8.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 321/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1194/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

S cieľom zachovať jednotnú úroveň bezpečnosti letectva v Európe je nevyhnutné zaviesť zmeny požiadaviek a postupov týkajúcich sa osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií, a najmä zaviesť vymedzenie koncepcie hlavného miesta podnikania, skvalitniť obsah úradných osvedčení o uvoľnení „EASA formulár 1“ a revidovať ustanovenia o letových povoleniach.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 (2) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú založené na stanoviskách (3) Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. b) a článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1702/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 2 sa dopĺňajú tieto písmená e), f), g) a h):

„e)

‚hlavné miesto podnikania‘ je riaditeľstvo alebo sídlo spoločnosti, v rámci ktorého sa vykonávajú hlavné finančné operácie a prevádzková kontrola činností uvedených v tomto nariadení;

f)

‚predmet‘ znamená akúkoľvek časť a zariadenie používané na civilných lietadlách;

g)

‚ETSO‘ je Európske technické štandardné schválenie. Európske technické štandardné schválenie je podrobná špecifikácia letovej spôsobilosti, ktorú vydáva agentúra na zabezpečenie zhody s požiadavkami tohto nariadenia ako minimálna výkonnostná norma pre špecifikované predmety;

h)

‚EPA‘ je Európske schválenie konštrukčnej časti. Európske schválenie konštrukčnej časti znamená, že predmet bol vyrobený v súlade so schválenými konštrukčnými údajmi, ktoré nepatria držiteľovi typového osvedčenia príslušného výrobku, okrem predmetov ETSO.“

2.

V článku 3 ods. 5 sa odkaz na „21A.112“ nahrádza odkazom na „21A.112A“.

3.

V článku 5 sa dopĺňa tento odsek 5:

„5.   Odchylne od ods. 1 môžu výrobné organizácie schválené v súlade s oddielom A podčastí F a G prílohy (časť 21) k tomuto nariadeniu pokračovať do 28. septembra 2010 vo vydávaní úradného osvedčenia o uvoľnení alebo vyhlásenia zhody s použitím EASA formulára 1, prvého vydania, podľa dodatku I k prílohe (časť 21) k tomuto nariadeniu.“

4.

Príloha (časť 21) sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 6.

(3)  Stanovisko 3/2006 o redakčných zmenách, stanovisko 5/2006 o hlavnom mieste podnikania, stanovisko 6/2008 o EASA formulári 1, stanovisko 4/2007 o letovom povolení.


PRÍLOHA

Príloha (časť 21) k nariadeniu (ES) č. 1702/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Obsah sa nahrádza takto:

Obsah

21.1

Všeobecne

ODDIEL A – TECHNICKÉ POŽIADAVKY

PODČASŤ A – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

21A.1

Rozsah platnosti

21A.2

Plnenie inou osobou, než je žiadateľ o osvedčenie alebo držiteľ osvedčenia

21A.3

Výpadky, poruchy a závady

21A.3B

Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti

21A.4

Koordinácia medzi projektovaním a výrobou

PODČASŤ B – TYPOVÉ OSVEDČENIA A OBMEDZENÉ TYPOVÉ OSVEDČENIA

21A.11

Rozsah platnosti

21A.13

Oprávnenosť

21A.14

Preukázanie spôsobilosti

21A.15

Žiadosť

21A.16A

Predpisy letovej spôsobilosti

21A.16B

Osobitné podmienky

21A.17

Predpisová základňa typového osvedčovania

21A.18

Stanovenie príslušných požiadaviek na ochranu životného prostredia a technických podmienok osvedčovania

21A.19

Zmeny, ktoré si vyžadujú nové typové osvedčenie

21A.20

Zhoda s predpisovou základňou typového osvedčovania a požiadavkami na ochranu životného prostredia

21A.21

Vydanie typového osvedčenia

21A.23

Vydanie obmedzeného typového osvedčenia

21A.31

Typová konštrukcia

21A.33

Overovanie a testy

21A.35

Letové testy

21A.41

Typové osvedčenie

21A.44

Povinnosti držiteľa

21A.47

Prenosnosť

21A.51

Obdobie trvania a zachovanie platnosti

21A.55

Vedenie záznamov

21A.57

Príručky

21A.61

Pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti

(PODČASŤ C – NEUPLATŇUJE SA)

PODČASŤ D – ZMENY TYPOVÝCH OSVEDČENÍ A OBMEDZENÝCH TYPOVÝCH OSVEDČENÍ

21A.90

Rozsah platnosti

21A.91

Klasifikácia zmien voči typovej konštrukcii

21A.92

Oprávnenosť

21A.93

Žiadosť

21A.95

Malé zmeny

21A.97

Závažné zmeny

21A.101

Stanovenie príslušných technických podmienok osvedčovania a požiadaviek na ochranu životného prostredia

21A.103

Vydanie schválenia

21A.105

Vedenie záznamov

21A.107

Pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti

21A.109

Povinnosti a označenie EPA

PODČASŤ E – DOPLNKOVÉ TYPOVÉ OSVEDČENIA

21A.111

Rozsah platnosti

21A.112A

Oprávnenosť

21A.112B

Preukázanie spôsobilosti

21A.113

Žiadosť o doplnkové typové osvedčenie

21A.114

Preukázanie zhody

21A.115

Vydanie doplnkového typového osvedčenia

21A.116

Prenosnosť

21A.117

Zmeny tej časti výrobku, na ktorú sa vzťahuje doplnkové typové osvedčenie

21A.118A

Povinnosti a označenie EPA

21A.118B

Obdobie platnosti a ďalšia platnosť

21A.119

Príručky

21A.120

Pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti

PODČASŤ F – VÝROBA BEZ SCHVÁLENIA VÝROBNEJ ORGANIZÁCIE

21A.121

Rozsah platnosti

21A.122

Oprávnenosť

21A.124

Žiadosť

21A.125A

Vydanie písomného súhlasu

21A.125B

Zistenia

21A.125C

Obdobie platnosti a ďalšia platnosť

21A.126

Systém kontroly výroby

21A.127

Testy: lietadlo

21A.128

Testy: motory a vrtule

21A.129

Povinnosti výrobcu

21A.130

Vyhlásenie zhody

PODČASŤ G – POVOLENIE ORGANIZÁCIE NA VÝROBU

21A.131

Rozsah platnosti

21A.133

Oprávnenosť

21A.134

Žiadosť

21A.135

Vydanie povolenia organizácie na výrobu

21A.139

Systém kvality

21A.143

Opis

21A.145

Požiadavky na povolenie

21A.147

Zmeny v povolenej organizácii na výrobu

21A.148

Zmeny miesta

21A.149

Prenosnosť

21A.151

Podmienky povolenia

21A.153

Zmeny podmienok povolenia

21A.157

Prešetrenia

21A.158

Zistenia

21A.159

Obdobie trvania a zachovanie platnosti

21A.163

Výsadné práva

21A.165

Povinnosti držiteľa

PODČASŤ H – OSVEDČENIA O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI A OBMEDZENÉ OSVEDČENIA O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

21A.171

Rozsah platnosti

21A.172

Oprávnenosť

21A.173

Klasifikácia

21A.174

Žiadosť

21A.175

Jazyk

21A.177

Zmena alebo doplnenie, alebo úprava

21A.179

Prenosnosť a obnovenie v členských štátoch

21A.180

Kontroly

21A.181

Obdobie trvania a zachovanie platnosti

21A.182

Identifikácia lietadla

PODČASŤ I – HLUKOVÉ OSVEDČENIA

21A.201

Rozsah platnosti

21A.203

Oprávnenosť

21A.204

Žiadosť

21A.207

Zmena alebo doplnenie, alebo úprava

21A.209

Prenosnosť a obnovenie v členských štátoch

21A.210

Kontroly

21A.211

Obdobie trvania a zachovanie platnosti

PODČASŤ J – POVOLENIE ORGANIZÁCIE NA PROJEKTOVANIE

21A.231

Rozsah platnosti

21A.233

Oprávnenosť

21A.234

Žiadosť

21A.235

Vydanie povolenia organizácie na projektovanie

21A.239

Systém zabezpečenia konštrukcie

21A.243

Údaje

21A.245

Požiadavky na povolenie

21A.247

Zmeny v systéme zabezpečenia konštrukcie

21A.249

Prenosnosť

21A.251

Podmienky povolenia

21A.253

Zmeny podmienok povolenia

21A.257

Prešetrenia

21A.258

Zistenia

21A.259

Obdobie trvania a zachovanie platnosti

21A.263

Výsadné práva

21A.265

Povinnosti držiteľa

PODČASŤ K – ČASTI A ZARIADENIA

21A.301

Rozsah platnosti

21A.303

Zhoda s príslušnými požiadavkami

21A.305

Schválenie častí a zariadení

21A.307

Uvoľnenie častí a zariadení na inštalovanie

(PODČASŤ L – NEUPLATŇUJE SA)

