie na trh. Spôsob, akým sa tieto zmesi preskúmajú, by mal v niektorých prípadoch zohľadniť aj rozdiely medzi spôsobmi zberu jednotlivo pestovaných plodín a priamo zmesí na zachovanie.

(8)

S cieľom zabezpečiť, aby sa uvádzanie zmesí na zachovanie na trh uskutočňovalo v rámci ochrany genetických zdrojov, mali by sa ustanoviť obmedzenia, najmä pokiaľ ide o oblasť pôvodu a zdrojovú oblasť.

(9)

Malo by sa stanoviť maximálne množstvo zmesí na zachovanie, ktoré sa môže uviesť na trh. S cieľom zaručiť, aby sa toto maximálne množstvo dodržiavalo, členské štáty by mali od pestovateľov požadovať, aby nahlasovali množstvá zmesí na zachovanie, v prípade ktorých plánujú požiadať o povolenie, a členské štáty by v prípade potreby mali tieto množstvá pestovateľom prideliť.

(10)

Vysledovateľnosť zmesí na zachovanie by sa mala zabezpečiť prostredníctvom príslušných požiadaviek na pečatenie a označovanie.

(11)

S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie pravidiel ustanovených v tejto smernici by sa malo vykonávať úradné monitorovanie.

(12)

Komisia by mala po uplynutí príslušného obdobia posúdiť, či sú opatrenia ustanovené v tejto smernici účinné.

(13)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„zdrojová oblasť“ znamená:

i)

oblasť, ktorú členský štát označil za osobitné chránené územie v súlade s článkom 4 ods. 4 smernice 92/43/EHS, alebo

ii)

oblasť, ktorá prispieva k ochrane genetických zdrojov rastlín a ktorú členský štát označil v súlade s vnútroštátnym postupom založeným na kritériách porovnateľných s tými, ktoré sú ustanovené v článku 4 ods. 4 smernice 92/43/EHS v spojení s článkom 1 písm. k) a l) tejto smernice a ktorá sa spravuje, chráni a je pod dohľadom spôsobom, ktorý zodpovedá ustanoveniam článku 6 a článku 11 uvedenej smernice;

b)

„miesto zberu“ znamená časť zdrojovej oblasti, na ktorej sa osivo zozbieralo;

c)

„priamo zbieraná zmes“ znamená zmes osiva, ktorá sa uvádza na trh ako zozbieraná na mieste zberu s čistením alebo bez čistenia;

d)

„zmes jednotlivo pestovaných plodín“ znamená zmes osív dopestovaných v súlade s týmto postupom:

i)

osivo jednotlivých druhov sa zbiera na mieste zberu;

ii)

osivo uvedené v bode i) sa rozmnožuje mimo miesta zberu ako jednotlivé druhy;

iii)

osivá týchto druhov sa potom zmiešajú s cieľom vytvoriť zmes, ktorá sa skladá z tých rodov, druhov a prípadne poddruhov, ktoré sú typické pre typ biotopu na mieste zberu.

Článok 2

Zmesi na zachovanie

1.   Odchylne od článku 3 ods. 1 a ods. 2 smernice 66/401/EHS môžu členské štáty povoliť uvádzanie na trh zmesí rôznych rodov, druhov a prípadne poddruhov určených na zachovanie prírodného prostredia v rámci ochrany genetických zdrojov uvedených v článku 22a ods. 1 písm. b) uvedenej smernice.

Takéto zmesi môžu obsahovať osivá krmovín, na ktoré sa vzťahuje smernica 66/401/EHS, a okrem toho osivá rastlín, ktoré nie sú krmovinami v zmysle uvedenej smernice.

Takéto zmesi sa ďalej označujú ako „zmesi na zachovanie“.

2.   Ak zmes na zachovanie obsahuje chránenú odrodu, uplatňuje sa smernica 2008/62/ES.

3.   Ak nie je v tejto smernici uvedené inak, uplatňuje sa smernica 66/401/ES.

Článok 3

Oblasť pôvodu

Keď členský štát povolí uvedenie zmesi na zachovanie na trh, vymedzí oblasť, s ktorou je táto zmes prirodzene spojená, ďalej len „oblasť pôvodu“. Zohľadní informácie od orgánov pre genetické zdroje rastlín alebo organizácií, ktoré na tento účel uznali členské štáty. Ak sa oblasť pôvodu nachádza vo viac ako jednom členskom štáte, na základe spoločnej dohody ju stanovia všetky príslušné členské štáty.

