20.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/44


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. júla 2010,

ktorým sa výroba elektrickej energie a veľkoobchod s ňou v talianskej makrozóne Sever a maloobchod s elektrickou energiou zameraný na koncových zákazníkov napojených na sieť stredného, vysokého a veľmi vysokého napätia v Taliansku vynímajú z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

[oznámené pod číslom K(2010) 4740]

(Iba talianske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2010/403/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 30 ods. 5 a 6,

so zreteľom na žiadosť, ktorú spoločnosť Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. – Compagnie Valdôtaine des eaux S.p.A. (ďalej len „CVA“) predložila 15. februára 2010 elektronickou poštou,

po konzultácii s Poradným výborom pre verejné zákazky,

keďže:

I.   SKUTOČNOSTI

(1)

Dňa 15. februára 2010 spoločnosť CVA poslala Komisii elektronickou poštou žiadosť podľa článku 30 ods. 5 smernice 2004/17/ES. Dňa 15. apríla 2010 si Komisia elektronickou poštou od talianskych orgánov vyžiadala dodatočné informácie a v rovnaký deň si dodatočné informácie vyžiadala aj od spoločnosti CVA. Talianske orgány zaslali 10. mája 2010 a 20. mája 2010 elektronickou poštou Komisii dodatočné informácie a po predĺžení pôvodnej lehoty zaslala 7. mája 2010 dodatočné informácie aj spoločnosť CVA.

(2)

Žiadosť predložená spoločnosťou CVA (verejný podnik v rámci výkladu smernice 2004/17/ES) sa týka týchto činností opísaných v žiadosti:

a)

výroba elektrickej energie a veľkoobchod s ňou na celom území Talianskej republiky;

b)

alternatívne výroba elektrickej energie a veľkoobchod s ňou na území severnej geografickej zóny [ďalej len „makrozóna Sever“ (2)], ako aj

c)

maloobchod s elektrickou energiou na voľnom trhu s elektrickou energiou zameraný na koncových zákazníkov na celom území Talianskej republiky.

II.   PRÁVNY RÁMEC

(3)

V článku 30 smernice 2004/17/ES sa ustanovuje, že zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie jednej z činností, na ktoré sa smernica vzťahuje, nepodliehajú uvedenej smernici, ak v členskom štáte, v ktorom sa činnosť vykonáva, je táto činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Priame vystavenie hospodárskej súťaži sa posudzuje na základe objektívnych kritérií, pričom sa zohľadňujú osobité charakteristiky príslušného sektora. Prístup sa považuje za neobmedzený, ak členský štát vykonáva a uplatňuje príslušné právne predpisy Spoločenstva, ktorými sa otvára daný sektor alebo jeho časť. Tieto právne predpisy sú uvedené v zozname v prílohe XI k smernici 2004/17/ES, v ktorej sa v prípade odvetvia elektrickej energie odkazuje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 96/92/ES z 19. decembra 1996 o spoločnej právnej úprave vnútorného trhu s elektrickou energiou (3). Smernicu 96/92/ES nahradila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou a o zrušení smernice 96/92/ES (4).

(4)

Taliansko vykonáva a uplatňuje nielen smernicu 96/92/ES, ale aj smernicu 2003/54/ES, pričom sa rozhodlo pre funkčné a právne oddelenie prenosových a distribučných sietí s výnimkou najmenších spoločností, ktoré sú vyňaté z požiadaviek funkčného oddelenia. Z tohto dôvodu a v súlade s článkom 30 ods. 3 prvým pododsekom by sa prístup na trh mal na celom území Talianskej republiky považovať za neobmedzený.

(5)

Priame vystavenie hospodárskej súťaži by sa malo posudzovať na základe rôznych ukazovateľov, z ktorých žiaden nie je sám o sebe rozhodujúci. Pokiaľ ide o trhy, ktorých sa toto rozhodnutie týka, trhový podiel hlavných aktérov na danom trhu predstavuje jedno z kritérií, ktoré by sa mali zohľadniť. Ďalším kritériom je miera koncentrácie na uvedených trhoch. Pri daných vlastnostiach príslušných trhov by sa mali zohľadniť i ďalšie kritériá, ako napríklad fungovanie vyrovnávacieho trhu, cenová súťaž a miera, v akej zákazníci menia dodávateľov.

