4.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/5


ROZHODNUTIE RADY 2010/430/SZBP

z 26. júla 2010,

ktorým sa zriaďuje európska sieť nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia na podporu vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 26 ods. 2 a článok 31 ods. 1,

keďže:

(1)

Európska rada prijala 12. decembra 2003 stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ďalej len „stratégia EÚ proti šíreniu ZHN“), ktorej kapitola III obsahuje zoznam opatrení zameraných na boj proti tomuto šíreniu, ktoré je potrebné prijať nielen v rámci Únie, ale aj v tretích krajinách.

(2)

Únia aktívne vykonáva stratégiu EÚ proti šíreniu ZHN a zavádza opatrenia uvedené v jej kapitole III, akým je napríklad vytváranie potrebných štruktúr v rámci Únie.

(3)

Rada prijala 8. decembra 2008 závery a dokument Nové smery činnosti Európskej únie v boji proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov (ďalej len „nové smery činnosti“), v ktorom sa uvádza, že šírenie zbraní hromadného ničenia (ZHN) naďalej predstavuje jednu z najväčších výzev v oblasti bezpečnosti a že politika nešírenia je základnou súčasťou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

(4)

V nových smeroch činnosti Rada vyzýva príslušné zloženia a orgány Rady, Komisiu, iné inštitúcie a členské štáty, aby konkrétnym spôsobom nadviazali na uvedený dokument, aby sa tak jeho ciele dosiahli do konca roka 2010.

(5)

V nových smeroch činnosti Rada zdôrazňuje, že činnosti Únie zameranej na zabránenie šíreniu by mohla pomôcť podpora mimovládnej siete pre nešírenie, ktorá spája inštitúty zahraničnej politiky a výskumné centrá špecializujúce sa na strategické oblasti Únie, pričom buduje na užitočných sieťach, ktoré už existujú. Takáto sieť by sa mohla rozšíriť na inštitúcie v tretích krajinách, s ktorými Únia vedie osobitné dialógy o nešírení.

(6)

Európska rada na svojom zasadnutí 15. a 16. decembra 2005 prijala stratégiu EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu ručných a ľahkých zbraní a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi (ďalej len „stratégia EÚ pre RĽZ“), ktorou sa stanovujú usmernenia pre činnosti Únie v oblasti ručných a ľahkých zbraní (RĽZ). Stratégia EÚ pre RĽZ vychádza z premisy, že nedovolené hromadenie RĽZ a ich munície a nedovolené obchodovanie s nimi vážne ohrozuje medzinárodný mier a bezpečnosť.

(7)

V stratégii EÚ pre RĽZ sa ako jeden z jej cieľov určila potreba podporovať účinný multilateralizmus v záujme vytvorenia medzinárodných a regionálnych mechanizmov a mechanizmov v rámci Únie a jej členských štátov na boj proti dodávkam a destabilizačnému šíreniu RĽZ a ich munície,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Na účely prispievania k intenzívnejšiemu vykonávaniu stratégie EÚ proti šíreniu ZHN, ktorá sa zakladá na zásadách účinného multilateralizmu, prevencie a spolupráce s tretími krajinami, toto rozhodnutie zriaďuje sieť nezávislých európskych odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia, ktorá má plniť tieto úlohy:

a)

podporovať politický dialóg a dialóg zameraný na bezpečnosť, ako aj dlhodobé diskusie o opatreniach na boj proti šíreniu ZHN a ich nosičov v rámci občianskej spoločnosti, a to najmä medzi expertmi, výskumníkmi a akademikmi;

b)

poskytovať príslušným pracovným skupinám Rady príležitosti na konzultácie so sieťou o otázkach súvisiacich s nešírením a umožniť zástupcom členských štátov zúčastňovať sa na zasadnutiach siete, ktorým bude predsedať zástupca vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP);

c)

vytvoriť užitočný odrazový mostík pre činnosť Únie a medzinárodného spoločenstva zameranú na nešírenie najmä poskytovaním správ a/alebo odporúčaní zástupcovi VP;

d)

prispievať k zvýšeniu povedomia tretích krajín o výzvach spojených so šírením a o potrebe spolupráce s Úniou a v rámci viacstranných fór, najmä Organizácie Spojených národov, s cieľom predchádzať a brániť programom šírenia, ktoré vyvolávajú obavy na celom svete, zastaviť ich a podľa možnosti eliminovať.

