13.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 8/17


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. októbra 2009

o prijatí základných parametrov registrov preukazov rušňovodičov a doplnkových osvedčení ustanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES

[oznámené pod číslom K(2009) 8278]

(Text s významom pre EHP)

(2010/17/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 22,

so zreteľom na odporúčanie Európskej železničnej agentúry na základné parametre registrov preukazov rušňovodičov a doplnkových osvedčení (ERA/REC/SAF/05-2008) z 19. decembra 2008,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 22 ods. 1 smernice 2007/59/ES by príslušné orgány mali viesť vnútroštátny register preukazov rušňovodičov alebo zabezpečiť vedenie takéhoto registra.

(2)

V súlade s článkom 22 ods. 2 smernice 2007/59/ES by železničné podniky a manažéri infraštruktúry mali viesť register spoločností týkajúci sa doplnkových osvedčení alebo zabezpečiť vedenie takéhoto registra.

(3)

V článku 22 ods. 4 smernice 2007/59/ES sa od Európskej železničnej agentúry vyžaduje, aby vypracovala základné parametre registrov preukazov rušňovodičov, ktoré majú zriadiť príslušné orgány, ako aj registre doplnkových osvedčení, ktoré majú zriadiť železničné podniky a manažéri infraštruktúry, ktorí rušňovodičov zamestnávajú alebo najímajú. Vnútroštátny register preukazov rušňovodičov v členskom štáte by mal zahŕňať všetky preukazy rušňovodičov vydané v tomto členskom štáte.

V prípade žiadosti o preukaz rušňovodiča a na účely registrácie preukazu a zaznamenania aktualizovaných údajov, zmien a doplnení, údajov o náhrade, obnovení, pozastavení platnosti a odobratí preukazu by sa mal používať štandardný formulár žiadosti.

(4)

K registrom preukazov rušňovodičov a doplnkových osvedčení by mali mať voľný prístup splnomocnení zástupcovia príslušných orgánov a zúčastnených strán. Rôzne registre by mali byť zhodné z hľadiska údajov, ktoré obsahujú, a z hľadiska ich formátovania. Preto by sa mali zriadiť s použitím spoločných prevádzkových a technických špecifikácií.

(5)

Bezpečnostné orgány by mali používať všetky informácie uvedené v preukazoch, harmonizovaných doplnkových osvedčeniach a registroch preukazov a harmonizovaných doplnkových osvedčení s cieľom uľahčiť hodnotenie postupu certifikácie zamestnancov ustanoveného v článkoch 10 a 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (smernica o bezpečnosti železníc) (2), ako aj s cieľom urýchliť vydávanie bezpečnostných osvedčení ustanovených v uvedených článkoch.

(6)

V súlade s článkom 19 ods. 1 písm. f) smernice 2007/59/ES by mali register preukazov rušňovodičov viesť a aktualizovať príslušné orgány alebo poverené orgány. Členské štáty by mali oznámiť Komisii a ostatným členským štátom, ktorý orgán poverili touto úlohou, aby týmto orgánom umožnili okrem iného výmenu informácií.

(7)

V ideálnom prípade by každý členský štát mal zriadiť elektronický register preukazov s cieľom dosiahnuť úplnú interoperabilitu registrov a umožniť príslušným orgánom a iným subjektom s prístupovými právami získavať informácie. Z hospodárskych a technických dôvodov však takýto typ rozhrania nemožno prijať bez ďalšieho preskúmania. Najprv je potrebné dohodnúť sa na metódach, ktorými sa pri splnení určitých podmienok zabezpečí prístup, tak ako sa vyžaduje v smernici 2007/59/ES. Potom je potrebné vykonať prieskum viacerých transakcií s cieľom vypracovať analýzu nákladov a prínosov a navrhnúť uskutočniteľné riešenie, ktoré so sebou neprinesie administratívne náklady neprimerané skutočným potrebám. Európska železničná agentúra preto navrhla uplatniť dočasné riešenie zahŕňajúce zjednodušený postup výmeny informácií a pokračovať s vývojom elektronického rozhrania až v neskoršom štádiu.

