4.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/50


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. októbra 2010

o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanskou islamskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

(2010/649/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 79 ods. 3 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po získaní súhlasu Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Komisia dojednala v mene Európskeho spoločenstva Dohodu s Pakistanskou islamskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (ďalej len „dohoda“).

(2)

Dohoda bola podpísaná v mene Európskeho spoločenstva 26. októbra 2009 s výhradou jej možného neskoršieho uzavretia.

(3)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009, Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom.

(4)

Táto dohoda by sa mala schváliť.

(5)

Dohodou sa zriaďuje spoločný readmisný výbor, ktorý môže prijať vlastný rokovací poriadok. Pre prijatie stanoviska Európskej únie v tejto otázke je vhodné stanoviť zjednodušený postup.

(6)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, Spojené kráľovstvo oznámilo svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(7)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a bez toho aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, Írsko sa nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(8)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanskou islamskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (ďalej len „dohoda“).

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady vydá oznámenie stanovené v článku 20 ods. 2 dohody, aby zaviazal Úniu (1), a urobí nasledovné vyhlásenie:

„V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009, Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom a od tohto dátumu vykonáva všetky práva a preberá všetky povinnosti Európskeho spoločenstva. Odkazy na ‚Európske spoločenstvo‘ alebo ‚Spoločenstvo‘ v texte dohody preto v prípade potreby znejú ako odkazy na ‚Európska únia‘.“

Článok 3

Komisia, ktorej pomáhajú odborníci z členských štátov pozvaní na žiadosť Komisie, zastupuje Úniu v spoločnom readmisnom výbore zriadenom článkom 16 dohody.

Článok 4

Stanovisko Únie k prijatiu rokovacieho poriadku spoločného readmisného výboru podľa článku 16 ods. 2 dohody prijme Komisia po porade s osobitným výborom vymenovaným Radou.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 7. októbra 2010

Za Radu

predseda

M. WATHELET


(1)  Generálny sekretariát Rady uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie dátum nadobudnutia platnosti readmisnej dohody.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanskou islamskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej len „Spoločenstvo“,

a

PAKISTANSKÁ ISLAMSKÁ REPUBLIKA,

ďalej len „Pakistan“,

ďalej jednotlivo aj ako „strana“ a spoločne ako „strany“,

SO ŽELANÍM posilniť spoluprácu s cieľom účinnejšieho boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu,

SO ŽELANÍM vytvoriť prostredníctvom tejto dohody a na základe reciprocity rýchle a účinné postupy na identifikáciu a bezpečný a usporiadaný návrat osôb, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Pakistanu alebo jedného z členských štátov Európskej únie, a zjednodušiť tranzit takýchto osôb v duchu spolupráce,

ZDÔRAZŇUJÚC, že touto dohodou nie sú dotknuté práva, povinnosti ani záväzky členských štátov Európskej únie a Pakistanu na základe medzinárodného práva,

BERÚC DO ÚVAHY, že ustanovenia hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a všetky akty prijaté na základe uvedenej hlavy sa nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„členský štát“ je akýkoľvek členský štát Európskej únie s výnimkou Dánskeho kráľovstva;

b)

„štátny príslušník členského štátu“ je akákoľvek osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu v tom zmysle, v akom je definovaná na účely Spoločenstva;

c)

„štátny príslušník Pakistanu“ je akákoľvek osoba, ktorá má pakistanskú štátnu príslušnosť;

d)

„štátny príslušník tretej krajiny“ je akákoľvek osoba, ktorá má inú štátnu príslušnosť ako štátnu príslušnosť Pakistanu alebo jedného z členských štátov;

e)

„osoba bez štátnej príslušnosti“ je akákoľvek osoba, ktorá nemá štátnu príslušnosť;

f)

„povolenie na pobyt“ je povolenie akéhokoľvek druhu vydané Pakistanom alebo jedným z členských štátov, ktoré oprávňuje osobu na pobyt na území štátu, ktoré vydalo povolenie;

g)

„vízum“ je povolenie alebo rozhodnutie vydané Pakistanom alebo jedným z členských štátov, ktoré sa vyžaduje na účely vstupu na ich územie alebo tranzitu cez ich územie. Nepatrí sem letiskové tranzitné vízum;

h)

„žiadajúci štát“ je štát (Pakistan alebo jeden z členských štátov), ktorý predkladá žiadosť o readmisiu podľa článkov 2 a 3 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 12;

i)

„požiadaný štát“ je štát (Pakistan alebo jeden z členských štátov), ktorému sa predkladá žiadosť o readmisiu podľa článkov 2 a 3 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 12.

