22.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/59


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009

z 30. novembra 2009

o kozmetických výrobkoch

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (3) bola niekoľkokrát podstatným spôsobom zmenená a doplnená. Pretože sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnenia, mala by byť v tomto konkrétnom prípade a v záujme jednoznačnosti, prepracovaná do jediného textu.

(2)

Nariadenie predstavuje vhodný právny nástroj na stanovenie jasných a podrobných pravidiel, vďaka ktorým nebude priestor na ich odlišnú transpozíciu členskými štátmi. Okrem toho, nariadenie je zárukou, že právne požiadavky sa uplatňujú v Spoločenstve súčasne.

(3)

Cieľom tohto nariadenia je zjednodušiť postupy a zjednotiť terminológiu, a tým znížiť administratívnu záťaž a počet nejednoznačných ustanovení. Okrem toho sa posilnia určité prvky regulačného rámca pre kozmetické výrobky, ako sú kontroly vnútorného trhu, s úmyslom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

(4)

Toto nariadenie komplexne harmonizuje pravidlá Spoločenstva v snahe zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu s kozmetickými výrobkami a zároveň zaistiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

(5)

Environmentálne riziká, ktoré môžu vzbudzovať látky používané v kozmetických výrobkoch, sa zohľadňujú uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o založení Európskej chemickej agentúry (4), ktoré umožňuje posudzovať environmentálnu bezpečnosť spôsobom presahujúcim odvetvia.

(6)

Toto nariadenie sa vzťahuje len na kozmetické výrobky a nie na liečivá, zdravotnícke pomôcky alebo biocídne výrobky. Vymedzenie vyplýva najmä z podrobnej definície kozmetických výrobkov, ktorá obsahuje tak oblasti aplikácie, ako aj účel ich použitia.

(7)

Posúdenie toho, či je výrobok kozmetickým výrobkom, prebieha na základe posudzovania od prípadu k prípadu a zohľadňuje všetky charakteristické vlastnosti výrobku. Kozmetické výrobky môžu zahŕňať krémy, emulzie, lotiony, gély a oleje na pokožku, pleťové masky, tónovacie základy (tekuté, krémy, púdre), púdrový mejkap, púdre po kúpeli, hygienické púdre, toaletné mydlá, dezodoračné mydlá, parfumy, toaletné vody a kolínske vody, výrobky do kúpeľa a na sprchovanie (soli, peny, oleje, tekuté mydlá), výrobky na depiláciu, dezodoranty a antiperspiranty, farby na vlasy, výrobky na onduláciu, vyrovnávanie a spevnenie vlasov, výrobky na formovanie účesu, výrobky na umývanie vlasov (lotiony, práškové, šampóny), vlasové kondicionéry (tekuté, krémové, olejové), výrobky na úpravu vlasov (lotiony, laky, brilantíny), výrobky na holenie (krémy, peny, lotiony), výrobky na líčenie a odlíčenie, výrobky na pery, výrobky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu, výrobky na starostlivosť o nechty a úpravu nechtov, výrobky na vonkajšiu intímnu hygienu, výrobky na slnenie, samoopaľovacie výrobky, výrobky na bielenie pokožky a výrobky proti vráskam.

(8)

Komisia by mala vymedziť kategórie kozmetických výrobkov, ktoré sú relevantné pre uplatňovanie tohto nariadenia.

(9)

Kozmetické výrobky by mali byť bezpečné za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok použitia. Avšak, z hodnotenia riziká - výhody by nemala vyplynúť prípustnosť rizika pre ľudské zdravie.

(10)

Prezentácia kozmetického výrobku a najmä jeho tvar, vôňa, farba, vzhľad, balenie, označenie, objem alebo veľkosť by nemala ohrozovať zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov tým, že by mohlo dôjsť k zámene za potraviny, v zmysle smernice Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné než v skutočnosti sú a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov (5).

(11)

Aby bolo možné jasne stanoviť povinnosti, mala by byť pre každý kozmetický výrobok určená zodpovedná osoba, ktorá je usadená v rámci Spoločenstva.

(12)

Zabezpečenie vysledovateľnosti kozmetického výrobku v rámci celého dodávateľského reťazca prispeje k zjednodušeniu a zefektívneniu trhového dozoru. Účinný systém vysledovanosti uľahčuje prácu orgánov vykonávajúcich trhový dozor pri sledovaní hospodárskych subjektov.

(13)

Je potrebné určiť, za akých podmienok možno považovať distribútora za zodpovednú osobu.

(14)

Distribútorom sú všetky právnické alebo fyzické osoby tak vo veľkoobchode ako aj v maloobchode predávajúcom priamo spotrebiteľom. Povinnosti distribútorov by sa preto mali prispôsobiť ich príslušnej úlohe a činnostiam každého takéhoto hospodárskeho subjektu.

(15)

Európsky kozmetický priemysel je jednou z priemyselných činností, ktorých sa dotýka falšovanie, čo môže zvýšiť riziká pre ľudské zdravie. Členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť vykonávaniu horizontálnych právnych predpisov Spoločenstva a opatrení týkajúcich sa falšovaných výrobkov v oblasti kozmetických výrobkov, napríklad nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (6), a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (7). Kontroly trhu sú účinným nástrojom na identifikáciu výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

(16)

V snahe zaistiť bezpečnosť musia byť kozmetické výrobky uvedené na trh vyrábané v súlade so správnou výrobnou praxou.

(17)

Na účely efektívneho trhového dozoru by mala byť informačná zložka o výrobku vždy dostupná príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa zložka nachádza, na jedinej adrese v rámci Spoločenstva.

(18)

Aby boli výsledky neklinických štúdií bezpečnosti uskutočnených na účely posúdenia bezpečnosti kozmetického výrobku porovnateľné a vysoko kvalitné, mali by byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva.

(19)

Malo by sa vysvetliť, ktoré informácie majú byť dostupné príslušným orgánom. Tieto informácie by mali obsahovať všetky potrebné údaje týkajúce sa identifikácie výrobku, kvality, bezpečnosti pre zdravie ľudí a deklarovaných účinkov kozmetického výrobku. Predovšetkým informácie o výrobku by mali obsahovať správu o bezpečnosti daného kozmetického výrobku a správu o vykonaní posúdenia bezpečnosti.

(20)

V snahe zaručiť jednotné uplatňovanie a kontrolu obmedzení určitých látok by sa odbery vzoriek a analýza mali vykonať opakovateľným a štandardizovaným spôsobom.

(21)

Pojem „zmes“ v tomto nariadení by mal mať rovnaký význam ako pojem „prípravok“, ktorý sa predtým používal v právnych predpisoch Spoločenstva.

(22)

Z dôvodu efektívneho trhového dozoru by určité informácie o kozmetickom výrobku umiestnenom na trhu mali byť oznámené príslušným orgánom.

(23)

V snahe umožniť rýchle a adekvátne lekárske ošetrenie v prípade problémov by sa dôležité informácie o zložení výrobku mali predložiť toxikologickým centrám a obdobným inštitúciám, ak boli takéto centrá na tento účel v členskom štáte zriadené.

(24)

Aby bolo možné udržať minimálne administratívne náklady, mali by sa oznamované informácie odosielať pre príslušné orgány, toxikologické centrá a obdobné inštitúcie v rámci Spoločenstva centrálne, prostredníctvom elektronického rozhrania.

(25)

Na zabezpečenie hladkého prechodu na nové elektronické rozhranie by sa hospodárskym subjektom malo povoliť oznámiť informácie požadované v súlade s týmto nariadením pred dátumom jeho uplatňovania.

(26)

Všeobecná zásada zodpovednosti výrobcu alebo dovozcu za bezpečnosť výrobku, by sa mala podporiť prostredníctvom zákazov niektorých látok v prílohách II a III. Okrem toho, látky, ktoré sa majú používať ako farbivá, konzervačné látky a UV-filtre by mali byť zaradené do príloh IV, V a VI, aby sa mohli používať na tieto účely.

(27)

V snahe vyhnúť sa nejednoznačnosti by bolo vhodné vysvetliť, že zoznam povolených farbív v prílohe IV obsahuje iba tie látky, ktoré farbia na základe absorpcie a reflexie, a nie látky, ktoré farbia na základe fotoluminiscencie, interferencie alebo chemickej reakcie.

(28)

V snahe reagovať na vzniknuté obavy o bezpečnosť, by mali byť do prílohy IV, ktorá v súčasnosti obsahuje iba farbivá na pokožku, doplnené aj farbivá na vlasy potom, ako Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (VVBS) zriadený rozhodnutím Komisie 2008/721/ES z 5. septembra 2008, ktorým sa stanovuje poradná štruktúra vedeckých výborov a expertov v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia (8) dokončí posúdenie rizika týchto látok. V tomto prípade by Komisia mala mať možnosť zaradiť farbivá na vlasy do rozsahu pôsobnosti tejto prílohy na základe komitologického postupu.

(29)

Používanie nanomateriálov v kozmetických výrobkoch sa môže v závislosti od ďalšieho vývoja technológie zvýšiť. Aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj voľný pohyb tovaru, a aby sa výrobcom poskytla právna istota, je potrebné pojem nanomateriály vymedziť jednotne na medzinárodnej úrovni. Spoločenstvo by sa malo na príslušných medzinárodných fórach usilovať o dosiahnutie dohody o vymedzení tohto pojmu. V prípade dosiahnutia takejto dohody by sa malo vymedzenie pojmu nanomateriály v tomto nariadení zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(30)

V súčasnosti sú informácie o rizikách spojených s nanomateriálmi nedostatočné. Na lepšie posúdenie ich bezpečnosti by mal VVBS v spolupráci s príslušnými inštitúciami poskytnúť poradenstvo o testovacích metódach, ktoré zohľadňujú osobitné charakteristiky nanomateriálov.

(31)

Komisia by mala so zreteľom na vedecký pokrok ustanovenia o nanomateriáloch pravidelne preskúmavať.

(32)

Ak sa preukážu škodlivé vlastnosti látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, (CMR) kategórií 1A, 1B a 2, podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (9), ich použitie v kozmetických výrobkoch by sa malo zakázať. Keďže škodlivá vlastnosť látky ešte nemusí nutne predstavovať riziko, mala by existovať možnosť povoliť používanie látok klasifikovaných ako CMR látky kategórie 2, ak boli tieto látky v závislosti od expozície a koncentrácie označené VVBS za vhodné na použitie v kozmetických výrobkoch, a ak Komisia ich použitie upravila v prílohách k tomuto nariadeniu. Pokiaľ ide o látky klasifikované ako CMR látky kategórie 1A alebo 1B, mala by vo výnimočných prípadoch, keď tieto látky spĺňajú požiadavky potravinovej bezpečnosti, najmä v súvislosti s ich prirodzeným výskytom v potravinách, a keď neexistujú žiadne vhodné alternatívne látky, existovať možnosť použiť takéto látky v kozmetických výrobkoch, ak ich používanie uznal VVBS za bezpečné. Ak sa tieto podmienky splnia, Komisia by mala zmeniť a doplniť príslušné prílohy k tomuto nariadeniu do 15 mesiacov od klasifikácie látky ako CMR 1A alebo 1B podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. VVBS by mal tieto látky priebežne prehodnocovať.

(33)

Pri posudzovaní bezpečnosti látok, najmä látok klasifikovaných ako CMR v kategórii 1A alebo 1B, by sa mala brať do úvahy expozícia týmto látkam zo všetkých zdrojov. Zároveň je nevyhnutné, aby osoby vykonávajúce posúdenie bezpečnosti mohli vychádzať z harmonizovaného prístupu k vytváraniu a uplatňovaniu takýchto odhadov celkovej expozície. Komisia by preto mala v úzkej spolupráci s VVBS, Európskou chemickou agentúrou (ECHA), Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) a ďalšími príslušnými zúčastnenými subjektmi naliehavo uskutočniť prieskum a vypracovať usmernenia k vypracovaniu a uplatňovaniu odhadov celkovej expozície týmto látkam.

(34)

Posudzovanie zo strany VVBS o používaní látok klasifikovaných ako CMR 1A a 1B v kozmetických výrobkoch by malo tiež zohľadňovať expozíciu týmto látkam pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, akými sú deti do troch rokov, ľudia pokročilého veku, tehotné a dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou.

(35)

VVBS by mal v prípade potreby vydávať stanoviská o bezpečnosti používania nanomateriálov v kozmetických výrobkoch. Tieto stanoviská by mali vychádzať z úplných informácií sprístupnených zodpovednou osobou.

(36)

Činnosti Komisie a členských štátov týkajúce sa ochrany zdravia ľudí by mali byť založené na zásade predbežnej opatrnosti.

(37)

V snahe zaistiť bezpečnosť výrobku by mali byť zakázané látky povolené iba v stopových množstvách, ak pri dodržaní správnej výrobnej praxe sú technologicky nevyhnutné a pokiaľ je výrobok bezpečný.

(38)

V protokole o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat, ktorý bol pripojený k zmluve, sa stanovuje, že Spoločenstvo a členské štáty budú počas implementácie politík Spoločenstva dôsledne dbať na dobré životné podmienky zvierat, najmä s ohľadom na vnútorný trh.

(39)

V smernici Rady 86/609/EHS z 24. novembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o ochrane zvierat používaných na pokusné a iné vedecké účely (10) boli určené základné pravidlá pre používanie zvierat na pokusné účely v rámci Spoločenstva a stanovené podmienky, za ktorých sa musia takéto experimenty uskutočniť na území členských štátov. Najmä článok 7 uvedenej smernice požaduje, aby sa experimenty na zvieratách nahradili alternatívnymi metódami v prípade, že takéto metódy existujú a sú vedecky podložené.

(40)

Bezpečnosť kozmetických výrobkov a ich zložiek sa môže zabezpečiť použitím alternatívnych metód, ktoré nemusia byť aplikovateľné na všetky možnosti použitia chemických zložiek. Preto, ak takéto metódy ponúkajú spotrebiteľom ekvivalentný stupeň ochrany, malo by sa použitie takýchto metód v celom kozmetickom priemysle podporovať a malo by sa zabezpečiť ich prijatie na úrovni Spoločenstva.

(41)

Bezpečnosť konečných kozmetických výrobkov je možné zaručiť už na základe poznatkov o bezpečnosti zložiek, ktoré obsahujú. Preto by sa mali prijať ustanovenia zakazujúce testovanie konečných výrobkov na zvieratách. Uplatňovanie oboch metód testovania a postupov posúdenia dostupných relevantných údajov vrátane používania prístupov krížového porovnávania (tzv. read-across) a závažnosti dôkazov, najmä malými a strednými podnikmi, ktoré nevyužívajú zvieratá na posúdenie bezpečnosti konečných kozmetických výrobkov, by sa mohlo uľahčiť usmerneniami Komisie.

(42)

Postupne bude možné zabezpečiť bezpečnosť zložiek používaných v kozmetických výrobkoch používaním alternatívnych metód, ktoré nevyužívajú zvieratá a sú validované na úrovni Spoločenstva alebo schválené po odbornej validácii Európskym centrom pre validáciu alternatívnych metód (ECVAM) a s adekvátnym zreteľom na vývoj validácie v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Po porade s VVBS v súvislosti s uplatniteľnosťou validovaných alternatívnych metód v oblasti kozmetických výrobkov by mala Komisia okamžite zverejniť zhodnotené alebo schválené metódy uznané za uplatniteľné pre tieto zložky. S cieľom dosiahnuť najvyšší možný stupeň ochrany zvierat by sa mal stanoviť konečný termín zavedenia definitívneho zákazu.

(43)

Komisia stanovila časový plán konečných termínov pre zákaz uvádzania kozmetických výrobkov na trh, konečné zloženie výrobku, zložky alebo kombinácie zložiek, ktoré boli testované na zvieratách, a časový plán konečných termínov pre zákaz vykonávania každého testu, ktorý je vykonávaný za použitia zvierat, najneskôr do 11. marca 2009. Avšak pokiaľ ide o testy týkajúce sa toxicity opakovaných dávok, reprodukčnej toxicity a toxikokinetiky, je vhodné, aby konečný termín zákazu uvádzania kozmetických výrobkov na trh, u ktorých sa tieto testy uskutočňujú, bol 11. marec 2013. Na základe výročných správ by mala mať Komisia oprávnenie prispôsobiť časové plány uvedenému maximálnemu konečnému termínu.

(44)

Lepšia koordinácia zdrojov na úrovni Spoločenstva prispeje k zvýšeniu vedeckých poznatkov nevyhnutných pre vývoj alternatívnych metód. Na tento účel je potrebné, aby Spoločenstvo naďalej vyvíjalo a zvyšovalo svoje úsilie, a prijímalo opatrenia nevyhnutné pre pokračovanie výskumu a vývoja nových alternatívnych metód, ktoré nevyužívajú zvieratá, najmä v rámci svojich rámcových programov pre výskum.

(45)

Tretím krajinám by sa malo odporučiť, aby uznali alternatívne metódy vyvinuté v Spoločenstve. V snahe dosiahnuť tento cieľ by Komisia a členské štáty mali prijať všetky potrebné kroky, aby napomohli akceptácií takýchto metód zo strany OECD. Komisia by sa mala tiež usilovať, v rámci dohôd Európskeho spoločenstva o spolupráci, o získanie uznania výsledkov testov bezpečnosti vykonaných v Spoločenstve za použitia alternatívnych metód a tak zabezpečiť, aby export kozmetických výrobkov, u ktorých boli takéto metódy použité, nebol obmedzovaný, a predchádzať alebo sa vyhnúť tretím krajinám, ktoré požadujú opakovanie takýchto testov na zvieratách.

(46)

Je potrebná transparentnosť týkajúca sa zložiek používaných v kozmetických výrobkoch. Takáto transparentnosť by mala byť dosiahnutá označením zložiek použitých v kozmetickom výrobku na obale výrobku. V prípadoch, kde nie je z praktických príčin možné uviesť zloženie na obale výrobku, by mali byť takéto informácií priložené k výrobku, aby k nim mohol mať spotrebiteľ prístup.

(47)

Komisia by mala vypracovať zoznam jednotných názvov zložiek, aby tak zaistila jednotné označovanie a uľahčila identifikáciu zložiek kozmetických výrobkov. Zmyslom takéhoto zoznamu by nemalo byť vytvorenie úplného zoznamu látok používaných v kozmetických výrobkoch.

(48)

S cieľom informovať spotrebiteľov by mali mať kozmetické výrobky presné a ľahko pochopiteľné označenie ich trvanlivosti. Keďže spotrebitelia by mali byť informovaní o dátume, do ktorého kozmetický výrobok spĺňa svoju pôvodnú funkciu a zostáva bezpečný, je potrebné poznať dátum minimálnej trvanlivosti, t.j. dátum, do ktorého sa odporúča výrobok spotrebovať. Ak je minimálna trvanlivosť dlhšia ako 30 mesiacov, spotrebiteľ by mal byť informovaný o lehote, počas ktorej sa kozmetický výrobok môže používať bez toho, aby mohol poškodiť zdravie spotrebiteľa. Táto požiadavka by sa však nemala uplatňovať v prípade, ak trvanlivosť výrobku po otvorení nemá opodstatnenie, t.j. v prípade výrobkov na jedno použitie, výrobkov, ktoré sa nekazia alebo výrobkov, ktoré sa neotvárajú.

(49)

Mnohé látky boli VVBS označené za potenciálne alergény, a preto bude nevyhnutné zakázať ich používanie a/alebo stanoviť určité podmienky, ktoré by sa na tieto látky vzťahovali. V snahe zabezpečiť, aby spotrebitelia boli adekvátne informovaní, by takéto látky mali byť uvedené do zoznamu zložiek, a pozornosť spotrebiteľa by mala byť upriamená na prítomnosť týchto zložiek. Takáto informácia by mala zlepšiť diagnostiku kontaktných alergií medzi spotrebiteľmi a mala by im umožniť vyhnúť sa použitiu kozmetických výrobkov, ktoré netolerujú. Pre látky, ktoré môžu spôsobiť alergie u podstatnej časti obyvateľstva, by sa malo uvažovať o ďalších reštriktívnych opatreniach, ako napríklad zákaze alebo obmedzení ich koncentrácie.

(50)

Pri posudzovaní bezpečnosti kozmetického výrobku by sa malo umožniť, aby sa zohľadnili výsledky posúdenia rizík, ktoré sa uskutočnili v ostatných relevantných oblastiach. Používanie takýchto údajov by sa malo podložiť primeranými dôkazmi a zdôvodniť.

(51)

Spotrebiteľ by mal byť chránený pred zavádzajúcimi tvrdeniami, ktoré sa týkajú účinnosti a iných charakteristických vlastností kozmetických výrobkov. Uplatňuje sa najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (11). Komisia by navyše v spolupráci s členskými štátmi mala vymedziť spoločné kritériá týkajúce sa konkrétnych tvrdení o kozmetických výrobkoch.

(52)

Mala by existovať možnosť uviesť na kozmetickom výrobku, že tento výrobok nebol počas jeho vývoja podrobený testom na zvieratách. Po konzultácií s členskými štátmi Komisia vypracovala usmernenia na zabezpečenie toho, aby sa v prípade tvrdení o výrobku uplatňovali všeobecné kritériá, aby bol zabezpečený výklad takýchto tvrdení, a hlavne, aby tieto tvrdenia nezavádzali spotrebiteľa. Počas prípravy takýchto usmernení Komisia tiež zohľadnila pripomienky mnohých malých a stredných podnikov, ktoré tvoria väčšinu výrobcov nepoužívajúcich testy na zvieratách, príslušných mimovládnych organizácií a takisto potrebu spotrebiteľov jasne rozlišovať výrobky, ktoré boli testované na zvieratách.

(53)

Okrem informácií na obaloch by mali mať spotrebitelia možnosť vyžiadať si od zodpovednej osoby určité informácie súvisiace s výrobkom, aby sa mohli na základe dostupných informácií správne rozhodnúť pre daný výrobok.

(54)

Účinný trhový dozor je nevyhnutný pre zabezpečenie dodržiavania ustanovení tohto nariadenia. Na tento účel by sa mali oznamovať závažné nežiaduce účinky a príslušné orgány by mali mať možnosť vyžiadať si od zodpovednej osoby zoznam kozmetických výrobkov, ktoré obsahujú látky vyvolávajúce vážne obavy, pokiaľ ide o ich bezpečnosť.

(55)

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá možnosť členských štátov regulovať, v súlade s právom Spoločenstva, oznámenia zdravotníkov alebo spotrebiteľov o závažných nežiaducich účinkoch príslušným orgánom členských štátov.

(56)

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá možnosť členských štátov regulovať, v súlade s právom Spoločenstva, zriaďovanie hospodárskych subjektov v oblasti kozmetických výrobkov.

(57)

V prípade nesúladu s týmto nariadením bude možno nevyhnutné zaviesť jasný a účinný postup stiahnutia výrobku z trhu a jeho spätného prevzatia. Pokiaľ je to možné, mal by tento postup vychádzať z existujúcich pravidiel Spoločenstva, ktoré sa týkajú nebezpečného tovaru.

(58)

Pokiaľ ide o kozmetické výrobky, ktoré by aj napriek súladu s ustanoveniami tohto nariadenia mohli ohroziť zdravie ľudí, mal by sa zaviesť ochranný postup.

(59)

Komisia by mala poskytnúť informácie o jednotnom výklade a uplatňovaní koncepcie vážneho rizika, aby sa uľahčilo jednotné vykonávanie tohto nariadenia.

(60)

Aby bolo možné dosiahnuť súlad so zásadami správnej administratívnej praxe, malo by byť každé rozhodnutie príslušného orgánu v rámci trhového dozoru náležite odôvodnené.

(61)

V snahe zabezpečiť efektívnu kontrolu vnútorného trhu je potrebný vysoký stupeň administratívnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi. To sa týka predovšetkým vzájomnej pomoci pri overovaní informačných zložiek o výrobkoch, ktoré sa nachádzajú v iných členských štátoch.

(62)

Komisii by mal pomáhať VVBS, nezávislý orgán na posúdenie rizika.

(63)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (12).

(64)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie príloh k tomuto nariadeniu technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(65)

Ak zo závažných naliehavých dôvodov nemožno dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES na prijatie určitých opatrení súvisiacich s CMR, nanomateriálmi a možnými rizikami pre zdravie ľudí.

(66)

Členské štáty by mali určiť pravidlá pre príslušné sankcie za porušenie ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich uplatňovanie. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(67)

Hospodárske subjekty a takisto členské štáty a Komisia potrebujú primerané časové obdobie na prijatie zmien, ktoré sa zavádzajú týmto nariadením. Je preto vhodné ustanoviť dostatočné prechodné obdobie na ich prispôsobenie. Na zabezpečenie hladkého prechodu by sa hospodárskym subjektom malo povoliť uvádzanie kozmetických výrobkov, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, na trh pred skončením prechodného obdobia.

(68)

Na posilnenie bezpečnosti kozmetických výrobkov a trhového dozoru by kozmetické výrobky uvedené na trh po dátume uplatňovania tohto nariadenia mali spĺňať povinnosti týkajúce sa posúdenia bezpečnosti, informačnej zložky o výrobku a oznámenia, aj keď už podobné povinnosti podľa smernice 76/768/EHS boli splnené.

(69)

Smernica 76/768/EHS by sa preto mala zrušiť. Aby sa však zaručila primeraná zdravotná starostlivosť v prípade ťažkostí a trhový dozor, informácie prijaté v zmysle článku 7 ods. 3 a článku 7a ods. 4 smernice 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch by mali uchovávať príslušné orgány počas určitého časového obdobia, a informácie, ktoré uchováva zodpovedná osoba, by mali ostať k dispozícii v rovnakom období.

(70)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú uvedené v časti B prílohy IX.

(71)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie vnútorného trhu a dosiahnutie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí prostredníctvom súladu kozmetických výrobkov s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu alebo účinkov tejto akcie ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI, VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a cieľ

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá, ktoré musí spĺňať každý kozmetický výrobok sprístupnený na trh, aby sa tak zaistilo fungovanie vnútorného trhu a vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa používajú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„kozmetický výrobok“ je každá látka alebo zmes, ktorá je určená na kontakt s rôznymi vonkajšími časťami ľudského tela (pokožka, vlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou ústnej dutiny na účely výlučne, alebo najmä ich čistenia, parfumovania, zmeny ich vzhľadu, ich ochrany, udržiavania v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu;

b)

„látka“ je chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek výrobným postupom vrátane všetkých prísad potrebných na udržanie ich stability a všetkých nečistôt pochádzajúcich z použitého postupu, ktorá však nezahŕňa žiadne rozpúšťadlá, ktoré možno oddeliť bez ovplyvnenia stability látky alebo zmeny jej zloženia;

c)

„zmes“ je zmes alebo roztok zložený z dvoch alebo viacerých látok;

d)

„výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába kozmetický výrobok, alebo ktorá si dala takýto výrobok navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza tento kozmetický výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

e)

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje kozmetický výrobok na trhu;

f)

„konečný užívateľ“ je spotrebiteľ alebo profesionál používajúci kozmetický výrobok;

g)

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka kozmetického výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trh Spoločenstva v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatná alebo bezodplatná;

h)

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie kozmetického výrobku na trhu Spoločenstva;

i)

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve, ktorá uvádza kozmetický výrobok z tretej krajiny na trhu Spoločenstva;

j)

„harmonizovaná norma“ je norma prijatá jedným z európskych normalizačných orgánov uvedených v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti na základe žiadosti Komisie (13) v súlade s článkom 6 uvedenej smernice;

k)

nanomateriál je nerozpustný alebo bioperzistentný materiál vyrobený na špecifický účel s jedným alebo viacerými vonkajšími rozmermi alebo vnútornou štruktúrou veľkosti od 1 do 100 nm.

l)

„konzervačné látky“ sú látky, ktoré sa používajú výlučne, alebo najmä na zabránenie rastu mikroorganizmov v kozmetickom výrobku;

m)

„farbivá“ sú látky, ktoré sa používajú výlučne, alebo najmä na zafarbenie kozmetického výrobku, celého tela alebo jeho častí, absorpciou alebo reflexiou viditeľného svetla; okrem toho, za farbivá je treba považovať aj prekurzory oxidatívnych vlasových farbív;

n)

„UV filtre“ sú látky, ktoré sa používajú výlučne, alebo najmä na ochranu pokožky pred UV žiarením absorpciou, reflexiou alebo odpudzovaním UV žiarenia;

o)

„nežiaduci účinok“ je nepriaznivá reakcia pre zdravie ľudí, ktorá môže byť spôsobená bežným alebo racionálne predvídateľným použitím konkrétneho kozmetického výrobku;

p)

„závažný nežiaduci účinok“ je nežiaduci účinok, ktorý vedie k prechodným alebo trvalým funkčným poruchám, postihnutiu, hospitalizácii, vrodeným anomáliám alebo k bezprostrednému ohrozeniu života, prípadne k smrti;

q)

„stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu výrobku v dodávateľskom reťazci na trhu;

r)

„spätné prevzatie výrobku“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnuť vrátenie výrobku, ktorý už bol sprístupnený konečnému užívateľovi;

s)

„rámcové zloženie“ je zloženie uvádzajúce kategóriu alebo funkciu zložiek a ich maximálnu koncentráciu v kozmetickom výrobku alebo uvádzajúce dané kvantitatívne a kvalitatívne údaje v prípade, ak sa zloženie na kozmetický výrobok nevzťahuje alebo sa vzťahuje len čiastočne. Komisia poskytne údaje pre stanovenie rámcového zloženia a jeho pravidelnú úpravu vzhľadom na technický a vedecký pokrok.

