12.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/56


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. mája 2010,

ktorým sa menia a dopĺňajú časti 1 a 2 prílohy E k smernici Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o vzory zdravotných certifikátov pre zvieratá z poľnohospodárskych podnikov a pre včely a čmeliaky

[oznámené pod číslom K(2010) 2624]

(Text s významom pre EHP)

(2010/270/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v oddiele I prílohy A k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 22,

keďže:

(1)

V článku 10 smernice 92/65/EHS sú stanovené veterinárne požiadavky pre zvieratá, ktorými sa riadi obchod so psami, mačkami a fretkami.

(2)

V časti 1 prílohy E k uvedenej smernici sú predpísané vzory veterinárnych osvedčení na obchodovanie so zvieratami z poľnohospodárskych podnikov vrátane psov, mačiek a fretiek.

(3)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 (2) sa stanovujú veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a pravidlá kontroly takéhoto premiestňovania. Toto nariadenie sa uplatňuje na premiestňovanie druhov spoločenských zvierat uvedených v jeho prílohe I medzi členskými štátmi alebo z tretích krajín. Psy, mačky a fretky sú uvedené v častiach A a B danej prílohy.

(4)

Požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 998/2003 sú rôzne v závislosti od cieľového členského štátu a členského štátu alebo tretej krajiny pôvodu.

(5)

Tretie krajiny, ktoré na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat uplatňujú predpisy minimálne rovnocenné s predpismi v nariadení (ES) č. 998/2003, sú uvedené v oddiele 2 časti B jeho prílohy II.

(6)

Aby sa zabránilo komerčným premiestneniam, ktoré sa podvodne maskujú ako nekomerčné premiestnenia spoločenských zvierat v zmysle nariadenia (ES) č. 998/2003, sa v článku 12 prvom odseku písm. b) tohto nariadenia zavádzajú požiadavky a kontroly stanovené smernicou 92/65/EHS, ktoré sa vzťahujú na premiestnenie viac ako piatich kusov spoločenských zvierat v prípade, že boli do Únie prinesené z tretej krajiny, ktorá nie je v zozname tretích krajín uvedenom v oddiele 2 časti B prílohy II k uvedenému nariadeniu.

(7)

Okrem toho sa v nariadení Komisie (EÚ) č 388/2010 zo 6. mája 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o maximálny počet spoločenských zvierat z určitých druhov, ktoré môžu byť predmetom nekomerčného premiestnenia (3), uvádza, že požiadavky a kontroly uvedené v článku 12 prvom odseku písm. b) nariadenia (ES) č. 998/2003 sa majú uplatňovať aj na všetky premiestnenia spoločenských psov, mačiek a fretiek, pokiaľ celkový počet zvierat premiestnených do členského štátu z iného členského štátu alebo z tretej krajiny v zozname v oddiele 2 časti B prílohy II k uvedenému nariadeniu je vyšší ako päť.

(8)

V nariadení (ES) č. 998/2003 sa tiež uvádza, že v prechodnom období nekomerčné premiestnenia psov, mačiek a fretiek na územie Írska, Malty, Švédska alebo Spojeného kráľovstva podliehajú určitým dodatočným požiadavkám.

(9)

V smernici 92/65/EHS sa na tieto dodatočné požiadavky odkazuje len z hľadiska obchodu so psami, mačkami a fretkami určenými pre Írsko, Švédsko alebo Spojené kráľovstvo.

(10)

Vzory osvedčení pre obchod v rámci Únie by mali byť kompatibilné s integrovaným počítačovým veterinárnym systémom TRACES, ktorý bol vyvinutý v súlade s rozhodnutím Komisie 2003/623/ES (4).

(11)

Aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie požiadaviek a kontrol týkajúcich sa nekomerčných premiestňovaní viac ako piatich psov, mačiek a fretiek do všetkých členských štátov vrátane Malty, je potrebné prispôsobiť vzor veterinárneho osvedčenia predpísaný v časti 1 prílohy E k smernici 92/65/EHS.

(12)

Okrem toho je v časti 2 prílohy E k smernici 92/65/EHS predpísaný vzor veterinárneho osvedčenia pre obchod so živými včelami (Apis mellifera) a čmeliakmi (Bombus spp.) v rámci Únie.

(13)

V danom osvedčení sú stanovené veterinárne požiadavky, pokiaľ ide o mor včelieho plodu v prípade včiel aj čmeliakov. Na základe týchto požiadaviek sa môžu premiestňovať len včely a čmeliaky z oblastí bez výskytu tejto nákazy. V prípade prepuknutia nákazy je predpísaný 30-dňový zákaz premiestňovania, ktorý sa vzťahuje na oblasť troch kilometrov v okolí ohniska nákazy.

(14)

Vo väčšine prípadov sa však čmeliaky chovajú v zariadeniach izolovaných od okolitého prostredia, ktoré pravidelne kontroluje príslušný úrad a ktoré sa kontrolujú na výskyt nákaz. V okolí troch kilometrov vymedzených v časti 2 prílohy E od takýchto prevádzkarní, ktoré uzná a kontroluje príslušný úrad daného členského štátu, je malá pravdepodobnosť výskytu moru včelieho plodu v porovnaní s kolóniami chovanými vo voľnej prírode.

(15)

Preto je dôležité zmeniť a doplniť vzor veterinárneho osvedčenia na obchodovanie so včelami a čmeliakmi s cieľom zaviesť určité veterinárne požiadavky týkajúce sa čmeliakov chovaných v zariadení izolovanom od okolitého prostredia.

(16)

Časti 1 a 2 prílohy E k smernici 92/65/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha E k smernici 92/65/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. mája 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 114, 7.5.2010, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 216, 28.8.2003, s. 58.


PRÍLOHA

Príloha E k smernici 92/65/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

Časť 1 sa nahrádza takto:

„Časť 1 –   Veterinárne osvedčenie na obchodovanie so zvieratami z poľnohospodárskych podnikov (kopytníky, vtáky, zajacovité, psy, mačky a fretky)

92/65 EI

Image

Image

Image

2.

Časť 2 sa nahrádza týmto:

„Časť 2 –   Veterinárne osvedčenie na obchodovanie so včelami a čmeliakmi

92/65 EII

Image

Image