ODDIEL I

READMISNÉ POVINNOSTI

Článok 2

Readmisia štátnych príslušníkov

1.   Požiadaný štát prijme po preukázaní štátnej príslušnosti v súlade s článkom 6 na základe žiadosti žiadajúceho štátu akéhokoľvek svojho štátneho príslušníka, ktorý nespĺňa alebo prestal spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území žiadajúceho štátu.

2.   Požiadaný štát vydá podľa potreby a bezodkladne osobe, ktorej readmisia bola schválená, cestovný doklad nevyhnutný na jej readmisiu, ktorý je platný aspoň šesť mesiacov. Ak príslušná osoba nemôže byť z právnych alebo vecných dôvodov odovzdaná v lehote platnosti cestovného dokladu, požiadaný štát vydá do 14 dní nový cestovný doklad s rovnakou lehotou platnosti.

Článok 3

Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Požiadaný štát prijme na základe žiadosti žiadajúceho štátu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto dohode, všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území žiadajúceho štátu, za predpokladu, že takéto osoby:

a)

sú v čase predloženia žiadosti o readmisiu držiteľmi platného víza alebo povolenia na pobyt vydaného požiadaným štátom, alebo

b)

vstúpili na územie žiadajúceho štátu nezákonne, pričom prišli priamo z územia požiadaného štátu. Osoba prichádza v zmysle tohto pododseku priamo z územia požiadaného štátu, ak na územie žiadajúceho štátu (alebo ak požiadaným štátom je Pakistan, na územie členských štátov) prišla letecky alebo loďou bez toho, aby medzitým vstúpila do inej krajiny.

2.   Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa neuplatňuje, ak:

a)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti iba prechádzala tranzitným priestorom medzinárodného letiska požiadaného štátu alebo

b)

žiadajúci štát vydal štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti vízum alebo povolenie na pobyt pred vstupom alebo po vstupe na jeho územie, pokiaľ táto osoba nie je držiteľom víza alebo povolenia na pobyt vydaného požiadaným štátom, ktoré má dlhšiu dobu platnosti.

3.   Ak požiadaným štátom je členský štát, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa vzťahuje na členský štát, ktorý vydal vízum alebo povolenie na pobyt. Ak vízum alebo povolenie na pobyt vydali dva alebo viaceré členské štáty, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa vzťahuje na členský štát, ktorý vydal doklad s dlhšou lehotou platnosti, alebo ak jednému alebo viacerým z nich už skončila platnosť, na členský štát, ktorý vydal doklad, ktorý je stále platný. Ak sa už skončila platnosť všetkých dokladov, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa vzťahuje na členský štát, ktorý vydal doklad s najneskorším dátumom skončenia platnosti.

4.   Požiadaný štát vydá podľa potreby a bezodkladne osobe, ktorej readmisia bola schválená, cestovný doklad nevyhnutný na jej readmisiu, ktorý je platný aspoň šesť mesiacov. Ak príslušná osoba nemôže byť z právnych alebo vecných dôvodov odovzdaná v lehote platnosti cestovného dokladu, požiadaný štát vydá do 14 kalendárnych dní nový cestovný doklad s rovnakou lehotou platnosti.

ODDIEL II

POSTUP PRI READMISII

Článok 4

Zásady

1.   S výhradou odseku 2 sa pri akomkoľvek odovzdávaní osoby, ktorá sa má prijať späť na základe niektorej z povinností uvedených v článkoch 2 a 3, vyžaduje predložiť príslušnému orgánu požiadaného štátu žiadosť o readmisiu.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 1 a článok 3 ods. 1, nie je žiadosť o readmisiu potrebná v prípade, že osoba, ktorá sa má prijať späť, je držiteľom platného cestovného dokladu a prípadne platného víza alebo povolenia na pobyt požiadaného štátu.