2.   V zmysle odseku 1 písm. a) nemožno za kozmetický výrobok považovať látku alebo zmes, ktorá sa má prehltnúť, vdýchnuť, vpichnúť alebo implantovať do ľudského tela.

3.   Vzhľadom na rôzne definície nanomateriálov podľa rôznych orgánov a na neustály technický a vedecký vývoj v oblasti nanotechnológií Komisia prispôsobuje a upravuje definíciu podľa odseku 1 písm. k) tak, aby sa zabezpečil jej súlad s technickým a vedeckým pokrokom a definíciami následne prijatými na medzinárodnej úrovni. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 32 ods. 3.

KAPITOLA II

BEZPEČNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, VOĽNÝ POHYB

Článok 3

Bezpečnosť

Kozmetický výrobok sprístupnený na trh musí byť bezpečný pre zdravie ľudí, ak je použitý za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok, pričom sa berie do úvahy najmä:

a)

prezentácia vrátane súladu so smernicou 87/357/EHS;

b)

označenie;

c)

návody na použitie a likvidáciu;

d)

všetky iné indikácie alebo informácie poskytnuté zodpovednou osobou určenou v článku 4.

Poskytovanie upozornení neoslobodzuje osoby vymedzené v článku 2 a 4 od dodržiavania požiadaviek ustanovených v tomto nariadení.

Článok 4

Zodpovedná osoba

1.   Na trh môžu byť uvedené iba výrobky, ku ktorým je určená právnická alebo fyzická osoba v Spoločenstve ako „zodpovedná osoba“.

2.   Pre každý kozmetický výrobok uvedený na trh zabezpečí zodpovedná osoba dodržiavanie príslušných povinností stanovených v tomto nariadení.

3.   V prípade kozmetického výrobku vyrobeného v Spoločenstve, ktorý sa následne nevyvezie a opäť nedovezie do Spoločenstva, sa zodpovednou osobou stáva výrobca.

Výrobca môže písomným splnomocnením za zodpovednú osobu ustanoviť osobu usadenú v Spoločenstve, ktorá svoje ustanovenie prijme písomne.

4.   Ak je v prípade kozmetického výrobku vyrobeného v Spoločenstve, ktorý sa následne nevyvezie a opäť nedovezie do Spoločenstva, výrobca usadený mimo Spoločenstva, potom tento výrobca písomným splnomocnením ustanoví zodpovednú osobu, ktorá je usadená v Spoločenstve, ktorá svoje ustanovenie prijme písomne.

5.   V prípade dovezeného výrobku je zodpovednou osobou za konkrétny kozmetický výrobok, ktorý uvedie na trh, každý dovozca takéhoto výrobku.

Dovozca môže písomným splnomocnením za zodpovednú osobu ustanoviť osobu usadenú v Spoločenstve, ktorá svoje ustanovenie prijme písomne.

6.   Distribútor je zodpovednou osobou vtedy, ak kozmetický výrobok uvedie na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo výrobok, ktorý už je uvedený na trh, zmení spôsobom, ktorý by mohol ovplyvniť jeho súlad s platnými požiadavkami.

Preklad informácií o kozmetickom výrobku, ktorý je už uvedený na trh, sa nepovažuje za takú úpravu tohto výrobku, ktorá by mohla ovplyvniť jeho súlad s platnými požiadavkami tohto nariadenia.

Článok 5

Povinnosti zodpovedných osôb

1.   Zodpovedná osoba zabezpečí dodržiavanie článkov 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, článku 19 ods. 1, 2 a 5, a tiež článkov 20, 21, 23 a 24.

2.   Zodpovedné osoby, ktoré sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že kozmetický výrobok, ktorý uviedli na trh, nespĺňa požiadavky tohto nariadenia, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu uvedeného výrobku, alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo prevziať späť.

Okrem toho v prípade, že kozmetický výrobok predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zodpovedné osoby o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, do ktorých bol výrobok sprístupnený a členského štátu, v ktorom je informačná zložka o výrobku okamžite dostupná, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody, na základe ktorých výrobok nevyhovuje daným predpisom, a prijaté nápravné opatrenia.

3.   Na žiadosť týchto orgánov s nimi zodpovedné osoby spolupracujú pri každom opatrení s cieľom vyhnúť sa rizikám, ktoré predstavujú kozmetické výrobky, ktoré sprístupnili na trhu. Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu zodpovedné osoby poskytnú najmä všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody špecifických aspektov výrobku v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu.

Článok 6

Povinnosti distribútorov

1.   Pri dodávaní kozmetických výrobkov na trh konajú distribútori s náležitou starostlivosťou vo vzťahu k platným požiadavkám.

2.   Pred sprístupnením kozmetického výrobku na trh distribútori overia, či:

sú na obaloch uvedené údaje podľa článku 19 ods. 1 písm. a), e) a g) a v článku 19 ods. 3 a 4;

sú splnené jazykové požiadavky podľa článku 19 ods. 5;

neuplynula lehota minimálnej trvanlivosti podľa článku 19 ods. 1 v prípade, ak sa uplatňuje.

3.   Ak sa distribútori domnievajú, alebo ak majú dôvod domnievať sa, že:

kozmetický výrobok nespĺňa požiadavky ustanovené v tomto nariadení, nesprístupnia tento výrobok na trh až dovtedy, kým nebude vyhovovať príslušným požiadavkám;

kozmetický výrobok, ktorý sprístupnili na trh, nespĺňa požiadavky tohto nariadenia, prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu uvedeného výrobku, alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo prevziať späť.

Okrem toho v prípade, že kozmetický výrobok predstavuje riziko pre zdravie ľudí, distribútori o tom bezodkladne informujú zodpovednú osobu a príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol výrobok sprístupnený, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody, na základe ktorých výrobok nevyhovuje daným predpisom, a prijaté nápravné opatrenia.

4.   Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za výrobok zodpovednosť, podmienky jeho uskladnenia alebo prepravy neohrozovali zhodu výrobku s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení.

5.   Distribútori na žiadosť príslušných orgánov s nimi spolupracujú pri každom opatrení s cieľom vyhnúť sa rizikám, ktoré predstavuje výrobok, ktorý sprístupnili na trh. Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu distribútori poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody s požiadavkami ustanovenými v odseku 2, v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu.

Článok 7

Identifikácia v dodávateľskom reťazci

Na žiadosť príslušných orgánov musia:

zodpovedné osoby identifikovať distribútorov, ktorým dodávajú kozmetický výrobok;

distribútori identifikovať distribútora alebo zodpovednú osobu, od ktorej bol kozmetický výrobok dodávaný, alebo v prípade distribútorov, ktorým bol dodávaný.

Táto povinnosť platí počas troch rokov od dátumu, keď bola výrobná šarža kozmetického výrobku sprístupnená distribútorovi.

Článok 8

Správna výrobná prax

1.   Výroba kozmetických výrobkov musí byť v súlade so správnou výrobnou praxou na účely naplnenia cieľov článku 1.

2.   Za dodržiavanie správnej výrobnej praxe sa pokladá výroba v súlade s príslušnými harmonizovanými normami, na ktoré sa odvolávajú odkazy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Voľný pohyb

Z dôvodov súvisiacich s požiadavkami zakotvenými v tomto nariadení členské štáty nesmú zamietnuť, zakázať alebo obmedziť sprístupnenie kozmetických výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, na trh.

KAPITOLA III

POSUDZOVANIE BEZPEČNOSTI, INFORMAČNÁ ZLOŽKA O VÝROBKU, OZNÁMENIE

Článok 10

Posudzovanie bezpečnosti

1.   Na preukázanie zhody kozmetického výrobku s článkom 3 zodpovedná osoba pred uvedením kozmetického výrobku na trh zabezpečí, aby bola na základe príslušných informácií posúdená jeho bezpečnosť a vypracovaná správa o bezpečnosti kozmetického výrobku v súlade s prílohou I.

Zodpovedná osoba zabezpečí, že:

a)

predpokladané používanie kozmetického výrobku a očakávaná systémová expozícia jednotlivým zložkám v konečnom zložení sa zohľadní v posudzovaní bezpečnosti;

b)

pri posudzovaní bezpečnosti sa využije primeraný prístup založený na preukaznosti dôkazov na účel preskúmania relevantných údajov zo všetkých existujúcich zdrojov;

c)

správa o bezpečnosti kozmetického výrobku je aktualizovaná s ohľadom na doplňujúce dôležité informácie, ktoré sa objavia následne po uvedení výrobku na trh.

Prvý pododsek sa uplatňuje aj na kozmetické výrobky oznamované podľa smernice 76/768/EHS.

Komisia v úzkej spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami prijme náležité usmernenia, ktorými sa umožní podnikom, najmä malým a stredným podnikom, dodržiavať požiadavky stanovené v prílohe I. Uvedené usmernenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 32 ods. 2.

2.   Posúdenie bezpečnosti kozmetického výrobku stanovené v časti B prílohy I má vykonať osoba, ktorá vlastní diplom, alebo iný doklad o dosiahnutej kvalifikácii nadobudnutý ukončením vysokoškolského štúdia v odbore teoretickej a praktickej farmácie, toxikológie, medicíny alebo podobného odboru, alebo štúdia uznávaného niektorým členským štátom ako ekvivalentné.

3.   Neklinické štúdie bezpečnosti uvedené v posúdení bezpečnosti podľa ods. 1 a vypracované po 30. júni 1988 na účely posúdenia bezpečnosti kozmetického výrobku musia byť v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva o zásadách správnej laboratórnej praxe uplatňovaných v čase vypracovania štúdie, alebo s inými medzinárodnými normami, ktoré boli Komisiou alebo ECHA uznané za rovnocenné.

Článok 11

Informačná zložka o výrobku

1.   Pri uvedení kozmetického výrobku na trh zodpovedná osoba uchová informačnú zložku o výrobku. Informačná zložka o výrobku sa uchováva počas desiatich rokov od dátumu, keď bola uvedená na trh posledná šarža kozmetického výrobku.

2.   Informačná zložka o výrobku obsahuje nasledovné informácie a údaje, ktoré sa v prípade potreby aktualizujú:

a)

popis kozmetického výrobku, ktorý umožní jednoznačné priradenie informačnej zložky o výrobku k danému kozmetickému výrobku;

b)

správu o bezpečnosti kozmetického výrobku v zmysle článku 10 ods. 1;

c)

popis výrobného postupu a vyhlásenie o dodržaní správnej výrobnej praxe uvedenej článku 8;

d)

v prípade opodstatnenom charakterom alebo účinkom kozmetického výrobku, dôkaz o účinku deklarovanom pre daný kozmetický výrobok;

e)

údaje o akýchkoľvek testoch na zvieratách vykonaných výrobcom, jeho zástupcami alebo dodávateľmi, týkajúcich sa vývoja alebo posúdenia bezpečnosti kozmetického výrobku alebo jeho zložiek vrátane akéhokoľvek testovania na zvieratách vykonaného s cieľom splniť legislatívne alebo regulačné požiadavky tretích krajín.

3.   Zodpovedná osoba zabezpečí, aby bola informačná zložka o výrobku ľahko dostupná pre príslušný orgán členského štátu, v ktorom je zložka uložená, v elektronickom alebo inom formáte, na adrese uvedenej v označení výrobku.

Informácie, ktoré sú obsahom informačnej zložky o výrobku, musia byť dostupné v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre príslušné orgány tohto členského štátu.

4.   Požiadavky ustanovené v odsekoch 1 až 3 tohto článku sa uplatňujú aj na kozmetické výrobky oznamované podľa smernice 76/768/EHS.

Článok 12

Odber vzoriek a analýza

1.   Odber vzoriek a analýza kozmetických výrobkov musia byť vykonané zodpovedajúcim a reprodukovateľným spôsobom.

2.   Pokiaľ neexistujú žiadne uplatniteľné právne predpisy Spoločenstva, predpokladá sa spoľahlivosť a reprodukovateľnosť v prípade, že použitá metóda je v súlade s príslušnými harmonizovanými normami, na ktoré sa odvolávajú odkazy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 13

Oznámenie

1.   Pred uvedením kozmetického výrobku na trh predloží zodpovedná osoba Komisii elektronicky tieto informácie:

a)

kategóriu kozmetického výrobku a jeho názov alebo názvy umožňujúce jeho konkrétnu identifikáciu;

b)

meno zodpovednej osoby a adresu, na ktorej je informačná zložka o výrobku ľahko dostupná;

c)

krajinu pôvodu v prípade dovozu;

d)

členský štát, v ktorom je daný kozmetický výrobok uvedený na trh;

e)

kontaktné údaje o fyzickej osobe, na ktorú je možné sa v prípade potreby obrátiť;

f)

prítomnosť látok vo forme nanomateriálov a:

i)

ich identifikáciu vrátane chemického názvu (IUPAC) a iných deskriptorov v zmysle bodu 2 preambuly k prílohám II až VI k tomuto nariadeniu;

ii)

racionálne predvídateľné podmienky expozície;

g)

názov a číslo služby chemických abstraktov (CAS) alebo číslo ES látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (CMR) kategórie 1A alebo 1B podľa časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008;

h)

rámcové zloženie, ktoré umožní včasné a adekvátne lekárske ošetrenie v prípade ťažkostí.

Prvý pododsek sa uplatňuje aj na kozmetické výrobky oznamované podľa smernice 76/768/EHS.

2.   Pri uvedení kozmetického výrobku na trh zodpovedná osoba oznámi Komisii pôvodné označenie a v prípade, ak je dostatočne čitateľné, fotografiu príslušného obalu.

3.   Od 11 júla 2013 distribútor, ktorý v členskom štáte sprístupňuje kozmetický výrobok, ktorý je už uvedený na trh v inom členskom štáte a z vlastnej iniciatívy preloží ktorýkoľvek údaj z označenia tohto výrobku s cieľom vyhovieť vnútroštátnym právnym predpisom, predloží Komisii elektronicky tieto informácie:

a)

kategória kozmetického výrobku, názov v členskom štáte odoslania a názov v členskom štáte, v ktorom sa sprístupňuje, aby sa umožnila jeho konkrétna identifikácia;

b)

členský štát, v ktorom sa kozmetický výrobok sprístupňuje;

c)

jeho meno a adresu;

d)

meno a adresu zodpovednej osoby a adresu, na ktorej je informačná zložka o výrobku ľahko dostupná.

4.   Ak je kozmetický výrobok uvedený na trhu pred 11 júla 2013, ale po tomto dátume sa už na trh neuvádza, a distribútor uvedie tento výrobok na trh v niektorom členskom štáte po uvedenom dátume, tento distribútor oznámi zodpovednej osobe tieto údaje:

a)

kategória kozmetického výrobku, názov v členskom štáte odoslania a názov v členskom štáte, v ktorom sa sprístupňuje, aby sa umožnila jeho konkrétna identifikácia;

b)

členský štát, v ktorom sa kozmetický výrobok sprístupňuje;

c)

jeho meno a adresa.

Na základe tohto oznámenia predloží zodpovedná osoba Komisii elektronickou formou informácie uvedené v odseku 1 tohto článku, ak neboli vykonané oznámenia podľa článku 7 ods. 3 a článku 7a ods. 4 smernice 76/768/EHS v členskom štáte, v ktorom sa kozmetický výrobok sprístupňuje.

5.   Komisia bezodkladne sprístupní v elektronickej podobe všetkým príslušným orgánom informácie uvádzané v odseku 1 písm. a) až g) a v odsekoch 2 a 3.

Tieto informácie môžu používať iba príslušné orgány na účely trhového dozoru, analýzy trhu, hodnotenia a informovania spotrebiteľov v kontexte článkov 25, 26 a 27.

6.   Komisia bezodkladne sprístupní v elektronickej podobe toxikologickým centrám alebo obdobným inštitúciám, ak boli tieto centrá v členských štátoch zriadené, informácie uvádzané v odsekoch 1, 2 a 3.

Tieto informácie môžu používať iba tieto inštitúcie na účely lekárskeho ošetrenia.

7.   Ak dôjde k zmene ktorejkoľvek z informácií uvedených v odsekoch 1, 3 a 4, zodpovedná osoba alebo distribútor zabezpečí bezodkladne ich aktualizáciu.

8.   Komisia môže po zohľadnení technického a vedeckého pokroku a osobitných potrieb týkajúcich sa trhového dozoru zmeniť a doplniť odseky 1 až 7 pridaním požiadaviek.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 32 ods. 3.

KAPITOLA IV

OBMEDZENIA URČITÝCH LÁTOK

Článok 14

Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, kozmetické výrobky nesmú obsahovať:

a)

zakázané látky

zakázané látky uvedené v prílohe II;

b)

regulované látky

regulované látky, ktoré sa nepoužívajú v súlade s obmedzeniami ustanovenými v prílohe III;

c)

farbivá

i)

iné farbivá ako sú tie, ktoré sú uvedené v prílohe IV, a farbivá, ktoré sú tam uvedené, ale sa nepoužívajú v súlade s podmienkami stanovenými v danej prílohe, okrem farieb na vlasy podľa odseku 2;

ii)

bez toho, aby boli dotknuté písmeno b), písmeno d) bod i) a písmeno e) bod i), látky uvedené v prílohe IV, ktoré sa však nemajú používať ako farbivá a ktoré sa nepoužívajú v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenej prílohe.

d)

konzervačné látky

i)

konzervačné látky, ktoré nie sú uvedené v zozname prílohy V a konzervačné látky, ktoré sú tam uvedené, ale sa nepoužívajú v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenej prílohe;

ii)

bez toho, aby boli dotknuté písmeno b), písmeno c) bod i) písmeno e) bod i), látky uvedené v prílohe V, ktoré sa však nemajú používať ako konzervačné látky a ktoré sa nepoužívajú v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenej prílohe.

e)

UV filtre

i)

UV filtre, ktoré nie sú uvedené v zozname prílohy VI a UV filtre, ktoré sú tam uvedené, ale sa nepoužívajú v súlade s podmienkami ustanovenými v uvedenej prílohe;

ii)

bez toho, aby boli dotknuté písmeno b), písmeno c) bod i) a písmeno d) bod i), látky uvedené v prílohe VI, ktoré sa však nemajú používať ako UV filtre a ktoré sa nepoužívajú v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenej prílohe.

2.   Ak Komisia rozhodne rozšíriť rozsah pôsobnosti prílohy IV o farby na vlasy, tieto výrobky nesmú obsahovať iné farbivá určené na farbenie vlasov ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe IV, ani farbivá určené na farbenie vlasov, ktoré sú tam uvedené, ale sa nepoužívajú v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenej prílohe.

Rozhodnutie Komisie uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 32 ods. 3.

Článok 15

Látky klasifikované ako CMR látky

1.   Používanie látok v kozmetických výrobkoch, ktoré sú klasifikované ako látky CMR kategórie 2 podľa tretej časti prílohy VI nariadenia (ES) č. 1272/2008, sa zakazuje. Napriek tomu, látka klasifikovaná v kategórii 2 sa môže použiť v kozmetickom výrobku, ak bola zhodnotená VVBS a uznaná za bezpečnú pre použitie v kozmetických výrobkoch. Komisia na tento účel prijme potrebné opatrenia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 32 ods. 3 tohto nariadenia.

2.   Používanie látok v kozmetických výrobkoch, ktoré sú klasifikované ako CMR látky kategórie 2 podľa tretej časti prílohy VI nariadenia (ES) č. 1272/2008, sa zakazuje.

Napriek tomu, tieto látky môžu byť výnimočne použité v kozmetických výrobkoch v prípade, že následne po ich klasifikácii ako CMR látky kategórie 1A a 1B podľa 3. časti prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

sú v súlade s požiadavkami na bezpečnosť potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (14);

b)

nie sú dostupné nijaké vhodné alternatívne látky, ako je potvrdené v analýze alternatív;

c)

žiadosť sa týka konkrétneho použitia kategórie výrobkov so známou expozíciou; a

d)

boli zhodnotené SCCP a uznané za bezpečné pre použitie v kozmetických výrobkoch, najmä s ohľadom na expozíciu týmito výrobkami a s prihliadnutím na celkovú expozíciu z iných zdrojov, s osobitným zreteľom na zraniteľné skupiny obyvateľstva.

V snahe vyhnúť sa nesprávnemu použitiu kozmetického výrobku je v súlade s článkom 3 tohto nariadenia potrebné zabezpečiť špecifické označenie, ktoré zohľadňuje možné riziká súvisiace s prítomnosťou nebezpečných látok a spôsoby expozície.

V snahe implementovať tento odsek Komisia zmení a doplní prílohy k tomuto nariadeniu v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 32 ods. 3 tohto nariadenia, najneskôr do 15 mesiacov po zaradení príslušných látok do 3. časti prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 32 ods. 4 tohto nariadenia.

Komisia splnomocní VVBS, aby tieto látky opätovne zhodnotil hneď potom, čo vzniknú obavy o ich bezpečnosť a najneskôr päť rokov po ich zaradení do príloh III až VI k tomuto nariadeniu, a aspoň každých päť nasledujúcich rokov.

3.   Komisia do 11 januára 2012 zabezpečí, aby sa vypracovali náležité usmernenia s cieľom umožniť harmonizovaný prístup k vypracovaniu a uplatňovaniu takýchto odhadov celkovej expozície pri posudzovaní bezpečnosti používania týchto látok. Pri vypracúvaní usmernení sa konzultuje s VVBS, ECHA, EFSA a ďalšími relevantnými zúčastnenými stranami a vychádza sa z príslušných najlepších postupov.

4.   Keď budú k dispozícii kritériá dohodnuté Spoločenstvom alebo medzinárodne dohodnuté kritériá identifikácie látok s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, alebo najneskôr 11 januára 2015 Komisia preskúma toto nariadenie so zreteľom na látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém.

Článok 16

Nanomateriály

1.   Pri každom kozmetickom výrobku s obsahom nanomateriálov sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí.

2.   Ustanovenia tohto článku sa neuplatňujú na nanomateriály používané ako farbivá, UV filtre alebo konzervačné látky regulované podľa článku 14, okrem prípadov, ak to je vyslovene uvedené.

3.   Okrem oznámenia podľa článku 13 kozmetické výrobky obsahujúce nanomateriály oznamujú zodpovedné osoby Komisii v elektronickej podobe šesť mesiacov pred ich uvedením na trh, okrem prípadov, ak ich tá istá zodpovedná osoba uviedla na trh pred 11 januára 2013.

V poslednom uvedenom prípade kozmetické výrobky obsahujúce nanomateriály oznamuje zodpovedná osoba Komisii od 11 januára 2013 do 11 July 2013 v elektronickej podobe, spolu s oznámením podľa článku 13.

Prvý a druhý pododsek sa neuplatňuje na kozmetické výrobky obsahujúce nanomateriály vyhovujúce požiadavkám ustanoveným v prílohe III.

Informácie oznamované Komisii obsahujú aspoň tieto údaje:

a)

identifikácia nanomateriálu vrátane chemického názvu (IUPAC) a iných deskriptorov v zmysle bodu 2 preambuly k prílohám II až VI;

b)

špecifikácia nanomateriálu vrátane veľkostí častíc, fyzikálnych a chemických vlastností;

c)

odhad množstva nanomateriálu v kozmetických výrobkoch, ktoré sa má uviesť na trh za rok;

d)

toxikologický profil nanomateriálu;

e)

bezpečnostné údaje o nanomateriále týkajúce sa kategórie kozmetického výrobku, v ktorom sa používa;

f)

racionálne predvídateľné podmienky expozície.

Zodpovedná osoba môže udelením písomného mandátu poveriť inú právnickú alebo fyzickú osobu hlásením nanomateriálov, a informuje o tom Komisiu.

Komisia poskytne referenčné číslo na účely poskytnutia toxikologického profilu, ktoré môže nahradiť informácie oznámené podľa písm. d).

4.   V prípade, že Komisia má obavy pokiaľ ide o bezpečnosť použitého nanomateriálu, bezodkladne požiada VVBS o stanovisko k jeho bezpečnosti pre príslušné kategórie kozmetických výrobkov a racionálne predvídateľné podmienky expozície. Komisia tieto informácie zverejní. VVBS vypracuje svoje stanovisko do šiestich mesiacov od žiadosti Komisie. Ak VVBS zistí, že v žiadosti chýbajú potrebné údaje, Komisia požaduje od zodpovednej osoby, aby ich predložila vo výslovne stanovenej primeranej lehote, ktorú nie je možné predĺžiť. VVBS vypracuje svoje konečné stanovisko do šiestich mesiacov od predloženia doplňujúcich údajov. Stanovisko VVBS je verejne prístupné.

5.   Komisia môže kedykoľvek využiť postup uvedený v odseku 4 v prípade obáv v oblasti bezpečnosti, napríklad z dôvodu nových informácií predložených treťou stranou.

6.   Zohľadňujúc stanovisko VVBS a v prípade, ak existuje potenciálne riziko pre zdravie ľudí vrátane nedostatočných údajov môže Komisia zmeniť a doplniť prílohy II a III.

7.   Komisia môže zohľadňujúc technický a vedecký pokrok zmeniť a doplniť odsek 3 doplnením požiadaviek.

8.   Opatrenia uvedené v odseku 6 a 7 zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 32 ods. 3.

9.   Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup uvedený v článku 32 ods. 4.

10.   Komisia musí sprístupniť tieto informácie:

a)

Komisia do 11 januára 2014 sprístupní katalóg všetkých nanomateriálov používaných v kozmetických výrobkoch uvedených na trh vrátane tých, ktoré sa používajú ako farbivá, UV filtre a konzervačné látky, ktoré uvedie v samostatnej časti katalógu a kategórie kozmetických výrobkov a racionálne predvídateľné podmienky expozície. Tento katalóg sa následne pravidelne aktualizuje a je dostupný verejnosti.

b)

Komisia každoročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade aktualizovanú správu o situácii s informáciami o vývoji v používaní nanomateriálov v kozmetických výrobkoch v Spoločenstve vrátane tých, ktoré sa používajú ako farbivá, UV filtre a konzervačné látky v samostatnom oddiele. Prvá správa bude predložená do 11 júla 2014. Aktualizovaná správa obsahuje predovšetkým zhrnutie nových nanomateriálov v nových kategóriách kozmetických výrobkov, počet oznámení, informácie o pokroku dosiahnutom vo vývoji špecifických metód hodnotenia nanomateriálov a usmerneniach na posudzovanie bezpečnosti, ako aj informácie o medzinárodných programoch spolupráce.

11.   Komisia pravidelne preskúmava v kontexte vedeckého pokroku ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa nanomateriálov a v prípade potreby navrhne vhodnú revíziu týchto ustanovení.

Prvé preskúmanie sa uskutoční najskôr 11 July 2018.

Článok 17

Stopové množstvá zakázaných látok

Neúmyselná prítomnosť malého množstva zakázanej látky, ktorá pochádza z nečistôt alebo syntetických zložiek, z výrobného procesu, skladovania, migrácie z obalu, ktorá je v správnej výrobnej praxi technologicky nevyhnutná, sa povoľujú za predpokladu, že ich prítomnosť je v súlade s článkom 3.

KAPITOLA V

TESTY NA ZVIERATÁCH

Článok 18

Testy na zvieratách

1.   Bez toho, aby boli dotknuté základné povinnosti vyplývajúce z článku 3, zakazuje sa:

a)

uviesť na trh kozmetické výrobky, ktorých konečné zloženie bolo na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia podrobené testom na zvieratách za použitia inej ako alternatívnej metódy po tom, ako príslušná alternatívna metóda bola validovaná a prijatá na úrovni Spoločenstva s príslušným ohľadom na vývoj validácie v rámci OECD;

b)

uviesť na trh kozmetické výrobky obsahujúce zložky alebo kombinácie zložiek, ktoré boli na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia podrobené testom na zvieratách za použitia inej ako alternatívnej metódy po tom, ako príslušná alternatívna metóda bola validovaná a prijatá na úrovni Spoločenstva s príslušným ohľadom na vývoj validácie v rámci OECD;

c)

vykonávať na území Spoločenstva testy konečných kozmetických výrobkov na zvieratách na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia;

d)

vykonávanie testov zložiek alebo kombinácií zložiek na zvieratách v Spoločenstve s cieľom splniť požiadavky tohto nariadenia po dátume, od ktorého sa majú tieto testy nahradiť jednou alebo viacerými validovanými metódami uvedenými v nariadení Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (15), alebo v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

2.   Po porade s VVBS a s Európskym centrom pre validáciu alternatívnych metód (ECVAM), a s príslušným ohľadom na vývoj validácie v rámci OECD, Komisia vypracovala časové plány pre implementáciu ustanovení podľa odseku 1 písm. a), b) a d), ktoré zahrňujú konečné termíny pre postupné zastavenie rôznych testov na zvieratách. Časové plány boli sprístupnené verejnosti 1. októbra 2004 a odoslané Európskemu parlamentu a Rade. Obdobie pre implementáciu bolo obmedzené do 11. marca 2009 v zmysle odseku 1 písm. a), b) a d).

