30.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/24


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. marca 2010,

ktorým sa členským štátom povoľuje prijať určité odchýlky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru

[oznámené pod číslom K(2010) 1610]

(2010/187/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (1), a najmä na jej článok 6 ods. 2 a článok 6 ods. 4,

keďže:

(1)

Oddiel I.3 prílohy I, oddiel II.3 prílohy II a oddiel III.3 prílohy III k smernici 2008/68/ES obsahujú zoznamy vnútroštátnych odchýlok umožňujúcich zohľadnenie osobitných vnútroštátnych okolností. Tieto zoznamy by sa mali aktualizovať, aby zahŕňali nové vnútroštátne odchýlky.

(2)

Z dôvodov jasnosti je vhodné uvedené oddiely úplne nahradiť.

(3)

Smernica 2008/68/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prepravu nebezpečného tovaru, ktorý bol zriadený podľa smernice 2008/68/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sú oprávnené na zavedenie odchýlok ustanovených v tejto prílohe so zreteľom na prepravu nebezpečného tovaru na svojom území.

Tieto odchýlky sa uplatňujú bez diskriminácie.

Článok 2

Oddiel I.3 prílohy I, oddiel II.3 prílohy II a oddiel III.3 prílohy III k smernici 2008/68/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. marca 2010

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13.


PRÍLOHA

Oddiel I.3 prílohy I, oddiel II.3 prílohy II a oddiel III.3 prílohy III k smernici 2008/68/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe I sa oddiel I.3 nahrádza takto:

„I.3.   Vnútroštátne odchýlky

Odchýlky pre členské štáty v súvislosti s prepravou nebezpečného tovaru v rámci ich územia na základe článku 6 ods. 2 smernice 2008/68/ES.

Číslovanie odchýlok: RO–a/bi/bii–ČŠ–čč.

RO = cestná doprava

a/bi/bii = článok 6 ods. 2 písm. a)/písm. b) bod i)/písm. b) bod ii)

ČŠ = skratka členského štátu

čč = poradové číslo.

Na základe článku 6 ods. 2 písm. a) smernice 2008/68/ES

BE Belgicko

RO–a–BE–1

Predmet: Trieda 1 – Malé množstvá.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1.1.3.6.

Obsah prílohy k smernici: 1.1.3.6 obmedzuje množstvo banských trhavín, ktoré sa môžu prepravovať bežným vozidlom, na 20 kg.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Prevádzkovateľom skladov vzdialených od zásobovacích miest sa môže povoliť preprava najviac 25 kg dynamitu alebo silných trhavín a 300 rozbušiek bežnými motorovými vozidlami v závislosti od podmienok stanovených pyrotechnickou službou.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–BE–2

Predmet: Preprava nevyčistených prázdnych kontajnerov, ktoré obsahovali produkty rôznych tried.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.1.6.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Údaj na prepravnom doklade ‚nevyčistené prázdne obaly, ktoré obsahovali produkty rôznych tried‘.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Dérogation 6-97.

Poznámky: Odchýlka registrovaná Európskou komisiu ako č. 21 (podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES).

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–BE–3

Predmet: Prijatie RO–a–UK–4.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–BE–4

Predmet: Výnimka zo všetkých požiadaviek ADR pre vnútroštátnu prepravu maximálne do 1 000 použitých iónových detektorov dymu z domácností do zariadenia na spracovanie v Belgicku prostredníctvom zberných miest, ako sa predpokladá v scenári separovaného zberu detektorov dymu.

Odkaz na ADR: všetky požiadavky.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES:

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Domáce použitie iónových detektorov dymu sa nepredkladá regulačnej kontrole z rádiologického hľadiska, ak je typ detektora dymu schválený. Preprava týchto detektorov dymu konečnému užívateľovi je takisto oslobodená od požiadaviek ADR (pozri 2.2.7.1.2.d).

Smernicou o OEEZ 2002/96/ES (odpad z elektrických a elektronických zariadení) sa vyžaduje separovaný zber použitých detektorov dymu kvôli spracovaniu dosiek s obvodmi a odstránenie rádioaktívnych látok z iónových detektorov dymu. Aby sa tento separovaný zber umožnil, navrhol sa scenár na stimulovanie domácností, aby priniesli použité detektory dymu na zberné miesta, odkiaľ sa tieto detektory môžu previezť do zariadenia na spracovanie niekedy prostredníctvom druhého zberného miesta alebo prechodného miesta skladovania.

Na zberných miestach budú k dispozícii kovové obaly, do ktorých sa dá zabaliť maximálne 1 000 detektorov dymu. Z týchto miest sa jedno také balenie detektorov dymu môže prepraviť spolu s inými druhmi odpadu na prechodné miesto skladovania alebo do zariadenia na spracovanie. Balenie sa bezpečnostne označí slovami ‚detektor dymu‘.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Scenár separovaného zberu detektorov dymu je súčasťou podmienok na zrušenie schválených nástrojov uvedených v článku 3.1.d.2 kráľovského dekrétu z 20. júla 2001: všeobecné právne predpisy radiačnej ochrany.

Poznámky: Táto odchýlka je potrebná na umožnenie separovaného zberu použitých iónových detektorov dymu.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

DE Nemecko

RO–a–DE–1

Predmet: Zmiešané balenie a zmiešaný náklad automobilových súčiastok so zatriedením 1.4G spolu s určitým nebezpečným tovarom (n4).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 4.1.10 a 7.5.2.1.

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia týkajúce sa zmiešaného balenia a zmiešaného nákladu.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: UN 0431 a UN 0503 sa môžu nakladať v určitých množstvách uvedených vo výnimke spolu s určitým nebezpečným tovarom (výrobky súvisiace s výrobou automobilov). Nemôže sa prekročiť hodnota 1 000 (porovnateľná s 1.1.3.6.4).

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Poznámky: Je potrebná výnimka, ktorou sa umožňuje rýchla dodávka bezpečnostných súčiastok vozidiel v závislosti od miestneho dopytu. Vzhľadom na širokú škálu výrobkov nie je ich skladovanie v miestnych automobilových dielňach bežné.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–DE–2

Predmet: Výnimka z požiadavky na prepravný doklad a vyhlásenie odosielateľa pre určité množstvá nebezpečného tovaru podľa vymedzenia v 1.1.3.6 (n1).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.1.1 a 5.4.1.1.6.

Obsah prílohy k smernici: Obsah prepravného dokladu.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pre všetky triedy okrem triedy 7 nie je potrebný žiadny prepravný doklad, ak množstvo prepravovaného tovaru neprevyšuje množstvá uvedené v 1.1.3.6.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Poznámky: Informácie na označeniach a bezpečnostných značeniach obalov sa považujú za dostačujúce pre vnútroštátnu prepravu, pretože prepravný doklad nie je vždy vhodný tam, kde ide o miestnu distribúciu.

Odchýlka registrovaná Európskou komisiou ako č. 22 (podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES).

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–DE–3

Predmet: Preprava etalónov a palivových čerpadiel (prázdne, nevyčistené).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: ustanovenia pre čísla UN 1202, 1203 a 1223.

Obsah prílohy k smernici: Balenie, označovanie, doklady, dopravné a manipulačné pokyny, pokyny pre posádky vozidiel.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Špecifikácia uplatniteľných predpisov a doplňujúcich ustanovení na uplatňovanie odchýlky; do 1 000 l: porovnateľné s prázdnymi nevyčistenými obalmi; nad 1 000 l: súlad s určitými predpismi pre cisterny; iba preprava prázdnych a nevyčistených obalov.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Poznámky: Zoznam č. 7, 38, 38a.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–DE–5

Predmet: Povolenie kombinovaného balenia.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2.

Obsah prílohy k smernici: Zákaz kombinovaného balenia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Triedy 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolenie kombinovaného balenia pre predmety v triede 1.4S (nábojnice do malých zbraní), aerosóly (trieda 2) a materiály na čistenie a ošetrovanie v triedach 3 a 6.1 (čísla UN uvedené v zozname) ako súpravy, ktoré sa majú predávať v kombinovaných obaloch skupiny obalov II a v malých množstvách.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Poznámky: Zoznam č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

DK Dánsko

RO–a–DK–1

Predmet: Cestná preprava obalov alebo výrobkov obsahujúcich odpad alebo zvyšky nebezpečného tovaru zozbieraného z domácností a z určitých podnikov na účely zneškodnenia.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: časť 2, 3, 4.1, 5.2, 5.4 a 8.2.

Obsah prílohy k smernici: Princípy zatrieďovania, osobitné ustanovenia, ustanovenia o obaloch, ustanovenia o označovaní a bezpečnostnom značení, prepravný doklad a výcvik.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Vnútorné obaly alebo predmety, ktoré obsahujú odpad alebo zvyšky nebezpečného tovaru zozbieraného z domácností alebo z určitých podnikov, sa môžu baliť spolu do vonkajších obalov. Obsah žiadneho vnútorného obalu a/alebo žiadneho vonkajšieho obalu nesmie prekročiť stanovené hmotnostné alebo objemové obmedzenia. Odchýlky z ustanovení týkajúcich sa zatrieďovania, balenia, označovania a bezpečnostného značenia, dokumentácie a výcviku.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Poznámky: Nemožno vykonať presné zatrieďovanie a uplatňovať všetky ustanovenia ADR, keď sa odpad alebo zvyškové množstvá nebezpečného tovaru zbierajú z domácností alebo z určitých podnikov na účely zneškodnenia. Odpad sa zvyčajne nachádza v obaloch, ktoré sa predali v rámci maloobchodného predaja.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–DK–2

Predmet: Cestná preprava obalov obsahujúcich výbušné látky a obalov obsahujúcich rozbušky na tom istom vozidle.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 7.5.2.2.

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia týkajúce sa zmiešaného balenia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pri cestnej preprave nebezpečného tovaru sa musia dodržiavať pravidlá ADR.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Poznámky: V praxi je potrebné, aby sa výbušné látky mohli nakladať spolu s rozbuškami na to isté vozidlo pri preprave týchto látok z miesta ich skladovania na miesto ich použitia a naspäť.

Keď sa zmenia a doplnia dánske právne predpisy týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru, dánske orgány povolia takú prepravu za týchto podmienok:

1.

Nebude sa prepravovať viac ako 25 kg výbušných látok zaradených do skupiny D.

2.

Nebude sa prepravovať viac ako 200 ks rozbušiek zaradených do skupiny B.

3.

Rozbušky a výbušné látky sa musia baliť oddelene do obalov schválených OSN v súlade s pravidlami uvedenými v smernici 2000/61/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/55/ES.

4.

Vzdialenosť medzi baleniami, ktoré obsahujú rozbušky, a baleniami, ktoré obsahujú výbušné látky, musí byť aspoň 1 meter. Táto vzdialenosť sa musí dodržať aj po prudkom zabrzdení. Balenia obsahujúce výbušné látky a balenia obsahujúce rozbušky sa musia umiestniť takým spôsobom, ktorý umožňuje ich rýchle odstránenie z vozidla.

5.

Musia sa dodržiavať všetky ostatné pravidlá týkajúce sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

FI Fínsko

RO–a–FI–1

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v určitých množstvách v autobusoch a rádioaktívnych materiálov s nízkou aktivitou v malých množstvách na účely zdravotnej starostlivosti a výskumu.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 4.1, 5.4.

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia o obaloch, dokumentácia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava nebezpečného tovaru v určitých množstvách podľa limitu uvedeného v 1.1.3.6 s maximálnou čistou hmotnosťou najviac 200 kg v autobusoch je povolená bez prepravného dokladu a bez splnenia všetkých požiadaviek na balenie. Keď sa prepravujú rádioaktívne materiály s nízkou aktivitou s hmotnosťou maximálne 50 kg na účely zdravotnej starostlivosti a výskumu, vozidlo nemusí byť označené a vybavené podľa ADR.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–FI–2

Predmet: Opis prázdnych cisterien v prepravnom doklade.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.1.6.