3.   Žiadnu osobu nemožno prijať späť iba na základe evidentného dôkazu štátnej príslušnosti.

Článok 5

Žiadosť o readmisiu

1.   Žiadosť o readmisiu obsahuje tieto informácie:

a)

údaje o osobe, ktorá sa má prijať späť (napr. krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia a posledné bydlisko);

b)

údaje o spôsoboch zabezpečenia dôkazov o štátnej príslušnosti, tranzite, podmienkach na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti a nezákonnom vstupe a pobyte.

2.   Žiadosť o readmisiu bude obsahovať v rámci možností aj tieto údaje:

a)

vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že osoba, ktorá má byť odovzdaná, môže potrebovať pomoc alebo starostlivosť, za predpokladu, že dotknutá osoba s týmto vyhlásením výslovne súhlasí;

b)

akékoľvek iné ochranné alebo bezpečnostné opatrenie, ktoré môže byť pri odovzdávaní tejto osoby nevyhnutné.

3.   Spoločný formulár, ktorý sa má použiť na žiadosti o readmisiu, je vo forme prílohy V pripojený k tejto dohode.

Článok 6

Dôkazné prostriedky týkajúce sa štátnej príslušnosti

1.   Štátnu príslušnosť nemožno preukázať falošnými dokladmi.

2.   Dôkaz o štátnej príslušnosti podľa článku 2 ods. 1 sa môže poskytnúť prostredníctvom niektorého z dokladov uvedených v prílohe I k tejto dohode, a to aj vtedy, keď sa skončila ich platnosť. Ak takéto doklady boli predložené, požiadaný a žiadajúci štát si vzájomne uznajú štátnu príslušnosť bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie vyšetrovanie.

3.   Dôkaz o štátnej príslušnosti podľa článku 2 ods. 1 sa môže poskytnúť aj prostredníctvom niektorého z dokladov uvedených v prílohe II k tejto dohode, a to aj vtedy, keď sa skončila ich platnosť. Ak takéto doklady boli predložené, požiadaný štát začne postup na určenie štátnej príslušnosti príslušnej osoby.

4.   Ak nie je možné predložiť žiaden z dokladov uvedených v prílohách I alebo II, príslušný orgán žiadajúceho štátu a diplomatické alebo konzulárne zastúpenie požiadaného štátu na požiadanie zariadi, aby osoba, na readmisiu ktorej bola predložená žiadosť, bola bezodkladne vypočutá.

Článok 7

Dôkazné prostriedky, pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti

1.   Splnenie podmienok na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti uvedených v článku 3 ods. 1 sa preukazuje najmä prostredníctvom dôkazných prostriedkov uvedených v prílohe III k tejto dohode. Nemožno ho preukázať falošnými dokladmi. Každý takýto dôkaz je založený na prvkoch, ktoré si navzájom uznali požiadaný a žiadajúci štát.

2.   Splnenie podmienok na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti uvedených v článku 3 ods. 1 sa môže preukázať aj prostredníctvom dôkazných prostriedkov uvedených v prílohe IV k tejto dohode. V prípade, že takéto dôkazné prostriedky boli predložené, požiadaný štát ich bude považovať za primerané na začatie vyšetrovania.

3.   Nezákonnosť vstupu, zdržiavania sa alebo pobytu na území sa preukáže tým, že v cestovných dokladoch dotknutej osoby chýba potrebné vízum alebo iné povolenie na pobyt na území žiadajúceho štátu. Vyhlásenie žiadajúceho štátu, že o dotknutej osobe sa zistilo, že nemá potrebné cestovné doklady, vízum alebo povolenie na pobyt je tiež hodnoverným dôkazom o neoprávnenom vstupe, zdržiavaní sa alebo pobyte.

Článok 8

Lehoty

1.   Žiadosť o readmisiu sa musí predložiť príslušnému orgánu požiadaného štátu najneskôr do jedného roka po tom, ako príslušný orgán žiadajúceho štátu zistil, že štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti nespĺňa alebo prestala spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo na pobyt. Ak existujú právne alebo vecné prekážky podania žiadosti v rámci stanovenej lehoty, lehota sa na požiadanie predĺži, ale len dovtedy, kým prekážky nezaniknú.