(8)

V súlade s článkom 36 ods. 3 smernice 2007/59/ES sa uvedená smernica nevzťahuje na Cyprus a Maltu. Toto rozhodnutie by sa preto nemalo uplatňovať na Cyprus a Maltu, pokiaľ tieto členské štáty nemajú vlastnú železničnú sieť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre interoperabilitu a bezpečnosť železníc zriadeného podľa článku 21 smernice 96/48/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prijímajú sa základné parametre vnútroštátneho registra preukazov rušňovodičov (ďalej len „VRP“) ustanovené v prílohe I.

Článok 2

Prijímajú sa základné parametre registra doplnkových osvedčení (ďalej len „RDO“) ustanovené v prílohe II.

Článok 3

1.   Európska železničná agentúra (ďalej len „agentúra“) vykoná do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia štúdiu uskutočniteľnosti elektronickej aplikácie spĺňajúcej základné parametre VRP a RDO a uľahčujúcej výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi, železničnými podnikmi a manažérmi infraštruktúry.

V štúdii uskutočniteľnosti sa zohľadňuje najmä funkčná a technická štruktúra, prevádzkový režim a pravidlá vkladania a prezerania údajov.

O štúdii uskutočniteľnosti sa diskutuje a rozhoduje v rámci spolupráce medzi zástupcami príslušných orgánov podľa článku 35 smernice 2007/59/ES.

2.   Na základe výsledkov štúdie uvedenej v odseku 1 agentúra v prípade potreby zavedie skúšobnú sieťovú aplikáciu zahŕňajúcu aspoň tri VRP a deväť RDO.

Agentúra monitoruje skúšobnú aplikáciu aspoň jeden rok a predkladá Komisii správu, ktorá v prípade potreby zahŕňa odporúčanie na zmenu a doplnenie tohto rozhodnutia.

Článok 4

Členské štáty do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia oznamujú Komisii a ostatným členským štátom:

a)

ktorý orgán poverili vydávaním preukazov rušňovodičov v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. a) smernice 2007/59/ES;

b)

ktorý orgán poverili vedením a aktualizáciou VRP v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. f) smernice 2007/59/ES.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Cyprus a Maltu, pokiaľ na ich území nie je vybudovaná železničná sieť.

V Bruseli 29. októbra 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 220, 21.6.2004, s. 16.


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ PARAMETRE VNÚTROŠTÁTNYCH REGISTROV PREUKAZOV RUŠŇOVODIČOV (VRP)

1.   Základné parametre

Základné parametre vnútroštátnych registrov preukazov rušňovodičov ustanovené v súlade s článkom 22 ods. 4 smernice 2007/59/ES sú:

údaje, ktoré sa majú zozbierať (kapitola 2),

formát údajov (kapitola 3),

prístupové práva (kapitola 4),

výmena údajov (kapitola 5),

obdobie, počas ktorého sa majú údaje uchovať (kapitola 6).

2.   Údaje, ktoré sa majú zozbierať

VRP obsahuje štyri oddiely.

Oddiel 1 obsahuje informácie o aktuálnom stave preukazu.

Oddiel 2 obsahuje informácie o vydanom preukaze v súlade so zoznamom požiadaviek uvedených v oddiele 2 prílohy I k smernici 2007/59/ES.

Oddiel 3 obsahuje historické informácie o preukaze.

Oddiel 4 obsahuje informácie o základných požiadavkách a úvodných prehliadkach a previerkach, aby bolo preukaz možné vydať, a informácie o následných prehliadkach a previerkach, aby preukaz ostal v platnosti.

Údaje, ktoré sa majú zozbierať, sú uvedené v tabuľke v kapitole 3.

3.   Formát údajov

Nasleduje zoznam požiadaviek na formát údajov vo VRP.

Zoznam je rozvrhnutý takto:

Číslo

Dátum, ktorý sa má uviesť

Obsah

Formát

Stav požiadavky


Oddiel 1:   Aktuálny stav preukazu

1.

Číslo preukazu

1.1.

Číslo preukazu

EIN (12 číslic)

povinný údaj

2.

