10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/72


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. februára 2010,

ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre terbutrín, ktorý sa má preskúmať v rámci desaťročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES

[oznámené pod číslom K(2010) 752]

(Text s významom pre EHP)

(2010/77/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, I A alebo I B k smernici 98/8/ES. Terbutrín sa v tomto zozname uvádza pri výrobkoch typu 7, 9 a 10.

(2)

Pôvodný účastník, ktorý notifikoval terbutrín pre výrobky typu 7, 9 a 10, svoju účasť na kontrolnom programe ukončil. Podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1451/2007 preto Komisia o tejto skutočnosti informovala členské štáty. Táto informácia bola 22. júna 2007 zverejnená aj elektronicky.

(3)

V súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1451/2007 prejavili do troch mesiacov od elektronického uverejnenia tejto informácie záujem o prevzatie úlohy účastníka pre terbutrín pre jeden alebo viac výrobkov typu 7, 9 a 10 tri podniky.

(4)

Podľa článku 9 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1451/2007 bol pre výrobky typu 7, 9 a 10 termín na predloženie úplnej dokumentácie 31. októbra 2008. V článku 12 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa stanovuje, že ak Komisia dovolí záujemcovi prevziať úlohu účastníka, ktorý ukončil svoju účasť, môže v prípade potreby rozhodnúť o predĺžení príslušnej lehoty na predloženie úplnej dokumentácie.

(5)

Vzhľadom na nedorozumenie súvisiace s termínom je primerané predĺžiť termín na predkladanie dokumentácie pre terbutrín pre výrobky typu 7, 9 a 10 do 1. marca 2010.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Novým termínom na predkladanie dokumentácií pre terbutrín (číslo ES: 212-950-5; číslo CAS: 886-50-0) pre výrobky typu 7, 9 a 10 je 1. marec 2010.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.