2.   Na žiadosť o readmisiu sa musí odpovedať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 30 kalendárnych dní; v prípade zamietnutia žiadosti o readmisiu sa uvádzajú dôvody. Táto lehota začína plynúť odo dňa doručenia žiadosti o readmisiu. V prípade, že včasnej odpovedi na žiadosť bránia právne alebo vecné prekážky, lehota sa môže na základe žiadosti a uvedenia dôvodov predĺžiť až na 60 kalendárnych dní s výnimkou prípadu, keď maximálne obdobie zadržania v právnych predpisoch žiadajúceho štátu je kratšie ako 60 dní alebo rovné 60 dňom. Ak sa odpoveď neposkytla v tejto lehote, odovzdanie sa považuje za schválené.

3.   Po schválení readmisie alebo v prípade potreby po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2 tohto článku sa odovzdanie dotknutej osoby uskutoční do troch mesiacov. Na základe žiadosti možno túto lehotu predĺžiť o čas potrebný na riešenie právnych alebo vecných prekážok.

Článok 9

Postup pri odovzdávaní osôb a spôsoby prepravy

Príslušné orgány Pakistanu a dotknutého členského štátu sa pred odovzdaním osoby vopred písomne dohodnú na dátume odovzdania, mieste vstupu na územie, prípadnom sprievode a spôsoboch prepravy.

Článok 10

Readmisia omylom

Pakistan bezodkladne prijme späť akúkoľvek osobu prijatú členským štátom, a členský štát bezodkladne prijme späť osobu prijatú Pakistanom, ak sa v lehote troch mesiacov po odovzdaní dotknutej osoby preukáže, že neboli splnené požiadavky uvedené v článkoch 2 a 3 tejto dohody. V týchto prípadoch si príslušné orgány Pakistanu a dotknutého členského štátu vymenia aj všetky dostupné informácie o skutočnej totožnosti, štátnej príslušnosti alebo tranzitnej ceste osoby, ktorá sa má prevziať späť.

ODDIEL III

TRANZIT

Článok 11

Zásady

1.   Požiadaný štát môže umožniť tranzit štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti vtedy, ak tohto štátneho príslušníka alebo osobu bez štátnej príslušnosti nemožno vrátiť späť do štátu určenia priamo po tom, ako sa presvedčil na základe písomných dôkazov, že štát určenia sa zaviazal prijať späť svojho štátneho príslušníka alebo podľa okolností osobu bez štátnej príslušnosti.

2.   Požiadaný štát môže zrušiť súhlas, ak nie je zaručená následná cesta v možných tranzitných štátoch alebo readmisia štátom určenia. V takýchto prípadoch žiadajúci štát prevezme štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osobu bez štátnej príslušnosti späť na vlastné náklady.

Článok 12

Tranzitné konanie

1.   Príslušným orgánom sa predkladá písomná žiadosť o tranzit, ktorá obsahuje tieto údaje:

a)

druh tranzitu, prípadné ďalšie tranzitné štáty a miesto konečného určenia;

b)

osobné údaje dotknutej osoby (napr. krstné meno, priezvisko, dátum narodenia a – ak je to možné – miesto narodenia, štátnu príslušnosť, druh a číslo cestovného dokladu);

c)

predpokladané miesto vstupu na územie, čas odovzdania a prípadné použitie sprievodu.

Na žiadosti o tranzit sa používa spoločný formulár, ktorý je vo forme prílohy VI pripojený k tejto dohode.

2.   Požiadaný štát do 14 kalendárnych dní písomne informuje žiadajúci štát o svojom rozhodnutí, a ak povolí tranzit, potvrdí miesto a predpokladaný čas vstupu na územie.

3.   Ak sa tranzit uskutočňuje letecky, prepravovaná osoba a jej prípadný sprievod sú vyňaté z povinnosti zaobstarať si letiskové tranzitné vízum.