(6)

Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá hospodárskej súťaže.

III.   POSÚDENIE

(7)

Na základe predchádzajúcich rozhodnutí Komisie (5) by sa v rámci sektora elektrickej energie dali rozlíšiť relevantné trhy týchto produktov: i) výroba a veľkoobchodné dodávky; ii) prenos; iii) distribúcia a iv) maloobchodné dodávky. Žiadosť spoločnosti CVA by sa z tohto dôvodu mala analyzovať nezávisle vzhľadom na výrobu a veľkoobchodné dodávky na jednej strane a vzhľadom na maloobchodné dodávky na strane druhej.

(8)

Ako sa spomína v odôvodnení 2, žiadosť, ktorú predložila spoločnosť CVA, sa týka výroby elektrickej energie a veľkoobchodu s ňou na celom území Talianskej republiky alebo alternatívne v makrozóne Sever.

(9)

Štátne územie Talianska by sa podľa dostupných informácií (6) malo z dôvodu preťaženia spojení medzi rôznych zónami, ktorých ceny sú takmer úplne zosúladené, považovať, pokiaľ ide o výrobu a veľkoobchodné dodávky elektrickej energie, za územie pozostávajúce zo štyroch regionálnych geografických trhov: makrozóny Sever, makrozóny Stred – Juh (7), makrozóny Sicília (8) a makrozóny Sardínia. Talianske orgány potvrdili, že vymedzenie makrozóny Sever zostáva platné ako relevantný trh, pritom však dodali, že prebiehajú zmeny a vymedzenie ostatných makrozón teda nie je nateraz jasné a že až do skončenia rozsiahlych preskúmaní nie je v súčasnosti možné vykonať konečné vyhodnotenie stavu hospodárskej súťaže na týchto geografických trhoch. Toto rozhodnutie sa na základe vyššie uvedených skutočností a berúc do úvahy, že elektrárne spoločnosti CVA sa zhodou okolností všetky nachádzajú v makrozóne Sever, s cieľom vyhodnotiť splnenie podmienok stanovených v článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES obmedzí na preskúmanie stavu hospodárskej súťaže na území makrozóny Sever vzhľadom na výrobu a veľkoobchodné dodávky elektrickej energie. Hoci makrozóna Sever tvorí sama o sebe relevantný trh, nemožno ju chápať ako úplne izolovanú od susedných krajín a ostatných regiónov.

(10)

Ako vyplýva z ustálenej praxe (9), Komisia pri svojich rozhodnutiach podľa článku 30 dospela k záveru, že pokiaľ ide o výrobu elektrickej energie, „jedným z ukazovateľov stupňa hospodárskej súťaže na celoštátnych trhoch je celkový trhový podiel troch najväčších výrobcov“. Pokiaľ ide o rok 2009, talianske orgány uvádzajú, že podiel troch najväčších výrobcov v makrozóne Sever predstavuje 49,7 %. Táto miera koncentrácie zahŕňajúca celkový trhový podiel troch najväčších výrobcov je nižšia ako hodnota (52,2 %) uvedená v rozhodnutí 2008/585/ES, pokiaľ ide o Rakúsko, a takisto nižšia ako hodnota (58 % hrubej výroby) uvedená v rozhodnutí 2008/741/ES, pokiaľ ide o Poľsko, a oveľa nižšia ako hodnoty uvedené v rozhodnutí 2006/422/ES, pokiaľ ide o Fínsko (73,6 %), a v rozhodnutí 2007/706/ES, pokiaľ ide o Švédsko (86,7 %). Poznamenáva sa však, že táto miera je vyššia ako zodpovedajúce percentuálne vyjadrenie 39, ktoré sa uvádza v rozhodnutiach 2006/211/ES a 2007/141/ES v prípade Spojeného kráľovstva. Táto miera sa napriek tomu považuje za uspokojivo nízku nato, aby sa mohla chápať ako príznak skutočnosti, že výroba a veľkoobchodné dodávky elektrickej energie v makrozóne Sever sú do istej miery priamo vystavené hospodárskej súťaži.