Aktuálny stav preukazu

2.1.

Dôkaz o aktuálnom stave preukazu:

platný

platnosť pozastavená (očakáva sa rozhodnutie)

odobratý

text

povinný údaj

2.2.

Dôvod pozastavenia platnosti alebo odobratia preukazu

text

povinný údaj


Oddiel 2:   Informácie o aktuálnom vydanom preukaze v súlade s oddielom 2 prílohy I k smernici 2007/59/ES

3.

Priezvisko(-á) držiteľa

3.1.

Priezvisko(-á) uvedené v cestovnom pase alebo občianskom preukaze, alebo inom doklade uznávanom ako doklad preukazujúci totožnosť. Viaceré priezviská sú povolené v závislosti od vnútroštátnej praxe.

text

povinný údaj

4.

Meno(-á) držiteľa

4.1.

Meno(-á) uvedené v cestovnom pase alebo občianskom preukaze, alebo inom doklade uznávanom ako doklad preukazujúci totožnosť. Viaceré mená sú povolené v závislosti od vnútroštátnej praxe.

text

povinný údaj

5.

Dátum narodenia držiteľa

5.1.

Dátum narodenia držiteľa

RRRR-MM-DD

povinný údaj

6.

Miesto narodenia držiteľa

6.1.

Miesto narodenia držiteľa

text

povinný údaj

6.2.

Štátna príslušnosť

text

nepovinný údaj

7.

Dátum vydania preukazu

7.1.

Uvedenie aktuálneho dátumu vydania preukazu

RRRR-MM-DD

povinný údaj

8.

Dátum skončenia platnosti preukazu

8.1.

Dátum očakávaného formálneho skončenia platnosti preukazu

RRRR-MM-DD

povinný údaj

9.

Názov vydávajúceho orgánu

9.1.

Názov orgánu vydávajúceho preukaz (príslušný orgán, poverený orgán, železničný podnik, manažér infraštruktúry)

text

povinný údaj

10.

Referenčné číslo, ktoré pridelil zamestnávateľ zamestnancovi

10.1.

Referencia spoločnosti rušňovodiča

text

nepovinný údaj

11.

Fotografia držiteľa

11.1.

Fotografia

originál alebo elektronická kópia

povinný údaj

12.

Podpis držiteľa

12.1.

Podpis

originál/fotokópia/elektronická kópia

povinný údaj

13.

Trvalé bydlisko alebo poštová adresa držiteľa

13.1.

Adresa držiteľa

ulica a číslo domu

text

nepovinný údaj

13.2.

mesto

text

nepovinný údaj

13.3.

krajina

text

nepovinný údaj

13.4.

poštové smerové číslo

alfanumerický kód

nepovinný údaj

13.5.

telefónne číslo

text

nepovinný údaj

13.6.

e-mailová adresa

text

nepovinný údaj

14.

Dodatočné informácie

14.1.

Informácie, ktoré uložil príslušný orgán v súlade s prílohou II k smernici 2007/59/ES

kódované informácie

povinný údaj

Kolónka 9.a.1 —

rodný(-é) jazyk(-y) rušňovodiča

text

 

Kolónka 9.a.2 —

priestor vyhradený na záznamy členského štátu vydávajúceho preukaz v prípade informácií, ktoré môžu byť potrebné podľa vnútroštátnych právnych predpisov

text

 

15.

Zdravotné obmedzenia

15.1.

Informácie, ktoré uložil príslušný orgán v súlade s prílohou II k smernici 2007/59/ES

kódované informácie

povinný údaj

Povinné nosenie okuliarov/šošoviek

(kód b.1)

 

Povinné nosenie sluchových pomôcok

(kód b.2)

 


Oddiel 3:   Historické informácie o stave preukazu a výsledky pravidelných kontrol

16.

Dátum prvého vydania

16.1.

Dátum prvého vydania

RRRR-MM-DD

povinný údaj

17.

Dátum skončenia platnosti

17.1.

Dátum skončenia platnosti (a dátum očakávaného formálneho obnovenia platnosti)

RRRR-MM-DD

povinný údaj

18.