PODČASŤ M – OPRAVY

21A.431

Rozsah platnosti

21A.432A

Oprávnenosť

21A.432B

Preukázanie spôsobilosti

21A.433

Postup opravy

21A.435

Klasifikácia opráv

21A.437

Vydanie schválenia postupu opravy

21A.439

Výroba opravárenských dielcov

21A.441

Vykonanie opravy

21A.443

Obmedzenia

21A.445

Neopravené poškodenie

21A.447

Vedenie záznamov

21A.449

Pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti

21A.451

Povinnosti a označenie EPA

(PODČASŤ N – NEUPLATŇUJE SA)

PODČASŤ O – EURÓPSKE TECHNICKÉ ŠTANDARDNÉ SCHVÁLENIA

21A.601

Rozsah platnosti

21A.602A

Oprávnenosť

21A.602B

Preukázanie spôsobilosti

21A.603

Žiadosť

21A.604

Schválenie ETSO pre pomocnú energetickú jednotku

21A.605

Požadované údaje

21A.606

Vydanie schválenia ETSO

21A.607

Výsadné práva schválenia ETSO

21A.608

Vyhlásenie o konštrukcii a výkone (DDP)

21A.609

Povinnosti držiteľov schválení ETSO

21A.610

Povolenie odchýlky

21A.611

Zmeny konštrukcie

21A.613

Vedenie záznamov

21A.615

Inšpekcia vykonaná agentúrou

21A.619

Obdobie trvania a zachovanie platnosti

21A.621

Prenosnosť

PODČASŤ P – LETOVÉ POVOLENIE

21A.701

Rozsah platnosti

21A.703

Spôsobilosť

21A.705

Príslušný orgán

21A.707

Žiadosť o letové povolenie

21A.708

Letové podmienky

21A.709

Žiadosť o schválenie letových podmienok

21A.710

Schválenie letových podmienok

21A.711

Vydanie letového povolenia

21A.713

Zmeny

21A.715

Jazyk

21A.719

Prenosnosť

21A.721

Kontroly

21A.723

Obdobie trvania a zachovanie platnosti

21A.725

Obnovenie letových povolení

21A.727

Povinnosti držiteľa letového povolenia

21A.729

Vedenie záznamov

PODČASŤ Q – IDENTIFIKÁCIA VÝROBKOV, ČASTÍ A ZARIADENÍ

21A.801

Identifikácia výrobkov

21A.803

Manipulácia s identifikačnými údajmi

21A.804

Identifikácia častí a zariadení

21A.805

Identifikácia kritických častí

21A.807

Identifikácia predmetov ETSO

ODDIEL B – POSTUPY PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV

PODČASŤ A – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

21B.5

Rozsah platnosti

21B.20

Povinnosti príslušného orgánu

21B.25

Požiadavky na organizáciu príslušného orgánu

21B.30

Zdokumentované postupy

21B.35

Zmeny v organizácii a postupoch

21B.40

Riešenie sporov

21B.45

Hlásenie/koordinácia, súčinnosť

21B.55

Vedenie záznamov

21B.60

Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti

PODČASŤ B – TYPOVÉ OSVEDČENIA A OBMEDZENÉ TYPOVÉ OSVEDČENIA

(PODČASŤ C – NEUPLATŇUJE SA)

PODČASŤ D – ZMENY TYPOVÝCH OSVEDČENÍ A OBMEDZENÝCH TYPOVÝCH OSVEDČENÍ

PODČASŤ E – DOPLNKOVÉ TYPOVÉ OSVEDČENIA

PODČASŤ F – VÝROBA BEZ POVOLENIA ORGANIZÁCIE NA VÝROBU

21B.120

Vyšetrovanie

21B.125

Zistenia

21B.130

Vydanie písomného súhlasu

21B.135

Uchovávanie písomného súhlasu

21B.140

Zmena a doplnenie písomného súhlasu

21B.145

Obmedzenie, pozastavenie platnosti a zrušenie písomného súhlasu

21B.150

Vedenie záznamov

PODČASŤ G – POVOLENIE ORGANIZÁCIE NA VÝROBU

21B.220

Vyšetrovanie

21B.225

Zistenia

21B.230

Vydanie osvedčenia

21B.235

Ďalší dohľad

21B.240

Zmena a doplnenie povolenia organizácie na výrobu

21B.245

Pozastavenie platnosti a zrušenie povolenia organizácie na výrobu

21B.260

Vedenie záznamov

PODČASŤ H – OSVEDČENIA O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI A OBMEDZENÉ OSVEDČENIA O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

21B.320

Vyšetrovanie

21B.325

Vydanie osvedčenia o letovej spôsobilosti

21B.326

Osvedčenie o letovej spôsobilosti

21B.327

Obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti

21B.330

Pozastavenie platnosti a zrušenie osvedčení o letovej spôsobilosti a obmedzených osvedčení o letovej spôsobilosti

21B.345

Vedenie záznamov

PODČASŤ I – HLUKOVÉ OSVEDČENIA

21B.420

Vyšetrovanie

21B.425

Vydanie hlukového osvedčenia

21B.430

Pozastavenie platnosti a zrušenie hlukového osvedčenia

21B.445

Vedenie záznamov

PODČASŤ J – POVOLENIE ORGANIZÁCIE NA PROJEKTOVANIE

PODČASŤ K – ČASTI A ZARIADENIA

(PODČASŤ L – NEUPLATŇUJE SA)

PODČASŤ M – OPRAVY

(PODČASŤ N – NEUPLATŇUJE SA)

PODČASŤ O – EURÓPSKE TECHNICKÉ ŠTANDARDNÉ SCHVÁLENIA

PODČASŤ P – LETOVÉ POVOLENIE

21B.520

Prešetrovanie

21B.525

Vydanie letových povolení

21B.530

Zrušenie platnosti letových povolení

21B.545

Vedenie záznamov

PODČASŤ Q – IDENTIFIKÁCIA VÝROBKOV, ČASTÍ A ZARIADENÍ

DODATKY – EASA FORMULÁRE“;

2.

názov oddielu A sa nahrádza takto:

3.

v 21.A.14 písm. b) sa bod 5 nahrádza takto:

„5.

pevná vrtuľa alebo vrtuľa nastaviteľná počas letu.“;

4.

v 21A.35 písm. b) sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

na lietadlách osvedčovaných podľa tohto oddielu, s výnimkou i) horúcovzdušných balónov, plynových balónov, priviazaných plynových balónov, vetroňov a motorových vetroňov, ako aj ii) vzducholodí a letúnov s maximálnou vzletovou hmotnosťou 2 722 kg alebo menšou na zistenie, či existuje dostatočná záruka, že lietadlo, jeho časti a vybavenie sú spoľahlivé a pracujú bezchybne.“;

5.

21A.112 sa nahrádza takto:

Každá fyzická alebo právnická osoba (‚organizácia‘), ktorá preukáže alebo sa nachádza v procese preukazovania svojej spôsobilosti podľa 21A.112B, môže požiadať o doplnkové typové osvedčenie podľa podmienok stanovených v tejto podčasti.“;

6.

v 21.A.124 písm. b) sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

prehľad informácií vyžadovaných v 21A.125A písm. b).“;

7.

