18.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EÚ

z 19. mája 2010

o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 194 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi (3) na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch bola podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení je z dôvodu prehľadnosti vhodné túto smernicu prepracovať.

(2)

Rozsah pôsobnosti smernice 92/75/EHS sa obmedzuje na domáce spotrebiče. V oznámení Komisie zo 16. júla 2008 o akčnom pláne pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku sa potvrdilo, že rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice 92/75/EHS na energeticky významné výrobky, ktoré majú značný priamy alebo nepriamy vplyv na spotrebu energie počas používania, by mohlo posilniť potenciálne synergie platných legislatívnych opatrení, a najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (5). Táto smernica by nemala mať vplyv na uplatňovanie smernice 2009/125/ES. Spoločne s uvedenou smernicou a inými nástrojmi Únie je táto smernica súčasťou širšieho právneho rámca a v rámci holistického prístupu zabezpečuje ďalšie úspory energie a environmentálne prínosy.

(3)

V záveroch predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo 8. a 9. marca 2007, sa zdôraznila potreba zvýšenia energetickej účinnosti v Únii, aby sa dosiahol cieľ znížiť spotrebu energie v Únii do roku 2020 o 20 %, stanovili sa ciele pre rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov a zníženie emisií skleníkových plynov v celej EÚ a vyzvalo sa na precízne a rýchle opatrenia v kľúčových oblastiach stanovených v oznámení Komisie z 19. októbra 2006 s názvom Akčný plán pre energetickú účinnosť: využitie potenciálu. V tomto akčnom pláne sa vyzdvihli obrovské možnosti úspory energie v sektore výrobkov.

(4)

Možnosťou spotrebiteľov fundovane si vybrať sa zlepšuje účinnosť energeticky významných výrobkov, čo prospieva celému hospodárstvu EÚ.

(5)

Zabezpečenie presných, odborných a porovnateľných informácií o špecifickej energetickej spotrebe energeticky významných výrobkov by malo ovplyvniť koncového užívateľa, aby pri výbere uprednostňoval také výrobky, ktoré spotrebujú menej energie alebo nepriamo prispievajú k nižšej spotrebe energie a iných podstatných zdrojov počas používania. Takto sú výrobcovia pobádaní, aby uskutočnili opatrenia na znižovanie spotreby energie a iných podstatných zdrojov pri výrobkoch, ktoré vyrábajú. To by takisto malo nepriamo podnecovať účinné využitie týchto výrobkov v záujme prispenia k cieľu zvýšenia energetickej účinnosti v EÚ o 20 %. Pri nedostatku týchto informácií pôsobenie len samotných trhových mechanizmov zlyhá pri presadzovaní racionálneho využitia energie a iných podstatných zdrojov pri týchto výrobkoch.

(6)

Treba pripomenúť, že existujú právne predpisy Únie a členských štátov, ktoré dávajú spotrebiteľom v súvislosti s kupovanými výrobkami určité práva vrátane práva na odškodnenie alebo výmenu výrobku.

(7)

Komisia by mala vypracovať priorizovaný zoznam energeticky významných výrobkov, na ktoré by sa mohol vzťahovať delegovaný akt podľa tejto smernice. Takýto zoznam by mohol byť súčasťou pracovného plánu uvedeného v smernici 2009/125/ES.

(8)

Informácie zohrávajú kľúčovú rolu pri pôsobení trhového mechanizmu, a preto je potrebné zaviesť jednotné označovanie pre všetky výrobky toho istého typu, aby sa potenciálnym kupujúcim poskytli doplňujúce štandardizované informácie o nákladoch spojených s prevádzkou týchto výrobkov súvisiacich so spotrebou energie a iných podstatných zdrojov a aby sa prijali opatrenia na zabezpečenie týchto informácií aj pre potenciálnych koncových užívateľov, ktorí nevidia výrobok vystavený, a teda nemajú možnosť vidieť štítok. S cieľom pôsobiť účinne a úspešne by mal byť štítok ľahko rozoznateľný pre koncových užívateľov, jednoduchý a výstižný. Na tieto účely by základom informovania koncových užívateľov o energetickej účinnosti výrobkov mala zostať existujúca štruktúra štítku. Energetická spotreba a ďalšie informácie týkajúce sa výrobkov sa musia merať v súlade s harmonizovanými normami a metódami.

(9)

Pri posúdení vplyvu, ktoré sprevádzalo návrh tejto smernice, Komisia poukázala na to, že systém energetických štítkov sa využil ako model v rôznych krajinách sveta.

