21.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/24


ROZHODNUTIE RADY

z 10. decembra 2010

o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie

(2010/787/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 107 ods. 3 písm. e),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Účinnosť nariadenia Rady (ES) č. 1407/2002 z 23. júla 2002 o štátnej pomoci pre uhoľný priemysel (2) sa končí 31. decembra 2010.

(2)

Malý podiel dotovaného uhlia na celkovom energetickom mixe už neopodstatňuje zachovanie takýchto dotácií na zabezpečenie dodávok energie v Únii.

(3)

Politika Únie zameraná na podporu energie z obnoviteľných zdrojov a udržateľného a bezpečného nízkouhlíkového hospodárstva neopodstatňuje časovo neobmedzenú podporu uhoľných baní neschopných konkurencie. Kategórie pomoci, ktoré sa povoľujú v nariadení (ES) č. 1407/2002, by sa preto nemali zachovať neobmedzene dlhú dobu.

(4)

Keďže však chýbajú pravidlá štátnej pomoci špecifické pre daný sektor, budú sa na uhlie vzťahovať len všeobecné pravidlá štátnej pomoci. V tejto súvislosti môže dôjsť k situácii, že uhoľné bane neschopné konkurencie, ktoré v súčasnosti čerpajú pomoc podľa nariadenia (ES) č. 1407/2002, už nebudú oprávnené na čerpanie pomoci a možno budú nútené ukončiť prevádzku.

(5)

Bez toho, aby boli dotknuté všeobecné pravidlá štátnej pomoci, by členské štáty mali mať možnosť prijať opatrenia na zmiernenie sociálnych a regionálnych dôsledkov zatvorenia takýchto baní, t. j. postupné a systematické ukončenie činností podľa plánu trvalého zatvorenia bane a/alebo financovanie mimoriadnych nákladov, najmä zdedených záväzkov.

(6)

Toto rozhodnutie znamená pre uhoľné odvetvie prechod od uplatňovania pravidiel určených len pre toto odvetvie k uplatňovaniu všeobecných pravidiel štátnej pomoci, ktoré sa uplatňujú na všetky odvetvia.

(7)

Aby narušenie hospodárskej súťaže na vnútornom trhu spôsobené štátnou pomocou na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie bolo čo najmenšie, mala by sa takáto pomoc postupne znižovať a mala by sa striktne obmedzovať na uhoľné výrobné jednotky, ktoré sa majú natrvalo zatvoriť.

(8)

Členské štáty by mali v záujme zmiernenia vplyvu ťažby uhlia uhoľnými výrobnými jednotkami na životné prostredie stanoviť plán primeraných opatrení, napríklad v oblasti energetickej efektívnosti, energie z obnoviteľných zdrojov alebo zachytávania a ukladania oxidu uhličitého.

(9)

Podniky by mali byť oprávnené na získanie pomoci na pokrytie nákladov, ktoré sa v súlade s bežnou účtovnou praxou nedotýkajú priamo výrobných nákladov. Takáto pomoc je určená na pokrytie mimoriadnych nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zatvorením uhoľných výrobných jednotiek týchto podnikov. S cieľom predísť tomu, aby takúto pomoc neoprávnene čerpali podniky, ktoré zatvárajú len niektoré zo svojich ťažobných lokalít, by si dotknuté podniky mali viesť samostatné účtovníctvo pre každú uhoľnú výrobnú jednotku.

(10)

Komisia by pri plnení svojej úlohy podľa tohto rozhodnutia mala zabezpečiť, aby sa stanovili, zachovali a dodržiavali štandardné podmienky hospodárskej súťaže. Najmä pokiaľ ide o trh s elektrickou energiou, by pomoc uhoľnému priemyslu nemala ovplyvniť výrobcov elektriny pri výbere zdrojov zásobovania primárnou energiou. Preto by sa ceny a množstvá uhlia mali určovať slobodnou dohodou medzi zmluvnými stranami na základe podmienok, ktoré prevládajú na svetovom trhu.

(11)

Uplatňovaním tohto rozhodnutia by sa nemalo vylučovať, že pomoc pre uhoľný priemysel sa môže považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom z iných dôvodov. V tejto súvislosti sa v medziach maximálnej výšky pomoci aj naďalej uplatňujú ďalšie osobitné pravidlá, najmä pravidlá týkajúce sa pomoci pre výskum, rozvoj a inovácie, pomoci na ochranu životného prostredia a pomoci pre činnosti v oblasti odbornej prípravy, pokiaľ sa v nich neustanovuje inak.

(12)

Komisia by mala posúdiť opatrenia, ktoré boli oznámené na základe tohto rozhodnutia, a prijať rozhodnutia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (3).

