2.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1121/2009

z 29. októbra 2009,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006 a (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 4 písm. a), článok 87 ods. 4, článok 89 ods. 2, článok 91 ods. 2, článok 101 ods. 2 druhý pododsek, článok 103 ods. 1, článok 142 písm. c), e), q) a s) a článok 147,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 73/2009 sa zrušuje a nahrádza nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/1971 a (ES) č. 2529/2001 (2). Vykonávacie pravidlá na uplatňovanie týchto režimov podpory uvedených v hlave IV a IVa nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa ustanovili v nariadení Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúcom podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (3). Nariadenie (ES) č. 1973/2004 by sa malo prispôsobiť zmenám, ktoré sa zaviedli nariadením (ES) č. 73/2009, najmä tým, ktoré sú ustanovené v hlave IV a v hlave V kapitolách 2 a 4. V záujme jasnosti a zjednodušenia by sa nariadenie (ES) č. 1973/2004 malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(2)

S cieľom zabezpečiť účinnú správu týchto režimov ustanovených v hlave IV nariadenia (ES) č. 73/2009 by sa pre niektoré platby podľa týchto režimov mala určiť minimálna veľkosť plôch („platba na plochu“). Mala by sa stanoviť minimálna veľkosť plôch pri zohľadnení určitej veľkosti poľnohospodárskych podnikov v niektorých členských štátoch alebo špecifických podmienok pri určitej produkcii.

(3)

Malo by sa predísť tomu, aby sa na pôdu sialo len s cieľom získať oprávnenie na platbu na plochu. Mali by sa stanoviť niektoré podmienky vzťahujúce sa na siatie a pestovanie plodín, najmä čo sa týka bielkovinových plodín, ryže a ovocia a zeleniny. Mali by sa rešpektovať miestne normy s cieľom odzrkadliť rôznorodú poľnohospodársku prax v rámci Spoločenstva.

(4)

V príslušnom roku by sa mala na každý pozemok povoliť iba jedna žiadosť o platbu na plochu okrem prípadov, v ktorých sa podpora týka produkcie osiva. Platby na plochu sa môžu poskytnúť za plodiny subvencované na základe režimu, na ktorý sa vzťahuje štrukturálna alebo environmentálna politika Spoločenstva.

(5)

V roku, keď plocha, množstvo alebo počet zvierat, pre ktoré sa režim pomoci vyhlasuje, prekračuje maximálne hranice, na aké bola vyhlásená v prípade plochy, množstva alebo počtu zvierat, podpora sa úmerne zníži. Preto je vhodné stanoviť spôsoby a lehoty na výmenu informácií medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom informovať Komisiu o plochách, množstvách alebo počtoch, za ktoré sa vyplatila pomoc.

(6)

Podmienky platby, ako aj výpočet osobitnej platby na ryžu nezávisia iba od základnej plochy alebo plôch stanovených za každý vyrábajúci členský štát v článku 75 nariadenia (ES) č. 73/2009, ale aj od možného prerozdelenia týchto základných plôch na čiastkové základné plochy a od objektívnych kritérií zvolených každým členským štátom pri vykonaní tohto rozdelenia, od podmienok, pri ktorých sa parcely obrábajú a od minimálnej výmery parciel. V dôsledku toho by sa mali stanoviť podrobné pravidlá na ustanovenie, spravovanie a podmienky obrábania uplatniteľné na základnej ploche a čiastkových základných plochách.

(7)

Zistenie možného prekročenia veľkosti základnej plochy uvedeného v článku 76 nariadenia (ES) č. 73/2009 má za následok zníženie osobitnej platby na ryžu. S cieľom stanoviť spôsob výpočtu takéhoto zníženia by sa mali definovať podmienky, ktoré sa budú zohľadňovať, ako aj koeficienty, ktoré sa budú používať.

(8)

Na pokračovanie vyplatenia osobitnej platby na ryžu je potrebné zaslať Komisii určité informácie týkajúce sa obrábania základných plôch a čiastkových základných plôch. S týmto cieľom by sa malo stanoviť, ktoré podrobné informácie by mali členské štáty Komisii oznamovať, ako aj lehoty, ktoré by pri tom mali dodržať.

(9)

V článkoch 77 a 78 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa ustanovuje pomoc poľnohospodárom, ktorí pestujú zemiaky určené na výrobu zemiakového škrobu, ktorá je podmienená pestovateľskou zmluvou a závisí od kvót stanovených v nariadení Komisie (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (4). Preto by sa mali stanoviť podmienky poskytnutia pomoci a kde je to vhodné, by sa mali urobiť krížové referencie k existujúcim opatreniam týkajúcim sa systému kvót stanoveného v nariadení (ES) č. 1234/2007.

(10)

Mali by sa stanoviť normy pre vlčí bôb, aby bolo možné určiť, či je vzorka bôbu sladká, alebo nie.

(11)

V niektorých regiónoch sa bielkovinové plodiny tradične z agronomických dôvodov sejú v zmesi s obilninami. Výsledná plodina pozostáva prevažne z bielkovinovej plodiny. S cieľom poskytnúť prémie na pestovanie bielkovinových plodín, by sa mali takto zasiate plochy považovať za plochy bielkovinových plodín.

(12)

V záujme účinnosti a dobrej správy schémy pomoci pre orechy by sa nemala poskytovať pomoc na plochu v prípade osamotených alebo na okraji pozemkov vysadených stromov. Preto by sa mala určiť minimálna výmera pozemku a minimálna hustota stromov v prípade špecializovaných sadov.

(13)

V článku 87 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa ustanovuje možnosť priamej podpory, ktorá sa poskytuje na produkciu jedného alebo viacerých druhov osiva. Takáto pomoc sa môže poskytnúť iba na produkciu základného osiva alebo certifikovaného osiva a tieto produkty by sa mali jasne vymedziť s odvolaním sa na smernice o certifikácii a obchodovaní s osivom: smernicu Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (5), smernicu Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúcu sa obchodovania s osivom obilnín (6) a smernicu Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (7).

(14)

Na umožnenie kontrol by sa základné osivo a certifikované osivo mali produkovať na základe pestovateľských zmlúv alebo vyhlásení o pestovaní, ktoré sa pripájajú k jednotnej žiadosti, a osivárske zariadenia a pestovatelia by mali byť oficiálne uznaní alebo registrovaní.

(15)

Na základe prílohy XIII k nariadeniu (ES) č. 73/2009 sa pomoc na produkciu poskytuje na základné a certifikované osivo odrôd Cannabis sativa L. s obsahom tetrahydrokanabinolu nepresahujúcim 0,2 %. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie týchto pravidiel na poskytnutie pomoci v Spoločenstve by sa mali definovať oprávnené odrody Cannabis sativa L., ktoré sú oprávnené na priame platby podľa článku 39 nariadenia (ES) č. 73/2009.

(16)

V hlave IV kapitole 1 oddiele 6 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa ustanovuje osobitná platba na bavlnu. Na uplatňovanie tohto režimu by sa mali ustanoviť podrobné pravidlá. Tieto pravidlá by sa mali vzťahovať na schvaľovanie plôch vhodných na pestovanie bavlny a schvaľovanie odrôd. Okrem toho by sa mali stanoviť podmienky „sejby“. Objektívnym kritériom na určenie toho, či sa sejba vykonala správne, alebo nie, musí byť minimálny počet jedincov na týchto plochách, ktorý členské štáty stanovujú na základe pôdnych a klimatických podmienok a regionálnych zvláštností.

(17)

Členské štáty by mali schváliť medziodvetvové organizácie na produkciu bavlny na základe objektívnych kritérií týkajúcich sa veľkosti a vnútornej organizácie týchto organizácií. Veľkosť medziodvetvovej organizácie by sa mala stanoviť so zreteľom na požiadavky členských podnikov odzrňujúcich bavlnu, tak aby mohli prijať dostatočné množstvo neodzrnenej bavlny.

(18)

V snahe vyhnúť sa komplikáciám na úrovni riadenia režimu pomoci môže byť ten istý výrobca členom len jednej medziodvetvovej organizácie. Z toho istého dôvodu by mal výrobca, ktorý je členom nejakej medziodvetvovej organizácie a ktorý sa zaviaže dodávať bavlnu, ktorú dopestoval, iba podniku odzrňujúcemu bavlnu, ktorý je členom tej istej organizácie.

(19)

V režime pomoci na bavlnu sa vyžaduje, aby členské štáty oznamovali svojim výrobcom niektoré informácie týkajúce sa pestovania bavlny, akými sú schválené odrody, objektívne kritériá na schválenie pôdy a minimálna hustota jedincov na plochu. S cieľom informovať poľnohospodárov vo vhodnom čase im musí členský štát oznámiť tieto informácie v stanovenej lehote.

(20)

V hlave IV kapitole 1 oddieloch 8 a 9 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa ustanovuje, že podpora na ovocie a zeleninu sa poskytuje pod podmienkou, že sa uzatvorila spracovateľská zmluva. S tým cieľom je vhodné vyžadovať, aby zmluvu vzhľadom na príslušné poľnohospodárske suroviny uzatvoril schválený prvý spracovateľ na jednej strane a na strane druhej výrobca alebo uznaná organizácia výrobcov, ktorá ho zastupuje, alebo v prípade prechodných platieb na ovocie a zeleninu a prechodnej platby na mäkké ovocie schválený nákupca, ktorý zastupuje výrobcu.

(21)

V snahe zabezpečiť, že surovina zvýhodnená prechodnými platbami na ovocie a zeleninu a prechodnou platbou na mäkké ovocie sa nakoniec spracuje, sa ako vhodné javí vytvoriť systém schvaľovania prvých spracovateľov a nákupcov. Takto schválení prevádzkovatelia by mali spĺňať minimálne požiadavky a mali by sa na nich vzťahovať sankcie v prípade, že si nesplnia svoje záväzky v súlade s podrobnými pravidlami stanovenými na národnej úrovni príslušnými orgánmi.

(22)

V záujme správneho riadenia finančného rámca pre prechodné platby na ovocie a zeleninu by členské štáty mali na začiatku každého roka stanoviť orientačnú výšku pomoci na jeden hektár a pred časovým obdobím pre platby aj konečnú výšku pomoci na jeden hektár.

(23)

Mali by sa stanoviť kritériá oprávnenosti, a najmä vyžadované podmienky na vyplatenie prémií v sektoroch ovčieho a kozieho mäsa uvedené v hlave IV kapitole 1 oddiele 10 nariadenia (ES) č. 73/2009.

(24)

V článku 101 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa ustanovuje poskytovanie prémie na chov kôz v osobitných oblastiach Spoločenstva. Osobitné oblasti by sa preto mali určiť v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenom nariadení.

(25)

Na základe článku 102 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 môžu poľnohospodári, ktorí aspoň 50 % svojej plochy, ktorá sa nachádza v menej priaznivých oblastiach, využívajú na poľnohospodárske účely, požiadať o doplnkovú prémiu. V článku 101 ods. 2 sa nachádza odkaz na osobitné zemepisné oblasti, v ktorých chovatelia kôz spĺňajú podmienky nevyhnutné na požiadanie o prémie na kozy. Mali by sa navrhnúť ustanovenia týkajúce sa vyhlásenia, ktoré budú musieť predkladať chovatelia spĺňajúci tieto kritériá, aby preukázali, že aspoň polovica ich pozemkov, ktoré využívajú na poľnohospodársku výrobu, sa nachádza v menej priaznivých oblastiach alebo oblastiach, ktoré sú kvalifikované na prémie na kozy.

(26)

Na účel kontroly oprávnenosti správnej úrovne prémií na ovce by mali členské štáty zostaviť zoznam chovateľov, ktorí obchodujú s ovčím mliekom alebo s výrobkami z ovčieho mlieka.

(27)

Vzhľadom na implementáciu systému jednotlivých limitov zavedených v článkoch 104, 105 a 106 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa môžu naďalej využívať existujúce administratívne pravidlá, najmä pokiaľ ide o využitie práv udelených bezplatne, využitie normálnych práv vrátane minimálneho využitia, dočasného prenájmu a prevodu práv, oznámenia zmien jednotlivých stropov a prevodu práv prostredníctvom národnej rezervy. Niektoré z týchto pravidiel sú špecifické ustanovenia pre výnimočné a náležite odôvodnené okolnosti, ako napríklad tie, ktoré sa týkajú využitia práv malými poľnohospodármi a poľnohospodármi zúčastňujúcimi sa na extenzifikačných programoch a schéme predčasného odchodu do dôchodku a na účely prevodu pri zdedení práv na prémie a v prípade poľnohospodárov využívajúcich na pasenie iba verejné alebo kolektívne pozemky.

(28)

Komisia bude monitorovať nové opatrenia, a preto je potrebné, aby jej členské štáty náležite poskytovali základné informácie týkajúce sa implementácie pravidiel na udelenie prémie.

(29)

Ak je to uplatniteľné, mali by sa Komisii zasielať podrobné informácie o národných pravidlách o doplnkových platbách a ich implementácii.

(30)

Hlava IV kapitola 1 oddiel 11 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa týka platieb na hovädzie a teľacie mäso. Musia sa stanoviť kritériá oprávnenosti, a najmä podmienky požadované pri týchto platbách.

(31)

Mal by sa stanoviť predpis pre úradný doklad uvedený v článku 110 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009, ktorý bude navrhnutý a vystavovaný na národnej úrovni. S cieľom zohľadniť administratívne a kontrolné podmienky v členských štátoch by sa mali povoliť rôzne formy úradného dokladu.

(32)

V článku 110 ods. 3 písm. a) a článku 116 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa stanovuje dĺžka chovného obdobia ako podmienka poskytnutia osobitnej prémie a prémie za zabitie. Preto je potrebné určiť a kvantifikovať toto obdobie.

(33)

Opatrenia na poskytnutie osobitnej prémie v čase porážky by sa mali zosúladiť s opatreniami na poskytnutie prémie pri porážke. Mali by sa stanoviť vzory dokladov, ktoré musia sprevádzať zviera na bitúnok alebo na vývoz. S cieľom zohľadniť špecifické prvky formy poskytovania v čase porážky by sa mali stanoviť podmienky týkajúce sa veku volov a spôsoby prezentácie jatočného tela dospelého hovädzieho dobytka.

(34)

Mala by sa definovať koncepcia pre dojčiace kravy stanovená v článku 111 nariadenia (ES) č. 73/2009. S týmto cieľom by sa mali chovať rovnaké plemená, ako sa uvádza v nariadení Komisie (ES) č. 2342/1999 z 28. októbra 1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom, týkajúce sa prémiových systémov (8). Navyše existujúce základné požiadavky sa môžu aj naďalej uplatňovať, najmä pokiaľ ide o priemerný výnos mlieka a doplnkovej národnej prémie.