(11)

Taliansko okrem toho zaznamenáva aj výrazný objem dovozu elektrickej energie, ktorý v roku 2008 presiahol 42 997 GWh. Taliansko je čistým dovozcom a doviezlo elektrickú energiu zodpovedajúcu približne 13,43 % jeho celkovej potreby (10). Talianske orgány (11) potvrdili, že tento dovoz má prosúťažné účinky, najmä v makrozóne Sever. Hoci je tento účinok podmienený technickými obmedzeniami prepojenia s inými krajinami, očakáva sa, že so zreteľom na prijatie nových právnych predpisov (12) by malo dôjsť k ďalšiemu zlepšeniu situácie. Cenovú politiku vedúcich výrobcov v makrozóne Sever preto v istej miere obmedzuje dovoz elektrickej energie z iného územia ako územia Talianska. Tieto faktory by sa preto mali považovať za príznak skutočnosti, že výroba a veľkoobchodné dodávky elektrickej energie v makrozóne Sever sú do istej miery priamo vystavené hospodárskej súťaži zo strany ostatných členských štátov EÚ.

(12)

V oznámení Komisie s názvom Správa o pokroku pri vytváraní vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou (13) sa uvádza, že v 14 členských štátoch traja najväčší výrobcovia stále ovládajú viac ako 75 % výrobnej kapacity. Taliansky trh s elektrickou energiou sa však v správe zaraďuje do kategórie „stredne koncentrovaných“ trhov (14), zatiaľ čo Herfindahl-Hirchmanov index (HHI) udáva v porovnaní s ostatnými kategóriami nižšie hodnoty. Stupeň koncentrácie sa vzhľadom na skutočnosť, že konkurenčný tlak je v makrozóne Sever citeľný dokonca viac ako v ostatných zónach, môže považovať za príznak skutočnosti, že výroba elektrickej energie a veľkoobchod s ňou v makrozóne Sever sú priamo vystavene hospodárskej súťaži.

(13)

Okrem toho by sa za dodatočný ukazovateľ malo považovať aj fungovanie vyrovnávacích mechanizmov napriek tomu, že predstavujú len malý podiel celkovej elektrickej energie vyrobenej a/alebo spotrebovanej v členskom štáte. Vyrovnávacie mechanizmy, najmä tvorba trhových cien, ako aj dobre vyvinuté obchodovanie na trhu v priebehu dňa, pôsobia podľa dostupných informácií tak, že nepredstavujú prekážku priameho vystavenia výroby elektrickej energie hospodárskej súťaži.

(14)

Pokiaľ ide o maloobchodné dodávky, mohol by sa príslušný trh daného produktu ďalej rozčleniť na: A. maloobchodné dodávky priemyselným zákazníkom napojeným na sieť stredného, vysokého a veľmi vysokého napätia a B. maloobchodné dodávky menším priemyselným a obchodným zákazníkom a domácnostiam napojeným na sieť nízkeho napätia. Tieto trhy sa ďalej analyzujú samostatne.

(15)

Ako potvrdili talianske orgány, trh maloobchodných dodávok elektrickej energie koncovým zákazníkom napojeným na sieť stredného, vysokého a veľmi vysokého napätia je celoštátnym trhom.

(16)

Úhrnný trhových podiel troch najväčších predajcov elektrickej energie zameraných na dodávky koncovým zákazníkom napojeným na sieť stredného, vysokého a veľmi vysokého napätia predstavuje podľa dostupných informácií (15) 43,89 %, čo je uspokojivo nízka miera (16) nato, aby sa chápala ako príznak priameho vystavenia hospodárskej súťaži.

(17)

Vzhľadom na charakteristiky príslušného produktu (elektrická energia) a nedostatok alebo nedostupnosť vhodných náhradných produktov alebo služieb má cenová súťaž a tvorba cien pri posudzovaní stavu hospodárskej súťaže na trhoch s elektrickou energiou väčší význam. Počet zákazníkov, ktorí menia dodávateľa, môže byť teda ukazovateľom cenovej súťaže a takto nepriamo „prirodzeným ukazovateľom“ účinnosti hospodárskej súťaže. Ak dodávateľa mení len málo zákazníkov, ide pravdepodobne o problém fungovania trhu, aj keď by sa nemali ignorovať výhody vyplývajúce z možnosti opätovného vyjednávania s pôvodným dodávateľom (17).

