30.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 165/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/35/EÚ

zo 16. júna 2010

o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 1999/36/ES z 29. apríla 1999 o prepravovateľných tlakových zariadeniach (3) bola prijatá ako prvý krok k zvýšeniu bezpečnosti prepravy prepravovateľných tlakových zariadení pri súčasnom zabezpečení voľného pohybu prepravovateľných tlakových zariadení na jednotnom trhu s prepravou.

(2)

Vzhľadom na vývoj bezpečnosti prepravy je potrebné aktualizovať niektoré technické ustanovenia smernice 1999/36/ES.

(3)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (4) sa rozšírilo uplatňovanie ustanovení niektorých medzinárodných dohôd na vnútroštátnu prepravu s cieľom harmonizovať podmienky, v rámci ktorých sa nebezpečný tovar prepravuje po ceste, železnici a po vnútrozemských vodných cestách v celej Únii.

(4)

Z tohto dôvodu je potrebné zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať ustanovenia smernice 1999/36/ES s cieľom zabrániť rozporom medzi pravidlami, najmä pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa zhody, o posúdenie zhody a o postupy posudzovania zhody, ktoré sa vzťahujú na prepravovateľné tlakové zariadenia.

(5)

S cieľom zvýšiť bezpečnosť prepravovateľných tlakových zariadení schválených na vnútroštátnu prepravu nebezpečného tovaru a zabezpečiť voľný pohyb vrátane uvedenia na trh, sprístupnenia na trhu a používania takýchto prepravovateľných tlakových zariadení v rámci Únie je potrebné stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa povinností rôznych prevádzkovateľov a požiadavky, ktoré majú dané zariadenia spĺňať.

(6)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh (5) predstavuje všeobecný rámec horizontálnej povahy pre budúce právne predpisy harmonizujúce podmienky pre predaj výrobkov. Tento rámec by sa mal uplatňovať v prípade potreby pre odvetvie prepravovateľných tlakových zariadení v súlade s cieľom harmonizovať pravidlá pre voľný pohyb tovaru.

(7)

S cieľom nebrániť preprave medzi členskými štátmi a tretími krajinami by sa táto smernica nemala uplatňovať na prepravovateľné tlakové zariadenia, ktoré sa používajú výlučne na prepravu nebezpečného tovaru medzi územím Únie a územím tretích krajín.

(8)

Povinnosti rôznych hospodárskych subjektov vrátane vlastníkov a prevádzkovateľov prepravovateľných tlakových zariadení by mali byť jasne vymedzené v záujme bezpečnosti prepravy a voľného pohybu prepravovateľných tlakových zariadení.

(9)

Hospodárske subjekty by mali vzhľadom na svoje úlohy v dodávateľskom reťazci byť zodpovedné za súlad prepravovateľných tlakových zariadení s bezpečnostnými pravidlami a pravidlami prístupu na trh.

(10)

Mal by sa preukázať súlad nových prepravovateľných tlakových zariadení s technickými požiadavkami stanovenými v prílohách k smernici 2008/68/ES a tejto smernice prostredníctvom posúdenia zhody s cieľom poskytnúť dôkaz o tom, že prepravovateľné tlakové zariadenia sú bezpečné.

(11)

Periodické prehliadky, medziperiodické prehliadky a mimoriadne kontroly prepravovateľných tlakových zariadení by sa mali vykonávať v súlade s prílohami k smernici 2008/68/ES a s touto smernicou, aby sa zabezpečil trvalý súlad s ich bezpečnostnými požiadavkami.

(12)

Na prepravovateľné tlakové zariadenie by malo byť umiestnené označenie vyjadrujúce jeho súlad so smernicou 2008/68/ES a s touto smernicou na zabezpečenie jeho voľného pohybu a voľného používania.

(13)

Táto smernica by sa nemala uplatňovať na prepravovateľné tlakové zariadenia, ktoré boli uvedené na trh pred príslušným dňom vykonávania smernice 1999/36/ES a v prípade ktorých sa nevykonalo opätovné posúdenie zhody.

(14)

Ak sa má na existujúce prepravovateľné tlakové zariadenia, v prípade ktorých ešte nebola posúdená zhoda so smernicou 1999/36/ES, vzťahovať voľný pohyb a voľné používanie, malo by sa v ich prípade vykonať opätovné posúdenie zhody.

(15)

Je potrebné stanoviť požiadavky pre orgány zodpovedné za posudzovanie, notifikáciu a monitorovanie notifikovaných orgánov, aby sa zabezpečila konzistentná úroveň kvality práce notifikovaných orgánov.

(16)

Postupy posudzovania zhody stanovené v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici vyžadujú zásah inšpekčných orgánov a stanovujú podrobné prevádzkové požiadavky na zabezpečenie jednotnej úrovne výkonov v Únii. Členské štáty by mali tieto inšpekčné orgány notifikovať Komisii.

(17)

Notifikujúce orgány by mali byť naďalej zodpovedné za monitorovanie notifikovaného orgánu bez ohľadu na to, kde notifikovaný orgán vykonáva svoju činnosť, aby sa zabezpečila jasná zodpovednosť za prebiehajúce monitorovanie.

(18)

Pre vzájomné uznávanie notifikovaných orgánov je potrebné stanoviť spoločné pravidlá, ktorými sa zabezpečí dosiahnutie súladu so smernicou 2008/68/ES a touto smernicou. Výsledkom týchto spoločných pravidiel bude odstránenie zbytočných nákladov a administratívnych postupov týkajúcich sa schvaľovania zariadení a odstraňovanie technických prekážok kladených obchodu.

(19)

Členské štáty by mali byť schopné prijať opatrenia na obmedzenie alebo zakázanie uvádzania na trh a používania zariadení v prípade, že takéto zariadenia za určitých vymedzených okolností predstavujú riziko pre bezpečnosť, a to aj v prípade, že takéto zariadenia sú v súlade so smernicou 2008/68/ES a s touto smernicou.

(20)

Komisia by mala vypracovať osobitné usmernenia na uľahčenie praktického vykonávania technických ustanovení tejto smernice, pričom by mala zohľadniť výsledky z výmeny skúseností ustanovenej v článkoch 28 a 29.

(21)

Komisia by mala byť v súvislosti s určitými úpravami príloh splnomocnená na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie aj na expertnej úrovni.

(22)

Smernica Rady 76/767/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach o tlakových nádobách a metódach ich kontroly (6), smernica Rady 84/525/EHS zo 17. septembra 1984 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezšvových oceľových plynových tlakových fliaš (7), smernica Rady 84/526/EHS zo 17. septembra 1984 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezšvíkových nelegovaných hliníkových fliaš na plyn a fliaš na plyn z legovaného hliníka (8), smernica Rady 84/527/EHS zo 17. septembra 1984 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zváraných nelegovaných oceľových fliaš na plyn (9) a smernica 1999/36/ES sa stali zastaranými, a preto by sa mali zrušiť.

(23)

V súlade s odsekom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (10) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Únie vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú podľa možnosti čo najlepšie zobrazovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA 1

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Touto smernicou sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa prepravovateľných tlakových zariadení, aby sa zvýšila bezpečnosť a zabezpečil voľný pohyb takýchto zariadení v rámci Únie.

