30.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/28


ROZHODNUTIE RADY 2010/656/SZBP

z 29. októbra 2010,

ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada prijala 13. decembra 2004 spoločnú pozíciu 2004/852/SZBP o obmedzujúcich opatreniach voči Pobrežiu Slonoviny (1) s cieľom vykonať opatrenia, ktoré boli voči Pobrežiu Slonoviny uložené rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „rezolúcia BR OSN“) č. 1572 (2004).

(2)

Rada prijala 23. januára 2006 spoločnú pozíciu 2006/30/SZBP (2), ktorou sa obnovujú obmedzujúce opatrenia, ktoré boli Pobrežiu Slonoviny uložené na ďalších dvanásť mesiacov a ktorou sa tieto obmedzujúce opatrenia dopĺňajú obmedzujúcimi opatreniami uloženými v bode 6 rezolúcie BR OSN č. 1643 (2005).

(3)

Na základe obnovenia obmedzujúcich opatrení uložených voči Pobrežiu Slonoviny rezolúciou BR OSN č. 1842 (2008) Rada prijala 18. novembra 2008 spoločnú pozíciu 2008/873/SZBP (3), ktorou sa ďalej obnovujú obmedzujúce opatrenia uložené voči Pobrežiu Slonoviny s účinnosťou od 1. novembra 2008.

(4)

Bezpečnostná rada OSN prijala 15. októbra 2010 rezolúciu BR OSN č. 1946 (2010), ktorou sa opatrenia uložené voči Pobrežiu Slonoviny rezolúciou BR OSN č. 1572 (2004) a v bode 6 rezolúcie BR OSN č. 1643 (2005) obnovujú do 30. apríla 2011 a ktorou sa menia a dopĺňajú obmedzujúce opatrenia týkajúce sa zbraní.

(5)

Obmedzujúce opatrenia uložené voči Pobrežiu Slonoviny by sa preto mali obnoviť. Okrem výnimiek týkajúcich sa embarga na zbrane, ustanovených v rezolúcii BR OSN č. 1946 (2010), je potrebné zmeniť a doplniť obmedzujúce opatrenia, aby sa vyňalo iné vybavenie, ktoré samostatne zaradila Únia.

(6)

Vykonávajúce opatrenia Únie sú ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 174/2005 z 31. januára 2005, ktorým sa ukladajú obmedzenia na poskytovanie pomoci súvisiacej s vojenskými činnosťami Pobrežiu Slonoviny (4), nariadení Rady (ES) č. 560/2005 z 12. apríla 2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny (5), a nariadení Rady (ES) č. 2368/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (6),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu akéhokoľvek druhu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre vyššie uvedený tovar, ako aj vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, na Pobrežie Slonoviny štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov alebo s použitím vlajkových plavidiel alebo lietadiel členských štátov sú zakázané bez ohľadu na to, či takéto zbrane, súvisiaci materiál a vybavenie pochádzajú z územia členských štátov.

2.   Zakazuje sa aj:

a)

poskytovať priamo alebo nepriamo technickú pomoc, sprostredkovateľské služby a iné služby akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu na Pobreží Slonoviny alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1 alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a využívaním týchto položiek;

b)

poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu na Pobreží Slonoviny alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávky, prevod alebo vývoz týchto položiek alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci alebo sprostredkovateľských alebo iných služieb.

Článok 2

Článok 1 sa nevzťahuje na:

a)

dodávky a technickú pomoc výlučne zamerané na podporu operácie Organizácie Spojených národov na Pobreží Slonoviny alebo na využívanie touto operáciou a francúzskymi silami, ktoré ju podporujú;

b)

na základe predchádzajúceho schválenia výborom zriadeným bodom 14 rezolúcie BR OSN č. 1572 (2004) (ďalej len „sankčný výbor“) na:

i)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz nesmrtonosného vojenského zariadenia určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné účely vrátane zariadenia určeného na operácie krízového riadenia Únie, OSN, Africkej únie a Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS-u);