Článok 4

Povolenie

1.   Členské štáty môžu povoliť uvedenie na trh zmesí na zachovanie vo svojej oblasti pôvodu za predpokladu, že tieto zmesi zodpovedajú požiadavkám uvedeným v článku 5 v prípade priamo zbieraných zmesí na zachovanie alebo požiadavkám uvedeným v článku 6 v prípade zmesí na zachovanie z jednotlivo pestovaných plodín.

2.   Povolenie obsahuje tieto informácie:

a)

meno a adresu pestovateľa;

b)

spôsob zberu: priamo zbierané alebo z jednotlivo pestovaných plodín;

c)

percentuálny podiel zložiek, ako druhy a prípadne poddruhy, na hmotnosti;

d)

v prípade zmesí na zachovanie z jednotlivo pestovaných plodín osobitnú mieru klíčivosti zložiek zmesi, na ktoré sa vzťahuje smernica 66/401/EHS a ktoré nespĺňajú požiadavky na klíčivosť uvedené v prílohe II k tejto smernici;

e)

množstvo zmesi, na ktoré sa povolenie vzťahuje;

f)

oblasť pôvodu;

g)

obmedzenie uvádzania na trh v oblasti pôvodu;

h)

zdrojovú oblasť;

i)

miesto zberu a v prípade zmesi na zachovanie z jednotlivo pestovaných plodín aj miesto rozmnožovania;

j)

typ biotopu na mieste zberu a

k)

rok zberu.

3.   Pokiaľ ide o odsek 2 písmeno c), v prípade priamo zbieraných zmesí na zachovanie stačí uviesť tie zložky, ako sú druhy a prípadne poddruhy, ktoré sú typické pre typ biotopu na mieste zberu a ktoré sú ako zložky zmesi dôležité na zachovanie prírodného prostredia v rámci ochrany genetických zdrojov.

Článok 5

Požiadavky na povolenie v prípade priamo zbieraných zmesí na zachovanie

1.   Priamo zbieraná zmes na zachovanie sa musí zozbierať vo svojej zdrojovej oblasti na mieste zberu, ktoré pestovateľ neosial 40 rokov pred dátumom podania žiadosti uvedenej v článku 7 ods. 1. Zdrojová oblasť sa musí nachádzať v oblasti pôvodu.

2.   Percentuálny podiel zložiek priamo zbieraných zmesí na zachovanie, ktorými sú druhy a prípadne poddruhy, ktoré sú typické pre typ biotopu na mieste zberu a ktoré sú ako zložky zmesi dôležité na zachovanie prírodného prostredia v rámci ochrany genetických zdrojov, musí byť primeraný na účel obnovy typu biotopu na mieste zberu.

3.   Miera klíčivosti zložiek uvedených v odseku 2 musí byť dostatočná na obnovu typu biotopu na mieste zberu.

4.   Maximálny obsah druhov a prípadne poddruhov, ktoré nie sú v súlade s odsekom 2, nesmie presiahnuť 1 % hmotnosti. Priamo zbieraná zmes na zachovanie nesmie obsahovať Avena fatua, Avena sterilisCuscuta spp. Maximálny obsah druhu Rumex spp. iného ako Rumex acetosellaRumex maritimus nesmie presiahnuť 0,05 % hmotnosti.

Článok 6

Požiadavky na povolenie v prípade zmesí na zachovanie z jednotlivo pestovaných plodín

1.   Pokiaľ ide o zmesi na zachovanie z jednotlivo pestovaných plodín, zozbierané osivo, z ktorého sa zmes osív z jednotlivo pestovaných plodín vyrába, sa musí zozbierať vo svojej zdrojovej oblasti na mieste zberu, ktoré pestovateľ neosial 40 rokov pred dátumom podania žiadosti uvedenej v článku 7 ods. 1. Zdrojová oblasť sa musí nachádzať v oblasti pôvodu.