Obsah prílohy k smernici: Osobitné ustanovenia pre prázdne, nevyčistené obaly, vozidlá, kontajnery, cisterny, batériové vozidlá a viacčlánkové kontajnery na plyn (‚MEGC‘).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: V prípade prázdnych nevyčistených cisternových vozidiel, v ktorých sa prepravovali dve látky alebo viacero látok s číslami UN 1202, UN 1203 a UN 1223, možno opis v prepravných dokladoch doplniť slovami ‚posledný náklad‘ spolu s názvom výrobku s najnižším bodom vzplanutia; ‚Prázdne cisternové vozidlo, 3, posledný náklad: UN 1203 motorový benzín, II‘.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–FI–3

Predmet: Bezpečnostné značenie a označovanie dopravnej jednotky pre výbušniny.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.3.2.1.1.

Obsah prílohy k smernici: Všeobecné ustanovenia o označovaní oranžovými tabuľami.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Dopravné jednotky prepravujúce (zvyčajne v dodávkových automobiloch) malé množstvá výbušnín [maximálne 1 000 kg (čistej hmotnosti)] do kameňolomov a na pracoviská môžu byť bezpečnostne značené vpredu a vzadu nálepkou podľa vzoru 1.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

FR Francúzsko

RO–a–FR–2

Predmet: Preprava odpadu, ktorý vzniká pri starostlivosti zahŕňajúcej riziko infekcie a na ktorý sa vzťahuje UN 3291 (tzv. klinického odpadu), s hmotnosťou nižšou ako 15 kg alebo rovnajúcou sa 15 kg.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: prílohy A a B.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Výnimka z požiadaviek ADR na prepravu klinického odpadu predstavujúceho riziko infekcie, na ktorý sa vzťahuje UN 3291, s hmotnosťou nižšou ako 15 kg alebo rovnajúcou sa 15 kg.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–FR–5

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru vo vozidlách verejnej osobnej dopravy (18).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 8.3.1.

Obsah prílohy k smernici: Preprava cestujúcich a nebezpečného tovaru.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava iného nebezpečného tovaru ako tovaru triedy 7, ktorá je vo forme príručnej batožiny povolená vo vozidlách verejnej dopravy: uplatňujú sa iba ustanovenia týkajúce sa balenia, označovania a bezpečnostného značenia balíkov, uvedené v 4.1, 5.2 a 3.4.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.1.

Poznámky: V príručnej batožine sa môže prepravovať len nebezpečný tovar určený na osobnú alebo vlastnú profesijnú potrebu. Prenosné nádoby na plyn sú povolené pre pacientov s respiračnými problémami v množstve potrebnom na jednu cestu.

Dátum skončenia platnosti: 29. februára 2016.

RO–a–FR–6

Predmet: Preprava malých množstiev nebezpečného tovaru na vlastnú zodpovednosť (18).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici: Povinnosť mať prepravný doklad.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava malých množstiev iného nebezpečného tovaru ako tovaru triedy 7, ktoré nepresahujú limity uvedené v 1.1.3.6, na vlastnú zodpovednosť nepodlieha povinnosti mať prepravný doklad ustanovený v 5.4.1.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.2.1.

Dátum skončenia platnosti: 29. februára 2016.

IE Írsko

RO–a–IE–1

Predmet: Výnimka z požiadavky 5.4.0 ADR na prepravný doklad na prepravu pesticídov triedy 3 podľa ADR uvedených v bode 2.2.3.3 ako pesticídy FT2 (bod vzplanutia nižší ako 23 oC) a triedy 6.1 podľa ADR uvedených v bode 2.2.61.3 ako pesticídy T6, kvapalné (bod vzplanutia najmenej 23 oC), v prípade, že množstvo prepravovaného nebezpečného tovaru nepresahuje množstvá uvedené v 1.1.3.6 ADR.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavka na prepravný doklad.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Prepravný doklad sa nevyžaduje na prepravu pesticídov tried 3 a 6.1 ADR, ak množstvo prepravovaného nebezpečného tovaru nepresahuje množstvá stanovené v 1.1.3.6 ADR.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(9) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Poznámky: Zbytočná, zaťažujúca požiadavka pre miestnu prepravu a dodávku takých pesticídov.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–IE–2

Predmet: Výnimka z niektorých ustanovení ADR o obaloch, označovaní a bezpečnostnom značení malých množstiev (nižších, ako sú limity v 1.1.3.6) exspirovaných pyrotechnických výrobkov klasifikačných kódov 1.3G, 1.4G a 1.4S triedy 1 podľa ADR označených príslušnými identifikačnými číslami látky UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 alebo UN 0453 pri preprave do najbližších vojenských kasární na účely zneškodnenia.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 a 6.1.

Obsah prílohy k smernici: Zneškodňovanie zastaraných pyrotechnických materiálov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Ustanovenia ADR o balení, označovaní a bezpečnostnom značení exspirovaných pyrotechnických výrobkov označených príslušnými číslami UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 alebo UN 0453 pri preprave do najbližších kasární sa neuplatňujú za predpokladu, že sa dodržia všeobecné ustanovenia ADR o obaloch a v prepravnom doklade sa uvedú doplňujúce informácie. Uplatňujú sa iba na miestnu prepravu malých množstiev týchto exspirovaných pyrotechnických materiálov do najbližších kasární na účely bezpečného zneškodnenia.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(10) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Poznámky: Preprava malých množstiev ‚exspirovaných‘ námorných núdzových svetlíc najmä majiteľmi rekreačných plavidiel a výrobcami lodného príslušenstva do vojenských kasární na účely bezpečného zneškodnenia spôsobila ťažkosti, obzvlášť v súvislosti s požiadavkami na obaly. Odchýlka platí pre malé množstvá (nižšie, ako sú uvedené v 1.1.3.6) pre miestnu prepravu.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–IE–3

Predmet: Výnimka z požiadaviek 6.7 a 6.8 v súvislosti s cestnou prepravou menovite prázdnych, nevyčistených skladovacích cisterien (na skladovanie v určených lokalitách) na účely čistenia, opravy, skúšania alebo zošrotovania.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 6.7 a 6.8.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, kontrolu a skúšanie cisterien.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Výnimka z požiadaviek 6.7 a 6.8 ADR na cestnú prepravu menovite prázdnych, nevyčistených skladovacích cisterien (na skladovanie v určených priestoroch) na účely čistenia, opravy, skúšania alebo zošrotovania za predpokladu, že: a) z potrubia, ktoré bolo pripojené k cisterne, sa odstránilo čo najviac potrubia; b) na cisterne je namontovaný vhodný poistný tlakový ventil, ktorý zostane počas prepravy prevádzkyschopný, a c) s prihliadnutím na b) boli všetky otvory v cisterne a vo všetkých k nemu pripojených potrubiach utesnené s cieľom zabrániť úniku akéhokoľvek nebezpečného tovaru, pokiaľ to bolo prakticky uskutočniteľné.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Proposed amendment to ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Poznámky: Tieto cisterny sa používajú na uskladnenie látok v určených priestoroch, a nie na prepravu tovaru. Pri ich preprave do rôznych priestorov na účely čistenia, opráv atď. by pravdepodobne obsahovali veľmi malé množstvá nebezpečného tovaru.

Predtým podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–IE–4

Predmet: Výnimka z požiadaviek 5.3, 5.4, 7 a prílohy B k ADR v súvislosti s prepravou plynových tlakových fliaš dávkovačov (nápojov), ak sa prepravujú na tom istom vozidle ako nápoje (na ktorých dávkovanie sa majú používať).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.3, 5.4, 7 a príloha B.

Obsah prílohy k smernici: Označovanie vozidiel, dokumentácia, ktorá má tovar sprevádzať, a ustanovenia týkajúce sa prepravného vybavenia a prepravných operácií.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Výnimka z požiadaviek 5.3, 5.4, 7 a prílohy B k ADR pre tlakové fľaše na plyny používané ako dávkovače nápojov, ak sa tieto tlakové fľaše na plyny prepravujú na tom istom vozidle ako nápoje (na ktorých dávkovanie sa majú používať).

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Proposed amendment to ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Poznámky: Hlavná činnosť spočíva v distribúcii balení nápojov, ktoré nie sú látkami podľa ADR, spolu s malým množstvom malých tlakových fliaš s príslušnými dávkovacími plynmi.

Predtým podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–IE–5

Predmet: Výnimka pre vnútroštátnu prepravu v rámci Írska z požiadaviek na konštrukciu a skúšanie nádob a z ustanovení o ich používaní obsiahnutých v 6.2 a 4.1 ADR, v prípade tlakových fliaš a tlakových sudov na plyny triedy 2, ktoré absolvovali multimodálnu prepravu vrátane námornej prepravy, ak: i) tieto tlakové fľaše a tlakové sudy sú skonštruované, odskúšané a používajú sa v súlade s Kódexom IMDG; ii) tieto tlakové fľaše a tlakové nádoby sa opätovne nenapĺňajú v Írsku, ale vracajú sa menovite prázdne do krajiny pôvodu multimodálnej prepravy, a iii) tieto tlakové fľaše a tlakové sudy sa distribuujú lokálne v malých množstvách.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1.1.4.2, 4.1 a 6.2.

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia týkajúce sa multimodálnej prepravy vrátane námornej prepravy, používania tlakových fliaš a tlakových sudov na plyny triedy 2 podľa ADR a konštrukcie a skúšania týchto tlakových fliaš a tlakových sudov na plyny triedy 2 ADR.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Ustanovenia 4.1 a 6.2 sa neuplatňujú na tlakové fľaše a tlakové sudy na plyny triedy 2 za predpokladu, že: i) tieto tlakové fľaše a tlakové sudy sú skonštruované a odskúšané v súlade s Kódexom IMDG; ii) tieto tlakové fľaše a tlakové sudy sa používajú v súlade s Kódexom IMDG; iii) tieto tlakové fľaše a tlakové sudy boli prepravené odosielateľovi prostredníctvom multimodálnej prepravy vrátane námornej prepravy; iv) preprava týchto tlakových fliaš a tlakových sudov konečnému užívateľovi pozostáva iba z jedinej dopravnej cesty ukončenej v ten istý deň od príjemcu multimodálnej prepravnej operácie [uvedeného v bode iii)]; v) tieto tlakové fľaše a tlakové sudy sa opätovne nenapĺňajú v danom štáte a vracajú sa menovite prázdne do krajiny pôvodu multimodálnej prepravnej operácie [uvedenej v bode iii)] a vi) tieto tlakové fľaše a tlakové sudy sa distribuujú lokálne v danom štáte v malých množstvách.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Proposed amendment to ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Poznámky: Plyny obsiahnuté v týchto tlakových fľašiach a tlakových sudoch sú plyny so špecifikáciou vyžadovanou konečným užívateľom, čo má za následok potrebu dovážať ich z oblastí, na ktoré sa nevzťahuje ADR. Vyžaduje sa, aby sa tieto menovite prázdne tlakové fľaše a tlakové sudy po použití vrátili do krajiny pôvodu na účely opätovného naplnenia osobitne špecifikovanými plynmi – nemajú sa opakovane plniť v Írsku a samozrejme ani v žiadnej časti oblasti, na ktorú sa vzťahuje ADR. Hoci nie sú v súlade s ADR, sú v súlade s Kódexom IMDG a sú akceptované na účely tohto kódexu. Multimodálna preprava začínajúca sa mimo oblasti, na ktorú sa vzťahuje ADR, má byť ukončená v priestoroch dovozcu, odkiaľ sa tieto tlakové fľaše a tlakové sudy majú distribuovať konečnému užívateľovi miestne v rámci Írska v malých množstvách. Na túto prepravu v rámci Írska by sa mal vzťahovať zmenený a doplnený článok 6 ods. 9 smernice 94/55/ES.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

LT Litva

RO–a–LT–1

Predmet: Prijatie RO–a–UK–6.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 ‚Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje‘ (rozhodnutie vlády č. 337 o cestnej preprave nebezpečného tovaru v Litovskej republike prijaté 23. marca 2000).