21A.125 sa nahrádza týmto odsekom:

Žiadateľ má nárok na písomný súhlas, vydaný príslušným orgánom, na preukázanie zhody s príslušnými konštrukčnými údajmi jednotlivých výrobkov, častí a zariadení podľa tejto podčasti po:

a)

zriadení systému kontroly výroby, ktorým zaručí, že každý výrobok, časť alebo vybavenie sa budú zhodovať s príslušnými konštrukčnými údajmi a je zaručená ich bezpečná prevádzka;

b)

predložení príručky, ktorá obsahuje:

1.

opis systému kontroly výroby vyžadovaný podľa písm. a);

2.

opis prostriedkov skúšania systému kontroly výroby;

3.

opis testov podľa 21A.127 a 21A.128 a mená osôb oprávnených na účely 21A.130 písm. a);

c)

dôkaz o tom, že je schopný poskytnúť pomoc v súlade s 21A.3 a 21A.129 písm. d).“;

8.

v 21A.125B písm. c) sa odkaz na „21B.143“ nahrádza odkazom na „21B.125“;

9.

21A.126 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v písm. a) sa „21A.125“ nahrádza znením „21A.125A písm. a)“;

i)

v písm. b) sa „21A.125 písm. a)“ nahrádza znením „21A.125A písm. a)“;

10.

v 21A.127 písm. a) sa „21A.125 písm. a)“ nahrádza znením „21A.125A písm. a)“;

11.

v 21.A.128 sa „21A.125 písm. a)“ nahrádza znením „21A.125A písm. a)“;

12.

21A.165 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v písm. c) sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

pred vydaním EASA formulára 1 na účely potvrdenia zhody so schválenými konštrukčnými údajmi stanoví, že ostatné výrobky, časti alebo zariadenia sú úplné, zodpovedajú schváleným konštrukčným údajom a že sú v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku a navyše v prípade motorov, podľa údajov poskytnutých držiteľom typového osvedčenia motora stanoví, že sa každý úplný motor zhoduje s príslušnými emisnými požiadavkami podľa 21A.18 písm. b), aktuálnymi ku dňu výroby motora, aby sa mohla osvedčiť zhoda s emisnými požiadavkami, alebo“;

ii)

písm. k) sa nahrádza takto:

„k)

Ak je to vhodné, na základe výsadných práv podľa 21A.163 písm. e), určiť zhodu s 21A.711 písm. c) a e) pred vydaním letového povolenia pre lietadlo.“;

13.

v 21A.174 písm. b) bod 3 bode ii) sa „21A.184 písm. c)“ nahrádza znením „21B.327 písm. c)“;

14.

21A.183 sa zrušuje;

15.

21A.184 sa zrušuje;

16.

21A.205 sa zrušuje;

17.

v 21A.245 sa písm. a) nahrádza takto:

„a)

počet pracovníkov všetkých technických oddelení je dostatočný, pracovníci majú dostatočné skúsenosti a bola im poskytnutá primeraná právomoc, aby mohli plniť svoje pridelené úlohy a aby s primeranými priestormi, zariadeniami a vybavením mohli z hľadiska výrobku splniť ciele týkajúce sa letovej spôsobilosti a ochrany životného prostredia“;

18.

21A.263 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písm. b) sa bod 4 nahrádza takto:

„4.

schválenie ETSO podľa 21A.602B písm. b) bod 1 alebo“;

b)

písm. c) sa mení a dopĺňa takto:

i)

body 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3.

vydávať informácie alebo pokyny obsahujúce toto vyhlásenie: Technický obsah tohto dokumentu je schválený na základe DOA ref EASA.21J.[XXXX];

4.

schvaľovať redakčné zmeny letovej príručky a dodatky, ako aj vydávať také zmeny, pričom budú obsahovať toto vyhlásenie: Revízia č. [YY] letovej príručky (alebo dodatku) ref. [ZZ] je schválená na základe DOA ref. EASA.21J.[XXXX]“;

ii)

bod 7 sa nahrádza takto:

„7.

vydávať letové povolenie v súlade s 21A.711 písm. b) lietadlu, ktorý skonštruoval alebo upravil, alebo pre ktoré schválil podľa 21A.263 písm. c) bod 6 podmienky, za ktorých je možné vydať letové povolenie, a v prípade, že organizácia na projektovanie sama kontroluje podľa svojho povolenia organizácie na projektovanie konfiguráciu lietadla a overuje zhodu s podmienkami konštrukcie schválenými pre let.“;

19.

v 21A.265 sa písm. g) nahrádza takto:

„g)

Ak je to vhodné, na základe výsadných práv podľa 21A.263 písm. c) bod 7, určiť zhodu s 21A.711 písm. b) a e) pred vydaním letového povolenia pre lietadlo.“;

20.

v 21A.307 sa písm. a) nahrádza takto:

„a)

sprevádzané úradným osvedčením o uvoľnení (EASA formulár 1), osvedčujúcim, že položka bola vyrobená v súlade so schválenými konštrukčnými údajmi výrobku a je schopná bezpečnej prevádzky, a“;

21.

21A.432 sa nahrádza takto:

a)

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá preukázala alebo ešte preukazuje svoju spôsobilosť podľa 21A.432B, môže požiadať o schválenie postupu väčšej opravy podľa podmienok stanovených v tejto podčasti;

b)

Každá fyzická alebo právnická osoba môže požiadať o schválenie postupu menšej opravy.“;

22.

v 21A.601 sa zrušuje písm. b);

23.

v 21A.605 písm. d) sa „21A.125 písm. b)“ nahrádza znením „21A.125A písm. b)“;

24.

v 21A.606 sa písm. c) nahrádza takto:

„c)

po výslovnom vyhlásení, že je pripravený splniť ustanovenia 21A.609.“

25.

v 21A.609 sa písm. f) nahrádza takto:

„f)

dodržiavať ustanovenia 21A.3, 21A.3B a 21A.4“;

26.

21A.701 sa nahrádza takto:

a)

Letové povolenie sa v súlade s touto podčasťou vydáva pre lietadlo, ktoré nespĺňa, alebo v prípade ktorého sa nepreukázalo, že spĺňa, príslušné požiadavky na letovú spôsobilosť, ale je schopné bezpečného letu za vymedzených podmienok a na účely:

1.

vývoja;

2.

preukázania zhody s nariadeniami alebo technickými podmienkami osvedčovania;

3.

výcviku posádok organizácií na projektovanie alebo výrobu;

4.

továrenských letov, ktorými sa skúšajú lietadlá novej výroby;

5.

letov lietadiel, ktoré sú vo výrobe, medzi výrobnými zariadeniami;

6.

letov lietadiel na ich prijatie zo strany zákazníka;

7.

dodania alebo vývozu lietadiel;

8.

letov lietadiel na ich prijatie zo strany príslušného orgánu;

9.

prieskumu trhu vrátane výcviku posádok zákazníka;

10.

predvádzacích letov a leteckých prehliadok;

11.

letov lietadiel na miesto, kde sa má uskutočniť údržba alebo posúdenie letovej spôsobilosti, alebo na miesto skladovania;

12.

letov lietadiel s hmotnosťou prekračujúcou ich maximálne osvedčenú vzletovú hmotnosť pre let mimo normálneho rozsahu nad hladinou vody alebo nad kontinentálnymi oblasťami, kde nie sú k dispozícii náležité pristávacie zariadenia alebo vhodné palivo;

13.

prekonávania rekordov, leteckých pretekov alebo podobných súťaží;

14.

letov lietadiel, ktoré spĺňajú príslušné požiadavky na letovú spôsobilosť skôr, než sa zistí zhoda s environmentálnymi požiadavkami;

15.

nekomerčnej letovej činnosti na jednotlivých jednoduchých lietadlách alebo typoch, pre ktoré osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti nie je vhodné.

b)

Táto podčasť definuje postup vydávania letových povolení a schvaľovania súvisiacich letových podmienok a stanovuje práva a povinnosti žiadateľov a držiteľov takýchto povolení a schválení letových podmienok.“;

27.

21A.703 sa nahrádza takto:

a)

Každá fyzická alebo právnická osoba je spôsobilá byť žiadateľom o letové povolenie s výnimkou letového povolenia požadovaného na účel podľa 21A.701 písm. a) bod 15, kde žiadateľ musí byť vlastníkom.

b)

Každá fyzická alebo právnická osoba môže požiadať o schválenie letových podmienok.“;

28.

