11.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 240/6


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. septembra 2010

o primeranosti príslušných orgánov Austrálie a Spojených štátov amerických podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES

[oznámené pod číslom K(2010) 5676]

(Text s významom pre EHP)

(2010/485/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (1), a najmä na jej článok 47 ods. 3 prvý pododsek,

po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 47 ods. 1 a článkom 53 smernice 2006/43/ES od 29. júna 2008 platí, že príslušné orgány členských štátov môžu v prípade kontrol alebo prešetrovaní štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností umožniť prenos pracovnej dokumentácie o audite alebo iných dokumentov v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností príslušným orgánom tretej krajiny iba vtedy, ak Komisia vyhlási dané orgány za primerané a ak medzi nimi a príslušnými orgánmi dotknutého členského štátu existujú dohody o spolupráci na základe reciprocity. Preto treba určiť, ktoré príslušné orgány tretích krajín sú primerané na účel prenosu pracovnej dokumentácie o audite alebo iných dokumentov v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností príslušným orgánom tretej krajiny.

(2)

Prenos pracovnej dokumentácie o audite alebo iných dokumentov v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností príslušným orgánom tretej krajiny je odzrkadlením značného verejného záujmu týkajúceho sa vykonávania nezávislého verejného dohľadu. V tejto súvislosti by sa akýkoľvek takýto prenos príslušnými orgánmi členských štátov mal uskutočňovať výlučne na účel výkonu právomocí verejného dohľadu, externého zabezpečovania kvality a prešetrovaní audítorov a audítorských spoločností príslušnými orgánmi dotknutej tretej krajiny. Členské štáty by mali zaistiť, aby bilaterálne pracovné dohody, ktoré umožňujú prenos pracovnej dokumentácie o audite alebo iných dokumentov v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností medzi ich príslušnými orgánmi a príslušnými orgánmi Austrálie a Spojených štátov amerických, obsahovali primerané bezpečnostné opatrenia vzťahujúce sa na ochranu osobných údajov, ako aj ochranu služobného tajomstva a citlivých obchodných informácií týkajúcich sa spoločností, ktorých účtovné závierky sa v rámci auditu preverujú, ako aj audítorov takýchto spoločností, uvedených v takejto dokumentácii. Osoby v súčasnosti alebo v minulosti zamestnané príslušnými orgánmi tretej krajiny, ktoré prijímajú informácie, podliehajú povinnosti zachovávať služobné tajomstvo.

(3)

Členské štáty by bez toho, aby tým bol dotknutý článok 47 ods. 4 smernice 2006/43/ES, mali zaistiť, aby sa kontakty medzi audítormi alebo audítorskými spoločnosťami členských štátov a príslušnými orgánmi Austrálie a Spojených štátov amerických na účely verejného dohľadu, zabezpečovania kvality a prešetrovaní audítorov a audítorských spoločností uskutočňovali prostredníctvom príslušných orgánov dotknutého členského štátu.

(4)

Členské štáty sa môžu rozhodnúť prijať spoločné kontroly, a to vo výnimočných prípadoch, keď je takýto krok potrebný na zaistenie účinného dozoru. Členské štáty môžu povoliť spoluprácu s príslušnými orgánmi Austrálie a Spojených štátov amerických formou spoločných kontrol alebo prostredníctvom pozorovateľov bez právomocí kontroly alebo prešetrenia a bez prístupu k dôvernej pracovnej dokumentácii o audite alebo iným dokumentom v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností. Takáto spolupráca by sa mala vždy uskutočňovať v súlade s podmienkami stanovenými v článku 47 ods. 2 smernice 2006/43/ES a v tomto rozhodnutí, najmä pokiaľ ide o potrebu rešpektovať suverenitu, dôvernosť a reciprocitu. Členské štáty by mali zaistiť, aby sa akékoľvek spoločné kontroly, ktoré vykonávajú ich príslušné orgány a príslušné orgány Austrálie a Spojených štátov amerických na území členských štátov podľa článku 47 smernice 2006/43/ES, vykonávali pod vedením príslušného orgánu dotknutého členského štátu.

