1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1161/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o informácie o potravinovom reťazci, ktoré sa majú poskytnúť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov prevádzkujúcim bitúnky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 853/2004 sa ustanovujú osobitné predpisy týkajúce sa hygieny potravín živočíšneho pôvodu. Najmä v oddiele III prílohy II k uvedenému nariadeniu sa od prevádzkovateľov potravinárskych podnikov prevádzkujúcich bitúnky vyžaduje, aby požadovali, prijímali a kontrolovali informácie o potravinovom reťazci týkajúce sa všetkých zvierat okrem voľne žijúcej zveri odosielané alebo určené na odoslanie na bitúnok a konali podľa nich.

(2)

V bode 2 uvedeného oddielu sa stanovuje, že tieto informácie musia byť poskytnuté týmto prevádzkovateľom najneskôr do 24 hodín pred príchodom zvierat na bitúnok okrem okolností uvedených v bode 7 daného oddielu. V bode 7 sa stanovuje, že ak to príslušný orgán povolí, môže informácia o potravinovom reťazci namiesto jej doručenia najmenej 24 hodín vopred sprevádzať určité zvieratá, na ktoré sa vzťahuje a ktoré sú uvedené v tomto bode.

(3)

Keďže poskytovanie informácie o potravinovom reťazci je pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov novou požiadavkou zavedenou nariadením (ES) č. 853/2004, nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (2), sa stanovuje prechodné obdobie na úplnú implementáciu tejto požiadavky.

(4)

Hladký tok informácií o potravinovom reťazci z farmy na bitúnok sa umožnil najmä článkom 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2076/2005, v ktorom sa stanovuje výnimka z požiadavky stanovenej v bode 2 oddielu III prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004 týkajúca sa poskytnutia informácií o potravinovom reťazci 24 hodín pred príchodom zvierat na bitúnok, ak to príslušný orgán povolí a pokiaľ to neohrozuje ciele uvedeného nariadenia.

(5)

Skúsenosti ukázali, že hladká implementácia požiadaviek na informácie o potravinovom reťazci sa dosiahla vďaka tomu, že príslušným orgánom sa poskytla možnosť v jednotlivých prípadoch zasielať informácie o potravinovom reťazci na bitúnok spolu so zvieratami, na ktoré sa vzťahujú, namiesto jej doručenia 24 hodín pred ich príchodom. Preto je vhodné urobiť toto prechodné opatrenie trvalým.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83.


PRÍLOHA

V oddiele III prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa bod 7 nahrádza takto:

„7.

Ak to príslušný orgán povolí, a za predpokladu, že sa tým neohrozia ciele tohto nariadenia, môže byť informácia o potravinovom reťazci doručená na bitúnok menej ako 24 hodín pred príchodom zvierat všetkých druhov, na ktoré sa vzťahuje, alebo môže sprevádzať tieto zvieratá na bitúnok.

Akákoľvek informácia o potravinovom reťazci, ktorej znalosť môže spôsobiť vážne narušenie činnosti bitúnku, sa však musí prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku prevádzkujúcemu bitúnok poskytnúť v dostatočnom čase pred príchodom zvierat na bitúnok, aby tento prevádzkovateľ potravinárskeho podniku na základe toho naplánoval činnosť na bitúnku.

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku prevádzkujúci bitúnok musí zhodnotiť príslušné informácie a prijatú informáciu o potravinovom reťazci musí odovzdať úradnému veterinárnemu lekárovi. Zabitie zvierat alebo jatočné opracovanie sa nesmie uskutočniť, pokiaľ to úradný veterinárny lekár nepovolí.“