(18)

Podľa najnovších dostupných informácií (18) dosahujú miery zmeny dodávateľa k možným výpovedným termínom v roku 2008 v Taliansku 32,50 % v prípade veľkých priemyselných zákazníkov a 32,80 % v prípade stredne veľkých priemyselných zákazníkov. Hoci miera zmeny dodávateľa je v Taliansku nižšia ako napríklad v Rakúsku, kde v prípade veľkých a veľmi veľkých priemyselných zákazníkov dosiahla 41,5 % (19), stále sa môže považovať za značnú, keďže zahŕňa takmer jednu tretinu veľkých a stredne veľkých priemyselných zákazníkov. Na maloobchodnom trhu zameranom na koncových zákazníkov napojených na sieť stredného, vysokého a veľmi vysokého napätia sa okrem toho neuplatňujú regulované ceny. Situácia v Taliansku je teda uspokojivá, pokiaľ ide o zmenu dodávateľov a kontrolu cien pre koncového odberateľa, a mala by sa považovať za ukazovateľ priameho vystavenia hospodárskej súťaži.

(19)

Príslušný geografický trh maloobchodných dodávok sa na základne svojho rozsahu už tradične považuje za celoštátny. Spoločnosť CVA vo svojej žiadosti používa celoštátny trh ako relevantný trh pre maloobchodné dodávky elektrickej energie.

(20)

Vychádzajúc z predpokladu, že daný geografický trh je vo svojom rozsahu celoštátnym trhom a vychádzajúc z informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii (20), sa miera trhovej koncentrácie zdá byť v prípade maloobchodných dodávok elektrickej energie na talianskom trhu veľmi vysoká. Kumulovaný trhový podiel troch najväčších maloobchodných predajcov zameriavajúcich sa na zákazníkov napojených na sieť nízkeho napätia predstavuje 79,44 %, pričom na najväčšieho z nich samostatne pripadá podiel 71,11 %. V tejto súvislosti (21) je takisto potrebne pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry „sú mimoriadne významné trhové podiely samy o sebe, s výnimkou mimoriadnych okolností, dôkazom existencie dominantného postavenia, čo je situácia, keď trhový podiel predstavuje 50 %“.

(21)

Maloobchodný trh v Taliansku sa okrem toho rozdeľuje na tri podkategórie, pričom sa v rámci prvých dvoch z nich uplatňujú regulované ceny:

a)

služba s rozšírenou ochranou pre domácnosti a malé spoločnosti (menej ako 50 zamestnancov a obrat vo výške maximálne 10 mil. EUR) napojené na sieť nízkeho napätia, ktoré nepodpísali zmluvu o nákupe na voľnom trhu. Poskytovanie týchto služieb sa vyhradzuje pre spoločnosť Acquirente Unico SpA (ďalej len „jediný kupujúci“);

b)

zabezpečená služba pre všetkých zákazníkov, ktorí nemajú nárok na službu s rozšírenou ochranou a ktorí nemajú zmluvu na nákup na voľnom trhu. Túto službu poskytujú poskytovatelia, ktorých jediný kupujúci vybral v rámci súťažného výberového konania, ako aj

c)

voľný trh, t. j. zvyšok maloobchodného trhu.

(22)

Tieto trhy by sa však na účely tohto rozhodnutia nemali považovať za nezávislé relevantné trhy, keďže zákazníci môžu prejsť z jednej podkategórie do druhej a keďže v prípade cien vo všetkých troch podkategóriách ide o trhové ceny (22). Tzv. „trh s monopolným postavením dodávateľov“, ktorý zahŕňa „službu s rozšírenou ochranou“ a „zabezpečenú službu“, však podľa výročnej správy AEEG z roku 2009 tvorí približne 36 % celého maloobchodného trhu. V danej správe sa okrem toho uvádza, že službu s rozšírenou ochranou charakterizuje veľmi výrazné zastúpenie (84,3 %) jedného špecifického dodávateľa, ktorý svoju činnosť vykonáva aj na voľnom trhu. Talianske orgány uvádzajú, že zákazníci považujú náklady spojené so zmenou dodávateľa za vysoké a z toho plynúce výhody za nízke. Toto je v kombinácii s nízkymi cenami v rámci služby s rozšírenou ochranou dôvodom, prečo je pre nových poskytovateľov služieb veľmi ťažké získať si v rámci tejto podkategórie dostatočnú zákaznícku základňu, z čoho, ak berieme do úvahy, že zákazníci, ktorí chcú prejsť zo služby s rozšírenou ochranou na voľný trh alebo naopak, tento prechod často uskutočnia bez toho, aby zmenili dodávateľa, v podstate vyplýva konkurenčná výhoda pre poskytovateľov služieb v rámci služby s rozšírenou ochranou, ktorí svoju činnosť vykonávajú aj na voľnom trhu.