21.710 písm. c) sa nahrádza takto:

„c)

Pred schválením letových podmienok musí byť agentúra, príslušný orgán alebo schválená organizácia presvedčená, že lietadlo je spôsobilé na bezpečný let za špecifikovaných podmienok a obmedzení. Agentúra alebo príslušný orgán môžu uskutočniť, alebo požiadať žiadateľa, aby na tento účel uskutočnil, všetky potrebné kontroly alebo skúšky.“;

29.

21A.711 sa nahrádza takto:

a)

Letové povolenie (EASA formulár 20a, pozri dodatok) môže vydať príslušný orgán za podmienok uvedených v 21B.525.

b)

Príslušne schválená organizácia na projektovanie môže vydať letové povolenie (formulár EASA 20b, pozri dodatok) na základe výsadných práv udelených podľa 21A.263 písm. c) bodu 7, ak letové podmienky podľa 21A.708 boli schválené v súlade s 21A.710.

c)

Príslušne schválená organizácia na výrobu môže vydať letové povolenie (formulár EASA 20b, pozri dodatok) na základe výsadných práv udelených podľa 21A.163 písm. e), ak letové podmienky podľa 21A.708 boli schválené v súlade s 21A.710.

d)

Príslušne schválená organizácia na riadenie zachovania letovej spôsobilosti môže vydať letové povolenie (formulár EASA 20b, pozri dodatok) na základe výsadných práv udelených podľa bodu M.A.711 prílohy I (časť M) k nariadeniu (ES) č. 2042/2003, ak letové podmienky podľa 21A.708 boli schválené v súlade s 21A.710.

e)

Povolenie na let musí špecifikovať účel(y) a všetky podmienky a obmedzenia schválené v súlade s 21A.710.

f)

Pri povoleniach vydávaných podľa pododseku b), c) alebo d) musí byť kópia letového povolenia a súvisiacich letových podmienok čo najskôr predložená príslušnému orgánu, ale najneskôr do 3 dní.

g)

Na základe dôkazov, že niektorá z podmienok na vydanie letového povolenia uvedených 21A.723 písm. a) nie je splnená, príslušná organizácia, ktorá letové povolenie podľa pododseku b), c) alebo d) vydala, toto letové povolenie bezodkladne zruší a okamžite informuje príslušný orgán.“;

30.

v 21A.723 sa písm. a) nahrádza takto:

„a)

Letové povolenie sa vydáva na obdobie maximálne 12 mesiacov a zostáva v platnosti za predpokladu, že:

1.

existuje zhoda s podmienkami a obmedzeniami podľa 21A.711 písm. e), ktoré súvisia s letovým povolením;

2.

organizácia sa nevzdala povolenia alebo povolenie nebolo zrušené;

3.

lietadlo zostáva v tom istom registri.“;

31.

v 21A.801 sa písm. d) nahrádza takto:

„d)

Pri balónoch s posádkou sa identifikačný štítok predpísaný v písm. b) pripevní na obal balónu a umiestni sa podľa možnosti tak, aby bol pre obsluhu pri hustení balónu čitateľný. Okrem toho kôš, nosná rámová konštrukcia a každé ohrievacie zariadenie musí byť trvalo a čitateľne označené menom výrobcu, číslom konštrukčnej časti alebo rovnocenným údajom, a sériovým číslom alebo rovnocenným údajom.“;

32.

v 21A.804 sa písm. a) nahrádza takto:

„a)

Každá konštrukčná časť alebo zariadenie musí byť trvalo a čitateľne označené:

1.

menom, obchodnou známkou alebo symbolom identifikujúcim výrobcu spôsobom uvedeným v príslušných konštrukčných údajoch a zároveň

2.

číslom konštrukčnej časti podľa definície v príslušných konštrukčných údajoch a zároveň

3.

písmenami EPA pre konštrukčné časti alebo zariadenia vyrobené v súlade so schválenými konštrukčnými údajmi, ktoré nepatria držiteľovi typového osvedčenia príslušného výrobku, okrem predmetov ETSO.“;

33.

21B.125 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Ak na základe auditu alebo iným spôsobom príslušný orgán zistí objektívny dôkaz preukazujúci nezhodu držiteľa písomného súhlasu s príslušnými požiadavkami oddielu A prílohy (časť 21), toto zistenie sa klasifikuje v súlade s 21A.125B písm. a).

b)

Príslušný orgán prijme tieto opatrenia:

1.

pri zisteniach úrovne 1 príslušný orgán v závislosti od rozsahu zistenia podnikne okamžité kroky na úplné alebo čiastočné obmedzenie, pozastavenie platnosti alebo zrušenie písomného súhlasu, kým organizácia úspešne neprijme nápravné opatrenie;

2.

pri zisteniach úrovne 2 príslušný orgán poskytne lehotu na prijatie nápravného opatrenia primeranú povahe zistenia, ktorá nie je dlhšia ako 3 mesiace. Za určitých okolností na konci tejto lehoty a podľa povahy zistenia môže príslušný orgán predĺžiť trojmesačnú lehotu na základe uspokojivého plánu nápravného opatrenia.

c)

Príslušný orgán prijme opatrenia na úplné alebo čiastočné pozastavenie platnosti písomného súhlasu v prípade nedodržania lehoty poskytnutej príslušným orgánom.“;

34.

v 21.B.135 písm. b) v bode 2 sa „21A.125 písm. b)“ nahrádza znením „21A.125A písm. b)“;

35.

21B.143 sa zrušuje;

36.

21B.145 sa nahrádza takto:

a)

Obmedzenie, pozastavenie platnosti alebo zrušenie písomného súhlasu sa písomne oznámi držiteľovi písomného súhlasu. Príslušný orgán uvedie dôvody obmedzenia, pozastavenia platnosti alebo zrušenia písomného súhlasu a informuje držiteľa o jeho práve na odvolanie sa.

b)

Ak bola platnosť písomného súhlasu pozastavená, môže sa obnoviť len po opätovnom určení zhody s ustanoveniami oddielu A, podčasti F prílohy (časť 21).“;

37.

21B.225 sa nahrádza takto:

a)

Ak na základe auditu alebo iným spôsobom príslušný orgán zistí objektívny dôkaz preukazujúci nezhodu držiteľa povolenia organizácie na výrobu s príslušnými požiadavkami oddielu A prílohy (časť 21), toto zistenie sa klasifikuje v súlade s 21A.158 písm. a).

b)

Príslušný orgán prijme tieto opatrenia:

1.

pri zisteniach úrovne 1 príslušný orgán v závislosti od rozsahu zistenia podnikne okamžité kroky na úplné alebo čiastočné obmedzenie, pozastavenie platnosti alebo zrušenie povolenia organizácie na výrobu, kým organizácia úspešne neprijme nápravné opatrenie;

2.

pri zisteniach úrovne 2 príslušný orgán poskytne lehotu na prijatie nápravného opatrenia primeranú povahe zistenia, ktorá nie je dlhšia ako 3 mesiace. Za určitých okolností na konci tejto lehoty a podľa povahy zistenia môže príslušný orgán predĺžiť trojmesačnú lehotu na základe uspokojivého plánu nápravného opatrenia.

c)

Príslušný orgán prijme opatrenia na úplné alebo čiastočné pozastavenie platnosti povolenia v prípade nedodržania lehoty poskytnutej príslušným orgánom“;

38.

v 21B.235 sa písm. a) nahrádza takto:

„a)

Aby bolo zdôvodnené zachovanie povolenia organizácie na výrobu, príslušný orgán vykoná ďalší dohľad, aby:

1.

overil, že systém kvality držiteľa povolenia organizácie na výrobu zodpovedá požiadavkám oddielu A, podčasti G tejto prílohy (časť 21);

2.

overil, že organizácia držiteľa povolenia organizácie na výrobu pracuje v súlade s opisom organizácie na výrobu, a zároveň

3.

overil účinnosť postupov opisu organizácie na výrobu a

4.

monitoroval štandardy výrobkov, konštrukčných častí alebo zariadení pomocou odberu vzoriek.“;

39.

