24.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 106/13


ROZHODNUTIE č. H1

z 12. júna 2009

o rámci pre prechod od nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 na nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 a o uplatňovaní rozhodnutí a odporúčaní Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

(Text s významom pre EHP a dohodu medzi ES a Švajčiarskom)

2010/C 106/05

SPRÁVNA KOMISIA PRE KOORDINÁCIU SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA,

so zreteľom na článok 72 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (1), na základe ktorého je správna komisia zodpovedná za riešenie všetkých správnych otázok a otázok výkladu, ktoré vznikajú v súvislosti s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (2),

so zreteľom na články 87 až 91 nariadenia (ES) č. 883/2004,

so zreteľom na článok 64 ods. 7 a články 93 až 97 nariadenia (ES) č. 987/2009,

keďže:

(1)

Nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 nadobúdajú účinnosť 1. mája 2010 a v ten istý deň sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 (3) a (EHS) č. 574/72 (4), ktoré ale zostávajú v platnosti a zachovávajú si právny účinok v prípadoch, ktoré sa riadia článkom 90 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 a článkom 96 ods. 1 nariadenia (ES) č. 987/2009.

(2)

V súlade s článkom 87 ods. 8 nariadenia (ES) č. 883/2004 a s článkom 94 nariadenia (ES) č. 987/2009 sa žiadosti podané pred dňom nadobudnutia účinnosti uvedených nariadení spravidla naďalej riadia právnymi predpismi, ktoré sa na ne vzťahovali v čase, keď sa podali, a ustanovenia uvedené v nariadení sa vzťahujú iba na žiadosti, ktoré sa začali vybavovať po nadobudnutí ich účinnosti.

(3)

Rozhodnutia č. 74 až 208 a odporúčania č. 14 až 23 Správnej komisie pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov, ktoré sú stále účinné, sa stanú neplatnými v deň, kedy sa nariadenia (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 zrušia a kedy nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 nadobudnú účinnosť.

(4)

Je potrebné upraviť určité rozhodnutia a odporúčania uplatňované na základe nariadení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72, aby zodpovedali ustanoveniam nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009.

(5)

Pri uplatňovaní rozhodnutí a odporúčaní správnej komisie na základe nariadení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 po nadobudnutí účinnosti nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 je potrebná transparentnosť a pokyny pre inštitúcie.

(6)

Z dôvodu právnej a technickej zložitosti, náročného časového rámca a potreby uprednostniť určité úlohy správnej komisie nebudú niektoré z rozhodnutí pripravené na včasné uverejnenie pred nadobudnutím účinnosti nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, ale až v neskoršom štádiu.

(7)

Určité ustanovenia rozhodnutí a odporúčaní, ktoré sa uplatňujú na základe nariadení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72, sú začlenené priamo do ustanovení nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009.

(8)

Konajúc v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 71 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2004,

ROZHODLA TAKTO:

1.

Rozhodnutia a odporúčania odvolávajúce sa na nariadenia (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 sa neuplatňujú v prípadoch, ktoré sa riadia nariadeniami (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009.

Uvedené rozhodnutia a odporúčania sa však naďalej uplatňujú v prípadoch, keď nariadenia (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 zostávajú v platnosti a majú naďalej právny účinok, najmä v prípadoch uvedených v druhej zarážke článku 90 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 a v druhej zarážke článku 96 ods. 1 nariadenia (ES) č. 987/2009.

2.

Rozhodnutia a odporúčania uvedené v časti A prílohy sa nenahrádzajú rozhodnutiami alebo odporúčaniami, pokiaľ ide o nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009.

3.

Rozhodnutia a odporúčania uvedené v časti B prílohy sa nahrádzajú uvedenými novými rozhodnutiami a odporúčaniami, pokiaľ ide o nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009.

4.

Rozhodnutia uvedené v časti C prílohy čo najskôr upraví správna komisia tak, aby zodpovedali ustanoveniam nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, pretože zásady v týchto rozhodnutiach sa musia uplatňovať aj pokiaľ ide o uvedené nariadenia.

5.

Dokumenty potrebné na uplatňovanie nariadení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (to znamená E-formuláre, európske preukazy zdravotného poistenia a náhradné certifikáty k EPZP) vydané príslušnými inštitúciami, orgánmi a ďalšími subjektmi členských štátov pred nadobudnutím účinnosti nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 sú naďalej platné (napriek tomu, že sa odkazy týkajú nariadení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72) a inštitúcie, orgány a ďalšie subjekty ostatných členských štátov ich zohľadňujú aj po tomto dátume dovtedy, kým neuplynie dátum ich platnosti, alebo dovtedy, kým sa nezrušia alebo nenahradia dokumentmi vydanými alebo oznámenými na základe nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009.