2.   Táto smernica sa uplatňuje na:

a)

nové prepravovateľné tlakové zariadenie vymedzené v článku 2 ods. 1, na ktorom nie je umiestnené označenie vyjadrujúce zhodu stanovené v smerniciach 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS alebo 1999/36/ES, na účely jeho sprístupnenia na trhu;

b)

prepravovateľné tlakové zariadenie vymedzené v článku 2 ods. 1, na ktorom je umiestnené označenie vyjadrujúce zhodu stanovené v tejto smernici alebo v smerniciach 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS alebo 1999/36/ES, na účely jeho periodických prehliadok, medziperiodických prehliadok, mimoriadnych kontrol a používania;

c)

prepravovateľné tlakové zariadenie vymedzené v článku 2 ods. 1, na ktorom nie je umiestnené označenie vyjadrujúce zhodu stanovené v smernici 1999/36/ES, na účely opätovného posúdenia zhody.

3.   Táto smernica sa neuplatňuje na prepravovateľné tlakové zariadenia, ktoré boli uvedené na trh pred dňom vykonania smernice 1999/36/ES a v prípade ktorých sa nevykonalo opätovné posúdenie zhody.

4.   Táto smernica sa neuplatňuje na prepravovateľné tlakové zariadenia používané výlučne na prepravu nebezpečných tovarov medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktorá sa vykonáva v súlade s článkom 4 smernice 2008/68/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„prepravovateľné tlakové zariadenie“ znamená:

a)

všetky tlakové nádoby a prípadne ich ventily a ostatné príslušenstvo, na ktoré sa vzťahuje kapitola 6.2 v prílohách k smernici 2008/68/ES;

b)

cisterny, batériové vozidlá/vagóny, viacčlánkové kontajnery na plyn a prípadne ich ventily a iné príslušenstvo, na ktoré sa vzťahuje kapitola 6.8 v prílohách k smernici 2008/68/ES,

ak sa zariadenia uvedené v písmene a) alebo b) používajú v súlade so zariadeniami uvedenými v prílohách na prepravu plynov triedy 2, s výnimkou plynov alebo tovarov s číslami 6 a 7 v klasifikačnom kóde, a na prepravu nebezpečných látok ostatných tried bližšie určených v prílohe I k tejto smernici.

Pod prepravovateľnými tlakovými zariadeniami sú zahrnuté plynové náplne (č. UN 2037) a vylúčené sú aerosóly (č. UN 1950), otvorené kryogénne nádoby, fľaše pre dýchacie prístroje, hasiace prístroje (č. UN 1044), prepravovateľné tlakové zariadenie vyňaté v súlade s bodom 1.1.3.2 príloh k smernici 2008/68/ES a prepravovateľné tlakové zariadenie vyňaté z predpisov na konštrukciu a skúšanie balenia v súlade s konkrétnymi ustanoveniami v bode 3.3 príloh k smernici 2008/68/ES;

2.

„prílohy k smernici 2008/68/ES“ znamenajú časť I.1 prílohy I, časť II.1 prílohy II a časť III.1 prílohy III k smernici 2008/68/ES;

3.

„uvedenie na trh“ znamená prvé sprístupnenie prepravovateľných tlakových zariadení na trhu Únie;

4.

„sprístupnenie na trhu“ znamená každú dodávku prepravovateľného tlakového zariadenia určeného na distribúciu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti alebo pri vykonávaní verejnej služby, a to odplatne alebo bezodplatne;

5.

„používanie“ znamená plnenie, dočasné skladovanie v súvislosti s prepravou, vyprázdňovanie a opätovné plnenie prepravovateľného tlakového zariadenia;

6.

„stiahnutie z trhu“ znamená každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu prepravovateľného tlakového zariadenia na trhu alebo jeho používaniu;

7.

„spätné prevzatie“ znamená každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnuť vrátenie prepravovateľného tlakového zariadenia, ktoré sa už sprístupnilo konečnému používateľovi;

8.

„výrobca“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vyrába prepravovateľné tlakové zariadenie alebo jeho súčasti alebo si takéto zariadenie dáva navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza ho na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

9.

„splnomocnený zástupca“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu usadenú v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;

10.

„dovozca“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu usadenú v Únii, ktorá uvádza prepravovateľné tlakové zariadenia alebo ich časti z tretej krajiny na trh Únie;

11.

„distribútor“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu usadenú v Únii, inú než výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje prepravovateľné tlakové zariadenia alebo ich časti na trhu;

12.

„vlastník“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu usadenú v Únii, ktorá vlastní prepravovateľné tlakové zariadenie;

13.

„prevádzkovateľ“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu usadenú v Únii, ktorá používa prepravovateľné tlakové zariadenie;

14.

„hospodársky subjekt“ znamená výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora, vlastníka alebo prevádzkovateľa, ktorí konajú v rámci obchodnej činnosti alebo pri vykonávaní verejnej služby, či už odplatne alebo bezodplatne;

15.

„posudzovanie zhody“ znamená posudzovanie a postup posudzovania zhody stanovené v prílohách k smernici 2008/68/ES;

16.

„označenie pí“ znamená označenie, ktorým sa vyjadruje, že prepravovateľné tlakové zariadenie je v zhode s platnými požiadavkami na posudzovanie zhody ustanovenými v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici;

17.

„opätovné posúdenie zhody“ znamená postup vykonávaný na žiadosť vlastníka alebo prevádzkovateľa pre ďalšie posúdenie zhody prepravovateľného tlakového zariadenia vyrobeného a uvedeného na trh predo dňom začatia vykonávania smernice 1999/36/ES;

18.

„periodické prehliadky“ znamenajú periodické prehliadky a postupy pre periodické prehliadky stanovené v prílohách k smernici 2008/68/ES;

19.

„medziperiodické prehliadky“ znamenajú medziperiodické prehliadky a postupy pre medziperiodické prehliadky stanovené v prílohách k smernici 2008/68/ES;

20.

„mimoriadne kontroly“ znamenajú mimoriadne kontroly a postupy pre mimoriadne kontroly stanovené v prílohách k smernici 2008/68/ES;

21.

„vnútroštátny akreditačný orgán“ znamená jediný orgán v členskom štáte, ktorý vykonáva akreditáciu na základe právomoci, ktorú mu udelil štát;

22.

„akreditácia“ znamená potvrdenie vnútroštátneho akreditačného orgánu, že notifikovaný orgán spĺňa požiadavky stanovené v druhom odseku bodu 1.8.6.8 príloh k smernici 2008/68/ES;

23.

„notifikujúci orgán“ znamená orgán určený členským štátom podľa článku 17;

24.

„notifikovaný orgán“ znamená inšpekčný orgán, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohách k smernici 2008/68/ES a podmienky ustanovené v článkoch 20 a 26 tejto smernice a ktorý je notifikovaný v súlade s článkom 22 tejto smernice;

25.

„notifikácia“ znamená proces, ktorým sa inšpekčnému orgánu prizná štatút notifikovaného orgánu, a zahŕňa oznámenie tejto informácie Komisii a členským štátom;

26.

