12.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 63/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. marca 2010,

ktorým sa predlžuje platnosť rozhodnutia 2009/251/ES, ktorým sa od členských štátov požaduje zabezpečiť, aby sa výrobky s obsahom biocídneho dimetylfumarátu neumiestňovali ani nesprístupňovali na trhu

[oznámené pod číslom K(2010) 1337]

(Text s významom pre EHP)

(2010/153/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), a najmä na jej článok 13,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2009/251/ES (2) sa od členských štátov požaduje zabezpečiť, aby sa výrobky s obsahom biocídneho dimetylfumarátu (DMF) neumiestňovali na trh ani na ňom nesprístupňovali.

(2)

Rozhodnutie 2009/251/ES bolo prijaté v súlade s ustanoveniami článku 13 smernice 2001/95/ES, ktorým sa obmedzuje platnosť rozhodnutia na obdobie nepresahujúce jeden rok, ale povoľuje sa jeho potvrdenie na ďalšie obdobia, z ktorých žiadne nepresahuje jeden rok.

(3)

Vzhľadom na doteraz získané skúsenosti a chýbajúce trvalé opatrenie týkajúce sa spotrebiteľských výrobkov s obsahom DMF je potrebné predĺžiť platnosť rozhodnutia 2009/251/ES o 12 mesiacov a zodpovedajúcim spôsobom ho zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa smernice 2001/95/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Text článku 4 rozhodnutia 2009/251/ES sa nahrádza takto:

„Toto rozhodnutie je platné do 15. marca 2011.“

Článok 2

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím najneskôr do 15. marca 2010 a uvedené opatrenia uverejnia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. marca 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 74, 20.3.2009, s. 32.