21B.325 sa nahrádza takto:

a)

Príslušný orgán členského štátu registrácie bez meškania vystaví alebo zmení osvedčenie o letovej spôsobilosti (EASA formulár 25, pozri dodatok), ak sa presvedčí, že sú splnené požiadavky podľa 21B.326 a príslušné požiadavky oddielu A podčasti H tejto prílohy (časť 21).

b)

Príslušný orgán členského štátu registrácie bez meškania vystaví alebo zmení obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti (EASA formulár 24, pozri dodatok), ak sa presvedčí, že sú splnené požiadavky podľa 21B.327 a príslušné požiadavky oddielu A podčasti H tejto prílohy (časť 21).

c)

Okrem príslušného osvedčenia o letovej spôsobilosti uvedeného v ods. a) a alebo b) pre nové lietadlo alebo používané lietadlo z nečlenského štátu, príslušný orgán členského štátu registrácie vystaví prvotné osvedčenie o overení letovej spôsobilosti (EASA formulár 15a, pozri dodatok).“;

40.

dopĺňa sa tento odsek 21B.326:

Príslušný orgán členského štátu registrácie vystaví osvedčenie o letovej spôsobilosti pre:

a)

nové lietadlo:

1.

po predložení dokumentácie podľa 21A.174 písm. b) bodu 2);

2.

ak je príslušný orgán členského štátu registrácie presvedčený o tom, že lietadlo zodpovedá schválenej konštrukcii a je v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku. Môže to zahŕňať inšpekcie príslušného orgánu členského štátu registrácie;

b)

používané lietadlo:

1.

po predložení dokumentácie podľa 21A.174 písm. b) bodu 3 preukazujúcej, že:

i)

lietadlo zodpovedá typovej konštrukcii schválenej podľa typového osvedčenia a akéhokoľvek doplnkového typového osvedčenia, zmeny alebo opravy, schválenej v súlade s prílohou (časť 21) a

ii)

boli splnené uplatniteľné príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti a

iii)

lietadlo bolo skontrolované v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy I (časť M) k nariadeniu (ES) č. 2042/2003;

2.

ak je príslušný orgán členského štátu registrácie presvedčený o tom, že lietadlo zodpovedá schválenej konštrukcii a je v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku. Môže to zahŕňať inšpekcie príslušného orgánu členského štátu registrácie.“;

41.

dopĺňa sa tento odsek 21B.327:

a)

Príslušný orgán členského štátu registrácie vystaví obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti pre:

1.

nové lietadlo:

i)

po predložení dokumentácie podľa 21A.174 písm. b) bodu 2);

ii)

ak je príslušný orgán členského štátu registrácie presvedčený o tom, že lietadlo zodpovedá typovej konštrukcii schválenej agentúrou podľa obmedzeného typového osvedčenia alebo v súlade s konkrétnymi špecifikáciami letovej spôsobilosti a je v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku. Môže to zahŕňať inšpekcie príslušného orgánu členského štátu registrácie;

2.

používané lietadlo:

i)

po predložení dokumentácie podľa 21A.174 písm. b) bodu 3) preukazujúcej, že:

A)

lietadlo zodpovedá konštrukcii schválenej agentúrou podľa obmedzeného typového osvedčenia alebo v súlade s konkrétnymi špecifikáciami letovej spôsobilosti, ako aj podľa akéhokoľvek doplnkového typového osvedčenia, zmeny alebo opravy, schválenej v súlade s prílohou (časť 21) a

B)

boli splnené uplatniteľné príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti a

C)

lietadlo bolo skontrolované v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy I (časť M) k nariadeniu (ES) č. 2042/2003;

ii)

ak je príslušný orgán členského štátu registrácie presvedčený o tom, že lietadlo zodpovedá schválenej konštrukcii a je v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku. Môže to zahŕňať inšpekcie príslušného orgánu členského štátu registrácie.

b)

Pre lietadlo, ktoré nemôže splniť základné požiadavky uvedené v základnom nariadení a nemôže mu byť preto vydané obmedzené typové osvedčenie, agentúra, pokiaľ je to nevyhnutné na zohľadnenie odchýlok od týchto základných požiadaviek:

1.

vydá konkrétne špecifikácie letovej spôsobilosti zaručujúce primeranú bezpečnosť z hľadiska predpokladaného používania a skontroluje zhodu s nimi a

2.

stanoví obmedzenia pre používanie tohto lietadla.

c)

Obmedzenia týkajúce sa používania budú spojené s obmedzenými osvedčeniami o letovej spôsobilosti vrátane obmedzení týkajúcich sa letového priestoru potrebných na zohľadnenie odchýlok od základných požiadaviek na letovú spôsobilosť ustanovených v základnom nariadení.“;

42.

21B.525 sa nahrádza takto:

Príslušný orgán bez meškania vydá letové povolenie (EASA formulár 20a, pozri dodatok):

1.

na základe predloženia údajov požadovaných v 21A.707 a

2.

po schválení letových podmienok uvedených v 21A.708 v súlade s 21A.710 a

3.

ak je príslušný orgán presvedčený na základe vlastného skúmania, ktoré môže zahŕňať kontroly, alebo na základe postupov dohodnutých so žiadateľom, že lietadlo pred letom vyhovuje konštrukcii uvedenej v 21A.708.“;

43.

dodatok I sa nahrádza takto:

„Dodatok I

Úradné osvedčenie o uvoľnení – EASA formulár 1 uvedený v prílohe (časť 21)

Image

Pokyny na používanie EASA formulára 1

Tieto pokyny sa vzťahujú iba na používanie EASA formulára 1 na účely výroby. Pozornosť sa zameriava na dodatok II k prílohe I (časť M) k nariadeniu (ES) č. 2042/2003, ktoré sa vzťahuje na používanie EASA formulára 1 na účely údržby.

1.   ÚČEL A POUŽÍVANIE

1.1.

Prvotným účelom osvedčenia je vyhlásenie o letovej spôsobilosti nových leteckých výrobkov, konštrukčných častí a zariadení [ďalej ako ‚položka(y)‘].

1.2.

Medzi osvedčením a položkami musí existovať zhoda. Pôvodca musí zachovať osvedčenie v podobe, v ktorej je možné overiť pôvodné údaje.

1.3.

Osvedčenie akceptujú mnohé orgány letovej spôsobilosti, ale jeho akceptácia môže závisieť od dvojstranných dohôd a/alebo politiky orgánu letovej spôsobilosti. ‚Schválené konštrukčné údaje‘ uvedené v tomto osvedčení teda znamenajú údaje schválené orgánom letovej spôsobilosti dovážajúcej krajiny.

1.4.

Osvedčenie nepredstavuje dodací list.

1.5.

Lietadlo nesmie byť uvoľnené na základe osvedčenia.

1.6.

Osvedčenie nepredstavuje súhlas s inštaláciou položky na konkrétne lietadlo, motor alebo vrtuľu, ale pomáha koncovému užívateľovi určiť stav schválenia letovej spôsobilosti.

1.7.

V tom istom osvedčení nie je možné zmiešať položky s uvoľnením na výrobu a položky s uvoľnením na údržbu.

1.8.

V tom istom osvedčení nie je možné zmiešať položky osvedčené v súlade so ‚schválenými údajmi‘ s ‚neschválenými údajmi‘.

2.   VŠEOBECNÝ FORMÁT

2.1.

Osvedčenie musí byť v súlade s uvedeným formátom vrátane čísel polí a umiestnením každého poľa. Veľkosť každého poľa sa však môže líšiť podľa potreby používania, ale nie do tej miery, aby sa osvedčenie nedalo rozpoznať.

2.2.

Osvedčenie musí mať vodorovnú orientáciu, t. j. ‚formát na šírku‘, ale celková veľkosť sa môže výrazne zväčšiť alebo zmenšiť, pokiaľ osvedčenie ostane rozpoznateľné a čitateľné. V prípade pochybností sa obráťte na príslušný úrad.

2.3.

Vyhlásenie o povinnostiach užívateľa/inštalatéra sa môže umiestniť na ktorúkoľvek stranu formulára.

2.4.

Celý vytlačený text musí byť jasný a čitateľný.

2.5.

Osvedčenie môže byť predtlačené alebo vytvorené na počítači, ale v oboch prípadoch musia byť vytlačené čiary a znaky jasné a čitateľné a v súlade s určeným formátom.

2.6.

Osvedčenie by malo byť v anglickom jazyku a prípadne v jednom alebo viacerých ďalších jazykoch.