„dohľad nad trhom“ znamená činnosť vykonávanú orgánmi verejnej správy a opatrenia nimi prijímané na zabezpečenie toho, aby prepravovateľné tlakové zariadenie bolo počas svojej životnosti v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici 2008/68/ES a v tejto smernici a neohrozovalo zdravie, bezpečnosť ani akékoľvek iné stránky ochrany verejného záujmu.

Článok 3

Požiadavky týkajúce sa použitia na mieste

Členské štáty môžu na svojom území stanoviť požiadavky týkajúce sa strednodobého alebo dlhodobého skladovania na mieste alebo používanie prepravovateľných tlakových zariadení na mieste. Členské štáty však nestanovujú ďalšie požiadavky na samotné prepravovateľné tlakové zariadenia.

KAPITOLA 2

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Článok 4

Povinnosti výrobcov

1.   Pri uvádzaní prepravovateľných tlakových zariadení na trh výrobcovia zabezpečia, aby boli tieto zariadenia navrhnuté, vyrobené a zdokumentované v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici.

2.   Ak sa súlad prepravovateľného tlakového zariadenia s uplatniteľnými požiadavkami preukázal prostredníctvom postupu posudzovania zhody stanoveného v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici, výrobcovia umiestnia označenie pí v súlade s článkom 15 tejto smernice.

3.   Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu špecifikovanú v prílohách k smernici 2008/68/ES. Táto dokumentácia sa uchováva počas obdobia stanoveného v uvedených prílohách.

4.   Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že prepravovateľné tlakové zariadenie, ktoré uviedli na trh, nie je v zhode s prílohami k smernici 2008/68/ES alebo s touto smernicou, bezodkladne prijmú nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby prepravovateľné tlakové zariadenie bolo v zhode, alebo ho stiahnu z trhu či spätne prevezmú. V prípade, že prepravovateľné tlakové zariadenie predstavuje riziko, výrobcovia bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých prepravovateľné tlakové zariadenie sprístupnili na trhu, a uvedú podrobné informácie najmä o nesúlade a o prijatých nápravných opatreniach.

5.   Výrobcovia musia všetky takéto prípady nesúladu a nápravné opatrenia zdokumentovať.

6.   Výrobcovia poskytnú príslušnému vnútroštátnemu orgánu na jeho odôvodnenú žiadosť všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody prepravovateľného tlakového zariadenia, a to v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre tento orgán. Výrobcovia spolupracujú s týmto orgánom na jeho žiadosť pri všetkých činnostiach zameraných na odstránenie rizika, ktoré predstavuje prepravovateľné tlakové zariadenie, ktoré uviedli na trh.

7.   Výrobcovia poskytujú prevádzkovateľom len tie informácie, ktoré sú v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici.

Článok 5

Splnomocnení zástupcovia

1.   Výrobcovia môžu písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 4 ods. 1 a 2 a vypracovanie technickej dokumentácie nemôžu byť súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.   Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie musí splnomocnenému zástupcovi umožňovať minimálne:

a)

mať k dispozícii pre vnútroštátne orgány dohľadu technickú dokumentáciu, a to aspoň počas obdobia stanoveného v prílohách k smernici 2008/68/ES pre výrobcov;

b)

na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody prepravovateľného tlakového zariadenia, a to v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre tento orgán;

c)

spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri všetkých činnostiach zameraných na odstránenie rizika, ktoré predstavuje prepravovateľné tlakové zariadenie, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie.

3.   Totožnosť a adresa splnomocneného zástupcu sa uvádza na certifikáte zhody uvedenom v prílohách k smernici 2008/68/ES.

4.   Splnomocnení zástupcovia poskytujú prevádzkovateľom len tie informácie, ktoré sú v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici.

Článok 6

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia uvedú na trh Únie len také prepravovateľné tlakové zariadenie, ktoré je v zhode s prílohami k smernici 2008/68/ES a s touto smernicou.

2.   Pred uvedením prepravovateľného tlakového zariadenia na trh dovozcovia zabezpečia, že výrobca vykoná príslušný postup posudzovania zhody. Dovozcovia zabezpečia, že výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, že na prepravovateľné tlakové zariadenie bude umiestnené označenie pí a že k nemu bude priložený certifikát zhody uvedený v prílohách k smernici 2008/68/ES.

Ak sa dovozca domnieva, alebo má dôvod domnievať sa, že prepravovateľné tlakové zariadenie nie je v zhode s prílohami k smernici 2008/68/ES alebo s touto smernicou, neuvedie toto prepravovateľné tlakové zariadenie na trh, pokiaľ nebude v zhode. V prípade, že prepravovateľné tlakové zariadenie predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Dovozcovia uvedú svoje meno a adresu, na ktorej je možné ich kontaktovať, a to buď na certifikáte zhody uvedenom v prílohách k smernici 2008/68/ES, alebo v dokumente priloženom k tomuto certifikátu.

4.   Dovozcovia zabezpečia, že v čase, keď za prepravovateľné tlakové zariadenie nesú zodpovednosť, podmienky skladovania alebo prepravy neohrozia jeho súlad s požiadavkami stanovenými v prílohách k smernici 2008/68/ES.

5.   Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že prepravovateľné tlakové zariadenie, ktoré uviedli na trh, nie je v zhode s prílohami k smernici 2008/68/ES alebo s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu tohto prepravovateľného tlakového zariadenia alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo prevziať späť. Okrem toho v prípade, že prepravovateľné tlakové zariadenie predstavuje riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú výrobcu a príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých je prepravovateľné tlakové zariadenie sprístupnené na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody nesúladu a prijaté nápravné opatrenia.

Dovozcovia musia všetky takéto prípady nesúladu a nápravné opatrenia zdokumentovať.

6.   Dovozcovia majú mať aspoň počas obdobia stanoveného pre výrobcov v prílohách k smernici 2008/68/ES k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom kópiu technickej dokumentácie a zabezpečiť, aby bol týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

7.   Dovozcovia poskytnú príslušnému vnútroštátnemu orgánu na jeho odôvodnenú žiadosť všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody prepravovateľného tlakového zariadenia, a to v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre tento orgán. Dovozcovia spolupracujú s týmto orgánom na jeho žiadosť pri všetkých činnostiach zameraných na odstránenie rizika, ktoré predstavuje prepravovateľné tlakové zariadenie, ktoré uviedli na trh.

8.   Dovozcovia poskytujú prevádzkovateľom len tie informácie, ktoré sú v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici.

Článok 7

Povinnosti distribútorov

1.   Distribútori sprístupnia na trhu Únie len také prepravovateľné tlakové zariadenie, ktoré je v zhode s prílohami k smernici 2008/68/ES a s touto smernicou. Pred sprístupnením prepravovateľného tlakového zariadenia na trhu distribútori overujú, či je na prepravovateľné tlakové zariadenie umiestnené označenie pí a či je k nemu priložený certifikát zhody a kontaktná adresa, ako je uvedené v článku 6 ods. 3 tejto smernice.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že prepravovateľné tlakové zariadenie nie je v zhode s prílohami k smernici 2008/68/ES alebo s touto smernicou, nemôže prepravovateľné tlakové zariadenie sprístupniť na trhu, pokiaľ sa nedosiahne jeho zhoda. Navyše, ak prepravovateľné tlakové zariadenie predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

2.   Distribútori zabezpečia, že v čase, keď nesú za prepravovateľné tlakové zariadenie zodpovednosť, podmienky skladovania alebo prepravy neohrozia jeho súlad s požiadavkami stanovenými v prílohách k smernici 2008/68/ES.