(5)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (2) sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov vykonávané podľa uvedenej smernice. Preto v prípade, ak prenos pracovnej dokumentácie o audite alebo iných dokumentov v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností príslušným orgánom Austrálie alebo Spojených štátov amerických zahŕňa zverejnenie osobných údajov, mal by sa vždy uskutočniť v súlade s ustanoveniami smernice 95/46/ES. Členské štáty by vzhľadom na ochranu prenesených osobných údajov mali zaistiť primerané ochranné opatrenia, najmä prostredníctvom záväzných dohôd medzi ich príslušnými orgánmi a príslušnými orgánmi Austrálie a Spojených štátov amerických v súlade s kapitolou IV smernice 95/46/ES a mali by zaistiť, aby uvedené orgány ďalej nezverejňovali osobné údaje obsiahnuté v prenesenej pracovnej dokumentácii o audite alebo iných dokumentoch v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností bez predchádzajúceho súhlasu príslušných orgánov dotknutých členských štátov.

(6)

Posudzovanie primeranosti príslušných orgánov tretej krajiny by sa malo uskutočniť z hľadiska požiadaviek na spoluprácu podľa článku 36 smernice 2006/43/ES alebo z hľadiska v podstate rovnocenných funkčných výsledkov. Primeranosť by sa mala posudzovať najmä z hľadiska právomocí vykonávaných príslušnými orgánmi Austrálie a Spojených štátov amerických, ochranných opatrení proti porušovaniu služobného tajomstva a pravidiel týkajúcich sa dôvernosti informácií uplatňovaných týmito orgánmi, ako aj ich schopnosti spolupracovať v rámci svojich zákonov a právnych predpisov s príslušnými orgánmi členských štátov.

(7)

Keďže audítori a audítorské spoločnosti podnikov Únie, ktoré emitovali cenné papiere v Austrálii alebo Spojených štátoch amerických, alebo ktoré sú súčasťou skupiny vydávajúcej v uvedených krajinách štatutárnu konsolidovanú účtovnú závierku, sa riadia vnútroštátnymi právnymi predpismi uvedených krajín, malo by sa rozhodnúť o tom, či príslušné orgány členských štátov môžu preniesť pracovnú dokumentáciu o audite alebo iné dokumenty v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností príslušným orgánom uvedených krajín výlučne na účely výkonu ich právomocí verejného dohľadu, externého zabezpečovania kvality a prešetrovaní audítorov a audítorských spoločností.

(8)

Posúdenia primeranosti na účely článku 47 smernice 2006/43/ES sa uskutočnili, pokiaľ ide o príslušné orgány Austrálie a Spojených štátov amerických. Rozhodnutia o primeranosti by sa mali prijímať na základe týchto hodnotení týkajúcich sa uvedených orgánov.

(9)

Austrálska komisia pre cenné papiere a investície (Australian Securities and Investments Commission) má právomoci v oblasti verejného dohľadu, externého zabezpečovania kvality a prešetrovaní audítorov a audítorských spoločností. Vykonáva primerané ochranné opatrenia, ktorými sa jej súčasným alebo bývalým zamestnancom zakazuje zverejňovať dôverné informácie akejkoľvek tretej osobe alebo orgánu a na základe ktorých sa udeľujú sankcie v prípade ich nedodržania. Prenesenú pracovnú dokumentáciu o audite alebo iné dokumenty v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností by využívala výlučne na účely súvisiace s verejným dohľadom, externým zabezpečením kvality a prešetrovaniami audítorov a audítorských spoločností. Podľa zákonov a právnych predpisov Austrálie môže preniesť pracovnú dokumentáciu o audite alebo iné dokumenty v držbe austrálskych audítorov alebo audítorských spoločností príslušným orgánom ktoréhokoľvek členského štátu. Na tomto základe by Austrálska komisia pre cenné papiere a investície mala byť vyhlásená za orgán spĺňajúci požiadavky primeranosti na účel článku 47 ods. 1 smernice 2006/43/ES.