ii)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz nesmrtonosného vojenského zariadenia určeného výhradne na to, aby bezpečnostné sily Pobrežia Slonoviny mohli pri udržiavaní verejného poriadku použiť potrebnú a primeranú silu;

iii)

financovanie alebo poskytovanie finančnej pomoci súvisiace s vybavením uvedeným v bodoch i) a ii);

iv)

financovanie alebo poskytovanie finančnej pomoci a odbornej prípravy súvisiace s vybavením uvedeným v bodoch i) a ii);

c)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz ochranných odevov vrátane ochranných viest a vojenských heliem dočasne vyvážaných na Pobrežie Slonoviny výlučne na osobné využitie personálom Organizácie Spojených národov, personálom Únie alebo jeho členských štátov, zástupcami médií a humanitárnymi a rozvojovými pracovníkmi a sprievodným personálom;

d)

predaj alebo dodávky dočasne prevádzané alebo vyvážané na Pobrežie Slonoviny a určené ozbrojeným silám štátu, ktorý v súlade s medzinárodným právom podniká kroky výhradne a priamo na to, aby uľahčil evakuáciu svojich štátnych príslušníkov a tých osôb, ktoré na Pobreží Slonoviny patria pod jeho konzulárnu zodpovednosť, ako bolo vopred oznámené sankčnému výboru;

e)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu a technický výcvik a pomoc určená výhradne na podporu alebo využitie v procese reštrukturalizácie obrany a bezpečnostných síl podľa odseku 3 písm. f) dohody z Linas-Marcoussisu, a to na základe predchádzajúceho schválenia sankčným výborom;

f)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz nesmrtonosného vybavenia, ktoré by sa mohlo využívať na vnútornú represiu a ktoré je určené výhradne na to, aby mohli bezpečnostné sily Pobrežia Slonoviny pri udržiavaní verejného poriadku použiť potrebnú a primeranú silu, ako aj na financovanie, poskytovanie finančnej pomoci alebo technickej pomoci súvisiace s takýmto vybavením.

Článok 3

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1643 (2005) sa zakazuje priamy aj nepriamy dovoz akýchkoľvek neopracovaných diamantov z Pobrežia Slonoviny do Únie bez ohľadu na to, či pochádzajú, alebo nepochádzajú z Pobrežia Slonoviny.

Článok 4

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabránenie vstupu na svoje územia, ako aj prechodu cez ne všetkými osobami určenými sankčným výborom, ktoré ohrozujú mierový proces a proces národného zmierenia na Pobreží Slonoviny, najmä tými, ktoré bránia vykonávaniu dohody z Linas-Marcoussisu a dohody Accry III, a akejkoľvek ďalšej osobe, ktorá je na základe relevantných informácií určená ako zodpovedná za závažné porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva na Pobreží Slonoviny, akejkoľvek ďalšej osobe, ktorá verejne podnecuje nenávisť a násilie, a akejkoľvek ďalšej osobe, o ktorej sankčný výbor vyhlási, že porušuje opatrenia uložené v bode 7 rezolúcie BR OSN č. 1572 (2004).

Osoby, na ktoré sa vzťahuje prvý pododsek, sú uvedené v prílohe.

2.   V odseku 1 sa členským štátom neukladá povinnosť odmietnuť vstup na svoje územie vlastným štátnym príslušníkom.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sankčný výbor rozhodne, že:

a)

cestovanie je opodstatnené z naliehavých humanitárnych dôvodov vrátane náboženských povinností;

b)

výnimkou by sa podporilo dosiahnutie cieľov rezolúcií BR OSN, mier a národné zmierenie na Pobreží Slonoviny a stabilita v regióne.

4.   Ak v prípadoch podľa odseku 3 členský štát povolí osobám určeným sankčným výborom vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie, toto povolenie sa obmedzí len na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 5

1.   Zmrazia sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje vo vlastníctve alebo pod priamou alebo nepriamou kontrolou osôb alebo subjektov určených sankčným výborom podľa článku 4 ods. 1, alebo v držbe subjektov, ktoré vlastnia alebo priamo či nepriamo kontrolujú tieto určené osoby alebo subjekty alebo akákoľvek osoba konajúca v ich mene alebo na ich príkaz, ako určí sankčný výbor.

