1.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/66


SMERNICA RADY 2010/32/EÚ

z 10. mája 2010,

ktorou sa vykonáva Rámcová dohoda o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore, uzavretá medzi HOSPEEM a EPSU

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 155 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Sociálni partneri môžu v súlade s článkom 155 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) spoločne požiadať, aby sa dohody uzavreté medzi nimi na úrovni Únie vo veciach, na ktoré sa vzťahuje článok 153 ZFEÚ, vykonávali rozhodnutím Rady na návrh Komisie.

(2)

Listom zo 17. novembra 2008 organizácie európskych sociálnych partnerov HOSPEEM (Európske združenie zamestnávateľov v nemocničnom a zdravotníckom sektore – sektorová organizácia zastupujúca zamestnávateľov) a EPSU (Európska federácia odborových organizácií verejnej správy – európska odborová organizácia) informovali Komisiu o svojom želaní začať rokovania v súlade s článkom 138 ods. 4 a článkom 139 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Zmluva o ES) (1) s cieľom uzavrieť Rámcovú dohodu o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore.

(3)

Európski sociálni partneri 17. júla 2009 podpísali znenie Rámcovej dohody o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore.

(4)

Keďže ciele tejto smernice, a to vytvorenie čo najbezpečnejšieho pracovného prostredia predchádzaním poraneniam pracovníkov, ktoré sú spôsobené všetkými ostrými zdravotníckymi predmetmi (vrátane injekčných ihiel), a ochranou pracovníkov vystavených riziku v nemocničnom a zdravotníckom sektore, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(5)

Komisia pri vypracúvaní návrhu smernice v súvislosti s rozsahom pôsobnosti dohody pre nemocničný a zdravotnícky sektor prihliadla na reprezentatívnosť signatárskych strán, ich mandát a zákonnosť ustanovení rámcovej dohody, ako aj na súlad rámcovej dohody s príslušnými ustanoveniami týkajúcimi sa malých a stredných podnikov.

(6)

Komisia o svojom návrhu informovala Európsky parlament a Európsky hospodársky a sociálny výbor.

(7)

Európsky parlament 11. februára 2010 prijal uznesenie k návrhu.

(8)

Účelom rámcovej dohody, ktorý sa uvádza v jej ustanovení 1, je podporiť dosiahnutie jedného z cieľov sociálnej politiky, konkrétne zlepšenie pracovných podmienok.

(9)

V ustanovení 11 sa členským štátom a Spoločenstvu (od 1. decembra 2009 nahradené Úniou) umožňuje zachovať a zaviesť ustanovenia, ktoré sú priaznivejšie z hľadiska ochrany pracovníkov pred poraneniami spôsobenými ostrými zdravotníckymi predmetmi.

(10)

Členské štáty by mali zabezpečiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie pre prípad akéhokoľvek porušenia povinností podľa tejto smernice.

(11)

Členské štáty môžu na základe spoločnej žiadosti poveriť vykonávaním tejto smernice sociálnych partnerov za predpokladu, že prijmú všetky potrebné opatrenia, aby mohli kedykoľvek zaručiť výsledky uložené touto smernicou.

(12)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (2) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Únie vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a transpozičnými opatreniami,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Touto smernicou sa vykonáva Rámcová dohoda o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore podpísaná európskymi sociálnymi partnermi HOSPEEM a EPSU 17. júla 2009, ako sa uvádza v prílohe.

Článok 2

Členské štáty určia, aké sankcie sú uplatniteľné v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 3

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou alebo zabezpečia, aby sociálni partneri zaviedli nevyhnutné opatrenia dohodou najneskôr do 11. mája 2013. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 10. mája 2010

Za Radu

predsedníčka

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Prečíslované: článok 154 ods. 4 a článok 155 ZFEÚ.

(2)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.


PRÍLOHA

RÁMCOVÁ DOHODA O PREVENCII PORANENÍ OSTRÝMI PREDMETMI V NEMOCNIČNOM A ZDRAVOTNÍCKOM SEKTORE

Preambula

1.