(10)

Komisia Spojených štátov amerických pre cenné papiere a burzu (Securities and Exchange Commission of the United States of America) má právomoc prešetrovať audítorov a audítorské spoločnosti. Toto rozhodnutie by sa malo vzťahovať len na právomoc Komisie Spojených štátov amerických pre cenné papiere a burzu prešetrovať audítorov a audítorské spoločnosti. Komisia Spojených štátov amerických pre cenné papiere a burzu vykonáva primerané ochranné opatrenia, ktorými sa jej súčasným a bývalým zamestnancom zakazuje zverejňovať dôverné informácie akejkoľvek tretej osobe alebo orgánu a na základe ktorých sa udeľujú sankcie v prípade ich nedodržania. Prenesenú pracovnú dokumentáciu o audite alebo iné dokumenty v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností by využívala výlučne na účely súvisiace s prešetrovaniami audítorov a audítorských spoločností. Podľa zákonov a právnych predpisov Spojených štátov amerických môže Komisia pre cenné papiere a burzu preniesť pracovnú dokumentáciu o audite alebo iné dokumenty v držbe audítorov alebo audítorských spoločností zo Spojených štátov amerických, ktoré sa vzťahujú na prešetrovania takýchto audítorov alebo audítorských spoločností, ktoré môže Komisia pre cenné papiere a burzu vykonať, príslušným orgánom ktoréhokoľvek členského štátu. Na tomto základe by Komisia Spojených štátov amerických pre cenné papiere a burzu mala byť vyhlásená za orgán spĺňajúci požiadavky primeranosti na účel článku 47 ods. 1 smernice 2006/43/ES.

(11)

Rada Spojených štátov amerických pre dohľad nad audítorskými spoločnosťami (The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America) má právomoci v oblasti verejného dohľadu, externého zabezpečovania kvality a prešetrovaní audítorov a audítorských spoločností. Vykonáva primerané ochranné opatrenia, ktorými sa jej súčasným a bývalým zamestnancom zakazuje zverejňovať dôverné informácie akejkoľvek tretej osobe alebo orgánu a na základe ktorých sa udeľujú sankcie v prípade ich nedodržania. Prenesenú pracovnú dokumentáciu o audite alebo iné dokumenty v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností by využívala výlučne na účely súvisiace s verejným dohľadom, externým zabezpečením kvality a prešetrovaniami audítorov a audítorských spoločností. Podľa zákonov a právnych predpisov Spojených štátov amerických môže príslušným orgánom ktoréhokoľvek členského štátu poskytnúť priamy prístup k pracovnej dokumentácii o audite alebo iným dokumentom v držbe audítorov alebo audítorských spoločností zo Spojených štátov amerických, podľa zákonov Spojených štátov však takéto dokumenty príslušným orgánom členských štátov nemôže preniesť.

(12)

Komisia Spojených štátov amerických pre cenné papiere a burzu však môže príslušným orgánom ktoréhokoľvek členského štátu poskytnúť správy o kontrole vydané Radou Spojených štátov amerických pre dohľad nad audítorskými spoločnosťami vzťahujúce sa na audítorov a audítorské spoločnosti zo Spojených štátov a na základe predchádzajúcej žiadosti s náležitým odôvodnením im môže poskytnúť pracovnú dokumentáciu o audite alebo iné dokumenty v držbe audítorov alebo audítorských spoločností zo Spojených štátov, ktoré sú pre takéto kontroly relevantné. Spolupráca pri kontrolách audítorov a audítorských spoločností medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Radou Spojených štátov amerických pre dohľad nad audítorskými spoločnosťami vedie preto k výsledkom, ktoré sú v podstate rovnocenné s priamou výmenou pracovnej dokumentácie o audite alebo iných dokumentov v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností stanovenou v článku 36 smernice 2006/43/ES. Na tomto základe by sa Rada Spojených štátov amerických pre dohľad nad audítorskými spoločnosťami mala vyhlásiť za orgán spĺňajúci požiadavky primeranosti na účel článku 47 ods. 1 smernice 2006/43/ES.

