21.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/44


ROZHODNUTIE RADY

z 19. januára 2010

o existencii nadmerného deficitu v Portugalsku

(2010/288/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 126 ods. 6 v spojení s článkom 126 ods. 13 a článkom 136,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na pripomienky Portugalska,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 126 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa členské štáty majú vyhýbať nadmernému deficitu verejných financií.

(2)

Pakt stability a rastu vychádza z cieľa zdravých verejných financií, ktoré sú prostriedkom na posilnenie podmienok pre cenovú stabilitu a silný udržateľný rast smerujúci k vytváraniu pracovných miest.

(3)

V postupe pri nadmernom deficite podľa článku 126 Zmluvy o fungovaní Európskej únie objasnenom v nariadení Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (1) (ktoré je súčasťou Paktu stability a rastu) sa ustanovuje povinnosť prijať rozhodnutie o existencii nadmerného deficitu. Nariadenie (ES) č. 1467/97 stanovuje ustanovenia na vykonávanie článku 104 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorý sa stal článkom 126 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V protokole o postupe pri nadmernom deficite pripojenom k Zmluve o fungovaní Európskej únie sa ustanovujú ďalšie ustanovenia týkajúce sa vykonávania postupu pri nadmernom deficite. V nariadení Rady (ES) č. 479/2009 (2) sa ustanovujú podrobné pravidlá a definície na uplatňovanie ustanovení uvedeného protokolu.

(4)

Cieľom reformy Paktu stability a rastu z roku 2005 bolo posilniť jeho účinnosť a hospodárske základy, ako aj zabezpečiť udržateľnosť verejných financií z dlhodobého hľadiska. Malo sa ňou zaistiť, aby sa vo všetkých krokoch v rámci postupu pri nadmernom deficite v plnej miere zohľadňovala najmä hospodárska a rozpočtová situácia. V tomto zmysle Pakt stability a rastu vytvára rámec na podporu vládnych politík zameraných na rýchle obnovenie zdravej rozpočtovej pozície so zreteľom na hospodársku situáciu.

(5)

V článku 104 ods. 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorý sa stal článkom 126 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa od Komisie vyžadovalo, aby predložila Rade stanovisko, ak sa domnieva, že v členskom štáte existuje alebo mohol vzniknúť nadmerný deficit. Komisia s prihliadnutím na svoju správu podľa článku 104 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorý sa stal článkom 126 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru v súlade s článkom 104 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorý sa stal článkom 126 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, dospela k záveru, že v Portugalsku existoval nadmerný deficit. Komisia preto 11. novembra 2009 predložila Rade takéto stanovisko týkajúce sa Portugalska (3).

(6)

V článku 126 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ustanovuje, že Rada by mala zvážiť všetky pripomienky, ktoré si príslušný členský štát želá vyjadriť predtým, ako Rada po celkovom posúdení rozhodne o tom, či existuje nadmerný deficit. V prípade Portugalska toto celkové posúdenie viedlo k záverom ustanoveným v tomto rozhodnutí.

(7)

Podľa údajov, ktoré oznámili portugalské orgány v októbri 2009, sa očakáva, že deficit verejných financií v Portugalsku v roku 2009 dosiahne 5,9 % HDP, čím prekročí referenčnú hodnotu 3 % HDP a nebude sa k nej približovať. Plánované prekročenie referenčnej hodnoty sa môže považovať za výnimočné v zmysle zmluvy a Paktu stability a rastu. Deficit predovšetkým vyplynul okrem iného z prudkého hospodárskeho poklesu v roku 2009 v zmysle zmluvy a Paktu stability a rastu. V predpovedi útvarov Komisie z jesene 2009 sa predpokladá, že v roku 2009 sa ročný HDP zníži o 2,9 % a v roku 2010 vzrastie o 0,3 %. Plánované prekročenie referenčnej hodnoty sa okrem toho nemôže považovať za dočasné, pretože podľa predpovede útvarov Komisie z jesene 2009 sa pri zohľadnení opatrení už prijatých v tomto roku nominálny deficit verejných financií zvýši v roku 2010 na 8 % HDP. Napriek stiahnutiu väčšiny opatrení mimoriadnej povahy vyplynuvších z krízy v roku 2009 sa v rokoch 2010 a 2011 neočakáva zlepšenie fiškálnej pozície z dôvodu pokračujúceho prostredia recesie, pôsobenia automatických stabilizátorov a výrazného rastu úrokových výdavkov. Kritérium pre deficit podľa ustanovení zmluvy preto nie je splnené.

(8)

Podľa údajov, ktoré oznámili portugalské orgány v októbri 2009, sa plánuje, že hrubý dlh verejných financií (ktorý bol od roku 2005 nad referenčnou hodnotou 60 % HDP) zostane v roku 2009 na úrovni 74,5 % HDP. Podľa predpovede útvarov Komisie z jesene 2009 sa plánuje výrazný nárast pomeru verejného dlhu k HDP o 18 percentuálnych bodov za obdobie predpovede zo 66,3 % v roku 2008 na 91,1 % v roku 2011. Pomer dlhu sa nemôže považovať za dostatočne sa znižujúci a približujúci sa k referenčnej hodnote uspokojivým tempom v zmysle zmluvy a Paktu stability a rastu. Kritérium pre dlh podľa ustanovení zmluvy preto nie je splnené.

(9)

Podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1467/97 môžu byť v krokoch vedúcich k rozhodnutiu Rady o existencii nadmerného deficitu podľa článku 126 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zohľadnené relevantné faktory len vtedy, ak je v plnom rozsahu splnená dvojitá podmienka, že deficit zostane na úrovni blízko referenčnej hodnoty a že jeho prekročenie nad referenčnú hodnotu je dočasné. V prípade Portugalska táto dvojitá podmienka nie je splnená. Preto sa v jednotlivých krokoch vedúcich k tomuto rozhodnutiu relevantné faktory nezohľadňujú,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Z celkového posúdenia vyplýva, že v Portugalsku existuje nadmerný deficit.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Portugalskej republike.

V Bruseli 19. januára 2010

Za Radu

predsedníčka

E. SALGADO


(1)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Všetky dokumenty týkajúce sa postupu pri nadmernom deficite v prípade Portugalska sa nachádzajú na tejto internetovej stránke: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2