Každý aktér v nemocničnom a zdravotníckom sektore by si mal byť vedomý dôležitosti problematiky ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Prijatie opatrení na predchádzanie zbytočným poraneniam a na ochranu pred nimi bude v prípade ich riadneho vykonávania pozitívne vplývať na zdroje.

2.

Ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov sú prvoradé a úzko súvisia so zdravím pacientov. Podporuje to kvalitu starostlivosti.

3.

Proces tvorby a vykonávania politík týkajúcich sa ostrých zdravotníckych predmetov by mal byť výsledkom sociálneho dialógu.

4.

HOSPEEM (Európske združenie zamestnávateľov v nemocničnom a zdravotníckom sektore) a EPSU (Európska federácia odborových organizácií verejnej správy), uznávaní európski sociálni partneri v nemocničnom a zdravotníckom sektore, sa dohodli takto:

Všeobecné úvahy

1.

So zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 138 a článok 139 ods. 2 (1);

2.

so zreteľom na smernicu Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (2);

3.

so zreteľom na smernicu Rady 89/655/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných zariadení pracovníkmi pri práci (3);

4.

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci (4);

5.

so zreteľom na stratégiu Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2007 – 2012 (5);

6.

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve (6);

7.

so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2006 o ochrane pracovníkov v európskom zdravotníctve pred infekciami prenášanými krvou v dôsledku poranení injekčnou ihlou [2006/2015(INI)];

8.

so zreteľom na prvú a druhú fázu porád Európskej komisie o ochrane pracovníkov v európskom zdravotníctve pred infekciami prenášanými krvou v dôsledku poranení injekčnou ihlou;

9.

so zreteľom na výsledky technického seminára EPSU – HOSPEEM o poraneniach injekčnou ihlou zo 7. februára 2008;

10.

so zreteľom na hierarchiu všeobecných zásad prevencie stanovených v článku 6 smernice Rady 89/391/EHS, ako aj na preventívne opatrenia vymedzené v článkoch 3, 5 a 6 smernice 2000/54/ES;

11.

so zreteľom na spoločné usmernenia ILO/WHO týkajúce sa zdravotníckych služieb a HIV/AIDS a na spoločné usmernenia ILO/WHO týkajúce sa postexpozičnej profylaxie na predchádzanie infekcie vírusom HIV;

12.

pri plnom rešpektovaní existujúcich vnútroštátnych právnych predpisov a kolektívnych zmlúv;

13.

keďže je potrebné prijať opatrenia na posúdenie rozsahu výskytu poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore, pričom vedecké dôkazy preukazujú, že preventívnymi a ochrannými opatreniami sa dá podstatne znížiť výskyt úrazov a infekcií;

14.

keďže úplný postup posúdenia rizika je nevyhnutným predpokladom prijatia vhodných opatrení na predchádzanie poranení a infekcií;

15.

keďže je potrebné, aby zamestnávatelia a zástupcovia zamestnancov pre oblasť ochrany zdravia a bezpečnosti spolupracovali s cieľom predchádzať poraneniam a infekciám spôsobeným ostrými zdravotníckymi predmetmi a chrániť pracovníkov pred nimi;

16.

keďže poranenia ostrými predmetmi sa týkajú predovšetkým, nie však výlučne, zdravotníckych pracovníkov;

17.

keďže študenti absolvujúci v rámci svojho vzdelávania klinickú odbornú prípravu sa podľa tejto dohody nepovažujú za pracovníkov, mali by sa na nich vzťahovať preventívne a ochranné opatrenia uvedené v tejto dohode, pričom povinnosti sú upravené podľa vnútroštátnych právnych predpisov a praxe.

Ustanovenie 1:   Účel

Účelom tejto rámcovej dohody je:

vytvoriť čo najbezpečnejšie pracovné prostredie,

predchádzať poraneniam pracovníkov spôsobeným všetkými ostrými zdravotníckymi predmetmi (vrátane injekčných ihiel),

chrániť pracovníkov vystavených riziku,

stanoviť integrovaný prístup, pričom sa vypracujú politiky v oblasti posúdenia rizika, predchádzania riziku, odbornej prípravy, informovania, zvyšovania povedomia a monitorovania,

zaviesť postupy reakcie a následných opatrení.