Pokiaľ ide o testy týkajúce sa toxicity opakovaných dávok, reprodukčnej toxicity a toxikokinetiky, pre ktoré zatiaľ žiadne alternatívne metódy neexistujú, obdobie na implementáciu odseku 1 písm. a) a b) je obmedzené do 11. marca 2013.

Komisia preskúma možné technické ťažkosti pri uplatňovaní zákazu týkajúceho sa testov, najmä tých, ktoré súvisia s toxicitou opakovaných dávok, reprodukčnou toxicitou a toxikokinetikou, pre ktoré zatiaľ žiadne alternatívne metódy neexistujú. Informácie o predbežných a konečných výsledkoch týchto štúdií sú súčasťou výročných správ predložených v súlade s článkom 35.

Na základe týchto výročných správ by sa časové plány ustanovené v súlade s prvým pododsekom mohli prispôsobiť do 11. marca 2009 v zmysle prvého pododseku, a môžu sa prispôsobiť do 11. marca 2013, v zmysle druhého pododseku a po porade s jednotlivými organizáciami uvedenými v prvom pododseku.

Komisia sleduje vývoj a dodržiavanie konečných termínov, ale aj možné technické ťažkosti pri uplatňovaní zákazu. Informácie o predbežných a konečných výsledkoch štúdií Komisie sú súčasťou výročných správ predložených v súlade s článkom 35. V prípade, že sa na základe týchto štúdií najmenej dva roky pred koncom obdobia uvedeného v druhom pododseku, dôjde k záveru, že z technických príčin sa nevyvinul a nevalidoval ani jeden test podľa tohto pododseku pred uplynutím lehoty v ňom stanovenej, Komisia o tom informuje Európsky parlament a Radu a predloží legislatívny návrh v súlade s článkom 251 zmluvy.

Vo výnimočných prípadoch, kedy je vážne spochybnená bezpečnosť existujúcich kozmetických zložiek, členský štát môže požiadať Komisiu o povolenie výnimky z odseku 1. Žiadosť má obsahovať zhodnotenie situácie a uvádzať potrebné opatrenia. Na základe tohto Komisia môže, po porade s VVBS a na základe odôvodneného rozhodnutia, povoliť výnimku. V povolení sa stanovia podmienky spojené s touto výnimkou v zmysle osobitných cieľov, dĺžky trvania a podávaní správy o výsledkoch.

Výnimka sa povolí len v prípade, ak je:

a)

zložka používaná často a nedá sa nahradiť inou zložkou, ktorá by bola schopná plniť obdobnú funkciu;

b)

u ľudí dokázaný špecifický zdravotný problém a potreba vykonania testov na zvieratách je odôvodnená a podložená podrobným protokolom o pokuse, ktorý je navrhnutý ako podklad pre hodnotenie.

Rozhodnutie o povolení výnimky, podmienky s tým spojené a konečné výsledky sú súčasťou každoročnej správy, ktorú predkladá Komisia v súlade s článkom 35.

Opatrenia uvedené v šiestom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 32 ods. 3.

3.   Na účely tohto článku a článku 20:

a)

„konečný kozmetický výrobok“ je kozmetický výrobok v jeho konečnom zložení, tak ako je umiestnený na trh a sprístupnený konečnému užívateľovi, alebo jeho prototyp.

b)

„prototyp“ je prvý model alebo vzorka, ktorá nepochádza z výrobnej šarže a podľa ktorej je kopírovaný konečný kozmetický výrobok alebo je finálne vyvinutý.

KAPITOLA VI

INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

Článok 19

Označovanie

1.   Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia tohto článku, kozmetické výrobky sa sprístupňujú na trh len vtedy, ak majú na vnútornom a vonkajšom obale nezmazateľným, ľahko čitateľným a viditeľným písmom uvedené tieto údaje:

a)

meno alebo obchodné meno a adresa zodpovednej osoby. Tieto údaje sa môžu skrátiť tak, aby skratka umožňovala identifikovať takúto osobu a jej adresu. Ak je uvedených niekoľko adries, zvýrazní sa tá, na ktorej zodpovedná osoba uchováva informačnú zložku o výrobku. V prípade dovážaných kozmetických výrobkov sa uvádza krajina ich pôvodu;

b)

nominálny obsah v čase balenia daný hmotnosťou alebo objemom, okrem balení, ktoré obsahujú menej ako päť gramov alebo päť mililitrov, bezplatných vzoriek a balení na jedno použitie; v prípade spotrebiteľských balení, ktoré sa bežne predávajú ako skupina viacerých položiek, pri ktorých informácie o hmotnosti alebo objeme nie sú podstatné, sa obsah nemusí uviesť za predpokladu, že je na obale uvedený počet položiek. Tieto údaje sa nemusia uviesť, ak je počet položiek ľahko viditeľný zvonka, alebo ak sa výrobok bežne predáva iba jednotlivo;

c)

dátum, do ktorého kozmetický výrobok, skladovaný za vhodných podmienok, naďalej spĺňa svoju pôvodnú funkciu, a najmä naďalej spĺňa ustanovenia v článku 3 (ďalej len: „dátum minimálnej trvanlivosti“).

Dátumu alebo informácii o tom, kde sa na obale uvádza, musí predchádzať symbol stanovený v bode 3 prílohy VII alebo slová „najlepšie spotrebovať do“.

Dátum minimálnej trvanlivosti sa zreteľne vyznačí a pozostáva buď z mesiaca a roka, alebo z dňa, mesiaca a roka v tomto poradí. Ak je potrebné, táto informácia sa doplní o podmienky, ktoré musia byť splnené na zabezpečenie uvedenej trvanlivosti.

Údaj o dátume minimálnej trvanlivosti nie je povinný v prípade kozmetických výrobkov s minimálnou trvanlivosťou viac ako 30 mesiacov. Pre takéto výrobky sa uvedie údaj o dobe, počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a môže sa používať bez poškodenia zdravia spotrebiteľa. Táto informácia sa, okrem prípadov, ak trvanlivosť po otvorení nie je podstatná, uvedie symbolom stanoveným v bode 2 prílohy VII, za ktorým nasleduje časový údaj (v mesiacoch a/alebo v rokoch);

d)

príslušné upozornenia, ktoré treba dodržať pri používaní, a minimálne tie upozornenia, ktoré sú uvedené v prílohách III až VI, a akékoľvek špecifické bezpečnostné informácie o kozmetických výrobkoch určených na profesionálne použitie;

e)

číslo výrobnej šarže alebo odkaz umožňujúci identifikáciu kozmetického výrobku. Ak to nie je z praktických dôvodov možné, pretože kozmetické výrobky sú príliš malé, postačí ak sa táto informácia uvedie len na vonkajšom obale;

f)

funkcia kozmetického výrobku, ak nie je zrejmá z jeho prezentácie;

g)

zoznam zložiek. Táto informácia môže byť uvedená iba na vonkajšom obale. Tomuto zoznamu má predchádzať nadpis „zložky“.

Na účely tohto článku je „zložka“ každá látka alebo zmes, ktorá sa používa zámerne v kozmetickom výrobku počas výrobného procesu. Tieto položky sa však nepovažujú za zložky:

i)

nečistoty v použitých surovinách,

ii)

technické pomocné látky prítomné v zmesi ale neprítomné v konečnom výrobku.

Vonné a aromatické zložky a ich suroviny sa označia názvami „parfum“ alebo „aroma“. Okrem názvu parfum alebo aroma sa látky, ktorých prítomnosť musí byť v súlade s prílohou III stĺpcom „iné“ vyznačená, sa navyše uvedú v zozname zložiek.

Zoznam zložiek sa zostaví v zostupnom poradí podľa hmotnosti zložiek v čase ich pridania do kozmetického výrobku. Zložky, ktorých koncentrácie sú nižšie ako 1 %, sa môžu uviesť v akomkoľvek poradí po tých zložkách, ktorých koncentrácie sú vyššie ako 1 %.

Všetky zložky prítomné vo forme nanomateriálu sa jasne uvedú v zozname zložiek. Za názvy týchto zložiek sa musí uviesť slovo „nano“ v zátvorkách.

Farbivá iné ako tie, ktoré sú určené na farbenie vlasov, sa môžu uviesť v akomkoľvek poradí po ostatných kozmetických zložkách. U výrobkov dekoratívnej kozmetiky, ktoré sú na trhu uvádzané vo viacerých odtieňoch, sa môžu uviesť všetky farbivá, okrem tých, ktoré sú určené na farbenie vlasov, použité v škále za predpokladu, že sa pridajú slová „môže obsahovať“ alebo symbol: „+/-“. V prípade, ak je to vhodné, použije sa nomenklatúra CI (indexové číslo farby).

2.   Ak nie je z praktických dôvodov možné uviesť informácie uvedené v odseku 1 písm. d) a g) tak, ako je stanovené, uplatňuje sa toto:

informácie sa uvedú na vloženom alebo pripevnenom letáku, obale, páske, štítku alebo kartičke;

ak je to nepraktické, tieto informácie sa uvedú skráteným tvarom alebo symbolom uvedeným v bode 1 prílohy VII, ktorý sa vyznačí na vnútornom alebo vonkajšom obale, pokiaľ ide o informácie uvedené v odseku 1 písm. d), a na vonkajšom obale, pokiaľ ide o informácie uvedené v odseku 1 písm. g).

3.   V prípade mydla, guličiek do kúpeľa a iných malých výrobkov, kde nie je možné z praktických dôvodov, uvádzať informácie uvedené v odseku 1 písm. g) na obale, štítku, páske alebo kartičke alebo na priloženom letáku, sa tieto informácie uvedú na ozname nachádzajúcom sa v bezprostrednej blízkosti miesta, kde je kozmetický výrobok vystavený na predaj.

4.   V prípade kozmetických výrobkov, ktoré nie sú v spotrebiteľskom balení, ale balia sa v mieste predaja na žiadosť kupujúceho alebo sa balia na okamžitý predaj, prijmú členské štáty podrobné pravidlá na uvedenie jednotlivých informácií v odseku 1.

5.   Jazyk, v ktorom sa uvádzajú informácie v ods. 1 písm. b), c), d) a f) a ods. 2, 3 a 4, sa určí podľa právnych predpisov členských štátov, v ktorých je výrobok sprístupnený konečnému užívateľovi.

6.   Informácie uvedené v ods. 1 písm. g) musia vychádzať z jednotných názvov zložiek tak, ako je to stanovené v zozname uvedenom v článku 33. V prípade, že pre danú zložku neexistuje jednotný názov, použije sa názov zo všeobecne prijatého názvoslovia.

Článok 20

Tvrdenia o výrobku

1.   Pri označovaní, propagácii a sprístupnení kozmetických výrobkov na trh sa nesmú používať texty, názvy, obchodné značky, obrázky a názorné alebo iné symboly, ktoré by pripisovali týmto výrobkom vlastnosti alebo funkcie, ktoré nemajú.

2.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi vytvorí akčný plán týkajúci sa používaných tvrdení a určí priority na stanovenie spoločných kritérií na ich používanie.

Po konzultácii s VVBS alebo inými príslušnými orgánmi Komisia schváli zoznam spoločných kritérií pre tvrdenia, ktoré sa môžu použiť v súvislosti s kozmetickými výrobkami v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 32 ods. 3 tohto nariadenia, pričom sa zohľadnia ustanovenia smernice 2005/29/ES.

Do 11 júla 2016 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o používaní tvrdení na základe spoločných kritérií schválených podľa druhého pododseku. Ak zo správy vyplynie, že informácie používané pri kozmetických výrobkoch nie sú v súlade so spoločnými kritériami, Komisia prijme v spolupráci s členskými štátmi príslušné opatrenia na zabezpečenie ich dodržiavania.

3.   Zodpovedná osoba môže, na obale kozmetického výrobku alebo v akomkoľvek dokumente, vyhlásení, nálepke, kruhovej alebo prstencovej etikete, ktoré sprevádzajú alebo odkazujú na výrobok, uviesť skutočnosť, že neboli vykonané žiadne testy na zvieratách, iba v tom prípade, ak výrobca a jeho dodávatelia nevykonali alebo nenariadili vykonať žiadne testy konečného kozmetického výrobku, jeho prototypu alebo ktorejkoľvek zložky, ktorú obsahuje, ani nepoužili žiadne zložky, ktoré boli niekým iným testované na zvieratách na účely vývoja nových kozmetických výrobkov.

Článok 21

Prístup k informáciám určeným pre verejnosť

Bez toho, aby bola dotknutá ochrana, najmä obchodného tajomstva a práv duševného vlastníctva, zodpovedná osoba zabezpečí, aby kvalitatívne a kvantitatívne zloženie kozmetického výrobku a, v prípade parfumových a aromatických kompozícií, názov a kód zloženia a údaje o dodávateľovi, ako aj dostupné údaje o nežiaducich účinkoch a závažných nežiaducich účinkoch spôsobených kozmetickým výrobkom boli ľahko prístupné verejnosti akýmikoľvek vhodnými prostriedkami.

Kvantitatívna informácia týkajúca sa zloženia kozmetického výrobku, ktorá sa má verejne sprístupniť, sa obmedzí na nebezpečné látky podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1272/2008.

KAPITOLA VII

TRHOVÝ DOZOR

Článok 22

Kontrola trhu

Členské štáty dohliadajú na dodržiavanie tohto nariadenia prostredníctvom kontrol kozmetických výrobkov sprístupnených na trh. Príslušné kontroly kozmetických výrobkov a hospodárskych subjektov vykonajú v primeranom rozsahu, prostredníctvom kontroly informačnej zložky o výrobku a v prípade potreby prostredníctvom fyzikálnych a laboratórnych skúšok príslušných vzoriek.

Členské štáty kontrolujú aj dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe.

Členské štáty poveria orgány vykonávajúce trhový dozor potrebnými právomocami a zabezpečia potrebné zdroje a vedomosti na riadne plnenie ich úloh.

Členské štáty pravidelne preskúmajú a zhodnotia fungovanie svojich dozorných činností. Tieto preskúmania a hodnotenia sa vykonávajú aspoň raz za štyri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom a Komisii, a zverejňujú sa prostredníctvom elektronickej komunikácie a v prípade potreby i prostredníctvom iných prostriedkov.

Článok 23

Oznamovanie závažných nežiaducich účinkov

1.   Ak dôjde k závažným nežiaducim účinkom zodpovedná osoba a distribútori bezodkladne oznamujú príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom došlo k závažnému nežiaducemu účinku:

a)

všetky závažné nežiaduce účinky, ktoré sú im známe alebo o ktorých je možné sa právom domnievať, že im známe sú;

b)

názov daného kozmetického výrobku, ktorý umožní jeho špecifickú identifikáciu;

c)

nápravné opatrenia, ktoré vykonali, ak ich vykonali.

2.   Ak zodpovedná osoba oznámi závažné nežiaduce účinky príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa vyskytli, príslušný orgán bezodkladne odovzdá informácie uvedené v odseku 1 príslušným orgánom ostatných členských štátov.

3.   Ak distribútori oznámia závažné nežiaduce účinky príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa vyskytli, príslušný orgán bezodkladne odovzdá informácie uvedené v odseku 1 príslušným orgánom ostatných členských štátov a zodpovednej osobe.

4.   Ak koneční užívatelia alebo zdravotníci oznámia závažné nežiaduce účinky príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa vyskytli, príslušný orgán bezodkladne odovzdá informácie o dotknutom kozmetickom výrobku príslušným orgánom ostatných členských štátov a zodpovednej osobe.

5.   Informácie uvedené v tomto článku môžu používať iba príslušné orgány na účely trhového dozoru, analýzy trhu, hodnotenia a informovania spotrebiteľov v kontexte článkov 25, 26 a 27.

Článok 24

Informácie o látkach

V prípade vážnych pochybností o bezpečnosti akejkoľvek látky obsiahnutej v kozmetickom výrobku môže členský štát, na území ktorého je výrobok obsahujúci takúto látku sprístupnený na trhu, odôvodnenou žiadosťou požiadať zodpovednú osobu o poskytnutie zoznamu všetkých kozmetických výrobkov, za ktoré zodpovedá a ktoré túto látku obsahujú. Na zozname musia byť uvedené údaje o koncentrácii takejto látky v kozmetických výrobkoch.

Informácie uvedené v tomto článku môžu používať iba príslušné orgány na účely trhového dozoru, analýzy trhu, hodnotenia a informovania spotrebiteľov v kontexte článkov 25, 26 a 27.

KAPITOLA VIII

NEDODRŽANIE POŽIADAVIEK, OCHRANNÁ DOLOŽKA

Článok 25

Nedodržanie požiadaviek zodpovednou osobou

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, príslušné orgány požiadajú zodpovednú osobu, aby prijala všetky potrebné opatrenia, vrátane nápravných, na zabezpečenie toho, aby bol kozmetický výrobok v súlade s predpismi, ďalej na stiahnutie výrobku z trhu alebo jeho spätné prevzatie v určenej časovej lehote primeranej závažnosti rizika, ak nie je dodržaná niektorá z týchto požiadaviek:

a)

správna výrobná prax podľa článku 8;

b)

posudzovanie bezpečnosti uvedené v článku 10;

c)

požiadavky na informačnú zložku o výrobku uvedené v článku 11;

d)

ustanovenia o odbere vzoriek a analýze uvedené v článku 12;

e)

požiadavky na oznámenie uvedené v článkoch 13 a 16;

f)

obmedzenia látok uvedené v článkoch 14, 15 a 17;

g)

požiadavky týkajúce sa testovania výrobkov na zvieratách uvedené v článku 18;

h)

požiadavky na označovanie výrobkov uvedené v článku 19 ods. 1, 2, 5 a 6;

i)

požiadavky týkajúce sa tvrdení o výrobku stanovené v článku 20;

j)

sprístupnenie informácií verejnosti uvedené v článku 21;

k)

oznámenie závažných nežiaducich účinkov uvedené v článku 23;

l)

požiadavky na informácie o látkach uvedené v článku 24.

2.   V prípade potreby príslušný orgán informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom je zodpovedná osoba usadená, o opatreniach, ktoré musí zodpovedná osoba prijať.

3.   Zodpovedná osoba zabezpečí, aby sa prijaté opatrenia uvedené v odseku 1 týkali všetkých dotknutých výrobkov, ktoré sú sprístupnené na trh v celom Spoločenstve.

4.   V prípade vážneho ohrozenia zdravia ľudí, ak príslušný orgán uzná, že nedodržanie ustanovení má dosah aj mimo územia členského štátu, v ktorom bol kozmetický výrobok sprístupnený na trh, informuje Komisiu a príslušné orgány iných členských štátov o opatreniach, ktoré uložil zodpovednej osobe.

5.   Príslušný orgán prijme všetky opatrenia potrebné na zákaz alebo obmedzenie sprístupnenia výrobku na trh, jeho stiahnutie z trhu alebo spätné prevzatie v týchto prípadoch:

a)

ak je potrebné okamžite zasiahnuť v prípade vážneho ohrozenia zdravia ľudí; alebo

b)

ak zodpovedná osoba neprijme v časovej lehote uvedenej v odseku 1 všetky potrebné opatrenia.

V prípade vážneho ohrozenia zdravia ľudí príslušný orgán bezodkladne informuje Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov o prijatých opatreniach.

6.   Ak neexistuje vážne riziko pre zdravie ľudí, v prípade, ak zodpovedná osoba neprijme všetky vhodné opatrenia, príslušný orgán bezodkladne informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom je zodpovedná osoba usadená, o prijatých opatreniach.

7.   Na účely odsekov 4 a 5 tohto článku sa využije systém výmeny informácií stanovený v článku 12 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (16).

Uplatňuje sa aj článok 12 ods. 2, 3 a 4 smernice 2001/95/ES a článok 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (17).

Článok 26

Nedodržanie požiadaviek distribútormi

Príslušné orgány požiadajú distribútora, aby prijal všetky potrebné opatrenia, vrátane nápravných, na zabezpečenie súladu kozmetického výrobku s predpismi, stiahnutie výrobku z trhu alebo jeho spätné prevzatie v určenej časovej lehote primeranej závažnosti rizika v prípade nedodržania povinností ustanovených v článku 6.

Článok 27

Ochranná doložka

1.   Ak výrobky spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 25 ods. 1, ak príslušný orgán zistí alebo má vážne dôvody byť znepokojený, že daný kozmetický výrobok alebo výrobky sprístupnené na trh predstavujú alebo môžu predstavovať vážne riziko pre zdravie ľudí, prijme všetky dočasné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby boli kozmetické výrobky stiahnuté z trhu alebo spätne prevzaté alebo sa iným spôsobom obmedzila ich dostupnosť.

2.   Príslušný orgán bezodkladne informuje Komisiu a príslušné orgány iných členských štátov o prijatých opatreniach a poskytne údaje, z ktorých vychádzal.

Na účely prvého pododseku sa využije systém výmeny informácií stanovený v článku 12 ods. 1 smernice 2001/95/ES.

Uplatňuje sa článok 12 ods. 2, 3 a 4 smernice 2001/95/ES.

3.   Komisia rozhodne čo najskôr, či sú dočasné opatrenia uvedené v odseku 1 opodstatnené alebo nie. V tejto veci sa, ak je to možné, poradí so zainteresovanými stranami, s členskými štátmi a s VVBS.

4.   V prípade, že sú dočasné opatrenia opodstatnené, uplatňuje sa článok 31 ods. 1.

5.   V prípade, že dočasné opatrenia nie sú opodstatnené, Komisia o tom informuje členské štáty a dotknutý príslušný orgán prijaté dočasné opatrenia zruší.

Článok 28

Správna administratívna prax

1.   Každé rozhodnutie prijaté v zmysle článkov 25 a 27 musí obsahovať presné dôvody, na ktorých je založené. Príslušný orgán bez zbytočného odkladu tieto dôvody oznámi zodpovednej osobe, zároveň ju informuje o opravných prostriedkoch, ktoré má k dispozícii podľa právnych predpisov daného členského štátu a o časových lehotách, dokedy je možné tieto opravné prostriedky uplatniť.

2.   Okrem prípadu, kedy je z dôvodu vážneho ohrozenia zdravia ľudí nevyhnutné okamžite zasiahnuť, má zodpovedná osoba možnosť pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia predložiť svoje stanovisko.

3.   V prípade, ak je to vhodné, sa ustanovenia uvedené v odsekoch 1 a 2 uplatňujú na distribútora pri všetkých rozhodnutiach prijatých podľa článkov 26 a 27.

KAPITOLA IX

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 29

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi

1.   Príslušné orgány členských štátov spolupracujú medzi sebou a s Komisiou na riadnom uplatňovaní a presadzovaní tohto nariadenia a vymieňajú si všetky informácie potrebné na jeho jednotné uplatňovanie.

2.   Komisia zabezpečí organizáciu výmeny skúseností medzi príslušnými orgánmi, s cieľom koordinovať jednotné uplatňovanie tohto nariadenia.

3.   Spolupráca môže byť súčasťou iniciatív prebiehajúcich na medzinárodnej úrovni.

Článok 30

Spolupráca pri overovaní informačných zložiek o výrobkoch

Príslušný orgán členského štátu, na ktorého území bol daný kozmetický výrobok sprístupnený, môže požiadať príslušný orgán členského štátu, v ktorom je informačná zložka o výrobku dostupná, aby si overil, či informačná zložka o výrobku spĺňa požiadavky uvedené v článku 11 ods. 2, a či informácie v nej uvedené poskytujú dôkazy o jeho bezpečnosti.

Žiadajúci príslušný orgán uvedie dôvod svojej žiadosti.

Na základe tejto žiadosti dožiadaný príslušný orgán bezodkladne a s ohľadom na stupeň naliehavosti prípadu zložku overí a informuje žiadajúci príslušný orgán o svojich zisteniach.

KAPITOLA X

VYKONÁVACIE OPATRENIA, ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 31

Zmena a doplnenie príloh

1.   Ak používanie látok obsiahnutých v kozmetických výrobkoch predstavuje možné ohrozenie zdravia ľudí, ktoré si vyžaduje riešenie na úrovni Spoločenstva, môže Komisia po porade s VVBS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť prílohy II až VI.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 32 ods. 3.

Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 32 ods. 4.

2.   Komisia môže po porade s VVBS zmeniť a doplniť prílohy III až VI a prílohu VIII, s cieľom prispôsobiť ich technickému a vedeckému pokroku.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 32 ods. 3.

3.   V odôvodnených prípadoch môže Komisia s cieľom zaručiť bezpečnosť kozmetických výrobkov umiestnených na trhu po porade s VVBS zmeniť a doplniť prílohu I.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 32 ods. 3.

Článok 32

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre kozmetické výrobky.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 a 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 33

Zoznam názvov zložiek podľa spoločného názvoslovia

Komisia zostaví a aktualizuje zoznam jednotných názvov zložiek. Komisia na tento účel zohľadní medzinárodne prijaté názvoslovia vrátane medzinárodnej nomenklatúry kozmetických zložiek (INCI). Tento zoznam neslúži ako zoznam látok povolených na použitie v kozmetických výrobkoch.

Jednotné názvy zložiek sa používajú na účely označovania kozmetických výrobkov umiestnených na trhu najneskôr dvanásť mesiacov po uverejnení zoznamu v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 34

Príslušné orgány, toxikologické centrá alebo obdobné inštitúcie

1.   Členské štáty určia svoje vnútroštátne príslušné orgány.

2.   Členské štáty poskytnú Komisii podrobné údaje o týchto orgánoch uvedených v odseku 1, o toxikologických centrách alebo obdobných inštitúciách uvedených v článku 13 ods. 6. V prípade potreby informujú Komisiu o zmene týchto údajov.

3.   Komisia zostaví a bude aktualizovať zoznam orgánov a inštitúcií uvedených v odseku 2, a zverejní ho.

Článok 35

Výročná správa o testoch na zvieratách

Každý rok Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o:

(1)

pokroku vo vývoji, validácii a úradnom schválení alternatívnych metód. V správe sa uvedú presné údaje o počte a type testov týkajúcich sa kozmetických výrobkov vykonaných na zvieratách. Členské štáty sú povinné, okrem zberu štatistických údajov, zozbierať aj tieto informácie podľa ustanovení v smernici 86/609/EHS. Komisia zabezpečí najmä vývoj, validáciu a úradné schválenie metód alternatívnych testov, pri ktorých sa nepoužívajú živé zvieratá;

(2)

pokroku dosiahnutého Komisiou v jej úsilí získať od OECD prijatie alternatívnych metód validovaných na úrovni Spoločenstva a zaistiť od tretích krajín uznávanie výsledkov testov bezpečnosti vykonaných v Spoločenstve za použitia alternatívnych metód, najmä v rozsahu dohôd o spolupráci medzi Spoločenstvom a týmito krajinami;

(3)

spôsobe, akým boli zohľadnené špecifické potreby malých a stredných podnikov.

Článok 36

Formálna námietka voči harmonizovaným normám

1.   V prípade, že členský štát alebo Komisia uznajú, že niektorá z harmonizovaných noriem nedostatočne spĺňa podmienky stanovené v príslušných ustanoveniach tohto nariadenia, predloží Komisia alebo príslušný členský štát túto vec s odôvodnením výboru zriadenému podľa článku 5 smernice 98/34/ES. Výbor zaujme bezodkladne stanovisko.

2.   Na základe stanoviska výboru rozhodne Komisia o uverejnení, neuverejnení, uverejnení s obmedzením, zachovaní, zachovaní s obmedzením alebo zrušení odkazov na príslušnú harmonizovanú normu v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Komisia o tom informuje dotknuté členské štáty a Európsky úrad pre normalizáciu. V prípade potreby si vyžiada revíziu príslušných harmonizovaných noriem.

Článok 37

Sankcie

Členské štáty určia pravidlá pre sankcie uplatniteľné v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich implementácie. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do 11 júla 2013 a bezodkladne ju informujú o každej následnej zmene a doplnení, ktorá sa ich týka.

Článok 38

Zrušenie

Smernica 76/768/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 11 júla 2013, okrem článku 4b, ktorý sa zrušuje s účinnosťou od 1. decembra 2010.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátnych právnych predpisov, uvedených v časti B prílohy IX.

Príslušné orgány však naďalej uchovávajú prístupné informácie prijaté podľa článku 7 ods. 3 a článku 7a ods. 4 smernice 76/768/EHS a zodpovedné osoby budú aj naďalej uchovávať prístupné informácie zozbierané podľa článku 7a tejto smernice do 11 júla 2020.

Článok 39

Prechodné ustanovenia

Odchylne od smernice 76/768/EHS kozmetické výrobky, ktoré vyhovujú tomuto nariadeniu, môžu byť umiestnené na trh pred 11 júla 2013

Od 11 januára 2012, odchylne od smernice 76/768/EHS, oznámenie vykonané v súlade s článkom 13 tohto naradenia sa považuje za poskytnutie informácií vykonané v súlade s článkom 7 ods. 3 a článkom 7a ods. 4 uvedenej smernice.

Článok 40

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie].