Osoby, na ktoré sa vzťahuje prvý pododsek, sú uvedené v prílohe.

2.   Osobám alebo subjektom uvedeným v odseku 1 ani v ich prospech sa nedajú priamo ani nepriamo k dispozícii žiadne finančné prostriedky, finančné aktíva ani hospodárske zdroje.

3.   Členské štáty môžu povoliť výnimky z opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 v súvislosti s finančnými prostriedkami a hospodárskymi zdrojmi, ktoré sú:

a)

nevyhnutné na základné výdavky vrátane platieb za potraviny, nájomné alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, dane, platby poistného a poplatky za verejné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu vzniknutých výdavkov súvisiacich s poskytovaním právnych služieb;

c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov za služby za bežné vedenie alebo správu zmrazených finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov v súlade s vnútroštátnym právom;

d)

potrebné na mimoriadne výdavky po oznámení dotknutým členským štátom sankčnému výboru a po schválení sankčným výborom;

e)

predmetom súdneho, správneho alebo arbitrážneho záložného práva alebo rozsudku, pričom v tomto prípade sa môžu finančné prostriedky a hospodárske zdroje použiť na uspokojenie pohľadávok zabezpečených týmto záložným právom alebo rozsudkom za predpokladu, že záložné právo alebo rozsudok existoval pred určením dotknutej osoby alebo subjektu sankčným výborom a nie je v prospech osoby ani subjektu uvedeného v tomto článku po tom, ako to dotknutý členský štát oznámi sankčnému výboru.

Výnimky uvedené v odseku 3 písm. a), b) a c) sa môžu udeliť po tom, ako dotknutý členský štát oznámi sankčnému výboru svoj zámer povoliť prípadný prístup k takýmto finančným prostriedkom a hospodárskym zdrojom a ak sankčný výbor do dvoch pracovných dní od tohto oznámenia neprijme rozhodnutie o zamietnutí.

4.   Odsek 2 sa nevzťahuje na pripísanie na zmrazené účty:

a)

úroku ani iných výnosov z týchto účtov alebo

b)

platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dátumom, ku ktorému sa na tieto účty vzťahujú obmedzujúce opatrenia podľa spoločnej pozície 2004/852/SZBP alebo tohto rozhodnutia,

za predpokladu, že akýkoľvek takýto úrok, iné výnosy alebo platby naďalej podliehajú odseku 1.

Článok 6

Rada vytvorí zoznam v prílohe a vykoná v ňom zmeny a doplnenia v súlade s rozhodnutiami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo sankčného výboru.

Článok 7

1.   V prípade, že Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor určí určitú osobu alebo subjekt, zaradí Rada takúto osobu alebo subjekt do prílohy. Rada oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu dotknutej osobe alebo subjektu, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a tak poskytne dotknutej osobe alebo subjektu možnosť predložiť pripomienky.

2.   Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a príslušným spôsobom informuje dotknutú osobu alebo subjekt.

Článok 8

1.   Príloha obsahuje dôvody zaradenia osôb alebo subjektov do zoznamu, ktoré poskytla Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor.

2.   Príloha tiež obsahuje prípadné dostupné informácie, ktoré poskytla Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor a ktoré sú potrebné na identifikáciu dotknutých osôb alebo subjektov. V prípade osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu a funkciu alebo povolanie. V prípade subjektov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, dátum a miesto registrácie, registračné číslo a miesto podnikania. Príloha tiež obsahuje dátum určenia Bezpečnostnou radou alebo sankčným výborom.

Článok 9

Spoločné pozície 2004/852/SZBP a 2006/30/SZBP sa týmto zrušujú.

Článok 10

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

2.   Preskúma sa, zmení a doplní alebo zruší podľa potreby v súlade s príslušnými rozhodnutiami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

V Bruseli 29. októbra 2010

Za Radu

predseda

S. VANACKERE


(1)  Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 50.