Ustanovenie 2:   Rozsah pôsobnosti

Táto dohoda sa uplatňuje na všetkých pracovníkov v nemocničnom a zdravotníckom sektore a na všetky osoby, ktoré patria do riadiacich a dozorných právomocí zamestnávateľov. Zamestnávatelia by mali vyvinúť úsilie s cieľom zabezpečiť, aby subdodávatelia dodržiavali ustanovenia stanovené v tejto dohode.

Ustanovenie 3:   Vymedzenie pojmov

V zmysle tejto dohody:

1.

   Pracovníci: všetky osoby zamestnané zamestnávateľom vrátane stážistov a učňov v oblasti služieb a činností priamo súvisiacich s nemocničným a zdravotníckym sektorom. Pracovníci, ktorí sú zamestnaní dočasným zamestnávateľským podnikom v zmysle smernice Rady 91/383/EHS doplňujúcej opatrenia na podporu zlepšení v ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s dočasným pracovným pomerom (7), patria do rozsahu pôsobnosti dohody.

2.

   Pracoviská, na ktoré sa dohoda vzťahuje: zdravotnícke organizácie/služby vo verejnom a súkromnom sektore a každé iné miesto, kde sa uskutočňujú a poskytujú zdravotnícke služby/činnosti, ktoré patria do riadiacich a dozorných právomocí zamestnávateľa.

3.

   Zamestnávatelia: fyzické/právnické osoby/organizácie majúce zamestnanecký pomer s pracovníkmi. Sú zodpovedné za riadenie, organizovanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti a priamo súvisiacich služieb/činností uskutočňovaných pracovníkmi.

4.

   Ostré predmety: objekty alebo nástroje potrebné na vykonávanie špecifických zdravotníckych činností, ktorými sa dá porezať, pichnúť, spôsobiť poranenie a/alebo infekcia. Ostré predmety za považujú za pracovné prostriedky v zmysle smernice 89/655/EHS o pracovných zariadeniach.

5.

   Hierarchia opatrení: je vymedzená podľa účinnosti pri zabraňovaní rizikám, ich odstraňovaní a znižovaní, ako sa vymedzuje v článku 6 smernice 89/391/EHS a v článkoch 3, 5 a 6 smernice 2000/54/ES.

6.

   Špecifické preventívne opatrenia: opatrenia prijímané na predchádzanie poraneniam a/alebo prenosu infekcie pri poskytovaní služieb a činností priamo súvisiacich s nemocničnou a zdravotnou starostlivosťou vrátane používania najbezpečnejších prostriedkov, na základe posúdenia rizika a bezpečných manipulačných metód zneškodňovania ostrých zdravotníckych predmetov.

7.

   Zástupcovia pracovníkov: akákoľvek osoba zvolená, vybraná alebo určená v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou na účel zastupovania pracovníkov.

8.

   Zástupcovia pracovníkov pre oblasť ochrany zdravia a bezpečnosti sú vymedzení v súlade s článkom 3 písm. c) smernice 89/391/EHS ako akákoľvek osoba zvolená, vybraná alebo určená v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou na účel zastupovania pracovníkov v prípadoch, keď vznikajú problémy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci.

9.

   Subdodávateľ: akákoľvek osoba, ktorá vykonáva služby a činnosti priamo súvisiace s nemocničnou a zdravotnou starostlivosťou v rámci zmluvných pracovných vzťahov dohodnutých so zamestnávateľom.

Ustanovenie 4:   Zásady

1.

Dobre vyškolená, zdrojmi primerane vybavená a bezpečná pracovná sila poskytujúca zdravotnícke služby je z hľadiska prevencie rizika poranení a infekcií spôsobených ostrými zdravotníckymi predmetmi nevyhnutná. Predchádzanie vystaveniu riziku je kľúčovou stratégiou pri odstraňovaní a minimalizácii rizika poranení alebo infekcií, ku ktorým dochádza pri výkone povolania.

2.