3.   Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že prepravovateľné tlakové zariadenie, ktoré sprístupnili na trhu, nie je v zhode s prílohami k smernici 2008/68/ES alebo s touto smernicou, zabezpečia prijatie nevyhnutných nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť zhodu tohto prepravovateľného tlakového zariadenia alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu, alebo prevziať späť. Okrem toho v prípade, že prepravovateľné tlakové zariadenie predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú výrobcu, v prípade potreby dovozcu a príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých prepravovateľné tlakové zariadenie sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobné údaje najmä o nesúlade a prijatých nápravných opatreniach.

Distribútori musia všetky takéto prípady nesúladu a nápravné opatrenia zdokumentovať.

4.   Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody prepravovateľného tlakového zariadenia, a to v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre tento orgán. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje prepravovateľné tlakové zariadenie, ktoré sprístupnili na trhu.

5.   Distribútori poskytujú prevádzkovateľom len tie informácie, ktoré sú v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici.

Článok 8

Povinnosti vlastníkov

1.   Ak sa vlastník domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že prepravovateľné tlakové zariadenie nie je v zhode s prílohami k smernici 2008/68/ES vrátane požiadaviek na periodickú prehliadku, a s touto smernicou, nemôže prepravovateľné tlakové zariadenie sprístupniť na trhu ani ho použiť, pokiaľ sa nedosiahne jeho zhoda. Navyše, ak prepravovateľné tlakové zariadenie predstavuje riziko, vlastník o tom informuje výrobcu alebo dovozcu alebo distribútora, a orgány dohľadu nad trhom.

Vlastníci musia všetky takéto prípady nesúladu a nápravné opatrenia zdokumentovať.

2.   Vlastníci zabezpečia, že v čase, keď nesú za prepravovateľné tlakové zariadenie zodpovednosť, podmienky skladovania alebo prepravy neohrozia jeho súlad s požiadavkami stanovenými v prílohách k smernici 2008/68/ES.

3.   Vlastníci poskytnú prevádzkovateľom len tie informácie, ktoré sú v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici.

4.   Tento článok sa nevzťahuje na súkromné osoby, ktoré majú v úmysle použiť alebo používajú prepravovateľné tlakové zariadenie na osobné účely alebo v domácnosti, alebo v rámci svojich rekreačných či športových aktivít.

Článok 9

Povinnosti prevádzkovateľov

1.   Prevádzkovatelia použijú len tie prepravovateľné tlakové zariadenia, ktoré sú v zhode s požiadavkami stanovenými v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici.

2.   V prípade, že prepravovateľné tlakové zariadenie predstavuje riziko, prevádzkovateľ o tom informuje vlastníka a orgány dohľadu nad trhom.

Článok 10

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor je na účely tejto smernice považovaný za výrobcu a vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa článku 4, ak prepravovateľné tlakové zariadenie uvádza na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo prepravovateľné tlakové zariadenie už uvedené na trh upravuje takým spôsobom, ktorý môže ovplyvniť súlad s uplatniteľnými požiadavkami.

Článok 11

Identifikácia hospodárskych subjektov

Hospodárske subjekty musia na žiadosť orgánu dohľadu nad trhom identifikovať na obdobie aspoň 10 rokov:

a)

všetky hospodárske subjekty, ktoré im dodali prepravovateľné tlakové zariadenie;

b)

všetky hospodárske subjekty, ktorým dodali prepravovateľné tlakové zariadenie.

KAPITOLA 3

ZHODA PREPRAVOVATEĽNÝCH TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

Článok 12

Zhoda prepravovateľných tlakových zariadení a jej posúdenie

1.   Prepravovateľné tlakové zariadenie uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) musí spĺňať príslušné požiadavky na posudzovanie zhody, periodické prehliadky, medziperiodické prehliadky a mimoriadne kontroly stanovené v prílohách k smernici 2008/68/ES a v kapitolách 3 a 4 tejto smernice.

2.   Prepravovateľné tlakové zariadenie uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) musí vyhovovať špecifikáciám dokumentácie, podľa ktorých bolo toto zariadenie vyrobené. Toto zariadenie podlieha periodickým prehliadkam, medziperiodickým prehliadkam a mimoriadnym kontrolám v súlade s prílohami k smernici 2008/68/ES a s požiadavkami stanovenými v kapitolách 3 a 4 tejto smernice.

3.   Certifikáty o posúdení zhody a certifikáty o opätovnom posúdení zhody a správy o periodických prehliadkach, medziperiodických prehliadkach a mimoriadnych kontrolách vydané notifikovaným orgánom sú platné vo všetkých členských štátoch.

Pre odnímateľné časti opätovne naplniteľných prepravovateľných tlakových zariadení sa môže vykonať samostatné posúdenie zhody.

Článok 13

Opätovné posúdenie zhody

Opätovné posúdenie zhody prepravovateľných tlakových zariadení uvedených v článku 1 ods. 2 písm. c) vyrobených a uvedených do prevádzky pred dátumom začatia vykonávania smernice 1999/36/ES sa stanoví v súlade s postupom opätovného posúdenia zhody stanoveným v prílohe III k tejto smernici.

Označenie pí sa umiestňuje v súlade s prílohou III k tejto smernici.

Článok 14

Všeobecné zásady pre označenie pí

1.   Označenie pí umiestňuje iba výrobca alebo v prípade opätovného posúdenia zhody, ako sa stanovuje v prílohe III. Na plynové fľaše, ktoré sú už v súlade so smernicami 84/525/EHS, 84/526/EHS alebo 84/527/EHS, označenie pí umiestňuje notifikovaný orgán alebo sa umiestňuje pod jeho dohľadom.

2.   Označenie pí sa umiestňuje len na prepravovateľné tlakové zariadenie, ktoré:

a)

spĺňa požiadavky na posudzovanie zhody stanovené v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici alebo

b)

spĺňa požiadavky na opätovné posúdenie zhody uvedené v článku 13.

Toto označenie sa nesmie umiestniť na žiadne iné prepravovateľné tlakové zariadenie.

3.   Výrobca umiestnením označenia pí alebo tým, že ho nechá umiestniť, oznamuje, že preberá zodpovednosť za to, že prepravovateľné tlakové zariadenie je v zhode so všetkými platnými požiadavkami stanovenými v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici.

4.   Na účely tejto smernice je označenie pí jediným označením, ktorým sa potvrdzuje zhoda prepravovateľného tlakového zariadenia s platnými požiadavkami stanovenými v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici.

5.   Na prepravovateľné tlakové zariadenie sa zakazuje umiestňovať označenia, znaky a nápisy, ktoré by mohli tretie strany zavádzať, pokiaľ ide o význam alebo podobu označenia pí. Akékoľvek iné označenie sa na prepravovateľné tlakové zariadenie umiestni tak, aby sa tým nenarušila viditeľnosť, čitateľnosť a význam označenia pí.

6.   Na odnímateľné časti opätovne naplniteľných prepravovateľných tlakových zariadení s priamou bezpečnostnou funkciou sa musí umiestniť označenie pí.