(10)

Členské štáty by mali pravidelne monitorovať súlad s touto smernicou a uviesť relevantné informácie v správe, ktorú sú podľa tejto smernice povinné predkladať Komisii každé štyri roky, s osobitným zreteľom na povinnosti dodávateľov a obchodníkov.

(11)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (6), obsahuje všeobecné ustanovenia o dohľade nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. V záujme dosiahnutia svojich cieľov obsahuje táto smernica v tejto súvislosti podrobnejšie ustanovenia. Tieto ustanovenia sú v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008.

(12)

Úplne dobrovoľný systém by viedol iba k tomu, že len niektoré výrobky by sa označovali energetickým štítkom alebo by sa dodávali spolu so štandardnými informáciami o výrobku, pričom sa vynára riziko, že by to mohlo spôsobiť nejasnosti alebo dokonca mylné informovanie niektorých koncových užívateľov. Súčasný systém musí preto zabezpečiť, aby v prípade všetkých predmetných výrobkov bola spotreba energie a iných podstatných zdrojov označená energetickým štítkom a štandardným informačným listom.

(13)

Energeticky významné výrobky majú priamy alebo nepriamy vplyv na spotrebu širokého okruhu foriem energie počas používania, pričom najdôležitejšia je elektrina a plyn. Smernica by preto mala pokryť energeticky významné výrobky, ktoré majú počas používania priamy alebo nepriamy vplyv na spotrebu každej formy energie.

(14)

Do delegovaného aktu by mali byť zahrnuté energeticky významné výrobky, ktoré majú značný priamy alebo nepriamy vplyv na spotrebu energie alebo prípadne iných podstatných zdrojov počas používania a ktoré poskytujú dostatočné možnosti na zvýšenie účinnosti, pričom poskytovanie informácií prostredníctvom označovania môže stimulovať koncových užívateľov, aby si kupovali účinnejšie výrobky.

(15)

V záujme splnenia cieľov Únie v oblasti zmeny klímy a energetickej bezpečnosti a vzhľadom na očakávanie, že celkový objem energie spotrebovanej výrobkami bude z dlhodobého hľadiska naďalej rásť, by sa mohlo v delegovaných aktoch podľa tejto smernice v príslušných prípadoch ustanoviť, aby sa na štítku upozorňovalo aj na vysokú celkovú spotrebu energie výrobku.

(16)

Politiky verejného obstarávania vo viacerých členských štátoch požadujú od obstarávateľov, aby obstarávali energeticky účinné výrobky. Viaceré členské štáty takisto zaviedli stimuly pre energeticky účinné výrobky. Kritériá týkajúce sa výrobkov, ktoré majú vyhovovať verejnému obstarávaniu, alebo stimuly sa môžu v jednotlivých členských štátoch podstatne odlišovať. Ak sa na výkonnostné triedy odkazuje ako na úrovne pre niektoré výrobky, ako je ustanovené v delegovaných aktoch podľa tejto smernice, môže to znížiť fragmentáciu verejného obstarávania a stimulov a uľahčiť zavádzanie účinných výrobkov.

(17)

Stimuly, ktoré môžu členské štáty poskytnúť na podporu účinných výrobkov, by mohli predstavovať štátnu pomoc. Touto smernicou nie je dotknutý výsledok žiadnych budúcich konaní týkajúcich sa štátnej pomoci, ktoré sa môžu uskutočniť v súlade s článkami 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) v súvislosti s týmito stimulmi, a táto smernica by sa nemala vzťahovať na daňové a fiškálne záležitosti. Členské štáty môžu samy rozhodnúť o povahe týchto stimulov.

(18)

Podpora energeticky účinných výrobkov prostredníctvom označovania, verejného obstarávania a stimulov by nemala poškodiť celkové environmentálne vlastnosti a fungovanie takýchto výrobkov.

(19)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 ZFEÚ v súvislosti s označovaním a štandardnými informáciami o výrobku, ktoré sa týkajú spotreby energie a iných podstatných zdrojov energeticky významnými výrobkami počas používania. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie aj na expertnej úrovni.

(20)

Komisia by mala pravidelne predkladať Európskemu parlamentu a Rade za EÚ a samostatne za každý členský štát súhrn zo správ o činnostiach týkajúcich sa presadzovania a o úrovni súladu predkladaných členskými štátmi podľa tejto smernice.

(21)

Komisia by mala niesť zodpovednosť za úpravu klasifikácií používaných na štítkoch s cieľom zabezpečiť predvídateľnosť pre priemysel a zrozumiteľnosť pre spotrebiteľov.