(13)

S cieľom predísť akejkoľvek diskontinuite medzi opatreniami stanovenými v nariadení (ES) č. 1407/2002 a opatreniami uvedenými v tomto rozhodnutí by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať od 1. januára 2011,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„uhlie“ je vysokokvalitné, strednekvalitné a nízkokvalitné uhlie kategórie A a B v zmysle medzinárodného kodifikačného systému pre uhlie, ktorý ustanovila Európska hospodárska Komisia OSN (4);

b)

„zatvorenie“ znamená trvalé ukončenie ťažby a predaja uhlia;

c)

„plán zatvorenia“ je plán vypracovaný členským štátom, v ktorom sa stanovujú opatrenia vedúce k definitívnemu zatvoreniu uhoľných výrobných jednotiek;

d)

„uhoľná výrobná jednotka“ je podpovrchová alebo povrchová uhoľná baňa a súvisiaca infraštruktúra schopná produkovať surové uhlie nezávisle od ostatných častí podniku;

e)

„uhoľný rok“ je kalendárny rok alebo iné 12-mesačné obdobie, ktoré slúži v zmluvách uzatváraných v uhoľnom priemysle ako referenčné obdobie;

f)

„výrobné náklady“ sú celkové náklady súvisiace s bežnou výrobou, ktoré zahŕňajú ťažbu uhlia, činnosti súvisiace s úpravou uhlia, najmä umývanie, rozdelenie podľa veľkostí, triedenie a prepravu na miesto zužitkovania, bežný odpis a trhové úrokové sadzby z požičaného kapitálu;

g)

„bežné výrobné straty“ sú kladný rozdiel medzi nákladmi na ťažbu uhlia a predajnou cenou v mieste zužitkovania slobodne dohodnutou medzi zmluvnými stranami na základe podmienok prevažujúcich na svetovom trhu.

KAPITOLA 2

ZLUČITEĽNOSŤ POMOCI

Článok 2

Zásada

1.   V súvislosti so zatvorením baní neschopných konkurencie sa môže pomoc pre uhoľný priemysel považovať za zlučiteľnú s riadnym fungovaním vnútorného trhu, pokiaľ je v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia.

2.   Pomoc sa vzťahuje len na náklady súvisiace s uhlím určeným na výrobu elektriny, spoločnú výrobu tepla a elektriny, výrobu koksu a paliva pre vysoké pece v oceliarskom priemysle, pokiaľ k tomuto využívaniu dochádza v Únii.

Článok 3

Pomoc na zatvorenie

1.   Pomoc podniku zameranú osobitne na pokrytie bežných výrobných strát uhoľných výrobných jednotiek je možné považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom len vtedy, ak spĺňa tieto podmienky:

a)

prevádzka dotknutých uhoľných výrobných jednotiek musí byť súčasťou plánu zatvorenia, ktorý sa má vykonať do 31. decembra 2018;

b)

dotknuté uhoľné výrobné jednotky sa musia zatvoriť definitívne v súlade s plánom zatvorenia;

c)

oznámená pomoc nesmie presiahnuť rozdiel medzi predvídateľnými výrobnými nákladmi a predvídateľným príjmom za uhoľný rok, skutočne vyplatená pomoc podlieha ročnej korekcii na základe skutočných nákladov a príjmov vykonanej najneskôr do konca uhoľného roka nasledujúceho po roku, pre ktorý sa poskytla pomoc;

d)

výška pomoci na jednu tonu ekvivalentu uhlia nesmie spôsobiť zníženie cien uhlia z Únie na mieste zužitkovania pod úroveň cien uhlia podobnej kvality z tretích krajín;

e)

dotknuté výrobné jednotky boli v prevádzke k 31. decembru 2009;

f)

celková suma pomoci na zatvorenie poskytnutá zo strany členského štátu sa musí postupne znižovať: do konca roku 2013 zníženie nesmie byť menej ako 25 %, do konca roku 2015 nesmie byť menej ako 40 %, do konca roku 2016 nesmie byť menej ako 60 % a do konca roku 2017 nesmie byť menej ako 75 % pomoci poskytnutej v roku 2011;

g)

celková suma pomoci na zatvorenie poskytnutá pre uhoľný priemysel členského štátu nesmie v žiadnom roku nasledujúcom po roku 2010 presiahnuť výšku pomoci poskytnutej týmto členským štátom a schválenej Komisiou v súlade s článkami 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1407/2002 na rok 2010;

h)

členské štáty musia stanoviť plán opatrení zameraných na zmiernenie vplyvu ťažby uhlia uhoľnými výrobnými jednotkami na životné prostredie, na ktoré sa poskytuje pomoc podľa tohto článku, a to napríklad v oblasti energetickej efektívnosti, energie z obnoviteľných zdrojov alebo zachytávania a ukladania oxidu uhličitého.