2.   Vzhľadom na stratégiu EÚ pre RĽZ sa rozsah činností navrhovanej siete nezávislých európskych odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia neobmedzí len na riešenie otázok týkajúcich sa hrozieb vyplývajúcich zo šírenia ZHN, ale bude zahŕňať aj otázky súvisiace s konvenčnými zbraňami vrátane RĽZ. Začlenením otázok súvisiacich s konvenčnými zbraňami do oblasti činností siete sa v tejto oblasti ponúkne chýbajúci nástroj pre dialóg o činnostiach Únie, ako aj pre odporúčania k týmto činnostiam v rámci vykonávania stratégie EÚ pre RĽZ a politiky Únie zameranej na konvenčné zbrane.

3.   V tejto súvislosti Únia bude podporovať projekty, ktoré zahŕňajú tieto konkrétne činnosti:

a)

zabezpečenie prostriedkov na organizáciu úvodného stretnutia a výročnej konferencie na účely predloženia správy a/alebo odporúčaní zástupcovi VP;

b)

poskytovanie finančných a technických prostriedkov na vytvorenie internetovej platformy a tak uľahčenie kontaktov a podporu dialógu v oblasti výskumu v rámci siete odborných obcí analyzujúcich otázky týkajúce sa ZHN a konvenčných zbraní vrátane RĽZ.

Podrobný opis projektov sa uvádza v prílohe.

Článok 2

1.   Za vykonávanie tohto rozhodnutia zodpovedá VP.

2.   Technické vykonávanie projektov uvedených v článku 1 ods. 3 realizuje Združenie EÚ pre nešírenie zbraní, ktorého základom je La Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), Frankfurtský inštitút pre výskum mieru (HSFK/PRIF), Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie (IISS) a Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI). Združenie EÚ pre nešírenie zbraní vykonáva uvedenú úlohu pod vedením VP. Na tento účel uzavrie VP so združením potrebné dohody.

Článok 3

1.   Finančná referenčná suma na realizáciu projektov uvedených v článku 1 ods. 3 je 2 182 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

3.   Komisia dohliada na správne riadenie výdavkov uvedených v odseku 1. Na tento účel uzavrie so Združením EÚ pre nešírenie zbraní dohodu o financovaní. V dohode sa stanoví, že združenie má zabezpečiť viditeľnosť príspevku EÚ zodpovedajúcu jeho výške.

4.   Komisia vyvinie úsilie, aby sa dohoda o financovaní uvedená v odseku 3 uzavrela čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. Radu informuje o všetkých ťažkostiach, ktoré sa počas tohto procesu vyskytnú, ako aj o dátume uzavretia dohody.

Článok 4

1.   VP informuje Radu o vykonávaní tohto rozhodnutia na základe pravidelných správ vypracovaných Združením EÚ pre nešírenie zbraní. Tieto správy tvoria základ hodnotenia, ktoré vykoná Rada.

2.   Komisia podáva správy o finančných aspektoch projektov uvedených v článku 1 ods. 3.

Článok 5

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

2.   Rozhodnutie stráca účinnosť 36 mesiacov po uzatvorení dohody o financovaní uvedenej v článku 3 ods. 3.

Rozhodnutie však stráca účinnosť 6 mesiacov po svojom nadobudnutí účinnosti, ak sa dohoda o financovaní dovtedy neuzavrie.

V Bruseli 26. júla 2010

Za Radu

predseda

S. VANACKERE


PRÍLOHA

EURÓPSKA SIEŤ NEZÁVISLÝCH ODBORNÝCH OBCÍ ZAOBERAJÚCICH SA OTÁZKOU NEŠÍRENIA NA PODPORU VYKONÁVANIA STRATÉGIE EÚ PROTI ŠÍRENIU ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENIA (STRATÉGIA EÚ PROTI ŠÍRENIU ZHN)

1.   Ciele

Cieľom tohto rozhodnutia je vykonávať politické odporúčanie, ktoré Rada stanovila 8. decembra 2008 v dokumente Nové smery činnosti Európskej únie v boji proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov. Podľa tohto dokumentu by činnosti Únie zameranej na boj proti šíreniu mohla pomôcť podpora mimovládnej siete pre nešírenie, ktorá spája inštitúty zahraničnej politiky a výskumné centrá špecializujúce sa na strategické oblasti Únie, pričom buduje na užitočných sieťach, ktoré už existujú. Takáto sieť by sa mohla rozšíriť na inštitúcie v tretích krajinách, s ktorými Únia vedie osobitné dialógy o nešírení.