4.   Príslušné orgány požiadaného štátu po vzájomnej dohode pomáhajú pri uskutočnení tranzitu, najmä zabezpečením dohľadu nad dotknutými osobami a poskytnutím potrebného vybavenia na tento účel v súlade so svojimi právnymi predpismi a pravidlami.

ODDIEL IV

NÁKLADY

Článok 13

Náklady na prepravu a tranzit

Bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných orgánov žiadajúceho štátu vymáhať náklady spojené s readmisiou od osoby, ktorá má byť prijatá späť, alebo od tretích strán, všetky náklady na prepravu vynaložené v súvislosti s readmisiou a tranzitom podľa tejto dohody až po hranicu štátu konečného určenia, znáša žiadajúci štát. V prípade readmisie omylom podľa článku 10 znáša tieto náklady štát, ktorý musí prevziať dotknutú osobu späť.

ODDIEL V

OCHRANA ÚDAJOV A SÚLAD S ĎALŠÍMI PRÁVNYMI ZÁVÄZKAMI

Článok 14

Osobné údaje

1.   Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje iba vtedy, ak takéto spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie tejto dohody príslušnými orgánmi Pakistanu a členských štátov. Na účely tohto článku sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 smernice 95/46/ES (1). Ak je prevádzkovateľom príslušný orgán členského štátu, takéto spracovanie podlieha ustanoveniam smernice 95/46/ES a vnútroštátnym právnym predpisom prijatým podľa tejto smernice vrátane pravidiel týkajúcich sa poskytovania osobných údajov tretím krajinám.

2.   Spracovanie osobných údajov na účely vykonávania tejto dohody a najmä oznamovanie osobných údajov z Pakistanu do členského štátu a naopak, podlieha týmto zásadám:

a)

osobné údaje sa musia spracúvať spravodlivým a zákonným spôsobom;

b)

osobné údaje sa musia zbierať iba na konkrétny, výslovne uvedený a zákonný účel plnenia tejto dohody a nesmú byť odovzdávajúcim orgánom ani prijímajúcim orgánom ďalej spracúvané spôsobom nezlučiteľným s týmto účelom;

c)

osobné údaje musia byť vo vzťahu k účelu, na ktorý sa zbierajú a/alebo ďalej spracúvajú, primerané a náležité a nesmú tento účel presahovať, konkrétne možno oznamovať len tieto osobné údaje:

osobné údaje osoby, ktorá sa má odovzdať (napr. krstné meno, priezvisko, akékoľvek predchádzajúce mená, prezývky alebo pseudonymy, dátum a miesto narodenia, pohlavie, súčasná a akákoľvek predchádzajúca štátna príslušnosť),

údaje z pasu alebo preukazu totožnosti (číslo, lehota platnosti, dátum vydania, vydávajúci orgán, miesto vydania),

zastávky a trasy cesty,

ďalšie informácie potrebné na určenie totožnosti odovzdávanej osoby alebo na preskúmanie splnenia podmienok na readmisiu v zmysle tejto dohody;

d)

osobné údaje musia byť presné, a ak je to potrebné, aktualizované;

e)

osobné údaje sa musia uchovávať vo formáte, ktorý umožňuje určenie totožnosti dotknutých osôb, len dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa údaje zbierali alebo na ktorý sa ďalej spracúvali;

f)

odovzdávajúci aj prijímajúci orgán prijmú všetky primerané opatrenia, aby sa zabezpečila príslušná oprava osobných údajov, ich vymazanie alebo zablokovanie v prípade, ak spracovanie týchto osobných údajov nie je v súlade s ustanoveniami tohto článku, a to najmä preto, že údaje sú vo vzťahu k účelu spracovania neprimerané, nenáležité, nepresné alebo tento účel presahujú. Medzi tieto opatrenia patrí aj oznamovanie každej opravy, vymazania alebo zablokovania údajov druhej strane;

g)

prijímajúci orgán na požiadanie informuje odovzdávajúci orgán o použití oznámených údajov a o výsledkoch, ktoré z nich získal;

h)

osobné údaje možno oznamovať len príslušným orgánom; na oznámenie ďalším orgánom je potrebný predchádzajúci súhlas odovzdávajúceho orgánu;

i)

odovzdávajúce a prijímajúce orgány sú povinné viesť si písomný záznam o odovzdaní a prijatí osobných údajov.