(22)

Technický vývoj a potenciál na ďalšiu výraznú úsporu energie môžu byť v rôznom rozsahu v závislosti od príslušných výrobkov dôvodmi na ďalšie rozlišovanie medzi výrobkami a na preskúmanie klasifikácií. Súčasťou takéhoto preskúmania by mala byť najmä možnosť zmeny stupnice. Toto preskúmanie by sa malo vykonať čo najrýchlejšie v prípade výrobkov, ktoré môžu vďaka svojim veľmi inovačným vlastnostiam významne prispieť k energetickej účinnosti.

(23)

Komisia preskúma pokrok a podá správu o plnení akčného plánu pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku v roku 2012, pričom bude analyzovať najmä to, či sú potrebné ďalšie opatrenia na zlepšenie energetickej a environmentálnej výkonnosti výrobkov, a okrem iného aj možnosť poskytovať spotrebiteľom informácie o uhlíkovej stope výrobkov alebo ich vplyve na životné prostredie počas životného cyklu.

(24)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní so smernicou 92/75/EHS. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva zo smernice 92/75/EHS.

(25)

Členské štáty by sa pri vykonávaní ustanovení tejto smernice mali snažiť vyhnúť prijímaniu opatrení, ktoré by dotknutým účastníkom trhu, najmä malým a stredným podnikom, mohli priniesť zbytočné a nepraktické byrokratické povinnosti.

(26)

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smernice 92/75/EHS do vnútroštátneho práva a na jej uplatňovanie.

(27)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (7) sa členské štáty vyzývajú, aby vo vlastnom záujme a v záujme Únie vypracovali a zverejnili tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a transpozičnými opatreniami,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Touto smernicou sa ustanovuje rámec zosúladenia vnútroštátnych opatrení týkajúcich sa informácií pre koncového užívateľa najmä pomocou označovania a pomocou štandardných informácií o výrobku, o spotrebe energie a prípadne aj iných podstatných zdrojov počas používania a doplňujúcich informácií týkajúcich sa energeticky významných výrobkov, čím sa koncovým užívateľom umožní, aby si vybrali účinnejšie výrobky.

2.   Táto smernica sa uplatní na energeticky významné výrobky, ktoré majú značný priamy alebo nepriamy vplyv na spotrebu energie a podľa potreby aj na iné podstatné zdroje počas používania.

3.   Táto smernica sa nevzťahuje na

a)

použité výrobky;

b)

osobné alebo nákladné dopravné prostriedky;

c)

výkonový štítok alebo jeho ekvivalent, ktorý sa umiestňuje na výrobky na bezpečnostné účely.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

a)

„energeticky významný výrobok“ alebo „výrobok“ je akýkoľvek tovar, ktorý má vplyv na spotrebu energie počas používania, ktorý sa uvádza na trh a/alebo do prevádzky v Únii, vrátane súčiastok určených pre energeticky významné výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uvádzaných na trh a/alebo do prevádzky ako samostatné súčiastky pre koncových užívateľov, pričom ich environmentálne vlastnosti sa môžu posúdiť samostatne;

b)

„informačný list“ je štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na príslušný výrobok;

c)

„iné podstatné zdroje“ sú voda, chemické látky alebo akékoľvek iné látky, ktoré výrobok spotrebuje pri normálnom používaní;

d)

„doplňujúce informácie“ sú ďalšie informácie, ktoré sa týkajú výkonu a vlastností výrobku a na základe merateľných údajov majú rozhodujúci alebo čiastočný vplyv na hodnotenie jeho spotreby energie alebo iných podstatných zdrojov;

e)

„priamy vplyv“ je vplyv výrobkov, ktoré počas používania skutočne spotrebúvajú energiu;

f)

„nepriamy vplyv“ je vplyv výrobkov, ktoré nespotrebúvajú energiu, ale počas používania prispievajú k úsporám energie;

g)

„obchodník“ je maloobchodník alebo iná osoba, ktorá predáva, prenajíma, ponúka do predaja na splátky alebo predvádza výrobky koncovému užívateľovi;

h)

„dodávateľ“ je výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca v Únii, alebo dovozca, ktorý uvádza výrobok v Únii na trh alebo do prevádzky. Ak takáto osoba neexistuje, za dodávateľa sa považuje akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uvádza na trh alebo do prevádzky výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica;

i)

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výrobku na trhu Únie na účely jeho distribúcie alebo používania v rámci Únie, či už za odmenu, alebo bezplatne a bez ohľadu na spôsob predaja;

j)

„uvedenie do prevádzky“ je prvé použitie výrobku v Únii na jeho stanovený účel;

k)

„neoprávnené použitie štítku“ je použitie štítku niekým iným, ako sú orgány členských štátov alebo inštitúcie EÚ, spôsobom neuvedeným v tejto smernici ani v delegovanom akte.