Zástupcovia pre oblasť ochrany zdravia a bezpečnosti zohrávajú pri prevencii rizika a ochrane kľúčovú úlohu.

3.

Zamestnávateľ má povinnosť zaistiť bezpečnosť a zdravie pracovníkov vzhľadom na všetky aspekty týkajúce sa práce vrátane psycho-sociálnych faktorov a organizácie práce.

4.

Zodpovednosťou každého pracovníka je v čo najväčšej miere a v súlade s odbornou prípravou a s pokynmi, ktoré poskytol jeho zamestnávateľ, dbať o svoju vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj o bezpečnosť a ochranu zdravia iných osôb, na ktoré vplýva výkonom svojej práce.

5.

Zamestnávateľ vytvára prostredie, v ktorom sa pracovníci a ich zástupcovia podieľajú na tvorbe politík a praxe v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti.

6.

Zásada ďalších špecifických preventívnych opatrení uvedených v ustanoveniach 5 – 10 tejto dohody znamená nikdy nepredpokladať, že neexistuje žiadne riziko. Uplatňuje sa hierarchia všeobecných zásad prevencie podľa článku 6 smernice 89/391/EHS a článkov 3, 5 a 6 smernice 2000/54/ES.

7.

Zamestnávatelia a zástupcovia pracovníkov spolupracujú na vhodnej úrovni, aby odstránili riziká a predchádzali im, chránili zdravie a bezpečnosť pracovníkov a vytvárali bezpečné pracovné prostredie, vrátane porád týkajúcich sa výberu a používania bezpečných prostriedkov, pričom sa určí čo najlepší spôsob uskutočňovania procesov odbornej prípravy, informovania a zvyšovania povedomia.

8.

Je potrebné prijať opatrenia prostredníctvom procesu informovania a porád v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo kolektívnymi zmluvami.

9.

Účinnosť opatrení na zvyšovanie povedomia znamená spoločné povinnosti zamestnávateľov, pracovníkov a ich zástupcov.

10.

Na dosiahnutie čo najbezpečnejšieho pracoviska je nevyhnutná kombinácia opatrení plánovania, zvyšovania povedomia, informovania, odbornej prípravy, prevencie a monitorovania.

11.

Podporuje sa kultúra „nepripisovať vinu“. Postup podávania správ o prípadoch by sa mal skôr zameriavať na systémové faktory než na individuálne chyby. Systematické podávanie správ sa musí považovať za akceptovaný postup.

Ustanovenie 5:   Posúdenie rizika

1.

Postupy posúdenia rizika sa vykonávajú v súlade s článkami 3 a 6 smernice 2000/54/ES a článkami 6 a 9 smernice 89/391/EHS.

2.

Posúdenie rizika zahŕňa určenie, či dochádza k vystaveniu riziku, uvedomenie si dôležitosti dobre vybaveného a organizovaného pracovného prostredia a vzťahuje sa na všetky situácie súvisiace s poranením, krvou alebo s iným potenciálne infekčným materiálom.

3.

Pri posudzovaní rizika sa berie do úvahy technológia, organizácia práce, pracovné podmienky, úroveň kvalifikácií, psycho-sociálne faktory súvisiace s prácou a vplyv faktorov súvisiacich s pracovným prostredím. Takto sa:

určí spôsob odstránenia vystavenia riziku,

zvážia možné alternatívne systémy.

Ustanovenie 6:   Odstránenie, prevencia a ochrana

1.

Ak výsledky posúdenia rizika odhalia riziko poranení ostrým predmetom a/alebo infekcie, vystavenie pracovníkov sa musí odstrániť prijatím týchto opatrení, a to bez ohľadu na ich poradie:

Stanovenie a zavedenie bezpečných postupov na používanie a zneškodňovanie ostrých zdravotníckych nástrojov a kontaminovaného odpadu. Tieto postupy sa pravidelne prehodnocujú a tvoria neoddeliteľnú súčasť opatrení na informovanie a odbornú prípravu pracovníkov podľa ustanovenia 8.

Odstránenie zbytočného používania ostrých predmetov zavedením zmien do praxe a na základe výsledkov posúdenia rizika, pričom sa poskytnú zdravotnícke pomôcky s integrovanými bezpečnostnými ochrannými mechanizmami.