7.   Členské štáty zabezpečia správne vykonávanie pravidiel pre použitie označenia pí a prijmú vhodné opatrenia v prípade nesprávneho používania tohto označenia. Členské štáty takisto ustanovia sankcie za porušenie, ktoré môžu v prípade závažného porušenia zahŕňať trestnoprávne sankcie. Tieto sankcie musia byť primerané závažnosti priestupku a musia predstavovať účinný odrádzajúci prostriedok proti nesprávnemu používaniu.

Článok 15

Pravidlá a podmienky pre umiestňovanie označenia pí

1.   Označenie pí pozostáva z tohto symbolu v tejto podobe:

Image

2.   Minimálna výška označenia pí musí byť 5 mm. V prípade prepravovateľných tlakových zariadení s priemerom menším ako 140 mm alebo rovnajúcim sa 140 mm musí byť minimálna výška 2,5 mm.

3.   Proporcie dané na nákrese s mriežkou v odseku 1 sa musia dodržať. Mriežka nie je súčasťou označenia.

4.   Označenie pí sa umiestni na prepravovateľné tlakové zariadenie alebo na jeho štítok, ako aj na odnímateľné časti opätovne naplniteľných prepravovateľných tlakových zariadení, ktoré majú priamu bezpečnostnú funkciu, viditeľne, čitateľne a trvale.

5.   Označenie pí sa umiestni na nové prepravovateľné tlakové zariadenia alebo odnímateľné časti opätovne naplniteľných prepravovateľných tlakových zariadení s priamou bezpečnostnou funkciou pred uvedením na trh.

6.   Za označením pí nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu zapojeného do vstupných kontrol a skúšok.

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu umiestni samotný orgán alebo podľa jeho inštrukcií výrobca.

7.   Spolu s vyznačením dátumu periodickej prehliadky alebo prípadnej medziperiodickej prehliadky sa uvádza aj identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktorý zodpovedá za periodickú prehliadku.

8.   Na plynové fľaše, ktoré boli predtým v súlade so smernicami 84/525/EHS, 84/526/EHS alebo 84/527/EHS a ktoré nemali označenie pí, sa pri vykonaní prvej periodickej prehliadky podľa tejto smernice pred identifikačným číslom zodpovedného notifikovaného orgánu uvedie označenie pí.

Článok 16

Voľný pohyb prepravovateľných tlakových zariadení

Bez toho, aby boli dotknuté bezpečnostné postupy uvedené v článkoch 30 a 31 tejto smernice a rámec dohľadu nad trhom stanovený v nariadení (ES) č. 765/2008 (11), nesmie žiadny členský štát zakázať, obmedziť alebo brániť na svojom území voľnému pohybu, sprístupneniu na trhu alebo používaniu prepravovateľných tlakových zariadení, ktoré sú v súlade s touto smernicou.

KAPITOLA 4

NOTIFIKUJÚCE ORGÁNY A NOTIFIKOVANÉ ORGÁNY

Článok 17

Notifikujúce orgány

1.   Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely posudzovania, notifikácie a následného monitorovania notifikovaných orgánov.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že posudzovanie a monitorovanie uvedené v odseku 1 vykoná vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č.765/2008 a v súlade s ním.

3.   Ak notifikujúci orgán deleguje monitorovanie uvedené v odseku 1 na orgán, ktorý nie je orgánom štátnej správy, alebo ho inak poverí týmto monitorovaním, tento orgán musí byť právnickou osobou a musí spĺňať mutatis mutandis požiadavky stanovené v článku 18 ods. 1 až 6. Poverený orgán okrem toho prijme opatrenia na krytie záväzkov, ktoré vyplývajú z jeho činností.

4.   Notifikujúci orgán preberá plnú zodpovednosť za úlohy vykonané orgánom uvedeným v odseku 3.

Článok 18

Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1.   Notifikujúci orgán sa zriadi tak, aby nevznikal konflikt záujmov s notifikovanými orgánmi.

2.   Notifikujúci orgán musí mať takú organizačnú štruktúru a fungovať takým spôsobom, aby zabezpečil ochranu objektivity a nestrannosti svojich činností.

3.   Notifikujúci orgán musí mať takú organizačnú štruktúru, aby bolo každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie notifikovaných orgánov prijaté príslušnými osobami inými ako osobami, ktoré vykonali posudzovanie.

4.   Notifikujúci orgán nebude ponúkať ani poskytovať činnosti alebo poradenské služby na obchodnom alebo konkurenčnom základe, ktoré vykonávajú notifikované orgány.

5.   Notifikujúci orgán zabezpečí ochranu dôvernosti získaných informácií.

6.   Notifikujúci orgán musí mať na riadne vykonávanie svojich úloh k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov.

Článok 19

Informačná povinnosť notifikujúcich orgánov

Členské štáty informujú Komisiu o svojich vnútroštátnych postupoch posudzovania, notifikácie a monitorovania notifikovaných orgánov a o všetkých zmenách v súvislosti s týmito informáciami.

Komisia tieto informácie zverejní.

Článok 20

Požiadavky týkajúce sa notifikovaných orgánov

1.   Na účely notifikácie musí notifikovaný orgán spĺňať požiadavky stanovené v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici.

2.   Príslušným orgánom v zmysle príloh k smernici 2008/68/ES môže byť notifikovaný orgán za predpokladu, že spĺňa požiadavky stanovené v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici a že nie je súčasne notifikujúcim orgánom.

3.   Notifikovaný orgán je zriadený podľa vnútroštátneho práva a má právnu subjektivitu.

4.   Notifikovaný orgán sa zúčastňuje na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaného orgánu zriadenej podľa článku 29 alebo zabezpečí, aby jeho zamestnanci, ktorí vykonávajú posudzovanie, boli o týchto činnostiach informovaní, a ako všeobecné usmernenie uplatňuje administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Článok 21

Žiadosť o notifikáciu

1.   Inšpekčný orgán predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo.

2.   Žiadosť sa doloží opisom:

a)

činností týkajúcich sa posudzovania zhody, periodickej prehliadky, medziperiodickej prehliadky, mimoriadnej kontroly a opätovného posúdenia zhody;

b)

postupov uvedených v písmene a);

c)

prepravovateľných tlakových zariadení, v súvislosti s ktorými orgán tvrdí, že je spôsobilý;

d)

osvedčenie o akreditácii, ktoré vydal vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a ktoré potvrdzuje, že inšpekčný orgán spĺňa požiadavky stanovené v článku 20 tejto smernice.

Článok 22

Notifikačný postup

1.   Notifikujúce orgány notifikujú iba tie orgány, ktoré splnili požiadavky stanovené v článku 20.

2.   Komisii a ostatným členským štátom ich notifikujú prostredníctvom elektronického nástroja vyvinutého a riadeného Komisiou.

3.   Notifikácia obsahuje informácie požadované podľa článku 21 ods. 2.

4.   Dotknutý orgán môže vykonávať činnosti notifikovaného orgánu iba v prípade, ak Komisia ani ostatné členské štáty nevzniesli proti tomu námietky do dvoch týždňov od notifikácie.

Iba takýto orgán sa považuje za notifikovaný orgán na účely tejto smernice.