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

UK Spojené kráľovstvo

RO–a–UK–1

Predmet: Preprava určitých nízkorizikových rádioaktívnych materiálov, ako sú hodiny, hodinky, detektory dymu, číselníky kompasov (E1).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: Väčšina požiadaviek ADR.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky týkajúce sa prepravy materiálu triedy 7.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Úplná výnimka z ustanovení vnútroštátnych predpisov pre určité obchodné výrobky, ktoré obsahujú obmedzené množstvá rádioaktívneho materiálu (svietiace zariadenie určené na nosenie ľuďmi; v jednom vozidle alebo železničnom vozni maximálne 500 detektorov dymu na domáce použitie, pričom rádioaktivita žiadneho z nich nesmie presiahnuť 40 kBq; alebo v jednom vozidle alebo železničnom vozni maximálne päť plynom plnených tríciových osvetľovacích zariadení, pričom rádioaktivita žiadneho z nich nesmie presiahnuť 10 GBq).

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Poznámky: Táto odchýlka je krátkodobým opatrením, ktoré sa už nebude vyžadovať, keď sa do ADR začlenia podobné zmeny a doplnenia predpisov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA).

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–UK–2

Predmet: Výnimka z požiadavky na prepravný doklad pre určité množstvá nebezpečného tovaru (iného ako tovaru triedy 7) podľa vymedzenia v 1.1.3.6 (E2).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1.1.3.6.2 a 1.1.3.6.3.

Obsah prílohy k smernici: Výnimky z určitých požiadaviek na určité množstvá na jednu dopravnú jednotku.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Prepravný doklad sa nevyžaduje pre limitované množstvá okrem prípadov, keď tvoria časť väčšieho nákladu.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Poznámky: Táto výnimka je prispôsobená vnútroštátnej preprave, kde prepravný doklad nie je v prípade miestnej distribúcie zakaždým vhodný.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–UK–3

Predmet: Výnimka z požiadavky, aby boli vozidlá, ktoré prepravujú rádioaktívny materiál s nízkou úrovňou rádioaktivity, vybavené protipožiarnym zariadením (E4).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 8.1.4.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavka, aby boli vozidlá vybavené protipožiarnymi zariadeniami.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Ruší sa požiadavka na vybavenie hasiacimi prístrojmi, ak sa prepravujú len balenia, ktoré sú predmetom výnimky (UN 2908, 2909, 2910 a 2911).

Táto požiadavka sa obmedzuje v prípade, že sa prepravuje malé množstvo balení.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Poznámky: Preprava protipožiarneho zariadenia je v praxi irelevantná, pokiaľ ide o prepravu UN 2908, UN 2909, UN 2910, UN 2911, ktoré sa môžu často prepravovať v malých vozidlách.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–UK–4

Predmet: Distribúcia tovaru vo vnútorných obaloch maloobchodníkom alebo užívateľom (okrem tovaru tried 1, 4.2, 6.2 a 7) z miestnych distribučných skladov maloobchodníkom alebo užívateľom a od maloobchodníkov konečným užívateľom (N1).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 6.1.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky týkajúce sa konštrukcie a skúšania obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Nevyžaduje sa, aby bola obalom pridelená značka RID/ADR alebo UN alebo aby boli inak označené, ak obsahujú tovar uvedený v harmonograme 3.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Poznámky: Požiadavky ADR sú neprimerané pre záverečné prepravné etapy z distribučného skladu maloobchodníkovi alebo užívateľovi alebo od maloobchodníka konečnému užívateľovi. Účelom tejto odchýlky je umožniť, aby sa vnútorné nádoby tovaru určeného na maloobchodnú distribúciu mohli prepravovať na záverečnom úseku miestnej distribučnej trasy bez vonkajšieho obalu.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–UK–5

Predmet: Povoliť rôzne ‚maximálne celkové množstvo na jednu dopravnú jednotku‘ pre tovar triedy 1 v kategóriách 1 a 2 tabuľky v 1.1.3.6.3 (N10).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1.1.3.6.3 a 1.1.3.6.4.

Obsah prílohy k smernici: Výnimky týkajúce sa množstiev prepravovaných na jednu dopravnú jednotku.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Stanovuje pravidlá týkajúce sa výnimiek pre obmedzené množstvá a zmiešaný náklad výbušnín.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Poznámky: Povoliť rôzne množstvové limity pre tovar triedy 1, a to ‚50‘ pre kategóriu 1 a ‚500‘ pre kategóriu 2. Na účely výpočtu zmiešaných nákladov pre prepravnú kategóriu 1 sa multiplikačný faktor rovná ‚20‘ a pre prepravnú kategóriu 2 sa multiplikačný faktor rovná ‚2‘.

Predtým podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–UK–6

Predmet: Zvýšenie maximálnej čistej hmotnosti výbušných predmetov prípustných vo vozidlách EX/II (N13).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 7.5.5.2.

Obsah prílohy k smernici: Obmedzenia množstiev prepravovaných výbušných látok a predmetov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Obmedzenia množstiev prepravovaných výbušných látok a predmetov.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Poznámky: Predpisy Spojeného kráľovstva povoľujú maximálnu čistú hmotnosť 5 000 kg vo vozidlách typu II pre skupiny znášanlivosti 1.1C, 1.1D, 1.1E a 1.1J.

Mnohé výrobky triedy 1.1C, 1.1D, 1.1E a 1.1J premiestňované v Európe sú veľké alebo objemné a presahujú dĺžku 2,5 m. Sú to hlavne výbušné výrobky určené na vojenské účely. Obmedzenia týkajúce sa konštrukcie vozidiel EX/III (pri ktorých sa vyžaduje, aby boli uzavretými vozidlami) veľmi sťažujú nakládku a vykládku takých výrobkov. Niektoré výrobky by si vyžadovali špecializované nakladacie a vykladacie zariadenie na oboch koncoch trasy. V praxi takéto zariadenie existuje zriedkakedy. V Spojenom kráľovstve sa používa niekoľko vozidiel EX/III a bolo by mimoriadne zaťažujúce pre priemysel, ak by sa vyžadovala výroba ďalších špecializovaných vozidiel EX/III na prepravu tohto typu výbušnín.

V Spojenom kráľovstve vojenské výbušniny prepravujú prevažne komerční prepravcovia, a teda nemôžu využívať výnimku pre vojenské vozidlá uvedenú v rámcovej smernici. Na prekonanie tohto problému Spojené kráľovstvo vždy povoľovalo prepravu až 5 000 kg takýchto výrobkov vo vozidlách EX/II. Súčasný limit nie je vždy dostačujúci, keďže jeden výrobok môže obsahovať viac ako 1 000 kg výbušniny.

Od roku 1950 došlo len k dvom mimoriadnym udalostiam (obe sa stali v päťdesiatych rokoch) spojeným s detonáciou výbušnín s hmotnosťou presahujúcou 5 000 kg. Tieto udalosti spôsobil požiar pneumatík a horúci výfukový systém, ktorý zapríčinil vznietenie opláštenia. K požiarom mohlo dôjsť aj v prípade menšieho nákladu. Nedošlo k žiadnym obetiam na životoch ani k zraneniam.

Existujú empirické dôkazy, z ktorých vyplýva, že je nepravdepodobné, aby došlo k odpáleniu správne zabalených výbušných predmetov v dôsledku nárazu, napríklad v dôsledku zrážky vozidiel. Dôkazy vo vojenských správach a v údajoch o nárazových skúškach rakiet potvrdzujú, že na privodenie odpálenia nábojníc je potrebná väčšia nárazová rýchlosť, ako je nárazová rýchlosť dosiahnutá pri skúške pádom z výšky 12 metrov.

Súčasné bezpečnostné normy by nemali byť ovplyvnené.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–UK–7

Predmet: Výnimka z požiadaviek na dozor, pokiaľ ide o malé množstvá určitého tovaru triedy 1 (N12).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 8.4 a 8.5 S1(6).

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na dozor v prípade vozidiel prepravujúcich určité množstvá nebezpečného tovaru.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Stanovujú požiadavky na bezpečné parkovanie a dozor, nevyžadujú však, aby sa celý čas vykonával dozor nad určitými nákladmi triedy 1, tak ako sa to vyžaduje v 8.5 S1(6) ADR.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996: Reg. 24.

Poznámky: Požiadavky na dozor podľa ADR nie sú vo vnútroštátnom kontexte vždy realizovateľné.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–UK–8

Predmet: Zmiernenie obmedzení pri prepravovaní zmiešaných nákladov výbušnín a výbušnín s iným nebezpečným tovarom vo vozňoch, vozidlách a kontajneroch (N4/5/6).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 7.5.2.1 a 7.5.2.2.

Obsah prílohy k smernici: Obmedzenia pre určité druhy zmiešaných nákladov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Vnútroštátne právne predpisy nie sú natoľko obmedzujúce, pokiaľ ide o zmiešaný náklad výbušnín, za predpokladu, že takáto preprava sa dá uskutočniť bez rizika.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996: Regulation 18.

Poznámky: Spojené kráľovstvo chce povoliť určité zmeny pravidiel týkajúcich sa spoločnej prepravy výbušnín s inými výbušninami a výbušnín s iným nebezpečným tovarom. Každá zmena bude obsahovať obmedzenie množstva jednej alebo viacerých zložiek nákladu a bude povolená iba za predpokladu, že ‚sa prijali všetky reálne uskutočniteľné opatrenia s cieľom zamedziť tomu, aby sa výbušniny dostali do kontaktu s akýmkoľvek takýmto tovarom alebo inak ohrozovali alebo boli ohrozované akýmkoľvek takýmto tovarom‘.

Príklady obmien, ktorých povolenie môže Spojené kráľovstvo zvážiť, sú:

1.

Výbušniny, ktorým boli pri zatrieďovaní pridelené čísla UN 0029, UN 0030, UN 0042, UN 0065, UN 0081, UN 0082, UN 0104, UN 0241, UN 0255, UN 0267, UN 0283, UN 0289, UN 0290, UN 0331, UN 0332, UN 0360 alebo UN 0361, sa môžu prepravovať v tom istom vozidle s nebezpečným tovarom, ktorému bolo pri zatrieďovaní pridelené číslo UN 1942. Množstvo UN 1942, ktorého preprava bude povolená, sa obmedzí tak, že sa bude považovať za výbušninu 1.1D.

2.

Výbušniny, ktorým boli pri zatrieďovaní pridelené čísla UN 0191, UN 0197, UN 0312, UN 0336, UN 0403, UN 0431 alebo UN 0453, sa môžu prepravovať v tom istom vozidle s nebezpečným tovarom (okrem horľavých plynov, infekčných látok a toxických látok) v dopravnej kategórii 2 alebo nebezpečným tovarom v dopravnej kategórii 3, alebo v akejkoľvek ich kombinácii za predpokladu, že celková hmotnosť alebo objem nebezpečného tovaru v dopravnej kategórii 2 nepresahuje 500 kg alebo 500 l a že celková čistá hmotnosť takýchto výbušnín nepresahuje 500 kg.

3.

Výbušniny 1.4G sa môžu prepravovať s horľavými kvapalinami a horľavými plynmi v dopravnej kategórii 2 alebo nehorľavými, nejedovatými plynmi v dopravnej kategórii 3, alebo v akejkoľvek ich kombinácii v tom istom vozidle za predpokladu, že celková hmotnosť alebo objem nebezpečného tovaru po ich spočítaní nepresiahne 200 kg alebo 200 l a že celková čistá hmotnosť výbušnín nepresiahne 20 kg.