(2)  Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2006, s. 36.

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 19.11.2008, s. 52.

(4)  Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2005, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 28.


PRÍLOHA

Zoznam osôb uvedených v článkoch 4 a 5

 

Meno (a prípadné prezývky)

Identifikačné informácie (dátum a miesto narodenia), číslo cestovného pasu [(pas)/preukazu totožnosti atď.]

Dôvody určenia

Dátum určenia zo strany OSN

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (alias Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

Dátum nar.: 1.1.1972.

Štátna príslušnosť: Pobrežie Slonoviny.

P.: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire, vydaný: 10.11.2005, platný do 9.11.2008.

PD.: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire, vydaný 20.12.2002, platný do 11.12.2005.

P.: 98LC39292, Republika Pobrežia Slonoviny, vydaný 24.11.2000, platný do 23.11.2003.

Miesto narodenia: Guibéroua (Gagnoa) alebo Niagbrahio/Guiberoua, alebo Guiberoua.

Bydlisko známe v roku 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; tiež hotel Ivoire.

Adresa uvedená v cestovnom doklade č. C2310421, vydanom Švajčiarskom 15.11.2005 a platnom do 31.12.2005: Abidjan, Cocody.

Vedúci predstaviteľ COJEP („Mladí patrioti“) opakovane vo svojich verejných vyhláseniach obhajoval násilie proti zariadeniam a personálu Organizácie Spojených národov a proti cudzincom; viedol násilné činy pouličných milícií vrátane bitiek, sexuálneho násilia a nezákonného zabíjania a zúčastňoval sa na nich; zastrašoval Organizáciu Spojených národov, Medzinárodnú pracovnú skupinu (IWG), politickú opozíciu a nezávislú tlač; sabotoval medzinárodné rozhlasové stanice; bránil činnosti IWG, operácii Organizácie Spojených národov na Pobreží Slonoviny (UNOCI), francúzskym ozbrojeným silám a mierovému procesu vymedzenému rezolúciou č. 1643 (2005).

7. február 2006

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

Dátum nar.: 1.1.1966 alebo 20.12.1969.

Štátna príslušnosť: Pobrežie Slonoviny.

P.: 04 LE 017521, vydaný 10. februára 2005 a platný do 10. februára 2008.

Vedúci predstaviteľ Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI). Vo svojich verejných vyhláseniach opakovane obhajoval násilie proti zariadeniam a personálu Organizácie Spojených národov a proti cudzincom; viedol násilné činy pouličných milícií vrátane bitiek, sexuálneho násilia a nezákonného zabíjania a zúčastňoval sa na nich; bránil činnosti IWG, UNOCI, francúzskym ozbrojeným silám a mierovému procesu vymedzenému rezolúciou č. 1643 (2005).

7. február 2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

Dátum nar.: 1.1.1968.

Štátna príslušnosť: Pobrežie Slonoviny.

Miesto narodenia: BOHI, Pobrežie Slonoviny.

Číslo preukazu totožnosti Burkiny Faso: 2096927, vydaný 17. marca 2005.

Osvedčenie o štátnej príslušnosti Burkiny Faso: CNB N.076 (zo 17. februára 2003).

Meno otca: Yao Koffi FOFIE.

Meno matky: Ama Krouama KOSSONOU.

Číslo preukazu totožnosti Pobrežia Slonoviny: 970860100249, vydaný 5. augusta 1997, platný do 5. augusta 2007.

Veliteľ Nových síl v zóne Korhogo. Ozbrojené sily pod jeho vedením vykonávali nábor vojakov v detskom veku, zúčastňovali sa na únosoch, nútili na nútené práce, sexuálne zneužívali ženy, svojvoľne zatýkali a zúčastňovali sa na nezákonnom zabíjaní v rozpore s dohovormi o ľudských právach a s medzinárodným humanitárnym právom, bránil činnosti IWG, UNOCI, francúzskym ozbrojeným silám a mierovému procesu vymedzenému rezolúciou č. 1643 (2005).

7. február 2006