Článok 3

Povinnosti členských štátov

1.   Členské štáty zabezpečujú, aby:

a)

všetci dodávatelia a obchodníci so sídlom na ich území plnili povinnosti uvedené v článkoch 5 a 6;

b)

v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, bolo zakázané použitie ďalších štítkov, značiek, symbolov alebo nápisov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami tejto smernice a príslušných delegovaných aktov, ak by to mohlo byť zavádzajúce alebo zmätočné pre koncových užívateľov vzhľadom na spotrebu energie, prípadne iných podstatných zdrojov počas používania;

c)

zavedenie systému štítkov a informačných listov týkajúcich sa spotreby alebo úspory energie bolo zároveň vzdelávacou a osvetovou informačnou kampaňou zameranou na propagáciu energetickej účinnosti a zodpovednejšieho využívania energie koncovými užívateľmi;

d)

sa prijali vhodné opatrenia s cieľom povzbudiť príslušné vnútroštátne alebo regionálne orgány zodpovedné za uplatňovanie tejto smernice, aby spolupracovali a poskytovali si navzájom a Komisii informácie s cieľom podporiť uplatňovanie tejto smernice. Pri administratívnej spolupráci a výmene informácií sa v najväčšej možnej miere využívajú elektronické prostriedky komunikácie, táto spolupráca je nákladovo efektívna a môže sa podporovať v rámci príslušných programov EÚ. Takáto spolupráca podľa potreby zaručuje bezpečnosť a dôvernosť spracovania a ochranu citlivých informácií poskytovaných počas tohto postupu. Komisia prijme vhodné opatrenia s cieľom povzbudiť a prispieť k spolupráci medzi členskými štátmi uvedenej v tomto bode.

2.   Ak členský štát zistí, že výrobok nie je v súlade so všetkými príslušnými požiadavkami ustanovenými v tejto smernici a jej delegovaných aktoch týkajúcich sa štítku a informačného listu, dodávateľ je povinný uviesť výrobok do súladu s týmito požiadavkami podľa účinných a primeraných podmienok, ktoré uložil členský štát.

Ak existuje dostatočný dôkaz o možnom nesúlade výrobku s požiadavkami, príslušný členský štát prijme potrebné preventívne opatrenia a opatrenia zamerané na zabezpečenie súladu v stanovenej lehote, pričom sa zohľadní spôsobená ujma.

Ak nesúlad pretrváva, príslušný členský štát prijme rozhodnutie, ktorým obmedzí alebo zakáže uvedenie príslušného výrobku na trh a/alebo do prevádzky alebo ktorým sa zabezpečí jeho stiahnutie z trhu. V prípade stiahnutia výrobku z trhu alebo zákazu uvedenia výrobku na trh sa bezodkladne informuje Komisia a ostatné členské štáty.

3.   Členské štáty predkladajú Komisii správu s podrobnými údajmi o činnostiach týkajúcich sa presadzovania a o úrovni súladu na svojom území každé štyri roky.

Komisia môže spresniť podrobnosti týkajúce sa bežného obsahu týchto správ prostredníctvom usmernení.

4.   Komisia pravidelne poskytuje Európskemu parlamentu a Rade pre informáciu súhrn z týchto správ.

Článok 4

Požiadavky na informácie

Členské štáty zabezpečujú, aby:

a)

sa informácie týkajúce sa spotreby elektrickej energie, iných foriem energie a prípadne aj iných podstatných zdrojov počas používania a doplňujúce informácie dali v súlade s delegovanými aktmi podľa tejto smernice do pozornosti koncových užívateľov pomocou informačného listu a štítka vzťahujúcich sa na výrobky ponúkané na predaj, prenájom, predaj na splátky alebo predvádzaných koncovému užívateľovi priamo alebo nepriamo akýmikoľvek prostriedkami predaja na diaľku vrátane internetu;

b)

sa informácie uvedené v písmene a) poskytovali v súvislosti so zabudovanými alebo inštalovanými výrobkami iba vtedy, ak sa to vyžaduje podľa platného delegovaného aktu;

c)

každá reklama na konkrétny model energeticky významných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje delegovaný akt podľa tejto smernice, obsahovala v prípade uvádzania informácií o spotrebe energie alebo cene odkaz na triedu energetickej účinnosti výrobku;

d)

každý technický propagačný materiál o energeticky významných výrobkoch, v ktorom sa opisujú konkrétne technické parametre výrobku, čiže technické príručky a letáky výrobcov v tlačenej i elektronickej podobe, poskytoval koncovým užívateľom potrebné informácie o spotrebe energie alebo uvádzal triedu energetickej účinnosti výrobku.