Aktualizácia (možno uviesť niekoľko záznamov)

18.1.

Dátum aktualizácie

RRRR-MM-DD

povinný údaj

18.2.

Dôvod aktualizácie

text

povinný údaj

19.

Zmena(-y) a doplnenie(-a) (možno uviesť niekoľko záznamov)

19.1.

Dátum zmeny a doplnenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

19.2.

Dôvod zmeny a doplnenia

text

povinný údaj

20.

Pozastavenie platnosti (možno uviesť niekoľko záznamov)

20.1.

Trvanie pozastavenia platnosti

od (dátum) do (dátum)

povinný údaj

20.2.

Dôvod pozastavenia platnosti

text

povinný údaj

21.

Odobratie (možno uviesť niekoľko záznamov)

21.1.

Dátum odobratia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

21.2.

Dôvod odobratia

text

povinný údaj

22.

Nahlásenie straty preukazu

22.1.

Dátum oznámenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

22.2.

Dátum vydania duplikátu

RRRR-MM-DD

povinný údaj

23.

Nahlásenie krádeže preukazu

23.1.

Dátum oznámenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

23.2.

Dátum vydania duplikátu

RRRR-MM-DD

povinný údaj

24.

Nahlásenie zničenia preukazu

24.1.

Dátum oznámenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

24.2.

Dátum vydania duplikátu

RRRR-MM-DD

povinný údaj


Oddiel 4:   Informácie o základných požiadavkách na vydanie preukazu a výsledky pravidelných prehliadok a previerok

25.

Vzdelanie

25.1.

Základná požiadavka

najvyšší stupeň dosiahnutého vzdelania

text

povinný údaj

26.

Telesná zdatnosť

26.1.

Základná požiadavka

vyhlásenie o splnení požiadaviek uvedených v prílohe II (oddiely 1.1, 1.2, 1.3 a 2.1) k smernici 2007/59/ES

text

povinný údaj

26.2.

Dátum prehliadky

 

RRRR-MM-DD

povinný údaj

26.3.

Následné pravidelné prehliadky

potvrdené/nepotvrdené

text

povinný údaj

26.4.

(možno uviesť niekoľko záznamov)

dátum poslednej prehliadky

RRRR-MM-DD

povinný údaj

26.5.

Nasledujúca prehliadka

dátum nasledujúcej očakávanej formálnej prehliadky

RRRR-MM-DD

povinný údaj

26.6.

Poznámky

Poznámky, ktoré treba spresniť:

bežný plán

predpokladaný plán (podľa osvedčenia lekára)

v prípade potreby zmena informácií (kód 9.a.2)

zmena kódu obmedzenia

iné + priestor na spresnenie

text

povinný údaj

27.

Psychická spôsobilosť na výkon povolania

27.1.

Základná požiadavka

vyhlásenie o splnení požiadaviek uvedených v prílohe II (oddiel 2.2) k smernici 2007/59/ES

text

povinný údaj

27.2.

Dátum prehliadky

 

RRRR-MM-DD

povinný údaj

27.3.

Nasledujúca(-e) prehliadka(-y)

len v prípade potreby (možno uviesť niekoľko záznamov)

vyhlásenie

povinný údaj

27.4.

 

dátum každej nasledujúcej prehliadky

RRRR-MM-DD

povinný údaj

28.

Všeobecné odborné vedomosti

28.1.

Základná požiadavka

vyhlásenie o splnení požiadaviek uvedených v prílohe IV k smernici 2007/59/ES

text

povinný údaj

28.2.

Dátum previerky

 

RRRR-MM-DD

povinný údaj

28.3.