2.   Uplatňuje sa od 11 júla 2013, okrem:

článku 15 ods. 1 a 2, ktoré sa uplatňujú od 1. decembra 2010, ako aj článkov 14, 31 a 32, v rozsahu potrebnom na uplatňovanie článku 15 ods. 1 a 2;

článku 16 ods. 3 druhý pododsek, ktorý sa uplatňuje od 11 januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 30. novembra 2009

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

B. ASK


(1)  Ú. v. EÚ C 27, 3.2.2009, s. 34.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. marca 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. novembra 2009.

(3)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

(4)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 49.

(6)  Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7.

(7)  Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45.

(8)  Ú. v. EÚ L 241, 10.9.2008, s. 21.

(9)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 358, 18.12.1986, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.

(12)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(13)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(14)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ L 142, 31.5.2008, s. 1.

(16)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(17)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.


PRÍLOHA I

SPRÁVA O BEZPEČNOSTI KOZMETICKÉHO VÝROBKU

Správa o bezpečnosti kozmetického výrobku má obsahovať minimálne tieto údaje:

ČASŤ A –   Informácia o bezpečnosti kozmetického výrobku

1.   Kvantitatívne a kvalitatívne zloženie kozmetického výrobku

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie kozmetického výrobku vrátane chemického pôvodu látok (chemický názov, názov podľa INCI, číslo CAS, číslo EINECS/ELINCS, ak je to možné) a ich predpokladanej funkcie. V prípade vôní a aromatických zložiek názov a kódové číslo zložky a totožnosť dodávateľa.

2.   Fyzikálne/chemické vlastnosti a stabilita kozmetického výrobku

Fyzikálne a chemické vlastnosti látok alebo zmesí, ako aj samotného kozmetického výrobku.

Stabilita kozmetického výrobku pri racionálne predvídateľných podmienkach skladovania.

3.   Mikrobiologická kvalita

Mikrobiologické vlastnosti látky alebo zmesi a kozmetického výrobku. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať kozmetickým výrobkom určeným do okolia očí, na sliznice vo všeobecnosti, poškodenú pokožku, pre deti do 3 rokov, starých ľudí a osoby s oslabenými imunitnými reakciami.

Výsledky testu účinnosti konzervácie.

4.   Nečistoty, stopové množstvá, informácie o obalovom materiáli

Čistota látok a zmesí.

V prípade stopových množstiev zakázaných látok dôkaz o ich technologickej nevyhnutnosti.

Príslušné charakteristické vlastnosti obalového materiálu, najmä so zreteľom na jeho čistotu a stabilitu.

5.   Bežné a racionálne predvídateľné použitie

Bežné a racionálne predvídateľné použitie výrobku. V zdôvodnení sa odôvodnia najmä upozornenia a iné vysvetlivky uvedené na obale výrobku.

6.   Expozícia účinkom kozmetickému výrobku

Údaje týkajúce sa expozície kozmetickému výrobku s ohľadom na zistenia uvedené v oddiele 5 týkajúce sa:

1.

miesta (miest) aplikácie;

2.

plochy aplikácie;

3.

množstvá aplikovaného produktu;

4.

dĺžky a frekvencie užívania;

5.

bežného a racionálne predvídateľného spôsobu(-ov) expozície;

6.

cielenej skupiny(skupín) užívateľov. V súvislosti s možnou expozíciou výrobku sa vezmú do úvahy aj špecifické skupiny obyvateľstva.

Vo výpočte expozície sa zohľadnia aj možné toxikologické účinky (napr. výpočet expozície si môže vyžadovať prepočet na jednotku plochy pokožky alebo na jednotku telesnej hmotnosti). Zváži sa aj možnosť sekundárnej expozície inými spôsobmi ako priamou aplikáciou (t. j. neúmyselné vdýchnutie spreja, neúmyselné prehltnutie výrobku na pery, atď.).

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať akýmkoľvek možným následkom vystavenia účinkom výrobku v súvislosti s veľkosťou jeho častíc.

7.   Expozícia látok

Údaje týkajúce sa expozície látok, ktoré sú obsahom kozmetického výrobku pre príslušné toxikologické účinky a s ohľadom na informácie uvedené v oddiele 6.

8.   Toxikologický profil látok

Bez toho, aby bol dotknutý článok 18, toxikologický profil látky obsiahnutej v kozmetickom výrobku pre všetky príslušné toxikologické účinky. Zvláštny dôraz je potrebné klásť na hodnotenie lokálnej toxicity (podráždenie pokožky a očí), scitlivenie pokožky a v prípade UV absorpcie na posúdenie foto-indukovanej toxicity.

Do úvahy sa berú všetky podstatné toxikologické spôsoby absorpcie a tiež sa vypočítajú systémové účinky a marža bezpečnosti na základe hladiny nezistených nežiaducich účinkov (NOAEL). Vynechanie niektorého z týchto postupov sa adekvátne zdôvodní.

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať akýmkoľvek možným vplyvom na toxikologický profil s ohľadom na:

veľkosť častíc vrátane nanomateriálov;

nečistoty v použitých zložkách a surovine; ako aj

vzájomné pôsobenie zložiek.

Každé krížové porovnávanie (read-across) sa podloží adekvátnymi dôkazmi a zdôvodní.

Zdroj informácií sa jasne vyznačí.

9.   Nežiaduce účinky a závažné nežiaduce účinky

Všetky dostupné údaje o nežiaducich účinkoch a závažných nežiaducich účinkoch kozmetického výrobku alebo v prípade potreby iných kozmetických výrobkov. Tieto údaje zahŕňajú štatistické údaje.

10.   Informácie o kozmetickom výrobku

Ďalšie dôležité informácie, napr. z existujúcich štúdií uskutočnených na ľudských dobrovoľníkoch alebo riadne potvrdených a zdôvodnených záverov z posúdení rizík, ktoré sa vykonali v ďalších dôležitých oblastiach.

ČASŤ B –   Posudzovanie bezpečnosti kozmetického výrobku

1.   Závery posudzovania

Vyhlásenie o bezpečnosti kozmetického výrobku v zmysle článku 3.

2.   Označenie upozornení a návodov na použitie

Vyhlásenie o potrebe označenia akéhokoľvek upozornenia a návodov na použitie v zmysle článku 19 ods. 1 písm. d).

3.   Zdôvodnenie

Vysvetlenie vedeckého zdôvodnenia, ktoré viedlo k záverečnému posudku stanovenému v oddiele 1 a k vyhláseniu stanovenému v oddiele 2. Toto vysvetlenie sa zakladá na opisoch stanovených v časti A. V prípade potreby sa posúdia a vysvetlia hranice bezpečnosti.

Okrem iného sa vykoná osobitné posúdenie kozmetických výrobkov určených pre deti, ktoré majú menej ako tri roky a kozmetických výrobkov určených výlučne pre vonkajšiu intímnu hygienu.

Posúdia sa aj možné prípady vzájomného pôsobenia zložiek obsiahnutých v kozmetickom výrobku.

Zohľadnenie alebo nezohľadnenie rôznych toxikologických profilov je potrebné adekvátne zdôvodniť.

Vplyvy stability kozmetického výrobku na jeho bezpečnosť je potrebné adekvátne zvážiť.

4.   Údaje o posudzovateľovi a schválenie časti B

Meno a adresa posudzovateľa bezpečnosti výrobku.

Doklad o odbornej spôsobilosti posudzovateľa bezpečnosti výrobku.

Dátum a podpis posudzovateľa bezpečnosti výrobku.


Preambula k prílohám II až VI

1.

Na účely príloh II až VI:

a)

„Zmývateľné kozmetické výrobky“ sú kozmetické výrobky, ktoré majú byť odstránené po aplikácii na pokožku, vlasový systém alebo sliznicu;

b)

„Nezmývateľné kozmetické výrobky“ sú kozmetické výrobky, ktoré majú ostať v dlhšom kontakte s pokožkou, vlasovými systémami alebo sliznicami;

c)

„Kozmetické výrobky na vlasy“ sú kozmetické výrobky určené na aplikáciu na vlasy alebo chlpy tváre, okrem mihalníc;

d)

„Kozmetické výrobky na starostlivosť o pokožku“ sú kozmetické výrobky určené na aplikáciu na pokožku;

e)

„Kozmetické výrobky na pery“ sú kozmetické výrobky určené na aplikáciu na pery;

f)

„Kozmetické výrobky na tvár“ sú kozmetické výrobky určené na aplikáciu na pokožku tváre;

g)

„Kozmetické výrobky na nechty“ sú kozmetické výrobky určené na aplikáciu na nechty;

h)

„Kozmetické výrobky na ústnu hygienu“ sú kozmetické výrobky určené na aplikáciu na zuby alebo sliznice ústnej dutiny;

i)

„Kozmetické výrobky aplikované na sliznice“ sú kozmetické výrobky určené na aplikáciu na sliznice

ústnej dutiny,

na okraj očí,

alebo vonkajších pohlavných orgánov;

j)

„Kozmetické výrobky na oči“ sú kozmetické výrobky určené na aplikáciu do okolia očí;

k)

„Profesionálne použitie“ je aplikácia a použitie kozmetických výrobkov osobami pri výkone ich profesie.

2.

V snahe uľahčiť identifikáciu zložky sa používajú tieto deskriptory:

Medzinárodné nechránené názvy (INN) farmaceutických výrobkov, WHO, Ženeva, august 1975.

Registračné čísla CAS (Chemical abstracts service)

Číslo ES, ktoré zodpovedá buď európskemu zoznamu existujúcich komerčných chemických látok (EINECS - European Inventory of Existing Commercial chemical Substances numbers) alebo Európskemu zoznamu oznámených chemických látok (ELNICS - European List of Notified Chemical Substances numbers alebo registračné číslo podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006;

XAN, t. j. názov schválený v konkrétnej krajine (X), napr. USAN znamená názov schválený v USA;

Názov v zozname jednotných názvov zložiek uvedený v článku 33 tohto nariadenia.

3.

Látky uvedené v prílohách III až VI nepokrývajú nanomateriály, okrem prípadov, ak je to výslovne uvedené.


PRÍLOHA II

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH

Referenčné číslo

Identifikácia chemickej látky

Chemický názov/INN

CAS číslo

EC číslo

a

b

c

d

1

N-5-chlórbenzoxazol-2-ylacetamid

35783-57-4

 

2

(2-acetoxyetyl)trimetylamóniumhydroxid (Acetylcholín) a jeho soli

51-84-3

200-128-9

3

Deanolaceglumát (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolaktón (INN)

52-01-7

200-133-6

5

Kyselina [4-(4-hydroxy-3-jódofenoxy)-3,5-dijódofenyl) octová; Tiratrikol (INN) a jej soli

51-24-1

200-086-1

6

Metotrexát (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Kyselina 6-aminohexánová (INN) a jej soli

60-32-2

200-469-3

8

Cinchofén (INN), jeho soli, deriváty a soli týchto derivátov

132-60-5

205-067-1

9

Kyselina tyropropová (INN) a jej soli

51-26-3

 

10

Kyselina trichlóroctová

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (listy, korene a galenické prípravky)

84603-50-9

283-252-6

12

Akonitín (hlavný alkaloid Aconitum napellus L.) a jeho soli

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. a jeho prípravky

84649-73-0

283-458-6

14

Epinefrín (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Rauwolfia serpentina L. alkaloidy a ich soli

90106-13-1

290-234-1

16

Alkínové alkoholy, ich estery, étery a soli

 

 

17

Izoprenalín (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Alylizotiokyanát

57-06-7

200-309-2

19

Aloklamid (INN) a jeho soli

5486-77-1

 

20

Nalorfín (INN), jeho soli a étery

62-67-9

200-546-1

21

Sympatikomimetické amíny pôsobiace na centrálnu nervovú sústavu: akákoľvek látka obsiahnutá v prvom zozname liekov, ktoré sú viazané na lekársky predpis a uvedené v uznesení AP (69) 2 Rady Európy

300-62-9

206-096-2

22

Anilín, jeho soli a jeho halogénované a sulfónované deriváty

62-53-3

200-539-3

23

Betoxykaín (INN) a jeho soli

3818-62-0

 

24

Zoxazolamín (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Prokaínamid (INN), jeho soli a deriváty

51-06-9

200-078-8

26

Benzidín

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptán (INN), jeho izoméry a soli

123-82-0

204-655-5

28

Oktodrín (INN) a jeho soli

543-82-8

208-851-1

29

2-amino-1,2-bis(4-metoxyfenyl)etanol a jeho soli

530-34-7

 

30

1,3-dimetylpentylamín a jeho soli

105-41-9

203-296-1

31

Kyselina 4-aminosalicylová a jej soli

65-49-6

200-613-5

32

Toluidíny, ich izoméry, soli a halogénované a sulfónované deriváty

26915-12-8

248-105-2

33

Xylidíny, ich izoméry, soli a halogénované a sulfónované deriváty

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatorín (9-(3-metoxylbut-2-enyloxy)furo[3,2-g]chromen-7-ón)

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. a jeho galenické prípravky

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-dichlór-2-metylbután

507-45-9

 

37

Látky s androgénnym účinkom

 

 

38

Antracénový olej

120-12-7

204-371-1

39

Antibiotiká

 

 

40

Antimón a jeho zlúčeniny

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. a jeho prípravky

84603-51-0

283-253-1

42

Apomorfín (5,6,6a,7-tetrahydro-6-metyl-4H-dibenzo[de,g]-chinolín-10,11-diol) a jeho soli

58-00-4

200-360-0

43

Arzén a jeho zlúčeniny

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. a prípravky z nej vyrobené

8007-93-0

232-365-9

45

Atropín, jeho soli a deriváty

51-55-8

200-104-8

46

Bárnaté soli okrem sulfidu bárnatého za podmienok stanovených v prílohe III a síranu bárnatého, moridiel, solí a pigmentov pripravených z farbív v prípade, že sú uvedené v prílohe IV

 

 

47

Benzén

71-43-2

200-753-7

48

Benzimidazol-2(3H)-ón

615-16-7

210-412-4

49

Benzazepíny a benzodiazepíny

12794-10-4

 

50

[1-[(dimetylamino)metyl]-1-metylpropyl]-benzoát (Amylokaín) a jeho soli

644-26-8

211-411-1

51

2,2,6-trimetyl-4-piperidylbenzoát (eucaine) a jeho soli

500-34-5

 

52

Izokarboxazid (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumetiazid (INN) a jeho deriváty

73-48-3

200-800-1

54

Berýlium a jeho zlúčeniny

7440-41-7

231-150-7

55

Bróm, elementárny

7726-95-6

231-778-1

56

Bretýlium tozylát (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Karbromal (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromizoval (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Bromofeniramín (INN) a jeho soli

86-22-6

201-657-8

60

Benzilóniumbromid (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetrylamóniumbromid(INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brucín

357-57-3

206-614-7

63

Tetrakaín (INN) a jeho soli

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutazón (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamid (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Karbutamid (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Fenylbutazón (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Kadmium a jeho zlúčeniny

7440-43-9

231-152-8

69

Kantaridy, Cantharis vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Kantaridín

56-25-7

200-263-3

71

Fenprobamát (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Nitroderiváty karbazolu

 

 

73

Sírouhlík

75-15-0

200-843-6

74

Kataláza

9001-05-2

232-577-1

75

Kefaelín a jeho soli

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (esenciálny olej)

8006-99-3

 

77

2,2,2-trichlóretán-1,1-diol

302-17-0

206-117-5

78

Chlór

7782-50-5

231-959-5

79

Chlórpropamid (INN)

94-20-2

202-314-5

80

presunuté alebo vypustené

 

 

81

4-fenylazofenylén-1,3-diamín citran hydrochlorid (Chryzoidín citran hydrochlorid)

5909-04-6

 

82

Chlórzoxazón (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-chlór-6-metylpyrimidín-4-yldimetylamín; Krimidín (ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Chlórprotixén (INN) a jeho soli

113-59-7

204-032-8

85

Klofenamid (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N,N-bis(2-chlóretyl)metylamín N-oxid a jeho soli

126-85-2

 

87

Chlórmetín (INN) a jeho soli

51-75-2

200-120-5

88

Cyklofosfamid (INN) a jeho soli

50-18-0

200-015-4

89

Manomustín (INN) a jeho soli

576-68-1

209-404-3

90

Butanilikaín (INN) a jeho soli

3785-21-5

 

91

Chlórmezanón (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanol (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-[fenyl(4-chlórfenyl)acetyl]indán-1,3-dión; Chlórfacinón (ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Chlórfenoxamín (INN)

77-38-3

 

95

Fenaglykodol (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Chlóretán

75-00-3

200-830-5

97

Chróm; kyselina chrómová a jej soli

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., jej alkaloidy a galenické prípravky z nej vyrobené

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (plody, práškové, galenické prípravky)

85116-75-2

285-527-6

100

Glycyklamid (INN)

664-95-9

211-557-6

101

Benzénsulfonan kobaltnatý

23384-69-2

 

102

Kolchicín, jeho soli a deriváty

64-86-8

200-598-5

103

Kolchikozid a jeho deriváty

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. a galenické prípravky z neho vyrobené

84696-03-7

283-623-2

105

Konvalatoxín

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta cocculus L. (plody)

 

 

107

Croton tiglium L. (olej)

8001-28-3

 

108

1-butyl-3-(N-krotonoylsulfanilyl)močovina

52964-42-8

 

109

Kurare a kurarín

8063-06-7; 22260-42-0

232-511-1/244-880-6

110

Syntetické kurarizanty

 

 

111

Kyanovodík a jeho soli

74-90-8

200-821-6

112

2-α-cyklohexylbenzyl-N,N,N',N'-tetraetyl-1,3-propándiamín; Feklemín (INN)

3590-16-7

 

113

Cyklomenol (INN) a jeho soli

5591-47-9

227-002-6

114

Hexacyklonát sodný (INN)

7009-49-6

 

115

Hexapropymát (INN)

358-52-1

206-618-9

116

presunuté alebo vypustené

 

 

117

O,O'-diacetyl-N-alyl-N-normorfín

2748-74-5

 

118

Pipazetát (INN) a jeho soli

2167-85-3

218-508-8

119

5-(α,β-dibromofenetyl)-5-metylhydantoín

511-75-1

208-133-8

120

Soli N,N'-pentametylén-bis(trimetylamónia), napr. Pentametónium bromid (INN)

541-20-8

208-771-7

121

Soli N,N'-[(metylimino)dietylén]-bis (etyldimetylamónia), napr. Azametónium bromid (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Cyklarbamát (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Klofenotán (INN); DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

Soli N,N'-hexametylén-bis (trimetylamónia), napr. Hexametónium bromid (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Dichlóretány (etylénchloridy), napr. 1,2-dichlóretán

107-06-2

203-458-1

126

Dichlóretylény (acetylénchloridy), napr. Vinylidén chlorid (1,1-dichlóretén)

75-35-4

200-864-0

127

Lysergid (INN) (LSD) a jeho soli

50-37-3

200-033-2

128

Xenysalát (INN); (Dietylaminoetyl-2-hydroxybifenyl-3-karboxylát) a jeho soli

3572-52-9

222-686-2

129

Cinchokaín (INN) a jeho soli

85-79-0

201-632-1

130

3-dietylaminopropyl cinnamát

538-66-9

 

131

O,O'-dietyl-O-4-nitrofenylfosforotioát; (Paratión ISO)

56-38-2

200-271-7

132

Soli [oxalyl-bis(iminoetylén)]-bis[(o-chlórbenzyl)dietylamónia], napr. Ambenómium chlorid (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Metyprylón (INN) a jeho soli

125-64-4

204-745-4

134

Digitalín a všetky heterozidy z rastliny Digitalis purpurea L.

752-61-4

212-036-6

135

7-[2-hydroxy-3-(2-hydroxyetyl-N-metylamino)propyl]teofylín (xantinol)

2530-97-4

 

136

Dioxetedrín (INN) a jeho soli

497-75-6

207-849-8

137

Piprokurárium jodid (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Propyfenazón (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenazín (INN) a jeho soli

58-46-8

200-383-6

140

Kaptodiám (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefeklorazín (INN) a jeho soli

1243-33-0

 

142

Dimetylamín

124-40-3

204-697-4

143

1,1-bis[(dimetylamino)metyl]propyl-benzoát (Amydrikaín, Alypín) a jeho soli

963-07-5

213-512-6

144

Metapyrilén (INN) a jeho soli

91-80-5

202-099-8

145

Metamfepramón (INN) a jeho soli

15351-09-4

239-384-1

146

Amitriptylín (INN) a jeho soli

50-48-6

200-041-6

147

Metformín (INN) a jeho soli

657-24-9

211-517-8

148

Izosorbid-dinitrát (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Malononitril

109-77-3

203-703-2

150

Sukcinonitril

110-61-2

203-783-9

151

Izoméry dinitrofenolu

51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7

200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2

152

Inproquone (INN)

436-40-8

 

153

Dimevamid (INN) a jeho soli

60-46-8

200-479-8

154

Difenylpyralín (INN) a jeho soli

147-20-6

205-686-7

155

Sulfinpyrazón (INN)

57-96-5

200-357-4

156

Soli N-(3-karbamoyl-3,3-difenylpropyl)-N,N-diizopropylmetylamónia, napr. izopropamid jodid (INN)

71-81-8

200-766-8

157

Benaktyzín (INN)

302-40-9

206-123-8

158

Benzatropín (INN) a jeho soli

86-13-5

 

159

Cyklizín (INN) a jeho soli

82-92-8

201-445-5

160

5,5-difenyl-4-imidazolidon; Doxenitoín (INN)

3254-93-1

221-851-6

161

Probenecíd (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Disulfirám (INN); Tiram (INN)

97-77-8 / 137-26-8

202-607-8/205-286-2

163

Emetín, jeho soli a deriváty

483-18-1

207-592-1

164

Efedrín a jeho soli

299-42-3

206-080-5

165

Oxanamid (INN) a jeho deriváty

126-93-2

 

166

Eserín alebo fyzostigmín a jeho soli

57-47-6

200-332-8

167

Estery kyseliny 4-aminobenzoovej s voľnou aminoskupinou okrem tej, ktorá je uvedená v prílohe VI

 

 

168

Cholínové soli a ich estery, napr. cholínchlorid (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Karamifén (INN) a jeho soli

77-22-5

201-013-6

170

Dietyl-(4-nitrofenyl)fosfát (Paraoxon - ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metetoheptazín (INN) a jeho soli

509-84-2

 

172

Oxfeneridín (INN) a jeho soli

546-32-7

 

173

Etoheptazín (INN) a jeho soli

77-15-6

201-007-3

174

Metheptazín (INN) a jeho soli

469-78-3

 

175

Metylfenidát (INN) a jeho soli

113-45-1

204-028-6

176

Doxylamín (INN) a jeho soli

469-21-6

207-414-2

177

Tolboxán (INN)

2430-46-8

 

178

4-benzoyloxyfenol a 4-etoxyfenol

103-16-2/622-62-8

203-083-3/210-748-1

179

Paretoxikaín (INN) a jeho soli

94-23-5

205-246-4

180

Fenozolón (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutetimid (INN) a jeho soli

77-21-4

201-012-0

182

Etylénoxid

75-21-8

200-849-9

183

Bemegrid (INN) a jeho soli

64-65-3

200-588-0

184

Valnoktamid (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Haloperidol (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Haloperidol (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanisone (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trifluperidol (INN)

749-13-3

 

189

Fluoresone (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluorouracil (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Kyselina fluorovodíková, jej bežné soli, komplexné zlúčeniny a hydrofluoridy okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe III

7664-39-3

231-634-8

192

Soli furfuryltrimetylamónia, napr. Furtretóniumjodid (INN)

541-64-0

208-789-5

193

Galantamín (INN)

357-70-0

 

194

Progestogény

 

 

195

1,2,3,4,5,6-hexachlorocyklohexán; BHC (ISO)

58-89-9

200-401-2

196

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachlór-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetánonaftalén; Endrín (ISO)

72-20-8

200-775-7

197

Hexachlóretán

67-72-1

200-666-4

198

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachlór-1,4,4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimetánonaftalén; Izodrín (ISO)

465-73-6

207-366-2

199

Hydrastín, hydrastinín a ich soli

118-08-1/6592-85-4

204-233-0/229-533-9

200

Hydrazidy a ich soli, napr. Izoniazid (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Hydrazín, jeho deriváty a ich soli

302-01-2

206-114-9

202

Oktamoxín (INN) a jeho soli

4684-87-1

 

203

Warfarín (INN) a jeho soli

81-81-2

201-377-6

204

Etyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyrán-3-yl)-acetát a soli jeho kyseliny

548-00-5

208-940-5

205

Metokarbamol (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Propatyl-nitrát (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

4,4'-dihydroxy-3,3'-(3-metyltiopropylidén)dikumarín

 

 

208

Fenadiazol (INN)

1008-65-7

 

209

Nitroxolín (INN) a jeho soli

4008-48-4

223-662-4

210

Hyoscyamín, jeho soli a deriváty

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L. (jeho listy, semená, práškové a galenické prípravky)

84603-65-6

283-265-7

212

Pemolín (INN) a jeho soli

2152-34-3

218-438-8

213

Jód

7553-56-2

231-442-4

214

Dekametylén-bis(trimetylamóniové) soli, napr. Dekametónium bromid (INN)

541-22-0

208-772-2

215

Ipekakuana (Cephaelis ipecacuanha Brot. a príbuzné druhy), (korene, práškové a galenické prípravky)

8012-96-2

232-385-8

216

(2-izopropylpent-4-enoyl)močovina (Apronalid)

528-92-7

208-443-3

217

α-santonín [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimetylnafto-[1,2-b]furán-2,8-dión]

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. a jej galenické prípravky

84696-23-1

283-642-6

219

Lobelín (INN) a jeho soli

90-69-7

202-012-3

220

Barbituráty

 

 

221

Ortuť a jej zlúčeniny okrem osobitných prípadov uvedených v prílohe V

7439-97-6

231-106-7

222

3,4,5-trimetoxyfenetylamín (Meskalín) a jeho soli

54-04-6

200-190-7

223

Metaldehyd

9002-91-9

 

224

2-(4-alyl-2-metoxyfenoxy)-N,N-dietylacetamid a jeho soli

305-13-5

 

225

Kumetarol (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dextrometorfán (INN) a jeho soli

125-71-3

204-752-2

227

2-metylheptylamín a jeho soli

540-43-2

 

228

Izometeptén (INN) a jeho soli

503-01-5

207-959-6

229

Mekamylamín (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Guaifenezín (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Dikumarol (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Fenmetrazín (INN), jeho deriváty a soli

134-49-6

205-143-4

233

Tiamazol (INN)

60-56-0

200-482-4

234

3,4-dihydro-2-metoxy-2-metyl-4-fenyl-2H,5H-pyrano-[3,2-c]-[1]benzopyrán-5-ón (Cyklokumarol)

518-20-7

208-248-3

235

Karizoprodol (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meprobamát (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefazolín (INN) a jeho soli

1082-56-0

 

238

Arekolín

63-75-2

200-565-5

239

Poldín-metylsulfát (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hydroxyzín (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-naftol

135-19-3

205-182-7

242

1-a 2-naftylamíny a ich soli

134-32-7/91-59-8

205-138-7/202-080-4

243

3-(1-naftyl)-4-hydroxykumarín

39923-41-6

 

244

Nafazolín (INN) a jeho soli

835-31-4

212-641-5

245

Neostigmín a jeho soli, napr. Neostigmínbromid (INN)

114-80-7

204-054-8

246

Nikotín a jeho soli

54-11-5

200-193-3

247

Amyldusitany

110-46-3

203-770-8

248

Anorganické dusitany okrem dusitanu sodného

14797-65-0

 

249

Nitrobenzén

98-95-3

202-716-0

250

Nitrokrezoly a soli ich alkalických kovov

12167-20-3

 

251

Nitrofurantoín (INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furazolidón (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Propán-1,2,3-triyl trinitrát; Nitroglycerin (INN)

55-63-0

200-240-8

254

Acenokumarol (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Alkalické pentakyanonitrozylželezitany (2-), napr. -

14402-89-2/13755-38-9

238-373-9/-

256

Nitrostilbény, ich homológy a ich deriváty

 

 

257

Noradrenalín a jeho soli

51-41-2

200-096-6

258

Noskapín (INN) a jeho soli

128-62-1

204-899-2

259

Guanetidín (INN) a jeho soli

55-65-2

200-241-3

260

Estrogény

 

 

261

Oleandrín

465-16-7

207-361-5

262

Chlórtalidón (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Peletierín a jeho soli

2858-66-4/4396-01-4

220-673-6/224-523-0

264

Pentachlóretán

76-01-7

200-925-1

265

Tetranitrát pentaeritritolu (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Petrichloral (INN)

78-12-6

 

267

Oktamylamín (INN) a jeho soli

502-59-0

207-947-0

268

Kyselina pikrová

88-89-1

201-865-9

269

Fenacemid (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Difenkloxazín (INN)

5617-26-5

 

271

2-fenylindán-1,3-dión (Fenindión (INN))

83-12-5

201-454-4

272

Etylfénacemid (feneturid INN)

90-49-3

201-998-2

273

Fenprokumón (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Fenyramidol (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Triamterén (INN) a jeho soli

396-01-0

206-904-3

276

Tetraetylpyrofosfát (TEPP - ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Tritolyl fosfát

1330-78-5

215-548-8

278

Psilocybín (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosfor a kovové fosfidy