4.

Výbušné predmety, ktorým boli pri zatrieďovaní pridelené čísla UN 0106, UN 0107 alebo UN 0257, sa môžu prepravovať s výbušnými predmetmi skupiny zlučiteľnosti D, E alebo F, ktorých sú komponentmi. Celkové množstvo výbušnín čísel UN 0106, UN 0107 alebo UN 0257 nesmie presiahnuť 20 kg.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–a–UK–9

Predmet: Alternatíva osadenia oranžových tabúľ pre malé zásielky rádioaktívneho materiálu v malých vozidlách.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.3.2.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavka osadenia oranžových tabúľ na malých vozidlách prepravujúcich rádioaktívny materiál.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Povoľuje akúkoľvek odchýlku schválenú na základe tohto postupu. Požadovaná odchýlka:

Vozidlá musia byť buď:

a)

označené nálepkou podľa uplatniteľných ustanovení odseku 5.3.2 ADR, alebo

b)

v prípade vozidla prepravujúceho najviac desať balení obsahujúcich neštiepny alebo štiepny vylúčený rádioaktívny materiál a tam, kde súčet dopravných indexov týchto balení nepresahuje 3, sa môžu alternatívne prepravovať pod označením, ktoré je v súlade s požiadavkami uvedenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Poznámky:

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

Na základe článku 6 ods. 2 písm. b) bodu i) smernice 2008/68/ES

BE Belgicko

RO–bi–BE–1

Predmet: Preprava v tesnej blízkosti priemyselných areálov vrátane prepravy po verejných pozemných komunikáciách.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: prílohy A a B.

Obsah prílohy k smernici: prílohy A a B.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Odchýlky sa týkajú dokumentácie, bezpečnostného značenia a označovania balení, ako aj vodičského oprávnenia.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2 000.

Poznámky: Nebezpečný tovar sa prepravuje medzi areálmi:

odchýlka 2-89: prejazd cez verejnú pozemnú komunikáciu vyššej triedy (chemické látky v obaloch),

odchýlka 4-97: vzdialenosť 2 km (ingoty surového železa pri teplote 600 oC),

odchýlka 2-2 000: vzdialenosť približne 500 m (IBC kontajner, PG II, III, triedy 3, 5.1, 6.1, 8 a 9).

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–BE–3

Predmet: Výcvik vodičov.

Miestna preprava UN 1202, UN 1203 a UN 1223 v obaloch a cisternách (v Belgicku v okruhu 75 km od miesta sídla podniku).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 8.2.

Obsah prílohy k smernici:

Štruktúra výcviku:

1.

výcvik týkajúci sa obalov;

2.

výcvik týkajúci sa cisterien;

3.

osobitný výcvik Cl 1;

4.

osobitný výcvik Cl 7.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Vymedzenie pojmov – osvedčenie – vydanie – duplikáty – platnosť a predĺženie – organizácia kurzov a skúšky – odchýlky – pokuty – záverečné ustanovenia.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Spresní sa v pripravovanom nariadení.

Poznámky: Navrhuje sa poskytnúť vstupný kurz, po ktorom nasleduje skúška obmedzená na prepravu UN 1202, UN 1203 a UN 1223 v obaloch a cisternách v okruhu 75 km od miesta sídla podniku – dĺžka trvania výcviku musí spĺňať požiadavky ADR – po 5 rokoch musí vodič absolvovať obnovovací kurz a zložiť skúšku – v osvedčení sa uvedie ‚vnútroštátna preprava UN 1202, UN 1203 a UN 1223 v súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 2008/68/ES‘.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–BE–4

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v cisternách na účely likvidácie spaľovaním.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 3.2.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Odchylne od tabuľky v 3.2 je za určitých podmienok povolené na prepravu kvapaliny reagujúcej s vodou, jedovatej, III, inak nešpecifikovanej, používať cisternový kontajner s cisternovým kódom L4BH namiesto cisternového kódu L4DH.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Dérogation 01 – 2002.

Poznámky: Toto nariadenie sa môže používať iba pri preprave nebezpečného odpadu na krátku vzdialenosť.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–BE–5

Predmet: Preprava odpadu do závodov na zneškodňovanie odpadu.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.2, 5.4, 6.1 (staré nariadenie: A5, 2X14, 2X12).

Obsah prílohy k smernici: Zatrieďovanie, označovanie a požiadavky týkajúce sa balenia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Namiesto zatrieďovania odpadov podľa ADR sa odpady priraďujú do rôznych skupín (horľavé rozpúšťadlá, nátery, kyseliny, batérie atď.) s cieľom zabrániť nebezpečným reakciám v rámci jednej skupiny. Požiadavky na konštrukciu obalov sú menej reštriktívne.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Poznámky: Toto nariadenie sa môže využívať na prepravu malých množstiev odpadov do závodov na zneškodňovanie odpadu.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–BE–6

Predmet: Prijatie RO–bi–SE–5.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–BE–7

Predmet: Prijatie RO–bi–SE–6.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–BE–8

Predmet: Prijatie RO–bi–UK–2.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

DE Nemecko

RO–bi–DE–1

Predmet: Nevyžadovanie určitých údajov na prepravnom doklade (n2).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.1.1.

Obsah prílohy k smernici: Obsah prepravného dokladu.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pre všetky triedy okrem tried 1 (okrem 1.4S), 5.2 a 7.

V prepravnom doklade nie je potrebné uvádzať žiadne údaje týkajúce sa:

a)

príjemcu v prípade miestnej distribúcie (okrem úplného vyťaženia dopravného prostriedku a prípadu prepravy po určitých trasách);

b)

množstva a druhov obalov, ak sa neuplatňuje 1.1.3.6 a ak je vozidlo v súlade so všetkými ustanoveniami príloh A a B;

c)

prázdnych nevyčistených cisterien stačí prepravný doklad k poslednému nákladu.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Poznámky: Uplatňovanie všetkých ustanovení by nebolo pri dotknutom druhu prepravy prakticky možné.

Odchýlka registrovaná Európskou komisiou ako č. 22 (podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES).

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–DE–2

Predmet: Preprava voľne uložených materiálov triedy 9 kontaminovaných PCB.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 7.3.1.

Obsah prílohy k smernici: Preprava voľne uloženého materiálu.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Povolenie na prepravu voľne uloženého materiálu vo vymeniteľných nadstavbách vozidiel alebo kontajneroch utesnených tak, aby boli nepriepustné pre kvapaliny alebo prach.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Poznámky: Odchýlka 11 je obmedzená do 31. decembra 2004; od roku 2005 rovnaké ustanovenia v ADR a RID.

Pozri takisto mnohostrannú dohodu M137.

Zoznam č. 4*.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–DE–3

Predmet: Preprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1 až 5.

Obsah prílohy k smernici: Zatrieďovanie, balenie a označovanie.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Triedy 2 až 6.1, 8 a 9: Kombinované balenie a preprava nebezpečného odpadu v obaloch a IBC kontajneroch; odpad musí byť zabalený vo vnútorných obaloch (tak ako bol zhromaždený) a zatriedený do konkrétnych skupín odpadov (zamedzenie nebezpečným reakciám v rámci jednej skupiny odpadov); používanie osobitných písomných pokynov týkajúcich sa skupín odpadov a ako nákladného listu; zber odpadu z domácností a laboratórneho odpadu atď.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Poznámky: Zoznam č. 6*.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

DK Dánsko

RO–bi–DK–1

Predmet: UN 1202, UN 1203, UN 1223 a trieda 2 – prepravný doklad sa nevyžaduje.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici: Prepravný doklad je potrebný.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pri prepravovaní ropných produktov v triede 3, UN 1202, UN 1203 a UN 1223, a plynov v triede 2 v súvislosti s distribúciou (tovar sa dodáva dvom alebo viacerým príjemcom a vykonáva sa zber vráteného tovaru v podobných situáciách) sa prepravný doklad nevyžaduje za predpokladu, že písomné pokyny obsahujú popri informáciách požadovaných podľa ADR informácie o čísle UN, názve a triede.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods.

Poznámky: Dôvodom existencie uvedenej vnútroštátnej odchýlky je to, že vývoj elektronického zariadenia umožňuje napríklad ropným spoločnostiam používanie takého zariadenia na účely nepretržitého prenosu informácií o zákazníkoch vozidlám. Keďže tieto informácie nie sú k dispozícii na začiatku dopravnej operácie a zašlú sa vozidlu počas prepravy, nemožno pred začatím prepravy vystaviť prepravné doklady. Takéto druhy prepravy sú obmedzené na ohraničené oblasti.

Odchýlka pre Dánsko, pokiaľ ide o podobné ustanovenie podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–DK–2

Predmet: Prijatie RO–bi–SE–6.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, v znení zmien a doplnení.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–DK–3

Predmet: Prijatie RO–bi–UK–1.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, v znení zmien a doplnení.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

EL Grécko

RO–bi–EL–1

Predmet: Odchýlka od bezpečnostných požiadaviek pre nesnímateľné cisterny (cisternové vozidlá) zaregistrované pred 31. decembrom 2001 na miestnu prepravu malých množstiev niektorých kategórií nebezpečného tovaru.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17 – 6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na konštrukciu, vybavenie, typové schválenie, prehliadky a skúšky a označovanie nesnímateľných cisterien (cisternové vozidlá), snímateľných cisterien a cisternových kontajnerov a vymeniteľných cisternových nadstavieb, s plášťami vyrobenými z kovových materiálov, batériových vozidiel a viacčlánkových kontajnerov na plyn (MEGC).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Prechodné ustanovenie: nesnímateľné cisterny (cisternové vozidlá), snímateľné cisterny a cisternové kontajnery po prvý raz zaregistrované v Grécku v období od 1. januára 1985 do 31. decembra 2001 sa môžu používať do 31. decembra 2010. Toto prechodné ustanovenie sa týka vozidiel určených na prepravu týchto nebezpečných materiálov (kategórie UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Má sa vzťahovať na malé množstvá alebo miestnu prepravu v prípade vozidiel zaregistrovaných v uvedenom období. Toto prechodné ustanovenie bude účinné pre cisternové vozidlá upravené podľa:

1.

odsekov ADR týkajúcich sa prehliadok a skúšok: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211 151, 211 152, 211 153, 211 154);

2.

minimálna hrúbka plášťa 3 mm pre cisterny s obsahom komôr až do 3 500 l a hrúbka aspoň 4 mm v prípade mäkkej ocele pri cisternách s komorami s objemom až do 6 000 l bez ohľadu na druh alebo hrúbku priečinkov;

3.

ak je použitým materiálom hliník alebo iný kov, cisterny by mali spĺňať požiadavky na hrúbku a ostatnú technickú špecifikáciu vyplývajúcu z technických výkresov schválených miestnym orgánom krajiny, v ktorej boli predtým zaregistrované. Ak chýbajú technické výkresy, cisterny by mali spĺňať požiadavky 6.8.2.1.17 (211 127);

4.

cisterny by mali spĺňať požiadavky odsekov 211 128, 6.8.2.1.28 (211 129), odseku 6.8.2.2 s pododsekmi 6.8.2.2.1 a 6.8.2.2.2 (211 130, 211 131).

Presnejšie, cisternové vozidlá s hmotnosťou menšou ako 4 t, používané len na miestnu prepravu plynového oleja (UN 1202), po prvý raz zaregistrované pred 31. decembrom 2002, a s hrúbkou plášťa menšou ako 3 mm sa môžu používať, iba ak sú prestavané podľa odseku 211 127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Požiadavky na konštrukciu, vybavenie, prehliadky a skúšky nesnímateľných cisterien (cisternových vozidiel) a snímateľných cisterien v obehu pre určité kategórie nebezpečného tovaru].

