29.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/59


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach

( Úradný vestník Európskej únie L 302 zo 17. novembra 2009 )

Na strane 27 v prílohe I oddiele C bode 3 písm. c):

namiesto:

„c)

(…) a ktorá sa priamo podieľa na ratingových činnostiach, a“;

má byť:

„c)

(…) a ktorá sa priamo nepodieľa na ratingových činnostiach, a“.