(35)

Existujúce administratívne pravidlá sa môžu aj naďalej uplatňovať, najmä pokiaľ ide o jednotlivé stropy, oznámenia o jednotlivých stropoch a národnú rezervu, práva získané bezplatne, využitie práv, prevod a dočasné poskytnutie práv, prevod prostredníctvom národnej rezervy.

(36)

Komisia by mala na základe dostupných informácií určiť, ktoré členské štáty spĺňajú podmienky na uplatňovanie osobitného režimu stanoveného v článku 115 nariadenia (ES) č. 73/2009. Mali by sa spresniť špeciálne opatrenia poskytnutia prémie.

(37)

Mali by sa stanoviť špecifické opatrenia týkajúce sa uplatnenia pravidiel týkajúcich sa lehôt, termínov a časových obmedzení obdobia zachovania chovu.

(38)

V záujme zjednodušenia by sa mala žiadosť o pomoc na „dobytok“ stanovená v integrovanom systéme brať ako reprezentačná žiadosť o prémie pri porážke za podmienky, že obsahuje všetky náležitosti potrebné na oprávnenie platby prémie a že zviera je porazené v tom istom členskom štáte alebo inom členskom štáte alebo je vyvezené.

(39)

Mala by existovať možnosť využiť počítačovú databázu uvedenú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (9), na uľahčenie udeľovania prémie pri porážke hovädzieho dobytka pod podmienkou, že príslušný členský štát usúdi, že táto databáza poskytuje dostatočne presné údaje na účely vyplatenia prémie.

(40)

Prémia pri porážke teliat je podmienená obmedzením maximálnej hmotnosti. Preto by sa mal určiť štandardný spôsob prezentácie jatočného tela, na ktoré sa táto maximálna hmotnosť vzťahuje.

(41)

S cieľom zabezpečiť, aby poľnohospodári dostávali platby tak rýchlo, ako je možné, by malo existovať ustanovenie na poskytovanie záloh. Vzhľadom na uplatnenie národných alebo regionálnych stropov by sa však mali podniknúť kroky, ktorými sa zaručí, aby zálohy neprekročili konečnú platbu. Preto by sa mali vykonať opatrenia, ktorými sa členským štátom umožní znížiť percento zálohy pri prémiových platbách, ktoré podliehajú týmto stropom.

(42)

Je nevyhnutné určiť dátum na určenie náležitostí, ktoré sa zohľadnia pri uplatnení schém špeciálnych prémií a prémií za dojčiace kravy. S cieľom zabezpečiť spoľahlivú a dôslednú správu by tento dátum vo všeobecnosti mal byť dátumom na predkladanie žiadostí. Vzhľadom na osobitné prémie vyplatené pri porážke by sa však mali stanoviť špeciálne pravidlá, aby sa zabránilo prenosom z jedného roku do nasledujúceho s cieľom získať vyššie prémie. Pokiaľ ide o prémie pri porážke, dátum porážky alebo vývozu je najlepším dôkazom toho, či boli príslušné operácie skutočne vykonané.

(43)

V súlade s článkom 124 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (ES) č. 73/2009 a aby sa zabránilo vybavovaniu početných žiadostí, ktoré by predstavovali veľmi malé platby na jednotlivé hospodárstvo, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko požiadali o povolenie stanoviť minimálnu výmeru oprávnenej plochy na poľnohospodársky podnik na úroveň vyššiu ako 0,3 ha.

(44)

Nové členské štáty, ktoré v zmysle článku 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 73/2009 uplatňujú režim jednotnej platby na plochu, odhadli svoju výmeru poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola udržiavaná v dobrých poľnohospodárskych podmienkach k 30. júnu 2003, a navrhli, aby sa upravila v súlade s podmienkou minimálnej veľkosti oprávnenej plochy za poľnohospodársky podnik.

(45)

V článku 132 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa ustanovuje možnosť zaviesť doplnkovú priamu pomoc poľnohospodárom v nových členských štátoch, ktorá podlieha schváleniu Komisie. Mali by sa stanoviť všeobecné spôsoby uplatňovania tejto možnosti.

(46)

Pri zohľadnení špecifických ustanovení režimu pomoci pre energetické plodiny, ako je uvedené v hlave IV kapitole 5 a schéme za vyňatie pôdy z produkcie uvedené v hlave IV kapitole 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003, najmä v prípade viacročných plodín, a s cieľom uľahčiť poľnohospodárom a spracovateľom nepotrebné administratívne bremeno po zrušení tejto pomoci je potrebné definovať prechodné pravidlá na hladké zrušenie a uvoľnenie zábezpek, ktoré zložili vykupujúci a spracovatelia.

(47)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

PÔSOBNOSŤ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nasledujúcich režimov podpory ustanovených v hlave IV kapitole 1 nariadenia (ES) č. 73/2009:

a)

osobitná platba na ryžu ustanovená v oddiele 1;

b)

podpora pre pestovateľov zemiakov na výrobu škrobu ustanovená v oddiele 2;

c)

prémie na bielkovinové plodiny ustanovené v oddiele 3;

d)

platba na plochu na orechy ustanovená v oddiele 4;

e)

podpora na osivo ustanovená v oddiele 5;

f)

osobitná platba na bavlnu ustanovená v oddiele 6;

g)

prechodné platby na ovocie a zeleninu a prechodné platby na mäkké ovocie ustanovené v oddieloch 8 a 9;

h)

prémie v sektoroch ovčieho a kozieho mäsa ustanovené v oddiele 10;

i)

platby na hovädzie a teľacie mäso ustanovené v oddiele 11.

2.   Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nasledujúcich režimov podpory ustanovených v hlave V nariadenia (ES) č. 73/2009:

a)

režim jednotnej platby na plochu ustanovený v kapitole 2;

b)

doplnkové vnútroštátne priame platby ustanovené v kapitole 4.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú definície ustanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 73/2009, v článku 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 (10) a v článku 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 (11).

Definícia mladiny s krátkou rotáciou uvedená v článku 2 písm. n) nariadenia (ES) č. 1120/2009 sa uplatní mutatis mutandis vo vzťahu k režimu jednotnej platby na plochu.

Článok 3

Kumulácia platieb na plochu

V danom roku nemôže byť predložená viac ako jedna žiadosť o platbu na plochu uvedená v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 73/2009 za každú obrábanú parcelu.

Článok 4

Oznámenia o žiadostiach poľnohospodárov a platbách

1.   Členské štáty musia oznámiť Komisii elektronickým prenosom vo formáte, ktorý sprístupní Komisia, tieto údaje:

a)

najneskôr do 1. septembra príslušného roku:

i)

celkovú výmeru, na ktorú sa podala žiadosť o podporu v prípade:

osobitnej platby na ryžu stanovenej v článku 73 nariadenia (ES) č. 73/2009,

prémie na bielkovinové plodiny ustanovenej v článku 79 nariadenia (ES) č. 73/2009,

platby na plochu na orechy ustanovenej v článku 82 nariadenia (ES) č. 73/2009 podľa kategórií orechových stromov,

osobitnej platby na bavlnu ustanovenej v článku 88 nariadenia (ES) č. 73/2009,

režimu jednotnej platby na plochu (RJPP) ustanoveného v článku 122 nariadenia (ES) č. 73/2009;

ii)

celkový počet žiadostí v prípade prémie na ovce a kozy ustanovenej v článku 99 nariadenia (ES) č. 73/2009 podľa druhu zvierat a typu prémií;

b)

najneskôr do 15. októbra príslušného roku celkovú stanovenú plochu v prípade prémie na bielkovinové plodiny podľa článku 79 nariadenia (ES) č. 73/2009;

c)

najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku:

i)

celkovú stanovenú plochu na výpočet koeficientu zníženia v prípade:

osobitnej platby na ryžu ustanovenej v článku 73 nariadenia (ES) č. 73/2009 s rozdelením podľa druhu odrôd, základnej plochy a čiastkových základných plôch,

platby na plochu na orechy ustanovenej v článku 82 nariadenia (ES) č. 73/2009 podľa kategórií orechových stromov,

osobitnej platby na bavlnu ustanovenej v článku 88 nariadenia (ES) č. 73/2009,

režimu jednotnej platby na plochu (RJPP) ustanoveného v článku 122 nariadenia (ES) č. 73/2009;

ii)

celkový počet býkov, v prípade ktorých sa podala žiadosť o osobitnú prémiu podľa článku 110 nariadenia (ES) č. 73/2009 s rozdelením podľa vekových kategórií a typu hovädzieho dobytka (býk alebo vôl);

iii)

celkový počet kráv, v prípade ktorých sa podala žiadosť o prémiu podľa článku 111 nariadenia (ES) č. 73/2009 s rozdelením na skupiny spôsobom uvedeným v článku 111 ods. 2 písm. a) a písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009;

d)

najneskôr do 1. marca nasledujúceho roku celkový počet zvierat, v prípade ktorých sa žiadalo o prémiu pri porážke podľa článku 116 nariadenia (ES) č. 73/2009, s uvedením, či zvieratá boli porazené, alebo vyvezené, s rozdelením podľa druhu zvierat (teľatá, dospelé zvieratá);

e)

najneskôr do 31. júla nasledujúceho roku celkové množstvo osiva, v prípade ktorého sa skutočne vyplatila podpora na osivo ustanovená v článku 87 nariadenia (ES) č. 73/2009 podľa druhov osiva uvedených v prílohe XIII k nariadeniu (ES) č. 73/2009.

2.   V oznámení ustanovenom v odseku 1 sa plochy vyjadrujú v hektároch na dve desatinné miesta. Množstvá sa vyjadrujú v tonách na tri desatinné miesta.

3.   Ak sa údaje požadované na základe odseku 1 zmenia, najmä na základe kontrol alebo opráv, alebo vylepšení predchádzajúcich údajov, aktualizácia sa oznamuje Komisii do jedného mesiaca od vykonania zmeny.

HLAVA II

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA HLAVY IV NARIADENIA (ES) č. 73/2009

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 5

Osobitné požiadavky na minimálne plochy, sejbu a pestovanie

1.   Osobitná platba na ryžu, prémia na bielkovinové plodiny, podpora na osivo a platby na ovocie a zeleninu uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a), c), e) a g) sa vyplatia len na plochy za každý druh plodiny, v prípade ktorej sa podala žiadosť na plochu najmenej 0,3 hektára. Navyše každá obrábaná parcela musí byť väčšia ako minimálna plocha stanovená členským štátom v rámci limitu ustanoveného v článku 13 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1122/2009.

V prípade Malty sa priame platby uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a), c), e) a g) poskytnú na plochy, na každý druh plodiny, ktoré boli predmetom žiadosti, s plochou aspoň 0,1 hektára, kde každý obrábaný pozemok prekračuje minimálnu plochu stanovenú členským štátom v rámci limitu ustanoveného v článku 13 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1122/2009.

V prípade Grécka sa prechodné platby na ovocie a zeleninu uvedené v článku 1 ods. 1 písm. g) poskytujú na každý druh plodiny len na plochy, ktoré boli predmetom žiadosti, s plochou aspoň 0,1 hektára, kde každý obrábaný pozemok prekračuje minimálnu plochu stanovenú členským štátom v rámci limitu stanoveného v článku 13 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1122/2009.

V prípade Bulharska, Lotyšska, Maďarska a Poľska sa platba na mäkké ovocie uvedená v článku 1 ods. 1 písm. g) poskytuje na každý druh plodiny len na plochy, ktoré boli predmetom žiadosti, s rozlohou aspoň 0,1 hektára, kde každý obrábaný pozemok prekračuje minimálnu plochu stanovenú členským štátom v rámci limitu ustanoveného v článku 13 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1122/2009.

2.   Minimálna veľkosť parcely oprávnená na platbu na plochu podľa článku 1 ods. 1 písm. d) je 0,10 hektára. Členské štáty však môžu na základe objektívnych kritérií stanoviť väčšiu minimálnu veľkosť pri zohľadnení špecifickosti dotknutých plôch.

3.   Osobitná platba na ryžu, prémia na bielkovinové plodiny a platby na ovocie a zeleninu uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a), c), a g) sa poskytuje iba na plochy úplne zasiate alebo vysadené, ktoré sa normálne obrábali obvyklým spôsobom v súlade s miestnymi štandardmi.

Článok 6

Koeficient zníženia

Koeficient zníženia plôch v prípade uvedenom v článku 76, článku 81 ods. 2 a v článku 84 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa stanoví pred poskytnutím platieb poľnohospodárom a najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku na základe údajov oznámených podľa článku 4 ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia.

KAPITOLA 2

Osobitná platba na ryžu

Článok 7

Dátumy sejby

Aby bola nahlásená plocha oprávnená na osobitnú platbu na ryžu, musí byť na nej zasiate najneskôr:

a)

30. júna predchádzajúceho príslušnému zberu úrody v prípade Francúzska, Portugalska, Španielska a Talianska;

b)

31. mája pre ostatné produkujúce členské štáty uvedené v článku 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Článok 8

Koeficient zníženia

Koeficient zníženia osobitnej platby na ryžu uvedený v článku 76 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa vypočíta v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 9

Oznámenia

Členské štáty môžu každý rok prehodnotiť rozdelenie svojej základnej plochy alebo čiastkovej základnej plochy stanovenej v článku 75 nariadenia (ES) č. 73/2009 na parcely a objektívne kritériá, na ktorých sa toto rozdelenie zakladá. Tieto informácie oznámia Komisii najneskôr do 15. mája predchádzajúceho príslušnému zberu.

KAPITOLA 3

Podpora pre pestovateľov zemiakov určených na výrobu škrobu

Článok 10

Oprávnenosť

Podpora na škrobové zemiaky stanovená v článku 77 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa poskytuje na zemiaky, ktoré sú predmetom zmluvy o pestovaní, ako je stanovené v článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 571/2009 (12), na základe čistej hmotnosti zemiakov stanovenej jednou z metód opísaných v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 2235/2003 (13) a obsahu škrobu dodaných zemiakov v súlade s pomermi uvedenými v prílohe II k uvedenému nariadeniu.

Podpora pre pestovateľov zemiakov na výrobu škrobu sa neposkytne na zemiaky, ktorých obsah škrobu je nižší ako 13 % s výnimkou, ak sa uplatňuje článok 5 ods. 3 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 571/2009.