7723-14-0

231-768-7

280

Talidomid (INN) a jeho soli

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Pikrotoxín

124-87-8

204-716-6

283

Pilokarpín a jeho soli

92-13-7

202-128-4

284

α-piperidín-2-ylbenzylacetát, ľavotočivá treo-forma (levofacetoperán (INN)) a jeho soli

24558-01-8

 

285

Pipradrol (INN) a jeho soli

467-60-7

207-394-5

286

Azacyklonol (INN) a jeho soli

115-46-8

204-092-5

287

Bietamiverín (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Butopiprín (INN) a jeho soli

55837-15-5

259-848-7

289

Olovo a jeho zlúčeniny

7439-92-1

231-100-4

290

Koniín

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. („višňová voda“)

89997-54-6

289-689-9

292

Metyrapón (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Rádioaktívne látky vymedzené v smernici 96/29/Euratom (1), ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia

 

 

294

Juniperis sabina L. (listy, esenciálne oleje a galenické prípravky)

90046-04-1

289-971-1

295

Hyoscín, jeho soli a deriváty

51-34-3

200-090-3

296

Soli zlata

 

 

297

Selén a jeho zlúčeniny okrem sulfidu seleničitého za podmienok uvedených v prílohe III pod referenčným č. 49

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. a galenické prípravky z neho vyrobené

84929-77-1

284-555-6

299

Sparteín (INN) a jeho soli

90-39-1

201-988-8

300

Glukokortikoidy (Kortikosteroidy)

 

 

301

Datura stramonium L. a galenické prípravky z nej vyrobené

84696-08-2

283-627-4

302

Strofantíny, ich aglukóny a príslušné deriváty

11005-63-3

234-239-9

303

Druhy Strophantus a galenické prípravky z nich vyrobené

 

 

304

Strychnín a jeho soli

57-24-9

200-319-7

305

Druhy Strychnos a galenické prípravky z nich vyrobené

 

 

306

Narkotiká, prírodné a syntetické: všetky látky uvedené v tabuľkách I a II jednotného dohovoru o omamných látkach podpísaného v New Yorku dňa 30. marca 1961

 

 

307

Sulfónamidy (sulfanylamid a jeho deriváty a ich soli získané substitúciou jedného alebo viacerých atómov vodíka v aminoskupinách) a ich soli

 

 

308

Sultiam (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neodým a jeho soli

7440-00-8

231-109-3

310

Tiotepa (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus jaborandi Holmes a galenické prípravky z neho vyrobené

84696-42-4

283-649-4

312

Telúr a jeho zlúčeniny

13494-80-9

236-813-4

313

Xylometazolín (INN) a jeho soli

526-36-3

208-390-6

314

Tetrachlóretén

127-18-4

204-825-9

315

Tetrachórmetán

56-23-5

200-262-8

316

Hexaetyltetrafosfát

757-58-4

212-057-0

317

Tálium a jeho zlúčeniny

7440-28-0

231-138-1

318

Thevetia neriifolia Juss., glykozidový extrakt

90147-54-9

290-446-4

319

Etiónamid (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Fenotiazín (INN) a jeho zlúčeniny

92-84-2

202-196-5

321

Tiomočovina a jej deriváty okrem zlúčeniny, ktorá je uvedená v prílohe III

62-56-6

200-543-5

322

Mefenezín (INN) a jeho estery

59-47-2

200-427-4

323

Vakcíny, toxíny alebo séra vymedzené ako imunologické lieky v článku 1 ods. 4 smernice 2001/83/ES

 

 

324

Tranylkypromín (INN) a jeho soli

155-09-9

205-841-9

325

Trichlórnitrometán (chlórpikrín)

76-06-2

200-930-9

326

2,2,2-tribrómetanol (Tribrómoetylalkohol)

75-80-9

200-903-1

327

Trichlórmetín (INN) a jeho soli

817-09-4

212-442-3

328

Tretamín (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Galamín-trijodid (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea scilla Steinh. a galenické prípravky z nej vyrobené

84650-62-4

283-520-2

331

Veratrín, jeho soli a galenické prípravky z neho vyrobené

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind. (semená a galenické prípravky)

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrum spp. a prípravky z nich vyrobené

90131-91-2

290-407-1

334

Monomér vinylchloridu

75-01-4

200-831-0

335

Ergokalciferol (INN) a Cholekalciferol (vitamíny D2 a D3)

50-14-6; 67-97-0

200-014-9: 200-673-2

336

Soli O-alkylditiouhličitých kyselín (xantáty)

 

 

337

Yohimbín a jeho soli

146-48-5

205-672-0

338

Dimetylsulfoxid (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Difenhydramín (INN) a jeho soli

58-73-1

200-396-7

340

4-terc-butylfenol

98-54-4

202-679-0

341

4-terc-butylpyrokatechol

98-29-3

202-653-9

342

Dihydrotachysterol (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Dioxán

123-91-1

204-661-8

344

Morfolín a jeho soli

110-91-8

203-815-1

345

Pyrethrum album L. a galenické prípravky z nej vyrobené

 

 

346

2-[4-metoxybenzyl-N-(2-pyridyl)amino] etyldimetylamín maleát (Mepyramín maleát; Pyrilamín maleát)

59-33-6

200-422-7

347

Tripelenamín (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetrachlórsalicylanilidy

7426-07-5

 

349

Dichlórsalicylanilidy

1147-98-4

 

350

Tetrabrómosalicylanilidy

 

 

351

Dibrómosalicylanilidy

 

 

352

Bitionol (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Monosulfidy tirámu

97-74-5

202-605-7

354

Presunuté alebo vypustené

 

 

355

Dimetylformamid (N,N-dimetylformamid)

68-12-2

200-679-5

356

4-fenylbut-3-én-2-ón (benzylidén-acetón)

122-57-6

204-555-1

357

Benzoáty 4-hydroxy-3-metoxycinnamylalkoholu (Koniferyl alkohol) okrem ich prirodzeného obsahu v používaných prírodných esenciách

 

 

358

Furokumaríny (napr. trioxysalén (INN), 8-metoxypsoralén, 5-metoxypsoralén) okrem ich prirodzeného obsahu v používaných prírodných esenciách.

V kozmetických výrobkoch na ochranu pred slnečným žiarením a v kozmetických výrobkoch na zhnednutie pokožky musí byť obsah furokumarínov menej ako 1 mg/kg

3902-71-4/298-81-7/484-20-8

223-459-0/206-066-9/207-604-5

359

Olej zo semien Laurus nobilis L.

84603-73-6

283-272-5

360

Safrol okrem jeho prirodzeného obsahu v používaných prírodných esenciách, ak jeho koncentrácia neprekročí:

100 ppm v konečnom kozmetickom výrobku, 50 ppm v kozmetických výrobkoch na zuby a v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny a za predpokladu, že safrol nie je prítomný v detských zubných pastách

94-59-7

202-345-4

361

5,5'-diizopropyl-2,2'-dimetylbifenyl-4,4'-diyl-dijodit (tymoljodid)

552-22-7

209-007-5

362

3'-etyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetrametyl-2'-acetonaftón alebo 7-acetyl-6-etyl-1,1,4,4-tetrametyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalén (AETT; Versalid)

88-29-9

201-817-7

363

o-fenyléndiamín a jeho soli

95-54-5

202-430-6

364

4-metyl-m-fenyléndiamín (toluén-2,4-diamín) a jeho soli

95-80-7

202-453-1

365

Kyselina aristolochová a jej soli; Aristolochia spp. a prípravky z nich vyrobené

475-80-9/313-67-7/15918-62-4

202-499-6/206-238-3/-

366

Chloroform

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-[b,e][1,4]-dioxín (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

2,6-dimetyl-1,3-dioxán-4-ylacetát (Dimetoxán)

828-00-2

212-579-9

369

Pyritión sodný (INNM) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(trichlórmetyltio)-4-cyklohexén-1,2-dikarboximid (Kaptán - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2'-dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlórdifenylmetán (Hexachlorofén INN))

70-30-4

200-733-8

372

6-(piperidinyl)-2,4-pyrimidíndiamín-3-oxid (Minoxidil INN)) a jeho soli

38304-91-5

253-874-2

373

3,4',5-tribrómosalicylanilid (Tribrómosalán (INN))

87-10-5

201-723-6

374

Phytolacca spp. a prípravky z nich vyrobené

65497-07-6/60820-94-2

 

375

Tretinoín (INN) (kyselina retinová a jej soli)

302-79-4

206-129-0

376

1-metoxy-2,4-diaminobenzén (2,4-diaminoanizol - CI 76050) a jeho soli

615-05-4

210-406-1

377

1-metoxy-2,5-diaminobenzén (2,5-diaminoanizol) a jeho soli

5307-02-8

226-161-9

378

Farbivo CI 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Farbivo CI 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Farbivo CI 42555 (Basic Violet 3)

Farbivo CI 42555:1

Farbivo CI 42555:2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

Amyl-4-dimetylaminobenzoát, zmes izomérov; Padimát A (INN)

14779-78-3

238-849-6

383

2-amino-4-nitrofenol

99-57-0

202-767-9

384

2-amino-5-nitrofenol

121-88-0

204-503-8

385

11-α-hydroxypregn-4-én-3,20-dión a jeho estery

80-75-1

201-306-9

386

Farbivo CI 42640 ([4-[[4-(N,N-dimetylamino)fenyl][4-[etyl(3-sulfonátobenzyl)amino]phenyl]metylidén](etyl)(3-sulfonátobenzyl)amónium, sodná soľ)

1694-09-3

216-901-9

387

Farbivo CI 13065

587-98-4

209-608-2

388

Farbivo CI 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

 

389

Farbivo CI 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Antiandrogény so steroidnou štruktúrou

 

 

391

Zirkónium a jeho zlúčeniny okrem látok uvedených pod referenčným číslom 50 v prílohe III a zirkónových moridiel, pigmentov alebo solí farbív v prípade, že sú uvedené v prílohe IV

7440-67-7

231-176-9

392

Presunuté alebo vypustené

 

 

393

Acetonitril

75-05-8

200-835-2

394

Tetrahydrozolín (Tetryzolín (INN)) a jeho soli

84-22-0

201-522-3

395

Hydroxy-8-chinolín a jeho sulfát okrem použitia na účely uvedené pod ref. č. 51 v prílohe III

148-24-3/134-31-6

205-711-1/205-137-1

396

[2,2'-disulfándiyldi(pyridín)-1,1'-dioxid adičný komplex s trihydrátohorečnatým (disulfid pyrittiónu so síranom horečnatým)

43143-11-9

256-115-3

397

Farbivo CI 12075 (Pigment Orange 5) a jeho komplexy, pigmenty a soli

3468-63-1

222-429-4

398

Farbivo CI 45170 a CI 45170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9/509-34-2

201-383-9/208-096-8

399

Lidokaín (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-epoxybután

106-88-7

203-438-2

401

Farbivo CI 15585

5160-02-1/2092-56-0

225-935-3/218-248-5

402

Mliečnan strontnatý

29870-99-3

249-915-9

403

Dusičnan strontnatý

10042-76-9

233-131-9

404

Polykarboxylát strontnatý

 

 

405

Pramokaín (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-etoxy-m-fenyléndiamín a jeho soli

5862-77-1

 

407

2,4-diaminofenyletanol a jeho soli

14572-93-1

 

408

Pyrokatechol (Katechol)

120-80-9

204-427-5

409

Pyrogalol

87-66-1

201-762-9

410

Nitrózoamíny napr. dimetylnitrózoamín; N-nitrózodipropylamín; 2,2'-(nitrózoimino)dietanol

62-75-9/621-64-7/1116-54-7

200-549-8/210-698-0/214-237-4

411

Sekundárne alkyl- a alkanolamíny a ich soli

 

 

412

4-amino-2-nitrofenol

119-34-6

204-316-1

413

2-metyl-m-fenyléndiamín (Toluén-2,6-diamín)

823-40-5

212-513-9

414

4-terc.-butyl-3-metoxy-2,6-dinitrotoluén (Musk ambrette)

83-66-9

201-493-7

415

Presunuté alebo vypustené

 

 

416

Bunky, tkanivá alebo produkty ľudského pôvodu

 

 

417

3,3-bis(4-hydroxyfenyl)ftalid; Fenolftaleín (INN)

77-09-8

201-004-7

418

Kyselina 3-(imidazol-4-yl)akrylová (kyselina urokanová)a jej etylester

104-98-3/27538-35-8

203-258-4/248-515-1

419

Materiály kategórie1 a 2 tak ako sú uvedené v článkoch 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (3), a zložky z nich získané

 

 

420

Surové a rafinované uhoľné dechty

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-pentametyl-4,6-dinitroindán (Moskene)

116-66-5

204-149-4

422

5-terc.-butyl-1,2,3-trimetyl-4,6-dinitrobenzén (Musk tibetene)

145-39-1

205-651-6

423

Olej z koreňa alanu (Inula helenium L.), ak je použitý ako vonná zložka

97676-35-2

 

424

Benzylkyanid, ak je použitý ako vonná zložka

140-29-4

205-410-5

425

Cyklámenalkohol, ak je použitý ako vonná zložka

4756-19-8

225-289-2

426

Dietylmaleát, ak je použitý ako vonná zložka

141-05-9

205-451-9

427

3,4-dihydrokumarín, ak je použitý ako vonná zložka

119-84-6

204-354-9

428

2,4-dihydroxy-3-metylbenzaldehyd, ak je použitý ako vonná zložka

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-dimetylokt-2-én-1-ol (6,7-dihydrogeraniol), ak je použitý ako vonná zložka

40607-48-5

254-999-5

430

8-terc-butyl-4,6-dimetyl-2-benzopyrón, ak je použitý ako vonná zložka

17874-34-9

241-827-9

431

Dimetylcitrakonát, ak je použitý ako vonná zložka

617-54-9

 

432

7,11-dimetyldodeka-4,6,10-trién-3-ón (Pseudometyljonón), ak je použitý ako vonná zložka

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-dimetylundeka-3,5,9-trién-2-ón (Pseudojonón), ak je použitý ako vonná zložka

141-10-6

205-457-1

434

Difenylamín, ak je použitý ako vonná zložka

122-39-4

204-539-4

435

Etylakrylát, ak je použitý ako vonná zložka

140-88-5

205-438-8

436

Čistý výťažok z figového listu (Ficus carica L.), ak je použitý ako vonná zložka

68916-52-9

 

437

(E)-hept-2-enál, ak je použitý ako vonná zložka

18829-55-5

242-608-0

438

(E)- hex-2-enál-dietylacetál, ak je použitý ako vonná zložka

67746-30-9

266-989-8

439

(E)- hex-2-enál-dimetylacetál, ak je použitý ako vonná zložka

18318-83-7

242-204-4

440

Hydroabietylalkohol, ak je použitý ako vonná zložka

13393-93-6

236-476-3

441

6-izopropyldekahydro-2-naftol, ak je použitý ako vonná zložka

34131-99-2

251-841-7

442

7-metoxykumarín, ak je použitý ako vonná zložka

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-metoxyfenyl)-but-3-én-2-ón (Anizylidén acetón), ak je použitý ako vonná zložka

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-metoxyfenyl)pent-1-én-3-ón (α-metylanizylidén acetón), ak je použitý ako vonná zložka

104-27-8

203-190-5

445

Metyl-but-2-enoát, ak je použitý ako vonná zložka

623-43-8

210-793-7

446

7-metylchromén-2-ón, ak je použitý ako vonná zložka

2445-83-2

219-499-3

447

5-metylhexán-2,3-dión (Acetyl izovaleryl), ak je použitý ako vonná zložka

13706-86-0

237-241-8

448

2-pentylidéncyklohexanón, ak je použitý ako vonná zložka

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-trimetylundeka-3,5,9-trién-2-ón (Pseudoizometyljonón), ak je použitý ako vonná zložka

1117-41-5

214-245-8

450

Olej z verbeny (Lippia citriodora Kunth.), ak je použitý ako vonná zložka

8024-12-2

 

451

Presunuté alebo vypustené

 

 

452

6-(2-chlóretyl)-6-(2-metoxyetoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekán

37894-46-5

253-704-7

453

Chlorid kobaltnatý

7646-79-9

231-589-4

454

Síran kobaltnatý

10124-43-3

233-334-2

455

Oxid nikelnatý

1313-99-1

215-215-7

456

Oxid nikelitý

1314-06-3

215-217-8

457

Oxid nikeličitý

12035-36-8

234-823-3

458

Sulfid nikelitý

12035-72-2

234-829-6

459

Tetrakarbonyl niklu

13463-39-3

236-669-2

460

Sulfid nikelnatý

16812-54-7

240-841-2

461

Bromičnan draselný

7758-01-2

231-829-8

462

Oxid uhoľnatý

630-08-0

211-128-3

463

1,3-butadién, pozri aj položky 464 až 611

106-99-0

203-450-8

464

Izobután, ak obsahuje ≥ 0,1 % hm. butadiénu

75-28-5

200-857-2

465

Bután, ak obsahuje ≥ 0,1 % hm. butadiénu

106-97-8

203-448-7

466

Plyny (ropné) C3-4, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68131-75-9

268-629-5

467

Koncový plyn (ropný), z absorbéra frakčnej destilácie pri katalytickom krakovaní destilátu a katalytickom krakovaní nafty, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68307-98-2

269-617-2

468

Koncový plyn (ropný), zo stabilizátora pri frakčnej destilácii katalyticky polymerizovanej nafty, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68307-99-3

269-618-8

469

Koncový plyn (ropný), zo stabilizačnej kolóny frakčnej destilácie katalyticky reformovanej nafty, bez obsahu sírovodíka, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68308-00-9

269-619-3

470

Koncový plyn (ropný), zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnej rafinácii krakovaného destilátu, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68308-01-0

269-620-9

471

Koncový plyn (ropný), z absorbéra pri katalytickom krakovaní plynového oleja, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68308-03-2

269-623-5

472

Koncový plyn (ropný), zo zariadenia na regeneráciu plynu, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68308-04-3

269-624-0

473

Koncový plyn (ropný), zo zariadenia na regeneráciu plynu deetanizáciou, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu,

68308-05-4

269-625-6

474

Koncový plyn (ropný), bez kyselín, z frakčnej destilácie, hydrogenačne odsíreneného destilátu a hydrogenačne odsírenej nafty, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu,

68308-06-5

269-626-1

475

Koncový plyn (ropný), bez obsahu sírovodíka, zo stripovacej kolóny hydrogenačne odsíreného vákuového plynového oleja, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu,

68308-07-6

269-627-7

476

Koncový plyn (ropný), zo stabilizačnej kolóny frakčnej destilácie izomerizovanej nafty, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu,

68308-08-7

269-628-2

477

Koncový plyn (ropný), bez obsahu sírovodíka, zo stabilizačnej kolóny ľahkej frakcie primárnej nafty, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68308-09-8

269-629-8

478

Koncový plyn (ropný), bez obsahu sírovodíka, z hydrogenačne odsírenia primárneho destilátu, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68308-10-1

269-630-3

479

Koncový plyn (ropný), zo zariadenia na oddeľovanie etánu, z nástreku pri propánovo-propylénovej alkylácii, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68308-11-2

269-631-9

480

Koncový plyn (ropný), bez obsahu sírovodíka, zo zariadenia na hydrogenačné odsírenie vákuového plynového oleja, ak obsahuje > 0,1 % hm. Butadiénu

68308-12-3

269-632-4

481

Plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové destiláty, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68409-99-4

270-071-2

482

Alkány, C1-2, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68475-57-0

270-651-5

483

Alkány, C2-3, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68475-58-1

270-652-0

484

Alkány, C3-4, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68475-59-2

270-653-6

485

Alkány, C4-5, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68475-60-5

270-654-1

486

Plynné palivá, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68476-26-6

270-667-2

487

Plynné palivá, destiláty ropy, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68476-29-9

270-670-9

488

Uhľovodíky, C3-4, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68476-40-4

270-681-9

489

Uhľovodíky, C4-5, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68476-42-6

270-682-4

490

Uhľovodíky, C2-4, s vysokým obsahom C3, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68476-49-3

270-689-2

491

Ropné plyny, skvapalnené, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68476-85-7

270-704-2

492

Ropné plyny, skvapalnené a odsírené, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68476-86-8

270-705-8

493

Plyny (ropné), C3-4, s vysokým obsahom izobutánu, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-33-8

270-724-1

494

Destiláty (ropné), C3-6, s vysokým obsahom piperylénu, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-35-0

270-726-2

495

Plyny (ropné), pri nástreku do amínovej jednotky, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-65-6

270-746-1

496

Plyny (ropné) z hydrogenačného odsírenia benzénu, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-66-7

270-747-7

497

Plyny (ropné), s vysokým obsahom vodíka, z recyklácie benzénu, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-67-8

270-748-2

498

Plyny (ropné), zmesné olejove, s vysokým obsahom vodíka a dusíka, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-68-9

270-749-8

499

Plyny (ropné), hlavové destiláty zo štiepenia butánu, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-69-0

270-750-3

500

Plyny (ropné), C2-3, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-70-3

270-751-9

501

Plyny (ropné), s vysokým obsahom C4, bez kyselín, destilačné zvyšky z depropanizéra katalyticky krakovaného plynového oleja, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-71-4

270-752-4

502

Plyny (ropné), s vysokým obsahom C3-5, destilačné zvyšky z debutanizéra katalyticky krakovanej nafty, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-72-5

270-754-5

503

Plyny (ropné), s vysokým obsahom C3, bez kyselín, z depropanizéra katalyticky krakovanej nafty, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-73-6

270-755-0

504

Plyny (ropné), z katalytického krakovania, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-74-7

270-756-6

505

Plyny (ropné), s vysokým obsahom C1-5 z katalytického krakovania, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-75-8

270-757-1

506

Plyny (ropné), s vysokým obsahom C2-4, hlavové destiláty zo stabilizačnej kolóny katalyticky polymerizovanej nafty, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-76-9

270-758-7

507

Plyny (ropné), hlavové destiláty zo stripovacej kolóny katalytickoy reformovanej nafty, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-77-0

270-759-2

508

Plyny (ropné), s vysokým obsahom C1-4, z katalytického reformovania, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-79-2

270-760-8

509

Plyny (ropné), C6-8, z okruhu katalytického reformovania, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-80-5

270-761-3

510

Plyny (ropné), C6-8, z katalytického reformovania, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu,

68477-81-6

270-762-9

511

Plyny (ropné), C6-8, s vysokým obsahom vodíka, z okruhu katalytického reformovania, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-82-7

270-763-4

512

Plyny (ropné), C3-5, z nástreku olefínovo-parafínovej alkylácie, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-83-8

270-765-5

513

Plyny (ropné), C2, zo spätného toku, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-84-9

270-766-0

514

Plyny (ropné), s vysokým obsahom C4, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-85-0

270-767-6

515

Plyny (ropné), hlavové destiláty z deetanizéra, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-86-1

270-768-1

516

Plyny (ropné), hlavové destiláty deizobutanizéra, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-87-2

270-769-7

517

Plyny (ropné), s vysokým obsahom propénu, z depropanizéra suché ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-90-7

270-772-3

518

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizéra, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-91-8

270-773-9

519

Plyny (ropné), suché a kyslé, výstup z jednotky koncetrácie plynu, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-92-9

270-774-4

520

Plyny (ropné), výstup zo zariadenia na koncentráciu plynu, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-93-0

270-776-5

521

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizéra pri regenerácii plynu, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-94-1

270-777-0

522

Plyny (ropné), z nástreku do Girbatolovej jednotky, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-95-2

270-778-6

523

Plyny (ropné), na výstupe z absorbéra vodíka, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-96-3

270-779-1

524

Plyny (ropné), s vysokým obsahom vodíka, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-97-4

270-780-7

525

Plyny (ropné), s vysokým obsahom vodíka a dusíka, z recyklácie zmesného oleja pri hydrogenizačnej rafinácii, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-98-5

270-781-2

526

Plyny (ropné), s vysokým obsahom C4, bez sírovodíka, z frakcionačnej destilácie izomerizovanej nafty, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68477-99-6

270-782-8

527

Plyny (ropné), s vysokým obsahom vodíka, z recyklácie, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68478-00-2

270-783-3

528

Plyny (ropné), s vysokým obsahom vodíka, z reformácie čerstvého nástreku, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68478-01-3

270-784-9

529

Plyny (ropné), z reformovacieho hydrogenačného zariadenia, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68478-02-4

270-785-4

530

Plyny (ropné), s vysokým obsahom vodíka a metánu, z reformovacieho hydrogenačného zariadenia, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68478-03-5

270-787-5

531

Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka, z čerstvého nástreku refornačnej hydrogenačnej rafinácie zariadenia, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68478-04-6

270-788-0

532

Plyny (ropné), z destilačného zariadenia na tepelné krakovanie, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68478-05-7

270-789-6

533

Koncový plyn (ropný), z frakcionačného refluxu katalyticky krakovaného číreného oleja a tepelne krakovaného vákuového zvyšku, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68478-21-7

270-802-5

534

Koncový plyn (ropný), zo stabilizačného absorbéra, katalyticky krakovanej nafty, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68478-22-8

270-803-0

535

Koncový plyn (ropný), z frakčnej destilácie kombinovanej s katalytickým krakovaním, katalytickým reformovaním a hydrogenačným odsírením, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68478-24-0

270-804-6

536

Koncový plyn (ropný), z absorbéra refrakcionačnej destilácie s katalytickým krakovaním, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68478-25-1

270-805-1

537

Koncový plyn (ropný), z frakcionačnej stabilizačnej kolóny katalyticky reformovanej nafty, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68478-26-2

270-806-7

538

Koncový plyn (ropný), z odlučovača katalyticky reformovanej nafty, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68478-27-3

270-807-2

539

Koncový plyn (ropný), zo stabilizačnej kolóny katalyticky reformovanej nafty, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68478-28-4

270-808-8

540

Koncový plyn (ropný), z odlučovača hydrogenizčnej rafinácii krakovaného destilátu, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68478-29-5

270-809-3

541

Koncový plyn (ropný), z odlučovača hydrogenačne odsírenej primárnej nafty, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68478-30-8

270-810-9

542

Koncový plyn (ropný), s vysokým obsahom C4, zmiešaný prúd zo zariadenia na sýtenie plynu, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68478-32-0

270-813-5

543

Koncový plyn (ropný), z regeneračného zariadenia na sýtenie plynu, vysoký obsah C1-2, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68478-33-1

270-814-0

544

Koncový plyn (ropný), z tepelného krakovania vákuových zvyškov, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68478-34-2

270-815-6

545

Uhľovodíky, s vysokým obsahom C3-4, ropný destilát, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68512-91-4

270-990-9

546

Plyny (ropné), hlavové destiláty zo stabilizačnej kolóny katalyticky reformovanej primárnej nafty, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68513-14-4

270-999-8

547

Plyny (ropné), z dehaxanizéra celého rozsahu primárnej nafty, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68513-15-5

271-000-8

548

Plyny (ropné), s vysokým obsahom uhľovodíkov, z depropanizéra hydrogenačného krakovania, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68513-16-6

271-001-3

549

Plyny (ropné), zo stabilizátora ľahkej frakcie primárnej nafty, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68513-17-7

271-002-9

550

Plyny (ropné), výtok z reformačnej prietokovej vysokotlakovej rovnovážnej destilácie, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68513-18-8

271-003-4

551

Plyny (ropné), výtok z reformačnej prietokovej nízkotlakovej rovnovážnej destilácie, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68513-19-9

271-005-5

552

Zvyšky (ropné) s vysokým obsahom C4, z oddeľovacej alkylačnej kolóny, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68513-66-6

271-010-2

553

Uhľovodíky, C1-4, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68514-31-8

271-032-2

554

Uhľovodíky, C1-4, odsírené, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68514-36-3

271-038-5

555

Plyny (ropné), výstupe z destilácie ropného rafinérskeho plynu, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68527-15-1

271-258-1

556

Uhľovodíky, C1-3, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68527-16-2

271-259-7

557

Uhľovodíky, C1-4, frakcia debutanizéra, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68527-19-5

271-261-8

558

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizéra hydrogenačnej destilácie benzénovej jednotky, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68602-82-4

271-623-5

559

Plyny (ropné), C1-5 vlhké, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68602-83-5

271-624-0

560

Plyny (ropné), na výstupe zo sekundárneho absorbéra, fluidné, z frakčnej destilácie hlavových destilátov z katalytického krakovania, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68602-84-6

271-625-6

561

Uhľovodíky, C2-4, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68606-25-7

271-734-9

562

Uhľovodíky, C3, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68606-26-8

271-735-4

563

Plyny (ropné), z alkylačného nástreku, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68606-27-9

271-737-5

564

Plyny (ropné), z frakčnej destilácie destilačných zvyškov z depropanizéra, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68606-34-8

271-742-2

565

Ropné produkty, rafinérske plyny, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68607-11-4

271-750-6

566

Plyny (ropné), z hydrokrakovania v nízkotlakovom odlučovači, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68783-06-2

272-182-1

567

Plyny (ropné), rafinérska zmes, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68783-07-3

272-183-7

568

Plyny (ropné), z katalytického krakovania, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68783-64-2

272-203-4

569

Plyny (ropné), C2-4, odsírené, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68783-65-3

272-205-5

570

Plyny (ropné) rafinérske, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68814-67-5