2.   Osivo zmesi na zachovanie z jednotlivo pestovaných plodín musí byť z druhov a prípadne poddruhov, ktoré sú typické pre typ biotopu na mieste zberu a ktoré sú ako zložky zmesi dôležité na zachovanie prírodného prostredia v rámci ochrany genetických zdrojov.

3.   Zložky zmesi na zachovanie z pestovaných rastlín, ktorými sú osivá krmovín v zmysle smernice 66/401/EHS, musia pred zmiešaním spĺňať požiadavky na komerčné osivo uvedené v oddiele III prílohy II k smernici 66/401/EHS týkajúce sa analytickej čistoty, ako sa uvádzajú v stĺpcoch 4 až 11 tabuľky v oddiele I bode 2 časti A uvedenej prílohy, týkajúce sa maximálneho obsahu iných druhov rastlín vo vzorke s hmotnosťou uvedenou v stĺpci 4 jej prílohy III (spolu za stĺpec), ako sa uvádzajú v stĺpcoch 12, 13 a 14 tabuľky v oddiele I bode 2 časti A jej prílohy II a týkajúce sa podmienok súvisiacich s osivom druhu Lupin, ako sú ustanovené v stĺpci 15 tabuľky v oddiele I bode 2 časti A tejto prílohy.

4.   Rozmnožovanie sa môže vykonávať na piatich generáciách.

Článok 7

Procedurálne požiadavky

1.   Povolenie sa udelí na žiadosť pestovateľa.

Žiadosť musí byť doplnená o informácie potrebné na overenie dodržania ustanovení článkov 4 a 5 v prípade priamo zbieraných zmesí na zachovanie alebo článkov 4 a 6 v prípade zmesí na zachovanie z pestovaných rastlín.

2.   Pokiaľ ide o priamo zbierané zmesi na zachovanie, členský štát, v ktorom sa nachádza miesto zberu, vykoná vizuálne kontroly.

Tieto vizuálne kontroly sa vykonajú na mieste zberu počas obdobia rastu vo vhodných intervaloch s cieľom zabezpečiť, aby zmes spĺňala aspoň požiadavky na povolenie ustanovené v článku 5 ods. 2 a ods. 4.

Členský štát, ktorý vykonal vizuálne kontroly, zdokumentuje výsledky z týchto kontrol.

3.   Pokiaľ ide o zmesi na zachovanie z pestovaných rastlín, keď členský štát preskúma žiadosť, vykoná skúšky alebo sa skúšky vykonajú pod úradným dohľadom členského štátu s cieľom skontrolovať, či zmesi na zachovanie spĺňajú aspoň požiadavky na schválenie ustanovené v článku 6 ods. 2 a ods. 3.

Takéto skúšky sa musia vykonávať v súlade so súčasnými medzinárodnými metódami, alebo ak takéto metódy neexistujú, v súlade s inými vhodnými metódami.

Príslušný členský štát pri týchto skúškach zabezpečí, aby sa vzorky vybrali z homogénnych dávok. Členský štát zabezpečí, aby sa uplatnili pravidlá o hmotnosti dávky a hmotnosti vzorky ustanovené v článku 7 ods. 2 smernice 66/401/EHS.

Článok 8

Množstvové obmedzenia

Každý členský štát zabezpečí, aby celkové množstvo osiva zmesí na zachovanie uvedené na trh v každom roku neprekročilo 5 % celkovej hmotnosti všetkých zmesí osív krmovín, na ktoré sa vzťahuje smernica 66/401/EHS a ktoré boli v danom roku uvedené na trh v príslušnom členskom štáte.

Článok 9

Uplatňovanie množstvových obmedzení

1.   V prípade priamo zbieraných zmesí na zachovanie členské štáty zabezpečia, aby pestovatelia nahlásili pred začiatkom každej pestovateľskej sezóny množstvo osiva zmesí na zachovanie, v prípade ktorých plánujú požiadať o povolenie spolu s rozlohou a lokalitou plánovaného miesta alebo plánovaných miest zberu.

V prípade zmesí na zachovanie z jednotlivo pestovaných plodín členské štáty zabezpečia, aby pestovatelia nahlásili pred začiatkom každej pestovateľskej sezóny množstvo osiva zmesí na zachovanie, v prípade ktorých plánujú požiadať o povolenie spolu s rozlohou a lokalitou plánovaného miesta alebo miest zberu a rozlohou a lokalitou plánovaného miesta alebo plánovaných miest rozmnožovania.