5.   Komisii a ostatným členským štátom sa oznámia všetky ďalšie príslušné zmeny v súvislosti s notifikáciou.

6.   Vnútropodnikové inšpekčné orgány žiadateľa vymedzené v prílohách k smernici 2008/68/ES sa neoznamujú.

Článok 23

Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných orgánov

1.   Notifikovanému orgánu Komisia pridelí identifikačné číslo.

Pridelí mu len jedno číslo, aj keď je orgán notifikovaný podľa niekoľkých aktov Únie.

2.   Komisia zverejní zoznam orgánov notifikovaných podľa tejto smernice vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené, a činností, na ktoré boli notifikované.

Komisia zabezpečí aktualizáciu tohto zoznamu.

Článok 24

Zmeny v notifikáciách

1.   Ak notifikujúci orgán zistil alebo bol informovaný o tom, že notifikovaný orgán už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 20 alebo že si neplní svoje povinnosti, notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší notifikáciu v závislosti od vážnosti neplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia týchto povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2.   V prípade zrušenia, obmedzenia alebo pozastavenia notifikácie, alebo ak notifikovaný orgán svoju činnosť už nevykonáva, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia, aby zabezpečil spracovanie spisov tohto orgánu iným notifikovaným orgánom alebo aby boli na žiadosť k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom.

Článok 25

Spochybnenie spôsobilosti notifikovaných orgánov

1.   Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je upozornená na pochybnosti, pokiaľ ide o spôsobilosť notifikovaného orgánu alebo nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktorým notifikovaný orgán podlieha.

2.   Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na požiadanie všetky informácie v súvislosti s podkladmi pre notifikáciu alebo so zachovaním spôsobilosti dotknutého orgánu.

3.   Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas jej vyšetrovania.

4.   Ak Komisia zistí, že notifikovaný orgán nespĺňa alebo už nespĺňa požiadavky na svoju notifikáciu, informuje o tom notifikujúci členský štát a požiada ho, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane zrušenia notifikácie, ak je to potrebné.

Článok 26

Povinnosti notifikovaných orgánov, pokiaľ ide o výkon ich činnosti

1.   Notifikované orgány vykonávajú posudzovanie zhody, periodické prehliadky, medziperiodické prehliadky a mimoriadne kontroly v súlade s podmienkami ich notifikácie a s postupmi stanovenými v prílohách k smernici 2008/68/ES.

2.   Notifikované orgány vykonávajú opätovné posúdenie zhody v súlade s prílohou III.

3.   Notifikované orgány, ktoré sú notifikované jedným členským štátom, sú oprávnené vykonávať svoju činnosť vo všetkých členských štátoch. Notifikujúci orgán, ktorý vykonal počiatočné posúdenie a notifikáciu, je naďalej zodpovedný za monitorovanie prebiehajúcich činností notifikovaného orgánu.

Článok 27

Informačná povinnosť notifikovaných orgánov

1.   Notifikované orgány informujú notifikujúce orgány:

a)

o každom zamietnutí, obmedzení, pozastavení alebo zrušení certifikátu;

b)

o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah a podmienky notifikácie;

c)

o každej žiadosti o informácie o vykonaných činnostiach, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom;

d)

na požiadanie o činnostiach vykonaných v rozsahu ich notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

2.   Notifikované orgány poskytnú iným orgánom notifikovaným podľa tejto smernice, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody, periodické prehliadky, medziperiodické prehliadky a mimoriadne kontroly týkajúce sa rovnakých prepravovateľných tlakových zariadení, príslušné informácie o otázkach týkajúcich sa záporných a na požiadanie aj kladných výsledkov posudzovania zhody.

Článok 28

Výmena skúseností

Komisia zabezpečí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú podľa tejto smernice zodpovedné za:

a)

politiku notifikácie;

b)

dohľad nad trhom.

Článok 29

Koordinácia notifikovaných orgánov

Komisia zabezpečí zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi notifikovanými podľa tejto smernice vo forme odvetvovej skupiny notifikovaných orgánov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa nimi notifikované orgány zúčastňovali na práci tejto skupiny, či už priamo, alebo prostredníctvom určených zástupcov.

KAPITOLA 5

POSTUPY V SÚVISLOSTI S OCHRANNOU DOLOŽKOU

Článok 30

Postup zaobchádzania s prepravovateľnými tlakovými zariadeniami, ktoré predstavujú riziko na vnútroštátnej úrovni

1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu prijali opatrenie podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo ak majú dostatočný dôvod domnievať sa, že prepravovateľné tlakové zariadenie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo pre iné otázky ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonajú hodnotenie, či dotknuté prepravovateľné tlakové zariadenie spĺňa všetky požiadavky stanovené v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty v prípade potreby spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom vrátane sprístupnenia svojich priestorov a v prípade potreby i poskytnutia vzorky.

Ak v rámci tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že prepravovateľné tlakové zariadenie nespĺňa požiadavky stanovené v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal primerané nápravné opatrenie na zosúladenie prepravovateľného tlakového zariadenia s uvedenými požiadavkami, stiahol prepravovateľné tlakové zariadenie z trhu alebo ho prevzal späť v rámci primeranej lehoty úmernej povahe rizika podľa toho, čo uznajú za vhodné.

Orgány dohľadu nad trhom o tom informujú príslušný notifikovaný orgán.

Článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňuje na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku.

2.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že nesúlad sa nevzťahuje len na ich vnútroštátne územie, Komisiu a ostatné členské štáty informujú o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie požadujú od hospodárskeho subjektu.

3.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých primeraných nápravných opatrení v súvislosti s prepravovateľným tlakovým zariadením, ktoré sprístupnil na trhu v Únii.

4.   Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v druhom pododseku odseku 1 neprijme primerané nápravné opatrenie, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zákazať alebo obmedziť sprístupnenie prepravovateľného tlakového zariadenia na vnútroštátnom trhu, stiahnuť ho z trhu alebo ho spätne prevziať.

Komisiu a ostatné členské štáty bezodkladne informujú o takýchto opatreniach.

5.   Informácie uvedené v odseku 4 zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä údaje potrebné na identifikáciu prepravovateľného tlakového zariadenia, ktoré nie je v súlade, pôvod zariadenia, charakter údajného nesúladu a možné riziko, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:

a)

prepravovateľné tlakové zariadenie nespĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti ľudí, alebo iných otázok ochrany verejného záujmu stanovené v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici, alebo

b)

existujú nedostatky v normách alebo technických špecifikáciách uvedených v prílohách k smernici 2008/68/ES alebo v iných ustanoveniach uvedenej smernice.

6.   Členské štáty, iné ako členské štáty, ktoré postup začali, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o akýchkoľvek prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných dostupných informáciách týkajúcich sa nesúladu dotknutého prepravovateľného tlakového zariadenia, ktoré majú k dispozícii a o námietkach v prípade nesúhlasu s oznámeným vnútroštátnym opatrením.

7.   Ak členský štát alebo Komisia počas dvoch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 4 nevznesie námietku v súvislosti s predbežným opatrením prijatým členským štátom, opatrenie sa považuje za opodstatnené.

8.   Členské štáty zabezpečia prijatie vhodných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k príslušnému tlakovému zariadeniu, ako napríklad bezodkladné stiahnutie tohto zariadenia z trhu.