Článok 5

Povinnosti dodávateľov

Členské štáty zabezpečujú, aby:

a)

dodávatelia, ktorí umiestňujú výrobky, na ktoré sa vzťahuje delegovaný akt, na trh alebo ich dávajú do prevádzky, priložili v súlade s touto smernicou a delegovaným aktom štítok a informačný list;

b)

dodávatelia skompletizovali technickú dokumentáciu, ktorá je dostatočná na umožnenie posúdenia správnosti informácií, ktorú štítok a informačný list obsahujú. Táto technická dokumentácia zahŕňa:

i)

všeobecný popis výrobku;

ii)

výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, ak sú dôležité;

iii)

skúšobné protokoly, keď sú k dispozícii, vrátane tých, ktoré vykonali príslušné notifikované subjekty, ako je to definované v ďalších právnych predpisoch Únie;

iv)

tam, kde sa použijú hodnoty pre podobné modely, odkazy umožňujúce identifikáciu týchto modelov.

Na tento účel môžu dodávatelia použiť dokumentáciu, ktorá už bola vypracovaná v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov Únie;

c)

dodávatelia poskytli technickú dokumentáciu na kontrolné účely na obdobie piatich rokov po tom, čo bol vyrobený posledný dotknutý výrobok.

Dodávatelia poskytnú elektronickú verziu technickej dokumentácie na požiadanie orgánom trhového dohľadu členských štátov a Komisii do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti príslušného orgánu členského štátu alebo Komisie;

d)

v súvislosti s označovaním a informáciami o výrobku dodávateľ bezplatne dodal potrebné štítky obchodníkom.

Dodávateľ dodá štítky na žiadosť obchodníkov bezodkladne a bez toho, aby bola dotknutá možnosť voľby systému dodávania štítkov;

e)

okrem štítkov dodávatelia poskytli informačný list;

f)

dodávatelia zahŕňali informačný list do všetkých brožúr o výrobkoch. Ak dodávateľ neposkytuje brožúry o výrobkoch, dodáva informačné listy s ostatnou literatúrou, ktorá sa poskytuje spolu s výrobkom;

g)

dodávatelia zodpovedali za presnosť štítkov a informačných listov, ktoré poskytujú;

h)

sa predpokladalo, že dodávateľ dal súhlas na zverejnenie informácií uvedených na štítku alebo na informačných listoch.

Článok 6

Povinnosti obchodníkov

Členské štáty zabezpečujú, aby:

a)

obchodníci riadne, viditeľným a čitateľným spôsobom vystavili štítky a pri predaji výrobkov dali koncovým užívateľom k dispozícii informačný list v brožúrach o výrobkoch alebo v inej literatúre, ktorá je pripojená k výrobkom;

b)

vždy keď sa výrobok, na ktorý sa vzťahuje delegovaný akt, predvádza, obchodníci pripevnili príslušný štítok na zreteľne viditeľné miesto určené v platnom delegovanom akte a v príslušnom jazykovom znení.

Článok 7

Predaj na diaľku a iné formy predaja

Tam, kde sa výrobky ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky pomocou zásielkového obchodu, katalógu, cez internet, prostredníctvom telepredaja alebo akýmkoľvek iným spôsobom, z ktorého nemožno očakávať, že potenciálny koncový užívateľ uvidí výrobok vystavený, delegované akty ustanovia záruky, že potenciálni koncoví užívatelia dostanú informácie špecifikované na štítku výrobku a v informačnom liste pred jeho nákupom. V delegovaných aktoch sa vo vhodných prípadoch stanoví spôsob, akým sa štítok alebo informačný list, alebo informácie uvedené na štítku alebo v informačnom liste majú zobraziť alebo poskytnúť potenciálnemu koncovému užívateľovi.

Článok 8

Voľný pohyb

1.   Členské štáty nesmú zakazovať, obmedzovať ani sťažovať umiestnenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica a uplatniteľný delegovaný akt a ktoré sú s nimi v súlade, na trhu ani ich uvedenie do prevádzky na svojom území.

2.   Pokiaľ nie je dôkaz o opaku, členské štáty predpokladajú, že štítky a informačné listy sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice a s delegovanými aktmi. Členské štáty od dodávateľov požadujú, aby poskytli dôkaz presnosti informácií uvedených na ich štítkoch alebo v informačných listoch v zmysle článku 5, ak majú dôvod mať podozrenie, že tieto informácie sú nesprávne.