Cieľom tejto siete nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia by mala byť podpora politického a bezpečnostného dialógu a dlhodobých diskusií o opatreniach na boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ZHN) a ich nosičov v rámci občianskej spoločnosti, a najmä medzi odborníkmi, výskumníkmi a akademikmi. Bude predstavovať významný odrazový mostík pre činnosť Únie a medzinárodného spoločenstva zameranú na nešírenie.

Práca siete sa má rozšíriť na otázky súvisiace s konvenčnými zbraňami vrátane ručných a ľahkých zbraní (RĽZ), ako aj na opatrenia na zabezpečenie nepretržitého vykonávania stratégie EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu RĽZ a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi (stratégia EÚ pre RĽZ). Sieť pomôže vytvoriť nové aspekty činnosti Únie, ktoré by sa vzťahovali aj na preventívny, ako aj na reakčný rozmer otázok bezpečnosti súvisiacich s konvenčnými zbraňami vrátane nedovoleného obchodovania a nadmerného hromadenia RĽZ a ich munície, ako sa uvádza v stratégii EÚ pre RĽZ. Zabránenie nezákonnému a neregulovanému obchodovaniu s konvenčnými zbraňami vrátane RĽZ sa v rámci procesu zmluvy o obchode so zbraňami tiež stanovilo za prioritu Únie.

Sieť by mohla prispieť k zvýšeniu povedomia tretích krajín o výzvach týkajúcich sa šírenia ZHN a konvenčných zbraní vrátane nedovoleného obchodovania a nadmerného hromadenia RĽZ a ich munície, ako aj o potrebe spolupráce s Úniou a v rámci viacstranných fór, najmä Organizácie Spojených národov, s cieľom predchádzať, brániť a zastaviť a podľa možnosti eliminovať programy šírenia, ktoré vyvolávajú obavy na celom svete, ako aj nedovolené obchodovanie a nadmerné hromadenie RĽZ a ich munície.

Únia chce túto sieť podporiť prostredníctvom:

organizácie úvodného stretnutia a výročnej konferencie na účely predloženia správy a/alebo odporúčaní zástupcovi vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP),

vytvorenia internetovej platformy s cieľom uľahčiť kontakty a podporiť dialóg v oblasti výskumu v rámci siete odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia.

2.   Organizácia siete

Sieť bude prístupná všetkým príslušným výskumným inštitútom z Únie a odborným obciam a mala by rešpektovať rozmanitosť názorov v rámci Únie.

Sieť bude uľahčovať kontakty medzi odborníkmi z mimovládneho sektora, zástupcami členských štátov a inštitúciami Únie. Okrem toho bude sieť pripravená spolupracovať s mimovládnymi aktérmi z tretích krajín v súlade so stratégiou EÚ proti šíreniu ZHN a stratégiou EÚ pre RĽZ, ktoré sa zakladajú na koncepcii multilateralizmu a medzinárodnej spolupráce. Mandát siete bude zahŕňať nešírenie ZHN a ich nosičov, ako aj otázky súvisiace s konvenčnými zbraňami vrátane RĽZ.

Uvedenej sieti bude predsedať zástupca VP v súlade s usmerneniami vymedzenými v rámci Monitorovacieho strediska pre ZHN so zreteľom na opatrenia na nešírenie. Príslušné pracovné skupiny Rady (CODUN/CONOP/COARM atď.) sa budú môcť so sieťou radiť o otázkach súvisiacich s nešírením a konvenčnými zbraňami vrátane RĽZ a ich predstavitelia sa budú môcť zúčastňovať na zasadnutiach siete. Tieto zasadnutia sa môžu, pokiaľ je to možné, organizovať v úzkej časovej súvislosti so zasadnutiami pracovných skupín.

Združenie EÚ pre nešírenie zbraní, ktorého základom je FRS, HSFK/PRIF, IISS a SIPRI, sa poverí riadením projektu v úzkej spolupráci so zástupcom VP.

Združenie EÚ pre nešírenie zbraní po konzultácii so zástupcom VP a členskými štátmi pozve účastníkov špecializovaných na otázky súvisiace s nešírením a konvenčnými zbraňami na úvodné stretnutie a výročnú konferenciu. Účastníci musia preukázať svoje odborné znalosti prostredníctvom viacerých publikácií alebo iných výskumných činností v oblasti otázok týkajúcich sa nešírenia ZHN a konvenčných zbraní.