Článok 15

Súlad s ďalšími právnymi záväzkami

1.   Touto dohodou nie sú dotknuté práva, povinnosti ani záväzky Spoločenstva, členských štátov a Pakistanu vyplývajúce z medzinárodného práva a medzinárodných zmlúv, ktorých sú zmluvnými stranami.

2.   Nič v tejto dohode nebráni vráteniu osoby podľa iných bilaterálnych dojednaní.

3.   Touto dohodou nie sú dotknuté opravné prostriedky a práva, ktoré má dotknutá osoba k dispozícii na základe právnych predpisov hostiteľskej krajiny vrátane medzinárodného práva.

ODDIEL VI

VYKONÁVANIE A UPLATŇOVANIE

Článok 16

Spoločný readmisný výbor

1.   Strany si poskytujú vzájomnú pomoc pri uplatňovaní a výklade tejto dohody. Na tento účel zriadia spoločný readmisný výbor (ďalej len „výbor“), ktorého úlohou bude najmä:

a)

monitorovať uplatňovanie tejto dohody;

b)

rozhodovať o technických opatreniach potrebných na jednotné uplatňovanie tejto dohody, vrátane zmien a doplnení príloh III a IV;

c)

zabezpečovať pravidelnú výmenu informácií o vykonávacích protokoloch vypracovaných jednotlivými členskými štátmi a Pakistanom podľa článku 17;

d)

navrhovať zmeny a doplnenia tejto dohody a príloh I a II.

2.   Rozhodnutia výboru sa prijímajú jednohlasne a vykonávajú sa zodpovedajúcim spôsobom.

3.   Výbor je zložený zo zástupcov Spoločenstva a Pakistanu. Spoločenstvo zastupuje Európska komisia, ktorej pomáhajú odborníci z členských štátov.

4.   Výbor zasadá v prípade potreby na žiadosť jednej zo zmluvných strán, obvykle raz za rok.

5.   Spory, ktoré nemôže vyriešiť výbor, sa riešia prostredníctvom konzultácií medzi stranami.

6.   Výbor stanoví svoj rokovací poriadok vrátane stanovenia pracovného jazyka spoločného obom stranám.

Článok 17

Vykonávacie protokoly

1.   Pakistan a členský štát môžu vypracovať vykonávací protokol, ktorý zahŕňa pravidlá:

a)

o určení príslušných orgánov, hraničných priechodoch a výmene kontaktných miest;

b)

o podmienkach návratu so sprievodom vrátane tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti so sprievodom;

c)

o ďalších prostriedkoch a dokladoch okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohách I až IV k tejto dohode.

2.   Vykonávacie protokoly uvedené v odseku 1 nadobúdajú platnosť až po ich oznámení readmisnému výboru uvedenému v článku 16.

Článok 18

Vzťah k bilaterálnym readmisným dohodám alebo dojednaniam členských štátov

Ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred ustanoveniami akejkoľvek bilaterálnej dohody alebo dojednania o readmisii osôb bez povolenia na pobyt, ktoré boli alebo podľa článku 17 môžu byť uzavreté medzi jednotlivými členskými štátmi a Pakistanom, ak ustanovenia bilaterálnej dohody alebo dojednania nie sú zlučiteľné s ustanoveniami tejto dohody.

ODDIEL VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Územná pôsobnosť

1.   S výhradou odseku 2 sa táto dohoda uplatňuje na území, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a na území Pakistanu.

2.   Táto dohoda sa nevzťahuje na územie Dánskeho kráľovstva.

Článok 20

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a skončenie platnosti

1.   Túto dohodu ratifikujú alebo schvália zmluvné strany v súlade so svojimi príslušnými postupmi.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámili, že postupy uvedené v odseku 1 boli vykonané.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté existujúce záväzky zmluvných strán podľa medzinárodného obyčajového práva prevziať späť svojich vlastných štátnych príslušníkov, táto dohoda a vykonávacie protokoly sa vzťahujú na osoby, ktoré vstúpili na územie Pakistanu a členských štátov po nadobudnutí jej platnosti.