(13)

Prenos pracovnej dokumentácie o audite alebo iných dokumentov v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností by mal zahŕňať prístup k pracovnej dokumentácii o audite alebo iným príslušným dokumentom v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností alebo ich zaslanie orgánom vyhláseným za orgány spĺňajúce požiadavky primeranosti na základe tohto rozhodnutia, a to na základe predchádzajúceho súhlasu príslušných orgánov členských štátov, a zaslanie takejto dokumentácie príslušnými orgánmi členských štátov uvedeným orgánom alebo umožnenie prístupu k nej. V dôsledku toho by sa štatutárnym audítorom a audítorským spoločnostiam nemalo v prípade kontrol alebo prešetrovaní umožniť, aby povoľovali prístup alebo zasielali pracovnú dokumentáciu o audite alebo iné dokumenty v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností uvedeným orgánom za iných podmienok, ako sú podmienky stanovené v tomto rozhodnutí a v článku 47 smernice 2006/43/ES, napríklad na základe súhlasu štatutárneho audítora, audítorskej spoločnosti alebo klientskej spoločnosti.

(14)

Týmto rozhodnutím by sa nemali dotknúť dohody o spolupráci uvedené v článku 25 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (3).

(15)

Keďže toto rozhodnutie sa prijíma v súvislosti s prechodným obdobím poskytnutým určitým audítorom a audítorským spoločnostiam z tretích krajín na základe rozhodnutia Komisie 2008/627/ES z 29. júla 2008 týkajúceho sa prechodného obdobia pre audítorské činnosti audítorov a audítorských subjektov z určitých tretích krajín (4), týmto rozhodnutím by sa nemalo zabrániť prijatiu konečných rozhodnutí o rovnocennosti, ktoré môže Komisia prijať na základe článku 46 smernice 2006/43/ES.

(16)

Cieľom tohto rozhodnutia je uľahčiť účinnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov a príslušnými orgánmi Austrálie a Spojených štátov amerických, aby sa im umožnilo vykonávať ich funkciu verejného dohľadu, externého zabezpečovania kvality a prešetrovania a aby sa zároveň chránili práva dotknutých strán. Členské štáty by mali Komisiu informovať o pracovných mechanizmoch uzatvorených s uvedenými orgánmi s cieľom umožniť Komisii posúdiť, či sa spolupráca uskutočňuje v súlade s článkom 47 smernice 2006/43/ES.

(17)

Konečným cieľom spolupráce s Austráliou a Spojenými štátmi americkými v oblasti dohľadu nad auditom je dosiahnuť vzájomnú dôveru, pokiaľ ide o systémy dohľadu druhej strany, v prípadoch, v ktorých prenos pracovnej dokumentácie o audite alebo iných dokumentov v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností predstavuje výnimku. Vzájomná dôvera by sa zakladala na rovnocennosti systémov dohľadu nad audítormi v Únii a uvedených krajinách.

(18)

Rada Spojených štátov amerických pre dohľad nad audítorskými spoločnosťami by predtým, ako sa rozhodne spoľahnúť sa na dohľad vykonávaný príslušnými orgánmi členských štátov, rada ďalej posúdila ich systémy dohľadu nad audítormi. Mechanizmus spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Radou Spojených štátov amerických pre dohľad nad audítorskými spoločnosťami a Komisiou Spojených štátov amerických pre cenné papiere a burzu by sa preto mal preskúmať, aby sa tak posúdil pokrok v oblasti dosiahnutia vzájomnej dôvery. Z uvedených dôvodov by sa toto rozhodnutie malo vzhľadom na Radu Spojených štátov amerických pre dohľad nad audítorskými spoločnosťami a Komisiu Spojených štátov amerických pre cenné papiere a burzu uplatňovať len do 31. júla 2013.