3.   Opis projektov

3.1.   Projekt č. 1: Organizácia úvodného stretnutia a výročnej konferencie so správou a/alebo odporúčaniami

3.1.1.   Účel projektu

Cieľom úvodného stretnutia je zriadenie siete nezávislých európskych odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia so sídlom v Únii. Na úvodnom stretnutí, ktorému predsedá zástupca VP, sa budú organizovať činnosti siete a pripraví sa výročná konferencia na účely predloženia správy a/alebo odporúčaní zástupcovi VP.

Na výročnej konferencii typu Carnegie o nešírení, na ktorej sa zúčastnia vládni odborníci a nezávislé odborné obce z Únie a tretích krajín, sa bude diskutovať o ďalších opatreniach, ktoré sa určia na účely boja proti šíreniu ZHN a ich nosičov a riešenia výzev týkajúcich sa konvenčných zbraní vrátane boja proti nedovolenému obchodovaniu a nadmernému hromadeniu RĽZ a ich munície. Výročná konferencia by sa mohla rozdeliť na tematické časti a záverečné plenárne zasadnutie, ktorému by predsedal zástupca VP.

Na základe výročnej konferencie sa pre zástupcu VP vypracuje správa zameraná na politiku spolu so súborom odporúčaní zameraných na činnosť. Správa by sa rozoslala príslušným inštitúciám Únie a členským štátom a sprístupnila by sa online.

3.1.2.   Výsledky projektu

Zriadenie pracovného postupu siete nezávislých európskych odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia.

Zriadenie významnej európskej konferencie o nešírení, ktorá by sa stala kľúčovým miestom propagácie diskusií o opatreniach zameraných na boj proti šíreniu ZHN a ich nosičov a riešenie výzev týkajúcich sa konvenčných zbraní vrátane boja proti nedovolenému obchodovaniu a nadmernému hromadeniu RĽZ a ich munície.

Predloženie správy zameranej na politiku a/alebo odporúčaní zameraných na činnosť, ktorými by sa posilnilo vykonávanie stratégie EÚ proti šíreniu ZHN a stratégie EÚ pre RĽZ a vytvorenie užitočného odrazového mostíka pre činnosť Únie a medzinárodného spoločenstva zameranú na nešírenie a konvenčné zbrane.

Zvýšenie povedomia a poznatkov inštitúcií Únie, členských štátov, občianskej spoločnosti a tretích krajín o hrozbách súvisiacich so ZHN a ich nosičmi, čím by sa im umožnilo tieto hrozby lepšie predvídať.

3.1.3.   Opis projektu

Projektom sa zabezpečí organizácia dvoch úvodných stretnutí, dvoch výročných zasadnutí a príprava dvoch správ a/alebo odporúčaní:

úvodného stretnutia, na ktorom sa môže zúčastniť až 50 nezávislých odborných obcí z Únie, ktoré sa špecializujú na otázky súvisiace s nešírením a konvenčnými zbraňami vrátane RĽZ,

každoročnej konferencie, na ktorej sa zúčastnia vládni odborníci a maximálne 200 nezávislých odborných obcí Únie a tretích krajín, ktoré sa špecializujú na otázky súvisiace s nešírením a konvenčnými zbraňami vrátane RĽZ,

správy zameranej na politiku a/alebo odporúčaní zameraných na činnosť, ktorými by sa podporilo vykonávanie stratégie EÚ proti šíreniu ZHN a stratégie EÚ pre RĽZ.

3.2.   Projekt č. 2: Vytvorenie internetovej platformy

3.2.1.   Účel projektu

Zriadením webovej stránky sa uľahčia kontakty v obdobiach medzi jednotlivými zasadnutiami siete a podporí sa dialóg v oblasti výskumu medzi odbornými obcami zaoberajúcimi sa otázkou nešírenia. Inštitúcie Únie a členské štáty by mohli mať úžitok aj z osobitnej webovej stránky, prostredníctvom ktorej by si účastníci siete mohli voľne vymieňať informácie a nápady a zverejňovať svoje štúdie týkajúce sa otázok súvisiacich s nešírením ZHN a ich nosičov a s konvenčnými zbraňami vrátane RĽZ. Súčasťou tejto webovej stránky by mohol byť aj elektronický informačný spravodajca.