Článok 9

Verejné obstarávanie a stimuly

1.   Ak sa na výrobok vzťahuje delegovaný akt, obstarávatelia, ktorí zadávajú verejné zákazky na práce, dodávku tovaru alebo na služby podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (8), ktoré nie sú vyňaté z oblasti pôsobnosti uvedenej smernice na základe jej článkov 12 až 18, sa usilujú obstarávať iba také výrobky, ktoré spĺňajú kritériá najvyššej výkonnosti a patria do najvyššej triedy energetickej účinnosti. Členské štáty môžu od obstarávateľov vyžadovať aj to, aby obstarávali iba výrobky, ktoré spĺňajú tieto kritériá. Členské štáty môžu uplatňovanie týchto kritérií podmieniť nákladovou efektívnosťou, ekonomickou uskutočniteľnosťou, technickou vhodnosťou a dostatočnou úrovňou hospodárskej súťaže.

2.   Odsek 1 sa vzťahuje na zmluvy, ktorých hodnota je rovnaká alebo vyššia ako prahy ustanovené v článku 7 smernice 2004/18/ES.

3.   Ak členské štáty poskytujú akékoľvek stimuly na výrobok, na ktorý sa vzťahuje delegovaný akt, zameriavajú sa na najvyššiu výkonnosť vrátane najvyššej triedy energetickej účinnosti ustanovenej v príslušnom delegovanom akte. Za stimuly sa na účely tejto smernice nepovažujú daňové a fiškálne opatrenia.

4.   Ak členské štáty poskytujú stimuly na výrobky pre koncových užívateľov používajúcich vysokoúčinné výrobky a pre odvetvia, ktoré takéto výrobky presadzujú a vyrábajú, vyjadrujú výkonnostné úrovne pomocou tried, ktoré sú definované v platnom delegovanom akte, pokiaľ neukladajú vyššie úrovne výkonnosti, ako je prah pre najvyššiu triedu energetickej účinnosti v príslušnom delegovanom akte. Členské štáty môžu uložiť vyššie úrovne výkonnosti, ako je prah pre najvyššiu triedu energetickej účinnosti v príslušnom delegovanom akte.

Článok 10

Delegované akty

1.   Komisia stanoví podrobnosti týkajúce sa štítku a informačného listu prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s článkami 11, 12 a 13 v súvislosti s každým typom výrobku v súlade s týmto článkom.

Ak výrobok spĺňa kritériá uvedené v odseku 2, vzťahuje sa na neho delegovaný akt v súlade s odsekom 4.

Ustanovenia v delegovaných aktoch týkajúce sa informácií o spotrebe energie a iných podstatných zdrojov počas používania uvedených na štítku a v informačnom liste umožňujú koncovým užívateľom, aby sa mohli pri nákupe kvalifikovanejšie rozhodovať, a takisto umožňujú orgánom trhového dohľadu, aby overili, či sú výrobky v súlade s poskytnutými informáciami.

Ak sa v delegovanom akte ustanovujú ustanovenia týkajúce sa energetickej účinnosti aj spotreby podstatných zdrojov výrobku, vo vyhotovení a obsahu štítku sa zdôrazní energetická účinnosť výrobku.

2.   Kritériá uvedené v odseku 1:

a)

podľa najnovšie sprístupnených číselných údajov a vzhľadom na množstvá umiestnené na trhu Únie majú výrobky významný potenciál, pokiaľ ide o úsporu energie a prípadne aj iných podstatných zdrojov;

b)

pri výrobkoch ponúkajúcich rovnakú mieru funkčnosti, ktoré sú k dispozícii na trhu, sú veľké rozdiely v príslušných výkonnostných úrovniach;

c)

Komisia zohľadňuje príslušné právne predpisy Únie a samoreguláciu, ako napríklad dobrovoľné dohody, v prípade ktorých sa očakáva, že politické ciele sa dosiahnu rýchlejšie alebo s nižšími nákladmi ako povinné požiadavky.