Článok 31

Postup Únie v súvislosti s ochrannou doložkou

1.   Ak sú po skončení postupu stanoveného v článku 30 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právne záväzným aktom Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo príslušnými hospodárskymi subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia rozhodne Komisia, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené.

Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a okamžite ho oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu alebo príslušným hospodárskym subjektom.

2.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie stiahnutia prepravovateľného tlakového zariadenia, ktoré nie je v súlade, zo svojich trhov a informujú o tom Komisiu.

Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, dotknutý členský štát ho zruší.

3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad prepravovateľného tlakového zariadenia sa pripisuje nedostatkom noriem, ako sa uvádza v článku 30 ods. 5 písm. b), Komisia informuje príslušný európsky normalizačný orgán alebo orgány a predloží túto vec výboru zriadenému podľa článku 5 smernice 98/34/ES (12). Tento výbor môže pred vydaním svojho stanoviska uskutočniť konzultáciu s príslušným európskym normalizačným orgánom alebo orgánmi.

Článok 32

Prepravovateľné tlakové zariadenie, ktoré je v súlade, ale predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť

1.   Ak pri vykonaní hodnotenia podľa článku 30 ods. 1 členský štát zistí, že prepravovateľné tlakové zariadenie síce je v súlade so smernicou 2008/68/ES a touto smernicou, ale predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo iné otázky ochrany verejného záujmu, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby dotknuté prepravovateľné tlakové zariadenie pri uvedení na trh už nepredstavovalo riziko, stiahol toto zariadenia z trhu alebo ho prevzal späť v rámci primeranej lehoty úmernej charakteru rizika, akú určí.

2.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými prepravovateľnými tlakovými zariadeniami, ktoré sprístupnil na trhu alebo ktoré používa v Únii.

3.   Členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Tieto informácie zahŕňajú všetky údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu dotknutého prepravovateľného tlakového zariadenia, pôvod zariadenia a jeho dodávateľský reťazec, povahu možného rizika a povahu a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení.

4.   Komisia začne bezodkladne konzultácie s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či opatrenie je alebo nie je opodstatnené, a v prípade potreby navrhne primerané opatrenia.

5.   Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a okamžite ho oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu alebo subjektom.

Článok 33

Formálny nesúlad

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 30, ak členský štát dospeje k jednému z týchto zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a)

označenie pí bolo umiestnené v rozpore s článkami 12, 13, 14 alebo 15;

b)

označenie pí nebolo umiestnené;

c)

technická dokumentácia nie je dostupná alebo je neúplná;

d)

neboli splnené požiadavky stanovené v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici.

2.   Ak nesúlad uvedený v odseku 1 naďalej pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia prepravovateľného tlakového zariadenia na trhu alebo zabezpečí jeho spätné prevzatie alebo stiahnutie z trhu.

KAPITOLA 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Prechodné ustanovenia

Členské štáty môžu na svojom území zachovať ustanovenia uvedené v prílohe II.

Členské štáty, ktoré si zachovajú tieto ustanovenia, o tom informujú Komisiu. Komisia informuje ostatné členské štáty.

Článok 35

Prispôsobenie sa vedeckému a technickému pokroku

Komisia môže v súvislosti s prispôsobením príloh tejto smernice vedeckému a technickému pokroku prijať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pričom zohľadní najmä zmeny a doplnenia príloh k smernici 2008/68/ES.

Na delegované akty uvedené v tomto článku sa uplatňujú postupy stanovené v článkoch 36, 37 a 38.

Článok 36

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 35 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.

2.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.   Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 37 a 38.

Článok 37

Odvolanie delegovania právomoci

1.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 35 môže Európsky parlament alebo Rada odvolať.

2.   Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa mohlo odvolanie týkať, a možné dôvody odvolania.

3.   Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených a rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť už účinných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 38

Námietky voči delegovaným aktom

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa môže táto lehota predĺžiť o dva mesiace.

2.   Ak do uplynutia uvedenej lehoty Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3.   Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.

Článok 39

Zrušovacie ustanovenia

Smernice 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. júla 2011.

Odkazy na zrušenú smernicu 1999/36/ES sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 40

Uznávanie rovnocennosti

1.   Vzorové schvaľovacie certifikáty EHS pre prepravovateľné tlakové zariadenia vydané v súlade so smernicami 84/525/EHS, 84/526/EHS a 84/527/EHS a certifikáty ES o konštrukčnej skúške vydané v súlade so smernicou 1999/36/ES sa uznávajú za rovnocenné s certifikátmi o typovej skúške uvedenými v prílohách k smernici 2008/68/ES a vzťahujú sa na ne ustanovenia o časovo obmedzenom uznávaní typového schvaľovania stanoveného v uvedených prílohách.

2.   Ventily a príslušenstvo uvedené v článku 3 ods. 3 smernice 1999/36/ES, na ktoré je umiestnené označenie podľa smernice 97/23/ES (13) v súlade s článkom 3 ods. 4 smernice 1999/36/ES, sa môžu naďalej používať.

Článok 41

Povinnosti členských štátov

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby dotknuté hospodárske subjekty dodržiavali ustanovenia uvedené v kapitolách 2 a 5. Členské štáty takisto zabezpečia, aby sa potrebné vykonávacie opatrenia prijali v súlade s článkami 12 až 15.

Článok 42

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 2011. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3.   Bez ohľadu na odsek 1 členské štáty zabezpečia, aby sa článok 21 ods. 2 písm. d) uplatňoval najneskôr od 1. januára 2012.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby sa zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia uvedené v odseku 1 uplatňovali najneskôr od 1. júla 2013 na tlakové nádoby, ich ventily a ostatné príslušenstvo používané na prepravu látok s označeniami č. UN 1745, č. UN 1746 a č. UN 2495.

Článok 43

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 44

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 16. júna 2010

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Stanovisko zo 17. februára 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 31. mája 2010.

(3)  Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 20.

(4)  Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13.

(5)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

(6)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 153.

(7)  Ú. v. ES L 300, 19.11.1984, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 300, 19.11.1984, s. 20.

(9)  Ú. v. ES L 300, 19.11.1984, s. 48.

(10)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/23/ES z 29. mája 1997 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa tlakových zariadení (Ú. v. ES L 181, 9.7.1997, s. 1).


PRÍLOHA I

Zoznam nebezpečných tovarov odlišných od triedy 2

Číslo UN

Trieda

Nebezpečná látka

1051

6.1

KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ

s obsahom menej ako 3 % vody

1052

8

FLUOROVODÍK, BEZVODÝ

1745

5.1

FLUORID BROMIČNÝ

S výnimkou prepravy v cisternách

1746

5.1

FLUORID BROMITÝ

S výnimkou prepravy v cisternách

1790

8

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ

obsahujúca viac ako 85 % fluorovodíka

2495

5.1

FLUORID JODIČNÝ

S výnimkou prepravy v cisternách


PRÍLOHA II

PRECHODNÉ USTANOVENIA

1.   Členské štáty môžu ponechať v platnosti svoje vnútroštátne predpisy, ktoré sa týkajú zariadení určených na spájanie s ďalším zariadením a farebné kódy používané pre prepravovateľné tlakové zariadenia dovtedy, kým sa do príloh k smernici 2008/68/ES nedoplnia relevantné normy týkajúce sa používania.