Článok 11

Minimálna cena

Podpora pre pestovateľov zemiakov na výrobu škrobu je podmienená predložením dôkazu, že pri dodávke zemiakov bola zaplatená cena v súlade so sadzbami stanovenými v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2235/2003, ktorá nie je nižšia ako cena uvedená v článku 95a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Uplatňuje sa článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 571/2009.

Článok 12

Platba

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 29 nariadenia (ES) č. 73/2009, členský štát, na ktorého území sa nachádza prevádzka dodávajúca zemiaky na výrobu zemiakového škrobu, vyplatí poľnohospodárovi podporu na výrobu zemiakov na škrob po tom, keď celé zmluvne dohodnuté množstvo za daný hospodársky rok dodal podniku na výrobu škrobu a do štyroch mesiacov od dátumu, keď poskytol dôkaz podľa článku 11 tohto nariadenia a pokiaľ boli dodržané podmienky uvedené v článku 10 tohto nariadenia.

2.   Členské štáty môžu od 1. decembra hospodárskeho roku poskytnúť preddavky založené na rôznych podieloch množstva škrobových zemiakov, ktoré poľnohospodár dodal podniku vyrábajúcemu škrob v danom hospodárskom roku. Každá preddavková platba sa poskytuje na množstvo dodaných škrobových zemiakov, v prípade ktorého bol predložený dôkaz uvedený v článku 11 a pokiaľ boli dodržané podmienky uvedené v článku 10.

KAPITOLA 4

Prémie na bielkovinové plodiny

Článok 13

Vlčí bôb

Na účely prémie na bielkovinové plodiny, ktorá sa poskytuje podľa hlavy IV kapitoly I oddielu 3 nariadenia (ES) č. 73/2009, sa za „vlčí bôb“ považujú tie odrody bôbu, ktoré obsahujú menej ako 5 % horkých semien z úrody. Obsah horkých semien sa musí prepočítať v súlade s testom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 14

Zmes obilnín a bielkovinových plodín

V regiónoch, v ktorých sa bielkovinové plodiny zvyčajne sejú v zmesi s obilninami, sa prémia na bielkovinové plodiny vyplatí na základe žiadosti žiadateľa za podmienky, že preukáže príslušným orgánom príslušného členského štátu, že v zmesi prevládajú bielkovinové plodiny.

KAPITOLA 5

Platba na plochu na orechy

Článok 15

Podmienky vyplatenia podpory Spoločenstva

1.   Na podporu na plochu stanovenú v článku 82 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú oprávnené iba poľnohospodárske parcely s orechovými stromami, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku k dátumu, ktorý sa stanoví v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009.

V prípade, že sa na pozemku nachádzajú rôzne druhy orechových stromov a že sa podpora líši v závislosti od druhu, je spôsobilosť na podporu podmienená rešpektovaním minimálneho počtu stromov na hektár stanoveného v odseku 2 tohto článku v prípade aspoň jedného druhu orechov.

2.   Počet orechových stromov na hektár nesmie byť menší ako:

i)

125 pre lieskové orechy;

ii)

50 pre mandle;

iii)

50 pre vlašské orechy;

iv)

50 pre pistácie;

v)

30 pre rohovník.

Členské štáty však môžu na základe objektívnych kritérií stanoviť väčšiu minimálnu hustotu pri zohľadnení špecifickosti dotknutých produkčných plôch.

3.   V prípade uvedenom v odseku 1 druhom pododseku je úroveň podpory, ktorá sa má vyplatiť, úrovňou zodpovedajúcou druhu, v prípade ktorého sú splnené podmienky spôsobilosti na podporu a v prípade ktorého je výška podpory najvyššia.

Článok 16

Podmienky oprávnenosti na vnútroštátnu podporu

Článok 15 tohto nariadenia sa vzťahuje na vnútroštátnu podporu ustanovenú v článkoch 86 a 120 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 86 nariadenia (ES) č. 73/2009, môže členský štát zaviesť ďalšie kritériá oprávnenosti, za podmienky, že takéto kritériá sú v súlade s environmentálnymi, poľnohospodárskymi, sociálnymi a hospodárskymi cieľmi režimu pomoci a nevytvárajú diskrimináciu medzi výrobcami. Členské štáty zavedú potrebnú kontrolu rešpektovania týchto kritérií oprávnenosti poľnohospodármi.

Článok 17

Oznámenia

1.   Členské štáty oznámia Komisii v každom prípade pred dátumom na podanie žiadosti stanoveným členskými štátmi v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 1122/2009 a najneskôr:

a)

do 31. marca vyššie úrovne a kritériá uvedené v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia a ďalšie kritériá uvedené v článku 16 tohto nariadenia;

b)

do 15. mája, ak členský štát rozlišuje podporu v súlade s článkom 82 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009, úroveň platby na plochu pre produkty a/alebo modifikovanú národne zaručených plôch („NZP“).

2.   Všetky zmeny údajov, ktoré sa oznámia Komisii podľa odseku 1, sa vzťahujú na nasledujúci rok a sú bezprostredne oznámené príslušným členským štátom Komisii, doložené objektívnymi kritériami zdôvodňujúcimi akúkoľvek takúto zmenu.

KAPITOLA 6

Podpora na osivo

Článok 18

Certifikácia osív

Podpora na osivo podľa článku 87 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa poskytne na produkciu základného a úradne certifikovaného osiva, ako je určené v smerniciach 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES, a vyhovujúceho štandardom a podmienkam ustanoveným v týchto smerniciach v súlade s článkami 19 až 23 tohto nariadenia.

Článok 19

Produkcia osiva

1.   Osivo sa môže produkovať:

a)

buď na základe pestovateľskej zmluvy uzavretej medzi osivárskym zariadením alebo šľachtiteľom a pestovateľom osiva;

b)

alebo priamo s osivárskym zariadením alebo šľachtiteľom; takáto produkcia musí byť doložená vyhlásením o pestovaní.

2.   Členské štáty schvaľujú osivárske zariadenia a registrujú šľachtiteľov uvedených v odseku 1. Schválenie alebo registrácia členským štátom sú platné na celom území Spoločenstva.

3.   Osivárske zariadenie alebo šľachtiteľ produkujúci osivo, alebo pokiaľ sa osivo vypestovalo v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom bolo vykonané schválenie alebo registrácia uvedené v odseku 2, predložia na požiadanie príslušným úradom tohto členského štátu všetky údaje potrebné na kontrolu oprávnenia na podporu.

Článok 20

Územná oprávnenosť

Každý členský štát poskytne podporu iba na osivo zozberané na svojom území počas kalendárneho roka, v ktorom sa začína hospodársky rok, na ktorý bola podpora stanovená.

Podpora sa poskytuje všetkým pestovateľom osiva za podmienok, ktoré zaručujú rovnaké zaobchádzanie s príjemcami bez ohľadu na ich sídlo v Spoločenstve.

Článok 21

Obchodovanie s osivom

Podpora sa poskytne iba za podmienky, že osivo bolo v skutočnosti predané na sejbu príjemcom najneskôr do 15. júna roku nasledujúceho po zbere. „Obchodovanie“ znamená mať k dispozícii alebo na sklade, predvádzať, ponúkať na predaj, predávať alebo dodať inej osobe.

Článok 22

Platba preddavkov

Členské štáty môžu poskytovať preddavky pestovateľom osív od 1. decembra hospodárskeho roka, v ktorom sa podpora poskytuje. Tieto platby sú úmerné množstvu osiva, ktoré už bolo predané na osev v zmysle článku 21, za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky tejto kapitoly.

Článok 23

Odrody konope

Odrody konope (Cannabis sativa L.) oprávnené na podporu podľa článku 87 ods. 4 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú tie, ktoré sú uvedené v článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009.

KAPITOLA 7

Osobitná platba na bavlnu

Článok 24

Schválenie poľnohospodárskej pôdy na produkciu bavlny

Členské štáty ustanovia objektívne kritériá, na základe ktorých sa schvaľuje pôda na osobitnú platbu na bavlnu, ktorá je ustanovená v článku 88 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Tieto kritériá sa zakladajú na jednej alebo viacerých nasledujúcich kategóriách:

a)

poľnohospodárska ekonomika tých regiónov, v ktorých bavlna predstavuje hlavnú plodinu;

b)

pôda a podnebie v daných oblastiach;

c)

riadenie závlah;

d)

systémy rotácie a metódy pestovania, ktoré môžu prispieť k ochrane životného prostredia.

Článok 25

Schválenie odrôd na sejbu

Členské štáty schvaľujú odrody zapísané v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín, ktoré sú prispôsobené potrebám trhu.

Článok 26

Podmienky oprávnenosti

Zasiatie plôch uvedených v článku 89 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa dosiahne na základe stanovenia minimálnej hustoty rastlín členským štátom so zreteľom na pôdne a klimatické podmienky, prípadne regionálne zvláštnosti.

Článok 27

Agronomické metódy

Členské štáty sú poverené stanoviť osobitné pravidlá, pokiaľ ide o agronomické postupy potrebné na starostlivosť o plodiny a zber úrody, v normálnych podmienkach pre ich rast.

Článok 28

Schválenie medziodvetvových organizácií

1.   Každý rok pred 31. decembrom schvaľujú členské štáty na nasledujúci rok akúkoľvek medziodvetvovú organizáciu pre produkciu bavlny, ktorá požiada o vysiatie bavlny a ktorá:

a)

spravuje celkovú plochu väčšiu ako 4 000 ha, čo je strop stanovený členským štátom, a ktorá zodpovedá kritériám schválenia uvedeným v článku 24 a ktorá zahŕňa minimálne jeden podnik odzrňujúci bavlnu;

b)

prijala vnútorné prevádzkové predpisy, najmä predpisy o podmienkach členstva a členských príspevkoch, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi a nariadeniami Spoločenstva.

2.   V prípade, že sa zistí, že schválená medziodvetvová organizácia nespĺňa kritériá ustanovené v odseku 1, členský štát odvolá toto schválenie, ak nedôjde v súvislosti s nesplnením kritérií k náprave v prijateľnom čase. Ak sa plánuje odvolať schválenie, členský štát musí tento úmysel oznámiť medziodvetvovej organizácii spolu s dôvodmi tohto odvolania. Členský štát umožní medziodvetvovej organizácii predložiť námietky v rámci určeného termínu. V prípade odvolania schválenia členské štáty zabezpečia uplatňovanie príslušných sankcií.

Poľnohospodári, ktorí sú členmi schválenej medziodvetvovej organizácie, ktorej bolo odobraté schválenie v súlade s prvým pododsekom tohto odseku, stratia právo na zvýšenie podpory poskytovanej podľa článku 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Článok 29

Povinnosti výrobcov

1.   Ten istý výrobca nemôže byť členom viacerých medziodvetvových organizácií.

2.   Výrobca, ktorý je členom nejakej medziodvetvovej organizácie, je povinný dodávať vyprodukovanú bavlnu podniku odzrňujúcemu bavlnu, ktorý je členom tejto organizácie.

3.   Členstvo výrobcov v nejakej schválenej medziodvetvovej organizácii musí byť výsledkom dobrovoľného pristúpenia.

Článok 30

Oznámenia výrobcom

1.   Pred 31. januárom príslušného roku oznámia členské štáty poľnohospodárom produkujúcim bavlnu:

a)

schválené odrody; odrody schválené v súlade s článkom 25 po tomto dátume sa však musia oznámiť poľnohospodárom do 15. marca toho istého roku;

b)

kritériá na schválenie pôdy;

c)

minimálny počet jedincov bavlny na plochu uvedenú v článku 26;

d)

požadované agronomické postupy.

2.   V prípade zrušenia schválenia nejakej odrody členské štáty o tom informujú poľnohospodárov najneskôr do 31. januára pre sejbu v nasledujúcom roku.

KAPITOLA 8

Prechodné platby na ovocie a zeleninu a prechodná platba na mäkké ovocie

Článok 31

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly:

a)

„žiadateľ“ je každý poľnohospodár, ktorý obrába plochy uvedené v článkoch 96 a 98 nariadenia (ES) č. 73/2009 s cieľom získať podporu ustanovenú v týchto článkoch;

b)

„podpora“ je prechodná platba na ovocie a zeleninu ustanovená v článku 96 nariadenia (ES) č. 73/2009 alebo prechodná platba na mäkké ovocie ustanovená v článku 98 uvedeného nariadenia;

c)

„prvý spracovateľ“ je každý používateľ poľnohospodárskej suroviny uvedenej v článkoch 96 a 98 nariadenia (ES) č. 73/2009, ktorý vykonáva prvé spracovanie tejto suroviny s cieľom získať jeden alebo niekoľko výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. j nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007;

d)

„nákupca“ je každá osoba, ktorá uzatvorí zmluvu so žiadateľom v zmysle písmena a), ktorá vo svojom vlastnom mene nakupuje aspoň jeden z výrobkov uvedených v článku 54 ods. 2 štvrtom pododseku alebo v článku 98 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009;

e)

„uznaná organizácia výrobcov“ je každá právnická osoba alebo presne vymedzená časť právnickej osoby, ktorá spĺňa požiadavky článku 122, článku 125a ods. 1 a článku 125b ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 a ktorú uznáva príslušný členský štát v súlade s článkom 125b uvedeného nariadenia a tiež uznané skupiny výrobcov v súlade s článkom 125e a 103a uvedeného nariadenia.

Článok 32

Zmluva

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie možnosti ustanovenej v článku 97 ods. 4 nariadenia (ES) č. 73/2009 členskými štátmi, zmluvu na spracovanie uvedenú v článkoch 97 ods. 3 a v článku 98 ods. 2 uvedeného nariadenia uzatvorí schválený prvý spracovateľ v zmysle článku 33 na jednej strane a na strane druhej žiadateľ alebo uznaná organizácia výrobcov, ktorá ho zastupuje, alebo schválený nákupca v zmysle článku 33, ktorý zastupuje žiadateľa.

Keď uznaná organizácia výrobcov pôsobí aj ako schválený prvý spracovateľ, zmluva môže byť vo forme záväzku dodávok.

2.   V zmluve alebo v záväzku dodávok sa uvedú aspoň:

a)

mená a adresy strán zmluvy alebo záväzku dodávok;

b)

príslušné druhy a plochy, na ktorých sa pestuje každý z týchto druhov;

c)

keď je to vhodné, záväzok žiadateľa dodať prvému spracovateľovi celú zobranú úrodu alebo minimálne množstvá určené členskými štátmi.