(23)

Na základe informácií získaných od príslušných talianskych orgánov (23) je však na účely tohto rozhodnutia možné vyvodiť záver, že geografický trh maloobchodného predaja elektrickej energie v Taliansku nie je svojím rozsahom celoštátnym trhom, za ktorý bol tradične považovaný, a z čoho vychádzal podávateľ žiadosti, ale že svojím rozsahom predstavuje miestny trh a pokrýva územie, ktoré vo väčšine prípadov nepresahuje úroveň obcí.

(24)

Ak zohľadníme skutočnosť, že nie sú dostupné informácie o stupni hospodárskej súťaže na každom takto definovanom miestnom trhu maloobchodných dodávok elektrickej energie koncovým zákazníkom napojeným na sieť nízkeho napätia a ak zoberieme do úvahy spomenuté pochybnosti o stupni hospodárskej súťaže v rámci maloobchodného trhu zameraného na zákazníkov napojených na sieť nízkeho napätia, a to celkovo na celoštátnej úrovni, ako sa uvádza v odôvodneniach 19 až 22, nie je možné vyvodiť záver, že v prípade maloobchodných dodávok elektrickej energie koncovým zákazníkom napojeným na sieť nízkeho napätia v Taliansku došlo k splneniu podmienok udelenia výnimky podľa článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES.

(25)

Smernica 2004/17/ES sa preto naďalej uplatňuje, keď zmluvné subjekty zadávajú zákazky s cieľom umožniť maloobchodné dodávky elektrickej energie koncovým zákazníkom napojeným na sieť nízkeho napätia v Taliansku a keď organizujú súťaže návrhov na vykonávanie takejto činnosti v Taliansku.

IV.   ZÁVERY

(26)

Vzhľadom na výrobu a veľkoobchodný predaj elektrickej energie v makrozóne Sever sa situácia teda dá zhrnúť takto: úhrnný trhový podiel troch najväčších výrobcov je relatívne nízky a výrazný objem dovozu elektrickej energie má na túto zónu prosúťažné účinky. Ako sa uvádza v odôvodnení 13, fungovanie vyrovnávacieho mechanizmu nepredstavuje prekážku priameho vystavenia trhu výroby elektrickej energie hospodárskej súťaži. Všetky uvedené faktory sa teda môžu chápať ako príznaky priameho vystavenia hospodárskej súťaži v makrozóne Sever.

(27)

Vzhľadom na faktory preskúmané v odôvodneniach 8 až 13 by sa podmienka priameho vystavenia hospodárskej súťaži ustanovená v článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES mala považovať za splnenú, pokiaľ ide o veľkoobchodné dodávky elektrickej energie v makrozóne Sever.

(28)

Keďže podmienka neobmedzeného prístupu na trh sa považuje za splnenú, smernica 2004/17/ES by sa nemala uplatňovať v prípadoch, keď zmluvné subjekty zadávajú zákazky, ktorých cieľom je umožniť výrobu a veľkoobchodné dodávky elektrickej energie v makrozóne Sever, a ani keď organizujú súťaže návrhov na vykonávanie takejto činnosti v uvedenej geografickej oblasti.

(29)

Situácia v oblasti maloobchodného predaja elektrickej energie koncovým zákazníkom napojeným na sieť stredného, vysokého a veľmi vysokého napätia v Taliansku sa dá zhrnúť takto: úhrnný trhový podiel troch najväčších maloobchodných spoločností je nízky, miera zmeny dodávateľa k termínu vypovedania je uspokojivá a neexistuje tu kontrola cien pre koncových zákazníkov. Tieto závery takisto zodpovedajú stanovisku príslušných talianskych orgánov, podľa ktorých na tomto trhu už niekoľko rokov vládne konkurenčné prostredie a z toho vyplývajúci stupeň hospodárskej súťaže je uspokojivý.