2.   Zahrnutie opatrení obsahujúcich štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy v pláne uvedenom v písmene h) odseku 1 sa nedotýka povinností vo vzťahu k oznamovaniu a zastaveniu pomoci uložených členským štátom ohľadne takýchto opatrení podľa článku 108 ods. 3 zmluvy a súladu takýchto opatrení s vnútorným trhom.

3.   Pokiaľ v termíne stanovenom v pláne zatvorenia schválenom Komisiou nedôjde k zatvoreniu uhoľných výrobných jednotiek, ktorým bola udelená pomoc podľa odseku 1, musí dotknutý členský štát vymôcť plnú sumu udelenej pomoci za celé obdobie, na ktoré sa vzťahuje plán zatvorenia.

Článok 4

Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov

1.   Štátna pomoc poskytnutá podnikom, ktoré vykonávajú alebo vykonávali činnosť v súvislosti s ťažbou uhlia, aby sa im umožnilo pokryť náklady, ktoré vznikajú alebo vznikli v dôsledku uzatvárania uhoľných výrobných jednotiek a ktoré nesúvisia s bežnou výrobou, sa môže považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom za predpokladu, že vyplatená suma nepresiahne tieto náklady. Táto pomoc sa môže použiť na pokrytie:

a)

vzniknutých nákladov a rezerv na náklady len tých podnikov, ktoré zatvárajú alebo zatvorili uhoľné výrobné jednotky, vrátane podnikov, ktoré čerpajú pomoc na zatvorenie;

b)

vzniknutých nákladov niekoľkých podnikov.

2.   Kategórie nákladov, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, sú vymedzené v prílohe. Odsek 1 sa neuplatňuje na náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržiavania environmentálnych predpisov.

Článok 5

Kumulácia

1.   Maximálna výška pomoci povolená podľa tohto rozhodnutia sa uplatňuje bez ohľadu na to, či sa pomoc v plnej miere financuje členskými štátmi alebo ju čiastočne financuje Únia.

2.   Pomoc povolená podľa tohto rozhodnutia sa nemôže kombinovať s inou štátnou pomocou v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy alebo s inými formami financovania Únie pre tie isté oprávnené náklady, pokiaľ bude v dôsledku takéhoto prekrývania suma pomoci vyššia ako suma schválená v zmysle tohto rozhodnutia.

Článok 6

Oddelenie účtov

Každá pomoc, ktorú podniky dostali, sa uvedie vo výkaze ziskov a strát ako samostatná príjmová položka odlíšená od obratu. Ak podniky, ktoré čerpajú pomoc podľa tohto rozhodnutia, po zatvorení niektorých alebo všetkých uhoľných výrobných jednotiek pokračujú v obchodnej alebo prevádzkovej činnosti, si pre každú uhoľnú výrobnú jednotku a ostatné hospodárske činnosti, ktoré nesúvisia s ťažbou uhlia, vedú presné samostatné účtovníctvo. Pomoc poskytovaná podľa tohto rozhodnutia sa spravuje tak, aby ju nebolo možné previesť na iné uhoľné výrobné jednotky, ktoré nie sú súčasťou plánu zatvorenia, ani na iné hospodárske činnosti toho istého podniku.

KAPITOLA 3

POSTUPY

Článok 7

Informácie, ktoré majú poskytnúť členské štáty

1.   Okrem nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 sa na pomoc uvedenú v tomto rozhodnutí vzťahujú osobitné pravidlá ustanovené v odsekoch 2 až 6.

2.   Členské štáty, ktoré majú v úmysle udeliť pomoc na zatvorenie uvedenú v článku 3, poskytnú Komisii plán zatvorenia dotknutých uhoľných výrobných jednotiek. Tento plán musí obsahovať aspoň tieto údaje:

a)

určenie uhoľných výrobných jednotiek;

b)

skutočné alebo odhadované výrobné náklady za každú uhoľnú výrobnú jednotku na jeden uhoľný rok;

c)

odhadovanú ťažbu uhlia za jeden uhoľný rok v uhoľných výrobných jednotkách, ktoré sú predmetom plánu zatvorenia;

d)

odhadovanú sumu pomoci na zatvorenie na uhoľný rok.

3.   Členské štáty oznamujú Komisii každú zmenu a doplnenie plánu zatvorenia.

4.   Členské štáty oznamujú každú pomoc, ktorú majú v úmysle udeliť uhoľnému priemyslu počas uhoľného roka podľa tohto rozhodnutia. Predkladajú Komisii všetky podrobné informácie dôležité pre výpočet predvídateľných výrobných nákladov a ich vzťah s plánmi zatvorenia poskytnutými Komisii podľa odseku 2.