V prípadoch, keď zmluvu uzatvorí schválený prvý spracovateľ a uznaná organizácia výrobcov alebo schválený nákupca, ktorý zastupuje žiadateľa, v zmluve sa uvedú aj mená a adresy príslušných žiadateľov, ako sa uvádza v písmene a), a za každého príslušného žiadateľa aj druhy a plochy, na ktorých sa pestujú, ako sa uvádza v písmene b).

Článok 33

Schválenie prvých spracovateľov a nákupcov

1.   Na účely tejto kapitoly členské štáty zavedú systém schvaľovania prvých spracovateľov a nákupcov, ktorí pôsobia na ich území. Ustanovia najmä podmienky schvaľovania, ktorými sa zabezpečí, aby minimálne:

a)

schválení prví spracovatelia a nákupcovia mali administratívne kapacity na spravovanie zmlúv uvedených v článku 32;

b)

schválení prví spracovatelia mali vhodné výrobné kapacity.

2.   Členské štáty zavedú postup na kontrolu schvaľovania.

3.   Schválenia udelené podľa nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 (14), nariadenia Rady (ES) č. 2202/96 (15) a nariadenia (ES) č. 1234/2007 zostávajú v platnosti na účely tejto kapitoly.

4.   V prípade, že schválený prvý spracovateľ alebo nákupca neplní záväzky ustanovené v tejto kapitole alebo vo vnútroštátnych ustanoveniach prijatých na základe tejto kapitoly alebo že schválený prvý spracovateľ alebo nákupca neprijme kontroly alebo nespolupracuje pri kontrolách, ktoré vykonávajú príslušné orgány v súlade s nariadením (ES) č. 1122/2009, členské štáty mu uložia primerané pokuty. Výška pokút sa vypočíta so zreteľom na závažnosť porušenia.

5.   Členské štáty sprístupnia verejnosti zoznam schválených prvých spracovateľov a nákupcov najneskôr dva mesiace pred dátumom určeným v súlade s článkom 11 ods. 2 alebo článkom 13 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1122/2009.

Článok 34

Výška pomoci na prechodné platby na ovocie a zeleninu

1.   Uplatnením článku 97 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 a do 15. marca roka, na ktorý sa pomoc požaduje, členské štáty určia a sprístupnia verejnosti orientačnú výšku pomoci na jeden hektár.

2.   Uplatnením článku 97 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 členské štáty na základe zistenej výmery určia konečnú výšku pomoci na jeden hektár.

KAPITOLA 9

Prémie v sektore ovčieho a kozieho mäsa

Oddiel 1

Žiadosti a platby

Článok 35

Žiadosti a zachovanie dĺžky chovného obdobia

1.   Okrem požiadaviek na základe integrovaného systému správy a kontroly stanoveného v hlave II kapitole 4 nariadenia (ES) č. 73/2009 („integrovaný systém“) uvedie poľnohospodár vo svojej žiadosti o prémie na ovce a kozy a doplnkové prémie, či obchoduje, alebo nie s ovčím mliekom alebo výrobkami z ovčieho mlieka počas roka, na ktorý prémie požaduje.

2.   Žiadosti o prémie na chov oviec a kôz a doplnkové prémie sa predkladajú príslušnému úradu počas mimoriadnej lehoty stanovenej príslušným členským štátom so začiatkom najskôr 1. novembra predchádzajúceho roku a koncom najneskôr 30. apríla nasledujúceho roku, za ktorý boli žiadosti predložené.

3.   Obdobie uvedené v článku 103 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009, počas ktorého sa poľnohospodár zaviaže chovať na svojom poľnohospodárskom pozemku počet oviec a kôz, za ktorý je požadované prémia („zachovanie dĺžky chovného obdobia“), je 100 dní, začínajúc prvým dňom nasledujúcim po poslednom dni lehoty na podanie žiadostí uvedených v odseku 2.

Článok 36

Oblasti oprávnené na prémie na kozy

Kritériá uvedené v článku 101 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú splnené v oblastiach uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Členské štáty však na svojom území pravidelne kontrolujú, či sú tieto kritériá aj naďalej splnené vo všetkých oblastiach uvedených v tejto prílohe III. Následne po tomto hodnotení oznámia členské štáty Komisii akúkoľvek potrebu zmeniť prílohu III pred 31. júlom roku predchádzajúceho rok, na ktorý sa zmeny vzťahujú. V oznámení sú uvedené najmä oblasti alebo časti oblastí uvedené v prílohe III, ktoré viac nespĺňajú kritériá uvedené v článku 101, ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009, ako aj oblasti, ktoré tieto kritériá spĺňajú, ale ešte nie sú uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu. Pri takýchto potenciálne nových oblastiach členské štáty poskytnú Komisii podrobné zdôvodnenie ich návrhu.

Článok 37

Žiadosť o doplnkové prémie a prémie na kozy

1.   S cieľom získať doplnkové prémie alebo prémie na kozy poľnohospodár, ktorý využíva minimálne 50 %, ale menej ako 100 % svojej výmery na poľnohospodárske účely v oblastiach uvedených v článku 102 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 alebo v oblastiach uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu, predloží vyhlásenie alebo vyhlásenia, že sa jeho pôda nachádza v oblasti v súlade s odsekmi 2 a 3 tohto článku.

2.   Poľnohospodár, od ktorého sa každý rok požaduje, aby predložil vyhlásenie o celkovej poľnohospodárskej výmere, ktorú využíva pri podaní žiadosti o podporu podľa v článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009, v tomto vyhlásení uvedie parcely, ktoré poľnohospodársky využíva a ktoré sa nachádzajú v oblastiach uvedených v článku 102 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 alebo v oblastiach uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Poľnohospodár, od ktorého sa nevyžaduje, aby predložil vyhlásenie uvedené v prvom odseku, predloží každý rok špecifické vyhlásenie, v ktorom, kde je to vhodné, uplatní systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov stanovený podľa integrovaného systému.

V tomto špecifickom vyhlásení uvedie umiestnenie všetkých pozemkov, ktoré poľnohospodár vlastní, prenajíma alebo využíva na základe akejkoľvek dohody, a uvedie výmery a podrobné údaje o tých poľnohospodársky využívaných pozemkoch, ktoré sú umiestnené v oblastiach uvedených v článku 102 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 alebo v oblastiach uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu. Členské štáty môžu pri podaní žiadosti žiadať o osobitné vyhlásenie, ktoré sa pripojí k žiadosti o prémie na ovce a kozy. Členské štáty môžu tiež žiadať, aby sa osobitné vyhlásenie predkladalo pri podaní „žiadosti o jednotnú platbu“.

3.   Príslušný národný úrad môže žiadať predloženie listu vlastníctva, zmluvy o nájme alebo písomnej dohody medzi poľnohospodármi, a kde je to vhodné, potvrdenia od miestneho alebo regionálneho úradu, ktorý dal príslušnému poľnohospodárovi k dispozícii pôdu používanú na poľnohospodárske účely. V potvrdení sa uvedie výmera pôdy pridelenej výrobcovi a pozemkov umiestnených v oblastiach uvedených v článku 102 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 alebo v oblastiach uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 38

Poľnohospodári, ktorí využívajú sezónny presun zvierat

1.   V žiadostiach o prémie poľnohospodári, ktorí majú registrované sídla svojich podnikov v jednej z geografických oblastí uvedených v článku 102 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009 a ktorí chcú získať oprávnenie na doplnkové prémie, uvedú:

a)

miesto alebo miesta, ktoré využijú v danom roku na sezónny presun zvierat;

b)

aspoň 90 dní v danom roku, ako sa uvádza v článku 102 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009.

2.   K žiadostiam o prémie poľnohospodárov uvedených v odseku 1 sa prikladajú doklady potvrdzujúce, že sezónny presun zvierat sa skutočne uskutočnil, s výnimkou prípadov vyššej moci alebo riadne odôvodených prirodzených okolností pôsobiacich na život stáda, počas dvoch predchádzajúcich rokov, a najmä potvrdenia miestneho alebo regionálneho úradu v mieste sezónneho presunu, ktoré dokazujú, že presun skutočne trval aspoň 90 po sebe nasledujúcich dní.

Pri administratívnych kontrolách žiadostí členské štáty overia, či miesto sezónneho presunu stád uvedené v žiadosti o prémie je skutočne v oblasti uvedenej v článku 102 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Článok 39

Platba prémií

1.   Prémie sa vyplácajú poľnohospodárom na základe počtu oviec a kôz chovaných na svojich pozemkoch v lehote zachovania chovného obdobia uvedenej v článku 35 ods. 3.

2.   Prémie sa vyplácajú za zvieratá spĺňajúce podmienky stanovené v definíciách uvedených v článku 100 nariadenia (ES) č. 73/2009 v posledný deň obdobia zachovania dĺžky chovného obdobia.

Článok 40

Súpis poľnohospodárov obchodujúcich s ovčím mliekom alebo s výrobkami z ovčieho mlieka

Za každý rok zostavia členské štáty najneskôr v 30. deň chovného obdobia súpis poľnohospodárov obchodujúcich s ovčím mliekom alebo s výrobkami z ovčieho mlieka na základe vyhlásení poľnohospodárov uvedených v článku 35 ods. 1.

Pri zostavovaní súpisu členské štáty zohľadnia výsledky kontrol a všetky ostatné zdroje informácií dostupné príslušnému úradu, najmä informácie získané od spracovateľov alebo distribútorov týkajúce sa obchodovania poľnohospodárov s ovčím mliekom alebo výrobkami z ovčieho mlieka.

Článok 41

Oznámenie

Členské štáty najneskôr do 31. októbra každého roku oznámia Komisii všetky zmeny v zozname geografických oblastí, v ktorých sa vykonáva sezónny presun zvierat na iné pasienky uvedený v článku 102 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 a článku 38 tohto nariadenia.

Oddiel 2

Obmedzenia, rezervy a prevody

Článok 42

Práva získané bezplatne

Okrem náležite zdôvodnených prípadov, ak poľnohospodár nadobudol právo na prémie bezplatne z národnej rezervy, nie je oprávnený na prevod svojich práv alebo ich dočasného prenájmu v lehote troch rokov od dátumu nadobudnutia týchto práv.

Článok 43

Využitie práv

1.   Poľnohospodár, ktorý nadobudol práva, môže ich využiť pre seba a/alebo prenajať inému poľnohospodárovi.

2.   Ak poľnohospodár nevyužil minimálne percento svojich práv stanovené v odseku 4, každý rok sa nevyužitá časť prevedie do národnej rezervy s výnimkou nasledujúcich prípadov:

a)

v prípade poľnohospodára, ktorý vlastní maximálne 20 práv na prémie, ak tento poľnohospodár nevyužil minimálne percento svojich práv počas dvoch následných kalendárnych rokov, do národnej rezervy sa prevedie iba časť nevyužitá v poslednom kalendárnom roku;

b)

v prípade poľnohospodára, ktorý sa zúčastňuje extenzifikačného programu uznaného Komisiou;

c)

v prípade poľnohospodára, ktorý sa zúčastňuje schémy predčasného odchodu do dôchodku uznanej Komisiou, v ktorej nie je prevod a/alebo dočasné prenajatie práv povinné;

d)

vo výnimočných a riadne zdôvodnených prípadoch.

3.   Dočasný prenájom je možný iba na celé roky a týka sa aspoň minimálneho počtu zvierat stanoveného v článku 44 ods. 1. Na konci každého obdobia dočasného prenájmu, ktoré nesmie prekročiť tri po sebe idúce roky, poľnohospodár, s výnimkou prevodu svojich práv, získa späť pre seba všetky práva na minimálne dva po sebe idúce roky. Ak poľnohospodár sám nevyužije aspoň minimálne percento svojich práv stanovených v odseku 4 počas každého z dvoch rokov, členský štát, s výnimkou výnimočných a riadne zdôvodnených prípadov, odoberie a vráti do národnej rezervy časť práv nevyužitých poľnohospodárom.

V prípade poľnohospodárov zúčastňujúcich sa na schéme predčasného odchodu do dôchodku uznanej Komisiou členské štáty však môžu stanoviť na celý čas trvania dočasného prenájmu na základe týchto schém ich zvýšenie.

Poľnohospodári, ktorí sa zaviažu participovať na extenzifikačnom programe v súlade s opatrením uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (EHS) č. 2078/92 (16) alebo extenzifikačnom programe v súlade s článkami 22 a 23 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 (17) alebo v súlade s článkom 39 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (18), nie sú oprávnení na dočasný prenájom a/alebo prevod práv počas obdobia tejto účasti. Toto opatrenie sa však neuplatňuje v prípadoch, keď program umožňuje prevod a/alebo dočasný prenájom práv poľnohospodárov, ktorých účasť na iných opatreniach ako tých, ktoré sú uvedené v tomto pododseku, vyžaduje nadobudnutie práv.

4.   Minimálne percento využitia práv na prémie je 70 %.

Členské štáty však môžu zvýšiť percento až na 100 %. Vopred informujú Komisiu o percente, ktoré zamýšľajú použiť.

Článok 44

Prevod práv a dočasný prenájom

1.   Členské štáty môžu stanoviť na základe svojich výrobných štruktúr minimálny počet práv na prémie, ktoré môžu byť predmetom čiastočného prevodu nezahŕňajúceho prevod vlastníctva. Toto minimum nemôže prekročiť 10 práv na prémie.

2.   Prevody práv na prémie a dočasný prenájom týchto práv sú platné iba po ich oznámení príslušným úradom členského štátu poľnohospodárom prevádzajúcim a/alebo prenajímajúcim práva a poľnohospodárom získavajúcim práva.

Toto oznámenie sa uskutoční v lehote stanovenej členským štátom a najneskôr v deň, v ktorý sa končí lehota žiadosti o prémie v tomto členskom štáte, s výnimkou prípadov, keď sa prevod uskutoční prostredníctvom dedičského konania. V týchto prípadoch poľnohospodár, ktorý získava práva, musí predložiť príslušné právne doklady dokazujúce, že je dedičom zosnulého poľnohospodára.

3.   V prípade transferu bez prevodu vlastníctva počet práv prevedených bez kompenzácie do národnej rezervy nemôže v žiadnom prípade byť nižší ako jeden.

Článok 45

Zmena jednotlivých stropov

V prípade prevodu alebo dočasného prenájmu práv na prémie členské štáty stanovia nové jednotlivé stropy a oznámia zainteresovaným poľnohospodárom počet práv na prémie, na ktorý sú oprávnení, najneskôr do 60 dní po poslednom dni, keď výrobca predložil svoju žiadosť.