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–EL–2

Predmet: Odchýlka od požiadaviek na konštrukciu základných vozidiel so zreteľom na vozidlá určené na miestnu prepravu nebezpečného tovaru, po prvý raz zaregistrované pred 31. decembrom 2001.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky týkajúce sa konštrukcie základných vozidiel.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Odchýlka sa uplatňuje na vozidlá určené na miestnu prepravu nebezpečného tovaru (kategórie UN 1202, UN 1268, UN 1223, UN 1863, UN 2614, UN 1212, UN 1203, UN 1170, UN 1090, UN 1193, UN 1245, UN 1294, UN 1208, UN 1230, UN 3262 a UN 3257), ktoré boli po prvý raz zaregistrované pred 31. decembrom 2001.

Uvedené vozidlá musia spĺňať požiadavky časti 9 (9.2.1 až 9.2.6) prílohy B k smernici 94/55/ES s výnimkou týchto požiadaviek.

Súlad s požiadavkami 9.2.3.2 je nevyhnutný iba v prípade, že výrobca vybavil vozidlo systémom ABS; musí byť vybavené spomaľovacím brzdovým systémom podľa vymedzenia v 9.2.3.3.1, ktorý však nemusí byť nevyhnutne v súlade s 9.2.3.3.2. a 9.2.3.3.3.

Prívod elektrickej energie do tachografu sa musí zabezpečiť cez bezpečnostnú bariéru pripojenú priamo na akumulátor (odsek 220 514) a elektrické zariadenie mechanizmu na zdvihnutie nápravy podvozku musí byť inštalované tam, kde ho pôvodne nainštaloval výrobca vozidla, a musí byť chránené vo vhodnej uzavretej skrini (odsek 220 517).

Konkrétne cisternové vozidlá s maximálnou hmotnosťou najviac 4 t, určené na miestnu prepravu vykurovacieho oleja (UN 1202), musia byť v súlade s požiadavkami 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 a 9.2.4.5, ale nemusia byť nevyhnutne v súlade s ostatnými odsekmi.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Technické požiadavky na dosiaľ používané vozidlá určené na miestnu prepravu určitých kategórií nebezpečného tovaru).

Poznámky: Počet uvedených vozidiel je v porovnaní s celkovým počtom už zaregistrovaných vozidiel malý, a navyše sú určené iba na miestnu prepravu. Forma požadovanej odchýlky, veľkosť daného vozového parku a druh prepravovaného tovaru nepredstavujú problém z hľadiska bezpečnej cestnej premávky.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

ES Španielsko

RO–bi–ES–2

Predmet: Špeciálne zariadenie na distribuovanie bezvodého amoniaku.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 6.8.2.2.2.

Obsah prílohy k smernici: S cieľom zabrániť akejkoľvek strate obsahu v prípade poškodenia vonkajšieho príslušenstva (potrubia, bočné uzatváracie zariadenia) vnútorný uzatvárací ventil a jeho sedlo musia byť chránené pred nebezpečenstvom vyskrutkovania v dôsledku vonkajších pnutí alebo skonštruované tak, aby odolávali takým pnutiam. Plniace a vypúšťacie zariadenia (vrátane prírub alebo závitových zátok) a ochranné uzávery (ak nejaké sú) sa musia dať zabezpečiť proti akémukoľvek neúmyselnému otvoreniu.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Cisterny používané na poľnohospodárske účely na distribúciu a aplikáciu bezvodého amoniaku, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 1997, môžu byť vybavené vonkajším bezpečnostným príslušenstvom namiesto vnútorného bezpečnostného príslušenstva za predpokladu, že takéto vybavenie poskytuje ochranu minimálne rovnocennú ochrane, ktorú poskytuje stena cisterny.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Poznámky: Typ cisterny vybavený vonkajším bezpečnostným príslušenstvom sa pred 1. januárom 1997 používal výlučne v poľnohospodárstve na aplikovanie bezvodého amoniaku priamo do pôdy. Rôzne cisterny tohto druhu sa dnes ešte vždy používajú. Už len zriedkakedy sa prepravujú po pozemných komunikáciách naložené, používajú sa výhradne na hnojenie na veľkých farmách.

Dátum skončenia platnosti: 29. februára 2016.

FI Fínsko

RO–bi–FI–1

Predmet: Zmena informácií uvedených v prepravnom doklade pre výbušné látky.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.2.1 písm. a).

Obsah prílohy k smernici: Osobitné ustanovenia pre triedu 1.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: V prepravnom doklade je prípustné použiť počet rozbušiek (1 000 rozbušiek zodpovedá 1 kg výbušnín) namiesto skutočnej čistej hmotnosti výbušných látok.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Poznámky: Tieto informácie sa považujú za dostatočné na účely vnútroštátnej prepravy. Táto odchýlka sa uplatňuje najmä na miestnu prepravu malých množstiev pre odvetvie trhacích prác.

Odchýlka registrovaná Európskou komisiou ako č. 31.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–FI–2

Predmet: Prijatie RO–bi–SE–10.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–FI–3

Predmet: Prijatie RO–bi–DE–1.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Dátum skončenia platnosti: 29. februára 2016.

FR Francúzsko

RO–bi–FR–1

Predmet: Používanie námorného dokladu ako prepravného dokladu na prepravu na krátku vzdialenosť po vyložení plavidla.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici: Informácie, ktoré sa majú uvádzať v dokumente používanom ako prepravný doklad pre nebezpečný tovar.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Námorný doklad sa používa ako prepravný doklad v okruhu 15 km.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–FR–3

Predmet: Preprava stacionárnych skladovacích nádrží na skvapalnený ropný plyn (18).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: prílohy A a B.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava stacionárnych skladovacích nádrží na skvapalnený ropný plyn podlieha osobitným pravidlám. Uplatniteľné len na krátke vzdialenosti.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–FR–4

Predmet: Osobitné podmienky týkajúce sa výcviku vodičov a schvaľovania vozidiel používaných na prepravu pre sektor poľnohospodárstva (krátke vzdialenosti).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 6.8.3.2; 8.2.1 a 8.2.2.

Obsah prílohy k smernici: Výbava cisterien a výcvik vodičov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

Osobitné ustanovenia týkajúce sa schvaľovania vozidiel.

Osobitný výcvik vodičov.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 29-2 – Annex D4.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

IE Írsko

RO–bi–IE–1

Predmet: Výnimka z požiadavky 5.4.1.1.1 uvádzať: i) mená a adresy príjemcov; ii) počet a opis balení a iii) celkové množstvo nebezpečného tovaru v prepravnom doklade v prípade, že sa ku konečnému užívateľovi prepravuje petrolej, motorová nafta alebo skvapalnený ropný plyn pod príslušnými látkovými identifikačnými číslami UN 1223, UN 1202 a UN 1965.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.

Obsah prílohy k smernici: dokumentácia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: V prípade, že sa ku konečnému užívateľovi prepravuje petrolej, motorová nafta alebo skvapalnený ropný plyn pod príslušnými látkovými identifikačnými číslami UN 1223, UN 1202 a UN 1965, ako sa uvádza v dodatku B.5 k prílohe B k ADR, nie je potrebné zahrnúť meno a adresu príjemcu, počet a opis balení, IBC kontajnerov alebo nádob ani celkové prepravované množstvo na danú dopravnú jednotku.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(2) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Poznámky: V prípade dodávky vykurovacieho oleja pre domácnosti domácim zákazníkom je bežnou praxou ‚dotankovať‘ skladovaciu nádrž zákazníka – preto v čase, keď naplnený cisternový automobil začína svoju cestu, nie je známe skutočne dodané množstvo a taktiež nie je známy počet zákazníkov (pri každej jednej jazde). V prípade dodávky tlakových fliaš so skvapalneným ropným plynom do domácností je bežnou praxou nahrádzať prázdne fľaše plnými – preto na začiatku dopravnej operácie nie je známy počet zákazníkov a ich jednotlivé dodávky.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–IE–2

Predmet: Výnimka, ktorou sa umožňuje, aby sa ako prepravný doklad požadovaný v 5.4.1.1.1 použil prepravný doklad pre posledný náklad v prípade prepravy prázdnych nevyčistených cisterien.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.

Obsah prílohy k smernici: dokumentácia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: V prípade prepravy prázdnych nevyčistených cisterien stačí prepravný doklad posledného nákladu.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(3) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Poznámky: Najmä v prípade dodávky benzínu a/alebo motorovej nafty do čerpacích staníc pohonných látok sa cisternový automobil vracia priamo do skladu ropných produktov (na opakované naloženie ďalších dodávok) ihneď po dodaní posledného nákladu.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–IE–3

Predmet: Výnimka, ktorou sa povoľuje nakládka a vykládka nebezpečného tovaru, ku ktorému je priradené osobitné ustanovenie CV1 v 7.5.11 alebo S1 v 8.5, na verejnom mieste bez osobitného povolenia príslušných orgánov.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 7.5 a 8.5.

Obsah prílohy k smernici: Dodatočné ustanovenia týkajúce sa nakladania, vykladania a manipulácie.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Nakládka a vykládka nebezpečného tovaru na verejnom mieste sú povolené bez osobitného povolenia príslušného orgánu v rámci odchýlky od požiadaviek 7.5.11 alebo 8.5.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(5) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Poznámky: V prípade vnútroštátnej prepravy v rámci štátu je toto ustanovenie veľmi zaťažujúcim bremenom pre príslušné orgány.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–IE–5

Predmet: Výnimka zo ‚zákazu zmiešaného nákladu‘ odseku 7.5.2.1 pre výrobky skupiny znášanlivosti B a pre látky a výrobky skupiny znášanlivosti D na rovnaké vozidlo s nebezpečným tovarom v cisternách tried 3, 5.1 a 8.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 7.5.

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia týkajúce sa nakládky, vykládky a manipulácie.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Balenia obsahujúce výrobky skupiny znášanlivosti B triedy 1 ADR a balenia obsahujúce látky a výrobky skupiny znášanlivosti D triedy 1 ADR sa môžu prepravovať na tom istom vozidle s nebezpečným tovarom tried 3, 5.1 alebo 8 ADR za predpokladu, že: a) uvedené balenia triedy 1 ADR sa prepravujú v samostatných kontajneroch/komorách schválenej konštrukcie a za podmienok, ktoré vyžaduje príslušný orgán, a b) uvedené látky tried 3, 5.1 alebo 8 ADR sa prepravujú v nádobách, ktoré spĺňajú požiadavky príslušného orgánu so zreteľom na ich návrh, konštrukciu, skúšanie, kontrolu, prevádzku a používanie.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(7) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Poznámky: Za podmienok schválených príslušným orgánom povoliť nakládku výrobkov a látok triedy 1 skupín znášanlivosti B a D na to isté vozidlo spolu s nebezpečným tovarom v cisternách tried 3, 5.1 a 8 – t. j. ‚cisternové vozidlá‘.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–IE–6

Predmet: Výnimka z požiadavky uvedenej v 4.3.4.2.2, v ktorej sa vyžaduje, aby pružné plniace a vypúšťacie potrubia, ktoré nie sú trvalo pripojené na plášť cisternového vozidla, boli počas prepravy prázdne.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 4.3.