Nasledujúca previerka

(iba ak sa požaduje na vnútroštátnej úrovni)

RRRR-MM-DD

povinný údaj

4.   Prístupové práva

Prístup k informáciám uvedeným vo VRP sa poskytuje týmto zainteresovaným stranám na tieto účely:

príslušným orgánom ostatných členských štátov na základe odôvodnenej žiadosti na účely:

kontroly vlakov premávajúcich v oblasti ich jurisdikcie,

preskúmania dodržiavania súladu so smernicou 2007/59/ES všetkými subjektmi pôsobiacimi v oblasti ich jurisdikcie,

agentúre na základe odôvodnenej žiadosti na účely hodnotenia vývoja v oblasti certifikácie rušňovodičov v súlade s článkom 33 smernice 2007/59/ES, a to najmä pokiaľ ide o prepojenie registrov,

každému zamestnávateľovi rušňovodičov na účely získania informácií o stave preukazov v súlade s článkom 22 ods. 1 písm. b) smernice 2007/59/ES,

železničným podnikom a manažérom infraštruktúry, ktorí zamestnávajú alebo najímajú rušňovodičov, na účely získania informácií o stave preukazov v súlade s článkom 22 ods. 1 písm. b) smernice 2007/59/ES,

rušňovodičom na základe žiadosti na účely prezerania údajov, ktoré sa ich týkajú,

vyšetrovacím orgánom ustanoveným v súlade s článkom 21 smernice 2004/49/ES na účely vyšetrovania nehôd, najmä ako sa uvádza v článku 20 ods. 2 písm. e) a g) uvedenej smernice.

5.   Výmena údajov

Prístup k relevantným údajom sa poskytuje na oficiálnu žiadosť. Príslušný orgán bezodkladne poskytuje údaje spôsobom, pri ktorom sa zabezpečuje bezpečný prenos informácií a ochrana osobných údajov.

Príslušné orgány môžu ponúknuť na svojich webových stránkach službu prihlásenia (login) všetkým subjektom s prístupovými právami za predpokladu, že overia dôvody žiadosti.

6.   Obdobie uchovávania údajov

Všetky údaje vo VRP sa uchovávajú aspoň 10 rokov odo dňa skončenia platnosti preukazu rušňovodiča. Ak sa kedykoľvek počas desaťročného obdobia začne vyšetrovanie zahŕňajúce rušňovodiča, údaje týkajúce sa rušňovodiča sa musia uchovať dlhšie ako 10 rokov (ak sa to požaduje).

Všetky zmeny vo VRP sa zaznamenávajú.


PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ PARAMETRE REGISTROV DOPLNKOVÝCH OSVEDČENÍ RUŠŇOVODIČOV (RDO)

1.   Základné parametre

Základné parametre registrov doplnkových osvedčení (RDO) ustanovené v súlade s článkom 22 ods. 4 smernice 2007/59/ES sú:

údaje, ktoré sa majú zozbierať (kapitola 2),

formát údajov (kapitola 3),

prístupové práva (kapitola 4),

výmena údajov (kapitola 5),

obdobie, počas ktorého sa majú údaje uchovať (kapitola 6),

postupy v prípade bankrotu (kapitola 7).

2.   Údaje, ktoré sa majú zozbierať

RDO obsahujú štyri oddiely.

Oddiel 1 obsahuje informácie o aktuálnom stave preukazu rušňovodiča.

Oddiel 2 obsahuje informácie o vydanom doplnkovom osvedčení uvedené v oddiele 3 prílohy I k smernici 2007/59/ES.

Oddiel 3 obsahuje historické informácie o doplnkovom osvedčení.

Oddiel 4 obsahuje informácie o základných požiadavkách a úvodných previerkach, aby bolo možné vydať doplnkové osvedčenie, a informácie o následných previerkach, ktoré sa majú zaznamenať, aby doplnkové osvedčenie ostalo v platnosti.

Údaje, ktoré sa majú zozbierať, sú uvedené v tabuľke v kapitole 3.

V oddiele 2 sa uvádzajú informácie o aktuálnych poznatkoch v súvislosti s koľajovými vozidlami a infraštruktúrou a o jazykových znalostiach posudzovaných v súlade s príslušnou časťou smernice 2007/59/ES. Uvedený oddiel zahŕňa dátum nasledujúcich očakávaných kontrol a previerok. Dňom nasledujúcich kontrol a previerok sa začína nový „aktuálny stav“ a predošlé informácie sa presunú do oddielu 4, ktorý obsahuje historické informácie.

3.   Formát údajov

Formát údajov RDO sa uvádza v tomto zozname.