3.   Pri príprave návrhu delegovaného aktu Komisia:

a)

zohľadňuje tie environmentálne parametre stanovené v časti 1 prílohy I k smernici 2009/125/ES, ktoré sú určené ako podstatné v príslušnom vykonávacom opatrení prijatom na základe smernice 2009/125/ES a ktoré sú počas používania významné pre koncového užívateľa;

b)

posudzuje vplyv aktu na životné prostredie, koncových užívateľov a výrobcov vrátane malých a stredných podnikov (MSP) z hľadiska konkurencieschopnosti aj na trhoch mimo Únie, inovácií, prístupu na trh a nákladov a prínosov;

c)

uskutočňuje vhodné konzultácie so zainteresovanými stranami;

d)

stanovuje dátum (dátumy) na vykonanie, akékoľvek etapové alebo prechodné opatrenia alebo obdobia, pričom zohľadňuje najmä možné vplyvy na MSP alebo na špecifické skupiny výrobkov vyrábaných predovšetkým MSP.

4.   Delegované akty špecifikujú najmä:

a)

presnú definíciu typu výrobku, ktorý má zahŕňať;

b)

normy a metódy merania, ktoré sa majú použiť pri získavaní informácií uvedených v článku 1 ods. 1;

c)

podrobnosti o technickej dokumentácii, ktorá sa požaduje podľa článku 5;

d)

vyhotovenie a obsah štítka uvedeného v článku 4, ktorý sa má vyznačovať podľa možnosti jednotnými znakmi vyhotovenia v jednotlivých skupinách výrobkov a je v každom prípade jasne viditeľný a čitateľný. Základom formátu štítku zostáva klasifikácia pomocou písmen od A po G; stupne klasifikácie zodpovedajú významným úsporám energie a nákladov z pohľadu koncového užívateľa.

Ak si to vyžaduje technický pokrok, možno do klasifikácie doplniť ďalšie tri triedy. Týmito doplňujúcimi triedami budú: A+, A++ a A+++ pre najúčinnejšiu triedu. V zásade sa celkový počet tried obmedzí na sedem, pokiaľ nebudú naďalej zastúpené viaceré triedy.

Paleta farieb pozostáva najviac zo siedmich rôznych farieb od tmavozelenej po červenú. Tmavozelený je vždy iba farebný kód najvyššej triedy. Ak je tried viac ako sedem, duplikovať možno iba červenú farbu.

Klasifikácia sa preskúma najmä v prípade, ak významná časť výrobkov na vnútornom trhu dosiahne dve najvyššie triedy energetickej účinnosti a ak ďalším rozdelením výrobkov možno dosiahnuť ďalšie úspory.

Podrobné kritériá možnej zmeny klasifikácie výrobkov sa určia vo vhodných prípadoch individuálne v príslušných delegovaných aktoch;

e)

miesto, kde sa má štítok upevniť na vystavenom výrobku, a spôsob, akým sa má štítok a/alebo informácie poskytnúť v prípade ponúk na predaj, na ktoré sa vzťahuje článok 7. V prípade potreby môžu delegované akty ustanoviť, aby štítok bol pripevnený k výrobku alebo vytlačený na obale, alebo určiť podrobnosti podľa požiadaviek označovania na vytlačenie v katalógoch, v prípade predaja na diaľku alebo cez internet;

f)

obsah, a v prípade potreby aj formát, a ďalšie podrobnosti týkajúce sa informačného listu alebo ďalších informácií špecifikovaných v článku 4 a článku 5 písm. c). Informácie na štítku majú byť uvedené aj v informačnom liste;

g)

špecifický obsah štítku na reklamné účely podľa potreby vrátane triedy energetickej účinnosti a iných príslušných výkonnostných úrovní daného výrobku v čitateľnej a viditeľnej podobe;

h)

podľa potreby trvanie klasifikácie(-í) štítka v súlade s písmenom d);

i)

úroveň presnosti vo vyhláseniach na štítku a v informačnom liste;

j)

dátum hodnotenia a možnej revízie delegovaného aktu, pričom sa berie do úvahy rýchlosť technologického pokroku.

Článok 11

Vykonávanie delegovania právomocí

1.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 19. júna 2010. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomocí sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia s výnimkou prípadov, keď ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 12 odvolajú.

2.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.   Právomoc prijímať delegované akty, udelená Komisii, podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 12 a 13.

Článok 12

Odvolanie delegovania právomocí

1.   Delegovanie právomocí uvedené v článku 10 môže Európsky parlament alebo Rada odvolať.

2.   Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie s dostatočným predstihom pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody tohto odvolania.

3.   Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie v ňom uvedených právomocí. Účinnosť nadobúda ihneď alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť už účinných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 13

Námietky voči delegovaným aktom

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietky v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia.

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

2.   Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietky voči delegovanému aktu, uvedený delegovaný akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť v deň, ktorý je v ňom stanovený.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nezamýšľajú vzniesť námietky.