(19)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 48 ods. 1 smernice 2006/43/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za orgány spĺňajúce požiadavky primeranosti na účel článku 47 ods. 1 smernice 2006/43/ES sa považujú tieto príslušné orgány tretích krajín:

1.

Austrálska komisia pre cenné papiere a investície;

2.

Rada Spojených štátov amerických pre dohľad nad audítorskými spoločnosťami;

3.

Komisia Spojených štátov amerických pre cenné papiere a burzu.

Článok 2

1.   V súlade s článkom 53 smernice 2006/43/ES platí od 29. júna 2008, že akýkoľvek prenos pracovnej dokumentácie o audite alebo iných dokumentov v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností v prípade kontrol alebo prešetrovaní štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností buď podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušného orgánu dotknutého členského štátu, alebo ho vykonáva príslušný orgán dotknutého členského štátu.

2.   Prenos pracovnej dokumentácie o audite alebo iných dokumentov v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností nesmie slúžiť na iný účel ako na účel verejného dohľadu, externého zabezpečovania kvality alebo prešetrovaní audítorov a audítorských spoločností.

3.   V prípade, že pracovná dokumentácia o audite alebo iné dokumenty v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností sú výlučne v držbe štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti registrovanej v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom je registrovaný audítor skupiny a ktorého príslušný orgán prijal žiadosť od ktoréhokoľvek z orgánov uvedených v článku 1, takáto dokumentácia alebo dokumenty sa prenesú príslušnému orgánu dotknutej tretej krajiny iba vtedy, ak príslušný orgán prvého členského štátu dal na takýto prenos výslovný súhlas.

4.   Členské štáty zaistia, aby bilaterálne pracovné dohody, ktoré umožňujú prenos pracovnej dokumentácie o audite alebo iných dokumentov v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností medzi ich príslušnými orgánmi a príslušnými orgánmi Austrálie a Spojených štátov amerických, obsahovali primerané bezpečnostné opatrenia vzťahujúce sa na ochranu osobných údajov, ako aj ochranu služobného tajomstva a citlivých obchodných informácií týkajúcich sa spoločností, ktorých účtovné závierky sa v rámci auditu preverujú, ako aj audítorov takýchto spoločností, uvedených v takejto dokumentácii.

5.   Členské štáty bez toho, aby tým bol dotknutý článok 47 ods. 4 smernice 2006/43/ES, zaistia, aby sa v bilaterálnych pracovných dohodách, ktoré umožňujú prenos pracovnej dokumentácie o audite alebo iných dokumentov v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností medzi ich príslušnými orgánmi a príslušnými orgánmi Austrálie a Spojených štátov amerických, ustanovilo, že kontakty medzi audítormi alebo audítorskými spoločnosťami členských štátov a príslušnými orgánmi Austrálie a Spojených štátov americkým sa na účely verejného dohľadu, zabezpečovania kvality a prešetrovaní audítorov a audítorských spoločností uskutočňujú prostredníctvom príslušných orgánov dotknutého členského štátu.

6.   Členské štáty sa na spoločných kontrolách môžu dohodnúť len v prípade potreby. Členské štáty zaistia, aby sa akékoľvek spoločné kontroly, ktoré vykonávajú ich príslušné orgány a príslušné orgány Austrálie a Spojených štátov amerických na území členských štátov podľa článku 47 smernice 2006/43/ES, spravidla vykonávali pod vedením príslušného orgánu dotknutého členského štátu.

7.   Členské štáty zaistia, aby akékoľvek bilaterálne pracovné dohody medzi ich príslušnými orgánmi a príslušnými orgánmi Austrálie a Spojených štátov amerických zodpovedali podmienkam spolupráce stanoveným v tomto rozhodnutí.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa vzhľadom na príslušné orgány uvedené v článku 1 bodoch. 2 a ods. 3 uplatňuje do 31. júla 2013.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 1. septembra 2010

Za Komisiu

Michel BARNIER

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87.

(2)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

(4)  Ú. v. EÚ L 202, 31.7.2008, s. 70.