S okamžitou platnosťou sa zakazujú praktiky opätovného nasadzovania krytu na ihly („recapping“).

2.

So zreteľom na danú činnosť a posúdenie rizika sa vystavenie riziku musí znížiť na takú nízku úroveň, ktorá je potrebná, aby sa primerane chránili bezpečnosť a zdravie príslušných pracovníkov. V závislosti od výsledkov posúdenia rizika sa uplatňujú tieto opatrenia:

Zavedenie účinných postupov zneškodňovania a umiestnenie jasne označených a technicky bezpečných nádob na manipuláciu s jednorazovými ostrými predmetmi a injekčným materiálom čo najbližšie k posudzovaným priestorom, kde sa používajú alebo nachádzajú ostré predmety.

Prevencia rizika infekcií zavedením bezpečných systémov práce, a to:

a)

vypracovaním celkovej koherentnej politiky prevencie, ktorá zahŕňa technológiu, organizáciu práce, pracovné podmienky, psycho-sociálne faktory týkajúce sa práce a vplyv faktorov týkajúcich sa pracovného prostredia;

b)

odbornou prípravou;

c)

vykonaním postupov zdravotného dohľadu v súlade s článkom 14 smernice 2000/54/ES.

Používanie osobných ochranných prostriedkov.

3.

Ak sa posúdením uvedeným v ustanovení 5 odhalí riziko ohrozenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov vzhľadom na ich vystavenie biologickým faktorom, proti ktorým existujú účinné očkovacie látky, pracovníkom sa ponúka očkovanie.

4.

Očkovanie a v prípade potreby preočkovanie sa vykonávajú v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou vrátane určenia druhu očkovacích látok.

Pracovníci sú informovaní o výhodách a nevýhodách očkovania aj nezaočkovania.

Všetkým pracovníkom a študentom poskytujúcim zdravotnú starostlivosť a súvisiace činnosti na pracovisku sa musí ponúkať bezplatné očkovanie.

Ustanovenie 7:   Informovanie a zvyšovanie povedomia

Keďže ostré predmety sa považujú za pracovné prostriedky v zmysle smernice 89/655/EHS (8), okrem informovania a písomných návodov uvedených v článku 6 smernice 89/655/EHS, ktoré sa majú poskytovať pracovníkom, prijíma zamestnávateľ tieto vhodné opatrenia:

označenie rozličných rizík,

poskytovanie usmernenia týkajúceho sa existujúcich právnych predpisov,

podporovanie osvedčených postupov v oblasti prevencie a evidencie prípadov/úrazov,

zvyšovanie povedomia vyvíjaním činností a propagačnými materiálmi v spolupráci so zastupujúcimi odborovými organizáciami a/alebo zástupcami pracovníkov,

poskytovanie informácií o dostupných podporných programoch.

Ustanovenie 8:   Odborná príprava

Okrem opatrení stanovených podľa článku 9 smernice 2000/54/ES sa poskytuje vhodná odborná príprava o politikách a postupoch súvisiacich s poraneniami ostrými predmetmi vrátane odbornej prípravy o:

správnom používaní zdravotníckych pomôcok s integrovanými mechanizmami na ochranu pred ostrými predmetmi,

zaškolení každého nového a dočasného pracovníka,

riziku v súvislosti s vystavením kontaktu s krvou a telesnými tekutinami,

preventívnych opatreniach vrátane štandardných bezpečnostných opatrení, bezpečných systémov práce, postupov správneho používania a zneškodňovania, významu imunizácie, a to v súlade s postupmi na pracovisku,

postupoch podávania správ, reakcie a monitorovania a ich význame,

opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípade poranení.

Zamestnávatelia musia organizovať a poskytovať odbornú prípravu, ktorá je pre pracovníkov povinná. Zamestnávatelia musia uvoľniť pracovníkov, od ktorých sa vyžaduje, aby sa odbornej prípravy zúčastnili. Táto odborná príprava sa poskytuje pravidelne, pričom sa berú do úvahy výsledky monitorovania, modernizácie a zlepšenia.