272-338-9

571

Plyny (ropné), z odlučovača platformovaných produktov, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68814-90-4

272-343-6

572

Plyny (ropné), zo stabilizačnej kolóny depentanizéra hydrogenačne rafinovaného kyslého kerozínu, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68911-58-0

272-775-5

573

Plyny (ropné), z jednotky rovnovážnej destilácie hydrogenačne rafinovaného kyslého kerozínu, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68911-59-1

272-776-0

574

Plyny (ropné), z frakčnej destilácie ropy, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68918-99-0

272-871-7

575

Plyny (ropné), z dehexanizéra, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68919-00-6

272-872-2

576

Plyny (ropné), z výstupu zariadenia na odsírenie z„unifiner“ destilátu v stripovacej kolóne, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68919-01-7

272-873-8

577

Plyny (ropné), z frakčnej destilácie fluidných produktov katalytického krakovania, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68919-02-8

272-874-3

578

Plyny (ropné), zo sekundárneho pracieho absorbéra fluidných produktov katalytického krakovania, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68919-03-9

272-875-9

579

Plyny (ropné) zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnom odsírení ťažkého destilátu, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68919-04-0

272-876-4

580

Plyny (ropné), na výstupe zo stabilizačnej kolóny frakcionácie ľahkej frakcie primárneho benzínu, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68919-05-1

272-878-5

581

Plyny (ropné), zo stripovacieho zariadenia „unifiner“ pri odsírení nafty, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68919-06-2

272-879-0

582

Plyny (ropné), zo stabilizačnej kolóny, frakčná destilácieí ľahkých ľahkých zbytkov, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68919-07-3

272-880-6

583

Plyny (ropné), z odparovacej kolóny, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68919-08-4

272-881-1

584

Plyny (ropné), z katalytickej reformácie primárnej nafty, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68919-09-5

272-882-7

585

Plyny (ropné), z primárnej stabilizačnej kolóny, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68919-10-8

272-883-2

586

Plyny (ropné), zo stripovacej kolóny na decht, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68919-11-9

272-884-8

587

Plyny (ropné), zo stripovacieho zariadenia „unifiner“, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68919-12-0

272-885-3

588

Plyny (ropné), hlavové destiláty oddeľovacej kolóny katalytického krakovania, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68919-20-0

272-893-7

589

Plyny (ropné), z debutanizéru katalyticky krakovanej nafty, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68952-76-1

273-169-3

590

Koncový plyn (ropný), zo stabilizačnej kolóny katalytickom krakovaného destilátu a nafty, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68952-77-2

273-170-9

591

Koncový plyn (ropný), z katalytického separátora hydrogenačne odsírenej nafty, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68952-79-4

273-173-5

592

Koncový plyn (ropný), z hydrogenačne odsírenej primárnej nafty, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68952-80-7

273-174-0

593

Koncový plyn (ropný), z absorbéra tepelne krakovaného destilátu, plynového oleja a nafty, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68952-81-8

273-175-6

594

Koncový plyn (ropný), zo stabilizačnej kolóny frakčnej destlácie tepelne krakovaných uhľovodíkov, koksovanie ropy, ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

68952-82-9

273-176-1

595

Plyny (ropné), ľahké produktyparnej pyrolýzy, s vysikým obsahombutadiénu, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68955-28-2

273-265-5

596

Plyny (ropné), zo špongiového absorbéra, hlavové destiláty z odsírovacej kolóny frakčnej destilácie fluidného produktu katalytického krakovania a plynového oleja, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68955-33-9

273-269-7

597

Plyny (ropné), hlavové destiláty z katalytickej reformačnej stabilizačnej kolóny primárnej nafty, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68955-34-0

273-270-2

598

Plyny (ropné), z destilaácie a katalytického krakovania ropy, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

68989-88-8

273-563-5

599

Uhľovodíky, C4, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

87741-01-3

289-339-5

600

Alkány, C1-4, s vysokým obsahom C3, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

90622-55-2

292-456-4

601

Plyny (ropné), z dietanolamínovej práčky plynového oleja, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

92045-15-3

295-397-2

602

Plyny (ropné), výstup z hydrogenačného odsírenia plynového oleja na, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

92045-16-4

295-398-8

603

Plyny (ropné), výstup z hydrogenačného odsírenia plynového oleja, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

92045-17-5

295-399-3

604

Plyny (ropné), výstup z hydrogenačného zariadenia v rovnovážnej destilačnej kolóne, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

92045-18-6

295-400-7

605

Plyny (ropné), vysokotlakové zvyšky z parného krakovania nafty, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

92045-19-7

295-401-2

606

Plyny (ropné), zo zariadenia na konverziu zvyškov, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

92045-20-0

295-402-8

607

Plyny (ropné), s vysokým obsahom C3, z parného krakovania, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

92045-22-2

295-404-9

608

Uhľovodíky, C4, destiláty z parného krakovania, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

92045-23-3

295-405-4

609

Ropné plyny, skvapalnené, odsírené, C4 frakcia, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

92045-80-2

295-463-0

610

Uhľovodíky, C4, bez 1,3-butadiénu a izobuténu, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

95465-89-7

306-004-1

611

Rafináty (ropné), z parného krakovaní frakcie C4 octanu meďnatoamónneho, C3-5 a nenasýtenej frakcie C3-5, ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

97722-19-5

307-769-4

612

Benzo[def]chryzén (= benzo[a]pyrén)

50-32-8

200-028-5

613.

Decht, uhoľno-dechtový, ropný, ak obsahuje > 0,005 % hm benzo[a]pyrénu

68187-57-5

269-109-0

614.

Destiláty (uhoľno-ropné), kondenzované cyklické aromatické uhľovodíky, ak obsahujú > 0,005 % hm benzo[a]pyrénu

68188-48-7

269-159-3

615

Presunuté alebo vypustené

 

 

616

Presunuté alebo vypustené

 

 

617.

Kreozotový olej, acenafténová frakcia, bez acenafténu, ak obsahuje > 0,005 % hm benzo[a]pyrénu

90640-85-0

292-606-9

618

Decht, uhoľno-dechtový, nízkotepelný, ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

90669-57-1

292-651-4

619

Decht, uhoľno-dechtový, nízkotepelný, z tepelného spracovania, ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

90669-58-2

292-653-5

620

Decht, uhoľno-dechtový, nízkotepelný, oxidovaný, ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

90669-59-3

292-654-0

621

Extrakt zvyškov (uhoľný), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

91697-23-3

294-285-0

622

Parafínové vosky (uhoľné), z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu, ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

92045-71-1

295-454-1

623

Parafínové vosky (uhoľné), z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu, hydrogenačne rafinovaného, ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

92045-72-2

295-455-7

624

Tuhý odpad, koksovaný uhoľný decht, ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

92062-34-5

295-549-8

625

Decht, uhoľný, vysokotepelný, sekundárny, ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

94114-13-3

302-650-3

626

Zvyšky (uhoľné) pri extrakcii kvapalným rozpúšťadlom, ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

94114-46-2

302-681-2

627

Uhoľné kvapaliny, extrakty kvapalných rozpúšťadiel, ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

94114-47-3

302-682-8

628

Uhoľné kvapaliny, roztoky extraktov kvapalných rozpúšťadiel, ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

94114-48-4

302-683-3

629

Parafínové vosky (uhoľné), z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu, filtrované cez aktívne uhlie, ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

97926-76-6

308-296-6

630

Parafínové vosky (uhoľné), z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu upravované hlinkou, ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

97926-77-7

308-297-1

631

Parafínové vosky (uhoľné), z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu, upravované, kyselinou kremičitou, ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

97926-78-8

308-298-7

632

Absorpčné oleje, z frakcie bicyklických aromatických a heterocyklických uhľovodíkov, ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

101316-45-4

309-851-5

633

Aromatické uhľovodíky, C20-28, polycyklické, zmiešaný polyetylén a polypropylén z uhoľného dechtu, derivovaný pyrolýzou, ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

101794-74-5

309-956-6

634

Aromatické uhľovodíky, C20-28, polycyklické, zmiešaný polyetylén z uhoľného dechtu, derivovaný pyrolýzou polyetylénu, ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

101794-75-6

309-957-1

635

Aromatické uhľovodíky, C20-28, polycyklické, zmiešaný polystyrén z uhoľného dechtu, derivovaný pyrolýzou, ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

101794-76-7

309-958-7

636

Decht, uhoľný decht, vysokotepelný, tepelne spracovaný, ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

121575-60-8

310-162-7

637

Dibenz[a,h]antracén

53-70-3

200-181-8

638

Benz[a]antracén

56-55-3

200-280-6

639

Benzo[e]pyrén

192-97-2

205-892-7

640

Benzo[j]fluorantén

205-82-3

205-910-3

641

Benz(e)acefenantrylén

205-99-2

205-911-9

642

Benzo(k)fluorantén

207-08-9

205-916-6

643

Chryzén

218-01-9

205-923-4

644

2-brómopropán

75-26-3

200-855-1

645

Trichlóretylén

79-01-6

201-167-4

646

1,2-dibrómo-3-chlórpropán

96-12-8

202-479-3

647

2,3-dibrómopropán-1-ol

96-13-9

202-480-9

648

1,3-dichlórpropán-2-ol

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-trichlórtoluén

98-07-7

202-634-5

650

α-chlórtoluén (Benzylchlorid)

100-44-7

202-853-6

651

Dibrómetán

106-93-4

203-444-5

652

Hexachlórbenzén

118-74-1

204-273-9

653

Brómoetylén (Vinylbromid)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-dichlórbut-2-én

764-41-0

212-121-8

655

Metyloxirán (Propylénoxid)

75-56-9

200-879-2

656

(Epoxyetyl)benzén (Styrénoxid)

96-09-3

202-476-7

657

1-chlór-2,3-epoxypropán (Epichlórhydrín)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-chlór-2,3-epoxypropán

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-epoxy-3-fenoxypropán (Fenylglycidyléter)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-epoxypropán-1-ol (Glycidol)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-epoxy-1-propanol

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-bioxirán (1,2:3,4-diepoxybután)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluórofenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl]oxirán; Epoxikonazol

133855-98-8

406-850-2

664

Chlórmetylmetyléter

107-30-2

203-480-1

665

2-metoxyetanol a jeho acetát ((2-metoxyetyl)-acetát)

109-86-4/110-49-6

203-713-7/203-772-9

666

2-etoxyetanol a jeho acetát ((2-etoxyetyl)-acetát)

110-80-5/111-15-9

203-804-1/203-839-2

667

Oxybis[chlórmetán] alebo bis(chlórmetyl)éter

542-88-1

208-832-8

668

2-metoxypropanol

1589-47-5

216-455-5

669

Propiolaktón

57-57-8

200-340-1

670

Dimetylkarbamoylchlorid

79-44-7

201-208-6

671

Uretán (Etylkarbamát)

51-79-6

200-123-1

672

Presunuté alebo vypustené

 

 

673

Presunuté alebo vypustené

 

 

674

Kyselina metoxyoctová

625-45-6

210-894-6

675

Dibutylftalát

84-74-2

201-557-4

676

bis(2-metyoxyetyl)éter (Dimetoxydiglykol)

111-96-6

203-924-4

677

bis(2-etylhexyl)ftalát (Dietylhexylftalát)

117-81-7

204-211-0

678

bis(2-metoxyetyl)ftalát

117-82-8

204-212-6

679

2-metoxypropylacetát

70657-70-4

274-724-2

680

2-etylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxyfenyl]-metyl]tio]acetát

80387-97-9

279-452-8

681

Akrylamid, ak nepodlieha iným požiadavkám toho nariadenia

79-06-1

201-173-7

682

Akrylonitril

107-13-1

203-466-5

683

2-nitropropán

79-46-9

201-209-1

684

Dinoseb, jeho soli a estery okrem tých, ktoré sú uvedené na inom mieste tohto zoznamu

88-85-7

201-861-7

685

2-nitroanizol

91-23-6

202-052-1

686

4-nitrobifenyl

92-93-3

202-204-7

687

2,4-Dnitrotoluén;

Dnitrotoluén, technicky čistý

121-14-2/25321-14-6

204-450-0/246-836-1

688

Binapakryl

485-31-4

207-612-9

689

2-nitronaftalén

581-89-5

209-474-5

690

2,3-dinitrotoluén

602-01-7

210-013-5

691

5-nitroacenaftén

602-87-9

210-025-0

692

2,6-dinitrotoluén

606-20-2

210-106-0

693

3,4-dinitrotoluén

610-39-9

210-222-1

694

3,5-dinitrotoluén

618-85-9

210-566-2

695

2,5-dinitrotoluén

619-15-8

210-581-4

696

Dinoterb, jeho soli a estery

1420-07-1

215-813-8

697

Nitrofén

1836-75-5

217-406-0

698

Presunuté alebo vypustené

 

 

699

Diazometán

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-tetraaminoantrachinón (Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Presunuté alebo vypustené

 

 

702

1-metyl-3-nitro-1-nitrózoguanidín

70-25-7

200-730-1

703

Presunuté alebo vypustené

 

 

704

Presunuté alebo vypustené

 

 

705

4,4′-metyléndianilín

101-77-9

202-974-4

706

4,4′-(4-iminocyklohexa-2,5-dienylidénmetylén)dianilín-hydrochlorid

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-metyléndi-o-toluidín

838-88-0

212-658-8

708

o-anizidín

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-dimetoxybenzidín (Ortodianizidín) a jeho soli

119-90-4

204-355-4

710

Presunuté alebo vypustené

 

 

711

Azofarbivá na báze o-dianizidínu

 

 

712

3,3′-dichlórbenzidín

91-94-1

202-109-0

713

Benzidín dihydrochlorid

531-85-1

208-519-6

714

[[1,1′-bifenyl]-4,4′-diyl]diamónium-sulfát

531-86-2

208-520-1

715

3,3’-dichlórbenzidín dihydrochlorid

612-83-9

210-323-0

716

Benzidínsulfát

21136-70-9

244-236-4

717

Benzidínacetát

36341-27-2

252-984-8

718

3,3’-dichlórbenzidín dihydrogen-bis(sulfát)

64969-34-2

265-293-1

719

3,3′-dichlórbenzidín-sulfát

74332-73-3

277-822-3

720

Azofarbivá na báze benzidínu

 

 

721

4,4′-bi-o-toluidín (Ortotolidín)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-bi-o-toluidín-dihydrochlorid

612-82-8

210-322-5

723

[3,3’-dimetyl[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl]diamónium bis-(hydrogensulfát)

64969-36-4

265-294-7

724

4,4’-bi-o-toluidín-sulfát

74753-18-7

277-985-0

725

Farbivá na báze o-toluidínu

 

611-030-00-4

726

Bifenyl-4-ylamín (4-aminobifenyl)) a jeho soli

92-67-1

202-177-1

727

Azobenzén

103-33-3

203-102-5

728

(Metyl-ONN-azoxy)metylacetát

592-62-1

209-765-7

729

Cykloheximid

66-81-9

200-636-0

730

2-metylaziridín

75-55-8

200-878-7

731

Imidazolidín-2-tión (Etylén tiomočovina)

96-45-7

202-506-9

732

Furán

110-00-9

203-727-3

733

Aziridín

151-56-4

205-793-9

734

Kaptafol

2425-06-1

219-363-3

735

Karbadox

6804-07-5

229-879-0

736

Flumioxazín

103361-09-7

613-166-00-X

737

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

738

Vinklozolín

50471-44-8

256-599-6

739

Fluazifop-butyl

69806-50-4

274-125-6

740

Flusilazol

85509-19-9

014-017-00-6

741

1,3,5-tris(oxiranylmetyl)-1,3,5-triazín-2,4,6(1H,3H,5H)-trión (TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742

Tioacetamid

62-55-5

200-541-4

743

Presunuté alebo vypustené

 

 

744

Formamid

75-12-7

200-842-0

745

N-metylacetamid

79-16-3

201-182-6

746

N-metylformamid

123-39-7

204-624-6

747

N,N-dimetylacetamid

127-19-5

204-826-4

748

Hexametylfosfortriamid

680-31-9

211-653-8

749

Dietylsulfát

64-67-5

200-589-6

750

Dimetylsulfát

77-78-1

201-058-1

751

Propán-1,3-sultón

1120-71-4

214-317-9

752

Dimetylamidsulfamoylchlorid

13360-57-1

236-412-4

753

Sulfalát

95-06-7

202-388-9

754

Zmes: 4-[[bis-(4-fluórofenyl)metylsilyl]metyl]-4H-1,2,4-triazol a 1-[[bis-(4-fluórfenyl)metylsilyl]metyl]-1H-1,2,4-triazolu

 

403-250-2

755

(+/–)-tetrahydrofurfuryl -(R)-2-[4-(6-chlórchinoxalín-2-yloxy)fenyloxy]-propionát

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-hydroxy-1-(3-izopropoxypropyl)-4-metyl-2-oxo-5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridínkarbonitril

85136-74-9

400-340-3

757

Mravčan (6-(4-hydroxy-3-(2-metoxyfenylazo)-2-sulfonáto-7-naftylamino)-1,3,5-triazín-2,4-diyl)bis[(amino-1-metyletyl)amónny

108225-03-2

402-060-7

758

4’-(8-acetylamino-3,6-disulfonáto-2-naftylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-sulfonáto-2-naftylazo)-bifenyl–1,3’,3’’, 1’’’-tetraoláto-O,O’,O’’,O’’’]meďnatan trisodný

 

413-590-3

759

Zmes: N-[3-hydroxy-2-(2-metylakryloylaminometoxy)-propoxymetyl]-2-metylakrylamid a N-[2,3-bis-(2-metylakryloylaminometoxy)propoxymetyl]-2-metylakrylamid a metakrylamid a 2-metyl-N-(2-metylakryloylamino metoxymetyl)-akrylamid a N-(2,3-dihydroxypropoxymetyl)-2-metylakrylamidu

 

412-790-8

760

1,3,5-tris-[(2S a 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazín-2,4,6-(1H,3H,5H)-trión (Teroxirón)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Erionit

12510-42-8

650-012-00-0

762

Azbest

12001-28-4

650-013-00-6

763

Ropa

8002-05-9

232-298-5

764

Destiláty (ropné), ťažké, z hydrogenačného krakovania, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu dimetylsulfoxidu (ďalej len DMSO)

64741-76-0

265-077-7

765

Destiláty (ropné), ťažké, parafínové z rafinácie rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64741-88-4

265-090-8

766

Destiláty (ropné), ľahké, parafínové z rafinácie rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64741-89-5

265-091-3

767

Zvyškové oleje (ropné), odsafaltované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64741-95-3

265-096-0

768

Destiláty (ropné), ťažké, nafténové, rafinované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64741-96-4

265-097-6

769

Destiláty (ropné), ľahké, nafténové, rafinované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64741-97-5

265-098-1

770

Zvyškové oleje (ropné), rafinované rozpúšťadlom, ak obsahujú >3 % hm. extraktu DMSO

64742-01-4

265-101-6

771

Destiláty (ropné), ťažké, parafínové, upravované hlinkou, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-36-5

265-137-2

772

Destiláty (ropné), ľahké, parafínové, upravované hlinkou, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-37-6

265-138-8

773

Zvyškové oleje (ropné), upravované hlinkou, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-41-2

265-143-5

774

Destiláty (ropné), ťažké, nafténové, upravované hlinkou, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-44-5

265-146-1

775

Destiláty (ropné), ľahké, nafténové, upravované hlinkou, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-45-6

265-147-7

776

Destiláty (ropné), ťažké, nafténové, z hydrogenačnej rafinácie, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-52-5

265-155-0

777

Destiláty (ropné), ľahké, nafténové, z hydrogenačnej rafinácie, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-53-6

265-156-6

778

Destiláty (ropné), ťažké, parafínové, z hydrogenačnej rafinácie, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-54-7

265-157-1

779

Destiláty (ropné), ľahké, parafínové z hydrogenačnej rafinácie, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-55-8

265-158-7

780

Destiláty (ropné), ľahké, parafínové, odparafínované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-56-9

265-159-2

781

Zvyškové oleje (ropné), z hydrogenačnej rafinácie, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-57-0

265-160-8

782

Zvyškové oleje (ropné), odparafínované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-62-7

265-166-0

783

Destiláty (ropné), ťažké, nafténové, odparafínované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-63-8

265-167-6

784

Destiláty (ropné), ľahké, nafténové, odparafínované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-64-9

265-168-1

785

Destiláty (ropné), ťažké, parafínové, odparafínované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-65-0

265-169-7

786

Olej (ropný) sedimentačný, ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-67-2

265-171-8

787

Nafténové oleje (ropné), ťažké, katalyticky odparafínované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-68-3

265-172-3

788

Nafténové oleje (ropné), ľahké, katalyticky odparafínované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-69-4

265-173-9

789

Parafínové oleje (ropné), ťažké, katalyticky odparafínované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-70-7

265-174-4

790

Parafínové oleje (ropné), ľahké, katalyticky odparafínované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-71-8

265-176-5

791

Nafténové oleje (ropné), ťažké, celkovo odparafínované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-75-2

265-179-1

792

Nafténové oleje (ropné), ľahké, celkovo odparafínované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

64742-76-3

265-180-7

793

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z ťažkého nafténového destilátu, koncentrát aromatických látok, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

68783-00-6

272-175-3

794

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z ťažkého parafínového destilátu, destilované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

68783-04-0

272-180-0

795

Extrakty (ropné), ťažké, parafínové destiláty odasvaltované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

68814-89-1

272-342-0

796

Mazacie oleje (ropné), C20-50 na báze neutrálneho oleja, vysokoviskózne z hydrogenačnej rafinácie, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

72623-85-9

276-736-3

797

Mazacie oleje (ropné), C15-30 na báze neutrálneho oleja, z hydrogenačnej rafinácie, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

72623- 86-0

276-737-9

798

Mazacie oleje (ropné), C20-50 na báze neutrálneho oleja, z hydrogenačnej rafinácie, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

72623- 87-1

276-738-4

799

Mazacie oleje, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

74869-22-0

278-012-2

800

Destiláty (ropné), ťažké, parafínové, odparafínované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

90640-91-8

292-613-7

801

Destiláty (ropné), ľahké, parafínové, celkovo odparafínované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

90640-92-9

292-614-2

802

Destiláty (ropné), ťažké, parafínové a upravované hlinkou, odparafínované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

90640-94-1

292-616-3

803

Uhľovodíky C20-50, ťažké, parafínové, odparafínované rozpúšťadlom, hydrogenačne rafináované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

90640-95-2

292-617-9

804

Destiláty (ropné), ľahké, parafínové a upravované hlinkou, odparafínované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

90640-96-3

292-618-4

805

Destiláty (ropné), ľahké, odparafínované rozpúšťadlom, hydrogenačne rafinované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

90640-97-4

292-620-5

806

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z ťažkých nafténových destilátov, hydrogenačne rafinované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

90641-07-9

292-631-5

807

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z ťažkých parafínových destilátov, hydrogenačne rafinované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

90641-08-0

292-632-0

808

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z ľahkých parafínových destilátov, hydrogenačne rafinované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

90641-09-1

292-633-6

809

Zvyškové oleje (ropné), hydrogenačne rafinované, odparafínované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

90669-74-2

292-656-1

810

Zvyškové oleje (ropné) pri katalytickom odstraňovaní voskov, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

91770-57-9

294-843-3

811

Destiláty (ropné), ťažké, parafínové, odparafínované, hydrogenačne rafinované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

91995-39-0

295-300-3

812

Destiláty (ropné), ľahké, parafínové, odparafínované, hydrogenačne rafinované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

91995-40-3

295-301-9

813

Destiláty (ropné), hydrokrakované, rafinované rozpúšťadlom, odparafínované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

91995-45-8

295-306-6

814

Destiláty (ropné), rafinované rozpúšťadlom, ľahké, nafténové, hydrogenačne rafinované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

91995-54-9

295-316-0

815

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z ľahkých parafínových destilátov, hydrogenačne rafinované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

91995- 73-2

295-335-4

816

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z ľahkých nafténových destilátov, hydrogenačne odsírené, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

91995-75-4

295-338-0

817

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov, rafinované kyselinou, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

91995-76-5

295-339-6

818

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z ľahkých parafínových destilátov, hydrogenačne odsírené, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

91995-77-6

295-340-1

819

Extrakty (ropné), ľahké vákuové plynové oleje rozpustné, hydrogenačne rafinované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

91995-79-8

295-342-2

820

Mäkký parafínn (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

92045-12-0

295-394-6

821

Mazacie oleje (ropné), C17-35, rozpúšťadlové, odparafínované, hydrogenčne rafinované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

92045-42-6

295-423-2

822

Mazacie oleje (ropné), hydrokrakované, nearomatické, odparafínované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

92045-43-7

295-424-8

823

Zvyškové oleje (ropné), hydrokrakované, upravované kyselinou, odparafínované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

92061-86-4

295-499-7

824

Parafínové oleje (ropné), ťažké, rozpúšťadlové, odparafínované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

92129-09-4

295-810-6

825

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z ťažkých, parafínových destilátov, rafinované hlinkou, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

92704- 08-0

296-437-1

826

Mazacie oleje (ropné), základové, parafínové, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

93572-43-1

297-474-6

827

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z ťažkých, nafténových destilátov, hydrogenačne odsírené, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

93763-10-1

297-827-4

828

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z odparafínovaných ťažkých parafínových destilátov, hydrogenačne odsírené, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

93763-11-2

297-829-5

829

Uhľovodíky, hydrokrakované, parafínové, destilačné zvyšky, odparafínované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

93763-38-3

297-857-8

830

Olej sedimentačný (ropný), rafinovaný kyselinou, ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

93924-31-3

300-225-7

831

Mäkký parafín (ropný) rafinovaný hlinkou, ak obsahuje >3 % hm. extraktu DMSO

93924-32-4

300-226-2

832

Uhľovodíky C20-50, z vákuovej destilácie pri hydrogenácii zvyškového oleja, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

93924-61-9

300-257-1

833

Destiláty (ropné), ťažké, hydrogenované, rozpúšťadlové z rafinácie hydrogenovaním, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

94733-08-1

305-588-5

834

Destiláty (ropné), ľahké, rozpúšťadlové pri hydrokrakovaní, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

94733-09-2

305-589-0

835

Mazacie oleje (ropné), C18-40, rozpúšťadlové odparafínovaný hydrokrakovaný destilát, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

94733-15-0

305-594-8

836

Mazacie oleje (ropné), C18-40, rozpúšťadlové odparafínované, hydrokrakované na báze rafinátov, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

94733-16-1

305-595-3

837

Uhľovodíky, C13-30, s vysokým obsahom aromátov, extrahované rozpúšťadlom, nafténovéh destiláty, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

95371-04-3

305-971-7

838

Uhľovodíky, C16-32, s vysokým obsahom aromátov, extrahované rozpúšťadlom, nafténové destiláty, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

95371-05-4

305-972-2

839

Uhľovodíky, C37-68, odasfaltované, odparafínované, hydrogenačne rafinované zvyšky vákuovej destilácie, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

95371-07-6

305-974-3

840

Uhľovodíky, C37-65, odasfaltované, hydrogenačne rafinované zvyšky vákuovej destilácie, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

95371-08-7

305-975-9

841

Destiláty (ropné), ľahké, hydrokrakované, rafinované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

97488-73-8

307-010-7

842

Destiláty (ropné), ťažké, rafinované rozpúšťadlom, hydrogenované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

97488-74-9

307-011-2

843

Mazacie oleje (ropné), C18-27, hydrokrakované, odparafínované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

97488-95-4

307-034-8

844

Uhľovodíky, C17-30, hydrogenačne rafinované zvyšky atmosférickej destilácie, odasfaltované rozpúšťadlom, ľahké, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

97675-87-1

307-661-7

845

Uhľovodíky, C17-40, hydrogenačne rafinované zvyšky vákuovej destilácie, odasfaltované rozpúšťadlom, ľahké, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

97722-06-0

307-755-8

846

Uhľovodíky, C13-27, rozpúšťadlové, ľahké, nafténové, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

97722-09-3

307-758-4

847

Uhľovodíky, C14-29, rozpúšťadlové, ľahké, nafténové, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

97722-10-6

307-760-5

848

Mäkký parafín (ropný), filtrovaný cez aktívne uhlie, ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

97862-76-5

308-126-0

849

Mäkký parafín (ropný), upravený kyselinou kremičitou, ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

97862-77-6

308-127-6

850

Uhľovodíky, C27-42, odaromatizované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

97862-81-2

308-131-8

851

Uhľovodíky, C17-30, hydrogenčne rafinované destiláty, ľahké, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

97862-82-3

308-132-3

852

Uhľovodíky, C27-45, nafténové, vákuovo destilované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

97862-83-4

308-133-9

853

Uhľovodíky, C27-45, odaromatizované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

97926-68-6

308-287-7

854

Uhľovodíky, C20-58, hydrogenačne rafinované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

97926-70-0

308-289-8

855

Uhľovodíky, C27-42, nafténové, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

97926-71-1

308-290-3

856

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové, filtrované cez aktívne uhlie, z ľahkých parafínových destilátov, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

100684-02-4

309-672-2

857

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z ľahkých parafínových destilátov, rafinovanéované hlinkou, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