5.   Členské štáty informujú Komisiu o výške a výpočte skutočne vyplatenej pomoci počas uhoľného roka najneskôr šesť mesiacov po ukončení dotknutého roka. Pokiaľ dôjde ku korekciám súm pôvodne vyplatených počas daného uhoľného roka, členské štáty informujú Komisiu pred skončením nasledujúceho uhoľného roka.

6.   Pri oznamovaní podľa článkov 3 a 4 a pri informovaní Komisie o skutočne vyplatenej pomoci poskytnú členské štáty všetky informácie, ktoré Komisia potrebuje na overenie súladu s ustanoveniami tohto rozhodnutia.

KAPITOLA 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Vykonávacie opatrenia

Komisia prijme všetky opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia. V medziach stanovených v tomto rozhodnutí môže ustanoviť spoločný rámec na poskytovanie informácií uvedených v článku 7.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2011.

Stráca účinnosť 31. decembra 2027.

V Bruseli 10. decembra 2010

Za Radu

predseda

V. VAN QUICKENBORNE


(1)  Stanovisko z 23. novembra 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 205, 2.8.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(4)  Medzinárodný systém kodifikácie strednekvalitného a vysokokvalitného uhlia (1998), Medzinárodná klasifikácia uhlia v uhoľných slojoch (1998) a Medzinárodný systém pre kodifikáciu uhlia nízkej kvality (1999).


PRÍLOHA

VYMEDZENIE NÁKLADOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 4

1.   Vzniknuté náklady a rezervy na náklady len tých podnikov, ktoré zatvorili alebo zatvárajú uhoľné výrobné jednotky

Výlučne nasledujúce kategórie nákladov, a to len vtedy, ak sú dôsledkom zatvorenia uhoľných výrobných jednotiek:

a)

náklady na vyplácanie dávok sociálneho zabezpečenia vyplývajúce z odchodu pracovníkov do dôchodku pred dosiahnutím zákonného dôchodkového veku;

b)

iné mimoriadne výdavky na pracovníkov, ktorí prišli alebo prichádzajú o svoje zamestnanie;

c)

výplaty dôchodkov a dávok mimo zákonného systému pracovníkom, ktorí prišli alebo prichádzajú o svoje zamestnanie, a pracovníkom oprávneným na takéto platby pred zatvorením;

d)

náklady kryté podnikmi na opätovnú adaptáciu pracovníkov, aby im pomohli získať nové zamestnanie mimo uhoľného priemyslu, najmä náklady na odborné preškolenie;

e)

bezplatná dodávka uhlia pracovníkom, ktorí prišli alebo prichádzajú o svoje zamestnanie, a pracovníkom, ktorí mali na takúto dodávku nárok pred zatvorením, alebo jej peňažný ekvivalent;

f)

zostatkové náklady vyplývajúce z administratívnych, právnych a daňových ustanovení špecifických pre uhoľný priemysel;

g)

ďalšie podpovrchové bezpečnostné práce vyplývajúce zo zatvorenia uhoľných výrobných jednotiek;

h)

náhrada škody spôsobenej pri ťažbe za predpokladu, že ju spôsobili uhoľné výrobné jednotky, ktoré boli alebo sú predmetom zatvorenia;

i)

všetky náležite odôvodnené náklady súvisiace s asanáciou bývalých uhoľných ťažobných lokalít vrátane:

zostatkových nákladov vyplývajúcich z príspevkov organizáciám zodpovedným za dodávku vody a za odstránenie odpadovej vody,

ostatných zostatkových nákladov vyplývajúcich z dodávok vody a odstraňovania odpadovej vody;

j)

zostatkové náklady na zaplatenie zdravotného poistenia bývalým baníkom;

k)

náklady súvisiace so zrušením alebo zmenou platných zmlúv (v maximálnej hodnote 6 mesiacov výroby);

l)

mimoriadne vnútorné odpisy za predpokladu, že k ním došlo v dôsledku zatvorenia uhoľných výrobných jednotiek;

m)

náklady na rekultiváciu povrchu.

Nárast hodnoty pozemkov sa odpočíta od oprávnených nákladov v kategóriách nákladov uvedených v písmenách g), h), i) a m).

2.   Vzniknuté náklady a rezervy na náklady niekoľkých podnikov

Výlučne tieto kategórie nákladov

a)

nárast príspevkov mimo zákonného systému na pokrytie nákladov sociálneho zabezpečenia ako výsledok zníženia počtu prispievateľov po zatvorení uhoľných výrobných jednotiek;

b)

výdavky vyplývajúce zo zatvorenia uhoľných výrobných jednotiek na dodávku vody a odstránenie odpadovej vody;

c)

zvýšenie príspevkov organizáciám zodpovedným za dodávku vody a odstránenie odpadovej vody za predpokladu, že toto zvýšenie je výsledkom nižšej ťažby uhlia po zatvorení uhoľných výrobných jednotiek, na ktoré sa vzťahoval výber poplatkov.