(30)

Vzhľadom na faktory preskúmané v odôvodneniach 18 až 18 by sa podmienka priameho vystavenia hospodárskej súťaži ustanovená v článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES mala považovať na celom území Talianskej republiky za splnenú, pokiaľ ide o maloobchodné dodávky elektrickej energie koncovým spotrebiteľom napojeným na sieť stredného, vysokého a veľmi vysokého napätia.

(31)

Keďže podmienka neobmedzeného prístupu na trh sa považuje za splnenú, smernica 2004/17/ES by sa nemala uplatňovať v prípadoch, keď zmluvné subjekty zadávajú zákazky, ktorých cieľom je umožniť maloobchodné dodávky elektrickej energie koncovým spotrebiteľom napojeným na sieť stredného, vysokého a veľmi vysokého napätia v Taliansku, a ani keď organizujú súťaže návrhov na vykonávanie takejto činnosti v uvedenej geografickej oblasti.

(32)

Vzhľadom na faktory preskúmané v odôvodnenia 19 až 25 a vzhľadom na pochybnosti o existencii dostatočnej miery hospodárskej súťaže na celoštátnej úrovni, pokiaľ ide o maloobchodné dodávky koncovým zákazníkom napojeným na sieť nízkeho napätia a vzhľadom na skutočnosť, že nie sú k dispozícii podrobné informácie o každom príslušnom miestnom trhu definovanom talianskymi orgánmi, nie je možné vyvodiť záver, že v prípade maloobchodných dodávok elektrickej energie koncovým zákazníkom napojeným na sieť nízkeho napätia v Taliansku došlo k splneniu podmienok udelenia výnimky podľa článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES. Smernica 2004/17/ES sa preto naďalej uplatňuje v prípade, keď zmluvné subjekty zadávajú zákazky s cieľom umožniť maloobchodné dodávky elektrickej energie koncovým zákazníkom napojeným na sieť nízkeho napätia v Taliansku a keď organizujú súťaže návrhov na vykonávanie takejto činnosti v Taliansku Keďže štatistické povinnosti podľa článku 67 sa budú naďalej uplatňovať, môže byť potrebné zaistiť, že dotknuté zmluvné subjekty príjmu primerané opatrenia, ako napr. oddelenie pri riadení a/alebo vedení účtovníctva, aby bolo možné správne vykázať verejné obstarávania realizované s súvislosti s výkonom príslušných činností, ktoré sa podľa tohto rozhodnutia nevyňali.

(33)

Takisto sa pripomína, že so zákazkami vzťahujúcimi sa na viaceré činnosti sa zaobchádza v súlade s článkom 9 smernice 2004/17/ES. V tejto súvislosti to znamená, že ak sa zmluvný subjekt zúčastňuje „zmiešaného“ obstarávania, t. j. obstarávania zameraného na podporu výkonu tak činností vyňatých z pôsobnosti smernice 2004/17/ES, ako aj z jej pôsobnosti nevyňatých činností, zohľadnia sa činnosti, na ktoré sa zákazka primárne vzťahuje. V prípade takéhoto zmiešaného obstarávania, ktorého primárnym účelom je podporiť predaj elektrickej energie koncovým zákazníkom napojeným na sieť nízkeho napätia, sa uplatňuje ustanovenie smernice 2004/17/ES.. Ak objektívne nie je možné stanoviť, na akú činnosť sa zákazka z najväčšej časti vzťahuje, jej zadanie sa realizuje v súlade s pravidlami uvedenými v odsekoch 2 a 3 článku 9.