Zoznam je rozvrhnutý takto:

Číslo

Dátum, ktorý sa má uviesť

Obsah

Formát

Stav požiadavky


Oddiel 1:   Odkaz na preukaz

1

Číslo preukazu

1.1

Číslo preukazu, ktoré umožňuje prístup k údajom vnútroštátneho registra

EIN (12 číslic)

povinný údaj

2

Aktuálny stav preukazu

2.1

Dôkaz o aktuálnom stave preukazu

platný

platnosť pozastavená

odobratý

text

nepovinný údaj


Oddiel 2:   Informácie o aktuálnom vydanom doplnkovom osvedčení, ako sa uvádzajú v oddiele 3 prílohy I k smernici 2007/59/ES

3

Priezvisko(-á) držiteľa (rovnaké ako v preukaze)

3.1

Meno(-á) uvedené v cestovnom pase alebo občianskom preukaze, alebo inom doklade uznávanom ako doklad preukazujúci totožnosť. Viaceré mená sú povolené v závislosti od vnútroštátnej praxe.

text

povinný údaj

4

Meno(-á) držiteľa (rovnaké ako v preukaze)

4.1

Meno(-á) uvedené v cestovnom pase alebo občianskom preukaze, alebo inom doklade uznávanom ako doklad preukazujúci totožnosť. Viaceré mená sú povolené v závislosti od vnútroštátnej praxe.

text

povinný údaj

5

Dátum narodenia držiteľa

5.1

Dátum narodenia držiteľa

RRRR-MM-DD

povinný údaj

6

Miesto narodenia držiteľa

6.1

Miesto narodenia držiteľa

text

povinný údaj

7

Dátum vydania osvedčenia

7.1

Aktuálny dátum vydania osvedčenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

8

Dátum skončenia platnosti osvedčenia

8.1

Dátum očakávaného formálneho skončenia platnosti osvedčenia, ktorý má stanoviť spoločnosť a má byť zahrnutý do postupu podľa článku 15 smernice 2007/59/ES.

RRRR-MM-DD

povinný údaj

9

Názov vydávajúceho orgánu

9.1

Názov orgánu vydávajúceho osvedčenie (železničný podnik, manažér infraštruktúry, iný orgán)

text

povinný údaj

10

Referenčné číslo, ktoré pridelil zamestnávateľ zamestnancovi

10.1

Referencia spoločnosti rušňovodiča

text

nepovinný údaj

11

Fotografia držiteľa

11.1

Fotografia

originál alebo elektronická kópia

povinný údaj

12

Podpis držiteľa

12.1

Podpis

originál/fotokópia/elektronická kópia

povinný údaj

13

Trvalé bydlisko alebo poštová adresa držiteľa

13.1

Adresa držiteľa

ulica a číslo domu

text

nepovinný údaj

13.2

mesto

text

nepovinný údaj

13.3

krajina

text

nepovinný údaj

13.4

poštové smerové číslo

alfanumerický kód

nepovinný údaj

13.5

telefónne číslo

 

 

13.6

e-mailová adresa

 

 

14

Adresa železničného podniku alebo manažéra infraštruktúry, pre ktorých je rušňovodič oprávnený viesť vlaky

14.1

Adresa ŽP/MI

ulica a číslo domu

text

povinný údaj

14.2

mesto

text

povinný údaj

14.3

krajina

text

povinný údaj

14.4

poštové smerové číslo

alfanumerický kód

povinný údaj

14.5

kontaktná osoba

text

nepovinný údaj

14.6

telefónne číslo

text

povinný údaj

14.7

faxové číslo

text

povinný údaj

14.8

e-mailová adresa

text

povinný údaj

15

Kategória, v ktorej je držiteľ oprávnený viesť vlaky

15.1

Príslušný(-é) kód(-y)

text

povinný údaj

16

Koľajové vozidlá, ktoré je držiteľ oprávnený viesť

16.1

(zoznam; záznam sa má zopakovať)

text

povinný údaj

16.2

Pre každú položku sa pridáva dátum nasledujúcej očakávanej kontroly.