100684- 03-5

309-673-8

858

Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, filtrované cez aktívne uhlie, z ľahkého, vákuového, plynového oleja, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

100684-04-6

309-674-3

859

Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, upravované hlinkou z ľahkého, vákuového, plynového oleja, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

100684-05-7

309-675-9

860

Zvyškové oleje (ropné), filtrované cez aktívne uhlie, odparafínované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

100684-37-5

309-710-8

861

Zvyškové oleje (ropné), rafinované hlinkou, odparafínované rozpúšťadlom, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

100684-38-6

309-711-3

862

Mazacie oleje (ropné), C>25, extrahované rozpúšťadlami, odasfaltované a odparafínované, hydrogenované, ak obsahujú >3 % hm. extraktu DMSO

101316-69-2

309-874-0

863

Mazacie oleje (ropné), C17-32, extrahované rozpúšťadlami, odparafínované, hydrogenované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

101316-70-5

309-875-6

864

Mazacie oleje (ropné), C20-35, extrahované rozpúšťadlami, odparafínované, hydrogenované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

101316-71-6

309-876-1

865

Mazacie oleje (ropné), C24-50, extrahované rozpúšťadlami, odparafínované, hydrogenované, ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

101316-72-7

309-877-7

866

Destiláty (ropné), odsírené, stredné, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

64741-86-2

265-088-7

867

Plynové oleje (ropné), rafinované rozpúšťadlom, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

64741-90-8

265-092-9

868

Destiláty (ropné), rafinované rozpúšťadlom, stredné, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

64741-91-9

265-093-4

869

Plynové oleje (ropné), upravované kyselinou, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

64742-12-7

265-112-6

870

Destiláty (ropné), upravované kyselinou, stredné, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

64742-13-8

265-113-1

871

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou, ľahké, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

64742-14-9

265-114-7

872

Plynové oleje (ropné), chemicky neutralizované, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

64742-29-6

265-129-9

873

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované, stredné, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

64742-30-9

265-130-4

874

Destiláty (ropné), upravované hlinkou, stredné, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

64742-38-7

265-139-3

875

Destiláty (ropné), z hydrogenačnej rafinácie, stredné, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

64742-46-7

265-148-2

876

Plynové oleje (ropné), hydrogenované, odsírené, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

64742-79-6

265-182-8

877

Destiláty (ropné), odsírené hydrogenáciou, stredné, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

64742-80-9

265-183-3

878

Destiláty (ropné), vysokovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

68477-29-2

270-719-4

879

Destiláty (ropné), strednovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

68477-30-5

270-721-5

880

Destiláty (ropné), nízkovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

68477-31-6

270-722-0

881

Alkány, C12-26, rozvetvené a lineárne, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

90622-53-0

292-454-3

882

Destiláty (ropné), vysokorafinované, stredné, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

90640-93-0

292-615-8

883

Destiláty (ropné), z katalytickej reformácie ťažkých, aromatických koncentrátov, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

91995-34-5

295-294-2

884

Plynové oleje, parafínové, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

93924-33-5

300-227-8

885

Nafta (ropná), rafinovaná rozpúšťadlom, hydrogenizačne odsírená, ťažká, okrem takej, u ktorej je známy celý postup jej rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobená, nie je karcinogénna

97488-96-5

307-035-3

886

Uhľovodíky, C16-20, ľahké, stredné destiláty, hydrogenizačne rafinované, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

97675- 85-9

307-659-6

887

Uhľovodíky, C12-20, hydrogenačne rafinované, parafínové, ťahké destiláty, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

97675-86-0

307-660-1

888

Uhľovodíky, C11-17, ľahké, nafténové, extrahované rozpúšťadlom, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

97722-08-2

307-757-9

889

Plynové oleje, hydrogenačne rafinované, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

97862-78-7

308-128-1

890

Destiláty (ropné), ľahké, parafínové, filtrované cez aktívne uhlie, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

100683-97-4

309-667-5

891

Destiláty (ropné), stredné, parafínové, filtrované cez aktívne uhlie, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

100683-98-5

309-668-0

892

Destiláty (ropné), stredné, parafínové, rafinované hlinkou, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

100683-99-6

309-669-6

893

Mazivá, okrem tých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

74869-21-9

278-011-7

894

Parafínový gáč (ropný), okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

64742-61-6

265-165-5

895

Parafínový gáč (ropný), rafinovaný kyselinou, okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

90669-77-5

292-659-8

896

Parafínový gáč (ropný), rafinovaný hlinkou, okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

90669-78-6

292-660-3

897

Parafínový gáč (ropný), hydrogenačne rafinovaný, okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

92062-09-4

295-523-6

898

Parafínový gáč (ropný), nízkotaviteľný, okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

92062-10-7

295-524-1

899

Parafínový gáč (ropný), nízkotaviteľný, hydrogenovaný okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

92062-11-8

295-525-7

900

Parafínový gáč (ropný) nízkotaviteľný, filtrovaný cez aktívne uhlie, okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

97863-04-2

308-155-9

901

Parafínový gáč (ropný), nízkotaviteľný, rafinovaný hlinkou okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

97863-05-3

308-156-4

902

Parafínový gáč (ropný), nízkotaviteľný, rafinovaný kyselinou kremičitou, okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

97863-06-4

308-158-5

903

Parafínový gáč (ropný), filtrovaný cez aktívne uhlie, okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

100684-49-9

309-723-9

904

Petrolátum okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

8009-03-8

232-373-2

905

Petrolátum (ropné), oxidované, okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

64743-01-7

265-206-7

906

Petrolátum (ropné), upravované oxidom hlinitým, okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

85029-74-9

285-098-5

907

Petrolátum (ropné), hydrogenované, okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

92045-77-7

295-459-9

908

Petrolátum (ropné) filtrované cez aktívne uhlie okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

97862-97-0

308-149-6

909

Petrolátum (ropné), upravované kyselinou kremičitou, okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

97862-98-1

308-150-1

910

Petrolátum (ropné), upravované hlinkou, okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený nie je karcinogénna

100684-33-1

309-706-6

911

Destiláty (ropné), ľahké, katalyticky krakované

64741-59-9

265-060-4

912

Destiláty (ropné), stredné, katalyticky krakované

64741-60-2

265-062-5

913

Destiláty (ropné), ľahké, tepelne krakované

64741-82-8

265-084-5

914

Destiláty (ropné), hydrogenačne odsírené, ľahké, katalyticky krakované

68333-25-5

269-781-5

915

Destiláty (ropné) ľahké, parnou krakovaná nafta

68475-80-9

270-662-5

916

Destiláty (ropné), parou krakované ropné destiláty

68477-38-3

270-727-8

917

Plynový olej (ropný), parou krakované

68527-18-4

271-260-2

918

Destiláty (ropné), hydrogenačne odsírené, tepelne krakované, stredné

85116-53-6

285-505-6

919

Plynové oleje (ropné), tepelne krakované, hydrogenačne odsírené

92045-29-9

295-411-7

920

Zvyšky (ropné), hydrogenizované, parou krakovaná nafta

92062-00-5

295-514-7

921

Zvyšky (ropné), destilačné, parou krakovaná nafta

92062-04-9

295-517-3

922

Destiláty (ropné), ľahké, katalyticky krakované, tepelne degradované

92201-60-0

295-991-1

923

Zvyšky (ropné), parou krakovaná nafta, tepelne krakované

93763-85-0

297-905-8

924

Plynové oleje (ropné), ľahké, vákuovo, tepelne krakované, hydrogenačne odsírené

97926-59-5

308-278-8

925

Destiláty (ropné), hydrogenačne odsírené, stredné, koksárenské

101316-59-0

309-865-1

926

Destiláty (ropné), ťažké, kataliticky krakované

101631-14-5

309-939-3

927

Zvyšky (ropné), atmosférická kolóna

64741-45-3

265-045-2

928

Plynové oleje (ropné), ťažké, vákuové

64741-57-7

265-058-3

929

Destiláty (ropné), ťažké, katalyticky krakované

64741-61-3

265-063-0

930

Čistené oleje (ropné), katalyticky krakované

64741-62-4

265-064-6

931

Zvyšky (ropné), zo zariadenia na katalytickú reformačnú frakcionáciu

64741-67-9

265-069-3

932

Zvyšky (ropné), hydrokrakované

64741-75-9

265-076-1

933

Zvyšky (ropné), tepelne krakované

64741-80-6

265-081-9

934

Destiláty (ropné), ťažké, tepelne krakované

64741-81-7

265-082-4

935

Plynové oleje (ropné), hydrogenačne vákuované

64742-59-2

265-162-9

936

Zvyšky (ropné), hydrogenačne odsírené, z atmosférickej kolóny

64742-78-5

265-181-2

937

Plynové oleje (ropné), hydrogenačne odsírené, ťažké, vákuové

64742-86-5

265-189-6

938

Zvyšky (ropné), krakované parou

64742-90-1

265-193-8

939

Zvyšky (ropné), atmosférické

68333-22-2

269-777-3

940

Čistené oleje (ropné), hydrogenačne odsírené, katalyticky krakované

68333-26-6

269-782-0

941

Destiláty (ropné), stredné, hydrogenačne odsírené, katalyticky krakované

68333-27-7

269-783-6

942

Destiláty (ropné), ťažké, hydrogenačne odsírené, katalyticky krakované

68333-28-8

269-784-1

943

Vykurovací olej, s vysokým obsahom síry, primárne destilačné zvyškové plynové oleje

68476-32-4

270-674-0

944

Vykurovací olej, zvyškový

68476-33-5

270-675-6

945

Zvyšky (ropné), z katalytickey reformačnej frakcionáčnej kolóny

68478-13-7

270-792-2

946

Zvyšky (ropné), ťažký koksárenský plynový olej a vákuový plynový olej

68478-17-1

270-796-4

947

Zvyšky (ropné), ťažké koksárenské a ľahké vákuové

68512-61-8

270-983-0

948

Zvyšky (ropné), ľahké, vákuové

68512-62-9

270-984-6

949

Zvyšky (ropné), ľahké, krakované parou

68513-69-9

271-013-9

950

Vykurovací olej č. 6

68553-00-4

271-384-7

951

Zvyšky (ropné), s nízkym obsahom síry z atmosférickej kolóny

68607-30-7

271-763-7

952

Plynové oleje (ropné), ťažké, atmosférické

68783-08-4

272-184-2

953

Zvyšky (ropné), obsahujúce kondenzované aromáty z práčky koksovacieho zariadenia

68783-13-1

272-187-9

954

Destiláty (ropné), z vákuových zvyškov

68955-27-1

273-263-4

955

Zvyšky (ropné), živicové, krakované parou

68955-36-2

273-272-3

956

Destiláty (ropné), stredné, vákuové

70592-76-6

274-683-0

957

Destiláty (ropné), ľahké, vákuové

70592-77-7

274-684-6

958

Destiláty (ropné), vákuové

70592-78-8

274-685-1

959

Plynové oleje (ropné), ťažké, vákuové, hydrodesulfurizované, koksárenské

85117-03-9

285-555-9

960

Zvyšky (ropné), destiláty, krakované parou

90669-75-3

292-657-7

961

Zvyšky (ropné) ľahké, vákuové

90669-76-4

292-658-2

962

Vykurovací ole, j ťažký, s vysokým obsahom síry

92045-14-2

295-396-7

963

Zvyšky (ropné), katalyticky krakované

92061-97-7

295-511-0

964

Destiláty (ropné), stredné, katalyticky krakované, tepelne degradované

92201-59-7

295-990-6

965

Zvyškové oleje (ropné)

93821-66-0

298-754-0

966

Zvyšky, krakované parou, tepelne degradované

98219-64-8

308-733-0

967

Destiláty (ropné), hydrogenačne odsírené, široká stredná frakcia

101316-57-8

309-863-0

968

Destiláty (ropné), ľahké, parafínové

64741-50-0

265-051-5

969

Destiláty (ropné), ťažké, parafínové

64741-51-1

265-052-0

970

Destiláty (ropné), ľahké, nafténové

64741-52-2

265-053-6

971

Destiláty (ropné), ťažké, nafténové

64741-53-3

265-054-1

972

Destiláty (ropné), kyselinou, ťažké, nafténové

64742-18-3

265-117-3

973

Destiláty (ropné), kyselinou, ľahké, nafténové

64742-19-4

265-118-9

974

Destiláty (ropné), upravované kyselinou, ťažké, parafínové

64742-20-7

265-119-4

975

Destiláty (ropné), upravované kyselinou, ľahké, parafínové

64742-21-8

265-121-5

976

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované, ťažké, parafínové

64742-27-4

265-127-8

977

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované, ľahké, parafínové

64742-28-5

265-128-3

978

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované, ťažké, nafténové

64742-34-3

265-135-1

979

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované, ľahké, nafténové

64742-35-4

265-136-7

980

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z ľahkého nafténového destilátu

64742-03-6

265-102-1

981

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z ťažkého parafínového destilátu

64742-04-7

265-103-7

982

Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého parafínového destilátu

64742-05-8

265-104-2

983

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z ťažkého nafténového destilátu

64742-11-6

265-111-0

984

Extrakty (ropné), rozpúšťadlové z ľahkého vákuového plynového oleja

91995-78-7

295-341-7

985

Uhľovodíky, C26-55, s vysokým obsahom aromátov

97722-04-8

307-753-7

986

Dinátrium 3,3′-[[1,1′-bifenyl]-4,4′-diylbis(diazenyl)]bis(4-aminonaftalén-1-sulfonát)

573-58-0

209-358-4

987

Dinátrium-4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminofenyl)diazenyl][1,1′-bifenyl]-4-yl]diazenyl]-6-(fenyldiazenyl)-5-hydroxynaftalén-2,7-disulfonát

1937-37-7

217-710-3

988

Tetranátrium-3,3′-[[1,1′-bifenyl]-4,4′-diylbis(diazéndiyl)]bis[5-amino-4-hydroxynaftalén-2,7-disulfonát]

2602-46-2

220-012-1

989

4-o-tolylazo-o-toluidín

97-56-3

202-591-2

990

4-aminoazobenzén

60-09-3

200-453-6

991

Dinátrium-[5-[[4′-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfofenyl)diazenyl]fenyl]diazenyl][1,1′-bifenyl]-4-yl]diazenyl]salicyláto (4-)]kuprát(2-)

16071-86-6

240-221-1

992

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzén

101-90-6

202-987-5

993

1,3-difenylguanidín

102-06-7

203-002-1

994

Heptachlórepoxid

1024-57-3

213-831-0

995

4-nitrózofenol

104-91-6

203-251-6

996

Karbendazím

10605-21-7

234-232-0

997

Alyl(oxiranylmetyl)éter

106-92-3

203-442-4

998

Chlóracetaldehyd

107-20-0

203-472-8

999

Hexán

110-54-3

203-777-6

1000

2-(2-metoxyetoxy)etanol (Dietylénglykol-monometyléter; DEGME)

111-77-3

203-906-6

1001

(+/–)-2-(2,4-dichlórfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluóretyl-éter; Tetrakonazol (ISO)

112281-77-3

407-760-6

1002

4-[4-(1,3-dihydroxypropán-2-yl)fenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroantrachinón

114565-66-1

406-057-1

1003

5,6,12,13-tetrachlórantra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′]diizochinolín-1,3,8,10(2H,9H)-tetrón

115662-06-1

405-100-1

1004

tris(2-chlóretyl)-fosfát

115-96-8

204-118-5

1005

4′-etoxy-2-benzimidazolanilid

120187-29-3

407-600-5

1006

Hydroxid nikelnatý

12054-48-7

235-008-5

1007

N,N-dimetylanilín

121-69-7

204-493-5

1008

Simazín

122-34-9

204-535-2

1009

bis(cyklopentadienyl)-bis[2,6-difluoro-3-(pyrol-1-yl)-fenyl]-titánium

125051-32-3

412-000-1

1010

N,N,N′,N′-tetraglycidyl-4,4′-diamino-3,3′-dietyldifenylmetán

130728-76-6

410-060-3

1011

Oxid vanadičný

1314-62-1

215-239-8

1012

Pentachlórfenol a jeho alkalické soli

87-86-5/131-52-2/7778-73-6

201-778-6/205-025-2/231-911-3

1013

Fosfamidón

13171-21-6

236-116-5

1014

N-(trichlórmetylsulfanyl)ftalimid; (Folpet - ISO)

133-07-3

205-088-6

1015

N-naftyl-2-anilín

135-88-6

205-223-9

1016

Zirám

137-30-4

205-288-3

1017

5-bróm-1,2,3-trifluórbenzén

138526-69-9

418-480-9

1018

Propazín

139-40-2

205-359-9

1019

3-(4-chlórfenyl)-1,1-dimetylurónium-trichlóracetát (Monurón-TCA)

140-41-0

006-043-00-1

1020

Izoxaflutol

141112-29-0

606-054-00-7

1021

Krezoxím-metyl

143390-89-0

607-310-00-0

1022

Chlórdekon

143-50-0

205-601-3

1023

9-vinylkarbazol

1484-13-5

216-055-0

1024

Kyselina 2-etylhexánová

149-57-5

205-743-6

1025

Monurón

150-68-5

205-766-1

1026

Morfolín-4-karbonyl, chlorid

15159-40-7

239-213-0

1027

Daminozid

1596-84-5

216-485-9

1028

Alachlór

15972-60-8

240-110-8

1029

NVZB kondenzačný produkt: tetrakis(hydroxymetyl)fosfónium chloridu, močoviny a destilovaného hydrogenovaného C16-18 lojového alkylamínu

166242-53-1

422-720-8

1030

Ioxynil a ioxynil-oktanoát (ISO)

1689-83-4/3861-47-0

216-881-1/223-375-4

1031

4-hydroxy-3,5-dibromobenzonitril; Bromoxynil (ISO) a Bromoxynil-heptanoát (ISO)

1689-84-5/56634-95-8

216-882-7/260-300-4

1032

2,6-dibróm-4-kyanofenyl-oktanoát

1689-99-2

216-885-3

1033

Presunuté alebo vypustené

 

 

1034

5-chlóroxindol

17630-75-0

412-200-9

1035

Benomyl

17804-35-2

241-775-7

1036

Chlórtalonil

1897-45-6

217-588-1

1037

N′-(4-chlór-2-metylfenyl)-N,N-dimetylformamidín, monohydrochlorid

19750-95-9

243-269-1

1038

4,4′-metylén-bis(2-etylanilín)

19900-65-3

243-420-1

1039

Valínamid

20108-78-5

402-840-7

1040

2-(4-metylfenoxymetyl)-oxirán

2186-24-5

218-574-8

1041

2-(3-metylfenoxymetyl)-oxirán

2186-25-6

218-575-3

1042

[(2-metylfenoxy)metyl]-oxirán

2210-79-9

218-645-3

1043

[(Tolyloxy)metyl]oxirán, krezylglycidyl-éter

26447-14-3

247-711-4

1044

Dialát

2303-16-4

218-961-1

1045

Benzyl 2,4-dibrómbutanoát

23085-60-1

420-710-8

1046

Trifluórjodometán

2314-97-8

219-014-5

1047

Metyl-tiofanát

23564-05-8

245-740-7

1048

Dodekachlórpentacyklo [5.2.1.02,6..03,9.05,8]-dekán (mirex)

2385-85-5

219-196-6

1049

Propyzamid

23950-58-5

245-951-4

1050

Butoxymetyl-oxirán

2426-08-6

219-376-4

1051

2,3,4-trichlórbut-1-én

2431-50-7

219-397-9

1052

Chinometionát

2439-01-2

219-455-3

1053

Monohydrát (R)-α-fenyletylamónium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)-fosfonátu

25383-07-7

418-570-8

1054

5-etoxy-3-trichlórmetyl-1,2,4-tiadiazol; Etridiazol (ISO)

2593-15-9

219-991-8

1055

Disperse Yellow 3

2832-40-8

220-600-8

1056

1,2,4-triazol

288-88-0

206-022-9

1057

Aldrín (ISO)

309-00-2

206-215-8

1058

Diurón (ISO)

330-54-1

206-354-4

1059

Linurón (ISO)

330-55-2

206-356-5

1060

Uhličitan nikelnatý

3333-67-3

222-068-2

1061

3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina; (Izoproturón - ISO)

34123-59-6

251-835-4

1062

Iprodión

36734-19-7

253-178-9

1063

Presunuté alebo vypustené

 

 

1064

1-[4-fluór-5-(hydroxymetyl)-tetrahydrofurán-2-yl]-1H-pyrimidín-2,4-dión

41107-56-6

415-360-8

1065

But-2-enál

4170-30-3

224-030-0

1066

Hexahydrocyklopenta(c)pyrol-1-(1H)-amónium N-etoxykarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanid

 

418-350-1

1067

4,4’-karboimidoyl bis-(N,N-dimetylanilín) a jeho soli

492-80-8

207-762-5

1068

2-metyl-4,6-dinitrofenol (ISO)

534-52-1

208-601-1

1069

p-toluidínium-chlorid

540-23-8

208-740-8

1070

p-toluidínium-hydrogen-sulfát (1:1)

540-25-0

208-741-3

1071

2-(4-terc.-butylfenyl)etanol

5406-86-0

410-020-5

1072

Fentión

55-38-9

200-231-9

1073

Chlórdan, čistý

57-74-9

200-349-0

1074

Hexán-2-ón (metylbutylketón)

591-78-6

209-731-1

1075

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

1076

Acetamid

60-35-5

200-473-5

1077

N-cyklohexyl-N-metoxy-2,5-dimetylfurán-3-karboxamid; (Furmecyklox - ISO)

60568-05-0

262-302-0

1078

Dieldrín

60-57-1

200-484-5

1079

4,4′-izobutyletylidéndifenol

6807-17-6

401-720-1

1080

Chlórdimeform

6164-98-3

228-200-5

1081

Amitrol

61-82-5

200-521-5

1082

Karbaryl

63-25-2

200-555-0

1083

Destiláty (ropné) ľahké pri hydrokrakovaní

64741-77-1

265-078-2

1084

1-etyl-1-metylmorfolínium-bromid

65756-41-4

612-182-00-4

1085

((3-chlórfenyl)-(4-metoxy-3-nitrofenyl)-ketón

66938-41-8

423-290-4

1086

Palivá, motorová nafta, okrem takej, pri ktorej je známy celý postup jej rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobená, nie je karcinogénna

68334-30-5

269-822-7

1087

Vykurovací olej č. 2

68476-30-2

270-671-4

1088

Vykurovací olej č. 4

68476-31-3

270-673-5

1089

Palivá, motorová nafta č. 2

68476-34-6

270-676-1

1090

2,2-dibróm-2-nitroetanol

69094-18-4

412-380-9

1091

1-etyl-1-metylpyrolidínium-bromid

69227-51-6

612-183-00-X

1092

Monokrotofos

6923-22-4

230-042-7

1093

Nikel

7440-02-0

231-111-4

1094

Brómmetán; Metylbromid (ISO)

74-83-9

200-813-2

1095

Chlórmetán; Metylchlorid (ISO)

74-87-3

200-817-4

1096

Jódmetán; Metyljodid (ISO)

74-88-4

200-819-5

1097

Brómetán; Etylbromid (ISO)

74-96-4

200-825-8

1098

Heptachlór

76-44-8

200-962-3

1099

Fentín hydroxid

76-87-9

200-990-6

1100

Síran nikelnatý

7786-81-4

232-104-9

1101

3,5,5-trimetylcyklohex-2-enón (Iizoforón)

78-59-1

201-126-0

1102

2,3-dichlórpropén

78-88-6

201-153-8

1103

Fluazifop-P-butyl (ISO)

79241-46-6

607-305-00-3

1104

Kyselina (S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-karboxylová

79815-20-6

410-860-2

1105

Toxafén

8001-35-2

232-283-3

1106

(4-hydrazinofenyl)-N-metylmetán sulfónamid, hydrochlorid

81880-96-8

406-090-1

1107

CI. Solvent Yellow 14

842-07-9

212-668-2

1108

Chlozolinát

84332-86-5

282-714-4

1109

Monochlóralkány C10-13

85535-84-8

287-476-5

1110

Presunuté alebo vypustené

 

 

1111

2,4,6-trichlórfenol

88-06-2

201-795-9

1112

Dietylkarbamoylchlorid

88-10-8

201-798-5

1113

1-vinyl-2-pyrolidón

88-12-0

201-800-4

1114

Myklobutanil (ISO); 2-(4-chlórfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-hexánnitril

88671-89-0

410-400-0

1115

Fencín-acetát

900-95-8

212-984-0

1116

Bifenyl-2-amín

90-41-5

201-990-9

1117

trans-4-cyklohexyl-L-prolín, monohydrochlorid

90657-55-9

419-160-1

1118

2-metylbenzén-1,3-diyl-diizokyanát (Toluén 2,6-diizokyanát)

91-08-7

202-039-0

1119

4-metyl-m-fenylén- diizokyanát (Toluén 2,4-diizokyanát)

584-84-9

209-544-5

1120

2(alebo 4)-metyl-1,3-fenylén-diizokyanát (Toluén-diizokyanát)

26471-62-5

247-722-4

1121

Palivá pre prúdové lietadlá z extrakcie uhlia rozpúšťadlom, hydrokrakované, hydrogenované

94114-58-6

302-694-3

1122

Palivá, motorová nafta z extrakcie uhlia rozpúšťadlom, hydrokrakované, hydrogenované

94114-59-7

302-695-9

1123

Decht, ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

61789-60-4

263-072-4

1124

Butan-2-ón-oxím

96-29-7

202-496-6

1125

Uhľovodíky, C16-20, odparafínované rozpúšťadlom, hydrogenačné krakované, parafínový destilačný zvyšok

97675-88-2

307-662-2

1126

Dichlórmetylbenzén

98-87-3

202-709-2

1127

Minerálne vlny, okrem tých, ktoré sú uvedené na inom mieste tejto prílohy; [priemyselné sklené (kremičité) vlákna s neusporiadanou orientáciou s obsahom oxidov alkalických kovov a oxidov kovov alkalických zemín (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) väčším ako 18 % hm.]