2.7.

Údaje sa môžu na osvedčenie vkladať strojom/počítačom alebo ručne s použitím paličkového písma a musia umožňovať jednoduché čítanie.

2.8.

Obmedziť používanie skratiek na minimum z dôvodu prehľadnosti.

2.9.

Priestor zostávajúci na opačnej strane osvedčenia môže pôvodca využiť na akékoľvek doplnkové informácie, ale nesmú sa tam uvádzať žiadne vyhlásenia o osvedčovaní. Každé použitie údajov na opačnej strane osvedčenia musí byť oznámené v príslušnom poli na prednej strane osvedčenia.

3.   KÓPIE

3.1.

Počet kópií osvedčenia, ktoré pôvodca zasiela zákazníkovi alebo si ich ponecháva u seba, nie je obmedzený.

4.   CHYBY V OSVEDČENÍ

4.1.

Ak koncový užívateľ nájde v osvedčení chybu (-y), musí ju (ich) písomne označiť pôvodcovi. Pôvodca môže vydať nové osvedčenie, ak vie overiť a opraviť túto (tieto) chybu (-y).

4.2.

Na novom osvedčení musí byť nové poradové číslo, podpis a dátum.

4.3.

Žiadosti o nové osvedčenie sa vyhovie bez opätovného overenia stavu položky (položiek). Nové osvedčenie nie je vyhlásením o súčasnom stave a v poli 12 by mal byť odkaz na predchádzajúce osvedčenie v tomto znení: ‚V tomto osvedčení je (sú) opravená (-é) chyba (-y) v poli (-ach) [uviesť opravené pole (-ia] osvedčenia [uviesť pôvodné poradové číslo] zo dňa [uviesť pôvodný dátum vydania] a nevzťahuje sa na zhodu/stav/uvoľnenie do prevádzky‘. Obe osvedčenia by sa mali uchovať v súlade s dobou uchovávania prvého osvedčenia.

5.   VYPLNENIE OSVEDČENIA PÔVODCOM

Pole 1 Schvaľujúci príslušný orgán/Štát

Uveďte meno a krajinu príslušného orgánu, v kompetencii ktorého sa vydáva toto osvedčenie. Ak je príslušným orgánom agentúra, uveďte iba ‚EASA‘.

Pole 2 Hlavička EASA formulára 1

‚ÚRADNÉ OSVEDČENIE O UVOĽNENÍ EASA FORMULÁR 1‘

Pole 3 Poradové číslo formulára

Uveďte jedinečné číslo určená číslovacím systémom/postupom organizácie uvedenej v poli 4. Číslo môže obsahovať aj alfanumerické znaky.

Pole 4 Názov a adresa organizácie

Uveďte plné meno a adresu organizácie na výrobu (podľa EASA formulára 55 list A), ktorá uvoľňuje položku (-y), na ktorú (-é) sa vzťahuje toto osvedčenie. Logá organizácie a pod. sú povolené, ak nepresiahnu veľkosť poľa.

Pole 5 Zákazka/Zmluva/Faktúra

Na uľahčenie vysledovateľnosti položky (-iek) uveďte číslo zákazky, zmluvy, faktúry alebo podobné referenčné číslo.

Pole 6 Položka

Uveďte čísla riadkových položiek v prípade, že existuje viac ako jedna riadková položka. Toto pole umožňuje jednoduché krížové odkazovanie na poznámky v poli 12.

Pole 7 Opis

Uveďte názov alebo opis položky. Uprednostniť by sa mala položka používaná v pokynoch pre zachovanie letovej spôsobilosti alebo v údajoch o údržbe (napr. obrázkový katalóg konštrukčných častí, príručka údržby lietadla, servisný bulletin, príručka údržby komponentov).

Pole 8 Číslo konštrukčnej časti

Uveďte číslo konštrukčnej časti, ktoré sa nachádza na položke alebo visačke/balení. V prípade motora alebo vrtule sa môže použiť typové označenie.

Pole 9 Množstvo

Uveďte množstvo položiek.

Pole 10 Sériové číslo

Ak sa na základe nariadenia položka musí označiť sériovým číslom, uveďte ho na tomto mieste. Uviesť sa môže aj každé ďalšie sériové číslo, ktoré sa nevyžaduje na základe nariadenia. Ak sa na položke nenachádza žiadne sériové číslo, uveďte ‚N/A‘.

Pole 11 Stav/Práca

Uveďte ‚PROTOTYP‘ alebo ‚NOVÉ‘.

Uveďte ‚PROTOTYP‘ v prípade:

i)

výroby novej položky v zhode s neschválenými konštrukčnými údajmi;

ii)

opätovného osvedčovania organizáciou uvedenou v poli 4 v predchádzajúcom osvedčení po zmene alebo oprave položky pred uvedením do prevádzky (napr. po zavedení konštrukčnej zmeny, opravy chyby, inšpekcii alebo teste, alebo po obnovení životnosti skladovania). Podrobnosti o pôvodnom uvoľnení a zmene alebo oprave sa uvedú v poli 12.

Uveďte ‚NOVÉ‘ v prípade:

i)

výroby novej položky v zhode so schválenými konštrukčnými údajmi;

ii)

opätovného osvedčovania organizáciou uvedenou v poli 4 v predchádzajúcom osvedčení po zmene alebo oprave položky pred uvedením do prevádzky (napr. po zavedení konštrukčnej zmeny, opravy chyby, inšpekcii alebo teste, alebo po obnovení životnosti skladovania). Podrobnosti o pôvodnom uvoľnení a zmene alebo oprave sa uvedú v poli 12;

iii)

opätovného osvedčovania položiek výrobcom výrobku alebo organizáciou uvedenou v poli 4 v predchádzajúcom osvedčení od stavu ‚prototyp‘ (zhoda iba s neschválenými údajmi) na stav ‚nové‘ (zhoda so schválenými údajmi a v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku) v nadväznosti na schválenie uplatniteľných konštrukčných údajov za predpokladu, že sa konštrukčné údaje nezmenili. V poli 12 sa uvedie toto vyhlásenie:

OPÄTOVNÉ OSVEDČOVANIE POLOŽIEK ZO STAVU ‚PROTOTYP‘ NA STAV ‚NOVÉ‘: TÝMTO DOKUMENTOM SA OSVEDČUJE SCHVÁLENIE KONŠTRUKČNÝCH ÚDAJOV [UVEĎTE ČÍSLO TC/STC, ÚROVEŇ REVÍZIE] ZO DŇA [UVEĎTE DÁTUM, AK JE POTREBNÝ NA IDENTIFIKÁCIU STAVU REVÍZIE], PODĽA KTORÝCH BOLA (-I) TÁTO (TIETO) POLOŽKA (-Y) VYROBENÁ (-É).

V poli 13a sa označí rámček ‚schválenými konštrukčnými údajmi a sú v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku‘;

iv)

preskúšanie novej položky skôr uvedenej do prevádzky pred uvedením do prevádzky v súlade s normou alebo špecifikáciou stanovenou zákazníkom (podrobnosti o tejto norme a špecifikácii a o pôvodnom uvoľnení sa uvedú v poli 12) alebo určením letovej spôsobilosti (vysvetlenie základu pre uvoľnenie a podrobnosti o pôvodnom uvoľnení sa uvedú v poli 12).

Pole 12 Poznámky

Opíšte prácu uvedenú v poli 11, buď priamo alebo odkazom na sprievodnú dokumentáciu, nevyhnutnou na to, aby užívateľ alebo inštalatér určil letovú spôsobilosť položky (-iek) v súvislosti s osvedčovanou prácou. V prípade potreby sa môže použiť osobitný list a uviesť odkaz na EASA formulár 1. Každé vyhlásenie musí jasne označovať položku (-y) v poli 6, na ktorú (-e) sa vzťahuje. V prípade, že neexistuje žiadne vyhlásenie, uveďte ‚Žiadne‘.

Uveďte zdôvodnenie uvoľnenia podľa neschválených konštrukčných údajov v poli 12 (napr. čaká sa na typové osvedčenie, iba na účely testovania, čaká sa na schválené údaje).

