20.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/10


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 14. októbra 2010

o správe operácií prijímania a poskytovania úveru uskutočňovaných Úniou v rámci európskeho finančného stabilizačného mechanizmu

(ECB/2010/17)

(2010/624/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 122 ods. 2 a článok 132 ods. 1,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 17 a 21 a článok 34.1,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus (1), a najmä na jeho článok 8,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) č. 407/2010 umožňuje prípadnú finančnú pomoc Únie členským štátom, ktoré sú vystavené závažným hospodárskym alebo finančným otrasom spôsobeným výnimočnými udalosťami mimo ich kontroly, formou úveru alebo úverovej linky poskytovanej na základe rozhodnutia Rady Európskej únie.

(2)

Podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 407/2010 Európska komisia zavedie potrebné opatrenia na spravovanie úverov s Európskou centrálnou bankou (ECB). Splátky istiny a splatných úrokov súvisiacich s úvermi prevedie členský štát prijímajúci úver na účet v ECB štrnásť pracovných dní TARGET2 pred zodpovedajúcim dátumom splatnosti.

(3)

S cieľom plniť úlohy, ktoré jej ukladá nariadenie (EÚ) č. 407/2010, ECB považuje za vhodné otvoriť Komisii a národným centrálnym bankám členských štátov prijímajúcich úver na základe ich žiadosti osobitné účty,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V súlade s nariadením (EÚ) č. 407/2010 ECB plní úlohy súvisiace so správou úverov a uskutočňuje platby spojené s operáciami Únie týkajúcimi sa prijímania a poskytovania úveru v rámci európskeho finančného stabilizačného mechanizmu.

Článok 2

Na základe žiadosti Komisie ECB otvorí účty na meno Komisie a na základe žiadosti národnej centrálnej banky členského štátu prijímajúceho úver otvorí účty na meno príslušnej národnej centrálnej banky.

Článok 3

Účty podľa článku 2 sa použijú na realizovanie platieb súvisiacich s európskym finančným stabilizačným mechanizmom v prospech členských štátov.

Článok 4

ECB úročí zostatok ponechaný na účte cez noc v prospech týchto účtov vo výške zodpovedajúcej platnej úrokovej sadzbe pre jednodňové sterilizačné obchody ECB na základe metódy „skutočný počet dní/360“.

Článok 5

Výkonná rada ECB prijme všetky opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 14. októbra 2010

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 118, 12.5.2010, s. 1.