RRRR-MM-DD

povinný údaj

17

Infraštruktúra, v rámci ktorej je držiteľ oprávnený viesť vlak

17.1

(zoznam; záznam sa má zopakovať)

text

povinný údaj

17.2

Pre každú položku sa pridáva dátum nasledujúcej očakávanej kontroly.

RRRR-MM-DD

povinný údaj

18

Jazykové znalosti

18.1

(zoznam; záznam sa má zopakovať)

text

povinný údaj

18.2

Pre každú položku sa pridáva dátum nasledujúcej očakávanej previerky.

RRRR-MM-DD

povinný údaj

19

Dodatočné informácie

19.1

(zoznam; záznam sa má zopakovať)

text

povinný údaj

20

Dodatočné obmedzenia

20.1

(zoznam; záznam sa má zopakovať)

text

povinný údaj


Oddiel 3:   Historické záznamy o stave doplnkového osvedčenia

21

Dátum prvého vydania

21.1

Dátum prvého vydania osvedčenia

RRRR-MM-DD

nepovinný údaj

22

Aktualizácia (možno uviesť niekoľko záznamov)

22.1

Dátum aktualizácie

RRRR-MM-DD

povinný údaj

22.2

Podrobnosti a dôvod aktualizácie (oprava jedného alebo viacerých údajov uvedených v doplnkovom osvedčení, ako napr. osobná adresa rušňovodiča)

text

povinný údaj

23

Zmeny a doplnenia (možno uviesť niekoľko záznamov)

23.1

Dátum zmeny a doplnenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

 

Dôvod zmien a doplnení v súvislosti s konkrétnymi časťami osvedčenia:

zmeny a doplnenia v kolónke 3: Kategórie oprávnenia na vedenie

zmeny a doplnenia v kolónke 4: Dodatočné informácie

zmeny a doplnenia v kolónke 5: nadobudnutie nových jazykových spôsobilostí alebo pravidelné previerky jazykovej spôsobilosti

zmeny a doplnenia v kolónke 6: Obmedzenia

zmeny a doplnenia v kolónke 7: nadobudnutie nových poznatkov o koľajových vozidlách alebo pravidelné previerky poznatkov

zmeny a doplnenia v kolónke 8: nadobudnutie nových poznatkov o infraštruktúre alebo pravidelné previerky poznatkov

text

povinný údaj

24

Pozastavenie platnosti (možno uviesť niekoľko záznamov)

24.1

Trvanie pozastavenia platnosti

od (dátum) do (dátum)

povinný údaj

24.2

Dôvod pozastavenia platnosti

text

povinný údaj

25

Odobratie (možno uviesť niekoľko záznamov)

25.1

Dátum odobratia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

25.2

Dôvod odobratia

text

povinný údaj

26

Nahlásenie straty osvedčenia

26.1

Dátum oznámenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

26.2

Ak k nemu došlo, dátum vydania duplikátu

RRRR-MM-DD

povinný údaj

27

Nahlásenie krádeže osvedčenia

27.1

Dátum oznámenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

27.2

Dátum vydania duplikátu

RRRR-MM-DD

povinný údaj

28

Nahlásenie zničenia osvedčenia

28.1

Dátum oznámenia

RRRR-MM-DD

povinný údaj

28.2

Dátum vydania duplikátu

RRRR-MM-DD

povinný údaj


Oddiel 4:   Historické záznamy v súvislosti so základnými požiadavkami na vydanie doplnkového osvedčenia a výsledky pravidelných previerok

29

Jazyková spôsobilosť

29.1

Základná požiadavka

Pracovný(-é) jazyk(-y), v prípade ktorého(-ých) bolo vydané vyhlásenie, že kritériá uvedené v časti 8 prílohy VI k smernici 2007/59/ES boli splnené.

text

povinný údaj

29.2

Pravidelné previerky

Dátum osvedčenia (o úspešnosti skúšky) v prípade každého jazyka.

Možno uviesť niekoľko záznamov.