3.   Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, že Európsky parlament alebo Rada voči nemu vznesú námietky. Inštitúcia, ktorá námietky voči delegovanému aktu vznesie, uvedie dôvody takéhoto kroku.

Článok 14

Hodnotenie

Najneskôr do 31. decembra 2014 Komisia preskúma účinnosť tejto smernice a jej delegovaných aktov a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu.

Pri tejto príležitosti Komisia posúdi aj:

a)

prínos článku 4 písm. c) k cieľu tejto smernice;

b)

účinnosť článku 9 ods. 1;

c)

na základe technického vývoja a pochopenia štruktúry štítka spotrebiteľmi potrebu zmeny a doplnenia článku 10 ods. 4 písm. d).

Článok 15

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných pri porušovaní vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a jej delegovaných aktov, okrem iného pri neoprávnenom používaní štítka, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa tieto pravidlá vykonávali. Ustanovené sankcie sú účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do 20. júna 2011 a bezodkladne informujú Komisiu o všetkých následných zmenách a doplneniach týchto ustanovení.

Článok 16

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 20. júna 2011. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 20. júla 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu 92/75/EHS sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o obidvoch odkazoch upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 17

Zrušenie

Smernica 92/75/EHS zmenená a doplnená nariadením uvedeným v prílohe I časti A sa zrušuje s účinnosťou od 21. júla 2011 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva a na jej uplatňovanie uvedených v prílohe I časti B.

Odkazy na smernicu 92/75/EHS sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5 písm. d), g) a h) sa uplatňujú od 31. júla 2011.

Článok 19

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 19. mája 2010

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Ú. v. EÚ C 228, 22.9.2009, s. 90.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku), pozícia Rady v prvom čítaní zo 14. apríla 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku), pozícia Európskeho parlamentu z 18. mája 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 297, 13.10.1992, s. 16.

(4)  Pozri prílohu I časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.

(6)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(7)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Zrušená smernica a jej neskoršie zmeny a doplnenia

(v zmysle článku 17)

Smernica Rady 92/75/EHS

(Ú. v. ES L 297, 13.10.1992, s. 16).

 

Nariadenie (ES) č. 1882/2003

(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

Iba bod 32 prílohy III.

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 16)

Smernica

Konečný termín transpozície

92/75/EHS

1. január 1994


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Smernica 92/75/EHS

Táto smernica

článok 1 ods. 1 úvodný text prvá veta

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1 úvodný text druhá veta

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 1 prvá až siedma zarážka

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 3 písm. a) a b)

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 3 písm. c)

článok 2 písm. a) a b)

článok 1 ods. 4 prvá a druhá zarážka

článok 2 písm. g) a h)

článok 1 ods. 4 tretia zarážka

článok 1 ods. 4 štvrtá zarážka

článok 2 písm. c)

článok 1 ods. 4 piata zarážka

článok 2 písm. d)

článok 2 písm. e), f), i), j) a k)

článok 1 ods. 5

článok 2 ods. 1

článok 4 písm. a)

článok 4 písm. b), c) a d)

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 5 písm. b)

článok 2 ods. 4

článok 5 písm. b) a c)

článok 3 ods. 1

článok 5 písm. a)

článok 3 ods. 2

článok 5 písm. e) a f)

článok 3 ods. 3

článok 5 písm. g)

článok 3 ods. 4

článok 5 písm. h)

článok 6 písm. a)

článok 4 písm. a)

článok 6 písm. b)

článok 4 písm. b)

článok 5 písm. d)

článok 5

článok 7

článok 6

článok 7 písm. a)

článok 3 ods. 1 písm. a)

článok 7 písm. b)

článok 3 ods. 1 písm. b)

článok 7 písm. c)

článok 3 ods. 1 písm. c)

článok 3 ods. 1 písm. d)

článok 3 ods. 2, 3 a 4

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 2

článok 8 ods. 2

článok 9

článok 9

článok 10

článok 10 ods. 1, 2 a 3

článok 11

článok 12 písm. a)

článok 10 ods. 4 písm. a)

článok 12 písm. b)

článok 10 ods. 4 písm. b)

článok 12 písm. c)

článok 10 ods. 4 písm. c)

článok 12 písm. d)

článok 10 ods. 4 písm. d)

článok 12 písm. e)

článok 10 ods. 4 písm. e)

článok 12 písm. f)

článok 10 ods. 4 písm. f)

článok 12 písm. g)

článok 10 ods. 4 písm. g), h), i) a j)

články 11 až 15

článok 13

článok 17

článok 14

článok 16

článok 18

článok 15

článok 19

príloha I

príloha II