(34)

Toto rozhodnutie je založené na právnej a faktickej situácii v období od februára do mája 2010, ako to vyplýva z informácií poskytnutých Talianskou republikou, informácií poskytnutých spoločnosťou CVA, oznámení z rokov 2005 a 2010 a ich technických príloh, dokumentu útvarov Komisie z roku 2007, zo záverečnej správy a výročnej správy AEEG z roku 2009. Rozhodnutie sa môže zrevidovať, ak významné zmeny právnej alebo faktickej situácie povedú k tomu, že v prípade veľkoobchodných dodávok elektrickej energie v makrozóne Sever a v prípade maloobchodných dodávok koncovým zákazníkom napojeným na sieť stredného, vysokého a veľmi vysokého napätia sa už nespĺňajú podmienky uplatňovania článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Smernica 2004/17/ES sa nevzťahuje na zákazky, ktoré zadali zmluvné subjekty a ktorých cieľom je umožniť vykonávanie týchto činností:

a)

výroba a veľkoobchodné dodávky elektrickej energie v makrozóne Sever;

b)

maloobchodné dodávky elektrickej energie koncovým zákazníkom napojeným na sieť stredného, vysokého a veľmi vysokého napätia na celom území Talianskej republiky.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

V Bruseli 14. júla 2010

Za Komisiu

Michel BARNIER

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Patrí sem zóna Sever, ako aj štyri menšie zóny (Ene, Enw, Turbigo a Monfalcone), ako sa uvádza v prílohe B k oznámeniu Komisie z 10. januára 2007: Vyšetrovanie podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1/2003 v odvetviach plynárenstva a elektrickej energie v Európe (ďalej len „záverečná správa“).

(3)  Ú. v. ES L 27, 30.1.1997, s. 20.

(4)  Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 37. Je potrebné poznamenať, že smernicu 2003/54/ES nahradila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55), v ktorej sa vyžaduje ešte vyššia miera otvorenia trhu ako v predchádzajúcich dvoch smerniciach. Keďže lehota na jej vykonanie ešte neuplynula, naďalej sa bude odkazovať na právny rámec zavedený v smernici 2003/54/ES.

(5)  MERGER COMP M – 4110 EO.N – ENDESA, s. 3.

(6)  Pozri bod A1, 2 prílohy B záverečnej správy.

(7)  Patria sem zóny: Centro Nord, Piombino, Centro Sud, Sud, Rossano, Brindisi, a Kalábria.

(8)  Patria sem zóny: Sicília, Priolo a Kalábria.

(9)  Pozri rozhodnutia Komisie 2009/47/ES (Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2009, s. 57), 2008/585/ES (Ú. v. EÚ L 188, 16.7.2008, s. 28), 2008/741/ES (Ú. v. EÚ L 251, 19.9.2008, s. 35), 2007/141/ES (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 23), 2007/706/ES (Ú. v. EÚ L 287, 1.11.2007, s. 18), 2006/211/ES (Ú. v. EÚ L 76, 15.3.2006, s. 6) a 2006/422/ES (Ú. v. EÚ L 168, 21.6.2006, s. 33).

(10)  T. j. množstvo elektrickej energie potrebné na internú spotrebu a vývoz.

(11)  List talianskeho orgánu pre elektrickú energiu a plyn č. 0018212 z 10. mája 2010.

(12)  Zákon č. 99/2009 z 23. júla 2009.

(13)  SEK(2010) 251 (ďalej len „oznámenie z roku 2010“).

(14)  Tabuľka 3.1 technickej prílohy (s. 12) oznámenia z roku 2010.

(15)  Výročná správa o stave služieb a regulačnej činnosti talianskeho orgánu pre elektrickú energiu a plyn (AEEG) z 31. marca 2009 (ďalej len „výročná správa AEEG za rok 2009“), s. 76.

(16)  Veľmi blízko zodpovedá miere koncentrácie vo výške 43 % zistenej na švédskom maloobchodnom trhu, pozri odôvodnenie 14 rozhodnutia 2007/706/ES.

(17)  Oznámenie Komisie z 15. novembra 2005 o pokroku vo vytváraní vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou, KOM(2005) 568 v konečnom znení, (ďalej len „oznámenie z roku 2005“), s. 9.

(18)  Tabuľka 2.2 technickej prílohy k oznámeniu z roku 2010.

(19)  Pozri odôvodnenie 13 rozhodnutia 2008/585/ES.

(20)  Výročná správa AEEG za rok 2009.

(21)  Pozri bod 328 rozsudku Súdu prvého stupňa z 28. februára 2002 vo veci T-395/94 Atlantic Container Line AB a spol./Komisia, Zb. 2002, s. II-875.

(22)  Regulované ceny sa v skutočnosti stanovujú na základe cien na voľnom trhu.

(23)  List talianskeho orgánu pre hospodársku súťaž č. 0032953 z 20. mája 2010.