RRRR-MM-DD

povinný údaj

30

Poznatky o koľajových vozidlách

30.1

Základná požiadavka

Koľajové vozidlá, v prípade ktorých bolo vydané vyhlásenie, že kritériá uvedené v prílohe V k smernici 2007/59/ES boli splnené.

text

povinný údaj

30.2

Pravidelné previerky

Dátum pravidelnej previerky (osvedčenie)

Možno uviesť niekoľko záznamov.

RRRR-MM-DD

povinný údaj

31

Poznatky o infraštruktúre

31.1

Základná požiadavka

Infraštruktúra, v prípade ktorej bolo vydané vyhlásenie, že kritériá uvedené v prílohe VI k smernici 2007/59/ES boli splnené.

text

povinný údaj

31.2

Pravidelné previerky

Dátum pravidelnej previerky (osvedčenie)

Možno uviesť niekoľko záznamov.

RRRR-MM-DD

povinný údaj

4.   Prístupové práva

Prístup k informáciám uvedeným v RDO sa poskytuje týmto zainteresovaným stranám na tieto účely:

príslušnému orgánu členského štátu v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. b) smernice 2007/59/ES,

príslušným orgánom členských štátov, v ktorých železničný podnik alebo manažér infraštruktúry vykonáva svoje aktivity a v ktorých je rušňovodič oprávnený viesť vlak aspoň na jednej trati železničnej siete:

na účely monitorovania vývoja v oblasti certifikácie podľa článku 19 ods. 1 písm. g) a článku 26 smernice 2007/59/ES,

na účely vykonávania kontrol podľa článku 19 ods. 1 písm. h) a článku 29 ods. 1 smernice 2007/59/ES (túto úlohu môže vykonávať poverený orgán),

rušňovodičom na účely prezerania údajov, ktoré sa ich týkajú, v súlade s článkom 22 ods. 3 smernice 2007/59/ES,

vyšetrovacím orgánom ustanoveným v súlade s článkom 21 smernice 2004/49/ES na účely vyšetrovania nehôd, najmä ako sa uvádza v článku 20 ods. 2 písm. e) a g) uvedenej smernice.

Spoločnosti môžu poskytovať prístup iným užívateľom za predpokladu splnenia podmienky na ochranu osobných údajov.

5.   Výmena údajov

V súlade so smernicou 2007/59/ES sa prístup k príslušným údajom poskytuje:

a)

príslušným orgánom členských štátov, v ktorých sídli železničný podnik alebo manažér infraštruktúry, v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. b) smernice 2007/59/ES;

b)

príslušným orgánom ostatných členských štátov na základe žiadosti v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. c) smernice 2007/59/ES;

c)

rušňovodičom na základe žiadosti v súlade s článkom 22 ods. 3 smernice 2007/59/ES.

Manažér infraštruktúry, železničný podnik alebo poverený orgán bezodkladne poskytuje údaje spôsobom, pri ktorom sa zabezpečuje bezpečný prenos informácií a ochrana osobných údajov.

Železničné podniky a manažéri infraštruktúry môžu ponúknuť na svojich webových stránkach službu prihlásenia (login) všetkým subjektom s prístupovými právami za predpokladu, že overia dôvody žiadosti.

6.   Obdobie uchovávania údajov

Všetky údaje v RDO sa uchovávajú aspoň 10 rokov odo dňa ostatného skončenia platnosti uvedeného na osvedčení.

Ak sa kedykoľvek počas desaťročného obdobia začne vyšetrovanie zahŕňajúce rušňovodiča, údaje týkajúce sa rušňovodiča sa musia uchovať dlhšie ako 10 rokov (ak sa to požaduje).

Všetky zmeny v RDO sa zaznamenávajú.

7.   Postupy v prípade bankrotu

Ak železničný podnik alebo manažér infraštruktúry zbankrotuje, za údaje uvedené v registri doplnkových osvedčení zodpovedá nová spoločnosť, ktorá preberá prevádzkovanie služieb.

Ak prevádzkovanie služieb neprevezme iná spoločnosť, za archiváciu údajov uvedených v registri doplnkových osvedčení zodpovedá príslušný orgán členského štátu, v ktorom je železničný podnik alebo manažér infraštruktúry zriadený.