Prvý odsek sa nevzťahuje na prípad, keď sa prevod uskutoční prostredníctvom dedičského konania, ako je uvedené v článku 44 ods. 2 druhom pododseku.

Článok 46

Poľnohospodári, ktorí nevlastnia pôdu, ktorú obrábajú

K poľnohospodárom obhospodarujúcim iba verejne alebo kolektívne vlastnenú pôdu, ktorí sa rozhodnú zastaviť používanie tejto pôdy na pasenie a previesť všetky svoje práva na iného poľnohospodára, sa pristupuje rovnakým spôsobom ako k poľnohospodárom predávajúcim alebo prevádzajúcim svoje pozemky. Vo všetkých ostatných prípadoch sa k týmto poľnohospodárom pristupuje rovnakým spôsobom ako k poľnohospodárom prevádzajúcim iba svoje práva na prémie.

Článok 47

Prevod prostredníctvom národnej rezervy

Ak členské štáty stanovia, že prevod práv sa má uskutočniť pomocou vnútroštátnej rezervy, využijú vnútroštátne predpisy podobné tým, ktoré sú ustanovené v tomto oddiele. Navyše v týchto prípadoch:

a)

členské štáty môžu stanoviť, že dočasný prenájom má byť vykonaný prostredníctvom národnej rezervy;

b)

v prípade prevodu práv na prémie alebo dočasného prenájmu podľa písmena a) prevod do rezervy bude platný až po vykonaní oznámenia príslušným úradom členského štátu poľnohospodára prevádzajúceho a/alebo prenajímajúceho práva a prevody z národnej rezervy inému poľnohospodárovi nebudú platné pred upovedomením tohto poľnohospodára úradmi.

Navyše národné predpisy uvedené v prvom odseku zabezpečia, že časť práv, na ktoré sa nevzťahuje druhý odsek článku 105 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009, musí byť vyrovnaná platbou členského štátu zodpovedajúcou platbe, ktorá by bola vyplynula z priameho prevodu medzi poľnohospodármi, zohľadnením najmä trendov produkcie v príslušnom členskom štáte. Táto platba je rovná platbe účtovanej poľnohospodárovi, ktorý dostal podobné práva z národnej rezervy.

Článok 48

Výpočet jednotlivých limitov

Pri počiatočnej kalkulácii a následných úpravách jednotlivých limitov práv na prémie sa používajú iba celé čísla.

Ak konečný výsledok aritmetického výpočtu nie je celé číslo, na tento účel sa použije najbližšie celé číslo. Ale ak je výsledok výpočtu presne medzi dvomi celými číslami, použije sa vyššie celé číslo.

Článok 49

Oznámenie

1.   Do 31. decembra každého roka členské štáty Komisii oznámia všetky zmeny a doplnenia v tej časti prevedených práv na prémie, ktorá sa má previesť do národnej rezervy v súlade s článkom 105 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009, a prípadne o opatreniach prijatých podľa článku 105 ods. 3 uvedeného nariadenia.

2.   Do 30. apríla každého roku členské štáty Komisii oznámia:

a)

počet práv na prémie vrátených bez kompenzačnej platby do národnej rezervy následne po prevodoch práv bez prevodu vlastníctva v priebehu predchádzajúceho roka;

b)

počet nevyužitých práv na prémie, ako je uvedené v článku 106 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009, prevedených do národnej rezervy v priebehu predchádzajúceho roka;

c)

počet práv poskytnutých na základe článku 106 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 v priebehu predchádzajúceho roka;

d)

počet práv na prémie udelených poľnohospodárom v menej priaznivých oblastiach z národnej rezervy v priebehu predchádzajúceho roka.

KAPITOLA 10

Platby na hovädzie a teľacie mäso

Oddiel 1

Osobitné prémie

Článok 50

Žiadosti

1.   Okrem požiadaviek na základe integrovaného systému každá žiadosť o priame platby uvedené v článku 19 nariadenia (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o osobitnú prémiu uvedenú v tejto kapitole, obsahuje:

a)

rozpis počtu zvierat podľa vekových kategórií;

b)

odvolanie na preukazy alebo administratívne doklady sprevádzajúce zvieratá, ktoré sú predmetom žiadosti.

2.   Žiadosti môžu byť predložené iba za zvieratá, ktoré na začiatku chovného obdobia uvedeného v článku 53 sú:

a)

v prípade býkov nie mladšie ako sedem mesiacov;

b)

v prípade volov:

i)

nie mladšie ako sedem mesiacov a nie staršie ako 19 mesiacov v prípade prvej vekovej kategórie;

ii)

aspoň 20-mesačné v prípade druhej vekovej kategórie.

Článok 51

Poskytnutie prémie

Na zvieratá, v prípade ktorých sa na základe žiadosti nezíska oprávnenie na osobitnú prémiu, sa v zmysle pomerného zníženia stanoveného v článku 110 ods. 4 nariadenia (ES) č. 73/2009 nesmie viac žiadať o prémiu v rovnakej vekovej kategórii a považujú sa za zvieratá, ktoré už boli predmetom žiadosti o prémiu.

Článok 52

Pasy a úradné doklady

1.   Príslušný orgán členského štátu zabezpečí, že pas uvedený v článku 6 nariadenia (ES) č. 1760/2000 alebo rovnocenný úradný doklad uvedený v článku 110 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009 zaručí, že sa na jedno zviera v tej istej vekovej kategórii vyplatí len jedna prémia.

Členské štáty si s týmto cieľom v prípade potreby navzájom pomáhajú.

2.   Členské štáty môžu stanoviť, aby národný úradný doklad uvedený v odseku 1 mal formu:

a)

dokladu sprevádzajúceho každé jednotlivé zviera;

b)

komplexného zoznamu, ktorý uchováva poľnohospodár, obsahujúceho všetky údaje požadované pre úradný doklad, za podmienky, že príslušné zvieratá zostanú od dátumu, keď bola podaná prvá žiadosť, u toho istého poľnohospodára, až pokiaľ nie sú umiestnené na trh s cieľom porážky;

c)

komplexného zoznamu, ktorý uchovávajú ústredné orgány, obsahujúceho všetky údaje požadované pre úradný doklad, za podmienky, že členský štát alebo región členského štátu, využijúc túto možnosť, vykoná kontroly na mieste všetkých zvierat, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, kontroly pohybov týchto zvierat a odlišne označí každé skontrolované zviera s povolením žiadateľa o povolenie;

d)

komplexného zoznamu, ktorý uchovávajú ústredné orgány, obsahujúceho všetky údaje požadované pre úradný doklad, za podmienky, že členský štát prevezme opatrenia potrebné na zabezpečenie, že prémie nie sú pre rovnakú vekovú kategóriu poskytnuté dvakrát, a poskytne informácie týkajúce sa stavu prémií za každé zviera hneď po požiadaní.

3.   Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť jednu alebo viacero možností stanovených v odseku 2, o tom informujú Komisiu v stanovenom čase a zašlú jej príslušné implementačné ustanovenia.

Článok 53

Zachovanie dĺžky chovného obdobia

Dĺžka chovného obdobia uvedená v článku 110 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009 je dva mesiace začínajúce sa dňom nasledujúcim po dni predloženia žiadosti.

Členské štáty však môžu stanoviť, že poľnohospodár môže určiť iné počiatočné dátumy za podmienky, že sa nezačnú neskôr ako dva mesiace nasledujúce po dni podania žiadosti.

Článok 54

Regionálne stropy

1.   Ak sa uplatnením pomerného zníženia stanoveného v článku 110 ods. 4 nariadenia (ES) č. 73/2009 dosiahne menší počet oprávnených zvierat ako celkový počet, poskytnú sa prémie vo výške desatinného podielu zodpovedajúceho príslušnej časti celkovej prémie. Na tento účel sa zohľadní iba prvé desatinné miesto.

2.   Ak sa členské štáty rozhodnú zaviesť rozdielne regióny v zmysle článku 109 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009 alebo zmeniť existujúce regióny v rámci svojho územia, informujú Komisiu o ich rozhodnutí pred 1. januárom daného roku, uvedúc definíciu regiónu a stanovený strop. Všetky následné zmeny sa oznámia Komisii pred 1. januárom príslušného roku.

Článok 55

Obmedzenia počtu zvierat na poľnohospodársky podnik

1.   Ak sa členské štáty rozhodnú zmeniť limit 90 kusov dobytka na podnik a vekovú kategóriu uvedený v článku 110 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 alebo z neho upustiť, informujú Komisiu pred 1. januárom príslušného kalendárneho roku.

Ak navyše členské štáty stanovia minimálny počet zvierat na podnik, pod ktorým sa neuplatňuje pomerné zníženie, informujú Komisiu pred 1. januárom príslušného kalendárneho roku.

2.   Akékoľvek následné zmeny uplatnenia odseku 1 sa Komisii oznámia pred 1. januárom príslušného roka.

Článok 56

Poskytovanie prémie v čase porážky

1.   Členské štáty môžu poskytnúť osobitné prémie v čase porážky takto:

a)

v prípade býkov pre jednotlivé vekové kategórie;

b)

v prípade volov pre prvú alebo druhú vekovú kategóriu alebo kombináciou poskytnutia prémií pre dve vekové kategórie.

2.   Členské štáty, ktoré sa rozhodnú poskytnúť osobitnú prémiu v čase porážky v súlade s odsekom 1, zabezpečia, aby sa prémia tiež poskytla, ak sú oprávnené zvieratá odoslané do iného členského štátu alebo vyvezené do tretej krajiny.

3.   Ak sa členské štáty rozhodnú, môžu poskytnúť osobitnú prémiu v čase porážky, pokiaľ sa uplatňuje mutatis mutandis na udelenie prémie v súlade s odsekom 1 tohto článku tohto oddielu a článkom 77 a článkom 78 ods. 1 a 2.

4.   Okrem údajov uvedených v článku 78 ods. 1 sa v žiadosti o podporu uvedie, či je zviera býk, alebo vôl a je sprevádzané dokladom obsahujúcim podrobné údaje požadované na účely článku 52. Tento doklad je na základe voľby členského štátu jedným z nasledujúcich:

a)

pas alebo kópia pasu, ak má použitý typ viacero kópií;

b)

kópia pasu, ak má použitý pas jednu kópiu, ktorá sa musí vrátiť príslušnému úradu na účely článku 6 nariadenia (ES) č. 1760/2000; v takom prípade členský štát urobí kroky na zabezpečenie, aby informácie obsiahnuté v kópii zodpovedali originálu,

c)

národný úradný doklad, ak pas nie je dostupný, na základe podmienok stanovených v článku 6 nariadenia (ES) č. 1760/2000.

Členské štáty môžu pozastaviť platnosť národného úradného dokladu. V takom prípade prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby sa zvieratám, ktoré boli predmetom obchodu vo vnútri Spoločenstva, neposkytla prémia v tej istej vekovej kategórii dvakrát.

Ak počítačová databáza stanovená v článku 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1760/2000 obsahuje k spokojnosti členského štátu informácie potrebné na zabezpečenie, aby sa poskytla iba jedna prémia na každé zviera v každej vekovej kategórii, žiadosť o pomoc nemusí byť doplnená dokladom uvedeným v prvom pododseku tohto odseku.

Odchylne od prvého pododseku tohto odseku, ak členské štáty uplatnia možnosť uvedenú v prvom pododseku článku 78 ods. 2, prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby poľnohospodár mohol určiť zvieratá, za ktoré požaduje osobitnú prémiu.

5.   V prípade býkov sa v doklade o porážke uvedie hmotnosť porazeného zvieraťa.

6.   Ak je zviera zasielané, je dôkaz o zaslaní zabezpečený prostredníctvom vyhlásenia zasielateľa uvedením členského štátu určenia zvieraťa.

V takomto prípade žiadosti o podporu obsahujú:

a)

názov a adresu zasielateľa (alebo ekvivalentný kód);

b)

identifikačné číslo zvieraťa;

c)

vyhlásenie, že zviera nie je mladšie ako deväť mesiacov.

Žiadosti o pomoc sú podané predtým, ako zviera opustí územie príslušného členského štátu, a dôkaz o zaslaní je predložený do troch mesiacov od dátumu, keď zvieratá opustia územie príslušného členského štátu.

Článok 57

Podrobnosti systému grantov

1.   V prípade žiadosti podľa článku 56 a odchylne od článku 53 sa prémia vyplatí poľnohospodárom, ktorí chovali zvieratá počas minimálneho chovného obdobia dva mesiace s ukončením menej ako jeden mesiac pred dátumom porážky alebo zásielky alebo s ukončením menej ako dva mesiace pred dátumom vývozu.

V prípade volov podlieha vyplatenie prémie nasledujúcim pravidlám:

a)

prémie na prvú kategóriu sú vyplatené, iba ak poľnohospodár choval zviera počas obdobia nie kratšieho ako dva mesiace v období, keď zviera nebolo mladšie ako sedem mesiacov a keď bolo mladšie ako 22 mesiacov;

b)

prémie na druhú vekovú kategóriu môžu byť vyplatené, iba ak poľnohospodár choval zviera nie mladšie ako 20 mesiacov počas obdobia nie kratšieho ako dva mesiace;

c)

prémie na dve vekové kategórie sa môžu vyplatiť, iba ak poľnohospodár choval zviera počas obdobia nie kratšieho ako štyri po sebe idúce mesiace v súlade s požiadavkami na vek stanovenými v písmenách a) a b);

d)

prémie na druhú vekovú kategóriu môžu byť vyplatené, iba ak zviera bolo odoslané z iného členského štátu, keď dosiahlo 19 mesiacov.

2.   Hmotnosť jatočného tela sa stanoví na základe jatočného tela v zmysle článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 1183/2006 (19).

Ak sa prezentácia jatočného tela odlišuje od definície, použijú sa opravné faktory stanovené v prílohe III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1249/2008 (20).

Ak sa porážka uskutoční v bitúnku, ktorý neuplatňuje triediacu stupnicu Spoločenstva pre jatočné telá dospelého hovädzieho dobytka, môžu členské štáty povoliť, aby sa hmotnosť stanovila na základe živej hmotnosti porazeného zvieraťa. V týchto prípadoch sa hmotnosť jatočného tela považuje za 185 alebo viac kilogramov, ak živá hmotnosť porazeného zvieraťa bola 340 alebo viac kilogramov.

Článok 58

Oznámenie

Členské štáty oznámia Komisii pred začiatkom príslušného kalendárneho roku svoje rozhodnutie alebo všetky zmeny týkajúce sa uplatnenia článku 56 a príslušných postupov.