2.   Ak sa na základe oznámení uvedených v odseku 1 množstvá stanovené v článku 8 pravdepodobne prekročia, členské štáty pridelia každému príslušnému pestovateľovi množstvo, ktoré môže uviesť na trh počas danej pestovateľskej sezóny.

Článok 10

Uzatváranie obalov a kontajnerov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa zmesi na zachovanie uvádzali na trh iba v uzavretých obaloch a kontajneroch zabezpečených uzáverom.

2.   Na zabezpečenie uzatvorenia musí uzáver obsahovať aspoň návesku alebo na ňom musí byť umiestnená pečať.

3.   Obaly a kontajnery uvedené v odseku 1 sa uzatvoria takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez poškodenia uzáveru alebo bez zanechania stopy po manipulácii na náveske dodávateľa alebo na obale či kontajneri.

Článok 11

Označovanie

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa na obaloch a kontajneroch so zmesami na zachovanie nachádzala náveska pestovateľa alebo vytlačené, alebo opečatené oznámenie obsahujúce minimálne tieto údaje:

a)

slová „Predpisy a normy EÚ“;

b)

meno a adresu osoby zodpovednej za umiestnenie návesky alebo jej identifikačnú značku;

c)

spôsob zberu: či sa zbiera priamo, alebo z pestovaných rastlín;

d)

rok zapečatenia vyjadrený ako: „zapečatené …“ (rok);

e)

oblasť pôvodu;

f)

zdrojová oblasť;

g)

miesto zberu;

h)

typ biotopu na mieste zberu;

i)

slová „zmes na zachovanie osív krmovín určená na použitie v oblasti s rovnakým typom biotopu, ako je na mieste zberu, bez zohľadnenia biotických podmienok“;

j)

referenčné číslo dávky, ktoré uvádza osoba zodpovedná za upevňovanie návesky;

k)

percentuálny podiel zložiek, ako druhy a prípadne poddruhy, na hmotnosti;

l)

deklarovanú netto alebo brutto hmotnosť;

m)

v prípade použitia granulovaných pesticídov, látok vo forme peliet alebo iných pevných doplnkových látok sa uvádza pôvod týchto doplnkových látok, ako aj približný pomer medzi hmotnosťou zhlukov alebo čistého osiva a celkovou hmotnosťou a

n)

v prípade zmesí na zachovanie z jednotlivo pestovaných plodín osobitnú mieru klíčivosti zložiek zmesi, na ktorú sa vzťahuje smernica 66/401/EHS a ktorá nespĺňa požiadavky na klíčivosť uvedené v prílohe II k uvedenej smernici.

2.   Pokiaľ ide o odsek 1 písmeno k), stačí uviesť zložky priamo zbieraných zmesí na zachovanie, ako sa ustanovuje v článku 4 ods. 3.

3.   Pokiaľ ide o odsek 1 písmeno n), stačí uviesť priemer týchto požadovaných osobitných mier klíčivosti, ak je počet požadovaných osobitných mier klíčivosti vyšší ako päť.

Článok 12

Monitorovanie

Členské štáty zabezpečia dodržiavanie tejto smernice prostredníctvom úradného monitorovania.

Článok 13

Predkladanie správ

Členské štáty zabezpečia, aby pestovatelia pôsobiaci na ich území predkladali za každú pestovateľskú sezónu správy o množstvách zmesí na zachovanie, ktoré boli uvedené na trh.

Členské štáty na požiadanie predložia Komisii a iným členským štátom správu o množstve zmesí na zachovanie, ktoré boli uvedené na trh na ich území.

Článok 14

Oznámenie uznaných organizácií pre genetické zdroje rastlín

Členské štáty na požiadanie oznámia Komisii orgány pre genetické zdroje rastlín alebo organizácie, ktoré členské štáty uznali na tento účel.

Článok 15

Hodnotenie

Komisia zhodnotí vykonávanie tejto smernice do 31. decembra 2014.

Článok 16

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. novembra 2011. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 18

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 30. augusta 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 378, 23.12.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 18.

(5)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008, s. 13.

(7)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.