Obsah prílohy k smernici: Použitie cisternových vozidiel.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Bubny na ohybné hadice (vrátane pevných potrubí spojených s nimi) pripojené k cisternovým vozidlám, ktoré zabezpečujú maloobchodnú distribúciu ropných produktov s látkovými identifikačnými číslami UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 a UN 1978, nemusia byť počas cestnej prepravy prázdne za predpokladu, že sa prijmú primerané opatrenia na zamedzenie akejkoľvek straty obsahu.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(8) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Poznámky: Ohybné hadice namontované na cisternové vozidlá určené na zásobovanie domácností musia zostať stále plné, a to dokonca aj počas prepravy. Vypúšťací systém je známy ako systém ‚mokrého potrubia‘, čo vyžaduje, aby merač a hadica cisternového vozidla boli naplnené, aby sa zabezpečilo, že zákazník dostane správne množstvo produktu.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–IE–7

Predmet: Výnimka z určitých požiadaviek 5.4.0, 5.4.1.1.1 a 7.5.11 ADR na prepravu voľne uloženého hnojiva UN 2067 na báze dusičnanu amónneho z prístavov k príjemcom.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.0, 5.4.1.1.1 a 7.5.11.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavka na samostatný prepravný doklad so správnym celkovým množstvom pre konkrétny náklad, pre každú dopravnú jazdu a požiadavka, aby bolo vozidlo vyčistené pred každou jazdou a po nej.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Navrhovaná odchýlka, ktorá umožňuje úpravu požiadaviek ADR, pokiaľ ide o prepravný doklad a čistenie vozidla, s cieľom zohľadniť praktickú stránku prepravy voľne uloženého tovaru z prístavu k príjemcovi.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Proposed amendment to ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Poznámky: Ustanoveniami ADR sa vyžaduje: a) samostatný prepravný doklad s uvedením celkovej hmotnosti nebezpečného tovaru prepravovaného v rámci konkrétneho nákladu a b) osobitné ustanovenie ‚CV24‘ o čistení v prípade každého nákladu prepravovaného medzi prístavom a príjemcom počas vykládky lode na prepravu voľne uložených materiálov. Keďže preprava je miestna a keďže ide o vykládku lode na prepravu voľne uložených materiálov spojenú s viacnásobnou prepravou nákladov (v ten istý deň alebo v dňoch nasledujúcich po sebe) tej istej látky medzi loďou na prepravu voľne uložených materiálov a príjemcom, mal by stačiť jeden prepravný doklad uvádzajúci približnú celkovú hmotnosť každého nákladu a nemalo by byť nevyhnutné vyžadovať osobitné ustanovenie ‚CV24‘.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

LT Litva

RO–bi–LT–1

Predmet: Prijatie RO–bi–EL–1.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 ‚Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje‘ (rozhodnutie vlády č. 337 o cestnej preprave nebezpečného tovaru v Litovskej republike prijaté 23. marca 2000).

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–LT–2

Predmet: Prijatie RO–bi–EL–2.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 ‚Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje‘ (rozhodnutie vlády č. 337 o cestnej preprave nebezpečného tovaru v Litovskej republike prijaté 23. marca 2000).

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

NL Holandsko

RO–bi–NL–13

Predmet: Schéma prepravy nebezpečných odpadov z domácností z roku 2004.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 a 9.

Obsah prílohy k smernici: Výnimky pre určité množstvá, osobitné ustanovenia, používanie obalov, používanie nadbytočných obalov, dokumentácia, konštrukcia a skúšanie obalov, nakládka, vykládka a manipulovanie, posádka, vybavenie; prevádzka, vozidlá a dokumentácia, konštrukcia a schvaľovanie vozidiel.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: 17 základných ustanovení týkajúcich sa prepravy malého zozbieraného domového nebezpečného odpadu. Vzhľadom na malé množstvá v každom prípade a rôzny charakter rozličných látok nemožno vykonávať prepravu v úplnom súlade s pravidlami ADR. V tomto zmysle sa zjednodušený variant, ktorý sa odchyľuje od viacerých ustanovení podľa ADR, riadi uvedenou schémou.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2004.

Poznámky: Schéma bola vytvorená s cieľom umožniť jednotlivcom uložiť malý chemický odpad na jedno miesto. Dané látky preto obsahujú zvyšky, ako napríklad odpad z náterov. Úroveň nebezpečenstva sa dá minimalizovať výberom dopravného prostriedku zahŕňajúceho okrem iného použitie osobitných dopravných prvkov a nápisov ‚zákaz fajčenia‘ a žltého blikajúceho svetla jasne viditeľného verejnosti. Kľúčovou otázkou, pokiaľ ide o prepravu, je zaručenie bezpečnosti. To sa dá dosiahnuť napríklad prepravou látok v utesnených baleniach, aby sa zabránilo rozptýleniu alebo riziku, že budú unikať jedovaté výpary alebo že sa budú zhromažďovať vo vozidle. Vo vozidle sú vmontované jednotky vhodné na skladovanie rôznych kategórií odpadu a na zabezpečenie ochrany voči posunu, náhodnému premiestneniu alebo nežiaducemu otvoreniu. Vzhľadom na rôznorodosť daných látok prepravca musí mať zároveň osvedčenie o odbornej spôsobilosti, a to bez ohľadu na malé množstvá prítomného odpadu. Z dôvodu nedostatku znalostí súkromných osôb o úrovniach nebezpečenstva spojeného s týmito látkami by sa podľa prílohy k uvedenej schéme mali zabezpečiť písomné pokyny.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

PT Portugalsko

RO–bi–PT–1

Predmet: Prepravná dokumentácia pre UN 1965.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na prepravné doklady.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Správne expedičné označenie, ktoré je potrebné podľa oddielu 5.4.1 RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) uvádzať v prepravnom doklade pre komerčné plyny bután a propán, na ktoré sa vzťahuje spoločná položka ‚UN 1965 zmes hydrokarbónových plynov, skvapalnená, inak nešpecifikovaná‘ a ktoré sa prepravujú v tlakových fľašiach, sa môže nahradiť týmito inými obchodnými názvami:

 

‚UN 1965 bután‘ v prípade zmesí A, A01, A02 a A0 podľa opisu v pododdiele 2.2.2.3 RPE prepravovaných v tlakových fľašiach;

 

‚UN 1965 propán‘ v prípade zmesi C podľa opisu v pododdiele 2.2.2.3 RPE prepravovanej v tlakových fľašiach.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Despacho DGTT 7560/2004 zo 16. apríla 2004, podľa článku 5, č. 1, Decreto-Lei No 267-A/2003 z 27. októbra.

Poznámky: Uznáva sa dôležitosť zjednodušenia vypĺňania prepravných dokladov týkajúcich sa nebezpečného tovaru pre hospodárske subjekty za predpokladu, že to neovplyvní bezpečnosť týchto činností.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–PT–2

Predmet: Prepravné doklady pre prázdne, nevyčistené cisterny a kontajnery.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na prepravné doklady.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pri spiatočnej ceste prázdnych cisterien a kontajnerov, v ktorých sa prepravoval nebezpečný tovar, sa prepravný doklad uvedený v oddiele 5.4.1 RPE môže nahradiť prepravným dokladom vydaným na bezprostredne predchádzajúcu cestu slúžiacu na dodanie tovaru.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Despacho DGTT 15162/2004 z 28. júla 2004, podľa článku 5, č. 1, Decreto-Lei No 267-A/2003 z 27. októbra.

Poznámky: Povinnosť mať pri preprave prázdnych cisterien a kontajnerov, ktoré obsahovali nebezpečný tovar, prepravný doklad podľa RPE spôsobuje v určitých prípadoch praktické ťažkosti, ktoré sa môžu obmedziť na minimum bez vplyvu na bezpečnosť.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

SE Švédsko

RO–bi–SE–1

Predmet: Preprava nebezpečného odpadu do zariadení na zneškodňovanie nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 2, 5.2 a 6.1.

Obsah prílohy k smernici: Zatrieďovanie, označovanie, bezpečnostné značenie a požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Právne predpisy pozostávajú zo zjednodušených kritérií zatrieďovania, z menej obmedzujúcich požiadaviek na konštrukciu a skúšanie obalov a zo zmenených požiadaviek na bezpečnostné značenie a označovanie.

Namiesto zatrieďovania nebezpečného odpadu v súlade s ADR sa tento zaraďuje do rôznych skupín odpadov. Každá skupina odpadov obsahuje látky, ktoré sa môžu v súlade s ADR baliť spoločne (kombinované balenie).

Každé balenie musí byť označené namiesto čísla UN kódom príslušnej skupiny odpadov.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Tieto nariadenia sa môžu používať iba na prepravu nebezpečného odpadu z verejných recyklačných stredísk do zariadení na zneškodňovanie odpadov.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–SE–2

Predmet: Názov a adresa odosielateľa v prepravnom doklade.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.1.

Obsah prílohy k smernici: Všeobecné informácie vyžadované v prepravnom doklade.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa uvádza, že názov a adresa odosielateľa sa nepožadujú, ak sa prázdne, nevyčistené obaly vracajú ako súčasť distribučného systému.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Prázdne, nevyčistené obaly, ktoré sa vracajú, vo väčšine prípadov ešte vždy obsahujú malé množstvá nebezpečného tovaru.

Túto odchýlku využívajú najmä priemyselné odvetvia pri vracaní prázdnych, nevyčistených nádob na plyn výmenou za plné.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–SE–3

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v tesnej blízkosti priemyselných parkov vrátane prepravy po verejných pozemných komunikáciách medzi rôznymi časťami priemyselných parkov.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: prílohy A a B.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na prepravu nebezpečného tovaru po verejných pozemných komunikáciách.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava v tesnej blízkosti priemyselných parkov vrátane prepravy po verejných pozemných komunikáciách medzi rôznymi časťami priemyselných parkov. Odchýlky sa týkajú bezpečnostného značenia a označovania obalov, prepravných dokladov, vodičských oprávnení a osvedčenia o schválení v zmysle 9.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Sú situácie, keď sa nebezpečný tovar prepravuje medzi areálmi nachádzajúcimi sa na opačných stranách verejnej pozemnej komunikácie. Táto forma prepravy nepredstavuje prepravu nebezpečného tovaru po súkromnej pozemnej komunikácii, a preto by sa mala uskutočňovať v súlade s príslušnými požiadavkami. Porovnaj takisto s článkom 6 ods. 14 smernice 96/49/ES.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–SE–4

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru, ktorý zhabali orgány.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: prílohy A a B.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na cestnú prepravu nebezpečného tovaru.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Odchýlky od predpisov možno povoliť vtedy, ak sú opodstatnené z dôvodov ochrany pri práci, rizika pri vykládke, predkladania dôkazov atď.

Odchýlky od predpisov sú povolené iba vtedy, ak je úroveň bezpečnosti za zvyčajných prepravných podmienok uspokojivá.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Tieto odchýlky môžu uplatňovať iba orgány, ktoré zhabali nebezpečný tovar.

Táto odchýlka je určená na účely miestnej prepravy napríklad tovaru, ktorý zhabala polícia, ako sú výbušniny alebo ukradnutý majetok. Problémom v prípade uvedených druhov tovaru je, že človek si nemôže byť nikdy istý ich zatriedením. Okrem toho je tovar často nezabalený, neoznačený alebo nie je bezpečnostne označený v súlade s ADR. Polícia každoročne vykoná niekoľko sto takých prepráv. V prípade pašovaných liehovín sa tieto musia prepraviť z miesta zhabania do skladovacieho zariadenia a potom do zariadenia na likvidáciu, pričom posledné dve uvedené zariadenia môžu byť od seba dosť vzdialené. Povolené sú tieto odchýlky: a) nie je potrebné každé balenie bezpečnostne značiť a b) nemusia sa používať schválené obaly. Každá paleta s takýmito baleniami však musí byť správne bezpečnostne označená. Musia sa splniť aj všetky ostatné požiadavky. Každoročne sa vykonáva približne 20 takýchto prepráv.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–SE–5

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v prístavoch a v ich bezprostrednej blízkosti.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Obsah prílohy k smernici: Doklady, ktoré sa majú prevážať v dopravnej jednotke; každá dopravná jednotka prevážajúca nebezpečný tovar musí byť vybavená osobitnou výbavou; schválenie vozidiel.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

Doklady (okrem vodičského oprávnenia) sa nemusia prepravovať v dopravnej jednotke.