6.

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 987/2009.

Predsedníčka správnej komisie

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2.

(4)  Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1.


PRÍLOHA

ČASŤ A

[Rozhodnutia a odporúčania odvolávajúce sa na nariadenia (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 bez následného predpisu, pokiaľ ide o nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009]

Rozhodnutia:

 

Rozhodnutie 74

 

Rozhodnutie 76

 

Rozhodnutie 79

 

Rozhodnutie 81

 

Rozhodnutie 85

 

Rozhodnutie 89

 

Rozhodnutie 91

 

Rozhodnutie 115

 

Rozhodnutie 117

 

Rozhodnutie 118

 

Rozhodnutie 121

 

Rozhodnutie 126

 

Rozhodnutie 132

 

Rozhodnutie 133

 

Rozhodnutie 134

 

Rozhodnutie 135

 

Rozhodnutie 136

 

Rozhodnutie 137

 

Rozhodnutie 142

 

Rozhodnutie 143

 

Rozhodnutie 145

 

Rozhodnutie 146

 

Rozhodnutie 148

 

Rozhodnutie 151

 

Rozhodnutie 152

 

Rozhodnutie 156

 

Rozhodnutie 167

 

Rozhodnutie 171

 

Rozhodnutie 173

 

Rozhodnutie 174

 

Rozhodnutie 176

 

Rozhodnutie 178

 

Rozhodnutie 180

 

Rozhodnutie 192

 

Rozhodnutie 193

 

Rozhodnutie 197

 

Rozhodnutie 198

 

Rozhodnutie 199

 

Rozhodnutie 201

 

Rozhodnutie 202

 

Rozhodnutie 204

Odporúčania:

 

Odporúčanie 15

 

Odporúčanie 16

 

Odporúčanie 17

 

Odporúčanie 19

 

Odporúčanie 20

 

Odporúčanie 23

ČASŤ B

[Nahradené rozhodnutia a odporúčania odvolávajúce sa na nariadenia (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 a ich následné predpisy, pokiaľ ide o nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009]

Rozhodnutia na základe nariadení (EHS) č. 1408/71 a 574/72

Zodpovedajúce rozhodnutia na základe nariadení (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009

Rozhodnutie 75

ROZHODNUTIE P1

Rozhodnutie 83

ROZHODNUTIE U1

Rozhodnutie 96

ROZHODNUTIE P1

Rozhodnutie 99

ROZHODNUTIE H1

Rozhodnutie 100

ROZHODNUTIE H1

Rozhodnutie 101

ROZHODNUTIE H1

Rozhodnutie 105

ROZHODNUTIE P1

Rozhodnutie 139

ROZHODNUTIE H1

Rozhodnutie 140

ROZHODNUTIE H1

Rozhodnutie 160

ROZHODNUTIE U2

Rozhodnutie 181

ROZHODNUTIE A2

Rozhodnutie 189

ROZHODNUTIE S1

Rozhodnutie 190

ROZHODNUTIE S2

Rozhodnutie 191

ROZHODNUTIE S1

Rozhodnutie 194

ROZHODNUTIE S3

Rozhodnutie 195

ROZHODNUTIE S3

Rozhodnutie 196

ROZHODNUTIE S3

Rozhodnutie 200

ROZHODNUTIE H3

Rozhodnutie 203

ROZHODNUTIE S1

Rozhodnutie 205

ROZHODNUTIE U3

Rozhodnutie 207

ROZHODNUTIE F1


Odporúčania na základe nariadení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72

Zodpovedajúce odporúčania na základe nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009

Odporúčanie 18

ODPORÚČANIE U1

Odporúčanie 21

ODPORÚČANIE U2

Odporúčanie 22

ODPORÚČANIE P1

ČASŤ C

[Rozhodnutia odvolávajúce sa na nariadenia (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72, ktoré má ešte upraviť správna komisia]

 

Rozhodnutie 138

 

Rozhodnutia 147 a 150

 

Rozhodnutie 170 (vrátane 185)

 

Rozhodnutie 175

 

Rozhodnutie 206

 

Rozhodnutie 208