4.   Túto dohodu môže kedykoľvek ukončiť ktorákoľvek zo zmluvných strán tým, že to oficiálne oznámi druhej strane. Platnosť tejto dohody sa končí šesť mesiacov po dni takéhoto oznámenia.

Článok 21

Prílohy

Prílohy I až VI sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícdeväť v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

Image


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

PRÍLOHA I

Spoločný zoznam dokladov, predložením ktorých sa preukazuje štátna príslušnosť (článok 2 ods. 1 v spojení s článkom 6 ods. 2)

Cestovné pasy akéhokoľvek druhu (štátne pasy, diplomatické pasy, služobné pasy, hromadné pasy a náhradné pasy, vrátane detských pasov),

počítačovo vyrobené vnútroštátne preukazy totožnosti,

pravé osvedčenia o občianstve.

PRÍLOHA II

Spoločný zoznam dokladov, predložením ktorých sa začína postup na stanovenie štátnej príslušnosti (článok 2 ods. 1 v spojení s článkom 6 ods. 3)

Digitálne odtlačky prstov alebo iné biometrické údaje,

dočasné a prechodné vnútroštátne preukazy totožnosti, vojenské preukazy totožnosti a rodné listy vydané vládou požiadanej strany,

fotokópie (1) akýchkoľvek dokladov uvedených v prílohe I k tejto dohode,

vodičské preukazy alebo ich fotokópie (1),

fotokópie (1) ďalších úradných dokladov, v ktorých sa uvádza alebo označuje štátne občianstvo (napríklad, rodné listy),

služobné preukazy, námornícke preukazy, služobné preukazy veliteľov lodí alebo ich fotokópie (1),

vyhlásenia dotknutej osoby.


(1)  Na účely tejto prílohy výraz „fotokópie“ znamená fotokópie úradne overené orgánmi Pakistanu alebo členských štátov.

PRÍLOHA III

Spoločný zoznam dokladov, ktoré sa považujú za dôkazné prostriedky splnenia podmienok na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (článok 3 ods. 1 v spojení s článkom 7 ods. 1)

Vstupné a/alebo výstupné pečiatky/potvrdenia v cestovnom doklade dotknutej osoby,

platné víza a/alebo povolenie na pobyt vydané požiadaným štátom.

PRÍLOHA IV

Spoločný zoznam dokladov, ktoré sa považujú za dôkazné prostriedky na začatie vyšetrovaní na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (článok 3 v spojení s článkom 7 ods. 2)

Úradné vyhlásenia, najmä vyhlásenia príslušníkov hraničného orgánu a iného úradníka alebo skutočných svedkov (napr. zamestnancov letiska), ktorí môžu dosvedčiť, že dotknutá osoba prekročila hranicu,

opis miesta a okolností, za ktorých bola príslušná osoba zadržaná po vstupe na územie žiadajúceho štátu vypracovaný príslušnými orgánmi žiadajúceho štátu,

informácie týkajúce sa totožnosti a/alebo pobytu osoby, ktoré poskytla medzinárodná organizácia (napr. UNHCR),

výpovede/potvrdenie informácií získané od rodinných príslušníkov,

výpoveď dotknutej osoby,

lístky, ako aj potvrdenia a účty akéhokoľvek druhu (napr. hotelové účty, karty dosvedčujúce návštevu lekára/zubára, vstupné preukazy do verejných/súkromných inštitúcií, atď.) s menom dotknutej osoby, ktoré jasne preukazujú, že dotknutá osoba sa zdržiavala na území požiadaného štátu,

lístky s menom dotknutej osoby a/alebo zoznamy cestujúcich leteckou alebo lodnou dopravou, ktoré dokazujú trasu na území požiadaného štátu;

informácie preukazujúce, že dotknutá osoba použila služby kuriéra alebo cestovnej kancelárie.

PRÍLOHA V

Image

Image

Image

PRÍLOHA VI

Image

Image

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 1 PÍSM. f)

Na účely článku 1 písm. f) sa zmluvné strany dohodli, že povolenie na pobyt nezahŕňa dočasné povolenia na zotrvanie na ich územiach v súvislosti so spracovaním žiadosti o azyl alebo žiadosti o povolenie na pobyt.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 2 ODS. 1

Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa súčasného pakistanského zákona o štátnom občianstve z roku 1951 a pravidiel zavedených týmto zákonom sa občan Pakistanu nemôže vzdať svojho štátneho občianstva bez toho, aby získal alebo mu bol udelený platný doklad zabezpečujúci udelenie občianstva alebo štátnej príslušnosti v inom štáte.