Oddiel 2

Prémia na dojčiace kravy

Článok 59

Kravy mäsových plemien

Na účely článku 109 písm. d) a článku 115 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 kravy plemien hovädzieho dobytka, uvedených v prílohe IV k tomuto nariadeniu, sa nepovažujú za kravy mäsových plemien.

Článok 60

Maximálna individuálna kvóta

1.   Ak sa členské štáty rozhodnú zmeniť maximálnu individuálnu kvótu 120 000 kilogramov uvedenú v článku 111 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009 alebo sa od nej odchýliť, informujú Komisiu pred 1. januárom príslušného kalendárneho roka.

2.   Všetky následné zmeny v uplatňovaní odseku 1 sa Komisii oznámia do 31. decembra príslušného roka.

Článok 61

Chovné obdobie

Šesťmesačné chovné obdobie ustanovené v článku 111 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009 sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď bola predložená žiadosť.

Článok 62

Žiadosti

1.   Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky v rámci integrovaného systému, pokiaľ žiadosť podaná na priame platby uvedené v článku 19 nariadenia (ES) č. 73/2009 obsahuje aj žiadosť o prémiu poskytovanú podľa článku 111 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009, musí obsahovať:

a)

vyhlásenie uvádzajúce individuálnu kvótu mlieka, ktorú má výrobca k dispozícii 31. marca predchádzajúceho začiatku 12-mesačného obdobia uplatnenia schémy poplatku za nadbytočné množstvo, začínajúceho v príslušnom kalendárnom roku; ak je toto množstvo neznáme v deň, v ktorý je žiadosť predložená, oznámi sa príslušným úradom pri najbližšej príležitosti;

b)

záväzok poľnohospodára nezvýšiť svoje jednotlivé referenčné množstvo nad individuálnu kvótu stanovenú v článku 111 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009 počas 12-mesačného obdobia začínajúceho sa dňom, keď bola predložená žiadosť.

Písmeno b) sa neuplatňuje, ak členský štát zrušil kvantitatívny limit.

2.   Žiadosti o prémiu na dojčiacu kravu sa predkladajú počas celkového obdobia šiestich mesiacov v kalendárnom roku, ktoré určí členský štát.

Členské štáty môžu stanoviť oddelené obdobia alebo dátumy na predkladanie žiadostí v rámci tohto celkového obdobia a počet žiadostí o prémie, ktoré poľnohospodári môžu predložiť v kalendárnom roku.

Článok 63

Priemerný výnos mlieka

Priemerný výnos mlieka sa vypočíta na základe priemerných výnosov uvedených v prílohe V. Na výpočet však môžu členské štáty použiť doklad nimi uznaný, osvedčujúci priemerný výnos stáda dojníc poľnohospodára.

Článok 64

Dodatočné vnútroštátne prémie

1.   Dodatočné vnútroštátne prémie na dojčiace kravy ustanovené v článku 111 ods. 5 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa môžu poskytnúť iba poľnohospodárovi, ktorý v tom istom kalendárnom roku získa prémie na dojčiace kravy.

Dodatočné vnútroštátne prémie na dojčiace kravy sa poskytujú iba v rámci limitu na počet zvierat oprávnených na prémie na dojčiace kravy, ak je to vhodné po uplatnení pomerného zníženia stanoveného v článku 115 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009.

2.   Členské štáty môžu stanoviť dodatočné podmienky na poskytnutie dodatočných prémií na dojčiace kravy. Informujú o nich Komisiu v dostatočnom čase pred vstupom podmienok do platnosti.

3.   Komisia rozhodne najneskôr do 31. augusta každého kalendárneho roku, ktoré členské štáty spĺňajú podmienky stanovené v článku 111 ods. 5 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009.

Článok 65

Individuálne stropy

Členské štáty stanovia individuálne stropy na poľnohospodára v súlade s článkom 112 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Článok 66

Oznámenie

1.   Do 31. decembra každého roku členské štáty Komisii oznámia:

a)

všetky zmeny v znížení uvedenom v článku 113 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009;

b)

všetky prípadné zmeny a doplnenia prijatých opatrení podľa článku 113 ods. 3 písm. a) uvedeného nariadenia.

2.   Členské štáty musia Komisii oznámiť elektronicky s využitím formátu, ktorý im poskytne Komisia, nasledujúce údaje najneskôr do 31. júla každého kalendárneho roku:

a)

počet práv na prémie vrátených bez kompenzačnej platby do národnej rezervy po prevodoch práv bez prevodov vlastníctva počas predchádzajúceho kalendárneho roka;

b)

počet nevyužitých práv na prémie, ako je uvedené v článku 69 ods. 2, prevedených do národnej rezervy počas predchádzajúceho kalendárneho roka;

c)

počet práv poskytnutých na základe článku 114 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka.

Článok 67

Práva získané bezplatne

Okrem náležite odôvodnených prípadov, ak poľnohospodár získal právo na prémie bezplatne z národnej rezervy, nie je oprávnený na prevod svojich práv a/alebo ich dočasné prenajatie počas troch nasledujúcich kalendárnych rokov.

Článok 68

Využitie práv

1.   Poľnohospodár, ktorý vlastní práva, môže tieto práva využiť pre seba a/alebo ich môže prenajať inému výrobcovi.

2.   Ak poľnohospodár nevyužil aspoň minimálne percento svojich práv stanovených v súlade s odsekom 4, nevyužitá časť za každý kalendárny rok sa prevedie do národnej rezervy s výnimkou:

a)

prípadu, keď poľnohospodár vlastní maximálne sedem práv na prémie, ak tento poľnohospodár nevyužil minimálne percento svojich práv stanovených v súlade s odsekom 4, počas každého z dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, časť nevyužitá počas posledného kalendárneho roka sa prevedie do národnej rezervy;

b)

v prípade poľnohospodára, ktorý sa zúčastňuje extenzifikačného programu uznaného Komisiou;

c)

v prípade poľnohospodára, ktorý sa zúčastňuje schémy predčasného odchodu do dôchodku uznanej Komisiou, v ktorej nie je prevod a/alebo dočasné prenajatie práv povinné;

d)

vo výnimočných a náležite zdôvodnených prípadoch.

3.   Dočasný prenájom je možný iba na celé kalendárne roky a týka sa aspoň minimálneho počtu zvierat stanoveného v článku 69 ods. 1. Na konci každého obdobia dočasného prenájmu, ktoré nesmie prekročiť tri po sebe nasledujúce roky, poľnohospodár, s výnimkou prevodu práv, nadobudne všetky svoje práva pre seba minimálne na dva po sebe nasledujúce roky. Ak poľnohospodár sám nevyužije aspoň minimálne percento svojich práv stanovených v súlade s odsekom 4, v priebehu každého z týchto dvoch rokov, členský štát s výnimkou výnimočných a náležite odôvodnených prípadov odoberie a vráti do národnej rezervy poľnohospodárom nevyužité časti práv.

V prípade poľnohospodárov zúčastňujúcich sa na schéme predčasného odchodu do dôchodku uznanej Komisiou však členské štáty môžu stanoviť predĺženie celkovej lehoty dočasného prenájmu na základe takýchto schém.

Poľnohospodári, ktorí sa zaviažu participovať na extenzifikačnom programe v súlade s opatrením uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 2078/92 alebo extenzifikačnom programe v súlade s článkami 22 a 23 nariadenia (ES) č. 1257/1999 alebo extenzifikačnom programe v súlade s článkom 39 nariadenia (ES) 1698/2005, nie sú oprávnení na dočasný prenájom a/alebo prevod svojich práv počas trvania tejto účasti. Tento pododsek sa však neuplatňuje v prípadoch, ak program umožňuje prevod a/alebo dočasný prenájom práv poľnohospodárov, ktorých účasť na iných opatreniach ako tých, ktoré sú uvedené v tomto pododseku, vyžaduje nadobudnutie týchto práv.

4.   Minimálne percento využitia práv na prémie je 70 %. Členské štáty však môžu zvýšiť toto percento až na 100 %.

Členské štáty vopred informujú Komisiu o percente, ktoré zamýšľajú použiť, alebo o akejkoľvek jeho zmene.

Článok 69

Prevod práv a dočasný prenájom

1.   Členské štáty môžu stanoviť na základe svojich výrobných štruktúr, minimálny počet práv na prémie, ktoré môžu byť predmetom čiastočného prevodu bez prevodu vlastníctva. Toto minimum nemôže prekročiť päť práv na prémie.

2.   Prevody práv na prémie a dočasný prenájom týchto práv sú platné až po ich súčasnom oznámení príslušným úradom členského štátu poľnohospodárom prevádzajúcim a/alebo prenajímajúcim práva aj poľnohospodárom získavajúcim práva.

Toto oznámenie sa uskutoční v lehote stanovenej členským štátom a nie neskôr ako v deň, v ktorý sa končí lehota žiadosti o prémie v tomto členskom štáte, okrem tých prípadov, keď sa prevod uskutoční prostredníctvom dedičského konania. V tomto prípade poľnohospodár, ktorý získava práva, musí predložiť príslušné právne doklady na dokázanie, že je dedičom zosnulého poľnohospodára.

Článok 70

Zmena individuálnych stropov

V prípade prevodov alebo dočasného prenájmu práv na prémie členské štáty stanovia nové individuálne stropy a oznámia zainteresovaným poľnohospodárom počet práv na prémie, na ktorý sú oprávnení, nie neskôr ako 60 dní po poslednom dni lehoty, v priebehu ktorej producent predložil svoju žiadosť.

Prvý odsek sa nevzťahuje na prípad, keď sa prevod uskutoční prostredníctvom dedičského konania.

Článok 71

Poľnohospodári, ktorí nevlastnia pôdu, ktorú obrábajú

K poľnohospodárom obhospodarujúcim iba verejne alebo kolektívne vlastnenú pôdu, ktorí sa rozhodnú prestať obrábať túto pôdu a previesť všetky svoje práva na iného poľnohospodára, sa pristupuje rovnakým spôsobom ako k poľnohospodárom predávajúcim alebo prevádzajúcim svoje vlastníctvo. Vo všetkých ostatných prípadoch sa k týmto poľnohospodárom pristupuje rovnakým spôsobom ako k poľnohospodárom prevádzajúcim iba svoje práva na prémie.

Článok 72

Prevod prostredníctvom národnej rezervy

Ak členské štáty stanovia, že prevod práv bez prevodu vlastníctva sa má uskutočňovať prostredníctvom národnej rezervy v súlade s článkom 113 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009, uplatnia národné ustanovenia obdobné tým, ktoré sú uvedené v článkoch 69 až 71. Navyše v tomto prípade:

členské štáty môžu stanoviť, že dočasný prenájom sa má vykonávať prostredníctvom národnej rezervy,

ak sa práva na prémie prevádzajú alebo dočasne prenajímajú, v prípadoch, keď sa uplatňuje prvá zarážka, prevody do rezervy nebudú platné, pokiaľ sa neoznámili príslušným orgánom členského štátu poľnohospodára prevádzajúceho a/alebo prenajímajúceho práva a prevody z národnej rezervy inému poľnohospodárovi budú platné, len keď tieto úrady túto skutočnosť poľnohospodárovi oznámia.

Navyše tieto predpisy musia zabezpečiť, že členský štát vykoná platby za časť práv okrem práv uvedených v článku 113 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009, zodpovedajúcich platbe, ktorá by vyplynula z priameho prevodu medzi poľnohospodármi, zohľadnia sa najmä trendy produkcie v príslušnom členskom štáte. Táto platba sa rovná platbe, na ktorú má nárok poľnohospodár, ktorý nadobudol rovnaké práva z národnej rezervy.

Článok 73

Čiastkové práva

1.   Ak pri výpočtoch podľa článkov 65 až 72 nevyjdú celé čísla, budú sa brať do úvahy čísla na jedno desatinné miesto.

2.   Ak z uplatnenia ustanovení tohto oddielu vyplynú čiastkové práva na prémie, buď pre poľnohospodárov, alebo pre národnú rezervu, tieto čiastkové práva sa pripočítajú.

3.   Ak poľnohospodár vlastní čiastkové právo, toto čiastkové právo mu poskytuje nárok iba na zodpovedajúcu časť prémie, a kde je to uplatniteľné, doplnkovej národnej prémie uvedenej v článku 64.

Článok 74

Osobitný režim pre jalovice

1.   Členské štáty, ktoré chcú využiť možnosť uvedenú v článku 115 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009, o tom informujú Komisiu a súčasne oznámia Komisii príslušné údaje umožňujúce stanoviť, či sú splnené podmienky stanovené v článku 115 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Príslušné členské štáty tiež oznámia, kde je to uplatniteľné, špecifický strop, ktorý stanovili.

Komisia rozhodne, ktoré členské štáty spĺňajú podmienky stanovené v článku 115 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Rozhodnutia platné v čase vstupu do platnosti tohto nariadenia sa aj naďalej uplatňujú.

2.   Členské štáty spĺňajúce podmienky stanovené v článku 115 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 oznámia Komisii pred 1. januárom príslušného roku všetky zmeny špecifických národných stropov, ktoré stanovili.

3.   Členské štáty uplatňujúce osobitný režim stanovia kritériá, ktorými sa zabezpečí, že prémie sa vyplatia poľnohospodárom, ktorých jalovice sú určené na doplnenie stád kráv. Tieto kritériá môžu zahŕňať najmä vekové obmedzenie a/alebo požiadavky na plemeno. Členské štáty informujú Komisiu do 31. decembra príslušného roku o prijatých kritériách. Všetky následné zmeny sa oznámia Komisii do 31. decembra pred príslušným rokom.

4.   Ak pri pomernom znížení uvedenom v článku 115 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009 vyjde menší počet oprávnených zvierat, prémie sa poskytnú pomerne na základe desatinného čísla zodpovedajúceho pomeru poskytovanej sumy a súčtu prémií, a kde je uplatniteľné, dodatočných vnútroštátnych prémií uvedených v článku 64. S týmto cieľom sa zohľadňuje koeficient iba na jedno desatinné miesto.

5.   V členských štátoch uplatňujúcich osobitný režim požiadavky stanovené v článku 111 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009, týkajúce sa minimálneho počtu chovaných zvierat, musia byť splnené celkove buď v prípade dojčiacich kráv, ak poľnohospodár podal žiadosť na dojčiace kravy, alebo jalovíc, ak poľnohospodár podal žiadosť na jalovice.