Projekt poskytne elektronické nadviazanie na udalosti, ako aj „okno“ pre európsky výskum. Prispeje k účinnému šíreniu výsledkov výskumu v rámci spoločenstva odborných obcí, ako aj vládnych kruhov. Uvedené skutočnosti povedú k lepšiemu predvídaniu a poznaniu hrozieb spojených so šírením ZHN a ich nosičov a konvenčnými zbraňami vrátane nedovoleného obchodovania a nadmerného hromadenia RĽZ a ich munície.

3.2.2.   Výsledky projektu

Zriadenie platformy, v rámci ktorej si odborné obce zaoberajúce sa otázkou nešírenia môžu vymieňať svoje nezávislé názory a analýzy týkajúce sa otázok súvisiacich so šírením ZHN a konvenčnými zbraňami vrátane RĽZ.

Podpora lepšieho pochopenia stratégie EÚ proti šíreniu ZHN a stratégie EÚ pre RĽZ v rámci občianskej spoločnosti a plnenie úlohy prepojenia medzi Úniou a sieťou odborných obcí.

Umožnenie bezplatného stiahnutia dokumentov zo zasadnutí siete a nezávislých odborných obcí, ktoré si želajú výmenu svojich výsledkov výskumu bez finančnej náhrady.

Zvýšenie povedomia a poznatkov inštitúcií Únie, členských štátov, občianskej spoločnosti a tretích krajín o hrozbách súvisiacich s konvenčnými zbraňami, ZHN a ich nosičmi, ktoré by im umožnilo tieto hrozby lepšie predvídať.

3.2.3.   Opis projektu

Mohlo by sa preskúmať používanie technológie služieb sociálnych sietí, ak je to možné a vhodné, s cieľom ušetriť náklady a umožniť aktívnu komunikáciu a výmenu informácií online medzi účastníkmi siete v známom prostredí. Združenie EÚ pre nešírenie zbraní poverené vedením projektu by bolo zodpovedné za hostiteľské služby webového servera (webhosting), tvorbu webových stránok a technickú údržbu webovej lokality. Združenie by zástupcovi VP a príslušným pracovným skupinám Rady mohlo poskytovať základnú odbornú prípravu súvisiacu s touto webovou stránkou.

4.   Trvanie

Celková odhadovaná lehota realizácie projektov je 36 mesiacov.

5.   Príjemcovia

5.1.   Priami príjemcovia

V európskej bezpečnostnej stratégii a v stratégii EÚ proti šíreniu ZHN sa stanovilo, že šírenie ZHN tak štátmi, ako aj teroristami predstavuje pre bezpečnosť Únie potenciálne najväčšiu hrozbu. Podobne sa v stratégii EÚ pre RĽZ zistilo, že nedovolené obchodovanie a nadmerné hromadenie RĽZ a ich munície vážne ohrozuje medzinárodný mier a bezpečnosť. Navrhnuté projekty slúžia účelu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a prispievajú k plneniu strategických cieľov stanovených v európskej bezpečnostnej stratégii.

5.2.   Nepriami príjemcovia

Nepriami príjemcovia týchto projektov sú:

a)

nezávislé odborné obce z Únie a tretích krajín špecializujúce sa na otázky súvisiace s nešírením a konvenčnými zbraňami vrátane RĽZ;

b)

inštitúcie Únie;

c)

členské štáty;

d)

tretie krajiny.

6.   Účastníci tretích strán

Projekty sa budú v plnej výške financovať týmto rozhodnutím. Odborníci siete sa môžu považovať za účastníkov tretej strany. Budú pracovať v súlade so svojimi štandardnými pravidlami.

7.   Procedurálne hľadiská, koordinácia a riadiaci výbor

Riadiaci výbor sa bude skladať zo zástupcu VP a zástupcu vykonávacieho subjektu uvedených v odseku 8. Riadiaci výbor bude vykonávanie tohto rozhodnutia Rady pravidelne skúmať aspoň raz za šesť mesiacov, a to aj s využitím elektronických komunikačných prostriedkov.

8.   Vykonávací subjekt

Technickým vykonávaním rozhodnutia Rady sa poverí Združenie EÚ pre nešírenie zbraní, ktoré bude vykonávať svoje úlohy pod kontrolou VP. Združenie bude pri vykonávaní svojich činností spolupracovať s VP a členskými štátmi a prípadne s inými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami, a medzinárodnými organizáciami.