2.   Členské štáty, v ktorých je vonkajšia teplota zvyčajne pod –20 °C, môžu zaviesť prísnejšie normy týkajúce sa pracovnej teploty materiálov určených pre prepravovateľné tlakové zariadenia používané vo vnútroštátnej preprave nebezpečného tovaru na svojom území, pokiaľ sa ustanovenia týkajúce sa príslušných referenčných teplôt stanovených pre dané klimatické oblasti nezačlenia do príloh k smernici 2008/68/ES.

V uvedenom prípade sa na označenie pí na prepravovateľných tlakových zariadeniach vrátane odnímateľných častí, ktoré majú priamu bezpečnostnú funkciu, musí za identifikačným číslom notifikovaného orgánu doplniť označením „–40 °C“ alebo iným relevantným označením, ktoré schválil príslušný orgán.


PRÍLOHA III

POSTUP PRE OPÄTOVNÉ POSÚDENIE ZHODY

1.   V tejto prílohe je stanovený spôsob, ktorým sa zabezpečí, aby prepravovateľné tlakové zariadenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. c), ktoré boli vyrobené a uvedené do prevádzky pred dňom začatia vykonávania smernice 1999/36/ES, boli v súlade s príslušnými ustanoveniami príloh k smernici 2008/68/ES a tejto smernice uplatniteľnými v čase opätovného posúdenia.

2.   Vlastník alebo prevádzkovateľ musia notifikovanému orgánu v súlade s normou EN ISO/IEC 17020:2004, typ A, ktorý je notifikovaný pre opätovné posúdenie zhody, sprístupniť informácie týkajúce sa prepravovateľných tlakových zariadení, ktoré mu umožnia zariadenie presne identifikovať (pôvod zariadenia, pravidlá konštrukčného navrhovania a pre fľaše na acetylén aj údaje o pórovitej hmote). Tieto informácie musia v prípade potreby obsahovať všetky predpísané obmedzenia použitia a všetky záznamy o možnom poškodení alebo o vykonaných opravách.

3.   Notifikovaný orgán typu A, ktorý je notifikovaný pre opätovné posúdenie zhody, posúdi, či prepravovateľné tlakové zariadenie umožňuje prinajmenšom rovnaký stupeň bezpečnosti ako prepravovateľné tlakové zariadenia uvedené v prílohách k smernici 2008/68/ES. Toto posúdenie sa vykonáva na základe informácií vypracovaných v súlade s bodom 2 a prípadne na základe ďalších kontrol.

4.   Ak sú výsledky posúdenia podľa bodu 3 uspokojivé, prepravovateľné tlakové zariadenie musí byť predmetom periodickej prehliadky uvedenej v prílohách k smernici 2008/68/ES. Ak sú splnené požiadavky tejto periodickej prehliadky, označenie pí umiestni alebo na jeho umiestnenie dohliadne notifikovaný orgán zodpovedný za vykonávanie periodických prehliadok v súlade s článkom 14 ods. 1 až 5. Označenie pí sa musí doplniť identifikačným číslom notifikovaného orgánu zodpovedného za periodické prehliadky. Notifikovaný orgán zodpovedný za periodické prehliadky vydá certifikát o opätovnom posúdení v súlade s bodom 6.

5.   Členský štát môže v prípade sériovo vyrábaných tlakových nádob povoliť, aby opätovné posúdenie zhody jednotlivých tlakových nádob vrátane ich ventilov a iného príslušenstva používaného na prepravu vykonal notifikovaný orgán, ktorý je notifikovaný pre periodické prehliadky príslušných prepravovateľných tlakových nádob, a to za predpokladu, že notifikovaný orgán typu A, zodpovedný za opätovné posúdenie zhody, vykonal posúdenie zhody typu v súlade s bodom 3 a že bol vydaný certifikát o opätovnom posúdení typu. Označenie pí sa doplní identifikačným číslom notifikovaného orgánu zodpovedného za periodické prehliadky.

6.   Vo všetkých prípadoch notifikovaný orgán zodpovedný za periodické prehliadky vydá certifikát o opätovnom posúdení, ktorý musí obsahovať minimálne:

a)

identifikačné údaje notifikovaného orgánu, ktorý vydáva certifikát, a pokiaľ ide o iný orgán, identifikačné číslo notifikovaného orgánu typu A, ktorý je zodpovedný za opätovné posúdenie zhody v súlade s bodom 3;

b)

meno a adresu vlastníka alebo prevádzkovateľa uvedeného v bode 2;

c)

v prípade uplatnenia postupu uvedeného v bode 5, údaje identifikujúce certifikát o opätovnom posúdení typu;

d)

údaje potrebné na identifikáciu prepravovateľného tlakového zariadenia, na ktoré sa umiestnilo označenie pí vrátane aspoň sériového čísla alebo čísel, a

e)

dátum vydania.

7.   Vydá sa certifikát o opätovnom posúdení typu.

V prípade uplatnenia postupu uvedeného v bode 5 vydá orgán typu A, zodpovedný za opätovné posúdenie zhody, certifikát o opätovnom posúdení typu, ktorý musí obsahovať minimálne:

a)

identifikačné údaje notifikovaného orgánu, ktorý vydáva certifikát;

b)

meno a adresu výrobcu a držiteľa pôvodného schválenia typu pre prepravovateľné tlakové zariadenie, ktoré sa opätovne posúdilo, ak držiteľ nie je výrobcom;

c)

údaje identifikujúce prepravovateľné tlakové zariadenie patriace do série;

d)

dátum vydania a

e)

slová: „Tento certifikát neoprávňuje vyrábať prepravovateľné tlakové zariadenie alebo jeho časti“.

8.   Ak vlastník alebo prevádzkovateľ umiestni alebo nechá umiestniť označenie pí, oznamuje tým, že preberá zodpovednosť za zhodu prepravovateľného tlakového zariadenia so všetkými platnými požiadavkami stanovenými v prílohách k smernici 2008/68/ES a v tejto smernici, uplatniteľnými v čase opätovného posúdenia.

9.   V prípade potreby sa zohľadnia ustanovenia prílohy II bodu 2 a takisto sa umiestni označenie nízkej teploty stanovené v uvedenej prílohe.


Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie v súvislosti s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlasujú, že ustanovenia tejto smernice nemajú vplyv na žiadnu budúcu pozíciu inštitúcií týkajúcu sa vykonávania článku 290 Zmluvy o fungovaní EÚ alebo jednotlivých legislatívnych aktov, ktoré takého ustanovenia obsahujú.


Vyhlásenie Komisie týkajúce sa oznamovania delegovaných aktov

Európska komisia berie na vedomie, že s výnimkou prípadov, keď sa v legislatívnom akte ustanovuje postup pre naliehavé prípady, Európsky parlament a Rada sa domnievajú, že pri oznamovaní delegovaných aktov sa musia zohľadňovať obdobia prázdnin v inštitúciách (zima, leto a európske voľby), čím sa zabezpečí, aby si Európsky parlament a Rada mohli uplatňovať svoje právomoci v lehotách stanovených v relevantných legislatívnych aktoch, a je pripravená podľa toho konať.