6.   Ustanovenia článkov 65 až 73 sa v rámci tejto špeciálnej schémy neuplatňujú.

Článok 75

Zaokrúhlenie počtu zvierat

Ak pri výpočte maximálneho počtu jalovíc podľa percenta stanoveného v článku 111 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009 nevyjde celé číslo, toto číslo sa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo, ak je zvyšok menší ako 0,5, a nahor na najbližšie celé číslo, ak je zvyšok 0,5 a viac.

Oddiel 3

Ustanovenia spoločné pre osobitné prémie a prémie na dojčiace kravy

Článok 76

Žiadosti o osobitné prémie a prémie na dojčiace kravy

Členské štáty môžu z administratívnych dôvodov stanoviť, že žiadosti o priame platby uvedené v článku 19 nariadenia (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o osobitné prémie a prémie na dojčiace kravy, sa predkladajú na minimálny počet zvierat za predpokladu, že tento počet nepresiahne tri.

Oddiel 4

Prémia pri porážke

Článok 77

Vyhlásenie o účasti

Členské štáty môžu stanoviť, že s cieľom získať oprávnenie na prémie pri porážke podľa článku 116 nariadenia (ES) č. 73/2009 za daný kalendárny rok každý poľnohospodár pred alebo súčasne pri podaní prvej žiadosti na daný kalendárny rok predloží vyhlásenie o účasti.

Pokiaľ poľnohospodár neurobí žiadne zmeny vyhlásenia o účasti, členský štát môže považovať za stále platné predchádzajúce vyhlásenie.

Článok 78

Žiadosti

1.   Žiadosti o podporu obsahujú údaje potrebné na vyplatenie prémie pri porážke, najmä dátum narodenia zvieraťa v prípade zvierat narodených po 1. januári 1998.

Žiadosti o podporu sa predkladajú v lehote, ktorú určí členský štát a ktorá nesmie presiahnuť šesť mesiacov nasledujúcich po porážke zvieraťa alebo v prípade vývozu po dátume opustenia colného územia Spoločenstva. Táto lehota sa skončí najneskôr do konca februára nasledujúceho roku okrem výnimočných prípadov, o ktorých rozhodne príslušný členský štát, keď sa zvieratá odosielajú alebo vyvážajú. Vzhľadom na túto lehotu členské štáty môžu stanoviť lehoty a termíny na predkladanie žiadostí o pomoc a môžu stanoviť počet žiadostí, ktoré môže každý poľnohospodár podať za kalendárny rok.

Členské štáty môžu povoliť žiadosti, ktoré bude predkladať v mene poľnohospodára iná osoba. V týchto prípadoch v žiadosti je uvedené meno a adresa poľnohospodára, ktorý je zodpovedný za získanie oprávnenia na prémie pri porážke.

Okrem požiadaviek zavedených ako súčasť integrovaného systému každá žiadosť obsahuje:

a)

v prípade poskytnutia grantu pri porážke osvedčenie bitúnku alebo iný doklad vystavený alebo podpísaný bitúnkom, obsahujúci minimálne tie isté údaje, v ktorom je uvedené:

i)

meno a adresa bitúnku (alebo zodpovedajúci kód);

ii)

dátum porážky a identifikačné a porážkové čísla zvieraťa;

iii)

v prípade teliat hmotnosť jatočného tela, ak sa uplatňuje článok 79 ods. 4;

b)

v prípadoch, vývozu zvieraťa do tretej krajiny:

i)

meno a adresa vývozcu (alebo príslušný kód);

ii)

identifikačné číslo zvieraťa;

iii)

vývozné vyhlásenie, v ktorom je uvedený vek zvieraťa pri zvieratách narodených po 1. januári 1998 a v prípade teliat, ak sa uplatňuje článok 79 ods. 4, hmotnosť živého zvieraťa, ktorá nesmie prekročiť 300 kilogramov;

iv)

dôkaz, že zviera opustilo colné územie Spoločenstva, preukázaný rovnakým spôsobom ako pri vývoznej náhrade.

Členské štáty môžu stanoviť, že údaje uvedené v písmenách a) a b) štvrtého pododseku sa budú zasielať prostredníctvom osoby alebo osôb schválených členským štátom, ktoré môžu používať informačné technológie.

Členské štáty vykonajú pravidelné, neoznámené kontroly správnosti osvedčení alebo vystavených dokladov, a kde je to vhodné, údajov uvedených v štvrtom pododseku.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty stanoviť, že údaje o porážke zvierat, vložené do počítačových databáz, uvedených v článku 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1760/2000, zaslané príslušnému orgánu bitúnkami, sa považujú za žiadosti o prémie pri porážke v mene poľnohospodárov, za podmienky, že tieto databázy poskytujú, k spokojnosti členského štátu, primerané záruky, čo sa týka správnosti údajov v nich obsiahnutých na účely schémy prémie pri porážke, a kde je o uplatniteľné, platby osobitnej prémie pri porážke.

Členské štáty však môžu stanoviť, že sa musia predkladať žiadosti. V takom prípade môžu určiť, aké informácie sa k žiadosti prikladajú.

Členské štáty, ktoré zvolili uplatnenie tohto odseku, informujú Komisiu o každej následnej zmene predtým, ako sa zavedie.

Členské štáty zabezpečia, že údaje sprístupnené platobnej agentúre obsahujú všetky informácie potrebné na vyplatenie prémie pri porážke, najmä:

a)

druhy a počty zvierat, ako je uvedené v článku 116 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 porazených v príslušnom roku;

b)

informácie týkajúce sa súladu s vekovými limitmi a hmotnosti porazených zvierat uvedených v tomto článku a dodržanie chovného obdobia v zmysle článku 80 tohto nariadenia;

c)

ak je to vhodné, informácie potrebné pri vyplatení osobitnej prémie pri porážke.

3.   Pre zvieratá, ktoré sú predmetom obchodu vo vnútri Spoločenstva po dodržaní dĺžky chovného obdobia, uvedeného v článku 80, aj v prípade, že členský štát, v ktorom bola porážka vykonaná, zvolil uplatnenie výnimky stanovenej v odseku 2 tohto článku, bitúnok vystaví doklad uvedený v odseku 1 písm. a) štvrtom pododseku tohto článku.

Ale v prípade, keď sú systémy dátového prenosu kompatibilné, môžu sa dva členské štáty dohodnúť, že budú uplatňovať odsek 2.

Členské štáty si navzájom pomáhajú pri zabezpečení účinných kontrol pravosti predložených dokladov a/alebo správnosti vymenených údajov. S týmto cieľom členský štát, v ktorom sa uskutoční platba, zasiela pravidelne členskému štátu, v ktorom sa uskutoční porážka, prehľad, rozdelený podľa bitúnkov, osvedčení bitúnkov (alebo príslušných informácií) získaný od tohto členského štátu.

Článok 79

Hmotnosť a prezentácia jatočných tiel

1.   Na účely článku 116 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009 sa jatočné telá teliat prezentujú po stiahnutí z kože, vybraní vnútorností a vykrvácaní, bez hlavy alebo nôh, ale s pečeňou, obličkami a obličkovým tukom.

2.   Hmotnosť, ktorá sa vezme do úvahy, je hmotnosť jatočného tela po zamrazení alebo hmotnosť teplého jatočného tela zistená čo najskôr po porážke, znížená o 2 %.

3.   Ak sú porazené zvieratá prezentované bez pečene, obličiek a/alebo obličkového tuku, ich hmotnosť sa zvýši o:

a)

3,5 kilogramu za pečeň;

b)

0,5 kilogramu za obličky;

c)

3,5 kilogramu za obličkový tuk.

4.   Členské štáty môžu stanoviť, že ak je teľa v čase porážky alebo vývozu mladšie ako šesť mesiacov, pokladajú sa požiadavky na hmotnosť uvedené v článku 116 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009 za splnené.

Ak sa hmotnosť porazeného zvieraťa nemôže stanoviť v bitúnku, považuje sa požiadavka na hmotnosť uvedená v článku 116 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009 za splnenú, ak hmotnosť v živom stave neprekročila 300 kilogramov.

Článok 80

Chovné obdobie

1.   Prémie pri porážke sa vyplatia poľnohospodárovi, ktorý vlastnil zviera minimálne v chovnom období dva mesiace s ukončením menej ako jeden mesiac pred porážkou alebo menej ako dva mesiace pred vývozom.

2.   V prípade teliat porazených pred dosiahnutím veku troch mesiacov je dĺžka chovného obdobia jeden mesiac.

Článok 81

Vnútroštátne stropy

1.   Vnútroštátne stropy uvedené v článku 116 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

2.   Ak sa pri uplatnení pomerného zníženia stanoveného v článku 116 ods. 4 nariadenia (ES) č. 73/2009 uvedie počet oprávnených zvierat, ktorý je nižší ako celkový počet, poskytne sa zodpovedajúci podiel prémie pri porážke zodpovedajúci desatinnému podielu celkovej vyplácanej sumy a prémie pri porážke. S týmto cieľom sa zohľadňuje koeficient iba na jedno desatinné miesto.

Oddiel 5

Všeobecné ustanovenia

Článok 82

Platba preddavkov

1.   V súlade s článkom 29 ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009, na základe výsledkov administratívnych kontrol a kontrol na mieste, vyplatí príslušný orgán poľnohospodárovi za počet zvierat považovaných za oprávnené preddavok vo výške 60 % osobitnej prémie, prémie za dojčiace kravy a prémie pri porážke.

V prípade osobitnej prémie, osobitného režimu pre jalovice uvedeného v článku 74 a prémie pri porážke môže členský štát znížiť percento preddavku, ale toto percento nemôže byť nižšie ako 40 %.

Preddavky sa nesmú vyplatiť pred 16. októbrom kalendárneho roka, za ktorý sa prémia požaduje.

2.   Konečnou platbou prémie je suma rovnajúca sa rozdielu medzi preddavkom a výškou prémie, na ktorú má poľnohospodár nárok.

Článok 83

Rok poskytnutia

1.   Dátum podania žiadosti je rozhodujúci pri určení roku, do ktorého sú zaradené zvieratá zahrnuté do režimu osobitných prémií a prémií na dojčiace kravy a pri stanovení počtu dobytčích jednotiek, ktorý sa použije na výpočet zaťaženia pôdy.

Ak sa však poskytne osobitná prémia v súlade s článkom 56, platí tá výška prémie, ktorá je v platnosti 31. decembra roku, v ktorom sa porážka alebo vývoz uskutočnia, v nasledujúcich prípadoch:

a)

ak bolo zviera porazené alebo vyvezené najneskôr 31. decembra;

b)

ak sa žiadosť o prémie na toto zviera podala po tomto dátume.

2.   Pokiaľ ide o prémie pri porážke, na účely uplatnenia sadzby podpory a výpočet pomerného zníženia v súlade s článkom 81 je rokom poskytnutia rok porážky alebo vývozu.

Článok 84

Tresty za nezákonné použitie alebo držbu určitých látok alebo produktov

V prípade opakovaného porušenia prostredníctvom nezákonného použitia alebo držby látok alebo produktov nedovolených príslušnými nariadeniami Komisie vo veterinárnom sektore členské štáty stanovia, na základe závažnosti porušenia, dĺžku vylúčenia z režimov pomoci podľa článku 119 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009.

Článok 85

Stanovenie individuálnych kvót na mlieko

Členský štát sa odchylne od lehôt stanovených v článku 62 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia môže až do konca 7. nepretržitého obdobia stanoveného v článku 66 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozhodnúť, že v prípade výrobcov mlieka, ktorí v súlade s článkom 65 písm. i) a k) nariadenia (ES) č. 1234/2007 alebo podľa vnútroštátnych ustanovení prijatých na uplatňovanie článkov 73, 74 a 75 uvedeného nariadenia s účinnosťou od 31. marca, resp. 1. apríla uvoľnia alebo prevezmú všetky individuálne kvóty alebo ich časť, sa maximálna individuálna kvóta mlieka, ktorá žiadateľa kvalifikuje na poberanie prémií za dojčiace kravy, ako i maximálny počet dojčiacich kráv určí 1. apríla.

Článok 86

Stanovenie dĺžky chovného obdobia

Za posledný deň chovného obdobia uvedeného v článku 53, článku 57 ods. 1, článku 61 a článku 80 sa považuje deň, či už pracovný, alebo nie, predchádzajúci dňu, ktorý je rovnaký deň v poradí v mesiaci ako začiatočný deň tejto lehoty.

Článok 87

Identifikácia a registrácia zvierat

Požiadavka označovať a registrovať zvieratá stanovená v článku 117 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa uplatňuje pre zvieratá narodené pred 1. januárom 1998 v súlade s postupom ustanoveným v smernici Rady 2008/71/EHS (21) s výnimkou zvierat, ktoré sú predmetom obchodu vo vnútri Spoločenstva.

HLAVA III

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA HLAVY V NARIADENIA (ES) č. 73/2009

KAPITOLA 1

Režim jednotnej platby na plochu

Článok 88

Minimálna veľkosť oprávnenej plochy na poľnohospodársky podnik

Minimálna veľkosť oprávnenej plochy na poľnohospodársky podnik, na ktorú sa môžu požadovať platby na úrovni vyššej ako 0,3 ha, ako je ustanovené v článku 124 ods. 2 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009, je stanovená v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

Článok 89

Poľnohospodárske plochy

Poľnohospodárske plochy na základe režimu jednotnej platby na plochu, ako je ustanovené v článku 124 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009, sú uvedené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

Článok 90

Pestovanie konope

Ustanovenia, ktoré sa týkajú odrôd konope uvedené v článku 39 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 a článku 10 nariadenia (ES) č. 1120/2009, sa uplatňujú mutatis mutandis, pokiaľ ide o oprávnenosť v režime jednotnej platby na plochu.

KAPITOLA 2

Doplnkové vnútroštátne priame platby

Článok 91

Koeficient zníženia

Ak by v danom sektore prekročili doplnkové vnútroštátne priame platby maximálnu úroveň povolenú Komisiou podľa článku 132 ods. 7 nariadenia (ES) č. 73/2009, úmerne sa zníži sadzba doplnkových vnútroštátnych priamych platieb príslušného sektora s použitím koeficientu zníženia.

Článok 92

Podmienky oprávnenosti

Na účely článku 132 ods. 7 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009 Komisia zohľadní najmä osobitné finančné rámce daného (pod)sektora uvedené v článku 132 ods. 5 uvedeného nariadenia a podmienky oprávnenosti pre príslušnú priamu platbu uplatniteľné v danom čase pre členské štáty okrem nových členských štátov, uvedené v článku 132 ods. 2 štvrtom pododseku uvedeného nariadenia.