Dopravná jednotka nemusí byť vybavená výbavou špecifikovanou v 8.1.5.

Ťahače nepotrebujú mať osvedčenie o schválení.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Porovnaj s článkom 6 ods. 14 smernice 96/49/ES.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–SE–6

Predmet: Osvedčenie o výcviku inšpektorov podľa ADR.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 8.2.1.

Obsah prílohy k smernici: Vodiči vozidiel musia absolvovať výcvikové kurzy.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Inšpektori, ktorí vykonávajú ročné technické prehliadky vozidiel, nemusia absolvovať výcvikové kurzy uvedené v 8.2 a nemusia byť ani držiteľmi osvedčení o výcviku podľa ADR.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: V niektorých prípadoch môžu vozidlá testované v rámci technickej prehliadky prevážať nebezpečný tovar ako náklad, napríklad prázdne, nevyčistené cisterny.

Požiadavky v 1.3 a 8.2.3 sa naďalej uplatňujú.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–SE–7

Predmet: Miestna distribúcia UN 1202, UN 1203 a UN 1223 v cisternových vozidlách.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Obsah prílohy k smernici: V prípade prázdnych, nevyčistených cisterien a cisternových kontajnerov musí byť opis v súlade s 5.4.1.1.6. Názov a adresa viacerých príjemcov môžu byť zapísané v iných dokladoch.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: V prípade prázdnych, nevyčistených cisterien alebo cisternových kontajnerov opis v prepravnom doklade nemusí byť v súlade s 5.4.1.1.6, ak je množstvo látky v pláne nakládky označené 0. Názov a adresa príjemcov sa nevyžadujú v žiadnom doklade na palube vozidla.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–SE–9

Predmet: Miestna preprava týkajúca sa poľnohospodárskych lokalít alebo stavenísk.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4, 6.8 a 9.1.2.

Obsah prílohy k smernici: Prepravný doklad; konštrukcia cisterien; osvedčenie o schválení.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Miestna preprava týkajúca sa poľnohospodárskych lokalít alebo stavenísk nemusí spĺňať niektoré nariadenia:

a)

nevyžaduje sa vyhlásenie o nebezpečnom tovare;

b)

staršie cisterny/kontajnery, ktoré neboli skonštruované podľa kapitoly 6.8, ale podľa starších vnútroštátnych právnych predpisov, a namontované na vozňoch s posádkou, sa môžu naďalej používať;

c)

staršie cisternové vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v 6.7 alebo 6.8, určené na prepravu látok UN 1268, UN 1999, UN 3256 a UN 3257, so zariadením alebo bez zariadenia na natieranie povrchu vozoviek, sa môžu naďalej používať na miestnu prepravu a v bezprostrednej blízkosti miest, na ktorých sa vykonávajú cestné práce;

d)

osvedčenia o schválení pre vozne s posádkou a cisternové vozidlá so zariadením alebo bez zariadenia na natieranie povrchu vozovky sa nevyžadujú.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Vozeň s posádkou predstavuje pre posádku určitý druh obývacieho prívesu s miestnosťou pre posádku a je vybavený neschválenou cisternou/kontajnerom na motorovú naftu určenú na prevádzku lesných traktorov.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–SE–10

Predmet: Preprava výbušnín v cisternách.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 4.1.4.

Obsah prílohy k smernici: Výbušniny sa môžu baliť iba do obalov v súlade s 4.1.4.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Príslušný vnútroštátny orgán schváli vozidlá určené na prepravu výbušnín v cisternách. Preprava v cisternách je prípustná iba v prípade výbušnín uvedených v nariadení alebo na základe osobitného povolenia príslušného orgánu.

Vozidlo naložené výbušninami v cisternách musí byť označené a bezpečnostne značené v súlade s 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. a 5.3.1.4. Nebezpečný tovar sa môže nachádzať iba na jednom vozidle dopravnej jednotky.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act and the Swedish regulation SÄIFS 1993:4.

Poznámky: To sa uplatňuje iba na vnútroštátnu dopravu a v prípade, že je dopravná operácia vo veľkej miere miestneho charakteru. Dané predpisy platili už pred vstupom Švédska do Európskej únie.

Iba dve spoločnosti vykonávajú prepravu výbušnín v cisternových vozidlách. V blízkej budúcnosti sa očakáva prechod na emulzie.

Stará odchýlka č. 84.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–SE–11

Predmet: Vodičské oprávnenie.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 8.2.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky týkajúce sa výcviku posádky vozidla.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Výcvik vodičov nie je povolený na žiadnom vozidle uvedenom v 8.2.1.1.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Poznámky: Miestna preprava.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–SE–12

Predmet: Preprava zábavnej pyrotechniky UN 0335.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: príloha B, 7.2.4, V2 (1).

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia na používanie vozidiel EX/II a EX/III.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pri preprave zábavnej pyrotechniky UN 0335 sa osobitné ustanovenie V2 (1) v 7.2.4 uplatňuje iba na čistý obsah výbušnej látky v množstve viac ako 3 000 kg (4 000 kg v prípade prívesu) za predpokladu, že zábavná pyrotechnika bola zaradená pod číslo UN 0335 v súlade s klasifikačnou tabuľkou štandardnej zábavnej pyrotechniky v 2.1.3.5.5 štrnásteho revidovaného vydania OSN.

Odporúčania na prepravu nebezpečného tovaru.

Také zaradenie sa uskutočňuje so súhlasom príslušného orgánu. Overovanie zaradenia sa vykonáva na dopravnej jednotke.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Poznámky: Preprava zábavnej pyrotechniky je časovo obmedzená na dve krátke obdobia v roku, a to na prelome roka a na prelome apríla a mája. Prepravu od odosielateľov do terminálov môže uskutočňovať súčasný vozový park vozidiel schválených v súlade s EX bez veľkých problémov. Distribúcia zábavnej pyrotechniky z terminálov do predajných priestorov a zostatku naspäť do terminálov je však obmedzená v dôsledku nedostatku vozidiel schválených v súlade s EX. Prepravcovia nemajú záujem investovať do takého schvaľovania, pretože ich výdavky sa im nevrátia späť. Tým sa celá existencia odosielateľov zábavnej pyrotechniky dostáva do ohrozenia, pretože nedokážu dostať svoje výrobky na trh.

Pri využívaní tejto odchýlky sa zatrieďovanie zábavnej pyrotechniky musí robiť na základe štandardného zoznamu v odporúčaniach OSN s cieľom dosiahnuť čo najaktuálnejšie zatriedenie.

Podobný typ výnimky platí pre zábavnú pyrotechniku UN 0336 začlenenú do osobitného ustanovenia 651, 3.3.1 ADR 2005.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

UK Spojené kráľovstvo

RO–bi–UK–1

Predmet: Križovanie verejných pozemných komunikácií vozidlami prevážajúcimi nebezpečný tovar (N8).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: prílohy A a B.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na prepravu nebezpečného tovaru po verejných pozemných komunikáciách.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Neuplatňovanie predpisov o nebezpečnom tovare na prepravu v rámci súkromných areálov oddelených pozemnou komunikáciou. V prípade triedy 7 sa táto odchýlka neuplatňuje na žiadne ustanovenia predpisov o rádioaktívnom materiáli (cestná preprava) z roku 2002.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996: Reg. 3(3)(b).

Poznámky: Takáto situácia môže nastať ľahko vtedy, ak sa tovar prepravuje medzi súkromnými areálmi nachádzajúcimi sa na oboch stranách pozemnej komunikácie. Nepredstavuje to prepravu nebezpečného tovaru po verejnej pozemnej komunikácii v zvyčajnom zmysle slova a v takom prípade by sa nemalo uplatňovať žiadne z ustanovení predpisov o nebezpečnom tovare.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–UK–2

Predmet: Výnimka zo zákazu pre vodiča alebo pomocného vodiča otvárať obaly s nebezpečným tovarom v rámci miestneho distribučného reťazca z miestneho distribučného skladu k maloobchodníkovi alebo ku konečnému užívateľovi a od maloobchodníka ku konečnému užívateľovi (okrem triedy 7) (N11).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 8.3.3.

Obsah prílohy k smernici: Zákaz pre vodiča alebo pomocného vodiča otvárať obaly s nebezpečným tovarom.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Zákaz otvárania obalov je podmienený výhradou ‚pokiaľ to neoprávnil prevádzkovateľ vozidla‘.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996: Reg. 12(3).

Poznámky: Ak sa to berie doslovne, zákaz v znení, v akom sa uvádza v prílohe, môže spôsobovať vážne problémy pri maloobchodnej distribúcii.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–UK–3

Predmet: Alternatívne ustanovenia o preprave v prípade drevených sudov obsahujúcich UN 3065 obalovej skupiny III.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1.4, 4.1, 5.2 a 5.3.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na balenie a bezpečnostné značenie.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Povoľujú prepravu alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 24 obj. %, ale najviac 70 obj. % (obalová skupina III) v drevených sudoch neschválených OSN bez výstražných bezpečnostných značiek, s výhradou prísnejších požiadaviek na nakládku a vozidlo.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Poznámky: Ide o výrobok s vysokou hodnotou podliehajúci vládnej spotrebnej dani, ktorý sa musí premiestňovať medzi liehovarom a colnými skladmi v krytých zapečatených vozidlách opatrených vládnymi colnými pečaťami. Zmiernenie v súvislosti s balením a bezpečnostným značením sa zohľadňuje v dodatočných požiadavkách na zaistenie bezpečnosti.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–UK–4

Predmet: Prijatie RO–bi–SE–12.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, Part 1.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RO–bi–UK–5

Predmet: Zber použitých batérií na zneškodnenie alebo recykláciu.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: prílohy A a B.

Obsah prílohy k smernici: Osobitné ustanovenie 636.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Povoľuje tieto alternatívne podmienky pre osobitné ustanovenie 636 kapitoly 3.3.

Použité lítiové články a batérie (UN 3090 a UN 3091) zozbierané a pripravené na odvoz na zneškodnenie medzi zberným miestom spotrebiteľa a prechodným spracovateľským zariadením spolu s nelítiovými článkami alebo batériami (UN 2800 a UN 3028) nepodliehajú iným ustanoveniam ADR, ak spĺňajú tieto požiadavky:

sú balené v sudoch IH2 alebo v škatuliach 4H2 podľa skupiny obalov vyhotovenia II pre pevné látky;

v každom balení je maximálne 5 % lítiových a lítiovo-iónových batérií;

maximálna celková hmotnosť žiadneho balenia neprekročí 25 kg;

súhrn všetkých balení v jednej dopravnej jednotke neprekročí 333 kg;

nepreváža sa žiadny iný nebezpečný tovar.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007, Part 1.

Poznámky: Zberné miesta pre spotrebiteľa sa zvyčajne nachádzajú v maloobchodných predajných priestoroch a z praktických dôvodov nemožno vyškoliť veľký počet ľudí, aby triedili a balili použité batérie v súlade s ADR. Systém v Spojenom kráľovstve bude fungovať podľa usmernení ustanovených v akčnom programe Spojeného kráľovstva pre odpadové hospodárstvo a zdroje a bude zahŕňať dodávanie vhodného balenia v súlade s ADR, ako aj príslušných pokynov.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.“

2.

V prílohe II sa oddiel II.3 nahrádza takto:

„II.3.   Vnútroštátne odchýlky

Odchýlky pre členské štáty v súvislosti s prepravou nebezpečného tovaru v rámci ich územia na základe článku 6 ods. 2 smernice 2008/68/ES.

Číslovanie odchýlok: RA–a/bi/bii–ČŠ–čč.

RA = železnica

a/bi/bii = článok 6 ods. 2 písm. a)/písm. b) bod i)/písm. b) bod ii)

ČŠ = skratka členského štátu

čč = poradové číslo.

