22.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/14


ROZHODNUTIE RADY

z 12. júla 2010

o pridelení finančných prostriedkov uvoľnených z projektov v rámci deviateho a predchádzajúcich Európskych rozvojových fondov (ERF) na účely riešenia potrieb najzraniteľnejších skupín obyvateľstva v Sudáne

(2010/406/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s dohodou o partnerstve AKT-ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES (1), a najmä na jej článok 1 ods. 4 a článok 6,

keďže:

(1)

Sudánska vláda sa rozhodla neratifikovať Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (2) a po prvýkrát zmenenú a doplnenú v Luxemburgu 25. júna 2005 (3), a tým stratila prístup k desiatemu Európskemu rozvojovému fondu (ERF) národného indikatívneho programu (NIP) s celkovým objemom prostriedkov 294,9 milliónov EUR, ktorý sa v súčasnosti ponecháva v desiatom ERF.

(2)

Súčasná politická situácia v Sudáne, ako aj humanitárna kríza v Darfúre, južnom Sudáne, východnom Sudáne a prechodových oblastiach si vyžaduje výraznú účasť Európskej únie vrátane poskytnutia nevyhnutnej pomoci sudánskemu obyvateľstvu. Nedostatok spôsobený nedostupnosťou desiateho ERF značne zníži schopnosť Únie pomôcť obyvateľstvu a prispieť k stabilizovaniu krajiny, čo by mohlo ovplyvniť širšie územie.

(3)

Na preklenutie tohto nedostatku financií, ktorý sa vyskytne, je vhodné použiť finančné prostriedky uvoľnené z deviateho ERF a predchádzajúcich ERF.

(4)

Finančné prostriedky by sa mali použiť na uspokojenie potrieb najzraniteľnejších skupín obyvateľstva v Sudáne, najmä v oblastiach postihnutých konfliktom vrátane Darfúru, južného Sudánu, východného Sudánu a prechodových oblastí. Budú pridelené na základe rozhodnutia o financovaní, ktoré má prijať Komisia. Takisto by sa malo zabezpečiť pokrytie nákladov na podporné opatrenia.

(5)

Tieto finančné prostriedky by mali byť spravované na základe centralizovaného a spoločného hospodárenia a na účely zjednodušenia podľa vykonávacích ustanovení pre desiaty ERF,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Finančné prostriedky vo výške 150 miliónov EUR, ktoré už nie sú viazané na projekty v rámci deviateho a predchádzajúcich ERF, sa prideľujú na účely reagovania na potreby najzraniteľnejších skupín obyvateľstva v Sudáne. Na podporné výdavky Komisie sú určené 2 % z tejto sumy.

2.   Tieto finančné prostriedky sa spravujú na základe centralizovaného a spoločného hospodárenia v súlade s pravidlami a postupmi platnými pre desiaty ERF.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho prijatí.

V Bruseli 12. júla 2010

Za Radu

predsedníčka

S. LARUELLE


(1)  Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.

(2)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27.