Ustanovenie 9:   Podávanie správ

1.

Podávanie správ zahŕňa revíziu zavedených postupov podávania správ so zástupcami pre oblasť ochrany zdravia a bezpečnosti a/alebo s príslušnými zástupcami zamestnávateľov/pracovníkov. Mechanizmy podávania správ by mali zahŕňať miestne, vnútroštátne a celoeurópske systémy.

2.

Pracovníci bezodkladne podávajú zamestnávateľom a/alebo zodpovednej osobe a/alebo osobe zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci správu o každom úraze alebo prípade, ktoré súvisia s ostrými predmetmi.

Ustanovenie 10:   Reakcia a následné opatrenia

Tam, kde dochádza k poraneniu ostrými predmetmi, sú zavedené stratégie a postupy. Všetci pracovníci musia byť s týmito stratégiami a postupmi oboznámení. Mali by byť v súlade s európskymi, vnútroštátnymi/regionálnymi právnymi predpismi a prípadne s kolektívnymi zmluvami.

Prijímajú sa najmä tieto opatrenia:

Zamestnávateľ vykonáva bezodkladné kroky na zabezpečenie starostlivosti o poraneného pracovníka vrátane poskytnutia postexpozičnej profylaxie a potrebných zdravotných testov, keď sa to vyžaduje zo zdravotných dôvodov, ako aj vhodného zdravotného dohľadu v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. c).

Zamestnávateľ prešetruje príčiny a okolnosti a zaznamenáva úraz/prípad, pričom v prípade potreby prijíma potrebné opatrenia. Pracovník musí včas poskytnúť príslušné informácie, aby sa doplnili podrobnosti o úraze alebo prípade.

V prípadoch poranenia zamestnávateľ zváži tieto kroky vrátane prípadného poradenstva určeného pracovníkom a zaručeného zdravotníckeho ošetrenia: rehabilitácia, pokračovanie pracovného pomeru a sprístupnenie náhrady sú v súlade s dohodami alebo právnymi predpismi na vnútroštátnej a/alebo sektorovej úrovni.

Dôvernosť informácií o poranení, diagnóze a liečbe je prvoradá a musí sa dodržiavať.

Ustanovenie 11:   Vykonávanie

Touto dohodou nie sú dotknuté existujúce, budúce vnútroštátne ustanovenia a ustanovenia Spoločenstva (9), ktoré sú z hľadiska ochrany pracovníkov pred poraneniami ostrými zdravotníckymi predmetmi priaznivejšie.

Signatárske strany žiadajú Komisiu o predloženie tejto rámcovej dohody Rade, aby prijala rozhodnutie, ktorým sa táto dohoda v členských štátoch Európskej únie stane záväznou.

Ak sa táto dohoda bude vykonávať rozhodnutím Rady, Komisia môže na európskej úrovni a bez toho, aby bola dotknutá príslušná úloha Komisie, vnútroštátnych súdov a Európskeho súdneho dvora, jej výkladom poveriť signatárske strany, ktoré vydajú svoje stanovisko.

Ak o to jedna zo strán dohody požiada, signatárske strany preskúmajú uplatňovanie tejto dohody po uplynutí piatich rokov od dátumu rozhodnutia Rady.

V Bruseli 17. júla 2009

Za EPSU

Karen JENNINGS

Za HOSPEEM

Godfrey PERERA


(1)  Prečíslované: článok 154 a článok 155 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ.

(2)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 393, 30.12.1990, s. 13. Následne sa smernica kodifikovala v smernici 2009/104/ES (Ú. v. EÚ L 260, 3.10.2009, s. 5).

(4)  Ú. v. ES L 262, 17.10.2000, s. 21.

(5)  KOM(2007) 62 v konečnom znení, 21.2.2007.

(6)  Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29.

(7)  Ú. v. ES L 206, 29.7.1991, s. 19.

(8)  Následne sa smernica kodifikovala v smernici 2009/104/ES.

(9)  „Spoločenstva“ sa od 1. decembra 2009 nahradzuje slovom „Únie“.