1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/43


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1171/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 9 Výboru pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) a medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Dňa 12. marca 2009 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila zmeny a doplnenia interpretácie 9 Prehodnocovanie vložených derivátov Výboru pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) a medzinárodného účtovného štandardu 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie, ďalej len „zmeny a doplnenia IFRIC 9 a IAS 39“. V zmenách a doplneniach IFRIC 9 a IAS 39 sa objasňuje zaobchádzanie s derivátovými finančnými nástrojmi začlenenými do iných zmlúv, keď sa finančné aktívum reklasifikuje z reálnej hodnoty cez kategóriu hospodárskeho výsledku.

(3)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že zmeny a doplnenia IFRIC 9 a IAS 39 spĺňajú technické kritériá na prijatie ustanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a nestrannosti stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) Poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa interpretácia 9 Prehodnocovanie vložených derivátov Výboru pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) a medzinárodný účtovný štandard 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie menia a dopĺňajú tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní zmeny a doplnenia IFRIC 9 a IAS 39, ako sa ustanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu, najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roku, ktorý sa začína po 31. decembri 2008.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRIC 9

Zmeny a doplnenia interpretácie 9 IFRIC Prehodnocovanie vložených derivátov

IAS 39

Zmeny a doplnenia medzinárodného účtovného štandardu 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie

„Reprodukcia je povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovať na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org“

Zmeny a doplnenia Interpretácie IFRIC 9

Prehodnocovanie vložených derivátov

Odsek 7 sa mení a dopĺňa. Pridávajú sa odseky 7A a 10.

KONSENZUS

7

Účtovná jednotka posúdi, či sa vložený derivát musí oddeliť od hostiteľskej zmluvy a či sa musí účtovať ako derivát, keď sa účtovná jednotka po prvýkrát stane zmluvnou stranou. Následné prehodnocovanie je zakázané, okrem prípadov, keď buď dôjde a) k takej zmene v podmienkach zmluvy, ktorá by významne modifikovala peňažné toky, ktoré by sa inak vyžadovali podľa zmluvy, alebo b) ku reklasifikácii finančného aktíva z kategórie oceňované v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok. V takýchto prípadoch sa posudzovanie vyžaduje. Účtovná jednotka určí, či je modifikácia peňažných tokov významná, a to posúdením rozsahu, do akého sa očakávané budúce peňažné toky, ktoré sú spojené s vloženým derivátom, hostiteľskou zmluvou alebo oboma, zmenili a či je zmena významná vo vzťahu k predchádzajúcim očakávaným peňažným tokom.

7A

Posudzovanie toho, či sa vložený derivát musí oddeliť od hostiteľskej zmluvy a účtovať ako derivát pri reklasifikácii finančného aktíva z kategórie oceňované v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok v súlade s odsekom 7, sa uskutoční na základe podmienok, ktoré existovali k neskoršiemu z dátumov:

a)

keď sa účtovná jednotka po prvýkrát stala zmluvnou stranou zmluvy, a

b)

pri zmene v podmienkach zmluvy, ktorá významne modifikovala peňažné toky, ktoré by sa inak vyžadovali podľa zmluvy.

Na účel tohto posudzovania sa neuplatňuje odsek 11 písm. c) IAS 39 (t. j. s hybridnou (kombinovanou) zmluvou sa zaobchádza tak, ako keby nebola oceňovaná v reálnej hodnote so zmenami reálnej hodnoty vykázanými v hospodárskom výsledku). Ak účtovná jednotka nie je schopná vykonať toto posúdenie, hybridná (kombinovaná) zmluva zostane klasifikovaná ako oceňovaná ako celok v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

10

Vložené deriváty (Zmeny a doplnenia IFRIC 9 a IAS 39) vydané v marci 2009 zmenili a doplnili odsek 7 a pridali odsek 7A. Účtovná jednotka uplatní tieto zmeny a doplnenia na účtovné obdobia končiace sa 30. júna 2009 alebo neskôr.

Zmeny a doplnenia k Medzinárodnému účtovnému štandardu 39

Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie

Odsek 12 sa mení a dopĺňa. Pridáva sa odsek 103J.

VLOŽENÉ DERIVÁTY

12

Ak účtovná jednotka musí podľa tohto štandardu oddeliť vložený derivát od jeho hostiteľskej zmluvy, ale nie je schopná samostatne oceniť vložený derivát buď pri jeho nadobudnutí, alebo na konci následného obdobia finančného vykazovania, určí celú hybridnú (kombinovanú) zmluvu ako oceňovanú v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok. Podobne, ak účtovná jednotka nie je schopná samostatne oceniť vložený derivát, ktorý by sa mal oddeliť pri reklasifikácii hybridnej (kombinovanej) zmluvy z kategórie oceňované v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok, takáto reklasifikácia je zakázaná. Za takýchto okolností zostáva celá hybridná (kombinovaná) zmluva klasifikovaná ako oceňovaná v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

103J

Účtovná jednotka uplatní odsek 12, ako bol zmenený a doplnený Vloženými derivátmi (Zmeny a doplnenia IFRIC 9 a IAS 39) vydanými v marci 2009, na účtovné obdobia končiace sa 30. júna 2009 alebo neskôr.