V prípade zadávania údajov z elektronickej podoby EASA formulára 1 sa v tomto poli uvedú všetky údaje, ktoré sa nehodia do iných polí.

Pole 13a

Označte iba jeden z dvoch rámčekov:

1.

Označte rámček ‚schválenými konštrukčnými údajmi a sú v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku‘ v prípade, že položka (-y) bola (-i) vyrobená (-é) s použitím schválených konštrukčných údajov a zistilo sa, že je (sú) v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku.

2.

Označte rámček ‚neschválenými konštrukčnými údajmi uvedenými v poli 12‘ v prípade, že položka (-y) bola (-i) vyrobená (-é) s použitím neschválených konštrukčných údajov. Spresnite údaje v poli 12 (napr. čaká sa na typové osvedčenie, iba na účely testovania, čaká sa na schválené údaje).

V tom istom osvedčení nie je možné spájať položky uvoľnené na základe schválených a neschválených konštrukčných údajov.

Pole 13b Podpis oprávnenej osoby

Tu pridajte podpis oprávnenej osoby. Iba osoby osobitne oprávnené v súlade s pravidlami a politikou príslušného orgánu sa môžu podpisovať do tohto poľa. Na účely rozpoznania je možné pridať jedinečné číslo určujúce totožnosť oprávnenej osoby.

Pole 13c Číslo schválenia/oprávnenia

Uveďte číslo schválenia/oprávnenia alebo odkaz naň. Toto číslo alebo tento odkaz vydáva príslušný orgán.

Pole 13d Meno

Uveďte čitateľným spôsobom meno osoby podpisujúcej sa v poli 13b.

Pole 13e Dátum

Uveďte dátum podpisu v poli 13b, pričom tento dátum musí byť vo formáte dd = 2 číslice dňa, mmm = prvé 3 písmená mesiaca, yyyy = 4 číslice roku.

Pole 14a – 14e

Všeobecné požiadavky na polia 14c – 14e:

Nepoužíva sa na uvoľnenie na výrobu. Vyšrafujte, vytmavte alebo iným spôsobom označte tieto polia, aby sa zamedzilo neúmyselnému alebo neoprávnenému použitiu.

Povinnosti užívateľa/inštalatéra

V osvedčení uveďte toto vyhlásenie ako informáciu koncovým užívateľom, že nie sú oslobodení od povinností týkajúcich sa inštalácie a používania akejkoľvek položky, ku ktorej je doložený tento formulár:

‚TOTO OSVEDČENIE NEPREDSTAVUJE AUTOMATICKY OPRÁVNENIE NA INŠTALÁCIU.

V PRÍPADE, ŽE UŽÍVATEĽ/INŠTALATÉR VYKONÁVA PRÁCU V SÚLADE S NARIADENIAMI INÉHO ORGÁNU LETOVEJ SPÔSOBILOSTI AKO ORGÁNU LETOVEJ SPÔSOBILOSTI UVEDENÉHO V POLI 1, JE NEVYHNUTNÉ, ABY UŽÍVATEĽ/INŠTALATÉR ZABEZPEČIL, ABY JEHO ORGÁN LETOVEJ SPÔSOBILOSTI AKCEPTOVAL POLOŽKY OD ORGÁNU LETOVEJ SPÔSOBILOSTI UVEDENÉHO V POLI 1.

VYHLÁSENIA UVEDENÉ V POLIACH 13A A 14A NEPREDSTAVUJÚ OSVEDČENIE O INŠTALOVANÍ. ZÁZNAMY O ÚDRŽBE LIETADLA MUSIA V KAŽDOM PRÍPADE OBSAHOVAŤ OSVEDČENIE O INŠTALOVANÍ VYDANÉ V SÚLADE S VNÚTROŠTÁTNYMI PREDPISMI UŽÍVATEĽOM/INŠTALATÉROM PRED TÝM, AKO JE MOŽNÉ S LIETADLOM LIETAŤ.‘“;

44.

dodatok II sa nahrádza takto:

„Dodatok II

Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti – EASA formulár 15a

Image

45.

dodatok IV sa nahrádza takto:

„Dodatok IV

Obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti – EASA formulár 24

LOGO príslušného orgánu

OBMEDZENÉ OSVEDČENIE O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

 (1)

[Členský štát registrácie]

[PRÍSLUŠNÝ ORGÁN ČLENSKÉHO ŠTÁTU]

 (1)

1.

Štátna príslušnosť a registračné značky

2.

Výrobca a výrobcovo označenie lietadla

3.

Sériové číslo lietadla

4.

Kategórie

5.

Toto osvedčenie o letovej spôsobilosti sa vydáva v súlade s (2) [Dohovorom o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944] a s článkom 5 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 216/2008 vo vzťahu k uvedenému lietadlu, ktoré sa považuje za spôsobilé na let, ak sa udržiava a prevádzkuje v súlade s uvedenými a príslušnými prevádzkovými obmedzeniami.

Okrem uvedeného sa uplatňujú aj nasledujúce obmedzenia:

 (1)

 (2) [Lietadlo sa môže používať v medzinárodnej navigácii bez ohľadu na uvedené obmedzenia].

 

Dátum vydania:

 

Podpis:

6.

Toto obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti je platné, pokiaľ ho nezruší príslušný orgán členského štátu registrácie.

K tomuto osvedčeniu sa pripojí platné osvedčenie o overení letovej spôsobilosti.

EASA formulár 24, druhé vydanie.

Toto osvedčenie sa musí nachádzať na palube počas každého letu

46.

dodatok V sa nahrádza takto:

„Dodatok V

Osvedčenie o letovej spôsobilosti – EASA formulár 25

LOGO príslušného orgánu

OSVEDČENIE O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

 (3)

[Členský štát registrácie]

[PRÍSLUŠNÝ ORGÁN ČLENSKÉHO ŠTÁTU]

 (3)

1.

Štátna príslušnosť a registračné značky

2.

Výrobca a výrobcovo označenie lietadla

3.

Sériové číslo lietadla

4.

Kategórie

5.

Toto osvedčenie o letovej spôsobilosti sa vydáva v súlade s Dohovorom o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944 a s článkom 5 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 216/2008 vo vzťahu k uvedenému lietadlu, ktoré sa považuje za spôsobilé na let, ak sa udržiava a prevádzkuje v súlade s uvedenými a príslušnými prevádzkovými obmedzeniami.

Obmedzenia/Poznámka:

 (3)

 

Dátum vydania:

 

Podpis:

6.

Toto osvedčenie o letovej spôsobilosti je platné, pokiaľ ho nezruší príslušný orgán členského štátu registrácie.

K tomuto osvedčeniu sa pripojí platné osvedčenie o overení letovej spôsobilosti.

EASA formulár 25, druhé vydanie

Toto osvedčenie sa musí nachádzať na palube počas každého letu

47.

Dodatok VII sa nahrádza takto:

„Dodatok VII

Vyhlásenie zhody lietadla – EASA formulár 52

VYHLÁSENIE ZHODY LIETADLA

1.

Štát výroby

2.

[ČLENSKÝ ŠTÁT] (4)Členský štát Európskej únie (5)

3.

Číslo vyhlásenia:

4.

Organizácia

5.

Typ lietadla

6.

Čísla typových osvedčení:

7.

Registračné číslo alebo značka lietadla

8.

Identifikačné číslo výrobcu

9.

Podrobnosti o motore/vrtuli (6)

10.

Úpravy a/alebo servisné bulletiny (6)

11.

Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti

12.

Zvýhodnenia

13.

Výnimky, zrieknutia sa a odchýlenia sa (6)

14.

Poznámky

15.

Osvedčenie o letovej spôsobilosti

16.

Dodatočné požiadavky

17.

Vyhlásenie zhody

Týmto sa osvedčuje, že toto lietadlo sa v plnej miere zhoduje s typovo osvedčovanou konštrukciou a s položkami uvedenými v poliach 9,10,11,12 a 13.

Toto je lietadlo je v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku.

Lietadlo sa úspešne podrobilo testom počas letu.

18.

Podpis

19.

Meno

20.

Dátum (d/m/r)

21.

Číslo povolenia organizácie na výrobu

EASA formulár 52, druhé vydanie

Pokyny na používanie EASA formulára 52 Vyhlásenie zhody lietadla

1.   ÚČEL A ROZSAH PÔSOBNOSTI

1.1.