 

 

1128

Reakčný produkt acetofenónu, formaldehydu, cyklohexánamínu, metanolu a kyseliny octovej

 

406-230-1

1129

Presunuté alebo vypustené

 

 

1130

Presunuté alebo vypustené

 

 

1131

bis[7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidofenyldiazenyl)-3-sulfonátonaftalén)-1-olato] chróman (1-) trisodný

 

400-810-8

1132

Zmes: 4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-alyl-6-(3-(6-(3-6-(3-(4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)2-hydroxypropyl)-4-alyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy-2-hydroxypropyl)-4-alyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-alyl-6-(3-(4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)fenolu a 4-alyl-6-(3-(6-(3-(4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-alyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)fenolu

 

417-470-1

1133

Olej z koreňa Saussurea lappa Clarke, ak je použitý ako vonná zložka

8023-88-9

 

1134

7-etoxy-4-metylkumarín, ak je použitý ako vonná zložka

87-05-8

201-721-5

1135

Hexahydrokumarín, ak je použitý ako vonná zložka

700-82-3

211-851-4

1136

Peruánsky balzam; Myroxylon pereirae (INCI), ak je použitý ako vonná zložka

8007-00-9

232-352-8

1137

Izobutyl nitrit

542-56-2

208-819-7

1138

Izoprén (stabilizovaný); (2-metyl-1,3-butadién)

78-79-5

201-143-3

1139

1-brómpropán; n-propylbromid

106-94-5

203-445-0

1140

Chloroprén (stabilizovaný); (2-chlórbuta-1,3-dién)

126-99-8

204-818-0

1141

1,2,3-trichlórpropán

96-18-4

202-486-1

1142

Etylénglykol-dimetyléter (EGDME)

110-71-4

203-794-9

1143

Dinokap (ISO)

39300-45-3

254-408-0

1144

Diaminotoluén, technický, zmes [4-metyl-m-fenyléndiamínu] (4)a [2-metyl-m-fenyléndiamínu] (5)

Metyl-fenyléndiamín

25376-45-8

246-910-3

1145

1-chlór-4-(trichlórmetyl)benzén

5216-25-1

226-009-1

1146

Difenyléter; Oktabrómderivát

32536-52-0

251-087-9

1147

1,2-bis(2-metoxyetoxy)etán; Trietylénglykol-dimetyléter (TEGDME)

112-49-2

203-977-3

1148

Tetrahydrotiopyrán-3-karboxaldehyd

61571-06-0

407-330-8

1149

Bis[4-(dimetylamino)fenyl]ketón (Michlerov ketón)

90-94-8

202-027-5

1150

(S)-oxiránmetanol, 4-metyl-benzénsulfonát

70987-78-9

417-210-7

1151

Dipentylester kyseliny 1,2-benzéndikarboxylovej, rozvetvený a lineárny [1]

84777-06-0 [1]

284-032-2

n-pentylizopentyl-ftalát [2]-

[2]

 

Dipentyl-ftalát [3]

131-18-0 [3]

205-017-9

Diizopentyl-ftalát [4]

605-50-5 [4]

210-088-4

1152

Benzyl-butylftalát (BBP)

85-68-7

201-622-7

1153

Kyselina 1,2-benzéndikarboxylová, di-C7-11, rozvetvené a lineárne alkylestery

68515-42-4

271-084-6

1154

Zmes: 4-(3-etoxykarbonyl-4-(5-(3-etoxykarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyl) pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzénsulfonátu disodného a 4-(3-etoxykarbonyl-4-(5-(3-etoxykarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonátofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzénsulfonátu trisodného

 

402-660-9

1155

Dihydrochlorid (metylénbis(4,1-fenyléndiazenyl(1-(3-(dimetylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-metyl-2-oxopyridín-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridíniumdichlorid

 

401-500-5

1156

2-[2-hydroxy-3-(2-chlórfenyl) karbamoyl-1-naftyldiazenyl]-7-[2-hydroxy-3-(3-fenyl(metyl))-karbamoyl-1-naftyldiazenyl]fluorén-9-ón

 

420-580-2

1157

Azafenidín

68049-83-2

 

1158

2,4,5-trimetylanilín [1]

137-17-7 [1]

205-282-0

Hydrochlorid 2,4,5-trimetylanilín [2]

21436-97-5 [2]

 

1159

4,4'-sulfándiylbisanilín a jeho soli

139-65-1

205-370-9

1160

4,4'-oxydianilín ((p-aminofenyl) éter) a jeho soli

101-80-4

202-977-0

1161

N,N,N',N'-tetrametyl-4,4'-metyléndianilín

101-61-1

202-959-2

1162

2-metoxy-5-metylanilín; (p-krezidín)

120-71-8

204-419-1

1163

3-etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-1,3-oxazolidín

143860-04-2

421-150-7

1164

Zmes: 1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu a zmes oligomérov 3,5-bis(3-aminometylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu

 

421-550-1

1165

2-nitrotoluén

88-72-2

201-853-3

1166

Tributyl-fosfát

126-73-8

204-800-2

1167

Naftalén

91-20-3

202-049-5

1168

Nonylfenol [1];

25154-52-3 [1]

246-672-0

4-nonylfenol, rozvetvený [2]

84852-15-3 [2]

284-325-5

1169

1,1,2-trichlóretán

79-00-5

201-166-9

1170

Presunuté alebo vypustené

 

 

1171

-Presunuté alebo vypustené

 

 

1172

Alyl-chlorid; (3-chlórpropén)

107-05-1

203-457-6

1173

1,4-dichlórbenzén; (p-dichlórbenzén)

106-46-7

203-400-5

1174

Bis(2-chlóretyl)éter

111-44-4

203-870-1

1175

Fenol

108-95-2

203-632-7

1176

Bisfenol A (4,4'-izopropylidéndifenol)

80-05-7

201-245-8

1177

Trioxymetylén (1,3,5-trioxán)

110-88-3

203-812-5

1178

Propargit (ISO)

2312-35-8

219-006-1

1179

1-chlór-4-nitrobenzén

100-00-5

202-809-6

1180

Molinát (ISO)

2212-67-1

218-661-0

1181

Fenpropimorf (ISO)

67564-91-4

266-719-9

1182

Presunuté alebo vypustené

 

 

1183

Metylizokyanát

624-83-9

210-866-3

1184

N,N-dimetylanilínium tetrakis(pentafluórfenyl)boritan

118612-00-3

422-050-6

1185

O,O′-(etenylmetylsilylén)di[(4-metylpentán-2-ón)oxím]

 

421-870-1

1186

Zmes 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimetyl-2-chromanyl)rezorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaftalén-1-sulfonátu) a 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimetyl-2-chromanyl)rezorcinol-bis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaftalén-1-sulfonátu) v pomere 2:1

140698-96-0

414-770-4

1187

Zmes reakčného produktu 4,4′-metylénbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimetylfenolu] a 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naftalénsulfonátu v pomere 1:2 a zmes reakčného produktu 4,4′-metylénebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimetylfenolu] a 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naftalénsulfonátu v pomere 1:3

 

417-980-4

1188

Hydrochlorid malachitovej zelenej [1]

569-64-2 [1]

209-322-8

a oxalát malachitovej zelenej [2]

18015-76-4 [2]

241-922-5

1189

1-(4-chlórfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentán-3-ol

107534-96-3

403-640-2

1190

5-(3-butyryl-2,4,6-trimetylfenyl)-2-[1-(etoxyimino)propyl]-3-hydroxycyklohex-2-én-1-ón

138164-12-2

414-790-3

1191

trans-4-fenyl-L-prolín

96314-26-0

416-020-1

1192

Presunuté alebo vypustené

 

 

1193

Zmes kyseliny 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl) diazenyl]-2,5-dietoxyfenyl)diazenyl]-2-[(3-fosfonofenyl)diazenyl]benzoovej a kyseliny 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)diazenyl]-2,5-dietoxyfenyl)diazenyl]-3-[(3-fosfonofenyl) diazenyl]benzoovej

163879-69-4

418-230-9

1194

2-{4-(2-amóniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-metyl-2-metoxy-4-sulfamoylfenyldiazenyl)-2-sulfonátonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-2-aminopropyl formiát

 

424-260-3

1195

2-metyl-5-nitroanilín [1]

99-55-8 [1]

202-765-8

5-nitro-2-metylanilínium-chlorid [2]

51085-52-0 [2]

256-960-8

1196

1-(1-naftylmetyl)chinolínium-chlorid

65322-65-8

406-220-7

1197

(R)-5-bróm-3-(1-metyl-2-pyrolidinylmetyl)-1H-indol

143322-57-0

422-390-5

1198

Pymetrozín (ISO)

123312-89-0

613-202-00-4

1199

Oxadiargyl (ISO)

39807-15-3

254-637-6

1200

Chlórotolurón 3-(3-chlór-p-tolyl)-1,1-dimetylmočovina,

15545-48-9

239-592-2

1201

N-[2-(3-acetyl-5-nitrotiofén-2-yldiazenyl)-5-dietylaminofenyl] acetamid

 

416-860-9

1202

1,3-bis(vinylsulfonylacetamid)propán

93629-90-4

428-350-3

1203

p-fenetidín 4-etoxyanilín

156-43-4

205-855-5

1204

m-fenyléndiamín a jeho soli

108-45-2

203-584-7

1205

Zvyšky (uhoľno-dechtové) z destilácie kreozotového oleja, ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

92061-93-3

295-506-3

1206

Kreozotový olej, acenafténová frakcia z pracieho oleja, ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

90640-84-9

292-605-3

1207

Kreozotový olej, ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

61789-28-4

263-047-8

1208

Kreozot, ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

8001-58-9

232-287-5

1209

Kreozotový olej, destilát s vysokou teplotou varu z pracieho oleja, ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

70321-79-8

274-565-9

1210

Extrakčné zvyšky (uhoľné) z kyslého kreozotového oleja pri extrakcii zvyškov pracieho oleja, ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

122384-77-4

310-189-4

1211

Kreozotový olej, destilát s nízkou teplotou varu z pracieho oleja, ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

70321-80-1

274-566-4

1212

6-metoxypyridín-2,3-diamín, dihydrochlorid, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

94166-62-8

303-358-9

1213

Naftalén-2,3-diol, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

92-44-4

202-156-7

1214

2,4-aminodifenylamín, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

136-17-4

 

1215

3,5-diamino-2,6-bis(2-hydroxyetoxy)pyridín, hydrochlorid, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

117907-42-3

 

1216

4-amino-2-metoxymetylfenol, hydrochlorid, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

135043-65-1/29785-47-5

 

1217

4,5-diamino-1-metyl-1H-pyrazol, dihydrochlorid, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

20055-01-0/21616-59-1

 

1218

4,5-diamín-1-[(4-chlórfenyl)metyl]-1H-pyrazol-sulfát, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

163183-00-4

 

1219

2-amino-4-chlórfenol, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

95-85-2

202-458-9

1220

Indol-4-ol, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

2380-94-1

219-177-2

1221

2-metoxy-5-metyl-benzén-1,4-diamín, dihydrochlorid, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

56496-88-9

 

1222

5-amino-4-fluór-2-metylfenol sulfát, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

163183-01-5

 

1223

3-(dietylamino)fenol, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

91-68-9/68239-84-9

202-090-9/269-478-8

1224

N,N-dimetyl-2,6-pyridíndiamín, hydrochlorid, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

 

1225

N-cyklopentyl-m-aminofenol, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

104903-49-3

 

1226

N-(2-metoxyetyl)benzén-1,4-diamín, dihydrochlorid, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

72584-59-9/66566-48-1

276-723-2

1227

2,4-diamino-5-metylfenetol, hydrochlorid soľ, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

113715-25-6

 

1228

Naftalén-1,7-diol, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

575-38-2

209-383-0

1229

Kyselina 3,4-diaminobenzoová, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

619-05-6

210-577-2

1230

2-aminometyl-p-aminofenol, hydrochlorid, ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

79352-72-0

 

1231

1-[(2-metoxyfenyl)diazenyl]-2-naftol (CI 12150), ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

1229-55-6

214-968-9

1232

Nátrium-4-[[3-[(dimetylfenyl)diazenyl]-2,4-dihydroxyfenyl]diazenyl]benzénsulfonát (CI 20170), ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

1320-07-6

215-296-9

1233

Nátrium-5-[4-(fenyldiazenyl)fenyldiazenyl]-6-hydroxy-naftalén-2,4-disulfonát (CI 27290), ak sa používa ako látka v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

5413-75-2

226-502-1

1234

PEG-3,2′,2′-di-p-Phenylenediamine

144644-13-3

 

1235

2-metyl-6-nitroanilín

570-24-1

209-329-6

1236

HC Yellow No 11

73388-54-2

 

1237

HC Orange No 3

81612-54-6

 

1238

HC Green No 1

52136-25-1

257-687-7

1239

HC Red No 8 a jej soli

13556-29-1/97404-14-3

-/306-778-0

1240

Tetrahydro-6-nitrochinoxalín a jeho soli

158006-54-3/41959-35-7/73855-45-5

 

1241

Disperse Red 15, okrem prípadu, kedy je prítomná ako nečistota v Disperse Violet 1

116-85-8

204-163-0

1242

4-amino-3-fluórfenol

399-95-1

402-230-0

1243

N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxyetyl)propándiamid

(bishydroxyethyl biscetyl malonamide)

149591-38-8

422-560-9

1244

5-metylbenzén-1,2,4-triol a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

1124-09-0

214-390-7

1245

6-hydroxy-4-metyl-2-pyridón a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

4664-16-8

225-108-7

1246

2,3-dihydro-1,4-benzodioxín-5-ol a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

10288-36-5

233-639-0

1247

benzo[1,3]dioxol-5-ol a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

533-31-3

208-561-5

1248

3,4-(metylénedioxy)anilín a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

14268-66-7

238-161-6

1249

1-hydroxy-1H-pyridín-2-ón a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

822-89-9

212-506-0

1250

3-nitro-4-aminofenoxyetanol a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

50982-74-6

 

1251

2-metoxy-4-nitrofenol (4-nitroguajakol) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

3251-56-7

221-839-0

1252

CI Acid Black 131 a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

12219-01-1

 

1253

1,3,5-trihydroxybenzén (Phloroglucinol) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

108-73-6

203-611-2

1254

Benzén-1,2,4-triyl-triacetát a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

613-03-6

210-327-2

1255

Produkty reakcie 2,2’-iminobisetanolu s epichlórhydrínom a 2-nitrobenzén-1,4-diamínom (HC Blue No. 5) a ich soli, ak sa používajú v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

68478-64-8/158571-58-5

 

1256

Produkty reakcie N-metyl-1,4-diaminoantrachinónu s epichlórhydrínom a monoetanolamínom (HC Blue No. 4) a ich soli, ak sa používajú v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

158571-57-4

 

1257

Nátrium sulfanilát (kyselina sulfanilová) a jej soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

121-57-3/515-74-2

204-482-5/208-208-5

1258

Dinátrium-3,3’-[sulfonylbis[(2-nitro-4,1-fenylén)imino]]bis(6-anilinobenzénsulfonát) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

6373-79-1

228-922-0

1259

3(alebo 5)-[[4-[benzylmetylamino]fenyl]diazenyl]-1,2-(alebo 1,4)-1H-1,2,4 triazólium-bromid a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

89959-98-8/12221-69-1

289-660-0

1260

2,2’-[[3-chlór-4-[(2,6-dichlór-4-nitrofenyl)diazenyl]fenyl]imino]bis(etanol) (Disperse Brown 1) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

23355-64-8

245-604-7

1261

2-[[4-[etyl(2-hydroxyetyl)amino]fenyl]diazenyl]-6-metoxy-3-metylbenzotiazólium-metyl-sulfát a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

12270-13-2

235-546-0

1262

2-[(4-chlór-2-nitrofenyl)diazenyl]-N-(2-metoxyfenyl)-3-oxobutánamid (Pigment Yellow 73) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

13515-40-7

236-852-7

1263

2,2’-[(3,3’-dichlór[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl)bis(diazéndiyl)]bis[N-fenyl-3-oxobutánamid] (Pigment Yellow 12) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

6358-85-6

228-787-8

1264

Dinátrium-4,4’-(4-etoxyfenyl)diazenyl]stilbén-2,2’-disulfonát a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

2870-32-8

220-698-2

1265

2,2-dimetyl-6-[[1-naftyl -4-(fenyldiazenyl)]-diazenyl]-2,3-dihydro-1H-pyrimidín (Solvent Black 3) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

4197-25-5

224-087-1

1266

Dinátrium-3(alebo 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonáto-2-naftyl)diazenyl]-1-naftyl]diazenyl]-2-hydroxybenzoát a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

3442-21-5/34977-63-4

222-351-0/252-305-5

1267

Dinátrium-7-benzamido-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfonátofenyl)diazéndiyl]fenyl]diazenyl]naftalén-2-sulfonát a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

2610-11-9

220-028-9

1268

[μ-[[7,7’-iminobis[4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-(N-metylsulfamoyl)fenyl]diazenyl]naftalén-2-sulfonáto]](6-)]]dimeďnatan disodný a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

37279-54-2

253-441-8

1269

Dinátrium-3-[(4-(acetamidofenyl)diazenyl]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(fenyldiazenyl)-7-sulfonáto-2-naftyl]amino]karbonyl]amino]naftalén-2-sulfonát a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

3441-14-3

222-348-4

1270

Hexanátrium-7,7’-(karbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfonáto-4-[(4-sulfonátofenyl)diazenyl]fenyl]diazenyl]naftalén-2-sulfonát a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

2610-10-8/25188-41-4

220-027-3

1271

[4-[bis[4-(dietylamino)fenyl]metylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dietylamónium-chlorid a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

2390-59-2

219-231-5

1272

[2-[[(4-metoxyfenyl)metylhydrazono]metyl]-1,3,3-trimetyl-3H-indólium]-metyl-sulfát a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

54060-92-3

258-946-7

1273

2-(2-((2,4-dimethoxyfenyl)amino)vinyl)-1,3,3-trimetyl-3H-indólium-chlorid a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

4208-80-4

224-132-5

1274

Nigrozín rozpustný v alkohole (Solvent Black 5), ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

11099-03-9

 

1275

3,7-bis(dietylamino)fenoxazín-5-ium-chlorid a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

47367-75-9/33203-82-6

251-403-5

1276

9-(dimetylamino)-benzo[a]fenozaxín-7-ium-chlorid a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

7057-57-0/966-62-1

230-338-6/213-524-1

1277

6-amino-2-(2,4-dimetylfenyl)-1H-benz[de]izochinolín-1,3(2H)-dión (Solvent Yellow 44) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

2478-20-8

219-607-9

1278

1-amino-4-[[4-[(dimetylamino)metyl]fenyl]amino]antrachinón a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

67905-56-0/12217-43-5

267-677-4/235-398-7

1279

Kyselina 3,5,6,8-tetrahydroxy-7-[2-hydroxy-5-(2-acetamidoetyl)fenyl)]-9,10-dioxo-9,10-dihydroantracén-1,2-dikarboxylová (CI Natural Red 25) a jej soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

60687-93-6

 

1280

Kyselina 2-anilino-5-[(2,4-(dinitrofenyl)amino]benzénsulfónová a jej soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

6373-74-6/15347-52-1

228-921-5/239-377-3

1281

4-[(4-nitrofenyl)diazenyl]anilín (Disperse Orange 3) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

730-40-5/70170-61-5

211-984-8

1282

4-nitrobenzén-1,3-diamín a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

5131-58-8

225-876-3

1283

1-amino-4-(metylamino)antrachinón (Disperse Violet 4) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

1220-94-6

214-944-8

1284

N-metyl-2-nitrobenzén-1,4-diamín a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

2973-21-9

221-014-5

1285

2-(2-amino-4-nitroanilino)etanol (HC Yellow No. 5) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

56932-44-6

260-450-0

1286

2-[(2-amino-4-nitrofenyl)amino]-2-(hydroxymetyl)propán-1,3-diol (HC Yellow No. 3) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

56932-45-7

260-451-6

1287

2-[(4-metoxy-2-nitrofenyl)amino]etán-1-ol a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

57524-53-5

 

1288

2-[N-metyl-4-(metylamino)-3-nitroanilino]etán-1-ol a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

10228-03-2

233-549-1

1289

3-[N-metyl-N-(4-metylamino-3-nitrofenyl)amino]propán-1,2-diol a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

93633-79-5

403-440-5

1290

Kyselina 4-etylamino-3-nitrobenzoová (N-Ethyl-3-Nitro PABA) a jej soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

2788-74-1

412-090-2

1291

[8-[(4-amino-2-nitrofenyl)diazenyl]-7-hydroxy-2-naftyl]trimetylamónium-chlorid a jeho soli (s výnimkou Basic Red 118, ak je prítomná ako nečistota v Basic Brown 17), ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

71134-97-9

275-216-3

1292

5-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]-1,4-dimetyl-1H-1,2,4-triazol a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

12221-52-2

 

1293

4-(fenyldiazenyl)benzén-1,3-diamín a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

495-54-5

207-803-7

1294

3-(fenyldiazenyl)-5-metylbenzén-1,2-diamín, monohydrochlorid a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

4438-16-8

224-654-3

1295

Dinátrium-5-(acetamido)-4-hydroxy-3-[(2-metylfenyl)diazenyl]naftalén-2,7-disulfonát a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

6441-93-6

229-231-7

1296

6,6’-[(4-metyl-1,3-fenylén)bis(diazéndiyl)]bis[6-metylbenzén-1,3-diamín] (Basic Brown 4) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

4482-25-1

224-764-1

1297

3-[[4-[[diamino(fenyldiazenyl)fenyl]diazenyl]-3-metylfenyl]diazenyl]-N,N,N-trimetylanilínium-chlorid a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

83803-99-0

280-920-9

1298

3-[[4-[[diamino(fenyldiazenyl)fenyl]diazenyl]-1-naftyl]diazenyl]-N,N,N-trimetylanilínium-chlorid a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

83803-98-9

280-919-3

1299

[4-[4-(dietylamino)benzhydrylén]cyklohexa-2,5-dienylidén](dietyl)amónium, hydrogen-sulfát a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

633-03-4

211-190-1

1300

1-[(2-hydroxyetyl)amino]-4-(metylamino) antrachinón a jeho deriváty, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

2475-46-9/86722-66-9

219-604-2/289-276-3

1301

1,4-diamino-2-metoxyantrachinón (Disperse Red 11) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

2872-48-2

220-703-8

1302

1,4-dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyetyl)amino]antrachinón (Disperse Blue 7) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

3179-90-6

221-666-0

1303

1-[(3-aminopropyl)amino]-4-(metylamino)antrachinón a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

22366-99-0

244-938-0

1304

N-[6-[(4-hydroxy-2-chlórfenyl)imino]-4-metoxy-3-oxocyklohexa-1,4-dién-1-yl]acetamid (HC Yellow No. 8) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

66612-11-1

266-424-5

1305

[6-[[3-chlór-4-(metylamino)fenyl]imino]-4-metyl-3-oxocyklohexa-1,4-dién-1-yl]močovina (HC Red No. 9) a jej soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

56330-88-2

260-116-4

1306

Metyltionínium-chlorid a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

61-73-4

200-515-2

1307

4,6-bis(2-hydroxyetoxy)-m-fenylénediamín a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

94082-85-6

 

1308

5-amino-2,6-dimetoxy-3-hydroxypyridín a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

104333-03-1

 

1309

4,4’-iminodianilín a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

537-65-5

208-673-4

1310

N2 ,N2 -dietyl-2-metylbenzén-1,4-diamín a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

148-71-0/24828-38-4/2051-79-8

205-722-1/246-484-9/218-130-3

1311

4-amino-N,N-dietylanilín a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

93-05-0/6065-27-6/6283-63-2

202-214-1/227-995-6/228-500-6

1312

4-amino-N,N-dimetylanilín a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

99-98-9/6219-73-4

202-807-5/228-292-7

1313

4-metylbenzén-1,2-diamín a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

496-72-0

207-826-2

1314

2,4-diamino-5-metylfenoxyetanol a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

141614-05-3/113715-27-8

 

1315

6-amino-o-krezol a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

17672-22-9

 

1316

Hydroxyetylaminometyl-p-aminofenol a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

110952-46-0/135043-63-9

 

1317

2-amino-3-nitrofenol a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

603-85-0

210-060-1

1318

2-[(4-amino-2-chlór-5-nitrofenyl)amino]etanol a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

50610-28-1

256-652-3

1319

2-nitrobenzén-1,4-diamín a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

5307-14-2/18266-52-9

226-164-5/242-144-9

1320

Hydroxyetyl-2,6-dinitro-p-anizidín a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

122252-11-3

 

1321

6-nitro-2,5-pyridíndiamín a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

69825-83-8

 

1322

3,7-diamino-5-fenyl-2,8-dimetylfenazínium-chlorid a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

477-73-6

207-518-8

1323

Kyselina 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaftyl)diazenyl]-7-nitronaftalén-1-sulfónová a jej soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

16279-54-2/5610-64-0

240-379-1/227-029-3

1324

3-[[2-nitro-4-(trifluórmetyl)fenyl]amino]propán-1,2-diol (HC Yellow No. 6) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

104333-00-8

 

1325

2-[(4-chlór-2-nitrofenyl)amino]etanol (HC Yellow No. 12) a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

59320-13-7

 

1326

3-[[4-[(2-hydroxyetyl)metylamino]-2-nitrofenyl]amino]propán-1,2-diol a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

173994-75-7/102767-27-1

 

1327

3-[[4-[etyl(2-hydroxyetyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]propán-1,2-diol a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

114087-41-1/114087-42-2

 

1328

[4-[[4-(dietylamino)fenyl][4-(etylamino)-1-naftyl]metylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dietylamóniumchlorid a jeho soli, ak sa používa v kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov

2390-60-5

219-232-0


(1)  Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.

(2)  Upravený INNM-názov

(3)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1

(4)  Ako samostatná zložka je uvedený v prílohe II pod referenčným číslom 364

(5)  Ako samostatná zložka je uvedený v prílohe II pod referenčným číslom 413


PRÍLOHA III

Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam

Referenčné číslo

Identifikácia látky

Obmedzenia

Znenie podmienok použitia a upozornení

Chemický názov/INN

Názov v jednotnom zozname zložiek

CAS číslo

EC číslo

Typ výrobku, časti tela

Maximálna koncentrácia v použiteľnom prípravku

Iné

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1a

Kyselina boritá, boritany a tetraboritany okrem látky č. 1184 uvedenej v prílohe II

Boric acid

10043-35-3/11113-50-1

233-139-2/234-343-4

a)

Púdre

a)

5 % (ako kyselina boritá)

a)

Nepoužívať vo výrobkoch určených deťom do 3 rokov

Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku, ak koncentrácia voľne rozpustných boritanov prekročí 1,5 % (vyjadreného v prepočte na kyselinu boritú)

a)

Nevhodné pre deti do 3 rokov

Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku

 

 

 

 

 

b)

Kozmetické výrobky na ústnu hygienu

b)

0,1 % (ako kyselina boritá)

b)

Nepoužívať vo výrobkoch určených deťom do 3 rokov

b)

Neprehĺtať

Nevhodné pre deti do 3 rokov

 

 

 

 

 

c)

Ostatné kozmetické výrobky (okrem výrobkov do kúpeľa a výrobkov na onduláciu vlasov)

c)

3 % (ako kyselina boritá)

c)

Nepoužívať vo výrobkoch určených deťom do 3 rokov

Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku, ak koncentrácia voľne rozpustných boritanov prekročí 1,5 % (ako kyselina boritá)

c)

Nevhodné pre deti do 3 rokov

Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku

1b

Tetraboritany, pozri aj položku 1a)

 

 

 

a)

Kozmetické výrobky do kúpeľa

a)

18 % (ako kyselina boritá)

a)

Nepoužívať vo výrobkoch určených deťom do 3 rokov

a)

Nevhodné pre deti do 3 rokov

b)

Kozmetické výrobky na vlasy

b)

8 % (ako kyselina boritá)

 

b)

Dôkladne opláchnuť

2a

Kyselina tioglykolová a jej soli

Thioglycolic acid

68-11-1

200-677-4

a)

Kozmetické výrobky na vlasy

8 %

Všeobecné použitie

pri aplikácii pH 7 až 9,5

Podmienky použitia:

a), b), c):

Nesmie prísť do kontaktu s očami

Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc

a), c):

Použitie: vhodné rukavice

Upozornenia:

a), b) c)

Obsahuje thioglycolate

Dodržujte návod na použitie

Uchovávať mimo dosahu detí

a) Len na profesionálne použitie

11 %

Profesionálne použitie

pri aplikácii pH 7 až 9,5

b)

Kozmetické výrobky na depiláciu

5 %

pri aplikácii pH 7 až 12,7

c)

Zmývateľné kozmetické výrobky na vlasy

2 %

Uvedené percentuálne hodnoty sú vyjadrené v prepočte na kyselinu tioglykolovú.

pri aplikácii pH 7 až 9,5

2b

Estery kyseliny tioglykolovej

 

 

 

Kozmetické výrobky na onduláciu alebo narovnávanie vlasov:

a)

8 %

Všeobecné použitie

pri aplikácii pH 6 až 9,5

Podmienky použitia:

a) b)

Môže vyvolať podráždenie pri styku s pokožkou

Nesmie prísť do kontaktu s očami

Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc

Používať vhodné rukavice

Upozornenia:

Obsahuje thioglycolate.

Dodržujte návod na použitie

Uchovávať mimo dosahu detí

b)

11 %

Uvedené percentuálne hodnoty sú vyjadrené v prepočte na kyselinu tioglykolovú.

Profesionálne použitie

pri aplikácii pH 6 až 9,5

b)

Len na profesionálne použitie

3

Kyselina šťaveľová, jej estery a alkalické soli

Oxalic acid

144-62-7

205-634-3

Kozmetické výrobky na vlasy

5 %

Profesionálne použitie

Len na profesionálne použitie

4

Amoniak

Ammonia

7664-41-7/1336-21-6

231-635-3/215-647-6

 

6 % (ako NH3)

 

Nad 2 %: obsahuje amoniak

5

Nátrium-tozylchloramid (INN)

Chloramine-t

127-65-1

204-854-7

 

0,2 %

Profesionálne použitie

 

6

Chlorečnany alkalických kovov

Sodium chlorate

7775-09-9

231-887-4

a)

Zubné pasty

b)

Ostatné kozmetické výrobky

a)

5 %

b)

3 %

 

 

 

 

Potassium chlorate

3811-04-9

223-289-7

 

 

 

 

7

Dichlórmetán

Dichloromethane

75-09-2

200-838-9

 

35 % (v zmesi s 1,1,1-trichlóretánomnesmie celková koncentrácia prekročiť 35 %)

 

 

8

Fenylendiamín, jeho N-substituované deriváty benzén-1,2-diamínu (1) okrem derivátov uvedených v inej časti tejto prílohy a pod referenčnými číslami 1309, 1311 a 1312 v prílohe II

p-Phenylenediamine

106-50-3

203-404-7

Oxidačné farbivá na farbenie vlasov

6 % (ako voľná báza)

a)

Všeobecné použitie

Nepoužívať na obočie

a)

Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje phenylendiamines.

Nepoužívať na farbenie mihalníc a obočia

b)

Profesionálne použitie

b)

Len na profesionálne použitie.

Obsahuje phenylenediamines.

Môže vyvolať alergickú reakciu. Použitie:

vhodné rukavice.

9

Metylfenyléndiamíny, ich N-substituované deriváty a ich soli (1) s výnimkou látok uvedených pod referenčnými číslami 364, 413, 1144, 1310 a 1313 v prílohe II

Toluene-2,5-diamine;

95-70-5

202-442-1

Oxidačné farbivá na farbenie vlasov

10 % (ako voľná báza)

a)

Všeobecné použitie

Nepoužívať na obočie

a)

Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje phenylenediamines.

Nepoužívať na farbenie mihalníc a obočia

b)

Profesionálne použitie

b)

Len na profesionálne použitie.

Obsahuje phenylenediamines.

Môže vyvolať alergickú reakciu.

Použitie: vhodné rukavice.

10

Diaminofenoly (1)

 

 

 

Oxidačné farbivá na farbenie vlasov

10 % (ako voľná báza)

a)

Všeobecné použitie

Nepoužívať na obočie

a)

Môže vyvolať alergickú reakciu.

Nepoužívať na farbenie mihalníc a obočia

b)

Profesionálne použitie

b)

Len na profesionálne použitie. Môže