Zmluvné strany sa dohodli, že sa v prípade potreby navzájom poradia.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 3

Pokiaľ ide o článok 3, zmluvné strany sa budú v zásade snažiť vrátiť akéhokoľvek štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osobu bez štátnej príslušnosti, ktorá nespĺňa alebo prestala spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území ktorejkoľvek zo zmluvných strán, späť do ich krajiny pôvodu.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 3 ODS. 1 PÍSM. b)

Zmluvné strany sa dohodli, že obyčajný tranzitný pobyt v tretej krajine počas leteckej prepravy sa v zmysle týchto ustanovení nechápe tak, že osoba „medzitým vstúpila do inej krajiny“.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 8 ODS. 2

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ ide o žiadosti o readmisiu predložené členskými štátmi, ktorých vnútroštátne právne predpisy stanovujú maximálnu lehotu zadržania kratšiu ako 30 dní alebo rovnú 30 dňom, lehota 30 kalendárnych dní uvedená v článku 8 ods. 2 zahŕňa v prípade kladnej odpovede na žiadosť o readmisiu vydanie cestovného dokladu potrebného na jej readmisiu podľa článku 2 ods. 2 a článku 3 ods. 4 dohody.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE MEDZI EURÓPSKOU KOMISIOU A PAKISTANOM K LEGÁLNEJ MIGRÁCII

V súlade so záujmom Pakistanu o využívanie možností legálnej migrácie, ktoré existujú v členských štátoch Európskej únie, sa zmluvné strany dohodli, že uplatňovanie tejto dohody bude slúžiť ako odporúčanie jednotlivým členským štátom, aby pakistanským občanom poskytli možnosti legálnej migrácie. V tejto súvislosti Európska komisia vyzýva členské štáty, aby sa na základe svojich vnútroštátnych právnych predpisov zapojili do rokovaní s Pakistanom o možnostiach legálnej migrácie pakistanských občanov.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O TECHNICKEJ POMOCI

Zmluvné strany sa zaväzujú vykonávať túto dohodu na základe spoločnej zodpovednosti a vyváženého partnerstva v duchu solidarity, pokiaľ ide o riadenie migračných tokov medzi Európskou úniou a Pakistanom.

V tejto súvislosti bude Európska únia podporovať Pakistan prostredníctvom programov pomoci Spoločenstva, najmä programu Aeneas, vo vykonávaní všetkých zložiek tejto dohody vrátane podpory zameranej na presídlenie a blaho prijatých osôb.

Takáto podpora sa môže v zásade vzťahovať aj na podporu prepojení medzi migráciou a rozvojom, organizovanie a podporu legálnej ekonomickej migrácie, riadenie nelegálnej migrácie a ochranu migrantov pred vykorisťovaním a vylúčením.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA DÁNSKA

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na územie Dánskeho kráľovstva ani na štátnych príslušníkov Dánskeho kráľovstva. Za týchto okolností je vhodné, aby Pakistan a Dánsko uzatvorili readmisnú dohodu za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ISLANDU A NÓRSKA

Zmluvné strany berú na vedomie úzky vzťah medzi Európskym spoločenstvom a Islandom a Nórskom, najmä na základe dohody z 18. mája 1999 o pridružení týchto krajín k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis. Za týchto okolností je vhodné, aby Pakistan uzatvoril readmisnú dohodu s Islandom a Nórskom za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O KOMPLEXNOM DIALÓGU O RIADENÍ MIGRÁCIE

Zmluvné strany sa zaviazali zapojiť sa do komplexného dialógu o riadení migrácie v rámci spoločnej komisie, ktorá sa má zriadiť na základe dohody medzi ES a Pakistanom o spolupráci tretej generácie. Do tohto dialógu budú zahrnuté otázky vízovej politiky s cieľom uľahčiť kontakty medzi ľuďmi.