Používanie vyhlásenia zhody lietadla vydaného výrobcom, ktorý vyrába podľa časti 21 oddielu A podčasti F, je opísané v 21A.130 a v zodpovedajúcich prijateľných spôsoboch preukázania zhody.

1.2.

Účelom vyhlásenia zhody lietadla (EASA formulár 52) vydaného podľa časti 21 oddielu A podčasti G je umožniť držiteľovi príslušného povolenia organizácie na výrobu vykonať výsadné právo získať samostatné osvedčenie o letovej spôsobilosti od príslušného orgánu členského štátu registrácie.

2.   VŠEOBECNE

2.1.

Vyhlásenie zhody musí byť v súlade s uvedeným formátom vrátane čísel polí a umiestnením každého poľa. Veľkosť každého poľa sa však môže líšiť podľa potreby používania, ale nie do tej miery, aby sa vyhlásenie zhody nedalo rozpoznať. V prípade pochybností sa obráťte na príslušný orgán.

2.2.

Vyhlásenie zhody musí byť predtlačené alebo vytvorené na počítači, ale v oboch prípadoch musia byť vytlačené čiary a znaky jasné a čitateľné. Predtlačené znenie je povolené v súlade s priloženým modelom, ale nie sú možné ďalšie vyhlásenia o osvedčení.

2.3.

Vyhlásenie sa môže vyplniť na stroji alebo počítači, ako aj ručne s použitím tlačených písmen na účely jednoduchého čítania. Povolený je anglický jazyk a prípadne jeden alebo viac úradných jazykov vydávajúceho členského štátu.

2.4.

Organizácia na výrobu s povolením musí uchovať kópiu vyhlásenia a všetky prílohy, na ktoré sa odkazuje.

3.   VYPLNENIE VYHLÁSENIA ZHODY PÔVODCOM

3.1.

V každom poli by mal byť záznam, aby dokument predstavoval platné vyhlásenie.

3.2.

Vyhlásenie zhody sa nesmie vydať príslušnému orgánu členského štátu dovtedy, kým nie je povolená konštrukcia lietadla a v ňom inštalovaných výrobkov.

3.3.

Informácie vyžadované v poliach 9, 10, 11, 12, 13 a 14 môže organizácia na výrobu prostredníctvom odkazu na samostatne identifikované dokumenty evidovať, pokiaľ príslušný orgán neschváli inak.

3.4.

Vyhlásenie zhody nie je určené na to, aby obsahovalo tie položky zariadenia, na ktoré sa môže vzťahovať povinnosť inštalácie s cieľom splniť príslušné prevádzkové predpisy. Niektoré z týchto položiek sa však môžu uviesť v poli 10 alebo v schválenej typovej konštrukcii. Prevádzkovateľom sa preto pripomína ich povinnosť zabezpečiť zhodu s príslušnými prevádzkovými predpismi na účely ich vlastnej konkrétnej prevádzky.

Pole 1

Uveďte názov štátu výroby.

Pole 2

Príslušný orgán, v kompetencii ktorého sa vydáva vyhlásenie zhody.

Pole 3

Na účely kontroly vyhlásenia a vysledovateľnosti by malo byť v tomto poli predtlačené jedinečné sériové číslo. Pokiaľ ide o počítačom vytvorený dokument, číslo nemusí byť predtlačené v prípade, že počítač je naprogramovaný na vytvorenie a vytlačenie jedinečného čísla.

Pole 4

Úplný názov a adresa organizácie, ktorá vydáva vyhlásenie. Toto pole môže byť predtlačené. Logá atď. sú povolené, ak nepresiahnu veľkosť poľa.

Pole 5

Plný názov typu lietadla tak, ako je vymedzený v typovom osvedčení a v príslušnom údajovom hárku.

Pole 6

Referenčné čísla typových osvedčení a ich vydanie pre predmetné lietadlo.

Pole 7

Ak je lietadlo registrované, jeho značka predstavuje registračnú značku. Ak lietadlo nie je registrované, musí to byť značka, ktorú akceptuje príslušný orgán členského štátu a v prípade potreby príslušný orgán tretieho štátu.

Pole 8

Identifikačné číslo pridelené výrobcom na účely kontroly, vysledovateľnosti a podpory výrobku. Toto číslo sa niekedy označuje ako sériové číslo výrobcu alebo číslo výrobcu.

Pole 9

Úplný (-é) typ (-y) motora a vrtule tak, ako sú vymedzené v príslušnom typovom osvedčení a v príslušnom údajovom hárku. Uviesť by sa malo aj ich identifikačné číslo výrobcu a adresa.

Pole 10

Schválené konštrukčné zmeny definície lietadla.

Pole 11

Zoznam všetkých uplatniteľných príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti (alebo rovnocenných dokumentov) a vyhlásenia zhody spolu s opisom spôsobu zhody predmetného lietadla vrátane výrobkov a nainštalovaných konštrukčných častí, zariadení a vybavenia. Mal by sa uviesť akýkoľvek termín budúceho dodržania požiadavky.

Pole 12

Povolené neúmyselné odchýlenie sa od schválenej typovej konštrukcie, ktoré sa niekedy označuje ako zvýhodnenia, odchýlky alebo nesúlad.

Pole 13

V tomto poli sa môžu uviesť iba povolené výnimky, zrieknutia sa alebo odchýlenia sa.

Pole 14

Poznámky. Každé vyhlásenie, informácia, konkrétny údaj alebo obmedzenie, ktoré môžu mať vplyv na letovú spôsobilosť lietadla. Ak neexistuje žiadna takáto informácia alebo údaj, uveďte „ŽIADNE“.

Pole 15

Uveďte „osvedčenie o letovej spôsobilosti“ alebo „obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti“ pre požadované osvedčenie o letovej spôsobilosti.

Pole 16

V tomto poli uveďte dodatočné požiadavky popri tých, ktoré oznámil štát dovozu.

Pole 17

Platnosť vyhlásenia zhody závisí od úplného vyplnenia všetkých polí formulára. Držiteľ povolenia organizácie na výrobu by mal viesť v evidencii kópiu správy o letovom teste spolu so všetkými zaznamenanými poruchami a podrobnosťami o oprave. Túto správu by mal s výsledkom uspokojivý podpísať príslušný člen personálu vykonávajúceho osvedčovanie, ako aj člen posádky lietadla, napr. skúšobný pilot alebo skúšobný inžinier. Letové testy sú vymedzené v rámci systému kontroly kvality podľa 21A.139, najmä 21A.139 písm. b) bod 1 bodu vi) s cieľom zabezpečiť, aby lietadlo bolo v súlade s príslušnými konštrukčnými údajmi a v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku.

Držiteľ povolenia organizácie na výrobu by mal viesť v evidencii zoznam položiek poskytnutých (alebo sprístupnených) na účely preukázania zhody s aspektmi stavu zaručujúceho bezpečnú prevádzku.

Pole 18

Vyhlásenie zhody môže podpísať oprávnená osoba poverená držiteľom povolenia organizácie na výrobu v súlade s 21A.145 písm. d). Na podpis by sa nemala použiť pečiatka.

Pole 19

Meno osoby podpisujúcej osvedčenie malo byť napísané alebo vytlačené čitateľne.

Pole 20

Mal by sa uviesť dátum podpisu vyhlásenia zhody.

Pole 21

Mal by sa uviesť odkaz na povolenie príslušného orgánu.

48.

dodatok IX sa nahrádza takto:

„Dodatok IX

Osvedčenia o schválení výrobnej organizácie uvedené v podčasti G prílohy (časť 21) – EASA formulár 55

Image

Image

49.

dodatok X sa nahrádza takto:

„Dodatok X

Písomný súhlas – EASA formulár 65 uvedený v podčasti F prílohy (časť 21)

Image


(1)  Vyhradené pre štát registrácie.

(2)  Nehodiace sa preškrtnite.“;

(3)  Vyhradené pre štát registrácie.“;

(4)  alebo EASA, ak je EASA príslušný orgán.

(5)  Vymažte v prípade nečlenských štátov EÚ alebo EASA.

(6)  Nehodiace sa preškrtnite.“