Na základe článku 6 ods. 2 písm. a) smernice 2008/68/ES

DE Nemecko

RA–a–DE–2

Predmet: Povolenie kombinovaného balenia.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2.

Obsah prílohy k smernici: Zákaz kombinovaného balenia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Triedy 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolenie kombinovaného balenia predmetov v triede 1.4S (nábojnice do malých zbraní), aerosóly (trieda 2) a materiály na čistenie a ošetrovanie v triede 3 a 6.1 (čísla UN uvedené v zozname) ako súbory, ktoré sa majú predávať v kombinovaných obaloch v skupine obalov II a v malých množstvách.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Poznámky: Zoznam č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

FR Francúzsko

RA–a–FR–3

Predmet: Preprava pre potreby železničného dopravcu.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici: Informácie o nebezpečných materiáloch, ktoré musia byť uvedené v nákladnom liste.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava množstiev, ktoré nepresahujú obmedzenia stanovené v 1.1.3.6, pre potreby železničného dopravcu nepodlieha povinnosti vyhlásenia o naložení.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RA–a–FR–4

Predmet: Výnimka z bezpečnostného značenia určitých poštových vozňov.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 5.3.1.

Obsah prílohy k smernici: Povinnosť pripevňovať bezpečnostné značky na steny vozňov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Bezpečnostne značené musia byť iba poštové vozne, ktoré prepravujú viac ako 3 t materiálu tej istej triedy (okrem 1, 6.2 alebo 7).

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

SE Švédsko

RA–a–SE–1

Predmet: Železničný vozeň prepravujúci nebezpečný tovar ako expresný tovar/spešniny nemusí byť označený bezpečnostnými značkami.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 5.3.1.

Obsah prílohy k smernici: Železničné vozne prepravujúce nebezpečný tovar musia byť viditeľne označené bezpečnostnými značkami.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Železničný vozeň prepravujúci nebezpečný tovar ako expresný tovar/spešniny nemusí byť označený bezpečnostnými značkami.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Pre tovar určený ako spešnina v RID platia obmedzenia týkajúce sa množstva. Je to preto otázka malého množstva.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

UK Spojené kráľovstvo

RA–a–UK–1

Predmet: Preprava určitých nízkorizikových rádioaktívnych materiálov, ako sú hodiny, hodinky, detektory dymu a číselníky kompasov.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: Väčšina požiadaviek RID.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky týkajúce sa prepravy materiálu triedy 7.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Úplná výnimka z ustanovení vnútroštátnych predpisov pre určité obchodné výrobky, ktoré obsahujú obmedzené množstvá rádioaktívneho materiálu.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996: Reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Poznámky: Táto odchýlka je krátkodobým opatrením, ktoré sa už nebude vyžadovať, ak sa podobné zmeny a doplnenia nariadení IAEA začlenia do RID.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RA–a–UK–2

Predmet: Zmiernenie obmedzení pri prepravovaní zmiešaných nákladov výbušnín a výbušnín s iným nebezpečným tovarom vo vozňoch, vozidlách a kontajneroch (N4/5/6).

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 7.5.2.1 a 7.5.2.2.

Obsah prílohy k smernici: Obmedzenia pre určité druhy zmiešaných nákladov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Vnútroštátne právne predpisy nie sú natoľko obmedzujúce, pokiaľ ide o zmiešaný náklad výbušnín, za predpokladu, že takáto preprava sa dá uskutočniť bez rizika.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996: Reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Poznámky: Spojené kráľovstvo chce povoliť určité obmeny pravidiel týkajúcich sa zmiešavania výbušnín s inými výbušninami a výbušnín s iným nebezpečným tovarom. Každá obmena bude obsahovať obmedzenie množstva jednej alebo viacerých zložiek nákladu a bude povolená iba za predpokladu, že ‚sa prijali všetky reálne uskutočniteľné opatrenia s cieľom zamedziť tomu, aby sa výbušniny dostali do kontaktu s akýmkoľvek takýmto tovarom alebo inak ohrozovali alebo boli ohrozované akýmkoľvek takýmto tovarom‘.

Príklady obmien, ktoré môže Spojené kráľovstvo chcieť povoliť, sú:

1.

Výbušniny, ktorým boli pri zatrieďovaní pridelené čísla UN 0029, UN 0030, UN 0042, UN 0065, UN 0081, UN 0082, UN 0104, UN 0241, UN 0255, UN 0267, UN 0283, UN 0289, UN 0290, UN 0331, UN 0332, UN 0360 alebo UN 0361, sa môžu prepravovať v tom istom vozidle s nebezpečným tovarom, ktorému bolo pri zatrieďovaní pridelené číslo UN 1942. Množstvo UN 1942, ktorého preprava sa má uskutočniť, sa obmedzí tak, že sa bude považovať za výbušninu 1.1D.

2.

Výbušniny, ktorým boli pri zatrieďovaní pridelené čísla UN 0191, UN 0197, UN 0312, UN 0336, UN 0403, UN 0431 alebo UN 0453, sa môžu prepravovať v tom istom vozidle s nebezpečným tovarom (okrem horľavých plynov, infekčných látok a toxických látok) v dopravnej kategórii 2 alebo s nebezpečným tovarom v dopravnej kategórii 3, alebo v akejkoľvek ich kombinácii za predpokladu, že celková hmotnosť alebo objem nebezpečného tovaru v dopravnej kategórii 2 nepresahuje 500 kg alebo 500 l a že celková čistá hmotnosť takýchto výbušnín nepresahuje 500 kg.

3.

Výbušniny 1.4G sa môžu prepravovať s horľavými kvapalinami a horľavými plynmi v dopravnej kategórii 2 alebo nehorľavými, netoxickými plynmi v dopravnej kategórii 3, alebo v akejkoľvek ich kombinácii v tom istom vozidle za predpokladu, že celková hmotnosť alebo objem nebezpečného tovaru po ich spočítaní nepresiahne 200 kg alebo 200 l a že celková čistá hmotnosť výbušnín nepresiahne 20 kg.

4.

Výbušné predmety, ktorým boli pri zatrieďovaní pridelené čísla UN 0106, UN 0107 alebo UN 0257, sa môžu prepravovať s výbušnými predmetmi skupiny zlučiteľnosti D, E alebo F, ktorých sú komponentmi. Celkové množstvo výbušnín čísel UN 0106, UN 0107 alebo UN 0257 nesmie presiahnuť 20 kg.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RA–a–UK–3

Predmet: Povoliť rôzne maximálne celkové množstvo na jednu dopravnú jednotku pre tovar triedy 1 v kategóriách 1 a 2 tabuľky v 1.1.3.1.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 1.1.3.1.

Obsah prílohy k smernici: Výnimky týkajúce sa charakteru dopravnej operácie.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Ustanoviť pravidlá týkajúce sa výnimiek pre obmedzené množstvá a zmiešaný náklad výbušnín.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Poznámky: Povoliť rôzne množstvové limity a multiplikačné faktory zmiešaných nákladov pre tovar triedy 1, a to ‚50‘ pre kategóriu 1 a ‚500‘ pre kategóriu 2. Na účely výpočtu zmiešaných nákladov pre dopravnú kategóriu 1 sa multiplikačný faktor rovná ‚20‘ a pre dopravnú kategóriu 2 sa multiplikačný faktor rovná ‚2‘.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RA–a–UK–4

Predmet: Prijatie RA–a–FR–6.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 5.3.1.3.2.

Obsah prílohy k smernici: Zmiernenie požiadavky na umiestňovanie nálepiek v prípade kombinovanej prepravy.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Požiadavka na umiestňovanie nálepiek sa neuplatňuje v prípadoch, ak sú nálepky na vozidle jasne viditeľné.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Poznámky: Tento predpis bol vždy vnútroštátnym právnym predpisom Spojeného kráľovstva.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RA–a–UK–5

Predmet: Distribúcia tovaru vo vnútorných obaloch maloobchodníkom alebo užívateľom (okrem tovaru tried 1, 4.2, 6.2 a 7) z miestnych distribučných skladov maloobchodníkom alebo užívateľom a od maloobchodníkov ku konečným užívateľom.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 6.1.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky týkajúce sa konštrukcie a skúšania obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Nevyžaduje sa, aby bola obalom pridelená značka RID/ADR alebo UN.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Poznámky: Požiadavky RID sú neprimerané pre záverečné prepravné etapy z distribučného skladu k maloobchodníkovi alebo k užívateľovi alebo od maloobchodníka ku konečnému užívateľovi. Účelom tejto odchýlky je umožniť, aby sa vnútorné nádoby tovaru určeného na maloobchodnú distribúciu mohli prepravovať na železničnom úseku miestnej distribučnej trasy bez vonkajšieho obalu.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

Na základe článku 6 ods. 2 písm. b) bodu i) smernice 2008/68/ES

DE Nemecko

RA–bi–DE–2

Predmet: Preprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 1 až 5.

Obsah prílohy k smernici: Zatrieďovanie, balenie a označovanie.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Triedy 2 až 6.1, 8 a 9: Kombinované balenie a preprava nebezpečného odpadu v obaloch a IBC kontajneroch; odpad musí byť zabalený vo vnútorných obaloch (tak ako bol zhromaždený) a zatriedený do konkrétnych skupín odpadov (zamedzenie nebezpečným reakciám v rámci jednej skupiny odpadov); používanie osobitných písomných pokynov týkajúcich sa skupín odpadov a ako nákladného listu; zber odpadu z domácností a laboratórneho odpadu atď.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Poznámky: Zoznam č. 6*.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

DK Dánsko

RA–bi–DK–1

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v tuneloch.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 7.5.

Obsah prílohy k smernici: Nakládka, vykládka a bezpečnostné vzdialenosti.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Tieto právne predpisy predstavujú alternatívu ustanovení uvedených v oddiele II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES, pokiaľ ide o prepravu v železničných tuneloch pevného spojenia cez Veľký Belt. Tieto alternatívne ustanovenia sa vzťahujú len na objem nákladu a vzdialenosť medzi nákladmi nebezpečného tovaru.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Poznámky:

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.

RA–bi–DK–2

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v tuneloch.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 7.5.

Obsah prílohy k smernici: Nakládka, vykládka a bezpečnostné vzdialenosti.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Tieto právne predpisy predstavujú alternatívu ustanovení uvedených v oddiele II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES, pokiaľ ide o prepravu v železničných tuneloch pevného spojenia cez Øresund. Tieto alternatívne ustanovenia sa vzťahujú len na objem nákladu a vzdialenosť medzi nákladmi nebezpečného tovaru.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Poznámky:

Dátum skončenia platnosti: 29. februára 2016.

SE Švédsko

RA–bi–SE–1

Predmet: Preprava nebezpečného odpadu do zariadení na zneškodňovanie nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 2, 5.2 a 6.1.

Obsah prílohy k smernici: Zatrieďovanie, označovanie, bezpečnostné značenie a požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Právne predpisy pozostávajú zo zjednodušených kritérií zatrieďovania, z menej obmedzujúcich požiadaviek na konštrukciu a skúšanie obalov a zo zmenených požiadaviek na bezpečnostné značenie a označovanie. Namiesto zatrieďovania nebezpečného odpadu v súlade s RID sa tento zaraďuje do rôznych skupín odpadov. Každá skupina odpadov obsahuje látky, ktoré sa môžu v súlade s RID baliť spoločne (kombinované balenie). Každé balenie musí byť označené namiesto čísla UN kódom príslušnej skupiny odpadov.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Tieto nariadenia sa môžu používať iba na prepravu nebezpečného odpadu z verejných recyklačných stredísk do zariadení na zneškodňovanie nebezpečného odpadu.

Dátum skončenia platnosti: 30. júna 2015.“

3.

V prílohe III sa oddiel III.3 nahrádza takto:

„III.3.   Vnútroštátne odchýlky

— …“