Na účely článku 132 nariadenia (ES) č. 73/2009 a tejto kapitoly sa za „príslušnú priamu platbu, ktorá sa v tom čase uplatňuje na členské štáty Spoločenstva okrem nových členských štátov“ považuje každá priama platba uvedená v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 73/2009, poskytnutá v roku uplatňovania doplnkových vnútroštátnych priamych platieb, ktorej podmienky oprávnenosti sú podobné ako podmienky oprávnenosti príslušnej doplnkovej vnútroštátnej priamej platby.

Článok 93

Kontroly

Nové členské štáty použijú vhodné kontrolné opatrenia na zabezpečenie splnenia podmienok na poskytnutie doplnkových vnútroštátnych priamych platieb, ako sa uvádza v povolení Komisie v súlade s článkom 132 ods. 7 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Článok 94

Výročná správa

Nové členské štáty predložia správu obsahujúcu informácie o opatreniach na zavedenie doplnkových vnútroštátnych priamych platieb do 30. júna roku nasledujúceho po ich zavedení. Správa obsahuje minimálne:

a)

akékoľvek zmeny okolností ovplyvňujúcich doplnkové vnútroštátne priame platby;

b)

za každú doplnkovú vnútroštátnu priamu platbu počet príjemcov, celkovú sumu poskytnutej doplnkovej vnútroštátnej priamej platby, počet hektárov, počet zvierat alebo iné jednotky, na ktoré sa platba poskytuje;

c)

správu o kontrolných opatreniach uplatnených v súlade s článkom 93.

Článok 95

Štátna pomoc

Doplnkové vnútroštátne priame platby nevyplatené v súlade s povolením Komisie uvedeným v článku 132 ods. 7 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa považujú za nezákonnú štátnu pomoc v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 (22).

HLAVA IV

ZRUŠENIA, PRECHODNÉ A KONEČNÉ USTANOVENIA

Článok 96

Zrušenie

1.   Nariadenie (ES) č. 1973/2004 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2010.

Naďalej sa však uplatňuje v prípade žiadostí o pomoc, ktoré sa týkajú roku 2009 a predchádzajúcich prémiových rokov.

2.   Odkazy na nariadenie (ES) č. 1973/2004 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a uplatňujú sa podľa tabuľky zhody uvedenej v prílohe IX.

Článok 97

Prechodné pravidlá

Odchylne od článku 32 ods. 2 a článku 159 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1973/2004 a vzhľadom na pomoc na energetické plodiny podľa článku 8 a dobrovoľnej schémy na vyňatie pôdy z produkcie, podľa kapitoly 16 uvedeného nariadenia, sa spracovanie surovín zberaných v roku 2009 uskutoční do dátumu ustanoveného príslušným členským štátom, ktorý však nesmie byť neskôr ako 31. júla 2011.

V prípade plodín iných ako jednoročné plodiny so zberom po roku 2009 sa ukončí uplatňovanie kapitoly 8 a 16 nariadenia (ES) č. 1973/2004, pokiaľ ide o zber od roku 2010, a zložené zábezpeky podľa článku 31 ods. 3 a článku 158 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1973/2004 sa uvoľnia do dátumu, ktorý stanoví príslušný členský štát, ktorý však nesmie byť neskôr ako 31. júla 2010.

Článok 98

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na žiadosti o pomoc týkajúce sa prémiových období od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2009.

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 345, 20.11.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(5)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(6)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

(7)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.

(8)  Ú. v. ES L 281, 4.11.1999, s. 30.

(9)  Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

(10)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(11)  Pozri stranu 65 tohto úradného vestníka.

(12)  Ú. v. EÚ L 171, 1.7.2009, s. 6.

(13)  Ú. v. EÚ L 339, 24.12.2003, s. 36.

(14)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29.

(15)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 49.

(16)  Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 85.

(17)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

(18)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(19)  Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 1.

(20)  Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 3.

(21)  Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2008, s. 31.

(22)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.


PRÍLOHA I

OSOBITNÁ PLATBA NA RYŽU

Výpočet koeficientu zníženia uvedeného v článku 8

1.   Na zistenie možného prekročenia základnej plochy uvedeného v článku 76 nariadenia (ES) č. 73/2009 zohľadní príslušný orgán členského štátu na jednej strane základné plochy alebo čiastkové základné plochy určené v článku 75 uvedeného nariadenia a na strane druhej súčet plôch, na ktoré boli podané žiadosti pre tieto základné plochy a čiastkové základné plochy.

2.   Pri stanovení celkovej plochy, na ktorú boli predložené žiadosti o pomoc, by sa nemali zohľadňovať žiadosti ani časti žiadostí, ktorých kontrola zjavne preukázala, že nie sú oprávnené.

3.   Ak sa zistí prekročenie niektorých základných plôch alebo čiastkových základných plôch, stanoví členský štát pre tieto plochy percento prekročenia vypočítané na dve desatinné miesta v súlade so záverečným termínom stanoveným v článku 6 tohto nariadenia. Ak sa dá prekročenie predvídať, členský štát bezodkladne informuje výrobcov.

4.   Koeficient zníženia osobitnej platby na ryžu sa vypočíta v súlade s článkom 76 nariadenia (ES) č. 73/2009 podľa nasledujúceho vzorca:

Koeficient zníženia = referenčná plocha čiastkovej základnej plochy vydelená celkovou plochou, na ktorú boli podané žiadosti o túto čiastkovú základnú plochu.

Znížená osobitná platba na ryžu sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

Znížená osobitná platba na ryžu = osobitná pomoc na ryžu vynásobená koeficientom zníženia.

Tento koeficient zníženia a táto znížená osobitná platba na ryžu sa vypočíta za každú čiastkovú základnú plochu po uplatnení prerozdelenia stanoveného v článku 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009. Prerozdelenie sa vykoná v prospech čiastkových základných plôch, ktorých hranice boli prekročené. Vykoná sa úmerne k zisteným prekročeniam čiastkových základných plôch, pri ktorých boli prekročené hranice.


PRÍLOHA II

TEST NA ZISTENIE HORKÉHO BÔBU PODĽA ČLÁNKU 13

Musí sa vykonať na vzorke 200 zŕn odobratých z priemernej vzorky pri odobratí 1 kg z každého množstva maximálne 20 t.

Test je určený iba na zabezpečenie kvalitatívneho dôkazu prítomnosti horkých zŕn vo vzorke. Tolerancia rovnorodosti je 1 semeno zo 100. Použiť metódu rezu zrna v súlade s Von Sengbuschom (1942), Ivanovou a Smirnovou (1932) a Eggebrechtom (1949). Suché alebo napučané zrná prerežte pozdĺžne. Položte polovicu zrna na sitko a ponorte ho do jódového roztoku na desať sekúnd, potom oplachujte vodou päť sekúnd. Plochy rezu horkých zŕn zhnednú, zatiaľ čo tie, ktoré obsahujú málo alkaloidov, zostanú žlté.

Na prípravu jódového roztoku sa rozpustí 14 g jodidu draselného v čo najmenšom množstve vody a pridá sa 10 g jódu a rozriedi sa na 1 000 cm3. Pred použitím sa roztok nechá jeden týždeň ustáliť. Skladuje sa v hnedých nádobách. Pred použitím sa daný roztok rozriedi na troj- až päťnásobok pôvodného množstva.


PRÍLOHA III

PLOCHY OPRÁVNENÉ NA ZÍSKANIE PRÉMIE NA KOZY

1.   Bulharsko: celá krajina.

2.   Cyprus: celá krajina.

3.   Portugalsko: celá krajina s výnimkou Azorských ostrovov.

4.   Slovinsko: celá krajina.

5.   Slovensko: všetky horské oblasti v zmysle článku 18 nariadenia (ES) č. 1257/1999.


PRÍLOHA IV

ZOZNAM PLEMIEN HOVÄDZIEHO DOBYTKA UVEDENÝCH V ČLÁNKU 59

Angler Rotvieh (Angeln) – Rød dansk mælkerace (RMD) – German Red – Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne pie noire

Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biała, Czerwono-biała, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, črno-bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.


PRÍLOHA V

PRIEMERNÝ VÝNOS MLIEKA UVEDENÝ V ČLÁNKU 63

(kilogramy)

Belgicko

6 920

Česká republika

5 682

Estónsko

5 608

Španielsko

6 500

Francúzsko

5 550

Cyprus

6 559

Lotyšsko

4 796

Litva

4 970

Maďarsko

6 666

Rakúsko

4 650

Poľsko

3 913

Portugalsko

5 100

Slovensko

5 006


PRÍLOHA VI

VNÚTROŠTÁTNE STROPY PRE PORÁŽKOVÚ PRÉMIU UVEDENÉ V ČLÁNKU 81 ODS. 1

 

Dospelý hovädzí dobytok

Teľatá

Belgicko

335 935

Španielsko

1 982 216

25 629

Portugalsko

325 093

70 911


PRÍLOHA VII

MINIMÁLNA ROZLOHA OPRÁVNENEJ PLOCHY NA POĽNOHOSPODÁRSKY PODNIK PODĽA REŽIMU JEDNOTNEJ PLATBY NA PLOCHU

Nové členské štáty

Minimálna veľkosť oprávnenej plochy na poľnohospodársky podnik uvedená v článku 124 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 (ha)

Bulharsko

1

O platbu však môže požiadať podnik, ktorý má aspoň 0,5 ha trvácich plodín

Cyprus

0,3

Česká republika

1

Estónsko

1

Maďarsko

1

O platbu však môže požiadať podnik, ktorý má aspoň 0,3 ha sadov alebo viníc

Lotyšsko

1

Litva

1

Poľsko

1

Rumunsko

1

Slovensko

1


PRÍLOHA VIII

POĽNOHOSPODÁRSKA PLOCHA PODĽA REŽIMU JEDNOTNEJ PLATBY NA PLOCHU

Nové členské štáty

Poľnohospodárska plocha podľa režimu jednotnej platby na plochu uvedená v článku 124 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 (tis. ha)

Bulharsko

3 492

Cyprus

140

Česká republika

3 469

Estónsko

800

Maďarsko

4 829

Lotyšsko

1 475

Litva

2 574

Poľsko

14 337

Rumunsko

8 716

Slovensko

1 880


PRÍLOHA IX

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1973/2004

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 5

článok 2 ods. 2

článok 5 ods. 3

článok 2 ods. 3

článok 3

článok 2 ods. 5

článok 13

článok 3

článok 4

článok 4

článok 6

článok 5

článok 6

článok 7

článok 8

článok 9

článok 10

článok 11

článok 14

článok 12

článok 7

článok 13

článok 8

článok 14

článok 9

článok 15

článok 15

článok 16

článok 16

článok 17

článok 17

článok 18

článok 19

článok 10

článok 20

článok 11

článok 21

článok 12

článok 22

článok 23

článok 24

článok 25

článok 26

článok 27

článok 28

článok 29

článok 30

článok 31

článok 32

článok 33

článok 34

článok 35

článok 36

článok 36a

článok 37

článok 38

článok 39

článok 40

článok 41

článok 42

článok 43

článok 44

článok 45

článok 46

článok 18

článok 47

článok 19

článok 48

článok 20

článok 49

článok 21

článok 49a

článok 22

článok 50

článok 23

článok 51

článok 52

článok 53

článok 54

článok 55

článok 56

článok 57

článok 58

článok 59

článok 60

článok 61

článok 62

článok 63

článok 64

článok 65

článok 66

článok 67

článok 68

článok 69

článok 70

článok 35

článok 71

článok 36

článok 72

článok 37

článok 73

článok 38

článok 74

článok 39

článok 75

článok 40

článok 76

článok 41

článok 77

článok 42

článok 78

článok 43

článok 79

článok 44

článok 80

článok 45

článok 81

článok 46

článok 82

článok 47

článok 83

článok 48

článok 84

článok 49

článok 85

článok 86

článok 87

článok 50

článok 88

článok 51

článok 89

článok 52

článok 90

článok 53

článok 91

článok 54

článok 92

článok 55

článok 93

článok 56

článok 94

článok 57

článok 95

článok 58

článok 96

článok 97

článok 98

článok 99

článok 59

článok 100

článok 60

článok 101

článok 61

článok 102

článok 62

článok 103

článok 63

článok 104

článok 64

článok 105

článok 65

článok 106

článok 66

článok 107

článok 67

článok 108

článok 68

článok 109

článok 69

článok 110

článok 70

článok 111

článok 71

článok 112

článok 72

článok 113

článok 73

článok 114

článok 74

článok 115

článok 75

článok 116

článok 76

článok 117

článok 118

článok 118a

článok 118b

článok 118c

článok 118d

článok 119

článok 120

článok 77

článok 121

článok 78

článok 122

článok 79

článok 123

článok 80

článok 124

článok 81

článok 125

článok 126

článok 82

článok 127

článok 83

článok 128

článok 129

článok 84

článok 130

článok 85

článok 130a

článok 86

článok 131

článok 132

článok 87

článok 133

článok 134

článok 88

článok 135

článok 89

článok 90

článok 136

článok 137

článok 138

článok 139

článok 91

článok 139a

článok 92

článok 140

článok 93

článok 141

článok 94

článok 142

článok 95

článok 142a

článok 143

článok 144

článok 145

článok 146

článok 147

článok 148

článok 149

článok 150

článok 151

článok 152

článok 153

článok 154

článok 155

článok 156

článok 157

článok 158

článok 159

článok 160

článok 163

článok 164

článok 165

článok 166

článok 167

článok 168

článok 169

článok 170

článok 171

článok 171a

článok 24

článok 171aa

článok 25

článok 171ab

článok 26

článok 171ac

článok 27

článok 171ad

článok 28

článok 171ae

článok 29

článok 171af

článok 30

článok 171ag

článok 171 ah

článok 171 ai

článok 171b

článok 171ba

článok 171bb

článok 171bc

článok 171c

článok 171ca

článok 171cb

článok 171cc

článok 171cd

článok 171ce

článok 171cf

článok 171cg

článok 171ch

článok 171ci

článok 171cj

článok 171ck

článok 171cl

článok 171cm

článok 171cn

článok 171co

článok 171cp

článok 171d

článok 31

článok 171da

článok 32

článok 171db

článok 33

článok 171dc

článok 34

článok 172

článok 96

článok 97

článok 173

článok 98

príloha I

príloha II

príloha II

príloha I

prílohy III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

príloha X

príloha III

prílohy XI, XII, XIII, XIV

príloha XV

príloha IV

príloha XVI

príloha V

príloha XVII

príloha VI

príloha XVIII, XIX

príloha XX

príloha VII

príloha XXI

príloha VIII

prílohy XXII-XXX